Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin boşanma hususunda anlaşmış olmaları ve buna binaen aile mahkemelerine boşanmaya yönelik dilekçe vermeleri yeterli olmayacaktır. Eşler, mali durum ve çocukların durumu üzerine de anlaşmış olmalıdır. Anlaşılan bu hususlar protokol şeklinde mahkemeye sunulacağı gibi duruşmada sözlü olarak beyan edilip tutanağa geçirilerek de gerçekleştirilebilir. Anlaşmalı boşanma sürecinin nasıl olacağına ilişkin yazımız için tıklayınız :

Anlaşmalı Boşanma Davası, Süresi, Avukatlık Ücreti, Şartları, Sık Sorulan Sorular.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hakim Tarafından Uygun Bulunması

Tarafların anlaşmış olduğu hususların hakim tarafından yerinde görülmesi ve onaylanması gerekmektedir. Anlaşılan hususların hakimce uygun bulunmaması halinde anlaşmalı boşanmaya karar verilmeyecektir. Nitekim hakim, anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulmadığı takdirde, eşlerin ve çocukların çıkarlarını gözeterek protokol üzerinde gerekli değişiklikleri yapabilecektir. Fakat bu durum, hakimin keyfi bir şekilde protokol üzerinde değişiklik yapabileceği anlamına gelmemelidir. Hakim, uygun bulmadığı hususları neden uygun bulmadığını taraflara izah ederek, olması gereken şeklini gerekirse ikna yöntemiyle tarafların onayına sunarak anlaşmalı boşanma protokolüne müdahale etmelidir. Hakimin müdahalesiyle değişen anlaşmalı boşanma protokolüne eşler tarafından icazet verilmezse ; davaya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davası olarak devam edilecektir. Çocukların durumu ve mali hususlar kamu düzenindendir. İşbu nedenle bu hususların anlaşmalı boşanma protokolünde yer almaması veya hakim tarafından uygun görülmemesi hallerinde dava tür değiştirecektir. YARGITAY da böyle bir hususta davaya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı olarak devam edilmesi görüşündedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde hakimin müdahalesi mümkündür. Buna ilişkin detaylı açıklamalar için : Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Hakimin Müdahale Etme Yetkisi.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı ve Değiştirilmesi

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların mahkemeye sunmuş oldukları anlaşmalı boşanma protokolü, hakimin onayladığı ana kadar bir geçerlilik arz etmeyecektir. Hakimin onaylamasına kadar geçen sürede askıda hükümsüz olan anlaşmalı boşanma protokolü, hakimin onayıyla hayat bulacak, taraflar için bu noktadan itibaren hüküm ifade edecektir. Nitekim hakim, eşlerin mahkemeye sunmuş olduğu protokolü iyi değerlendirerek kamu düzeninden olan bu protokol metnini tarafların çıkarlarını gözeterek onaylamalı veya gerektiğinde düzenlemelidir. Buna bağlı olarak taraflar, hakimin protokolü onaylamasına kadar diledikleri değişiklikleri yapabilir, istediği hususları yeniden düzenleyebilirler.

Eşler, anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından onaylanmadığı sürece, birbirlerine karşı hak iddia edemeyecekleri gibi borç altına da giremeyeceklerdir. İşbu nedenle yukarıda da belirttiğimiz üzere söz konusu protokol ancak ve ancak hakim onayıyla geçerlilik kazanacak, taraflar için geçerlilik arz edecektir. Bahsettiğimiz üzere anlaşmalı boşanmanın geçerlilik kazanabilmesi için hakimin onayı gerekmektedir. Buna ilişkin detaylı açıklamalarımız ve yargıtay kararı için : Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Geçerliliği yazımızı okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Bulunması Gereken Zorunlu/İhtiyari Hususlar

Anlaşmalı boşanma davalarında çoğu zaman taraflar mahkemeye birlikte dilekçe vererek başvuruda bulunmakta, protokol hususuna gereken önemi vermemektedir. Boşanma sürecine giren eşler, içinde bulundukları ruhsal durum nedeniyle sağlıklı kararlar verememekte, kendileri ve çocukları adına ileride sıkıntılar doğurabilecek kararlar vermektedir. Tüm bu hususlar eşlerin ileride büyük mağduriyetlerle karşılaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolüne eşlerin gereken önemi vermesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü düzenlenirken, kamu düzeninden olan iki husus bu protokolde mutlaka yer almalıdır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere ;

MALİ SONUÇLAR

* İlgili konu için tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

ÇOCUKLARIN DURUMU

 • Velayet
 • Çocukla münasebet (velayet verilmeyen eşin çocuk ile ilişkisi)
 • İştirak Nafakası (dava sürecinde Tedbir Nafakası)

anlaşmalı boşanmanın zorunlu unsurlarıdır. Şayet bir anlaşmalı boşanmada bu iki hususun düzenlenmemiş olması, hakimin protokolü onaylamaması ve davanın uzaması sonucunu doğuracaktır.

Eşler yukarıda bahsedilen hususlarda gerekli düzenlemeyi yapmalıdır. Aksi halde taraflarca düzenlenmiş anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından onaylanmayacak, anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyecektir. Bu haliyle dava sürüncemede kalarak uzayacaktır. Bu nedenle eşler, anlaşmalı boşanma protokolüne gerek davanın daha hızlı sonuçlanması gerek eşlerin ileride hak kayıplarına uğramaması sebepleriyle gereken önemi göstermelidir.

PROTOKOLDE YER ALMASI GEREKEN ZORUNLU MALİ HUSUSLAR

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenirken, mali hususlar ve çocukların durumu konularının protokol metninde açık bir şekilde eşler tarafından bir sonuca bağlanması gerektir. Nitekim bu hususlar kamu düzeninden olup aile mahkemesi hakimi tarafından re’sen(kendiliğinden) gözönünde bulundurulacaktır. Şayet bu hususların birinde noksanlık bulunması halinde hakim anlaşmalı boşanma protokolünü onaylamayacak, bu haliyle de anlaşmalı boşanmaya karar verilemeyecektir.

Mali hususlar kendi içerisinde maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasını barındırmaktadır. Eşler , anlaşmalı boşanma protokolü düzenlerken bu üç hususu bir sonuca bağlamalı, bu konular üzerinde ortak kararlarını protokole aktarmalıdırlar. Tarafların bu hususları açık açık protokol metnine aktarmaları gerekmektedir. Eşlerin anlaşmalı boşanma protokolünde, ‘tazminat istiyorum’ şeklindeki beyanları ve mahkemeden bu şekilde talepte bulunmaları bir anlam ifade etmeyecektir. Eşler, ne tür tazminat istediklerini ve bu tazminat miktarının ne olduğunu ; ne tür bir nafaka istediklerini ve bunun miktarının ne olduğunu açık bir şekilde talep etmeli, anlaşmalı boşanma protokolünde bu hususlara açık bir şekilde yer vermelidirler.

Her ne kadar anlaşmalı boşanma protokolünde zorunlu olarak yer alması gereken hususların, maddi-manevi tazminat ve nafaka kalemleri olduğunu söylesek de YARGITAY, bu hususların yanında eşyaların da taraflarca protokole bağlanması gerektiğini kararlarında belirtmiştir. Yüksek Mahkeme , şayet eşyaların paylaşılmasında ihtilafın doğması halinde, davanın anlaşmalı boşanma olarak sonuçlanmayacağı görüşündedir.

Eşler, kanunun zorunlu olarak yer almasını istediği hususlar dışında anlaşmalı boşanma protokolüne madde ekleyebilir, uzlaştıkları çeşitli mali konuları protokole aktarıp mahkemenin onayına sunabilir. Fakat tarafların yukarıda saydığımız zorunlu hususların dışında anlaşamadığı konular olursa bu durum anlaşmalı boşanmaya engel teşkil etmeyecektir. Kanunun lafzına aykırı bir durum olsa da, kanun burada yalnızca kamu düzeninden olan birkaç kalem üzerinde anlaşmaya varılmasını yeterli görmüştür.

MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT

Eşler, anlaşmalı boşanma protokolü düzenlerken mali hususlardan olan maddi tazminat konusunda uzlaşmalı ve bunu anlaşmalı boşanma protokolüne geçirerek birlikte imza altına almalıdır. Bu hususlarda tarafların uzlaşmamış olması veya anlaşmalı boşanma protokolünde bu hususlara yer verilmemesi halinde ; aile mahkemesi hakimi, tarafları bu konuda uzlaşmaya davet ederek gerek protokolde değişiklik yapıp tarafların onayına sunarak gerek de protokole eklemeler yaparak davayı sonuçlandıracaktır. Hakimin bu hususları sonuca bağlamadan, anlaşmalı boşanma protokolünde maddi ve manevi tazminat hususlarının düzenlenmediğinden bahisle davanın reddi yoluna gitmesi kanuna aykırı olup bozmayı gerektirecektir.

Maddi ve manevi tazminata ilişkin anlaşmalı boşanma protokolünde ; şayet tarafların birbirlerinden bir talepleri söz konusu değilse dahi ‘tarafların birbirlerinden tazminata ilişkin herhangi bir talepleri yoktur’ şeklindeki ortak beyanları protokol metnine geçirilmeli, taraflarca imza altına alınmalıdır. Şayet tarafların maddi manevi tazminata ilişkin talepleri söz konusu ise bu talepler açık bir şekilde yazılmalı, hiçbir ihtilafa yer vermeyecek şekilde protokol metnine aktarılmalıdır.

YOKSULLUK NAFAKASI ve TEDBİR NAFAKASI

Eşler dava sürecinde ve sonunda birbirlerinden nafaka talep edebilir, bu hususu anlaşmalı boşanma protokolüne aktarabilirler. Nitekim bu husus da kamu düzeninden olup mahkemece re’sen gözetilecek, eksikliği, düzenlenmemesi veya hatalı düzenlenmesi hallerinde hakim tarafından müdahele edilecek, gerekirse dava reddedilecektir. Hal böyleyken eşlerin bu konuda uzlaşmış olmaları gerekmekte, bu konuda aile mahkemesi hakimini de uzlaşılan konular üzerinde ikna etmeleri gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda, eşlerden biri baskı altında olabilir, buna dayanarak nafaka talebinden vazgeçmiş olabilir. Bu tür durumların sıkça yaşanması nedeniyle aile mahkemeleri nafaka konusunda hassas davranmakta, eşlerin bu konuda taleplerinin olmamasını irdelemektedir.

Eşler, anlaşmalı boşanma davası süresince tedbir nafakası konusunda uzlaşabilir ve buna protokol metninde yer verebilirler. Nitekim dava süresince eşlerin mağdur olması engellenecek ve eş desteğinden yoksun kalan diğer eşin mali durumu korunabilecektir. Anlaşmalı boşanma protokolünde yoksulluk nafakasının nasıl düzenleneceği ve belirleneceği hususunda detaylı açıklamalarımız için : Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Yoksulluk Nafakası yazımızı okuyabilirsiniz.

Yoksulluk Nafakası Alma Şartları yazımız için tıklayabilirsiniz.

Yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş ve ‘boşanma sonucu yoksulluğa düşecek olan tarafın, diğer taraftan alacağı süresiz yardım’ olarak tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere yapılacak bu mali yardım, anlaşmalı boşanma protokolünde de yer alması gereken zorunlu unsurlardan birisidir. Bu hususun protokol metninden yer almaması daha önce de belirttiğimiz üzere davanın reddedilmesinde dahi yol açabilecektir. İşbu nedenle bu hususun detaylı bir şekilde protokol metninden yer alması gerekmektedir. Nitekim ‘yoksulluk nafakası istiyorum’ veya ‘dava süresince tedbir nafakası istiyorum’ şeklindeki beyanlar hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bu nafaka bedellerinin ve ödeme şekillerinin kalem kalem belirtilmesi, hiçbir ihtilafa yer bırakmayacak şekilde açık olması gerekmektedir.

Yoksulluk nafakası ve tedbir nafakası hususlarının anlaşmalı boşanma protokolünün zaruri unsurlarından biri olması, bu hususların kesinlikle talep edilmesi gerektiği anlamına gelmemelidir. Nitekim tarafların birbirlerinden bu yönde bir talepleri de olmayabilir. İşbu nedenle ; nafakaya ilişkin talepleri olmayan eşlerin bu durumu bu şekliyle anlaşmalı boşanma protokolüne geçirmeleri gerekecektir. Anlaşmalı boşanma protokolünde talep edilmeyen iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasının ileride talep edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamalarımız için lütfen tıklayınız : Anlaşmalı Boşanma Sonrası İştirak Nafakası Talebi ve Anlaşmalı Boşanma Sonrası Yoksulluk Nafakası Talebi.

Eşler, anlaşmalı boşanma protokolü düzenlerken ve anlaşmalı boşanma davası açarken nafaka hususunu ve miktarını nasıl belirleyecektir ? Bu hususta boşanma avukatlarına da çok sık sorular gelmekte ve anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyen kişiler yasalarca belirlenmiş nafaka miktarlarını merak etmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka hususunun nasıl ve ne şekilde düzenleneceğine dair detaylı açıklamalarımız için Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka yazımızı okuyabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sonuç olarak eşler, anlaşmalı boşanma protokolünü düzenlerken mali hususları açık ve ihtilafa yer bırakmayacak şekilde düzenlemeli, hakimin onayıyla beraber protokole bağlı olarak gereken yükümlülükleri yerine getirmelidir.

Velayet ; Anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerin müşterek çocukları var ise bu hususta da düzenleme yapılması ve velayetin eşlerden birisine bırakılması gerekir. Bununla birlikte velayetin bir eşe bırakılması yetmemekte, diğer eş ile müşterek çocuk arasında kişisel ilişki tesis etmek gerekmektedir. Buna ilişkin detaylı açıklamalarımızı Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Velayet yazımızda bulabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Kamu Düzenine Uygun Olması

Eşler arasında düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolü, yasalara aykırı hüküm içermemeli ve kamu düzenine uygun olmalıdır. Aksi halde hakim ilgili anlaşmalı boşanma protokolüne müdahale edecek ve gerekli değişiklikleri yaparak tarafların onayına sunacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolünün kamu düzenine uygunluğu açısından detaylı incelemelerimizi ve yargıtay kararını içerir yazımız için tıklayınız : Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Kamu Düzenine Uygun Olması Gerekliliği

Incoming search terms:

 • anlaşmalı boşanma protokolü
 • boşanma protokolü

9 thoughts on “Anlaşmalı Boşanma Protokolü

 1. ilyas altındağ

  2013/107 eşim den anlaşmalı boşandım protokol maddelerinden biri çocukların eğitim giderleri (özel okul taksitleri ) idi ancak hakime hanım tüm kararları açıklayarak onaylanmasına derken bu maddeyi onaylamadı eski eşim tuturdu özel okul taksidi 300 bin gibi saçma rakamlar istiyor. Hakim yüzümüze açıkladı ancak hiçbir avukat çözemediğini hakime sordum şöyle dedi onaylamadığım maddelerden bağlı değilsin bundan sonra ben nasıl savunabilirim kendimi

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Hakimin onaylamadığı protokol maddeleri hükümsüzdür. Her ne kadar taraflar imzalasa da mahkemece onaylanmadığı için bir geçerliliği yoktur. Bundan sonrası için eşiniz hukuki girişimde bulunursa siz de kendinizi hukuki platformda savunacaksınız. Şu aşamada yapacak bir şeyiniz yok.

   Reply
 2. erkan

  Merhaba,
  Eşimle çekişmeli boşanma davası sürüyor.Eşimin isteği üzerine protokol yaptık 1 çocuğumuz var protokolde istediği ne varsa yazdık imzaladık.fakat duruşmaya 1 gün kala ben vaz geçtim dedi .merak ettiğim şey şu; hakimin buna tepkisi ne olacaktir.ben zorla imzalatmadım teklif ondan geldi ve protokolde yazılan tüm maddeleri de yerine getirdim..resmen davayı uzatmak istiyor.
  Cevabinızı bekliyorum tşkr.

  Reply
 3. Hayatbu

  Mrhb avukat bey eşime anlaşmalş boşanma actim cocugm yok birseyde taleb etmedm bircelsede bitsin dedik sonra esimle anlaşmali hakim karsina cıktık bi kc soru sordu hakim ciktk 2 kagida imza attik ve makbuz ödemesni yaptm avukatta 15 gün icinde tebligat gelick adrese dedi temyiz edilck bir ay oluck ne teblig geldi nede avukattan haber ve suan pişmanım napabilirz kocamda istiyo beni gecende emniyetten aradilar boşanma davası icin anlaşmali boşanmanz var 21 ekim tarihnde bende boşandık biz karsılıklı dedim burda evli görünysnz hala dedi avukatimi aradm memur karistirms dedi dilekceleri hakim daha kararı okumams nezmn okuycgnida bilemem nzmn okursa karar cikarsa sizi arayacm gelip imza aticaksinz avukat tebligat gelicek dedi sonra gidip nüfüstan kimliklrnzi alirsnz suan icin cikaramazsn dedi 1 ay oldu ne bi tebligat geldi nede bir cvp ve pişmanim kocamla birlesmk istyrz iptali varmi hakim karari bekleme tebligat ve temyiz tam olarak nedir bu konuve birleşme hakkinda bizi aydinlatirsaniz sevinirim.

  Reply
 4. Barış

  İyi günler iyi calışmalar mehmet bey
  Bundan 6 ay önce eşimle anlaşmalı boşandık bu evlilikten 4 yaşında bi cocugumuz var bu evlilik esnasında da bir ev aldık 1/2 hisseli ev kredisi borcu devam ediyor 3 senesi var . ikimizde devlette ögretmeniz anlaşmalı boşanmanın verdigi psikolojiyle yaptıgımız anlaşmada 500 tl iştirak nafakası, evdeki butun eşyalar takılar , cocugun özel okul masrafları ve evin kredi borcu bitinceye kredinin ortak ödenerek eşim ve cocugum o evi kullanma hakkı olarak mahkemede hakim tarafından onaylandı ve boşandık, ben baba evine döndüm ve şimdi bir hayat kurmak istiyorum ev kiralalamak eşya almak kiramı ve asgari şekilde gecinebilecegim bir parayla yaşamak istiyorum ama şu şartlarla bana asgarı ucretin yarısı kadar maaşımda para kalıyor ben nasıl bir dava acmalıyım hakkaniyet hakkım var mı hangi uzmanlıktaki avukata gitmeyelim teşekkürler

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir