Anlaşmalı Boşanmada Tarafların Duruşmada Hazır Bulunması

By | 27 Mart 2015

ANLAŞMALI BOŞANMADA TARAFLARIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI

Anlaşmalı Boşanma Davalarında bazı şartlar söz konusudur. Bu şartlar ve anlaşmalı boşanma davasına ilişkin boşanma avukatının açıklamalarını detaylıca okuyabilmeniz adına ilgili yazımızı inceleyiniz : Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları, Süresi.

Anlaşmalı boşanma davasının şartlarından birisi de eşlerin duruşmada hazır bulunmaları zorunluluğudur. Nitekim eşlerin duruşmada kendilerini avukatla temsil ettirmeleri yetersiz kalacak, bizzat kendilerinin duruşmada hazır bulunarak anlaşmalı boşanma istediklerini, mahkemeye ibraz ettikleri anlaşmalı boşanma protokolünü onayladıklarını beyan etmeleri gerekmektedir. Aksi halde tarafların anlaşmalı boşanmaları gerçekleşmeyecek, dava çekişmeli boşanmaya dönüşecek ve evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığının ilgili mahkemece araştırılması gerekecektir.

Uygulamada duruşmaya ilk seferde katılmayan eşler için bazı hakimler ikinci bir duruşma günü vermektedir. Bu uygulama yanlış olsa da aile mahkemelerinin dosyalarının bitirilmesi amacı taşımakta olup dosyaların çözümü için de uygun bir uygulamadır. Fakat bu uygulama çok sınırlı sayıda ve dosyada boşanma avukatı var ise bu boşanma avukatının ricası ile gerçekleşmektedir. Tüm bu nedenlerden ötürü anlaşmalı boşanmak isteyen eşler duruşmada hazır bulunmalı ve taleplerini hakim huzurunda yinelemeli ve/veya anlaşmalı boşanma protokolünü kabul etmelidirler. Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında tarafların hazır bulunması gerektiğine dair verilen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararını sizlere aktarmaktayız :

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2010 / 18621 Karar: 2011 / 19302 Karar Tarihi: 22.11.2011

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLUP OLMADIĞININ TAKDİRİ ZORUNLULUĞU – DAVACI VE DAVALI ASİLLER DİNLENİLMEKSİZİN TARAF VEKİLLERİNİN BEYANLARI İLE BOŞANMA HÜKMÜ KURULMUŞ OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının takdiri gerekirken, davacı ve davalı asiller dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanları ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

(6100 S. K. Geç. m. 3) (4721 S. K. m. 166, 184)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa, 31 billig viagra kaufen.3.2011 tarihli 6217 sayılı Kanunun 3. maddesiyle ilave edilen Geçici 3. maddenin (1.) fıkrası gereğince; 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmiştir.

Davacı vekilinin davalı aleyhine 23.12.2008 tarihinde açtığı anlaşmalı boşanma davasında, tarafların boşanma ve diğer hususlarda anlaştıklarına ilişkin ibraz edilen protokol ve taraf vekillerinin duruşmadaki beyanları doğrultusunda davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi hükmüne göre, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde dahi boşanma kararı verebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken (TMK. md.184), davacı ve davalı asiller dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanları ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Av. Mehmet Emre ULUSOY

Incoming search terms:

  • anlaşmalı boşanmada tarafların hazır bulunması
  • Anlaşmalı boşanma davasında taraflarn bulunması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir