Çalışma Koşullarında Değişiklik

By | 14 Aralık 2013

İşveren ; işyeri yönetimi ile ilgili karar alırken işçilerinin çalışma koşullarını değiştirebilir, düzenleyebilir. Fakat çalışma şartlarındaki değişiklik işçinin düzenini bozacak, memnun olduğu çalışma şartlarından başka koşullar altında çalışmaya zorlanması işçinin aleyhine bir durum oluşturacaktır. Nitekim işçinin aleyhine bir durum oluşması ve işçinin bu durumdan hoşnut olmaması ihtimallerine binaen kanunkoyucu İş Kanunu’nun 22. maddesinde ‘Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi’ başlığı ile şu maddeye yer vermiştir :

‘İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ve fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21. madde hükümlerine göre dava açabilir.

Çalışma Koşullarının Tespiti

İşçinin çalışma koşullarının değiştirilmesinin tespiti için öncelikli olarak işçinin mevcut çalışma koşulları tespit edilmelidir. Nitekim işçi aleyhine bir değişikliğin varlığının tespiti için bu husus şarttır. Peki çalışma koşulları denildiği zaman önemsenecek hususlar nelerdir ?

 • İşçinin iş görme borcu
 • İşverenin ücret borcu
 • İşin nasıl ve ne şekilde görüleceği
 • İşin nerede görüleceği
 • İşyeri çalışma yönetmeliği vb işyeri uygulamaları
 • Yıllık izin süreleri
 • Çalışma saatleri
 • Primler
 • Dinlenme ve tatil
 • Sosyal yardımlar vb.

Yukarda sayılan hususlar ve bunlara benzer iş yeri uygulamaları çalışma koşullarının bütününü oluşturmaktadır. Nitekim yukarıda sayılan hususlar gerek Anayasa ile koruma altına alınmış gerekse de İş Kanunu ile düzenlenmiş hususlardır.

Çalışma Koşullarında Değişiklik Nasıl Yapılmalıdır ?

İşçinin çalışma koşullarında değişiklik yapılması, tamamen işverenin keyfiyetine bağlı bir husus değildir. İşveren, işçinin çalışma şartlarını değiştirmek istiyorsa öncelikli olarak bu hususu işçisine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Şayet işçiye yazılı olarak bildirilmeden yapılan değişiklikler işçileri bağlamayacaktır.

İşverenin çalışma koşullarındaki değişiklik teklifi işçi tarafından 6 gün içerisinde yazılı olarak olumlu veya olumsuz olarak cevaplanmalıdır. İşçinin çalışma koşullarında değişiklik teklifine sessiz kalması ve yazılı olarak cevap vermemesi, çalışma koşullarının kabul edildiği anlamına gelmemektedir.

Çalışma Koşullarında Değişiklikte Geçerli Neden veya Sözleşmenin Feshi 

Çalışma koşullarındaki değişikliği kabul etmeyen işçiye karşı işveren, eski sözleşme şartlarına dayalı olarak çalışmasına devam edeceğini bildirebilir. Bunun haricinde işverenin iki seçimlik hakkı daha mevcuttur. Çalışma koşullarını kabul etmeyen işçiye işveren :

 • Çalışma koşullarındaki değişikliğin geçerli nedene dayandığını,
 • İş sözleşmesinin feshi için başka bir nedenin varlığını beyan ederek iş sözelşmesini feshedebilir.

Çalışma koşullarındaki değişikliğin kabul edilmemesi üzerine işveren, iş sözleşmesini feshetmek istese dahi bildirim sürelerine uymakla yükümlüdür. Aksi halde ihbar tazminatı ödemeye mahkum olacaktır.

Çalışma koşullarının değiştirilmesinde işçinin yeterliliğinden davranışlarından veya işletme gereklerinden kaynaklanan geçerli bir neden olmalıdır. Nitekim işçinin performans düşüklüğünün olması, o pozisyonda verimli olmaması gibi geçerli nedenlerin varlığı halinde çalışma koşullarında değişiklik yapılması işverenin değişiklik talebini haklı kılacak ve buna uymayan işçinin sözleşmesi geçerli olarak feshedilebilecektir.

Çalışma Koşullarında Değişiklik Nedeniyle İşçinin İş Sözleşmesini Feshi 

Çalışma koşullarının esaslı bir şekilde değiştirilmesi ve işçinin bu durumu kabul etmemsi halinde iş ilişkisinin ne olacağı önem taşır. Nitekim işçi, değişiklik ile birlikte aleyhine olan bu durumu kabul etme zorunluluğunda değildir. İşçi, kendisine çalışma koşullarında değişiklik bildiriminin yapılmasını binaen 6 iş günü içerisinde kabul etmediğine dair beyanını işverenine yazılı olarak ulaştıracak ve işverenin tavrını takip edecektir. İşveren çalışma koşullarında değişiklikte ısrar ettiği takdirde işçi, iş sözleşmesini haklı olarak feshedecek ve kıdem tazminatını almaya hak kazanacaktır.

Çalışma Koşullarında Değişikliklere ÖRNEKLER

İşçilerin çalışma koşullarında değişiklik yapılması ve işçilerin bu değişikliklere karşı haklarını tam olarak bilememeleri biz avukatlar ve işçiler için büyük sorun teşkil eder. Nitekim işçilerin değişiklikler karşısında tavır sergileyememesi veya haklarını aramaya geç tarihlerde başlamaları geri dönülmesi zor hak kayıplarına yol açabilmektedir. Şimdi bazı çalışma koşulları değişikliklerine yer vermek istiyoruz :

* İşçinin başka bir ile veya ilçeye gönderilmesi : İşçi ile işveren arasında başka ile veya ilçelerde çalışılabileceğine yönelik bir sözleşme olmaması, görev yeri değişikliğinin ihtiyaca binaen yapılmadığı gibi hususların varlığı halinde ; işçinin başka bir il veya ilçeye gönderilmesi çalışma koşullarında esaslı değişiklik kabul edilir. Yine sözleşmede böyle bir hususun varlığı halinde dahi işverenin gerçekten ihtiyaç için bu değişikliğe gidip gitmediği araştırılmalıdır. Buna ilişkin bazı Yargıtay Kararları şu şekildedir :

 • Görev yeri değişikliğinin ihtiyaca binaen yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır. (9.HD / 2012)
 • Görev yeri değişikliği sözleşmeden kaynaklansa da objektif kullanmadığı anlaşılmakla işçinin feshi haklıdır. (9. HD / 2010)
 • Sözleşmede nakil yetkisi bulunmadığı halde başka bir ile nakil üzerine davacının oraya gitmediği, işverenin sözleşmeyi açıkça da feshetmediği durumda haklı sebeple sözleşmenin davacı tarafından feshedildiği kabul edilmelidir. (9. HD / 2006)
 • İşçinin Şişli’de bulunan işyerinden Kartal’da bulunan işyerine naklinde objektif neden olup olamdığı, davacı işçinin yeni işyerinde çalışmasına ihtiyaç duyulup duyulmadığı araştırılmalıdır. (9. HD / 2012)
 • İstanbul’dan Ankara’ya nakil edilen işçinin sözleşmesinde sadece Belediye sınırları içerisinde değişiklik yapılacağı düzenlendiğinden çalışma şartlarının ağırlaştığı kabul edilmelidir. (9. HD / 2012)

* İşçinin Görevinin/Pozisyonunun Değiştirilmesi : İşçinin çalışmış olduğu görevinden başka bir göreve alınması, işçinin iş şartlarını ağırlaştırmış ve işçi aleyhine bir durum ortaya çıkarmış ise çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapıldığı kabul edilmelidir. Buna ilişkin bazı Yargıtay Kararları şu şekildedir :

 • Hem görevi hem de işyeri değiştirildiğinden ve bunda ısrar edildiğinden işverenin haksız feshi vardır. (9.HD / 2012)
 • Ütücü iken bulaşıkçılığa verildiğinden işçi feshi haklıdır (9.HD / 2011)
 • Pasta ustabaşılığından temizliğe verildiğinden işçi feshi haklıdır. (9.HD / 2010)
 • Araç şöförü olarak çalışan davacının rızası alınmadan temizlik işlerine verilerek çalışma şartları ağırlaştırılmıştır. İşçi feshi haklıdır. (9 HD. / 2006)

* Çalışma Şartlarının Ağırlaştırılması : Çalışma şartları ağırlaştırılan işçi, iş sözleşmesini çalışma koşullarında esaslı değişiklik olması nedeniyle feshedebilir. Nitekim çalışma şartlarında ağırlaşma genellikle çalışma süresi olarak uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Buna ilişkin bazı Yargıtay Kararları şu şekildedir :

 • Pazar günleri nöbet tutulmasını istemek iş şartlarını ağırlaştırır. İşçi feshi haklıdır. ( 9. HD / 2012)
 • 8 saatlik 3 vardiyadan 12 saatlik 2 vardiyaya geçmek iş şartlarında ağırlaşmalıdır. Kabul etmeyen işçinin işyerine alınmaması işveren feshidir.
 • Çalışma saatlerinin uzatılması iş şartlarını ağırlaştırır. İşçi feshi haklıdır. (9. HD / 2011)
 • Çalışma saatini yarım saat uzatmak iş şartlarını ağırlaştırır. Kabul etmeyen işçinin çıkarılması işverenin haksız feshidir. (9. HD / 2008)

* İşçi Ücretinin/Maaşının Değiştirilmesi : İşçilerin ücretlerinin değiştirilmek istenmesi, çalışma koşullarında esaslı değişiklik arzeder ve işçi bu nedenle iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir.

* İşçiye İbraname/Sözleşme İmzalatmak : İşçilerine başka hiçbir alacakları kalmadığına dair sözleşme imzalatmak isteyen işverene karşı işçiler, iş sözleşmesini çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapıldığından bahisle haklı olarak feshedebilir.

Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapılması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılacak olan işçi, öncelikli olarak bu değişikliğin lehine mi yoksa aleyhine mi olduğunu tespit etmelidir. Şayet işçi aleyhine bir değişiklik söz konusu ise, çalışma koşullarında değişiklik için işveren İş Kanunu’na uygun hareket etmiş midir bu husus irdelenmelidir. Nitekim yukarda izah ettiğimiz üzere işveren, çalışma koşullarında değişikliği yazılı olarak bildirmekle yükümlü olup bu şekil dışında bir değişiklik işçi için bağlayıcı olmayacaktır.

Netice itibariyle çalışma koşullarında değişiklik yapılmasını kabul etmeyen işçi bunu yazılı olarak işverenine bildirmeldir. İşvereninin ısrarının devam etmesi, sözleşmeyi feshetmesi veya işçisini tehdit etmesi üzerine de işçi iş sözleşmesini haklı sebeple feshedecek ve İş Kanunundan doğan haklarını talep edebilecektir.

Incoming search terms:

 • görev değişikliğini kabul etmeyen işçi
 • isyerinde gorev degisikligi

157 thoughts on “Çalışma Koşullarında Değişiklik

 1. Muharrem Dönmez

  daha önce altyapısı olmayan bir iş ile değiştirilmesi ve bununla ilgili herhangi bir eğitim de verilmeyip sonucunda da yeterli ve gerçekçi sonuç üretemedin diyerek sözleşmenin işveren tarafından feshedildiği durumda işe iade veya başka bir sebeple işçi dava açabilir mi ve tazminata hak kazanır mı?
  teşekkürler.

  Reply
 2. serhat

  suankı calıstıgım bölumde fazlaca agırlık iş yükü oldugunden saglık sorunları yasamaya basladım ve bır heyet raporu aldım belfıtımn olduguna dair.bunu calıstıgm yerdekı ınsan kaynakaları mudurune verdım ve bölüm degısıklıgı ıstedım daha rahat bı bölumde calısabılmem için. ancak benı restrant bölümüne vermeyı uygun bulmuslarkı ordada iş yükü var +4 -18 soguk hava depoları mevcut ve orasıda benm saglımı olumsuz yonde etkıleyecektır.oyuzden bana tebliğ deılen bölum değişiklıgı tutanagını ımzalamadım ve oaranın bana uygun olmadıgını dusunuyorum.bunun ıcın tekrar bı bölum degışklıgı ısteyebılırmıyım işten cıkmak ıstemıyorum cunku .fazla calaısabılecegım uygun bölümler mevcut

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Firmanızın İnsan Kaynaklarından talepte bulunabilirsiniz. İleride işten çıkarılma durumunuzda bu evrakı mahkemeye ibraz edebilir, yasal hakkınızı daha sağlıklı savunabilirsiniz.

   Reply
 3. Oğuzhan Sarıcı

  Şirketim adına bazı tapu daireleri, belediyeler ve resmi kurumlarda işlem yapmaktayım. Daha önce bu işlemleri Ankara’da gerçekleştirmeme rağmen son zamanlarda İstanbul, İzmir gibi şehirlere gitmem gerekiyor (Haftanın 2 günü Ankara, 2 günü de İzmir gibi). Hem yolda geçirdiğim süreler, hem yorgunluk hem de çalışma şartlarımın maddi olarak daha masraflı hale gelmesi yüzünden istifamı verdiğim takdirde kıdem tazminatımı alabilir miyim?

  Not: İşim gereği bu işlemleri farklı şehirlerde yapmaya mecburum fakat şirketim bu konuda maddi manevi herhangi bir esneklik sağlamamaktadır.

  Teşekkürler,

  Reply
 4. can

  Merhabalar ;
  İşyerim 6 ay içinde 2 defa iş yeri değişikliği verdiği için son verilen değişikliği kabul etmediim bunu da noter ihtarı ile ilettim.Daha sonra yeni mağazama değil 4 gün boyunca mesai saatimde eski mağazama gidip mesaime başlamak istedim ancak buna izin verilmedi.Mesaime başlatmadıklarını ve sözleşmemi devamsızlıktan fesh etmeye çalıştıklarını bildiren bir ihtar çektim.Mağazaya giittiğimi ve içeri alınmadığımı ispatlayabiliecek kamera kayıtları ve şahitlerim de var rapor alma yolunu ise seçmek istemedim.henüz sözleşmemi fesh etmediler ancak devamsızlık sebebimi belgeler ile bildirmemi istediler ne yapmalıyım ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mağazada işlem yapmanız reddediliyor ise iş sözleşmeniz feshedilmiş kabul edilecektir. Tanıklarınızı ve delillerinizi muhtemel bir işe iade davası için hazır tutunuz.

   Reply
 5. serkan

  merhaba, iş yerınde boya oporotoru olarak calısmaktayım.işlerin hafıflemesı uzerıne hem gorevımı bosta kaldıgım zamanlardada baska ısle(gorevım dısında) başka ısler yaptırılıyorum.bunun uzerıne noterden ıhtarname cektım.ısverenım bana senı ıstedıgım ıste calıstırıırım dıyerekten solu olarak belırttı.ıs sozlesmemde boyane bolumunde calısacagım belırtılmıs ve maas bodromda gorevım boyane gecmektedır.bundan sonrakı asamalarda ne yapmam gerekır.ıs sozlesmemı feshetsen ıhbar ve kıdem tazmınatımı alabılırmıyım.

  Reply
 6. okan

  Merhaba
  Çalışmakta olduğum catering şirketi ve aynı zamanda uçuş görevi icra edilen bir departmanda.asli görev ucus olmak üzere çeşitli günlerde yer görevi yapmaktayım.fakat şirketin anlaşmalı bir kurumla yaptığı ilk yardım eğitim ve sağlık bakanlığına aiy sınav sonucu başarısız olmam nedeniyle tüm ucus görevletim alınaral uer hizmeti görevleri verilmiş,maddi olarak düşüş yaşanmıştır.şirkette ceza politikası uygulanmaması bunun bir ceza olmadığı belirtilmiştir. Ne şekil bir yol izlemeliyim

  Reply
 7. serpil

  Merhaba,
  Özel bir bankada gişe yetkilisi olarak halen çalışmaktayım.Hamileliğim riskli geçtiği için yaklaşık 2,5 ay kadar rapor verdi doktorum.Rapor girmek için bankaya gittiğimde sistemde şubemin değiştirildiğini tesadüfen öğrendim.Yetkililerle görüştüğümde öyle olması gerektiğini ve ben dönene kadar her şeyin tekrar değişebileceğini söylediler.Ben de bulunduğum şehirde bir şube değişikliği olduğu için önemsemedim.Doğum gerçekleşti ve doğum raporum başladı.Fakat yine şube değişikliği yapıldığını tesadüfen öğrendim.Fakat bu sefer bir şubem bile yoktu.Çünkü bankanın havuz personel dediği bir kadro vardı ve kendimi bir anda o kadroda buldum.Havuz personel dedikleri de belli bir şubesi olmayan ve bulunduğu bölgede nerde ihtiyaç varsa oraya destek verdiğin bir kadro.Yani Karadeniz bölgesi diyelim tüm Karadenizdeki şubeler il ilçe farketmiyor.Kesinlikle kabul etmedim, zaten herhangi bir yazılı bildirimde de bulunmadılar.Fakat günde 1,5 saatlik süt iznim olduğu için beni bulunduğum ildeki şubelere göndereceklerini ve süt iznim bitinceye kadar da herşeyin değişebileceğini tekrarladılar.Birkaç kez de ilçedeki şubeye gittim bu arada.Şu an oğlum bir yaşında süt iznim bitti. İzinliyim pazartesi iş başı yapacağım ve öğreniyorum ki ilçedeki şubede başlayacakmışım 1 haftalığına.İlçedeki şubeye de bulunduğum yerden 4 araç değiştirerek gidiyorum sabah erken saatlerde evimden çıkıp, akşamın 9-10 unda evimde olabiliyorum.Eşim gemici o da sürekli şehir dışında.Oğluma zaman ayıramıyorum böyle olunca.Ayrıca bu şube değişiklikleri tek günlük bile olabiliyor.Mesela 2 gün Ordu 3 gün Trabzon gibi.Hafta sonların yollarda geçiyor.Bu durumu kabul etmeyip, istifa etsem tazminatımı alabilir miyim? Yada sizin bu konuda yorumunuz nasıl olur? Ayıca 7 yıldır da aynı bankada çalışıyorum.Şimdiden yorumunuz için teşekkür ediyorum.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yapmanız gereken işlem noterden ihtarname çekerek ilgili değişikliği kabul etmediğinizi bildirmek olmalı. İstifa ettiğiniz takdirde herhangi bir yasal hakkınız olmayacaktır. Bulunduğunuz yerden bir avukat bulursanız süreci daha iyi yönetirsiniz.

   Reply
 8. Esen

  Merhaba Emre Bey, tüm yazdıklarınızı dikkatlice okudum yönlendirmeleriniz için teşekkürler.

  Birinci sorunum : 2013 den buyana teknopark da bulunan bir firmada epub ekip lideri(arge) titlelı olarak çalışmaktayım gün itibari ile yöneticim daha fazla iş gücü olması için epub dönüşüm personeli title ı altında işime devam etmemi ve ekibimden aldığım raporlamaları başkasının hazırlayacagını ve benimde o kişiye günlük olarak normal personel gibi rapor vermemi iletti raporu bizden alan diğer kişi kendisine iletecekmiş.

  Bu durumda benim ilk iş sözleşmemde yer alan ekip lideri vasıfım kalkmış oluyor ve ilk sözleşmemdeki şartlar değişmesede işim değişmiş oluyor raporlama hazırlarken rapor verir duruma geçiyorum.

  2.sorunum : İşe girerken Profesyonel olarak kullandığımız adobe nin tasarım programlarını kullanarak dijital kitap yapıyorduk ve şuan firma bizden kendi yaptıkları ve yoldan geçen herkesin kullanabileceği bir program yazarak bu program ile dergi, gazete ve çizgiroman gibi diğer ürünlerinde dijital mecralarda satılabilcek bir forma dönüştürülmesini talep ediyor ben ve birkaç arkadaşım bizim profesyonel olarak kullandığımızım dışında vasıfsız bir program kullanarak bu işi yapmayı reddettik. Zaten birinci sorunumda bu reddin üstüne ortaya çıktı.

  Bunlara istinaden firma bizim diğer işleri yapmamızda ısrarcı yapmak zorunda olduğumuzu ve istersek işten çıkabileceğimizi bildiriyor bu tarz bir durumda tazminatımı alarak işten ayrılmam mümkünmüdür?

  Ayrıca merak ettiğim bir diğer soruda sözleşmemizde ter alan personel gerektiğinde mesai yapmak zorundadır ve mesai için para talep edilemez fazla mesai gün olarak geri ödenir şeklindeki madde hukuken geçerlimidir? Sorularım çok oldu ama tanıtlarsanız çok büyük soru işaratlerini gidereceksiniz ve yolumuza hukuğa başvurarak devam edeceğiz şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bahsettiğiniz hususlar çalışma koşullarında esaslı değişiklik kabul edilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyebilirsiniz. Böyle bir değişiklik için işveren onayınızı almalıdır.

   İkincisi işveren size iş konusunda bu şekilde talimat verebilir. Sizin profesyonel veya amatör program kullanmanız sizin tercihiniz olamaz.

   Son olarak sözleşmeye bu şekilde bir madde konulması önemli değil, İş Kanunu’na aykırı olan maddelerin geçerliliği olmayacaktır. Bu nedenle fazla çalışmalarınız var ise bunların İş Kanunu’nda yazan bedelleri işveren tarafından size ödenmelidir.

   Reply
 9. Esen

  Bahsettiğiniz hususlar çalışma koşullarında esaslı değişiklik kabul edilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyebilirsiniz. Böyle bir değişiklik için işveren onayınızı almalıdır.

  Bu açıklamanıza istinaden dava açma durumumda tazminat haklarım varmı dava açmalımıyım?

  Reply
 10. murat

  Merhaba mehmet bey..
  Ben otomativ sektorunde 2 yila yakın calişmaktayım..ise ilk girdiğimde 7.30 17.30 arası calismam istendi..bende vardiya olmadığı icin eski isimi birakip bu ise girdim..
  1 ay once is kazasi gecirdim 2.5 ay raporluydum
  Parmagimda doku zedelenmesinden dolayi tam olarak fiziksel hareketleri yapamiyorum..
  Sisliklerin inmesi icin belli bir zamani var..
  Gunduz calistigim icin gunduz calisanlardan ağır bir is oldugunda yardim aliyorum..
  Sun icin 3 vardiya döndurulmek isteniyorum. Ben kabul etmedim 1 kisinin gece vardiyasinda tek olmasi ve yaptigim isin agir oldugunu daha once bu sistemde calismadigimi soyledim kabul etmediler..beni tazminatsiz cikarmalari soz konusumu..tsk.ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Vardiyalı sisteme geçirilmeniz çalışma şartlarında esaslı değişiklik teşkil eder. Bu nedenle bu değişikliği kabul etmeme hakkınız var. Şayet işveren sizi işten çıkarırsa da işe iade davası açabiliriz. Herhangi bir değişiklik olduğunda iletişim bölümünden bize ulaşıp detayları aktarabilir, dava için görüşebiliriz.

   Reply
 11. salih

  Ben meslek lisesi cnc torna bolumu mezunu yum 5yildir bu bolumde ozel bir firmada çalışıyorum ama simdi bolum değişik ligine gidildi mesleğim disi bende kabul etmiyorum ne yapam gerekiyor

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşveren size uygun bir iş vermekle mükellef. Bu nedenle işveren sizden yazılı onay almadıkça çalışma koşullarınızda esaslı değişiklik yapamaz.

   Reply
 12. Ahmet

  Merhaba,

  Bir işveren, İstanbul’da bulunan Genel Müdürlüğünde çalışan bir çalışanını yine İstanbul’da yeni bir ofis açarak, başka bir coğrafi bölgeden örneğin, doğu karadeniz sorumlu tutarsa ve bu durum çalışanın sık sık sorumlu olduğu bölgeye gitmesini gerektirirse çalışma koşullarında esaslı değişiklik sayılır mı?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hukuk fakültesi sorusu mudur ? Şayet değilse ve yaşanılan bir olaysa lütfen doğru bir şekilde anlatın ki yardımcı olabilelim. (Örneğin, misal vb. tabirler olmaksızın)

   Reply
 13. Serdal

  Merhabalar,

  07:30-17:00 saatleri arasında çalışmaktayım, işveren bu çalışma saatlerimizi 10:30-20:30 arasında yapmak istiyor, fazla mesai ücreti ödememek adına böyle bir uygulama yapılıyor. Bu konu hakkında yapılan değişikliği kabul etmeme hakkımız varmıdır, yasal yönden haklarımı alarak işten ayrılabilirmiyim.

  teşekürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Öncelikli olarak fazla mesai ödememek adına böyle bir işlemin yapılması mantıksız. Her halükarda günde 9-10 saatlik bir çalışmanız söz konusu. Yapılan bu değişiklik çalışma koşullarında esaslı değişiklik teşkil etmiyor maalesef.

   Reply
 14. must

  5018 Sayılı kanuna tabi muhasebe yetkilisi yardımcılığı-mutemetliği ve Muhasebe Birim sorumlusu vekilliği görevlerinden azledilerek iş geliştirme bölümü adı altında depoculuk isinde calistirilmam. suratima kagit firlatmasi. sikayet ettigim icin sicil notumun somut nedensiz E verilmesi bu yetmiyormuş gibi denetim basvurularimin isleme alinmamasi. Surekli toptanti tutanaklarini bana tutturulmak istenmesi. amir in yoneticisinden acik arama faaliyetlerinde bulmaya teşvik edilmesi. Mahkemenin atadigi bilirkisileri yaptigim depoculuk isini muhasebe isine gore normal oldugu beyani. Avukat bilirkisi ise tek bir tane yorumu yok ama imzasi var. Daha sonra sahitlerim tarafindan isyerinde gormek istemedigini belirten beyanatlari bulunmakta.
  Bilirkisileri savciliiga suc duyurusunda bulunmama ragmen yeni bilirkisi talebimizi reddetmesi. Bu arada 10 gunluk psikiyatri tedavisi gordugum raporum var. Sicil notum A lık ve B lik bir çalışan olmama rağmen sicil notumun E en düşük notdan dolayi baska subeye atanmam saglanmasina ragmen hakim davayi reddetmiştir.
  Sizce Yargıtay ne der?

  Reply
 15. senem

  2 yıldır kamu hastanesinde çalışıyorum. gündüz çalışma saatimi rızam olmadan 12 saatlik nöbetli çalışmaya çevirdiler. evli olduğum için düzenimi tamamen değiştirmem gerekiyor. bu durumda haklı fesih yapabilir miyim? işin kabulü ile ilgili bir kağıt dolaştırdılar ama ben imzalamadım sorun olur mu?

  teşekkürler

  Reply
 16. himmet MAMACI

  Merhaba ben markette calısıyorum iş sözleşmesini iş yerinden nasıl talep edebilirim ? sözlü mü yoksa yazılı mı istemem gerekiyor?

  Reply
 17. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  İş arkadaşlarınız tanıklık yapacak ise veya elinizde fazla çalışma yaptığınıza dair evraklar var ise dava açmanız ve fazla mesai ücretlerinizi almanız kesindir. Bu nedenle iş arkadaşlarınız ile konuşun ve tanıklık hususunda onlardan bilgi alın. Şayet tanıklık yapmayı kabul ederler ise bir an önce davanın açılması gerekmektedir.

  Reply
 18. Ali YAŞAR

  18.05.2014 te ise başladım ve işten ayrılmak istiyorum. Çalıştığım.şirket isteğim.dışında ankara da Çalışmamı istedi ve beni buraya gönderdi. Hangi yolları izleyip işten ayrilmaliyim? Tazminat alabilirmiyim?

  Reply
 19. Fatma

  Merhaba. Ben 5 aylık hamileyim ve gece vardiyasında çalışmak istemiyorum ama işverenim çalışmamı istiyor. Ben bu konuyla ilgili nereden hakkımı arıyabilirim?
  Ayrıca doktordan gece çalışamaz belgem var ama ısrarla getirmek istiyo işten çıkmam için çabalıyo sanırım yptığının yasal olmadığını biliyorum. Bende yasal olan ve hakkımı arıyabilceğim nasıl bi yol izliyebilirim merak ediyorum bilgilendirirseniz sevinirim 🙂 teşekkürler..

  Reply
 20. Bora

  Merhaba;
  Eşim migros marketler zincirinde çalışıyor müdür yardımcısı devamlı haftalık programı değiştiriyor ve şimdide başka bir yerdeki mağazaya üç günlük destek elemanı olarak yollamakta bu konu beni çok sıkıntıya sokuyor eşim yaklaşık yedi yıldır bu firmada yardımınızı istiyorum yada ne yapabilirim diye yönlendirmenizi şimdiden teşekkür ediyorum.

  Reply
 21. MUHAMMED ALPARSLAN ŞAHİN

  19.10.2011 tarihinde iş yerimde Ürün sorumlusu (ürün eğitimleri, fiyat listesi hazırlama vb) olarak başladım. Fakat genel müdürün tanıdığı biri yerime getirildi ve insan kaynakları tarafından farklı bir bölüme ( ürün planlama yani ürünü getiren ithalat departmanına) geçmek zorunda olduğum yani buraya aktarıldığım belirtildi. aslında tamamen zoraki oldu sen,i Ürün departmanından aldık ithalat departmanına verdik dendi. ben istemediğimi söylediğimde burasının benim için iyi bir yer olacağı vb ifadelerle zorlandım.. evli olmam ve 1 tane çocuğumun olması nedeniyle ( o dönemde 6-7 aylıktı) mecbur kılındım. şuan çalıştığım yer departmanda hiç çalıştığım departmanda hiç bir işi bilmiyorum ve 15 yıllık çalışma hayatımda hiç yapmadığım bir iş idi.
  bu tarz sıkıntılardan dolayı iş arayışına girmek zorunda kaldım. ve bir firma ile anlaştım. Bu yüzden istifa etmek istiyorum fakat tazminatımı da almak istiyorum. Alabilir miyim ?
  yardımlarınızı rica ederim
  saygılarımla

  Reply
 22. kamil koca

  Merhaba
  Ben 14 aydir bir bankada calisiyorum. Calistigim sure icinde il sinirlari icinde bir cok kez gecici gorevle farkli subelerde calistim. (Subede ayni isi yapan arkadaslardan tek bekar ben varim herhalde ondan hep beni gonderiyorler dedim ses etmedim). Yaklasik 2 aydirda gecici gorevle farkli bir ilde calistiriliyorum. Gecici gorev suremin dolmasina 2 gun kala insan kaynaklarindan arayip artik orda kalmam gerektigini soylediler.Ben maddi durumumun burada kalmaya yetmedigini soyleyip reddettim fakat 30 dk sonra atama mailim geldi. Bunlari bana yaptiklarindan sonra o iste bi daha calisasim yok. Simdi nasil bir yol izlemeliyim? Tazminat alabilir miyim?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Noterden ihtarname çekerek gerekçeleriyle birlikte görevi kabul etmediğinizi beyan ediniz. Ardından yeni bir atama talep ederek bankaya 1 haftalık bir süre veriniz. Bu süre içerisinde de gerekli değişiklikler yapılmazsa iş sözleşmenizi fesheder ve kıdem tazminatınız için dava açarsınız.

   Reply
 23. özgür

  Merhaba mehmet bey ben 2,5 yıldır bir firmada kaynak operatoru olarak çalışıyorum isyerimiz sendikalı beni başka bir bölüme vermek istiyorlar ben kabul etmiyorum iş fesih olursa kıdem ve ihbar tazminatı alabilirmiyim yardımcı olursanız memnun olurum teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Onayınızın olmaksızın çalışma koşullarınızı değiştiremezler. Şayet gerekçesiz bir şekilde işten çıkarılır iseniz işe iade davası açma hakkınız olacaktır. Bu şekilde sözleşmeniz feshedilirse kıdem ve ihbar tazminatına da hak kazanırsınız.

   Reply
 24. Metin Kartal

  Mrhb hocam ..
  Kurumsal bir serkette calismaktayim 6 senem bitti ve bu 6 senede olumsuz yonde hic bir sekme olmadi , isveren tarafindan zorunlu kilinarak bolum degistirmem isteniyor ve bn bunu kabul etmiyorum baski uygulaniyor bunda ne gibi bir hakkim olabilir ? Tskler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çalışma koşullarınızda ne gibi değişiklik olduğunu yazsaydınız daha sağlıklı yardımcı olabilirdik. Maalesef bu bilgiler ile sizi yönlendiremeyiz.

   Reply
 25. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Bölüm değişikliği talebini işveren yapmış fakat siz kabul etmemiş iseniz ve buna bağlı olarak ayrılır iseniz tazminat alamazsınız.

  Reply
 26. Onur

  Mrb 14.11.2013 tarihinden bu yana bir güvenlik sirketinde calismaktayim ve calistim projeden daha once tarafima hic birbyazili olarak bildirilmeden 08.10.2015 tarihi mesai bitimide hafta sonu ücretsiz izinli olmami ve hafta ici sirkete gitmemi projemin degisecegini gerkce olarakta projede degisiklikten dolayi oldugunu tarafima bildirmislerdir bu husuta tazminat hakim varmidir yada nasil bir yol izlemeliyim

  Reply
 27. Emre

  Merhabalar M.Emre bey;
  Açıkcası tesadüfen rastladığım bii o kadar da severek okuduğum bir yazı olmuş elinize sağlık. Öncelikle benim de bir kaç sorum olacak yanıtlarsanız sevinirim.
  Ben özel bir şirketin sağlık biriminde sağlık memuru olarak çalışmaktayım. Çalıştığım bölüm OSGB denilen özel sağlık şirketine verildi. Beni sağlık memurluğu bölümünden alarak büro memuru olarak işimle yakından uzaktan alakası olmayan bir bölüme gönderdiler. Yazılı olarak bugün tebliğ ettiler fakat ben bu bölümde çalışmak istemeyip kendi işimi yapmak istediğimi söyledim. O zaman noter tasdikli istifanı gönderip haklarını talep edebilirsin dediler. Sizce ben bu durumda ne yapmalıyım.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çalışma koşullarında esaslı değişiklik olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla bilgiye ihtiyacımız olacak. Şayet yeni pozisyonunuzda çalışmak istemiyor iseniz ve eski koşullarınızdan daha kötü bir koşulda çalışmanız teklif ediliyor ise kabul etmek zorunda değilsiniz, ihtarname çekerek bu pozisyonu kabul etmediğinizi bildirebilirsiniz.

   Reply
 28. Özgür

  Merhaba,
  Kalite kontrol firmasında tekniker olarak 3 senedir çalışıyorum ve işimiz gereği sürekli şehir dışına seyahatlerimiz oluyor. Sözleşmemizde de başka illere gönderile bileceğimiz yazıyor. Bu sene farklı bir ildeki şantiyeye gönderildim ve oradaki personel eksikliğinden dolayı benim bu şantiyede kalmam istendi. şehir dışına çıktığımda harcırah alıyordum ama burada seni sabit tutuyoruz diyerek harcırahımı kestiler, eve gidiş ücretlerimi de karşılamak istemiyorlar bunu sözlü olarak ifade ettiler ve bayram da gidiş geliş ücretimi karşılamadılar. Bu şantiyede çalışmam gerektiğine ve daha önceden olan haklarımın artık olmayacağına dair yazılı ve sözlü bildirimde bulunmadılar. bu durumda haklı fesih sebebi sayılır mı? Veya bu haklarımı alabilir miyim? Ayrıca yıllık fazla çalışma saatini (270 saati)doldurdum fakat mesai olduğunda yapmaya devam ediyorum. bu konuda da itiraz edebilme hakkım var mı?
  Not:Şuanda çalıştığım yerle ikamet ettiğim yer arasında 600 km

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşverene bu durum ile ilgili bir ihtarname çekiniz ve ilgili ödemelerin tarafınıza yapılmasını isteyiniz. Buna rağmen herhangi bir ödeme yapılmaz ve mevcut şartlar devam ederse iş sözleşmenizi bu nedene dayalı olarak feshedebilirsiniz.

   Reply
 29. Erhan

  Mrb Mehmet bey
  Isyerinde ben elektrik bakim operatoru olarak 3yil calistim sonrasinda bolum sefi benden memnun olmadigini ve benim meslegim disinda bolume verdi mecbur kalip kabul etmek zorunda kaldim. Ayrica derecem 6 iken bolum degiskligi nedeniyle derecem 3 e cekildi ancak maasimda bir degisme olmadi. Verilen hak geri alinir mi ?
  Birde suan calistigim bolum cok agir ve her an is kazasi gecirme potansiyeline sahip ki 7gun once is kazasi gecir parmagima takoz dusme gibi bir kaza yasadim buyuzden benim tazminat alabilme sansim varmidir .
  Cevaplarsaniz cok memnun olurum

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşverenin vermiş olduğu değişikliği kabul etmişsiniz. İşverene ihtarname çekip eski pozisyonunuza dönmeyi talep ediniz. Bu şekilde belki bir sonuç elde edebilirsiniz.

   Reply
 30. Harun ÇALIK

  Hocam bugün eşimle size mirasla ilgili soru sormuştuk. Bir soruda ben sorayım. Hocam Ben Kamu kuruluşunda memur olarak çalışmaktayım. Bizde Taşeron olarak çalışmakta olan işçiler var. Örneğin Temizlik Elamanı olarak işe başlattığımız bir kişiyi masabaşı işte memur gibi çalıştırıyoruz. Bur da suç işliyormuyuz işliyorsak ceza maddesi nedir. Acil olarak 25.10.2015 tarihi saat 14.00’e kadar cevaplarsanız seviniriz. Saygılarımla İyi Günler….

  Reply
 31. Ahmet Çetin

  Merhaba Mehmet Emre Bey,

  Bir kamu kurumunda taşeron işçi olarak santralde çalışıyorum. Taşerona kadro verilmesi durumunda kadroya geçebileceğimiz söylendi ancak 2 yıl kıdem zorunluluğu olabilir diyorlar ve 4 kişi bu şartı sağlamıyoruz. Yargıtay’ın Karayolları işçilerine verilen kadroda kıdem şartı 6 aydı. Bize 2 yıl olması durumunda başka işlere kaydırılacağız ve sanırım bu esaslı değişikliğe giriyor. Öncelikle biz değişikliği gerçekten istemiyoruz, ama kadro vereceklerine bize sözleşmemizdeki bakiye tutarı verirlerse ayrılabiliriz kanısındayız. Bu teklifi yaparlar mı veya yazılı olarak reddersek aynı işyerinde kalabilir miyiz? Son olarak karayolları davası kararını emsal gösterip 6 ay kıdem için hak iddia edebilir miyiz?

  Mutlu Günler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Ahmet Bey,

   Anlaşmak istiyorsanız kendiniz teklif sununuz. Çalışma şartlarında esaslı değişiklik teklifini kabul etmek zorunda değilsiniz.

   Reply
 32. Erdi Bayka

  Merhaba 18 Mayıs 2011den beri bir otelde çalışmaktayım 3 hafta da bir gece vardiyasında sabit çalışan arkadaşımızın iznini çevirmek üzere gece vardiyasında bunun dışında da genel olarak sabah 7 öğleden sonra 3 e kadar çalışıyorum. Bugün insan kaynaklarından çağırılarak istanbul beyoglunda ki otelimizden ortaköy de bulunan otele transfer edildiğimi ve sabit gece vardiyasında hemen yarın işe başlamam gerektiği yazılı olarak tarafıma sunuldu,aynı kağıda kabul etmediğimi beyan edip imza attım ve örneğini aldım. 3 yasinda bir cocuğum ve çalışan eşim var bizi çok ama çok zora sokacak bir durum ve bunu söylememe rağmen bu bir teklif değil karardır yarın başlamanız tavsiye ederim zaten ssk girişinizide yeni yere kaldırdık denildi. Tüm bunlara istinaden tazminat alıp oradan çıkmak için ne yapabilirim gece çalışmak ve tamamen ters bir istikamette bulunan bu iş yerine gitmek zorundamiyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Değişikliği kabul etmek zorunda değilsiniz nitekim kabul de etmemişsiniz. Bu nedenle yapmanız gereken işlem mevcut görevinize devam etmek olacaktır. İş yerine gelmemeniz söylenir ise tarafımıza iletişim bölümünden mail atarak ulaşabilirsiniz.

   Reply
 33. Selcuk

  Ben bi devlet kurumunda calısıyorym agır işlerde calısamaz raporu almama rağmen bi görevlendirme yapılmadı iş yerinde boş bekliyorum Genel müdürlükten de raporumun cevabı 3 ay olmasına ragmen gelmedi işveren bana kendi isteğinle agır işte calısırım diye belge imzalatmak istiyor bu durumda izlemem gereken yol nedir sizce

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İlgili belgeyi imzalamayacaksınız. İşten çıkarılırsanız işe iade davası açmak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 34. anılanıl

  Merhaba mehmet bey

  Bölümümüzde 9 eleman bir şef ve birde müdür olarak çalışmaktayım. 6 yıldır bu firmada çalışıyorum.simdiye kadar haftaiçi pazartesi ve cuma günleri arasinda 09.00-18.00 mesai saatleri şeklinde çalışıyorduk.Cumartesi günleri ise her hafta bir kişi gelmek suretiyle nöbet sistemi şeklinde tam gün işverenorduk. Şimdi işveren bizden bu 9 eleman arasından 6 kişiyi seçerek dönüşümlü olarak hafta içi bir gün 12.00 -21.00 arasında çalıştırıp bu 6 kişi için cumartesi nöbet sistemini kaldırıp gene dönüşümlü olarak pazar günleri 09.00-21.00 şeklinde çalışmamız isteniyor.Buna itiraz etme hakkım varmıdır.herhangi bir yazılı bildirim yapılmadı.Sadece bu 6 kişiye yeni programin shift tablosunu mail gönderdi Müdürümüz. Önümüzdeki pazartesi bu sistemde çalışmamızi istiyorlar Bu sekilde çalışmak istemiyorum.Tazminat hakkım var mıdır.Sizce nasıl bir yol izlemeyim.Saygilar

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fazla mesai ücretleriniz eğer ödenmiyor ise bu nedene dayalı olarak iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Yine sigorta primleriniz düşük gösteriliyor ise bu nedene dayalı olarak da iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Sözleşmenizi feshetmek istiyor iseniz tarafımıza iletişim bölümünden mail atmanız gerekmektedir. Mail adresimiz : info@emreulusoy.av.tr

   Reply
 35. asli

  Merhabalar
  Universite hastanesinde 4b kadrolu hemsire olarak calismaktayim calismakta oldugum bolumden memnunum farkli bi bolume almalari ihtimali var ama ben gecmek istemiyorum bu konudaki haklarim neler ogrenebilir miyim tesekkurler

  Reply
 36. Meriç Şenerdoğan

  Merhaba Mehmet bey , normal şartlarda 3 vardiya düzeninin 8-16 vardiyasını çalıştığım haftanın içinde salı günü bana kendi rızam olmadan başka bir bölümde akşam 20:00 sabah 08:00 çalışmam söylendi . Sanırım 10 gün kadar bu şekilde Çalışacakmışız fakat benim kendi gönül rızam kesinlikle yok böyle calismaya ve bana sorulmadıda. Bu durumda benim ne gibi bir yol izlemem gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum . Saygılar

  Reply
 37. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Bu şekilde çalışmayı kabul etmeme hakkınız vardır. İşverene yazılı bir dilekçe ile bildiriniz. İşveren sizi bu nedene dayalı olarak işten çıkarırsa haksız bir işten çıkarma olur ve işe iade davası açma hakkınız doğar.

  Reply
 38. Gülcan

  Ben özel sektörde çalışıyorum marketten markete gidip bisküvi ürünleri raflara diziyorum depodan kolileri biz alıyoruz maza içine sonra raflara açıyoruz sefim son 4 aydır rutumu değiştirip günde 6 maza yaptı yetistiremiyorum buda performans düşüklüğü diyor ciyazimizda var yildirma politikası yapıyor tahminimce ne yapa bilirim isede ihtiyacım var

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşten istifa ederseniz herhangi bir hakkınız olmaz. Bu nedenlerle şefiniz ile ilgili bir sıkıntınız var ise işverene durumu dilekçe ile bildiriniz.

   Reply
 39. Bülent Çevik

  Merhaba Mehmet Bey,
  Özel bir okulda 8 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Tatil günlerimiz pazar ve pazartesi. İşverenim pazar günleri çalışma zorunluluğu getirip tatil günlerinin pazartesi ve salı olacağını yazılı olarak tebliğ etti. Tebliğde haziran ayına kadar düşünüp çalışıp çalışmayacağımıza kar vermemiz gerektiği yazıyordu. Tebliği imzaladık. Pazar günleri çalışmayı kabul etmeyip iş sözleşmemi feshettiğimde kıdem tazminatı alabilir miyim ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kabul etmediğiniz zaman iş sözleşmenizin işveren tarafından feshedilmesi gerekir. İşveren feshederse tazminata hak kazanırsınız.

   Reply
 40. Sinan

  Merhaba Mehmet Bey. Ben bir kamu hastanesinde 7 yıldan beri taseron olarak calisiyorum. Veri giris personeli olarak görev yapmaktayım. Bu 7 yıl içerisinde hastanede değişik bölümlerde faturalama, veri giriş sorumluluğu, ameliyathane, ilk kayıt, patoloji gibi birimlerde çalıştım. . En son benden çocuk acil biriminde çalışmam istendi. Görev değişikliği kağıdını imzalamam istendi. Böyle bir kağıt elime ulaşmadı. Bana görev kağıdını imzalamaktan imtina ettiğime dair savunmam istendi. Bende elime böyle bir kağıt ulasmamistir diye savunmami verdim. Bu bölümde çalışmak istemediğimi çok yoğun ve gürültülü bir bölüm olduğunu sağlık problemlerimin olduğunu anlatmak istedim ama yoneticilerim beni dinlemediler bahane uydurdugumu ve ; ya dediğimiz yerde calisirsin yada seni işten cikaririz gibi tehditlerde bulundular. Çocuk acil birimi içerisinde de tutanak tutuldu. Orada görevimi yerine getirmedigimi, yerimde durmadigimi ,görevimi yapmak istemediğim şeklinde tutanak tutuldugunu bununla ilgili de savunmam istendi. Bu savunmam da sağlık problemlerimin olduğunu kulagimda işitme kaybı yaşadığımı ve bunu sağlık kurulu 4 hekim imzalı bir rapor alarakta belgelendirdim ve savunmama ek olarak koydum. Acilde bu işi yapmaya calistigimi ama yoğunluk ve aşırı sesten işitme kaybı olduğu için sesleri algilayamadigi mi ve söylenenleri duymadigimi savunmamda belirttim. Bunları sirkete savunma olarak belirttim. Aynı zamanda hastane yoneticiligine de yazılı olarak şimdiye kadar bana çalıştığım hiçbir birimde sorun iletilmemis olduğunu, cocuk acil biriminde sağlık sorunlarim dan dolayı çalışmak istemedigimi ve sağlık kurulu raporunu da ekte sundum. İsimde daha verimli olabilmek için başka bir birimde çalışmak istediğimi belirttim. Bundan sonra hastane yönetimi beni hala o birimde çalışmaya zorlaya bilirler mi ? Eger zorlama devam ederse ne yapmam gerekir? Bilgilendirirseniz çok sevinirim tesekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İlgili departmanda çalışamaz şeklinde bir heyet raporu almanız halinde değişiklik yapılmalıdır. Buna rağmen değişiklik yapılmıyor ise iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz.

   Reply
 41. pınar guc

  Bir iş yerinde calışmakdayım 12 saat calışmayla ilgili bir kagıt imzalaışım haberim yok 2013 işe başlarken dogum yaptım 8saat calışmak istiyorum kapul etmiyo iş yeri yani oyle bi yazı okumadım da bircok evrak verdiler imzala acıklama yapmadan imzaladık basladım şimdi acıklı yo

  Reply
 42. Cesur

  Merhabalar
  Şu anki mevcut çalışma sistemimiz 5 gün 2 vardiya şeklinde Gündüz Vardiyası sabah 8.00 giriş öğle 30 dakika yemek molası ve akşam 5.30 çıkış Gece vardiyası ise akşam 20.00 giriş sabah 8.00 çıkış yine 1 saat yemek molası ve +2 saat fazla mesai olmak üzere günlük 9 haftalık 45 saattir.İşveren bu sistemi günlük 7.5 saatten 6 gün olacak şekilde 3 vardiyeye çevirmek istiyor.Yani bizi 2 vardiye sisteminden çıkarıp 3 vardiye sistemine geçirecek ve haftanın 5 günü değil 6 günü calistiracak.Bu durumda iş kanunu 22. Maddeden yararlanıp tazminatlı çıkış yapabilirmiyiz.
  Teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çalışma koşullarındaki değişikliği kabul etmeyiniz, işveren sizi işten çıkarmak isterse haklarınızı ödeyerek sözleşmenizi fesheder.

   Reply
 43. Birdal

  Merhaba 3 yildir isyerinde calisyrm ve vardiya sistemine gecti bu sene ben kabul etmedigimi soyledim burum halinde isten cikartirsalar tazminatimi alabilirmiyim

  Reply
 44. Nuray

  Merhaba
  Ben 2 yıldır bir firmada muhasebe elemanı olarak çalışıyorum. Doğum iznine çıkınca benim yerime personel almışlar. Şimdi bana başka pozisyonda çalış diyorlar. Kabul etmezsem tazminatimi alabilir miyim.
  Teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çalışma koşullarında esaslı değişiklikleri kabul etmek zorunda değilsiniz. İşveren ise buna dayalı olarak geçerli nedenle iş sözleşmenizi fesheder ve haklarınızı öder.

   Reply
 45. can

  merhabalar sorunum işe girerken maaşa yapılacak zamlarla ilgili işveren asgari ücret üzerinden zam vereceğini söyledi sözleşmem de var fakat asgari zammı şimdi %30 olunca işveren vermek istemiyor farklı yollara girdi hayat sigortası yapalım zammı da %5-10 civarlarında vermek istiyor ne yapmamız lazım teşekkürler

  Reply
 46. osman gokcek

  Merhaba, ben denetim personeliyim,
  Uluslararası denetim standartlarına uygun olarak bağımsızlık gereği daha önce Yönetim Kuruluna raporlama yapıyordum, işi kabul etme nedenim de buydu. Ancak bana hiçbir bilgi verilemeden yada fikrim alınmadan bundan sonra yönetim kuruluna bağlı yeni bir birim oluşturulduğu, daha önce denetimini yaptığım bir bölüm kapatılarak o birimin yöneticisi bu göreve getirildiği ve ona raporlama yapacağım bilgilendirilmesi yapıldı.
  Sonuç olarak denetim konusunda hiçbir bilgi ve yetkinliği olmayan bu kişi ile daha önce denetleyen denetlenen ilişkisi yaşamış olmamızın yanı sıra , işe girerken anlaştığım standartlara da aykırı olarak bu kişiye raporlama yapılmasının işi yapışımı aleyhime etkileyeceği iddiası ile kabul etmeyi düşünmüyorum.
  Bu konu çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik statüsüne girer mi?
  Teşekkürler

  Reply
 47. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Noterden ihtarname çekerek bu görevleri kabul etmediğinizi beyan edebilirsiniz. İşveren sizi bunun üzerine işten çıkarırsa işe iade davası açabiliriz.

  Reply
 48. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  İşe iade davası açma hakkınız olabilir. İşverenin sizi işten çıkarma gerekçesine bağlı olarak bu durumu değerlendirebiliriz. Fesih bildiriminizi aldıktan sonra bize mail olarak aktarabilir ve durumu yeniden izah ederseniz yardımcı olacağız.

  Reply
 49. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Kabul etmeme hakkınız var. İşveren de buna dayalı olarak iş sözleşmenizi feshedebilir. Kıdem tazminatınızı öder. Fakat yine de işe iade davası açma hakkınız olacaktır.

  Reply
 50. sezen

  merhaba emre bey,

  8:30 17:30 arası bir iş yerinde çalışıyorum şuan vardiya sistemine dönecekler her hangi bir yazılı bildirim tarafıma yapılmadı yapılsa da kabul etmeyeceğim sorum şu ; etmezsem kıdem tazminatım dışında işsizlik maaşımı alabilir miyim? ya da dava açıp hak kazanabilir miyim teşekkürler.

  Reply
 51. Engin Yazici

  Merhaba Sn.Av.Mehmet Emre Bey,
  Ben bir holdingte çalışıyorum şirketin sekiz adet şirketi var ben birinin muhasebesine bakıyorum. Mudurum görev değişikliğine gidildiğini beni başka bir şirketin muhasebesiyle görevlendirdi. Bende kabul etmeyecegimi söyledim. O zaman istifa et dedi bana. Tazminat kazanabilir miyim. Cevaplarsaniz çok sevinirim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Görev değişikliğini kabul etmediğiniz takdirde işveren haklarınızı vererek iş sözleşmenizi sona erdirebilir. İstifa etmeyiniz çünkü istifa ederseniz kıdem tazminatınızı alamazsınız.

   Reply
 52. kemal budak

  Merhaba yaklasik 8 senedir elektonik firmasinda montajda calismaktayim.yaklasik 2 seneden beri beni mesai kalmiyorum diye ugrasiyorlar hicbir sekilde kagitlari imzalamiyorum en son benim bölümümu degistirmeye kalktilar bende kabul etmeyince beni tazminat ve ihbarsiz isten cikardilar.maddesi 4857 mdde 25-2 maddeden isren cikarildim ne yapmaliyim sumdiden Teşekkürler. …

  Reply
 53. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Tabii ki yasal değil fakat burada size verilen izin sözlü olarak mı yazılı olarak mı verildi ? Şayet sözlü olarak verildi ise yıllık izin sürenizden düşebilirler. Diğer taraftan değişikliği kabul etmezseniz tazminatınızı verip sizi işten çıkarabilirler.

  Reply
 54. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Sözleşmeye aykırı bir düzenleme söz konusu ise ihtarname çekerek durumun düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Ekonomik olarak kaybınız olup olmayacağını siz değerlendireceksiniz.

  Reply
 55. mehmet

  Merhaba
  Ben bir sitede temizlikci olarak çalışıyorum fakat yazın beni havuzda çalıştırmak istiyorlar bu calisma durumunda degisiklik olurmu

  Reply
 56. ozge

  Merhaba
  8 aydır çalıştığım is yerim herhangi bir yazılı beyanda bulunmadan merterden kavaciga taşındılar hiçbir bilgi vermeden.
  Gidebileceğim yol mesafesi 4 vesait olduğundan işten ayrılmak istiyorum.
  Yazılı bir beyan olmadığından herhangi birşey talep etmem mümkün mu
  Ayrıca ise ilk girişimde herhangi bir sözleşme yapılmadı.

  Tesekkurler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş sözleşmeniz var mıdır ? Şayet var ise orada görev yeri değişikliği ve/veya iş yeri değişikliğine ilişkin bir madde var mıdır? Şayet var ise bu bir işletmesel karardır ve size sözleşmeyi fesih hakkı tanımaz.

   Reply
 57. Cihan

  Merhaba ben 4 senedir özel güvenlik olarak sitede çalişmaktayim. Calisma 12 saat üzerinden günlerimiz 2 gündüz 2 gece 2 istirahat olarak ama elaman eksikliğinden sürekli mesai calismak zorunda kaliyorum ve sürekli gece calıştırılmakyım ayda 1 yada 2 bün izin kullana biliyorum . Bu sitresten dolayı kalp krizi gecirdim anjioyla 2 damarimi açtilar . Bundan dolayı başka sehirde yaşamaya karar verdim . O sehirde şirketinde projeleri var ofaya transferimi istedim ama bana isten cıkış giriş yapmak istiyorlar bu sekilde haklarimi kaybetmiş oluyorum . Birde kanun olarak bütün ödemelerimizi bankaya yatırmaları gerekirken sadece maasimizi bankaya yatırıyorlar geri kalan yol parası ve fazla mesailerimizi elden veriyorlar . Tazminat davası açmayı düşünüyorum görüşünüze önem veriyorum beni aydınlatırmisınız . Tskkrler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Aynı şirket üzerinden SGK girişiniz yapılacak ise kıdem hakkınız ölmez. İleride açacağınız bir dava ile tüm tazminatınızı alabilirsiniz.

   Reply
 58. ferit

  Merhaba,

  beş yıldır cns tezgahlarıyla işleme yapılan bir fabrikada kalite operatörü olarak çalışmaktayım.bugün bildiri panosuna asılan çalışma çizelgesinde kaliteden alınıp üretime verildiğim, cns oparötörlüğü eğitimi alacağım yazıyor.ben tabiki bunu istemiyorum.şimdi bu durumda izlemem gereken yol nedir.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş sözleşmenize bakmamız gerekmektedir. İşverenin bu tür değişiklikler yapabileceğine dair bir hüküm mevcut ise yapabilecek bir şey kalmıyor maalesef.

   Reply
 59. Berkay

  Merhaba ben bir fabrikada depo sevkiyat bölümünde çalışıyorum fakat beni olduğum bölümden bir üst kata (atölyeye) verdiler benim bu konuda rızam yok 2.5 senelik işçiyim haklımıyım

  Reply
 60. ömer

  slm aleykum benim sıkımtim var fabrikada klima santralinde montajda calisiyorum 10 yil oldu ama 2012 nel fitigimdan ameliyat oldum agir kaldiriyorum bana gpre is var vermiyolar ne yapmam gerek etapta is yeri hekimide agrilarim artmaya basladi fizik tedavi gormem gerek buyuk ihtimal yasim 32 isten atarlar diyede korkuyorum calismam lazim ailem icin

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşverene ihtarname ile sağlık durumunuzun kötü olduğunu ve buna göre iş verilmesini talep ettiğinizi söyleyin. Yine bu şekilde ağır iş verilir ise iş sözleşmenizi sağlık nedeniyle feshedebilirsiniz.

   Reply
 61. Sabriye

  Istanbul da bir özel okulda öğretmenim. Eşim kendi işyerinden antalya mağazasına transferini istedi ve onaylandı . Bu sebeple ben de işten ayrılıyorum. Benim 5 yıllık tazminatımı okulumdan talep etme hakkım var mı? Sözleşmem tek yıllık .
  Teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş sözleşmenizi istifa ile sonlandıracağınız için kıdem hakkınız maalesef yok. Şayet işveren iş sözleşmenizi devam ettirmeme niyetinde olsaydı kıdem tazminatına hak kazanabilecektiniz.

   Reply
 62. Berat

  Mehmet bey merhaba benim sorunum şu özel sektörde kalite kontrol teknisyenliği yapıyorum 3 seneden beri Labaratuar bölümündeyim bizim işimiz toz boya atıyoruz tabancalarla birde Fabrıka içersinde gene labaratuara bağlı numunecimiz var o getiriyor toz numunelerini basımızdakı müdür iş ile hiçbir sıkıntımız yokken beni Numuneci yaptı ve ben çok toz oldugundan memnun değilim yazılı bi imza üstüne görev degısıkliğide olmadı bölüm ikimizde lab.baglıyız ama ben kaldıramıyorum lütfen üstün bilginizle benide aydınlatırmısınız şimdiden teşekkürler mail yoluyla olursa duacınız olurum

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çalışma şartlarınızda esaslı bir değişiklik oldu ise noterden işverene ihtarname çekebilirsiniz. Mevcut görevi kabul etmediğinize dair. Fakat iş sözleşmenizde gerekli değişikliklerin yapılması hakkı işverene tanınmışsa maalesef yapılacak pek bir şey kalmıyor.

   Reply
 63. Mert

  Mehmet Bey Merhaba
  12 yıldır özel bir şirketin Mağazasında görev yapıyorumŞu anki görevim Kategori Satış Yöneticiliğidir.Şirketin aynı il içerisinde yeni bir mağazası açıldı ve beni aynı görev tanımıyla 01.05.2016 tarihi itibarıyla çok az bir ücret artışıyla yeni Mağazaya geçtiğimi tebliğ ettiler.Ben ise şartların biraz daha yükseltilmesini kendilerine talep ettim ve gönderdikleri belgeyi imzalamayacağımı kendilerine sözlü olarak bildirdim.Çalışma şartları aynı herhangi bir değişiklik olmamıştır.Bu yeni açılan mağazaya bu şartlarda geçmek istemiyorum.Sonuç olarak nasıl bir sonuç çıkabilir.Sizden konu hakkında yardım rica etmekteyim.Teşekkürler.

  Reply
 64. ömer

  slm aleykum bisey sorcaktim arkadasa is yerinde şef ihtar verdi savunma yazdirdi arkadas savunmasini yazdi ihtar sebebi is saatine tam vaktinde gelmedi diye ama asli yok bundan bisey cikarmi ilerde

  Reply
 65. Devrim

  Slm 5 yil dir sendikali Calisan olarak turuzm is inde bir Dernekte calismaktayim gorev ye rim Bar dir beni kendi istekleri dogrutusunda oradan alip servise. verdiler yazili olarak degil sift te yazarak ve Orada calismaktayim Bunun icin yapabilecegim kanuni hakkim varmi 15 yillik sigortaya pirim olarakta 2700 gunum var tazminat Vb. Seyler alma hakkim varmi

  Reply
   1. Devrim

    Teşekkür ederim cevap icin fakat bar personeli olarak çalışırken iş e bar da çalışmak için girmişken su an servis e yani restoran a verdıler bununla ılgili yapabileceğim bir kanuni yol varmı. İs sözleşmemde servis personeli diye yazıyor

    Reply
 66. Mehmet

  Mehmet bey merhaba ben 2009 dan beri metal isleme sektöründe cnc lazer kullanıyorum. Bugüne kadar 2 yeni is sözleşmesi imzaltildi. Ve nisan ayı itibarı ile 3. Yeni sözleşme imzatilmak isteniyor. Ve bu sözleşmede işten A yrilirsam 2 yıl boyunca işverenle aynı sektörde başka ise giremeyecegimi ve aynı sektörde başka is kuramayacagim yazıyor. Uymamam halinde tazminat ödemem gerektiği yazıyor. Bunu kabul etmeme gibi bir şansım varmı.

  Reply
 67. Serkan Tus

  Merhaba Emre Bey
  6 yildir bir sirkette magazacilik yapiyorum
  2 .5 yildir da yoneticiyim. Bu sure zarfinda surekli magaza degisikligine zorlandim hic bir yazili bildirim olmadan .En son ikametime 35 km uzaklikta bi yerde gorev aldim. 31.3.2016 itibari ile ikametime 5 km uzaklikta bir magaza acildi oraya verildim.1 haziran tarihinden sonra da tekrar gorev yeri degisikligine zorlaniyorum yazili bildiri yapmadilar ama artik bu yildirmadan baska bir olay degil gitmemi istedikleri magaza ikametime 46 km ve tamamiyle sartlarim ulasimim degisiyor tazminatimi nasil alip ayrilabilirim dava acabilirmiyiz maddi manevi

  Reply
 68. Fatma sevinç

  Mehmet Bey,
  Devlet hastanesinde özel güvenlik olarak on aydır çalışmaktayım.Geçtiğimiz hafta vardiya nöbetimde tarafıma tutanak yazılmasına neden olan küçük bir tartışma sonrası savunmam alındı ve ertesi gün vardiyam değiştirildi sonrası o tutanak sonucu beni evimden daha uzak ve gidip gelmem zor olacak başka bir hastaneye gönderildiğimi ptesi(yarın) baslayacağım söylenmesi üzerine zor duruma düşeceğimi gidemeyeceğimi belirttim ve yazılı bildirmeleri gerektiğini söyledim merak ettiğim kabul etmediğime dair resmi yazı verirsem beni işten atabilirler mi ki bunu istemiyorum kadroya geçme ümidimizin olması dolayısıyla sizce ne yapmalıyım tesekkürler
  Not:iş akdindeki şu madde elimi kolumu bağlar mı
  Personel gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut bırbırıne yakın başka işlerde veya muvafakat aranmaksızın gecıcı ve devamlı olarak işveren tarafından gorevlendirilebilir . Personel görülen işin niteliğinde benzerlik olması şartıyla işçilerin işverene bağlı ve Büyükşehir belediye sınırları içindeki bir başka işyerine nakledilebilir??
  Tesekkurler

  Reply
 69. Erkan Biçer

  Eskişehir’de 2010 Mart ayında özel bir sektörde göreve başladım ve operatör oldum yıl 2016 oldu aynı işime devam ediyorum bir haftalık zorunlu ücretli izne çıkardılar bende bu arada bir tur şirketinden ödemesini yaparak tur satın aldım iş yerinde mesaiye başladığım gün idari amirden 10 gün sonra önümüzdeki hafta izne ihtiyacım var dedim ve izin istedim bana kaba bir şekilde izin falan yok len dedi ertesi gün onun bir üzeri olan vardiya amirine bu durumu bildirdim o öyle dediyse ben birşey yapamam dedi sonra üretim müdürüne bu durumu anlattım o an sinirlidir birşeyler e kızmıştır ben onunla görüşüp sana dönücem dedi ertesi gün bana izin vermeyip tersleyen amir beni çağırdı ve seni başka bir ilçeye (Bilecik/Bozüyük) vardiya yazdığım için izin veremiyorum dedi iznini o ilçeden alırsın artık dedi işi büyütüp bir üst makama çıkmam beni bu duruma düşürdü fabrika müdürüne çıksam kimbilir ne olurdu 21 gün izin süresi var ve bu izin süresinin 6 günü nü bizim isteğimiz le veriyorlardı bu sene böyle oldu operatörlükte gitti iş yerimde 2 aylık geçici bir süre diyorlar ama umudum yok psikolojik tedavi görüyorum özel sektörde verilen hak geri alınabilirlimi beni il sınırı dışında bir fabrikaya göndermesi doğru mu ne yapabilirim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Onayınız olmaksızın bu şekilde bir değişiklik yapılması hukuka aykırıdır. İhtarname çekerek bu değişikliği kabul etmediğinizi bildiriniz.

   Reply
 70. Aslı

  Merhaba
  8 senedir bir otomotiv firmasının genel müdürlüğünde satınalma bölümünde çalışıyorum. Son 4 senedir satın aldığım ürün grubu ( a ürünü yerine b ürünü) ve buna bağlı olarak müdür ve ekip değişikliği yapılıyor . Bundan rahatsızlık duyduğumu ve senelik perfomans hedeflerimi gerçekleştirmede sorun yarattığını bildirmeme ragmen yine değişiklik yapmak istiyorlar. Bu arada emeklilik için yaşı bekleme sürecindeyim 2,5 senem kaldı. Bu konu çalışma koşullarında değişikliği kapsamında mıdır? Bu durumda değişikliği kabul etmeyerek sözleşme feshi isteyebilir miyim? Son soru bu durumda tazminat vs.. alabilir ve sonrasında işsizlik sigortasından faydalanabilir miyim?

  Teşekkürler

  Reply
 71. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Sizin onayınız olmadan çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılamaz, yapılsa da değişiklik sizi bağlamaz. Bu nedenle yapılacak değişikliği kabul etmeyiniz.

  Reply
 72. Meliha Nogay

  Merhaba Mehmet Bey,

  Özel bir firmada İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışmaktayım ve görevimi Genel Muhasebe Elemanı olarak değiştirmek istiyorlar. Kesinlikle benim tecrübem ya da bilgim olmayan bir meslek. Ben kabul etmediğim sürece görevimi değiştiremezler biliyorum ama bu değişikliği bana yazılı olarak bildirmediler ve ben de kabul etmediğim için haliyle işe gitmeyeceğim. Onlar da devamsızlık tutanaklarıyla iş akdimi feshederler diye düşünüyorum. Elimde görev değişikliği yapıldığına dair bir belge ya da şahit yok. Yüksek ihtimal mahkemede görev değişikliği yapılmadı kendisi işe gelmedi diyeceklerdir. Nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşinize devam ediniz ve yazılı bir evrak isteyiniz görev değişikliğine dair. Bu şekilde devamsızlık yaparsanız ve görev değişikliği hususunu kanıtlayamazsınız haklarınızı kaybedersiniz.

   Reply
   1. Meliha Nogay

    Merhaba Mehmet Bey,

    Israrla yazılı bir evrak vermiyorlar. Ben de noterden ihtarname çektim ve bana sözlü olarak tebliğ edilen ilgili görev değişikliğini kabul etmediğimi eski görevim olan İnsan Kaynakları Uzmanlığı na devam etmek istediğimi söyledim ki devamsızlık tutanakları işe yaramasın. sonuçta çalışmak istediğimi belirtiyorum ve görev değişikliğine dair elimde evrağım da olmuş olacak. İnsan kaynakları departmanında açık pozisyonun bulunmaması durumunda ise kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarımın aylık brüt ücretim olan rakam üzerinden hesaplanarak hesabıma yatırılmasını talep ettiğimi belirttim. Sizce bunun ne kadar bir faydası olur? Ayrıca şahidim de var.

    Reply
 73. fırat

  Slm işveren çalıştığım bölümden başka bir bölüme geçiriyor vedeğişiklik olarak değişim evraği imzalatiyorlar ben bölüm değişikliği yapmak zorundamiyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Değişiklik yapmak zorunda değilsiniz fakat bu durumda da işveren iş sözleşmenizi geçerli nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatınızı size öder.

   Reply
 74. Alkan

  Merhaba ,

  Bulundugum isyerinde 13 yildir calismaktayim ve 5 yildir vardiya amiri olarak görev yapmaktayim . Global bir düzenleme olarak , bize aktarilan degisiklikte vardiya amirligi bizden alinip baska bir gruba verilmek isteniyor . Bu durumda isyerimin bana es deger bir is sunmasi gerekirmi ? Yada fesih haklari olurmu ? Ben acikca sirketten ayrilmak istemedigimi belirttim ama yönetim buna sadece sözlü olarak yanit vermekte , yazili herhangi bir belge bulunmamaktadir . Emeklilik hakkim 540 gün sonra dogmakta . Ancak son günlerde yaptigim görüsmelerde , kendime neden baska bir is aramadigimi yada bana verilecek es deger baska bir isin olmadigini söylemekteler . Bu durum bana kalirsa yasalara aykiri , ancak sizlere danisarak daha net bilgi almak istedim . Tesekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Öncelikle görev değişikliği söz konusu ise size bu durum yazılı olarak bildirilmeli ve onayınız alınarak bu işlem yapılmalıdır.

   Reply
 75. emre

  Merhaba emre bey 4 yıldır çalıştığım kurumdan askerlik sebebiyle ayrılmak istiyorum…tecilimi bozdurdum mayısta askere gideceğim söylendi askerlik şubesinden ben işten ne zaman ayrılabilirim kıdem tazminatı alabilmek için erken ayrılmak istiyorum o süreye kadar beklemek istemiyorum ne yapmam gerekir? çünkü iş yerinde biraz baskı uygulanıyor bu süreçte görevim tanımım sorumluydum uzman olarak değiştirilmiş ve bana hiçbir bilgi verilmedi bordroda farkettim. 3-4 ay daha beklemek istemiyorum içerde tahmini 20-25 gün yıllık iznimde var ne yapmalıyım kıdem tazmiantı hakkımı kaybetmeden ayrılmak için
  teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Askerlik Şubesinden alacağınız evrak ile iş sözleşmenizi askere gitmeniz nedeniyle feshedeceksiniz. Mayısta askere gidiyor iseniz Nisan ayı içerisinde iş sözleşmenizi feshedebilir bunu işverene bildirebilirsiniz.

   Reply
 76. Ali Can demirci

  Merhaba
  01.06.2012 tarihinde spor kulübünde antrenör olarak çalışmaya başladım.
  27.12.2016 tarihande bana müdür 0cak 2017 den itibaren sizinle calismiyacagiz dedi.
  02.01.2017 tarihinde kulübe giderek ilişkimi ve haklarım için gittim.bana tüm hakların verilecek dediler. Evraklar hazır olunca haber verecez dediler.
  06.01.2017 çağırdılar. Önüme istifa dilekçesi koydular.kendi isteğim ve arzum ile istifa ediyorum.
  Bende kabul etmedim imzalamadim.
  09..01.2017 tarihinde beni çağırdılar. Biz tazminat veremiyoruz o yüzden seni çıkarmayacak çalışacaksın.
  Ama sözleşme yapmışlar. Bunu imzalayacasin.
  Ben antrenör olduğum için derslerimiz akşam 18.00.21.30 arası.
  Benden öncekilerden böyle çalışmış bende haftanın 5 günü.
  Diğer branş antrenörleri de aynı.
  Sözleşmede sabah 9 akşam 17.30
  Başka ilçede görevlendirme ve yol parası yok
  Geç kalırsan tutanak turatiz dediler.
  Ve sözleşme eski tarihli.bunu imzala dediler.
  Ben tazminatını alıp çıkmak istiyorum.iyi niyet kurallarına aykırılık seziyorum.
  Dava açsam sanslimiyim.
  Yoksa şartlarını kabil edip beni istifaya6mi zorlasinlar.
  Bu sözleşme tek bana yapılıyor.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Ali Bey,

   Geçmiş tarihli sözleşme imzalamak mecburiyetinde değilsiniz. İşe başlarken ve çalıştığınız süreçte şartlarınız ne ise bu şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Aksi talep ediliyorsa yazılı olarak iş yerine başvuru yapın ve …. tarihinden itibaren bu şekilde çalıştığınızı ve fesih sürecini detaylıca yazınız. Böylelikle ileride dava açıldığında bu evrakı delil olarak kullanabilir, işverenin kötüniyetli olduğunu ispatlayabilirsiniz.

   Reply
 77. OSMAN YAZICI

  Selam. Kamu kurumunda çalışıyorum.24 ocak da SUSURLUK dan çarşamba ya tayin edildim.2 Şubat ve 3 Şubat da çarşamba da çalıştım.3Şubat günü tekrardan tayinimi Kars A çıkartıldı.Genel müdürlük.Benim tekrar Susurluk a gidip oradan da Kars A gecmem söylendi.Şu anda Kars da çalışıyorum.Bir haftada iki tayin gördüm. Çarşamba dakika çalışmamı görmeyip.Sadece Susurluk Kars nakil ücretini ödüyor. Susurluk Çarşamba​.Carşamba Susurluk.nakil ücretini odemiyor.Bir hafta da iki nakil uygun mı dur.nr tür bir dava açabilirim.Lutfen yardım ci olurmusunuz.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tabii ki uygulanan tayinler hayatın olağan akışına aykırı. Mobbing olarak değerlendirilebilir. Bundan sonraki süreçte yaşadıklarınız yine buna benzer bir şekilde devam ederse iş sözleşmenizi feshedebilir ve tazminat talep edebilirsiniz.

   Reply
 78. yunus

  Sayın Av Mehmet Emre Ulusoy ben özel bir kurumda garson çaycıyı m çalıştığım yer üst düzey insanlar olduğu için sadece müdür ve üstlerime hizmet etmem gerektiği için müdürlerin altına hizmet etmem yasak bundan üç gün önce benden uzman mühendis benden çay istemişti misafirim var diye yanındaki misafirim var diyerek benden çay istedi yanındaki misafirin direktör olduğunu bilmedim ve o günde çok yoğundum vermedim çayı aradan bir gün geçti o direktör benim bölümümü değiştirdi ve sanki bir suçlu gibi aldılar yerimi değiştirdiler ve benim gerçekten piskolojim bozuldu bu olaydan sonra bana zorla yer değişikliği imzalattırdılar bana basakı yaptılar ben bu durumdan çok mutsuzum bana mobink uyguladılar baskı yaptılar ve her şey bir gün içerisinde oldu zorla evrak imzalattılar bölüm değişikliği için benim onurumu kırdılar benim ne yapmama gerekiyor saygılarımla bana bir yol gösterirseniz size minnettar olurum birde iş feshedilmesi benim işime son verip tazminatımı almam mı oluyor kafam karışıyor

  Reply
  1. yunus

   Bölüm değişikliğini ben kabul etmediğim halde bana zorla tehtit ederek imzalattırdılar ben istemiyorum ve yılık izine ayrıldım şu anda ben yer değişikliğini bu imzayı atarak kabul etmiş mi oluyorum bu değişikliği

   Reply
   1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

    Merhaba,

    İmza attıysanız kabul etmiş oluyorsunuz. Yine de noterden ihtarname çekerek ilgili imzayı zorla attığınızı, bu değişikliği kabul etmediğinizi iş yerine bildiriniz.

    Reply
 79. ademciftci

  5 yıldır bir kargo firmasında calıksyorum buraya basladıgımda hic bir sagılık sorunum yoktu
  bu isyerinden ben bel fılgı oldum
  onuda gectim is ver bana hadinden fazla yukleniyor ben pikolojimi den gemi boz du ben
  ne yapmalıyım acaba
  hastane icin izin istedigim de dahil kavga ediyoruz
  ben ne yapmalıyım bana bir yardırmıcı olursanı z
  sevinir
  ve nasıl tazminat alınır
  hayırlı gunuler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Doktordan bel fıtığı olduğunuza ve ağır iş yapamayacağınıza dair rapor almanız lazım. Raporu işverene sunup size daha uygun bir pozisyon vermesini talep etmelisiniz.

   Reply
 80. ilyas

  sayın hocam,Eşimde özel bir Hastanede Ebe olarak görev yapmaktadır. 13 aylık bir kızımız var. süt izinleri doğum izinleri kullandı ve hiç bir şekilde sorun çıkarmadılar. Sonrasında 3 ay ücretsiz izin kullandı ve 3 ay çalıştı. daha sonra bir ay daha ücretsiz izin aldı. şu an ise çalışmaya devam ediyor.

  Altı yıldır aynı hastanede çalışmaktadır. Şu ana kadar haftanın beş günü sabah 08:00 akşam 18:00 a kadar çalışıyordu. ama bundan sonra sabah 08:00 akşam 20:00 ye kadar çalışmasını istiyorlar. iki hafta bu şekil çalıştıktan sonra kalan bir hafta dört gün bu şekil diğer hafta da üç gün bu şekil çalışıp aylık çalışma saatini doldurmasını istiyorlar. bunu da bakanlık bu şekil çalıştırmamızı istiyor deniliyor ve bununla ilgili yasa olduğu söyleniyor.
  kendisi bu çalışma sistemini 13 aylık çocuğumuz olduğu için kabul etmiyor defalarca dile getirmesine rağmen üzerine baskı uyguluyorlar. yerini değiştirmekle daha kötü bir yere vermekle (ebe olmasına rağmen başka bir pozisyonda çalıştırmayı) tehdit ediyorlar. ücretsiz izin almak istediğimizde de bizim insiyatifimizde denilerek geri çevriliyor.
  bu konu da ki değerli görüşlerinizi bizimle paylaşır, bize yol gösterirseniz minnettar kalırız.

  Reply
 81. Ahmet Soner

  Benim 1 ay önce işyerinde bir terfi olayım oldu beni şuanda çalışmakta olduğum hatta verdiler 1 ay sonra ise başka bir hatta verdiklerini söylediler bende geçmek istemedim ne yapmam lazım zorla beni oraya verebilirler mi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çalışma koşullarınız değişecek ise yazılı onayınızı almak zorundalar. Fakat yine de iş sözleşmenize bakılması gerekir. Sözleşmenizi iyice inceleyip işverenin sizi yer değiştirme yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz.

   Reply
 82. ahmet

  Merhaba,
  Bir sigorta şirketinde iş sözleşmeme göre, hedeflendirme yöntemi ile baz maaş + ürün komisyonu + hedef gerçekleştirme ödülü ile çalışıyorum.
  Şirket bir projede yetkinliğime güvendiğinden dolyı 50 iş günü olarak beni ve bir grubu yazısız olarak 01.06.2016’da görevlendirdi. Bu projede ki görev için komisyon ve ödül yapısı bildirilmedi. Ancak küçük bir destek primi ödeniyor. Projede ki görevim plandığı gibi 50 iş günü olmadı, halen aynı projedeyim. Dolayısı ile geçmiş pozisyonumdaki komisyon ve ödül tutarlarım turnover sebebi ile tükendi. Gelirim bir hayli düştü. Satış yapma yetkim proje yapısı gereği olmadığından dolayı ödül ve komisyon da kazanamıyorum ve haliyle bir fırsat maliyetim oluştu.
  Bu durumda şirket geçmişe dönük fırsat maaliyetimi ve mağduriyetimi gidermeli midir, yoksa haklı sebeple fesih hakkım bulunuyor mu?
  Hukuki yöntem ne olmalıdır, cevabınız için şimdiden teşekkürler.
  Saygılarımla.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İmzasız bir şekilde çalışma koşullarında değişiklik yapılmış. İşverenden yazılı olarak eski pozisyonunuzu isteyebilirsiniz.

   Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir