İş Kazası

By | 18 Eylül 2013

İş kazası, çalışma yaşamında meydana gelen ve iş hayatının riskini bünyesinde barından durumdur. Günümüzde sanayi kollarında işçilerin can güvenliğini riske atabilecek pek çok olgu mevcuttur. Bu olgulara karşı gerekli önlemlerin alınması zorunluluğunun yanı sıra işçilerin bireysel olarak da öncelikli olarak iş sağlığına önem vermeleri gerekmektedir. Nitekim bugün iş kazası sıkça karşılaşılan bir hadise olup işverenler bu hususta ağırlıklı olarak sorumludurlar. Türkiyede 2002 yılında iş kazası neticesinde ölen işçi sayısı 872 iken bu sayı 2006 yılında 1592 olmuş ve günümüze kadar bu sayı artarak gelmiştir. İşbu nedenle burada iş kazası geçiren bir işçinin, bu kaza neticesinde haklarının neler olduğunu ve iş kazası kavramının ne olduğunu kısaca izah edeceğiz.

İŞ KAZASI SAYILAN HALLER

İş güvenliği açısından bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Öncelikli olarak meydana gelen kazanın yapılan iş ile alakalı olması yani işyeri ile alakasının olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra iş kazası bakımından üç farklı değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. Nitekim Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında üç farklı bileşenimiz mevcuttur. Bunlar ; SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı’dır. Hal böyleyken iş kazası hükümlerinin uygulamasında da ayrımlar söz konusu olacaktır. Buna göre ;

İş Kazası Kapsamında Bulunan Sigortalılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesine göre ; iş kazası kapsamında sayılacak sigortalılar şunlardır :

 • İşçiler
 • İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler
 • Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar,
 • Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslar arası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,
 • 2/7/1941 tarih ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar,
 • 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar,
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar

Yukarıda sayılan iş ve iş kollarına bağlı olarak görev yapan işçiler iş kazası kapsamındadır. Fakat iş kazası kapsamında sayılacak iş ve iş kolları sadece bununla da sınırla değildir. Nitekim yukarıda verdiğimiz iş ve iş kolları Tam Sigortalı Sayılanlar bakımından önem arzetmektedir. Peki kısmen SSK’lı sayılanlardan hangileri iş kazası hükümlerinden faydalanabilirler ? Kısmen SSK’lı olup da iş kazası hükümlerinden faydalanacak iş ve iş kolları 5510 sayılı kanunda şu şekilde belirtilmiştir :

 • Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
 • 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler,
 • Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler
 • Ülkemiz ile uluslar arası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri.

İş Kanunu ve çerçeve kanunlarca düzenlenmiş olan Bağ-kur sistemine bağlı olan kişiler de iş kazası hükümlerinden faydalanırlar. Buna göre iş kazası hükümlerinden faydalanacak olan Bağ-kur’luları şu şekilde sıralayabiliriz :

 • Köy ve mahalle muhtarı seçilenler,
 • Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usülde gelir vergisi mükellefi olanlar,
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,
 • Kolektif şirketlerin ortakları,
 • Limited şirketlerin ortakları,
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
 • Adi komandit şirketlerin komandit ve komanditer ortakları,
 • Donatma iştiraki ortakları,
 • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
 • Tarımsal faaliyette bulunanlar,
 • Jokey ve antrenörleri. (6132 s. At Yarışları Hakkında Kanuna tabi olmalıdırlar)

Yukarıda sayılanlar iş kazası hükümlerinden faydalanırlar. Fakat iş kazasına tabi sigortalılar dışındaki diğer sigortalılar ve sigortalı sayılmayanlar kesinlikle iş kazası hükümlerinden  faydalanamayacaklardır.

İŞ KAZASININ ŞARTLARI

Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi her halde mümkün olmamaktadır. Nitekim iş kazası, farklı hükümleri olan bir husus olup gerek işveren ve işçi gerekse de Kurum ve Bakanlık açısından önem arzetmektedir. Nitekim iş kazası neticesinde işçi ve işveren ihtilafa düşebilmekte, işçi için geri kalan yaşantı zora girebilmektedir. İşbu nedenle hangi hallerde iş kazasından bahsedileceği yerinde olacaktır. Buna göre bir olayın iş kazası sayılabilmesi için şartlar şunlardır :

 • Kazayı geçiren kişi sigortalı olmalı,
 • Kaza işyerinde veya işyeri sayılan yerlerde meydana gelmeli,
 • Kaza, işveren tarafından yürütülen iş nedeniyle meydana gelmeli,
 • Kaza neticesinde sigortalı, ruhen veya bedenen bir zarara uğramalı,
 • Zarar ile kaza arasında illiyet bağı olmalı.

Görüldüğü üzere bu şartların sağlanması halinde bir iş kazasından söz etmek yerinde olacaktır. Her ne kadar yukarıda ikinci maddede ‘işyerinde veya işyeri sayılan yerlerde meydana gelmeli’ desek de bu husus daha farklı bir uygulama ile hukuk düzenimizde yer almaktadır. Nitekim işveren tarafından servis ile toplu taşıma hizmeti veriliyorsa bu araç içerisinde meydana gelecek kazalarda dahi işveren sorumlu olmakta ve iş kazası kapsamına alınmaktadır.

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ VE SÜRECİ

İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte gerek işçi gerekse de işveren açısından bazı yükümlülükler ortaya çıkacaktır. Kanunkoyucu, iş kazası ile birlikte durumun gereklerini yerine getirmesi için özellikle işverene bildirim zorunluluğu getirmiştir. Nitekim kanunkoyucu iş kazaları için birçok yasal düzenleme getirmiştir. Buna binaen 4857 Sayılı Kanunun 77. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir :

‘… İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar …’

Görüldüğü üzere İş Kanunu’nun 77. maddesi gereğince bildirim iki iş günü içerisinde yapılmalıdır. İş kazasının veya meslek hastalığının meydana gelmesiyle birlikte işveren, bu bildirimi iki iş günü içinde işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır. İşveren, bu bildirimi muhakkak yazılı olarak yapmakla yükümlüdür.

İŞ KAZASINI BİLDİRMEMENİN YAPTIRIMI NEDİR ?

Bir iş yerinde meydana gelen iş kazasının bildiriminin yapılması gerekliliğinden yukarıda bahsetmiştik. Peki iş kazasını bildirmezsek ne olur ? Şayet işveren, işyerinde meydana gelen iş kazasını veya meslek hastalığını ilgili kurumlara bildirmezse İş Kanunu’nun 105. maddesinde bahsi geçen idari para cezaları uygulanacaktır. (Bkz: İş Kanunu)

İŞ KAZASININ BİLDİRİM SÜRELERİ

İş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesiyle birlikte işveren, kanunkoyucu tarafından birçok yükümlülüğü üstlenmiştir. İşbu nedenle işveren, bu iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesiyle birlikte derhal harekete geçmeli ve yasanın uymakla yükümlü kıldığı hususları yerine getirmelidir. İş kazasının bildirimine ilişkin süreler şu şekildedir :

 • SGK kapsamında sigortalı sayılanların iş kazası geçirmeleri halinde ; bağlı olunan kolluk kuvvetlerine durum derhal haber verilmeli, SGK’ya ise kazadan sonraki üç iş günü içinde haber verilmelidir.
 • Yurtdışında çalışan Türk vatandaşların iş kazası geçirmeleri halinde bildirim, kolluk kuvvetlerine derhal yapılmalıdır. SGK’ya ise kazadan sonraki üç iş günü içinde haber verilmelidir.
 • Şayet iş kazası, işverenin kontrolü dışında bir yerde gerçekleşirse, kuruma bildirim iş kazasının öğrenildiği andan itibaren üç gün içerisinde yapılmalıdır.
 • Kara, deniz, hava ve benzeri ulaşım araçlarında görev alan işçilerin iş kazası geçirmeleri halinde bildirim, ilgili aracın Türkiye’ye dönmesinden sonraki üç gün içerisinde yapılmalıdır.

İŞ KAZASI HALİNDE İŞÇİNİN HAKLARI

İş kazası geçiren işçiler yasaların kendilerine sağlayacağı imkanlardan faydalanacaklardır. Nitekim iş kazası geçirmiş bir işçi belki artık o iş kolunda görev alamayacak belki de hayatı boyunca hiçbir işte istihdam edilemez hale gelecektir. Yine işçi belki de uzun bir süre tedavi altına alınacak ve o süreçte çalışamayacaktır. Bu durumda gerek işçi gerekse de bakmakla yükümlü olduğu kişiler için süreç daha da zorlaşacaktır. İşbu nedenle İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu işçilere bu durumlarda bazı haklar tanımış ve işçilerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için bazı haklar sağlanmıştır. İş kazası halinde işçinin hakları şunlardır :

 • Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,
 • Ölen sigortalının hak sahiplerine ödenek bağlanması,
 • Ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi,
 • Gelir bağlanan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

Geçici İş Göremezlik Geliri (Ödeneği)

İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte işveren ve işçi tarafından bazı usuli işlemlerin yerine getirilmesiyle birlikte Kurum, meydana gelen olayın iş kazası olup olmadığını değerlendirecektir. Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmesi için öncelikle meydana gelen olayı iş kazası olarak nitelendirmesi gerekir. Kurumun, meydana gelen olayı iş kazası olarak değerlendirmesinin ardından Sağlık Kurulundan alınacak istirahat raporu ile geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılacaktır.

Sürekli İş Göremezlik Geliri (Ödeneği)

Sürekli iş göremezlik geliri, yine yukarıda bahsettiğimiz süreç işledikten sonra kaza geçiren işçideki iş gücü kaybına bağlı bir husustur. Nitekim iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde yetkili Sağlık Kurulundan alınan raporlar doğrultusunda meslekte kazanma gücü %10 oranında azalma tespit edilen işçiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanacaktır. Bununla birlikte sigortalının sürekli iş göremezlik gelirinden faydalanabilmesi için her türlü prim ve sgk borcunun ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde prim borçları ödenmemiş bir sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanamayacaktır.

Ölüm Geliri (İş Kazası Sonucu Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanması)

Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı geçirmesi neticesinde ölümü söz konusu olmaktadır. Nitekim yukarıda verdiğimiz istatistiklere göre her geçen yıl iş kazası neticesinde ölen işçilerin sayısı artmaktadır. İşbu nedenle işçinin iş kazası neticesinde ölmesi halinde geriye kalan hak sahipleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sigortalının desteğinden yoksun kalacaklardır. Burada da işveren ve kurumun sorumluluğu devreye giderek hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. İşbu nedenlerle iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde ölümün gerçekleşmesi halinde hak sahiplerine ölüm aylığı yani ölüm geliri bağlanmaktadır.

Evlenme Ödeneği

İş kazası veya meslek hastalığı neticesinde ölen sigortalı işçinin hak sahiplerinin ölüm geliri aldığından bahsetmiştik. Ölüm geliri alan hak sahibi kız çocukları evlenme ödeneğiden faydalanabilmektedirler. Nitekim evlilik dolayısıyla ölüm geliri kesilecektir. İşbu nedenle hak sahibi evlenecek kız çocuklarının başvurusu üzerine, almakta oldukları ölüm aylığının 2 yıllık toplam tutarı tek seferde hak sahibine ödenecektir.

Cenaze Ödeneği

İş kazası veya meslek hastalığı neticesinde ölüm halinde hak sahibi kişilere cenaze masraflarının karşılanması amacıyla cenaze ödeneği verilir. Sigortalının ölmesi halinde cenaze ödeneği öncelikli olarak eşe, eş yoksa çocuklarına, çocuklar da yoksa ölen sigortalının anne ve babasına, onlar da yoksa ölen sigortalıların kardeşlerine bu ödenek verilecektir. Şayet cenaze işlemleri tüm bu şahıslar dışındaki tüzel veya gerçek kişilerce karşılanmış ise masraflar belgelenmek kaydıyla bu şahıslara cenaze ödeneği verilebilecektir.

Ödeneklerde Zamanaşımı

Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı geçirmesiyle birlikte birçok hak üzerinde işlem tesis edebileceğini beyan etmiştik. Nitekim iş kazası veya meslek hastalığı sonrasında işçinin ölümü ile diğer hak sahipleri de ölüm gelirine hak kazanmaktadırlar. Peki bu haklar ve alacaklar ne zaman sona erecektir ? 5510 sayılı kanun gereğince kısa vadeli sigorta kollarından kazanılan haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. İşbu nedenle iş kazası geçiren işçiler veya meslek hastalığı geçiren işçiler haklarını 5 yıl içerisinde talep etmelidirler. Aksi takdirde zamanaşımına uğrayacak ve sigortalılar bu haklardan faydalanamayacaktır.

Sağlık Yardımı

İş kazası geçiren sigortalı işçiler için uygun koşullar sağlandığında sağlık yardımı da gerçekleştirilmektedir. Nitekim sigortalı olan işçilerin sağlık yardımları SGK tarafından karşılanmaktadır. Normal şartlarda sigorta imkanından faydalanılması için 30 günlük prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması gerekse de iş kazası halinde böyle bir şart söz konusu değildir. İş kazası geçiren işçi, işe yeni girmiş olsa da sigorta imkanlarından faydalanacaktır.

İŞ KAZASI HALİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesiyle birlikte işveren bazı işlemleri derhal bazı işlemleri ise süresi içerisinde yerine getirmelidir. Nitekim kanunun emredici hükümleri söz konusu olup işvereninin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yaptırımların olduğu düzenlenmiştir. İş kazası veya meslek hastalığı halinde işverenin yapması gereken işlemler şunlardır :

 • Kaza anında ilkyardım müdahalesi
 • İş kazasını Kuruma ve Kolluğa bildirme

İşverenin Sorumluluğu

İşverenin sorumluluğu, iş kazası veya meslek hastalığının nasıl ve ne şekilde meydana geldiği noktasında önem kazanmaktadır. Nitekim iş kazası veya meslek hastalığı işverenin kusuruyla meydana gelebileceği gibi işçinin kusuruyla da meydana gelebilir. Bu noktada temelde işçinin pek bir sorumluluğu olmamakta, yalnızca ödenek hususunda Kurum ile işveren arasında maddi anlaşmazlıklar önem taşımaktadır. Şayet işverenin kusuru ile iş kazasının meydana gelmesi halinde Kurum, gideler için işverene rücu edebilmektedir. Peki Kurum, işverene hangi hallerde rücu edebilecektir ? İş kazası veya meslek hastalığı ;

 • İşverenin kastıyla,
 • İşverenin güvenlik,sağlık vb. mevzuat hükümlerine aykırı davranmasıyla,
 • İşverenin suç sayılabilir hareketiyle

gerçekleştiği takdirde işverenin sorumluluğu doğmakta, Kurum yapılan giderler için işverene rücu davası açabilmektedir. Bunun haricinde Kurum, işverenin işçinin sigortasını başlatmaması halinde de giderler için işverene rücu edebilmektedir.

İş Kazalarında Kaçınılmazlık İlkesi Nedir ?

Yargıtayın vermiş olduğu kararlarda sıkça ifade edilen kaçınılmazlık ilkesi yasa metnimizde de yerini almış ve içtihatlarda sıkça karşılaşılan ve eksikliği hissedilen bir husus yasa metnine dönüşmüştür. Peki kaçınılmazlık ilkesi nedir ? Kaçınılmazlık ilkesi, olay anında alınabilecek tüm önlemlerin mevzuatlar ve hayat şartları doğrultusunda alınmasına rağmen iş kazasının veya meslek hastalığının önünü geçememesi haline dair düzenlenmiş ilkedir. Burada iş kazasının gerçekleşmesinde üçüncü kişinin, işverenin veya bir başkasının kusuru halinde tazminat hususunun değişiklik göstereceğini söylemek yerinde olacaktır.

İş Kazalarında Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu

İş kazası veya meslek hastalığı üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmiş ve bu husus saptanmışsa Yüksek Mahkeme, sorumluluk için üçüncü kişilere Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde rücu edilebileceğini belirtmektedir.

İş Kazalarında Kusur Oranlarının Belirlenmesi

İş kazası halinde kusur oranlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Nitekim Kurum ve işveren arasındaki gider paylaşımı kusur oranlarının belirlenmesi halinde paylaşılacaktır. Bunun yanı sıra üçüncü kişinin kusuru da söz konusu olabilir. İşbu nedenle kusur tespiti çok büyük önem taşımaktadır.

Maluliyet ve ölümle neticelenen iş kazalarında kusur oranları mahkemelerce tesis edilecek ve rücu işlemleri mahkemece belirlenen kusur oranları üzerinden gerçekleştirilecektir.

Maluliyet ve ölüm haricinde neticelenen iş kazalarında ise denetim raporlarında verilen oranlar ve kaza tutanaklarında belirtilen hususlara göre kusur oranları belirenecek ve rücu işlemleri buna göre gerçekleştirilecektir.

İş Kazası Neticesinde Maddi Manevi Tazminat Davaları 

İş kazası veya meslek hastalığı neticesinde kusur oranlarının belirlenmesi neticesinde işçiler maddi manevi kayıpları için ilgili mahkemede dava açabileceklerdir. Özellikle manevi tazminat davaları iş kazaları neticesinde sıkça açılan davalardır. Bu hususlara ilişkin makalelerimizin incelenmesi yerinde olacaktır.

İş Kazası neticesinde açılacak davalar için Vekaletname Bilgilerimiz :

Avukat                       : Mehmet Emre ULUSOY

Baro                            : İstanbul Barosu

Baro Sicil No              : 44325

Vergi No                    : 13895390200

Adres                         : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No:3/41 Beşiktaş/İstanbul

Incoming search terms:

 • is kazasi sayilan haller
 • iş kazası

31 thoughts on “İş Kazası

 1. Mayk Özşahin

  Yazınızda 5510 sayılıkanun gereğince iş kazası geçiren bir işçi 5 yıl içersinde dava açmalıdır eğer 5 yılı
  geçer ise zaman aşımına uğrar hiç bir hak taleb edmez diye anlıyorum ,doğru mu…
  Bu kouda bilgilendirirseniz memnun olurum.
  Teşekürler.

  Reply
 2. serhat

  Benim babam açık cezaevinde çalışmasından dolayı portakal ağıcından düşüp vefat etti ne yapmam gerekiyor

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası halinde yapılacaklar yazımızı okuyabilirsiniz.

   Reply
 3. betül diken

  sayın avukatım;
  size bir sorum olacak benim kardeşim hastanede çalışmakta idi mesaisinin bitimi sırasında oluşan bir saldırı sonucu hayatını kaybetti biz sgk dan da hastaneden de bir taleb de bulunamadık olayın acısı ve şokunu atlatamadık anca yeni yeni aklımıza gelmekte olay 2004 de gerçekleşti bir zaman aşımı söz konusumudur bizim bu olayda ne gibi haklarımız vardır hangi kanundan yararlanıp haklarımızı elde edebiliriz kardeşim görev şehidi statüsünde olabilir mi 5233 nolu kanun kapsamına alınabilir mi sizden ricam bana bu konuda bilgi vermeniz beni aydınlatmanız cevabınızı bekliyorum saygılar.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası açısından zamanaşımı süreniz dolmuş maalesef yapacak herhangi bir işlem yok.

   Reply
 4. betül diken

  ama bu olay iş kazası değil dışarıdan bir saldırı sonucu iş yerinde gerçekleşti yinede sonuç aynımıdır acaba

  Reply
 5. Kadir Gülşen

  Merhaba
  Bi sorum olacak..
  Babam 2004 yılında Türk telekom işçisi olarak çıktığı direğin yanlış dikilmesi sebebi ile direk yıkıldı iş kazası geçirdi ve %40 is goremez raporu aldı kırıkları sebebiyle 1 sene boyunca tedavi gördü bu sürede Ssk paramızı ödedi vé bu sürede bizde şikayetçi olduk mahkeme bizde de küsür bularak bi bi miktar tazminat ödedi bize ve bu sene bize dava açarak babamın %25 kusuru olduğunu söyleyip bizden faiziyle beraber 75000 tl geri istedi ve ödedik bu miktarın yani 7500 tl nin %25 ini ödememiz gerekmiyor mu bu paranın ne kadarını geri alabiliriz yada ne hak idda edebiliriz yardimci olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İlgili evrakları tarafımıza ulaştırabilirseniz yardımcı olabiliriz.

   Reply
 6. Semiha

  Slm ben is kazasi gecirdim ve tedadim bir ayi gecti ve devam edecek uzun sure belki tekrar ameliyat olabilrmisim patronum kazadan heri hic aramadi bile madden coktum takilan cihazi bazi ilaclarr yol parası eerken yardim isdedim umursamadi simdi yine farkli cihaz takilcak elime aradim borc istedim calismaya baslayinca odeyim dedim bsslican bile belli degil deyip reddetti sikat etmek istiyom ama herkes haklisin diyo ama kazamazsin diyor sizce ne yapmaliyim psikolojim cok bozuldu bu konuda

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’nın iş kazasına yönelik soruşturması önem taşır. Size davayı kazanamazsınız diyenlere itibar etmeyiniz. SGK’nın iş kazasına yönelik soruşturmasını bekleyiniz ve herhangi bir evraka da imza atmayınız.

   Reply
 7. EMRE

  Merhaba avukat mehmet bey size bi sorum olucak 2011 yılında iş kazası geçirdim 2 yıl içinde 3 ameliyat geçirdim bu arada 2 sene kadarda fizik tedavi gördüm tedaviye devam etmem lazımken tedavim kesildi beni işten çıkarmaya çalıştılar hiç bişey imzalamadım Sgk ya şikayette bulundum maluliyet raporum belirlenmek üzere bunun üzerine karşı tarafa en yüksek maddi manevi nekadar tazminat davası açabilirim ve işveren sgk ya iş kazasını bildirmedi nekadar ceza kesilir. Teşekkür ederim şimdiden

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Açacağınız tazminat davasında miktarları kendiniz belirlersiniz fakat bazı hesaplamaları yapmanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle davanızı bir avukat aracılığıyla açmanız daha sağlıklı olacaktır.

   Reply
 8. hakan2010meltem@hotmail.com

  19.08m2013 tarihinde iskazasi gecirdim % 11 rapor verdiler calisamiyom bidaha ameliyat olacam bu yuzden ne yapmaliyim

  Reply
 9. salih

  Benim gecirmis oldugum kazada isverenin binasinin kalip islerinde calismaktaydim kaliba beton atarken beton pompasi uzerime dustu agir yaralandim kaza gunu uzerimde is guvenligi icin herhangi bir koruyucu malzeme yoktu cunku bize verilmemisti verilen ifadelerde butun koruyucu malzemenin uzerinde oldugu sahitler tarafindan soylenmis bilirkisi kusur belirlemede ne gibi durum ortaya cikar bana bir kusur verilirmi ben kaza gunu beton atarken beto pompasi uzerime dustu gorulmez kaza cevaplarsaniz sevinirim tesekkurler

  Reply
  1. Erda

   Merhaba ben özel bir hastanede hemşireyim. 3 ay önce durup dururken dizimde bi şişlik oldu ve hastane hekimlerimiz tarafından herhangi bir sorun olmaması nedeniyle 9 gün rapor aldım. Yaklaşık 1,5 ay önce mavi kod a koşarken acil arabasını çekiyordum dizim döndü ve bi daha üstüne basamadım 1 ay boyunca raporluydum bununla ilgili herhangi bi iş kazası tutanağı tutulmadı bildirim yapılmadı ben ne zaman muayne olsam geçmediğini söylememe rağmen fizik tedavi ile rahatlatılıp evime yollandım daha sonrasında ortopedi doktorumuz artroskopi yaptı kıkırdağımı parçalandığı ortaya çıktı şimdi 1 ay boyunca istrahatliyim ve bi süre koltuk değnekleriyle idare edeceğim. O sıralar geçirdiğim süreçte iş kazası olduğunu ççok anlayamadım yasal bir yola başvuramadım. Ne yapmam gerekir. ? Raporlu olfuğum günlerin parasını aldım. İşyeri maaşımı tam yatırdı . Bunun bi sus payı olduğunu düşünüyorum..

   Reply
   1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

    Merhaba,

    Yapmanız gereken işlem SGK’ya başvurarak iş kazası geçirdiğinizi söylemeniz. Hastane raporlarınız vb. evraklarınızı da SGK’ya iletebilirsiniz. SGK bu işlemlerle ilgili soruşturma başlatacak ve kazanızın iş kazası olup olmadığını tespit edecektir.

    Reply
    1. ali bengül

     2014 nisanında ispiral yaparken ispiral taşı patlaması sonucu parmağım kırılmış.tedavime rahat bir şekilde devam ettirmiyorlarparmağım sakat kaldı şirket iş kazasını bildirmemiş ayrıca ırak bağdatta iş kazası oldu ne yapmam lazım yardımcı olabilirmisiniz

     Reply
 10. İsmet

  Merhaba ben iş kazası sonucu dava açtım emeklilik hakkın yok dediler davayı geri aldirdilar eğer işgücü kaybim cikarsa tekrar dava açma hakkım varmı teşekkür ederim

  Reply
 11. ahsen

  sn Mehmet Emre Ulusoy
  Merhaba Mehbey bey ben 7 yıldır bir iş yerinde çalışmaktayım ağır sanayi
  bu süre içinde 2 defa iş kazası geçirdim 2 bilek radius kemiğinden kırıldı ve sol bileğimden ameliyat oldum 1,5 yıl raporlu kaldım ve hala iyileşmedi kalıcı hasar oluştu şuandada ilgili sağlık kuruluşundanda 1 yıl ağır kaldıramaz raporu aldım
  2. iş kazam
  Ben işe cnc ahşap makinası ve panel hattı sorumlusu olarak işe giriş yaptım
  Yalnız o gün iş kazası geçirdiğim günde normalde kendi makinamda cnc mak işlem yaptığım ürünü makina dolu olduğundan işinde aciliyeti sebebiyle üst yetkili amirlerim emri ile daire testerede yapmam emredildi ve o ürünü yaparken daire testerede sol kol 4 parmak ağır hasar ile kesildi tendon kaybı vs şuan itibariyle sol kol serçe parm yüzük ve orta park tam anlamıyla kullanamıyrm ve karıncalanma uyuşma meydana geliyr kırık bilekler sonucunda her iki kolumdada ağır kaldıramaz durumdayım şuan iş başı yaptım ve 1 yıl ağır kaldıramaz raporum var
  işveren benim çıkışımı verdi anlaşarak ayrılma için teklif sundu
  -İKALE ÇIKIŞ-
  tazminat
  ihbar
  işsizlik
  4 maaş net ikramiye
  al anlaşarak ayrılalım diye
  bende kabul etmedim teklifi ve gönderemediler (çıkartamadılar)
  Şuandada bölüm değişikliği düşünülüyr çalıştığım bölümden alınıp farklı bir bölüme verilmesi için lakin şuandada zaten asıl işe giriş bölümümde değilim bir önceki iş kazasından sonra işe başladığımda ahşap üretimden metal lazer üretime alınmıştım
  şuan benim ne yapmam gerekiyor, ayrıca İKALE ÇIKIŞI neleri kapsıyor iş kazasında açacağım davalara etkisi nedir işverenin çıkarı nedir bunda veya benim zararım ne olur İKALE ÇIKIŞTA Benim şuanki maddi manevi ruh sağlığım ve beden kaybım itibariyle dava açtığımda mahkemede ne gbi sonuş alırım
  tahmini alacağım ücret ne olur veya ne gbi sonuç çıkar
  saygılaıımla şimdiden teşk Mehmet bey iyi çalışmalar…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İkale işlemi yapılırsa iş kazasına ilişkin açacağınız sözleşmeye etki etmez. Bu nedenle çıkmak istiyor iseniz ikale anlaşması yaparak çıkabilirsiniz. Diğer yandan iş kazası nedeniyle tazminat davası açmak istiyor iseniz SGK tarafından iş göremezlik oranınızın belirlenmesi gerekir. Bu oran belirlenmemiş ise yine SGK’ya başvuru yapınız ve bu oranın belirlenmesini isteyiniz.

   Reply
 12. hasan

  Merhaba avukat bey. Ben ocak 22. 2015 de bir is kazasi gecirdim.sol el 3.parmagima boya enjekte edildi. İlk ameliyatim ankara diskapi ssk da yapildi bir bucuk ay yattim, sonraki bir bucuk ay gunluk tedaviye gittim ama duzelmedi. İsbasi raporu verildi iki ay calistim. İsyeri mudurlerine durumu izah ettim ama aldiris edilmedi. Son ameliyatim ise benim zorumla ekim 10 da ozel hastanede yapildi. Memorial hastanesi. Ve nihayetinde parmagimi kaybettim ne yapmam gerekir

  Reply
 13. Büşra

  Babam 3ay önce iaş kazası geçirdi ve işveren iş kazasını sgk ya bildirmiyor biz bildirdik ama sgk onn bldrmesi gerektiğini söylüyo ve rapor parasını alamıyoruz işveren bldirmediği için bu durumda ne yapabiliriz yardmcı olurmusunuz

  Reply
 14. semih

  İyi günler 2014 yılında tab gidada calısırken iş kazası geçirdim serce parmagım kırıldı iş yerindeyken ve kendi imkanlarımla gittim müdürümüz beni hastaneye götürmedi devlet hastanesinde ameliyat icin gün veremediler özel hastanede ameliyat oldum ve iş yeri sonradan iki Milyar para verdi hastane masrafım icin şuan parmagımdaki platin hala kaynamadı elimde eksiklik hissediyorum suan tazminat davası açabilirmiyim zaman geçmesinin sebebi elimin kaynamasını bekledim ama hala kaynamıyo yani iki yıl geçmesine ragmen tazminat davası acabilirmiyim ameliyattan sonra o iş yerinden ayrıldım yardımcı olabilirseniz sevinirim iyi çalışmalar

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’dan iş gücü kaybı raporu için dosya açılmasını isteyiniz. İş gücü kaybı oranınızın belirlenmesiyle birlikte davayı açabiliriz.

   Reply
 15. Mehmet

  Merhaba
  Iyi gunler avukat bey ben ozel kurumda calismaktayim 2015 te is yeri araci ile isyerinin vasitasiyla calisan arkadaslarla evrak toplamaya bi ilceye gittik is yeri sahibiyle husumeti olan diger sirket bizi darp etti ve omzumdan kirik olustu ameliyat oldum sgk basvuru yaptim fakat hastanenin vermis oldugu is gormezlik raporlarinda hastalik diye gecilmis sgk bana sistemde is kazasi yazmadigindan is kazasi basvurusundan bise cikmiycagini soyledi

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir