İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

09 Ekim 2013

            İş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davalarında bazı önemli hususlar ve usuli işlemlere değinmek yerinde olacaktır. Nitekim iş kazası davaları niteliği itibari ile rapor almayı ve bilirkişi raporlarının düzenlenmesini içerdiğinden ötürü uzun sürebilmekte, davacı işçiler için zor bir süreç olabilmektedir. İşbu nedenle usül ekonomisi ilkesi bakımından iş kazası davalarında süreci hızlandırmak ve etkin bir hukuki süreç izlemek amacıyla süreci sizlere izah edeceğiz.

İş Kazası Halinde Yapılması Gerekenler

            İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte işçi ve işverene bazı hususlarda yükümlülükler doğmakta, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ise tarafların sorumluluğuna neden olmaktadır. İşbu nedenle iş kazasının meydana gelmesi halinde yapılacak işlemler şu şekildedir :

 • İş kazasıyla birlikte sağlık müdahalesi gerçekleştirilir.
 • İşyeri kaza raporu düzenlenerek, tutanağa iki şahit adı yazılır ve imzaları alınır.
 • Kaza, bağlı bulunan kolluk birimine (Emniyet veya Jandarma) bildirilir.
 • Kaza, bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Birimine bildirilir.

            İş kazası geçirilmesi halinde bu işlemlerin yapılması gerekmektedir. Şayet bu işlemlerin yapılmaması halinde işlemi yapmaya zorunlu olan şahıslar için gerekli tahkikat başlatılarak şahısların sorumluluklarına gidilecektir. Nitekim kanunun belirlemiş olduğu sürelere uyulması gerekir. Şayet bu sürelere uyulmaması işveren ve işçinin kusur oranları belirlemede önemli bir etken olabilir. Bu sürelere yönelik detaylı bilgi için : İş Kazası.

İş Kazası Halinde Açılacak Davalar Nelerdir ?

            İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte, işçinin yaralanması, ölümü hallerinde ilgili kolluk birimi ve Cumhuriyet Savcısı gerekli soruşturmayı yaparak ilgililer aleyhine ceza davası açacaktır. Bunun yanı sıra işçi veya mirasçıları (işçinin ölümü halinde) tarafından da hukuk davaları açılabilecek, tazminata yönelik talepler istenebilecektir. Görevli ve yetkili mahkemede açılacak maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası gibi davalar, iş kazası temelli olacak ve iş kazası neticesinde işçinin uğramış olduğu maddi manevi zararı tazmin etme amacı taşıyacaktır.

            Bunun yanı sıra iş kazası halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılacak rücu davaları da söz konusudur. Bu davalarda kusurun işverene ait olması veya üçüncü bir kişiye veya işçiye ait olması hallerinde Kurum, ödemiş olduğu bedeller için rücu edebilecek ve bunu dava konusu yapabilecektir. Netice itibariyle iş kazası neticesinde açılacak 3 adet dava tipi mevcuttur :

 • Ceza Soruşturması ve Ceza Davası
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları

İş Kazası Neticesinde Ceza Soruşturması

            İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte bağlı olunan kolluk birimine işveren tarafından bildirim yapılmalıdır. Bağlı olunan kolluk birimi polis olabileceği gibi jandarma da olabilir. Bildirimin yapılmasıyla birlikte ilgili iş kazası için dosya açılacak ve kolluk birimleri tarafından tahkikat aşamasına geçilecektir. Burada bir ölümün varlığı halinde dosya ile bizzat Cumhuriyet Savcısı ilgilenecek ve şayet kusurlu şahısların tespiti ile birlikte bu kusurlu kişiler aleyhine ceza davası açacaktır.

            İş kazası nedeniyle ölüm meydana gelmesi halinde, şayet ilgililere kusur atfedilebilmişse Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği ceza davası açılacak ve şirket yetkilileri ve sorumlulukları tespit edilen şahıslar sanık olarak yargılanacaklardır.

İş Kazası Neticesinde SGK Tarafından Açılacak Rücu Davaları

            İş kazası neticesinde kusur oranlarının belirlenmesi ve işçiye, üçüncü kişiye veya işverene kusur izafe edilmesi söz konusu olacaktır. Bu kusur oranları neticesinde işçiye, geçirmiş olduğu iş kazası neticesinde gerekli yardımlar yapılacak, aylık bağlanacak ve işçinin maddi açıdan tatmini sağlanmaya çalışılacaktır. Nitekim bu yardım Kurum tarafından karşılanacak ve Kurum da kusurları oranında ilgililere rücu edecektir.

            İş kazası neticesinde, iş kazası geçiren işçinin sigortasının başlatılmamış olması, primlerinin yatırılmamış olması vb durumlarda iş kazası ödenekleri için Kurum gerekli ödemeyi yapacak fakat işverenin usuli kusurları nedeniyle işverene rücu etme hakkına sahip olacaktır.

            İş kazası neticesinde kusur oranları belirlenirken meydana gelen iş kazası işverenin kasti hareketiyle meydana gelmiş olabilir. Yine işverenin işçilerin sağlığını korumaya yönelik düzenlemelere uymaması, mevzuatın gerektirdiklerini yerine getirmemesi nedeniyle de iş kazası meydana gelmiş olabilir. Son olarak iş kazası, işverenin Türk Ceza Kanunu anlamında suç sayılır bir hareketi nedeniyle de meydana gelmiş olabilir. İşte bu üç halde de işverenin kusurlu olduğu açıktır. Kurum, kusurun işverende olması nedeniyle işverene rücu edebilecektir.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları

MADDİ TAZMİNAT Davası (İş kazası nedeniyle)

            İş kazası geçiren işçi, ruhen ve/veya bedenen zarara uğramış olabilir. İşte ruhen ve/veya bedenen zarar gören işçinin bu zararını gidermesi adına Türk Borçlar Kanunu gereğince dava açma hakkı bulunmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 51 ve devamında düzenlenen haksız fiil neticesinde tazminat maddelerine göre iş kazası geçiren işçi ; cismani zarar halinde zararının giderilmesini talep edebilecektir. Bunun yanı sıra ölüm ve bedensel zararlarda zarara uğrayan işçi bazı giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir. Ölüm ve bedensel zarar halinde iş kazası geçiren işçi şu giderlerin karşılanmasını talep edebilir :

            Ölüm Halinde ;

 • Cenaze giderleri,
 • Tedavi giderleri (ölümden önce bir tedavi süreci var ise)
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

            Bedensel Zarar Halinde ;

 • Tedavi giderleri,
 • Kazanç kaybı,
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

istenebilir. İlgili kalemler iş kazası geçiren işçi tarafından istenecektir.

            İş kazası geçiren işçi, işveren aleyhine maddi tazminat davası açabilecek, bu maddi tazminat davasında yukarıda bahsi geçen giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işçinin geleceğe yönelik hak kayıplarını da talep edebilmesidir. Nitekim iş gücü kaybına uğrayan bir işçi, gelecekte bunun sıkıntısını yaşayacak ve iş kazası ve sonrasındaki süreçte kendisine bağlanan aylıklar bir an olsun tatmin etse de gelecekte bu tatmin sağlanamayacaktır. Hal böyleyken en önemli husus, işçinin çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden dolayı uğrayacağı zararlardır.

            İş kazası nedeniyle açılacak davalardan olan maddi tazminat davası için en önemli belge, SGK müfettişleri tarafından düzenlenen tutanaklar, belgelerdir. Nitekim SGK müfettişleri, iş kazasını yerinde inceleyecek, tarafların ifadelerine başvuracak, iş kazası geçiren işçinin sigorta bilgileri ve çalışma koşulları, maaşı vb. hususlarda bilgi sahibi olacak ve her türlü araştırmayı yapacaktır. Gerek kusur oranlarının belirlenmesi gerekse de işçinin iş gücü kaybının tespit edilmesinde önemli rol oynayacaktır. İşbu nedenle SGK müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar çok büyük önem taşımaktadır.

Kurumca Bağlanan Gelirlerin Maddi Tazminattan Mahsup Edilmesi 

            İş kazası neticesinde meslekte kazanma gücünü yitiren işçi, açacağı maddi tazminat davası neticesinde bir tazminata hak kazanacaktır. Aynı zamanda işçi, tazminata hak kazanmasının yanı sıra Kurumca sürekli iş göremezlik gelirine de hak kazanabilecektir. Hal böyleyken Yüksek Mahkeme ; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan zararın giderilmesi istemine ilişkin olarak açılan tazminat davaları nitelikçe sigortaca karşılanmayan zararın giderilmesi istemini amaçlamaktadır demektedir. İşbu nedenle, maddi tazminatın hesabında, Kurumca bağlanan ödeneklerin veya gelirlerin tazminat miktarından mahsup edilmesi gerekliliği açıktır.

Maddi Tazminat Harca Tabi Midir ?

            İş kazası nedeniyle açılacak davalarda maddi tazminat nispi harca tabiidir. Şayet dava açılırken cismani zarar nedeniyle talep edildiği beyan edilirse harç miktarı buna göre hesaplanacaktır.

MANEVİ TAZMİNAT Davası (İş kazası nedeniyle)

            Borçlar Kanunumuzun ilgili maddelerinde düzenlenen manevi tazminat ; bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özellikleri göz önünde tutularak, zarar görene uygun bir miktar paranın ödenmesi şeklinde madde metninde ifade edilmiştir. Şayet ağır bedensel zarar veya ölüm halinde de zarar görenin veya ölenin yakınlarının da manevi tazminat talep edebileceği Türk Borçlar Kanununda yer almıştır.

Manevi Tazminatın Şartları Nelerdir ?

            İş kazası nedeniyle zarar gören veya ölenin yakınları için manevi tazminata hükmedilebilmesi için bazı şartların varlığı aranacaktır. Bu şartlar şu şekildedir :

 • Fiil
 • Fiil neticesinde zararın meydana gelmesi
 • Zarar ile fiil arasında illiyet bağı
 • Fiilin hukuka aykırı olması
 • İşçinin cismani zarara uğraması

            Yukarıda sayılan şartların varlığı halinde Hakim ; manevi tazminata hükmedecektir. Peki eş ve/veya çocukların manevi tazminata başvurma şartları nelerdir ? Eğer işçi, iş kazası neticesinde ölmüş ise mirasçılarının maddi ve manevi tazminat açma hakları zaten Türk Borçlar Kanunu gereğince mevcuttur. Fakat işçinin yalnızca cismani zarara uğraması halinde, yakınlarının bu zarar dolayısıyla hayat seyirleri değişir, kaza dolayısıyla psikolojileri bozulur ve benzer etkiler gözlenirse ; yine manevi tazminat açma hakları söz konusu olacaktır. Nitekim manevi tazminat, olay karşısında kişilerin manevi kayıplarını gidermeye hizmet edecektir. Nitekim Yüksek Mahkeme bir kararında şu gerekçe ile eş ve çocukların manevi tazminat isteyebileceklerine hükmetmiştir : ‘Olay nedeniyle, doğrudan doğruya cismani zarara maruz kalan davacının, eş ve çocuklarının ruhsal sağlığı ağır şekilde bozularak şok geçirip tedavi olmak zorunda kalmaları durumunda illiyet bağı gerçekleşmiş sayılacağından Borçlar Kanunu’nun 47. maddesine dayanarak manevi tazminat isteyebilirler.’ denilmiştir.           

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (İş kazası nedeniyle)

            Destekten yoksun kalma tazminatı, iş kazası neticesinde ölüm hadisesinin gerçekleştiği zaman ortaya çıkacak tazminat türüdür. Nitekim bu tür tazminatın doğası gereği, iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde bir ölüm meydana gelmeli, müteveffanın (ölenin) yakınlarının bu şahsın desteğinden yoksun kalacak olmaları gerekmektedir. Gerçekten de işçinin iş kazası neticesinde ölmesi halinde ; işçinin varsa eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler, işçinin desteğinden yoksun kalacaklar ve maddi açıdan kayba uğrayacaklar. Destekten yoksun kalma tazminatında ana düşünce, ölen şahsın yaşamaya devam etmesi halinde ilgililere desteğe devam edecek olmasıdır. Bu doğrultuda destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilebilmesi için şu iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir :

 •  Ölen işçi, sağlığında destekten yoksun kalacağını iddia eden kişilere bakacak güçte olmalı
 • Tazminat talep edenler (davacılar), ölen işçinin yardımına muhtaç olmalı

İş Kazalarına İlişkin Tazminat Davalarında Faiz ve Faiz Başlangıç Tarihi

            İş kazaları nedeni ile açılacak maddi tazminat ve manevi tazminat davalarında, davacı tarafın isteği üzerine davayı gören mahkeme tazminata hükmedecektir. Peki iş kazaları nedeni ile açılan tazminat davalarında faiz başlangıç tarihi ne zamandır ? Gerek uygulamada gerekse de Yargıtay içtihatlarında iş kazaları nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında istem halinde olay tarihinden itibaren faize hükmedilecektir.

Görevli Mahkeme (İş kazası nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat)

            İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri (iş mahkemeleri)görevlidir.

Yetkili Mahkeme (İş kazası nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat)

            İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında iş kazasının gerçekleştiği, yani haksız fiilin gerçekleştiği yer mahkemesi yetkilidir. Bunun yanı sıra genel yetki kuralları da geçerli olmakla beraber davalının ikametgahında da dava açılabilecektir.

İş Kazası Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Zamanaşımı

                 İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı genel hükümlere göre çözümlenecektir. Zamanaşımı, iş kazasının gerçekleştiği günden itibaren 2 yıl ve herhalde 10 yıldır. Bu sürelerin sona ermesiyle birlikte iş kazasına bağlı olarak yapılacak tazminat talepleri zamanaşımına uğrayacaktır.

İş Kazasında Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu ve Tazminata Etkisi

            İş kazasının meydana gelmesinde birçok kez üçüncü kişilerin kusurlu davranışları rol oynamaktadır. Peki üçüncü kişilerin kusurlu olmaları halinde işverenin sorumluluk derecesi ne olacaktır ve işveren, işçiye ödenecek tazminatlarda kusurlu olan üçüncü kişilere rücu edebilecek midir ?

            İş kazasının meydana gelmesinde şayet bir üçüncü kişinin kusuru söz konusu ise ; sigortalıya veya hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılacak ödemelerde, kusurlu üçüncü kişilere rücu edilebilecektir.

            Peki üçüncü kişi, iş kazasında %100 kusurlu ise işveren tazminattan sorumlu olacak mıdır ? Bu hususa Yargıtay 21. Hukuk Dairesi şu şekilde çözüm getirmiştir : ‘Somut olayda, zararlandırıcı olayda 100 oranında üçüncü kişi durumunda olan İsmail’in kusurlu olduğu açık-seçiktir. Hal böyle olunca, zorlandırıcı olay üçüncü kişinin tamamen kusurlu davranışı sonucu oluştuğuna göre, nedensellik bağının kesildiği, giderek yukarıda sözü geçen İçtihadı Birleştirme Kararına dayanılarak istihadam eden davalı idarenin sorumluluğuna gidilemeyeceği ortadadır’ diyerek bu hususu çözümlemiştir.  İşbu nedenlerle şayet üçüncü bir kişinin %100 oranında bir kusuru söz konusu ise istihdam edenin sorumluluğuna gidilemeyeceği açıktır.

Vasinin, İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Açabilme Şartları

            Vesayet altında bulunan yurttaşın iş kazası veya meslek hastalığı geçirmesi halinde, hukuki temsilcisi olan Vasi’nin dava açması ve vesayet altında bulunanın haklarını koruması gerekmektedir. Birçok işlemi tek başına yapabilen vasi, açılacak maddi ve manevi tazminat davası için tek başına işlem tesis edemeyecektir. İşbu nedenle, iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde dava açmak isteyen vasi, vesayet makamından izin almak ve bu izni dosya içerisine sunmak zorundadır. Aksi halde dava reddedilecektir.

İş Kazası Neticesinde Açılacak Davalarda Avukatın Önemi

            İş kazası geçiren işçinin, iş kazası sonrasındaki süreci iyi irdelemesi ve hukuki açıdan eksiksiz bir çalışma gerçekleştirmesi gerekmektedir. İşbu nedenle bu tür işlemlerin profesyonel bir çalışma gerektirmesi, iş kazası sürecinin Kurumlar arası alışverişlerde önemli bir yer alması ve birçok Kurumla etkileşimi beraberinde barındırması avukatın önemini ortaya çıkarır. İşbu nedenlerle İş kazası neticesinde açılacak maddi tazminat ve manevi tazminat davalarında Hukuk Büromuz ile çalışılması ve hukuki yardım talebinde bulunulması için vekaletname bilgilerimizi aktarmaktayız :

İş Kazası Neticesinde Açılacak Tazminat Davaları İçin Vekaletname Bilgilerimiz :

Avukat                        : Mehmet Emre ULUSOY

Baro                            : İstanbul Barosu

Baro Sicil No              : 44325

Vergi No                     : 13895390200

Adres                          : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No:3/41 Beşiktaş/İstanbul

Incoming search terms:

 • i kazalar i kazalar
 • iş kazalarında tazminat
 • iş kazası tazminat
 • is kazasinda tazminat
 • iş kazası tazminat hesaplama
 • iş kazası tazminatı
 • iş kazalarında zamanaşımı
 • iş kazasında manevi tazminat
 • iş kazası tazminat davası
 • iş kazası sonucu tazminat
This entry was posted in İş Hukuku, Tazminat Hukuku. Bookmark the permalink.

43 Responses to İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

 1. ADEM ELKİN says:

  Sayın Mehmet Emre ULUSOY.
  Mehmet bey, 2003 yılının aralık ayında babamı inşaat kazasında kaybettik. Babam vefat ettiği inşaatta tek başına sıva ustası olarak çalışmakta idi. İnşata kum çekmek için 1, 2 saatliğine başka bir inşaattan kendi tezgahları olan kum çekme işin yapan kişilerden yardım istedi. Tezgah kurma işlemi yapılırken uzun demir yüksek gerilim hattına çarptı babam ve bir kişi vefat etti. bir kişide yaralandı.

  Ağırceza mahkemesi babamı %50 kusurlu gördü. Ölen kişinin ailesi bize ve ev sahibine maddi ve manevi tazminat davası açtı. şu anda iş mahkemesinde dava devam etmekte ancak, Ankara bilirkişi toplamda 132.000 tl tazminat öngörüyor.

  Biz bu zamana kadar hiçbir dava falan açmadık. Biz şu anda babam öldüğü için ev sahibine tazminat davası açabilirmiyiz süre ne kadardır. Birde kaza yerinde ölen kişinin babasıda demiri aşağıdan halata bağlayan kişi iken hiç bir şekilde davada ismi geçmiyor. Kendisi hakkında savcılığı suç duyurusunda bulunabilirmiyiz. Belli ki davada kendisini saklamış.

  Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum.

 2. onur demir says:

  iyi günler Mehmet bey benim babam 2 gün önce iş kazası geçirdi.İnşaatta çalışırken düştüğü söyleniyor ama kendisi başıma bir şey düştü diyor düşmediğini söylüyor.her neyse bu kaza sonucu babam beyin kanaması geçirdi ve halen yoğun bakımda.kanama devam etmekte kafatası çatlak.ve babamın 1.5 metreden düştüğü söyleniyor ki kafasında kask varken 1.5 metreden düşmesi sonucu kafatası çatlaması komik geliyor insana.işveren tarafından herhangi bir sosyal yardımda yapılmadı suana kadar.bu durumda bizim ne yapmamız gerekir maddi manevi tazminat davası açabilr miyiz ve sgk dan işgöremezlik ödeneği ya da maaşı alabilmemiz için ne yapabiliriz ? şimdiden teşekkürler.

  • mehmetemreulusoy says:

   İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz bu hususta her hangi bir engel yoktur. Şayet babanızın maluliyet derecesi kanunda belirlenen oranlardan yüksek çıkarsa (%10) iş göremezlik geliri de bağlanacaktır. Bunun için öncelikli olarak maluliyet raporunun SGK tarafından hazırlanması gerekmektedir. Buna binaen ilgili prosedürü başlatabilirsiniz.

 3. babam belediyede memurken makam şöförü idi 23 yıllık belediye başkanını almaya giderken il dışına gıdıyordu kayma sonuçu suratlı bulunarak durduğu hız 100 diye kayda gecti.karşı şerite gecerek karsıdan gelen taksi ile burun buruna çarpışarak babamda karşı taraftanda 2 kişi vefat etti. babam 44 yaşında karşıdaki olen kişilerden 85 ve 45 yaşında idi … biz babamın çalıştığı belediyeden davıcı olsak babam %100 kusurlu olduğu için bir hak talep edebilirmiyiz maddi ve manevi tazminat acarsak kusurlu olduğu için belediyede bize karşılık dava acabilirmi zararlı biz mi oluruz

 4. ilknur says:

  Merhaba, biz 3 kardeşiz ve 2003 yılında babamı iş kazası sonucu kaybettik 2004te maddi ve manevi dava açtık ve adli yardım aldık. Şimdi dava sonuçlandı önümüzdeki aydan itibaren 3 taksit halinde parayı alıcaz. Birincisi faiziyle birlikte net alacağımızın belirtildiği bir belge yokmu. İkincisi avukat %10istedi bu arada icra takibi için adli yardım verilmedi. Avukat hep eksik bilgi verdiği için güvenimiz yok

 5. doğu says:

  Merhaba,ben 2 ay önce iş yerinde düşme sonucu iş kazası geçirdim kolum kırıldı ve platin takıldı tedavi sürecim ve raporum devam ediyor.fakat şu an nasıl bir yol izleyeceğimi ve haklarım konusunda bilgi sahibi değilim.iş yeri yetkilileri çok ilgisiz maddi ve manevi olarak.ben maddi ve manevi tazminat davası açabilirmiyim? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim iyi günler dilerim.

 6. emrullah akkoç says:

  20.03.2014 mersin de işe servisle giderken abim dahil 12 kişi rahmetli oldular. bizim ne gibi davalar açma hakkımız var ve dava yeri nereler olmalı mersin mi yoksa ankaramı kimi avukatlar ankarada acılırsa daha etkili olacağını söylüyorlar .birde yengem ikinci eşi abimin ilk eşinden olan iki yaşı kücük kız cocukları için imz a yetkisi sağ ve başkası ile evli olan annelerindemi olacak denildiği kadarı ile velayet otomatık olarak kan bağı olan anneye mi geciyor

  • mehmetemreulusoy says:

   Emrullah bey, ölümlü iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılacak. Bu hususlarda detaylı bilgi için tarafımıza ulaşmanız yeterlidir.

 7. MURAT KAYA says:

  Merhaba Mehmet bey,

  Kısa bir süre önce Kayınbiraderimi kaybettik. Bir şirkette kamyon şoförüydü. Tek kişilik ve başkada yaralı ve ölüm yoktu. Kaza keskin bir virajda iş kamyonunu yan yatırmasıyla meydana geldi. Kamyon yan yattı 10 mt kadar süreklenip durdu ve kardeşimiz Ahmet boynu kırılarak şoför koltuğunda vefat etti. Ailesi acısından dolayı dava açmayı düşünmüyorlar. Ama ben ve çevresindeki arkadaşları şirketin kusurlu olduğunu düşündüğümüzden ailesini ikna edeceğiz bir şekilde. Şirketin kusurlu olmasını düşünmemizin sebepleri;

  1. Ahmet kardeşimizin SRC Belgesi yoktur. (İşyeri onu bu şekilde kabul etmiştir)
  2. Ehliyeti alalı 2 ay olmuştur. Hiç bir kamyon işinde tecrübesi yoktur. İşyerine bunuda söylemiş kendisi bize anlatmıştı. (İşyeri tecrübe konusunda duyarsız kalmıştır, Yavaş yavaş tek başına öğrenirsin demişler) Bu durumu anlattığı en az 10 kişi çıkarabiliriz çevremizden.
  3. Ahmet kardeşimiz daha 14 günlük çalışandı o şirkette.Ahmet kardeşimizin görevi yük kamyonu şoförü ve maaşı asgari ücret olarak gösterilmiş resmi kayıtlarda.. ( 250000 tl lık ağır yük kamyonu şoförlüğüne asgari ücretli bir işçimi çalıştırılıyor.) Bu bize şirketin az maaşla acemi birini çalıştırıp insan gücündende kar etmeyi planladığını gösteriyor.
  4. İş sağlığı ve güvenliği açısından yanına eğitimli ve tecrübeli birini görevlendirip kısa bir süre kamyonu,çevreyi,yolları tanıması ve kamyon şoförlüğünü geliştirmesi için birisini görevlendirmeleri gerekmiyormuydu.?
  5. Ahmet kardeşimiz kaza yaptığı gün zaten çok hastaydı. Hastanede serum yediğine ve tedavi gördüğüne dair evraklar mevcuttu elimizde. Ama başka bir şoförün cenazesi olduğu için şirket Ahmet kardeşimizi hasta hasta iş yerine çağırmıştır.
  6. Ahmet kardeşimiz kaza yaptığı günün gece vardiyasında görevliydi vede uykusuzdu, yukarıdada dediğim gibi sabah 5 de işten geldikten sonra hastaneye gitmişti. Zaten öğlen 12 gibi serumu bitince ve kısa bir tedaviden sonra işe çağrılmıştı. Eşim yani kızkardeşi onu hastaneye götürmüştü ve gözlerini açamayacak kadar kötü bir halde kamyona gittiğini söyledi.

  Şu durumda o şirketin parasını ailesi istemese bile biz bu durumu, bu ihmalkarlığı yargıya taşımayı düşünüyoruz. O şirketin maddi ve manevi en ağır cezayı almasını istiyoruz.

  Sizin düşünceniz kısaca nedir. Şirkete ne tür bir ceza aldırabiliriz. ? Maddi ne olur, manevi ne olur. ?

  İyi çalışmalar.

 8. sinan ekşi says:

  işkazası geçirdim 29 12 2004 tarihide sag ayak bes parmak kaybettim isyeri 070 kusurludava açmatarihi 11 09 2013 yani 10 yıl dolmasına 3 ay vardı hakim zaman asımı dedi

 9. zulfiye yeke says:

  Sayin Mehmet Bey ,
  Ben bir ay once is yerinde bir is kazasi gecirdim bu kaza
  Sonucunda dizalti amputasyonu ameliyati oldum yani
  Sag bacagim dizaltindan kesildi. Isyerim
  Sikayetimden vazgecmemi aksi halde protez taktirmayacagini
  Soyluyor. Bu ceza davasindan vazgecersem maddi manevi tazminat
  Hakkimdan da vazgecmis mi oluyorum ? Sizden bu konu hakkinda
  Bilgi almak istiyorum ve izmirde bu tarz davalara bakan
  Avukat onerebilirmisiniz tsk ederim

 10. Ahmet says:

  Sayın Mehmet bey
  Size bir kaç sorum olacak cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
  Babam 06.07.2007 tarihinde iş kazası geçirdi ve biz iş mahkemesine 05/08/2011 tarihinde dava açtık ve mahkeme kararıyla 105.000 TL maddi ve manevi tazminat çıktı karşı taraf yargıtaya gönderdi. Geçen hafta yargıtaydan sonuç Onandı olarak geldi. Dosya postalandı yazıyor. yargıtaydan sonra tekrar itiraz hakkı var mı karşı tarafın yoksa parayı ödemek zorunda mı? Ve yasal faiz diyorlar bu yasal faiz hesabı ne kadar olur 105.000 için kaza tarihinden itibaren mi mahkemenin açıldığı tarihten itibaren mi?

 11. Sami says:

  25.06.2013 Tarihinde asansör boşluğuna düştüm sol ayağım kaval kemiği kırıldı sağ ayağımın topuğu patlak belimde kırık var platin koydular bu konuda iş mahkemesine verebilir miyim ve ne gibi sonuçlar doğar tazminat davası açsam davayı kazanabilir miyim? Dava açarken para miktarı yazmam gerekir mi? Saygılarımla arz ederim.

 12. emre says:

  iyi günler ben fabrikada çalışırken sol elimin 2,3,4 üncü parmakları ilk boğumlardan koptu daha işe 20gün önce başlamıştım iş güvenliği kursu almadan rapora makine operatörü yazmışlar nasıl bir yol izlemem lazım dava açmak istiyorum bana yardımcı olabilirmisiniz

 13. barış says:

  sayın avukatım ben 20.04.2014tarıhınde çalıştıgım exstra firmasında exstra firmasını9n şefinin saldırısına uğradım adam önce yumruk atı sonrada ben arkamı dondugum gibi sandelyeyi kafama geçırdı arkadan kafamda 4cm yırtık oluştu 7tane zımda tele kapatıldı ve o gun sirket tarafında benim ssgk yatırılmamış tı … buna göre nasıl bır tazmınat açabiliriz ve ve nasıl bir tazmınat alırız avukatım
  saygılarımla ..

 14. hakan says:

  merhaba.iş kazası sonucu maddi ve manevi tazminat davası açıldığında ve maddi tazminatın reddine karar verilirse,davacı avukatı bu red olan maddi tazminat için davacıdan vekalet ücreti talep etme hakkına sahipmidir? teşekkürler.

 15. mehmet uyanık says:

  Avukat bey eşim (kendisi emekli sandığına bağlı uzman kadrosunda memur olarak çalışmaktadır. olay tarihinde 42 yaşındadır.) 2010 yılının aralık ayında iş yerinde düşmek (büronun koridorlarının mineflo olan yerlerinin çamaşır suyu nedeniyle paspas yapılması, yerlerin kaygan olması ve uyarı tabelası olmaması nedeniyle işyerinde mesai saatleri içerisinde düşmüştür.) suretiyle kalçası kırılmıştır. kalçanın om tabir edilen kafası kopmuş ve parçalı bir kırık oluşmuştur. kendisine total protez tabir edilen bir protez takılmıştır. bu protezin ömrü en fazla 20-25 yıldır sonra tekrar ameliyatla değişmesi gerekecektir. şuan görünüşte bir şey sorun gözükmemesine rağmen fiziksel aktiviteleri kısıtlanmıştır. buna bağlı kilo problemi ortaya çıkmış ve buna bağlı da kalp sorunu ortaya çıkmıştır.
  bizim bu olayla maddi manevi tazminatla ilgili ne yapmamız gerekir. ayrıca kendisine raporlu olduğu 5-6 ay süresince hafta tatili ve ek ödemeleri ödenmemiştir.
  şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederek, saygılar sunarım.

 16. ömer says:

  İş yerindeki yoldan giderken üzerime iskele yıkıldı ve sağ bacagim kırıldı üçbuçuk aylık rapordan sonra işe başladım ama hala platin duruyor bacağimda kaza 17.04.2013 tarihinde oldu ben uzlaşma talebinde bulundum ama karşı taraf daha benle iletişime geçmedi ben tazminat davası açsam ne kadarlik bir tazminat davasi açabilirim vede ne kadar tazminat alabilirim şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim

 17. TUBA says:

  mehmet bey

  eşim iş kazası geçirdi 19.02.2014 de , ameliyat oldu platin takıldı. daha ne kadar da raporlu olacagını ayagının iyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyoruz.doktorların dediğine göre eski haline gelmesi 1 yılı geçebilirmiş.sorum şu eşim kazadan 8 ay sonra raporu bitip iş başı yapsa ve işyeri işten çıkartsa eski persormansı olamadıgından yenı ıs bulması da zor olacaktır. işten çıkartma yapıldıgında dava açabilir miyiz.iş kazasında dava açmak için süre nedir? bilgileriniz için şimdiden teşekkürler

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Şayet iş kazasına bağlı olarak işten çıkarma işlemi gerçekleştirilise ‘işe iade davası’ ve buna bağlı olarak kıdem ihbar tazminatı haklarınıza dair dava açabilirsiniz.

 18. Zafer says:

  Merhaba M.Emrullah Bey,

  Bana bir çıkar kapısı göstermenizi rica ediyorum, BABAM 23/11/2009 da yeni başladığı işinin 4. gününde geçe vardıyasında her hangi bir eğitim verilmediği halde tıkanan makinanın onarılması istenmiştir. bunu yaparken iş kazası geçirdi kaza esnasında ssk sı yoktu, Olay iş kazası olarak geçti kayıtlara karakolda şirket biz gereken yardımı bulunacağız dediğinden babam davacı olmamıştı fakat daha sonra şirket sözünü tutmadı. Maddi nedenlerden dolayı 2013 yılında tazminat davası açtık firmaya, kartal araştırma hastanesinden heyet raparou olarak %12 iş gücü kaybı bulunmaktadır ve sağ el tetik parmağı 2. boğumdan kopmuştur. mahkeme 1 yıldır sürüyor. yalnız 6 ay önce babam vefat etti . verasetcisi olarak biz sürdürmekteyiz bizim devam ettirdigimiz süre zarfı içinde mahkemeler görüldü, bilir kişi raporu geldi %75 firma kusurlu %25 babam kusurlu bulundu avukatım itiraz etti tekrar yeni bi tarihe atıldı mahkeme. AVUKATIM Vefat ettiği için tazminat kazanma şansımızın azaldığını söyledi manevi tazminat çıkabilir dedi. Avukatımızın dediği gibi Tazminat kazanma şansızım yokmudur. Lütfen yardımcı olun .

  • mehmetemreulusoy says:

   Dosyanızı bir avukat aracılığıyla takip etmeniz nedeniyle sizlere bilgi verememekteyiz. Avukatınız bu hususta size en doğru bilgiyi aktaracaktır.

 19. zübeyde filik says:

  Merhaba Mehmet Bey;
  Babam bir iş kazası geçirdi bir firmada altyapı üzerine çalışırken belden aşağısı toprak altında kaldı leğen kemiğinde kırık var ve kalkamıyor uzun bir süre çalışamycak işveren herhangi bir yardımda bulunmadı dava açablir miyiz acaba babam emekliydi emekli olmasına rağmen kısmi sigortası yatıyordu.

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Kısmi sigortalı olması veya emekli olması buna engel değildir, bilginize.

 20. Bahar KÜREKSİZ says:

  Merhaba,

  2012 yılında ev satın aldık. 2 senedir oturmaktayız. Bizden 2 önceki ev sahibinin döneminde 2006 yılında apartmanda ölümlü bir iş kazası gerçekleşmiş ve sgk işçinin varislerine ödemeler yapmış. SGK 2006 yılında yaptığı ödemeleri geri almak için 1 ay önce dava açmış ve şu anki kat maliki olarak parayı bizden talep ediyor. Biz iş kazası sırasında ve SGK bu ödemeleri yaptığı sırada malik değildik. 8 yıl önceki ve hiç bir ilgimiz olmayan bir olay yüzünden bizden faizsiz 10.000 TL para istiyorlar. Bu parayı ödemek zorundamıyız. Kaza zamanındaki ev sahibinin ödemesi gerekmez mi

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Davada husumet itirazsında bulunacaksınız. Yani bahsettiğiniz üzere söz konusu zaman diliminde binada oturmadığınızı beyan edecek ve buna bağlı olarak evraklarınızı mahkemeye ibraz edeceksiniz.

 21. ahmet burak says:

  iyi günler avukat bey ben 2013 kasım ayında iş kazası geçirdim bugün istirahat raporlarım biti elimde bir kısım özür kaldı heyet kontrollleri bitene kadar işyerinde tekrar çalışamam gerekiyormuş iş yerine gitiğimde iş yeri sahibi ile tartışma yaşadık ve hakeret etiiği için karakola gidip şikayetçi oldum bugünde işe gitmedim buna bağlı olarak yarın işe gitmessem tazminatımla ilgili sıkıntı yaşarmıyım nasıl bir yol izlemeliyim

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İş kazası ile iş yerinde işveren ile tartışma yaşamanız farklı hususlar. Her iki olgu farklı olup iş kazası neticesinde kazanacağınız tazminat etkilenmeyecektir. İşe nedensiz gitmemeniz halinde işvereniniz tarafından tutanak tutularak iş sözleşmeniz feshedilebilir ve buna bağlı olarak kıdem tazminatı vb. haklarınızı alamazsınız.

 22. cem says:

  öncelik le iyi gunler mehmet emre bey 04.12.2013 tarihinde is kazasi geçirdim sağ ayağım diz kapağın sağ sol tarafından parçalı kırık olarak ve sağ kol dirsek ten kırıldı ve hala raporluyum ne yapmam lazım ve dava açsam ne kadar ücret alarim

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İş kazası halinde Sosyal Güvenlik Kurumu bir soruşturma başlatır ve müfettişler kanalıyla bir maluliyet raporu hazırlatır. Bu rapor neticesinde meydana gelen iş kazasından ne kadar hasar aldığınız ortaya çıkar. Buna bağlı olarak da dava açmak daha sağlıklıdır. Tabii ki rapor gelmeden de davanızı açabilirsiniz fakat mahkeme SGK’nın araştırmasını bekleyecektir.

   Dava açıldığı zaman alacağınız tazminat konusunda bir bilgi verememekteyiz, bu husus sizin maaşınıza, maluliyet durumunuza vb. etkenlere göre değişkenlik göstermektedir ve dava sürecinde bilirkişiler tarafından tespit edilmektedir.

 23. serap says:

  Merhaba. Öncelikle sizden yardım istiyorum çünkü zor durumdayız. Babam çalışırken fabrikanın ustabaşıymış ve orada çalışan işçilerden biri parmağını makinaya sıkıştırıyor babamda makinayı kapatıyor sonra sigorta bu adama para ödüyor sigorta % 70 iş yerini % 15 babamı % 15 de iş kazası geçiren adamı suçlu buluyor sigorta bu parayı babamdan veya iş yerinden almak için dava açıyor iş yeri, yok isim değiştirip kaçmış bulunmuyor yani. Bu durumda babam kalıyor şöyle bir durum var babam 5 yıl önce vefat etti vefat etmeden önce hiçbir şekilde bu davadan haberimiz yoktu vefat ettilkten sonra mahkemeden biten davanın kağıtları geldi biz şok olduk hiçbirşeyden haberimiz yok neyse annem davaya gitti biz maduruz benim çocuklarım yetim ben bu parayı ödeyemem gücüm yok diyor hiçbir şekilde önemsemiyorlar sonra biz temyize gönderdik temyizde onları haklı buldu ve biz şuan davalıyız 45.000 tl yi nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz bizim burada suçumuz ne bu parayı nasıl öderiz bilmiyorum lütfen yardım edin sizden bilgi istiyorum. Teşekkür ederim.

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Dosyanızda yapabilecek herhangi bir işlem kalmamış karar kesinleşmiştir. Maalesef o bedeli ödemekle mükellefsiniz.

 24. çiğdem kabak says:

  slm 1 ay önce babamı kaybettim iş kazası nedenile belediye işçisiydi çöpde çalişıyordu çöp kamynuna şıkıştı ve öldü belediye bütün haklarını ödiyceyıne söyledi ama diyer kardeşim dava açmak istiyor ben kararsızım bana yardımcı olumusunuz lütfen dava açan bütün hakları alıyormuş beni bilgilendirin lütfen babamın hakını aramak itiyorum yardımcı olun

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Dava açılmasıyla birlikte tabii ki bütün haklarınızı alırsınız. Babanızın hakkını arayabilir, adli merciilere başvurabilirsiniz.

 25. şehnaz says:

  merhaba hocam. Öncelikle bu şekilde sorulara cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bi sorum olacaktı size benim babam belediyede calisiyordu 17.04.2006 tarihinde iş yerine gidip işe geldiğine dair imzasını attıktan sonra daha ise başlamadan fenalaşmis hastaneye kaldırırken yolda vefat etmiş. Otopsi sonucunda ise ölüm sebebi olarak sebep bulunmamış doğal ölümdür diye geçiyor. Biz bu şartlarla şimdi sosyal guvenlik kurumuna dava açabilir miyiz? Cevabınızi bekliyorum hocam teşekkür ederim

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar doğrultusunda kalp krizi geçirmek de iş kazası sayılmaktadır. Buna bağlı olarak dava açabilir ve maddi-manevi tazminat talep edebilirsiniz. Fakat unutmayınız ki iş kazaları nedeniyle açılacak davalarda zamanaşımı 10 yıldır. Zamanaşımı dolmadan davanızı açmanız gerekmektedir.

 26. bekir says:

  Hocam ben 2012 yılında bir iş kazası sonucu dalağımı kaybettim. Fakat kaza raporu tutulmadı ve hastahane raporunda iş kazası deil hastalık yazılmış. Hak talebinde bulunabilirmiyim acaba yardımcı olabilirmisiniz.

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Meydana gelen iş kazası neticesinde SGK tarafından bir soruşturma başlatılması gerekir. Muhtemelen işverenleriniz bu soruşturmanın başlatılmaması için bazı girişimlerde bulunmuşlar. Bu nedenle yapmanız gereken öncelikli olarak SGK’ya başvurup iş kazası geçirdiğinizi ve buna ilişkin olarak soruşturma başlatılmasına dair dilekçenizi vermektir.

 27. Ümit İLİKES says:

  Öncelik ile cevap verme nezaketinizden ötürü şükran ve teşekkürlerimi sunarım. Efendim, 1997 de iş kazası geçirdim ve o zamanın ssk sı bana işaret parmağım 2. boğumdan kopması neticesinde ve diğer parmaklarımın da hasar görmesine rağmen, %4.2 rapor verdi. Ama araştırmalarımda, aslında bu oranın görsel bozukluk ve diğer parmakların çalışma kusurlarına göre %15 değere tekabül ettiğini gördüm. Bunun için sgk yı bu raporunu yenilemesi için mahkemeye mi vermeliyim ? birde kanunda eğer kusur oranı yanlış tespit edilip, doğru şekilde ispat edilirse, zaman aşımı olsa da, yeniden tazminat davası açma şansımızın doğduğu yer almakta…Rica etsem yardım eder ve bilgilendirir misiniz ? Saygılarımla

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Talebiniz zamanaşımına uğramıştır maalesef. Görüşümüzce dava açma imkanınız yoktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>