İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

İş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davalarında bazı önemli hususlar ve usuli işlemlere değinmek yerinde olacaktır. Nitekim iş kazası davaları niteliği itibari ile rapor almayı ve bilirkişi raporlarının düzenlenmesini içerdiğinden ötürü uzun sürebilmekte, davacı işçiler için zor bir süreç olabilmektedir. İşbu nedenle usül ekonomisi ilkesi bakımından iş kazası davalarında süreci hızlandırmak ve etkin bir hukuki süreç izlemek amacıyla süreci sizlere izah edeceğiz.

İş Kazası Halinde Yapılması Gerekenler

İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte işçi ve işverene bazı hususlarda yükümlülükler doğmakta, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ise tarafların sorumluluğuna neden olmaktadır. İşbu nedenle iş kazasının meydana gelmesi halinde yapılacak işlemler şu şekildedir :

 • İş kazasıyla birlikte sağlık müdahalesi gerçekleştirilir.
 • İşyeri kaza raporu düzenlenerek, tutanağa iki şahit adı yazılır ve imzaları alınır.
 • Kaza, bağlı bulunan kolluk birimine (Emniyet veya Jandarma) bildirilir.
 • Kaza, bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Birimine bildirilir.

İş kazası geçirilmesi halinde bu işlemlerin yapılması gerekmektedir. Şayet bu işlemlerin yapılmaması halinde işlemi yapmaya zorunlu olan şahıslar için gerekli tahkikat başlatılarak şahısların sorumluluklarına gidilecektir. Nitekim kanunun belirlemiş olduğu sürelere uyulması gerekir. Şayet bu sürelere uyulmaması işveren ve işçinin kusur oranları belirlemede önemli bir etken olabilir. Bu sürelere yönelik detaylı bilgi için : İş Kazası.

İş Kazası Halinde Açılacak Davalar Nelerdir ?

İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte, işçinin yaralanması, ölümü hallerinde ilgili kolluk birimi ve Cumhuriyet Savcısı gerekli soruşturmayı yaparak ilgililer aleyhine ceza davası açacaktır. Bunun yanı sıra işçi veya mirasçıları (işçinin ölümü halinde) tarafından da hukuk davaları açılabilecek, tazminata yönelik talepler istenebilecektir. Görevli ve yetkili mahkemede açılacak maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası gibi davalar, iş kazası temelli olacak ve iş kazası neticesinde işçinin uğramış olduğu maddi manevi zararı tazmin etme amacı taşıyacaktır.

Bunun yanı sıra iş kazası halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılacak rücu davaları da söz konusudur. Bu davalarda kusurun işverene ait olması veya üçüncü bir kişiye veya işçiye ait olması hallerinde Kurum, ödemiş olduğu bedeller için rücu edebilecek ve bunu dava konusu yapabilecektir. Netice itibariyle iş kazası neticesinde açılacak 3 adet dava tipi mevcuttur :

 • Ceza Soruşturması ve Ceza Davası
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları

İş Kazası Neticesinde Ceza Soruşturması

İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte bağlı olunan kolluk birimine işveren tarafından bildirim yapılmalıdır. Bağlı olunan kolluk birimi polis olabileceği gibi jandarma da olabilir. Bildirimin yapılmasıyla birlikte ilgili iş kazası için dosya açılacak ve kolluk birimleri tarafından tahkikat aşamasına geçilecektir. Burada bir ölümün varlığı halinde dosya ile bizzat Cumhuriyet Savcısı ilgilenecek ve şayet kusurlu şahısların tespiti ile birlikte bu kusurlu kişiler aleyhine ceza davası açacaktır.

İş kazası nedeniyle ölüm meydana gelmesi halinde, şayet ilgililere kusur atfedilebilmişse Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği ceza davası açılacak ve şirket yetkilileri ve sorumlulukları tespit edilen şahıslar sanık olarak yargılanacaklardır.

İş Kazası Neticesinde SGK Tarafından Açılacak Rücu Davaları

İş kazası neticesinde kusur oranlarının belirlenmesi ve işçiye, üçüncü kişiye veya işverene kusur izafe edilmesi söz konusu olacaktır. Bu kusur oranları neticesinde işçiye, geçirmiş olduğu iş kazası neticesinde gerekli yardımlar yapılacak, aylık bağlanacak ve işçinin maddi açıdan tatmini sağlanmaya çalışılacaktır. Nitekim bu yardım Kurum tarafından karşılanacak ve Kurum da kusurları oranında ilgililere rücu edecektir.

İş kazası neticesinde, iş kazası geçiren işçinin sigortasının başlatılmamış olması, primlerinin yatırılmamış olması vb durumlarda iş kazası ödenekleri için Kurum gerekli ödemeyi yapacak fakat işverenin usuli kusurları nedeniyle işverene rücu etme hakkına sahip olacaktır.

İş kazası neticesinde kusur oranları belirlenirken meydana gelen iş kazası işverenin kasti hareketiyle meydana gelmiş olabilir. Yine işverenin işçilerin sağlığını korumaya yönelik düzenlemelere uymaması, mevzuatın gerektirdiklerini yerine getirmemesi nedeniyle de iş kazası meydana gelmiş olabilir. Son olarak iş kazası, işverenin Türk Ceza Kanunu anlamında suç sayılır bir hareketi nedeniyle de meydana gelmiş olabilir. İşte bu üç halde de işverenin kusurlu olduğu açıktır. Kurum, kusurun işverende olması nedeniyle işverene rücu edebilecektir.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları

MADDİ TAZMİNAT Davası (İş kazası nedeniyle)

İş kazası geçiren işçi, ruhen ve/veya bedenen zarara uğramış olabilir. İşte ruhen ve/veya bedenen zarar gören işçinin bu zararını gidermesi adına Türk Borçlar Kanunu gereğince dava açma hakkı bulunmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 51 ve devamında düzenlenen haksız fiil neticesinde tazminat maddelerine göre iş kazası geçiren işçi ; cismani zarar halinde zararının giderilmesini talep edebilecektir. Bunun yanı sıra ölüm ve bedensel zararlarda zarara uğrayan işçi bazı giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir. Ölüm ve bedensel zarar halinde iş kazası geçiren işçi şu giderlerin karşılanmasını talep edebilir :

            Ölüm Halinde ;

 • Cenaze giderleri,
 • Tedavi giderleri (ölümden önce bir tedavi süreci var ise)
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

            Bedensel Zarar Halinde ;

 • Tedavi giderleri,
 • Kazanç kaybı,
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

istenebilir. İlgili kalemler iş kazası geçiren işçi tarafından istenecektir.

İş kazası geçiren işçi, işveren aleyhine maddi tazminat davası açabilecek, bu maddi tazminat davasında yukarıda bahsi geçen giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işçinin geleceğe yönelik hak kayıplarını da talep edebilmesidir. Nitekim iş gücü kaybına uğrayan bir işçi, gelecekte bunun sıkıntısını yaşayacak ve iş kazası ve sonrasındaki süreçte kendisine bağlanan aylıklar bir an olsun tatmin etse de gelecekte bu tatmin sağlanamayacaktır. Hal böyleyken en önemli husus, işçinin çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden dolayı uğrayacağı zararlardır.

İş kazası nedeniyle açılacak davalardan olan maddi tazminat davası için en önemli belge, SGK müfettişleri tarafından düzenlenen tutanaklar, belgelerdir. Nitekim SGK müfettişleri, iş kazasını yerinde inceleyecek, tarafların ifadelerine başvuracak, iş kazası geçiren işçinin sigorta bilgileri ve çalışma koşulları, maaşı vb. hususlarda bilgi sahibi olacak ve her türlü araştırmayı yapacaktır. Gerek kusur oranlarının belirlenmesi gerekse de işçinin iş gücü kaybının tespit edilmesinde önemli rol oynayacaktır. İşbu nedenle SGK müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar çok büyük önem taşımaktadır.

Kurumca Bağlanan Gelirlerin Maddi Tazminattan Mahsup Edilmesi 

İş kazası neticesinde meslekte kazanma gücünü yitiren işçi, açacağı maddi tazminat davası neticesinde bir tazminata hak kazanacaktır. Aynı zamanda işçi, tazminata hak kazanmasının yanı sıra Kurumca sürekli iş göremezlik gelirine de hak kazanabilecektir. Hal böyleyken Yüksek Mahkeme ; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan zararın giderilmesi istemine ilişkin olarak açılan tazminat davaları nitelikçe sigortaca karşılanmayan zararın giderilmesi istemini amaçlamaktadır demektedir. İşbu nedenle, maddi tazminatın hesabında, Kurumca bağlanan ödeneklerin veya gelirlerin tazminat miktarından mahsup edilmesi gerekliliği açıktır.

Maddi Tazminat Harca Tabi Midir ?

İş kazası nedeniyle açılacak davalarda maddi tazminat nispi harca tabiidir. Şayet dava açılırken cismani zarar nedeniyle talep edildiği beyan edilirse harç miktarı buna göre hesaplanacaktır.

MANEVİ TAZMİNAT Davası (İş kazası nedeniyle)

Borçlar Kanunumuzun ilgili maddelerinde düzenlenen manevi tazminat ; bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özellikleri göz önünde tutularak, zarar görene uygun bir miktar paranın ödenmesi şeklinde madde metninde ifade edilmiştir. Şayet ağır bedensel zarar veya ölüm halinde de zarar görenin veya ölenin yakınlarının da manevi tazminat talep edebileceği Türk Borçlar Kanununda yer almıştır.

Manevi Tazminatın Şartları Nelerdir ?

İş kazası nedeniyle zarar gören veya ölenin yakınları için manevi tazminata hükmedilebilmesi için bazı şartların varlığı aranacaktır. Bu şartlar şu şekildedir :

 • Fiil
 • Fiil neticesinde zararın meydana gelmesi
 • Zarar ile fiil arasında illiyet bağı
 • Fiilin hukuka aykırı olması
 • İşçinin cismani zarara uğraması

Yukarıda sayılan şartların varlığı halinde Hakim ; manevi tazminata hükmedecektir. Peki eş ve/veya çocukların manevi tazminata başvurma şartları nelerdir ? Eğer işçi, iş kazası neticesinde ölmüş ise mirasçılarının maddi ve manevi tazminat açma hakları zaten Türk Borçlar Kanunu gereğince mevcuttur. Fakat işçinin yalnızca cismani zarara uğraması halinde, yakınlarının bu zarar dolayısıyla hayat seyirleri değişir, kaza dolayısıyla psikolojileri bozulur ve benzer etkiler gözlenirse ; yine manevi tazminat açma hakları söz konusu olacaktır. Nitekim manevi tazminat, olay karşısında kişilerin manevi kayıplarını gidermeye hizmet edecektir. Nitekim Yüksek Mahkeme bir kararında şu gerekçe ile eş ve çocukların manevi tazminat isteyebileceklerine hükmetmiştir : ‘Olay nedeniyle, doğrudan doğruya cismani zarara maruz kalan davacının, eş ve çocuklarının ruhsal sağlığı ağır şekilde bozularak şok geçirip tedavi olmak zorunda kalmaları durumunda illiyet bağı gerçekleşmiş sayılacağından Borçlar Kanunu’nun 47. maddesine dayanarak manevi tazminat isteyebilirler.’ denilmiştir.           

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (İş kazası nedeniyle)

Destekten yoksun kalma tazminatı, iş kazası neticesinde ölüm hadisesinin gerçekleştiği zaman ortaya çıkacak tazminat türüdür. Nitekim bu tür tazminatın doğası gereği, iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde bir ölüm meydana gelmeli, müteveffanın (ölenin) yakınlarının bu şahsın desteğinden yoksun kalacak olmaları gerekmektedir. Gerçekten de işçinin iş kazası neticesinde ölmesi halinde ; işçinin varsa eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler, işçinin desteğinden yoksun kalacaklar ve maddi açıdan kayba uğrayacaklar. Destekten yoksun kalma tazminatında ana düşünce, ölen şahsın yaşamaya devam etmesi halinde ilgililere desteğe devam edecek olmasıdır. Bu doğrultuda destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilebilmesi için şu iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir :

 •  Ölen işçi, sağlığında destekten yoksun kalacağını iddia eden kişilere bakacak güçte olmalı
 • Tazminat talep edenler (davacılar), ölen işçinin yardımına muhtaç olmalı

İş Kazalarına İlişkin Tazminat Davalarında Faiz ve Faiz Başlangıç Tarihi

İş kazaları nedeni ile açılacak maddi tazminat ve manevi tazminat davalarında, davacı tarafın isteği üzerine davayı gören mahkeme tazminata hükmedecektir. Peki iş kazaları nedeni ile açılan tazminat davalarında faiz başlangıç tarihi ne zamandır ? Gerek uygulamada gerekse de Yargıtay içtihatlarında iş kazaları nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında istem halinde olay tarihinden itibaren faize hükmedilecektir.

Görevli Mahkeme (İş kazası nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat)

İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri (iş mahkemeleri)görevlidir.

Yetkili Mahkeme (İş kazası nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat)

İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında iş kazasının gerçekleştiği, yani haksız fiilin gerçekleştiği yer mahkemesi yetkilidir. Bunun yanı sıra genel yetki kuralları da geçerli olmakla beraber davalının ikametgahında da dava açılabilecektir.

İş Kazası Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Zamanaşımı

İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı genel hükümlere göre çözümlenecektir. Zamanaşımı, iş kazasının gerçekleştiği günden itibaren 2 yıl ve herhalde 10 yıldır. Bu sürelerin sona ermesiyle birlikte iş kazasına bağlı olarak yapılacak tazminat talepleri zamanaşımına uğrayacaktır. (İş kazasında kesin maluliyet raporunun öğrendiliği günden itibaren de 10 yıllık zamanaşımının başlayacağı hukukumuzda kabul edilmektedir.)

İş Kazasında Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu ve Tazminata Etkisi

İş kazasının meydana gelmesinde birçok kez üçüncü kişilerin kusurlu davranışları rol oynamaktadır. Peki üçüncü kişilerin kusurlu olmaları halinde işverenin sorumluluk derecesi ne olacaktır ve işveren, işçiye ödenecek tazminatlarda kusurlu olan üçüncü kişilere rücu edebilecek midir ?

İş kazasının meydana gelmesinde şayet bir üçüncü kişinin kusuru söz konusu ise ; sigortalıya veya hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılacak ödemelerde, kusurlu üçüncü kişilere rücu edilebilecektir.

Peki üçüncü kişi, iş kazasında %100 kusurlu ise işveren tazminattan sorumlu olacak mıdır ? Bu hususa Yargıtay 21. Hukuk Dairesi şu şekilde çözüm getirmiştir : ‘Somut olayda, zararlandırıcı olayda 100 oranında üçüncü kişi durumunda olan İsmail’in kusurlu olduğu açık-seçiktir. Hal böyle olunca, zorlandırıcı olay üçüncü kişinin tamamen kusurlu davranışı sonucu oluştuğuna göre, nedensellik bağının kesildiği, giderek yukarıda sözü geçen İçtihadı Birleştirme Kararına dayanılarak istihadam eden davalı idarenin sorumluluğuna gidilemeyeceği ortadadır’ diyerek bu hususu çözümlemiştir.  İşbu nedenlerle şayet üçüncü bir kişinin %100 oranında bir kusuru söz konusu ise istihdam edenin sorumluluğuna gidilemeyeceği açıktır.

Vasinin, İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Açabilme Şartları

Vesayet altında bulunan yurttaşın iş kazası veya meslek hastalığı geçirmesi halinde, hukuki temsilcisi olan Vasi’nin dava açması ve vesayet altında bulunanın haklarını koruması gerekmektedir. Birçok işlemi tek başına yapabilen vasi, açılacak maddi ve manevi tazminat davası için tek başına işlem tesis edemeyecektir. İşbu nedenle, iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde dava açmak isteyen vasi, vesayet makamından izin almak ve bu izni dosya içerisine sunmak zorundadır. Aksi halde dava reddedilecektir.

İş Kazası Neticesinde Açılacak Davalarda Avukatın Önemi

İş kazası geçiren işçinin, iş kazası sonrasındaki süreci iyi irdelemesi ve hukuki açıdan eksiksiz bir çalışma gerçekleştirmesi gerekmektedir. İşbu nedenle bu tür işlemlerin profesyonel bir çalışma gerektirmesi, iş kazası sürecinin Kurumlar arası alışverişlerde önemli bir yer alması ve birçok Kurumla etkileşimi beraberinde barındırması avukatın önemini ortaya çıkarır. İşbu nedenlerle İş kazası neticesinde açılacak maddi tazminat ve manevi tazminat davalarında Hukuk Büromuz ile çalışılması ve hukuki yardım talebinde bulunulması için vekaletname bilgilerimizi aktarmaktayız :

İş Kazası Neticesinde Açılacak Tazminat Davaları İçin Vekaletname Bilgilerimiz :

Avukat                        : Mehmet Emre ULUSOY

Baro                            : İstanbul Barosu

Baro Sicil No              : 44325

Vergi No                     : 13895390200

Adres                          : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No:3/41 Beşiktaş/İstanbul

Incoming search terms:

 • iş kazası tazminat
 • iş kazalarında tazminat

481 thoughts on “İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

 1. ADEM ELKİN

  Sayın Mehmet Emre ULUSOY.
  Mehmet bey, 2003 yılının aralık ayında babamı inşaat kazasında kaybettik. Babam vefat ettiği inşaatta tek başına sıva ustası olarak çalışmakta idi. İnşata kum çekmek için 1, 2 saatliğine başka bir inşaattan kendi tezgahları olan kum çekme işin yapan kişilerden yardım istedi. Tezgah kurma işlemi yapılırken uzun demir yüksek gerilim hattına çarptı babam ve bir kişi vefat etti. bir kişide yaralandı.

  Ağırceza mahkemesi babamı %50 kusurlu gördü. Ölen kişinin ailesi bize ve ev sahibine maddi ve manevi tazminat davası açtı. şu anda iş mahkemesinde dava devam etmekte ancak, Ankara bilirkişi toplamda 132.000 tl tazminat öngörüyor.

  Biz bu zamana kadar hiçbir dava falan açmadık. Biz şu anda babam öldüğü için ev sahibine tazminat davası açabilirmiyiz süre ne kadardır. Birde kaza yerinde ölen kişinin babasıda demiri aşağıdan halata bağlayan kişi iken hiç bir şekilde davada ismi geçmiyor. Kendisi hakkında savcılığı suç duyurusunda bulunabilirmiyiz. Belli ki davada kendisini saklamış.

  Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Talepleriniz zamanaşımına uğramış, maalesef bu aşamada yapabileceğiniz bir işlem yok Adem Bey.

   Reply
   1. Adem ELKİN

    Cevabınız için çok teşekkür ederim Mehmet Bey iyi günler dilerim.

    Reply
 2. onur demir

  iyi günler Mehmet bey benim babam 2 gün önce iş kazası geçirdi.İnşaatta çalışırken düştüğü söyleniyor ama kendisi başıma bir şey düştü diyor düşmediğini söylüyor.her neyse bu kaza sonucu babam beyin kanaması geçirdi ve halen yoğun bakımda.kanama devam etmekte kafatası çatlak.ve babamın 1.5 metreden düştüğü söyleniyor ki kafasında kask varken 1.5 metreden düşmesi sonucu kafatası çatlaması komik geliyor insana.işveren tarafından herhangi bir sosyal yardımda yapılmadı suana kadar.bu durumda bizim ne yapmamız gerekir maddi manevi tazminat davası açabilr miyiz ve sgk dan işgöremezlik ödeneği ya da maaşı alabilmemiz için ne yapabiliriz ? şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz bu hususta her hangi bir engel yoktur. Şayet babanızın maluliyet derecesi kanunda belirlenen oranlardan yüksek çıkarsa (%10) iş göremezlik geliri de bağlanacaktır. Bunun için öncelikli olarak maluliyet raporunun SGK tarafından hazırlanması gerekmektedir. Buna binaen ilgili prosedürü başlatabilirsiniz.

   Reply
 3. fatma yalçın

  babam belediyede memurken makam şöförü idi 23 yıllık belediye başkanını almaya giderken il dışına gıdıyordu kayma sonuçu suratlı bulunarak durduğu hız 100 diye kayda gecti.karşı şerite gecerek karsıdan gelen taksi ile burun buruna çarpışarak babamda karşı taraftanda 2 kişi vefat etti. babam 44 yaşında karşıdaki olen kişilerden 85 ve 45 yaşında idi … biz babamın çalıştığı belediyeden davıcı olsak babam %100 kusurlu olduğu için bir hak talep edebilirmiyiz maddi ve manevi tazminat acarsak kusurlu olduğu için belediyede bize karşılık dava acabilirmi zararlı biz mi oluruz

  Reply
 4. ilknur

  Merhaba, biz 3 kardeşiz ve 2003 yılında babamı iş kazası sonucu kaybettik 2004te maddi ve manevi dava açtık ve adli yardım aldık. Şimdi dava sonuçlandı önümüzdeki aydan itibaren 3 taksit halinde parayı alıcaz. Birincisi faiziyle birlikte net alacağımızın belirtildiği bir belge yokmu. İkincisi avukat %10istedi bu arada icra takibi için adli yardım verilmedi. Avukat hep eksik bilgi verdiği için güvenimiz yok

  Reply
 5. doğu

  Merhaba,ben 2 ay önce iş yerinde düşme sonucu iş kazası geçirdim kolum kırıldı ve platin takıldı tedavi sürecim ve raporum devam ediyor.fakat şu an nasıl bir yol izleyeceğimi ve haklarım konusunda bilgi sahibi değilim.iş yeri yetkilileri çok ilgisiz maddi ve manevi olarak.ben maddi ve manevi tazminat davası açabilirmiyim? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim iyi günler dilerim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Doğu Bey, iş kazası halinde ne yapılması gerektiği konusunda http://www.emreulusoy.av.tr/is-kazasi-halinde-yapilacaklar linkindeki yazımızı okuyunuz. Bu prosedürleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

   Bunun yanı sıra iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat dava açma hakkınız vardır. Detaylı bilgi için tarafımıza mail atınız.

   Reply
 6. emrullah akkoç

  20.03.2014 mersin de işe servisle giderken abim dahil 12 kişi rahmetli oldular. bizim ne gibi davalar açma hakkımız var ve dava yeri nereler olmalı mersin mi yoksa ankaramı kimi avukatlar ankarada acılırsa daha etkili olacağını söylüyorlar .birde yengem ikinci eşi abimin ilk eşinden olan iki yaşı kücük kız cocukları için imz a yetkisi sağ ve başkası ile evli olan annelerindemi olacak denildiği kadarı ile velayet otomatık olarak kan bağı olan anneye mi geciyor

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Emrullah bey, ölümlü iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılacak. Bu hususlarda detaylı bilgi için tarafımıza ulaşmanız yeterlidir.

   Reply
 7. MURAT KAYA

  Merhaba Mehmet bey,

  Kısa bir süre önce Kayınbiraderimi kaybettik. Bir şirkette kamyon şoförüydü. Tek kişilik ve başkada yaralı ve ölüm yoktu. Kaza keskin bir virajda iş kamyonunu yan yatırmasıyla meydana geldi. Kamyon yan yattı 10 mt kadar süreklenip durdu ve kardeşimiz Ahmet boynu kırılarak şoför koltuğunda vefat etti. Ailesi acısından dolayı dava açmayı düşünmüyorlar. Ama ben ve çevresindeki arkadaşları şirketin kusurlu olduğunu düşündüğümüzden ailesini ikna edeceğiz bir şekilde. Şirketin kusurlu olmasını düşünmemizin sebepleri;

  1. Ahmet kardeşimizin SRC Belgesi yoktur. (İşyeri onu bu şekilde kabul etmiştir)
  2. Ehliyeti alalı 2 ay olmuştur. Hiç bir kamyon işinde tecrübesi yoktur. İşyerine bunuda söylemiş kendisi bize anlatmıştı. (İşyeri tecrübe konusunda duyarsız kalmıştır, Yavaş yavaş tek başına öğrenirsin demişler) Bu durumu anlattığı en az 10 kişi çıkarabiliriz çevremizden.
  3. Ahmet kardeşimiz daha 14 günlük çalışandı o şirkette.Ahmet kardeşimizin görevi yük kamyonu şoförü ve maaşı asgari ücret olarak gösterilmiş resmi kayıtlarda.. ( 250000 tl lık ağır yük kamyonu şoförlüğüne asgari ücretli bir işçimi çalıştırılıyor.) Bu bize şirketin az maaşla acemi birini çalıştırıp insan gücündende kar etmeyi planladığını gösteriyor.
  4. İş sağlığı ve güvenliği açısından yanına eğitimli ve tecrübeli birini görevlendirip kısa bir süre kamyonu,çevreyi,yolları tanıması ve kamyon şoförlüğünü geliştirmesi için birisini görevlendirmeleri gerekmiyormuydu.?
  5. Ahmet kardeşimiz kaza yaptığı gün zaten çok hastaydı. Hastanede serum yediğine ve tedavi gördüğüne dair evraklar mevcuttu elimizde. Ama başka bir şoförün cenazesi olduğu için şirket Ahmet kardeşimizi hasta hasta iş yerine çağırmıştır.
  6. Ahmet kardeşimiz kaza yaptığı günün gece vardiyasında görevliydi vede uykusuzdu, yukarıdada dediğim gibi sabah 5 de işten geldikten sonra hastaneye gitmişti. Zaten öğlen 12 gibi serumu bitince ve kısa bir tedaviden sonra işe çağrılmıştı. Eşim yani kızkardeşi onu hastaneye götürmüştü ve gözlerini açamayacak kadar kötü bir halde kamyona gittiğini söyledi.

  Şu durumda o şirketin parasını ailesi istemese bile biz bu durumu, bu ihmalkarlığı yargıya taşımayı düşünüyoruz. O şirketin maddi ve manevi en ağır cezayı almasını istiyoruz.

  Sizin düşünceniz kısaca nedir. Şirkete ne tür bir ceza aldırabiliriz. ? Maddi ne olur, manevi ne olur. ?

  İyi çalışmalar.

  Reply
 8. sinan ekşi

  işkazası geçirdim 29 12 2004 tarihide sag ayak bes parmak kaybettim isyeri 070 kusurludava açmatarihi 11 09 2013 yani 10 yıl dolmasına 3 ay vardı hakim zaman asımı dedi

  Reply
 9. Ahmet

  Sayın Mehmet bey
  Size bir kaç sorum olacak cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
  Babam 06.07.2007 tarihinde iş kazası geçirdi ve biz iş mahkemesine 05/08/2011 tarihinde dava açtık ve mahkeme kararıyla 105.000 TL maddi ve manevi tazminat çıktı karşı taraf yargıtaya gönderdi. Geçen hafta yargıtaydan sonuç Onandı olarak geldi. Dosya postalandı yazıyor. yargıtaydan sonra tekrar itiraz hakkı var mı karşı tarafın yoksa parayı ödemek zorunda mı? Ve yasal faiz diyorlar bu yasal faiz hesabı ne kadar olur 105.000 için kaza tarihinden itibaren mi mahkemenin açıldığı tarihten itibaren mi?

  Reply
 10. Sami

  25.06.2013 Tarihinde asansör boşluğuna düştüm sol ayağım kaval kemiği kırıldı sağ ayağımın topuğu patlak belimde kırık var platin koydular bu konuda iş mahkemesine verebilir miyim ve ne gibi sonuçlar doğar tazminat davası açsam davayı kazanabilir miyim? Dava açarken para miktarı yazmam gerekir mi? Saygılarımla arz ederim.

  Reply
 11. emre

  iyi günler ben fabrikada çalışırken sol elimin 2,3,4 üncü parmakları ilk boğumlardan koptu daha işe 20gün önce başlamıştım iş güvenliği kursu almadan rapora makine operatörü yazmışlar nasıl bir yol izlemem lazım dava açmak istiyorum bana yardımcı olabilirmisiniz

  Reply
 12. barış

  sayın avukatım ben 20.04.2014tarıhınde çalıştıgım exstra firmasında exstra firmasını9n şefinin saldırısına uğradım adam önce yumruk atı sonrada ben arkamı dondugum gibi sandelyeyi kafama geçırdı arkadan kafamda 4cm yırtık oluştu 7tane zımda tele kapatıldı ve o gun sirket tarafında benim ssgk yatırılmamış tı … buna göre nasıl bır tazmınat açabiliriz ve ve nasıl bir tazmınat alırız avukatım
  saygılarımla ..

  Reply
 13. hakan

  merhaba.iş kazası sonucu maddi ve manevi tazminat davası açıldığında ve maddi tazminatın reddine karar verilirse,davacı avukatı bu red olan maddi tazminat için davacıdan vekalet ücreti talep etme hakkına sahipmidir? teşekkürler.

  Reply
 14. mehmet uyanık

  Avukat bey eşim (kendisi emekli sandığına bağlı uzman kadrosunda memur olarak çalışmaktadır. olay tarihinde 42 yaşındadır.) 2010 yılının aralık ayında iş yerinde düşmek (büronun koridorlarının mineflo olan yerlerinin çamaşır suyu nedeniyle paspas yapılması, yerlerin kaygan olması ve uyarı tabelası olmaması nedeniyle işyerinde mesai saatleri içerisinde düşmüştür.) suretiyle kalçası kırılmıştır. kalçanın om tabir edilen kafası kopmuş ve parçalı bir kırık oluşmuştur. kendisine total protez tabir edilen bir protez takılmıştır. bu protezin ömrü en fazla 20-25 yıldır sonra tekrar ameliyatla değişmesi gerekecektir. şuan görünüşte bir şey sorun gözükmemesine rağmen fiziksel aktiviteleri kısıtlanmıştır. buna bağlı kilo problemi ortaya çıkmış ve buna bağlı da kalp sorunu ortaya çıkmıştır.
  bizim bu olayla maddi manevi tazminatla ilgili ne yapmamız gerekir. ayrıca kendisine raporlu olduğu 5-6 ay süresince hafta tatili ve ek ödemeleri ödenmemiştir.
  şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederek, saygılar sunarım.

  Reply
 15. ömer

  İş yerindeki yoldan giderken üzerime iskele yıkıldı ve sağ bacagim kırıldı üçbuçuk aylık rapordan sonra işe başladım ama hala platin duruyor bacağimda kaza 17.04.2013 tarihinde oldu ben uzlaşma talebinde bulundum ama karşı taraf daha benle iletişime geçmedi ben tazminat davası açsam ne kadarlik bir tazminat davasi açabilirim vede ne kadar tazminat alabilirim şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim

  Reply
 16. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Şayet iş kazasına bağlı olarak işten çıkarma işlemi gerçekleştirilise ‘işe iade davası’ ve buna bağlı olarak kıdem ihbar tazminatı haklarınıza dair dava açabilirsiniz.

  Reply
 17. mehmetemreulusoy Post author

  Dosyanızı bir avukat aracılığıyla takip etmeniz nedeniyle sizlere bilgi verememekteyiz. Avukatınız bu hususta size en doğru bilgiyi aktaracaktır.

  Reply
 18. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Kısmi sigortalı olması veya emekli olması buna engel değildir, bilginize.

  Reply
 19. Bahar KÜREKSİZ

  Merhaba,

  2012 yılında ev satın aldık. 2 senedir oturmaktayız. Bizden 2 önceki ev sahibinin döneminde 2006 yılında apartmanda ölümlü bir iş kazası gerçekleşmiş ve sgk işçinin varislerine ödemeler yapmış. SGK 2006 yılında yaptığı ödemeleri geri almak için 1 ay önce dava açmış ve şu anki kat maliki olarak parayı bizden talep ediyor. Biz iş kazası sırasında ve SGK bu ödemeleri yaptığı sırada malik değildik. 8 yıl önceki ve hiç bir ilgimiz olmayan bir olay yüzünden bizden faizsiz 10.000 TL para istiyorlar. Bu parayı ödemek zorundamıyız. Kaza zamanındaki ev sahibinin ödemesi gerekmez mi

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Davada husumet itirazsında bulunacaksınız. Yani bahsettiğiniz üzere söz konusu zaman diliminde binada oturmadığınızı beyan edecek ve buna bağlı olarak evraklarınızı mahkemeye ibraz edeceksiniz.

   Reply
 20. ahmet burak

  iyi günler avukat bey ben 2013 kasım ayında iş kazası geçirdim bugün istirahat raporlarım biti elimde bir kısım özür kaldı heyet kontrollleri bitene kadar işyerinde tekrar çalışamam gerekiyormuş iş yerine gitiğimde iş yeri sahibi ile tartışma yaşadık ve hakeret etiiği için karakola gidip şikayetçi oldum bugünde işe gitmedim buna bağlı olarak yarın işe gitmessem tazminatımla ilgili sıkıntı yaşarmıyım nasıl bir yol izlemeliyim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası ile iş yerinde işveren ile tartışma yaşamanız farklı hususlar. Her iki olgu farklı olup iş kazası neticesinde kazanacağınız tazminat etkilenmeyecektir. İşe nedensiz gitmemeniz halinde işvereniniz tarafından tutanak tutularak iş sözleşmeniz feshedilebilir ve buna bağlı olarak kıdem tazminatı vb. haklarınızı alamazsınız.

   Reply
 21. cem

  öncelik le iyi gunler mehmet emre bey 04.12.2013 tarihinde is kazasi geçirdim sağ ayağım diz kapağın sağ sol tarafından parçalı kırık olarak ve sağ kol dirsek ten kırıldı ve hala raporluyum ne yapmam lazım ve dava açsam ne kadar ücret alarim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası halinde Sosyal Güvenlik Kurumu bir soruşturma başlatır ve müfettişler kanalıyla bir maluliyet raporu hazırlatır. Bu rapor neticesinde meydana gelen iş kazasından ne kadar hasar aldığınız ortaya çıkar. Buna bağlı olarak da dava açmak daha sağlıklıdır. Tabii ki rapor gelmeden de davanızı açabilirsiniz fakat mahkeme SGK’nın araştırmasını bekleyecektir.

   Dava açıldığı zaman alacağınız tazminat konusunda bir bilgi verememekteyiz, bu husus sizin maaşınıza, maluliyet durumunuza vb. etkenlere göre değişkenlik göstermektedir ve dava sürecinde bilirkişiler tarafından tespit edilmektedir.

   Reply
 22. serap

  Merhaba. Öncelikle sizden yardım istiyorum çünkü zor durumdayız. Babam çalışırken fabrikanın ustabaşıymış ve orada çalışan işçilerden biri parmağını makinaya sıkıştırıyor babamda makinayı kapatıyor sonra sigorta bu adama para ödüyor sigorta % 70 iş yerini % 15 babamı % 15 de iş kazası geçiren adamı suçlu buluyor sigorta bu parayı babamdan veya iş yerinden almak için dava açıyor iş yeri, yok isim değiştirip kaçmış bulunmuyor yani. Bu durumda babam kalıyor şöyle bir durum var babam 5 yıl önce vefat etti vefat etmeden önce hiçbir şekilde bu davadan haberimiz yoktu vefat ettilkten sonra mahkemeden biten davanın kağıtları geldi biz şok olduk hiçbirşeyden haberimiz yok neyse annem davaya gitti biz maduruz benim çocuklarım yetim ben bu parayı ödeyemem gücüm yok diyor hiçbir şekilde önemsemiyorlar sonra biz temyize gönderdik temyizde onları haklı buldu ve biz şuan davalıyız 45.000 tl yi nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz bizim burada suçumuz ne bu parayı nasıl öderiz bilmiyorum lütfen yardım edin sizden bilgi istiyorum. Teşekkür ederim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Dosyanızda yapabilecek herhangi bir işlem kalmamış karar kesinleşmiştir. Maalesef o bedeli ödemekle mükellefsiniz.

   Reply
 23. çiğdem kabak

  slm 1 ay önce babamı kaybettim iş kazası nedenile belediye işçisiydi çöpde çalişıyordu çöp kamynuna şıkıştı ve öldü belediye bütün haklarını ödiyceyıne söyledi ama diyer kardeşim dava açmak istiyor ben kararsızım bana yardımcı olumusunuz lütfen dava açan bütün hakları alıyormuş beni bilgilendirin lütfen babamın hakını aramak itiyorum yardımcı olun

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Dava açılmasıyla birlikte tabii ki bütün haklarınızı alırsınız. Babanızın hakkını arayabilir, adli merciilere başvurabilirsiniz.

   Reply
 24. şehnaz

  merhaba hocam. Öncelikle bu şekilde sorulara cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bi sorum olacaktı size benim babam belediyede calisiyordu 17.04.2006 tarihinde iş yerine gidip işe geldiğine dair imzasını attıktan sonra daha ise başlamadan fenalaşmis hastaneye kaldırırken yolda vefat etmiş. Otopsi sonucunda ise ölüm sebebi olarak sebep bulunmamış doğal ölümdür diye geçiyor. Biz bu şartlarla şimdi sosyal guvenlik kurumuna dava açabilir miyiz? Cevabınızi bekliyorum hocam teşekkür ederim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar doğrultusunda kalp krizi geçirmek de iş kazası sayılmaktadır. Buna bağlı olarak dava açabilir ve maddi-manevi tazminat talep edebilirsiniz. Fakat unutmayınız ki iş kazaları nedeniyle açılacak davalarda zamanaşımı 10 yıldır. Zamanaşımı dolmadan davanızı açmanız gerekmektedir.

   Reply
 25. bekir

  Hocam ben 2012 yılında bir iş kazası sonucu dalağımı kaybettim. Fakat kaza raporu tutulmadı ve hastahane raporunda iş kazası deil hastalık yazılmış. Hak talebinde bulunabilirmiyim acaba yardımcı olabilirmisiniz.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Meydana gelen iş kazası neticesinde SGK tarafından bir soruşturma başlatılması gerekir. Muhtemelen işverenleriniz bu soruşturmanın başlatılmaması için bazı girişimlerde bulunmuşlar. Bu nedenle yapmanız gereken öncelikli olarak SGK’ya başvurup iş kazası geçirdiğinizi ve buna ilişkin olarak soruşturma başlatılmasına dair dilekçenizi vermektir.

   Reply
 26. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Talebiniz zamanaşımına uğramıştır maalesef. Görüşümüzce dava açma imkanınız yoktur.

  Reply
 27. sedat bal

  benim babam 2011’de iş yerine ait kamyon ile çalışırken karşı tarafta gelen araç ile çarpıştı babamın kendi şeridinde 19 metre fren izi var ve şahidi var karşı tarafta gelen araç biçimsiz geliyor ve yolda tehlike saçıyormuş ve hatta bir araç durmuş ne yapıyorsun diye sesleniş yapmış karşı tarafa bunları gören bir petrolde çalışan kişi.babam üzerine gelen aracı görünce fren yapıyor ve karşı şeritte kaçıyor o esnada o araçta karşı şeritte geçip çarpışıyorlar kazada karşı taraftan bir kişi vefat edip bir kişide yaralanıyor babam o esnada suçsuz olduğu için berat edildi 8 ay sonra mahkeme açtılar 5,6 duruşmadan sonra şahit getirdiler ve 17 bin ceza aldı onuda temize yolladık 1,5 sene sonra 15.200,00 olarak geri dönüş oldu.şimdi kaza ettiği an işyeri noterden kendi isteğimle ayrıl diye ibraname imzalatmış.biz bu iş yerine şimdi bu avukat parası mahkeme cezası trafik cezasını ödemeleri için mahkeme açabilirmiyiz.saygılar

  Reply
 28. Ayse

  Merhabalar,

  Boyle bir hizmeti evimize kadar sundugunuz icin Allah razi olsun sizden. 3 gun once su anda Rize’de yapilmakta olan ovit tunelinde kamyon surerken, kamyonun dikey alanda yuvarlanması sonucu canim dayimi katbettik. Hemen hemen her gazetede cikti haberi ve bize verilen saglik raporu pek tatmin edici degildi yani sol tarafa devrilen kamyon fakat dayimin sag tarafi zarar gormustu. Geride kalan 3 cocuk (universitede egitim goren) ve esi kaldi..Maddi anlamda zorlanmalari an meselesi. Sorum su isverenin sucsuz pozisyonda olmasi dava acilmasini etkiler mi? Acilan davada herhangi bir maddi yardim talep edilebilir mi?

  Simdiden Tesekkurler

  Reply
 29. ASLI ABDIOGLU TATLI

  Merhaba,
  5 gun once gece vardiyasinda calisirken bi musterinin saldiisina ugradim.
  Gozumde ve cenemde hasar olustu. 5 gun isgormezlik raporu verdiler ve adamdan sikayetci oldum.
  Bu durumda sirket avukatinin devreye girmesi gerekmezmi? Daha bugun itibariyle is kazasi raporu yazildigini ogrendim. Olay oldugunda bu raporun duzenlenmesi gerekmezmi? Ayrica bu raporu bana yazdirdilar bu dogru birseymi? Haklarim hakkinda bilgim yok. Bana yardimci olabilirmisiniz? Simdiden tesekkurler.

  Reply
 30. Kazım Uslu

  Merhaba Mehmet bey. Ben yaklaşık 14 senedir profesyonel anlamda sertifikalı köpek eğitmeniyim. Yaklaşık 1.5 senedir hiç bir çiftlikte çalışmıyorum çalıştığım son 3 yerden 2sinde ssk yatmadığı gibi maaş ödeme konularında son 3 yerde de sıkıntılarım oldu. En son ssklı bir işten 2012 Kasım ayında bir çiftlikte ayrıldım oradan paramı alamadığım için bu ayrılık gerçekleşti. O dönemden beridir bireysel olarak hizmet vermekteyim. Yaklaşık 2 seneye yakındır da kendime ait özel e şifremle turkiye gov tr adresine girmiyordum az önce meraktan bir bakayım istedim ve adıma açılmış dava sorgulamam da SGK tarafından 01.01.2013 tarihinde bir dava bilgisine ulaştım.
  Temel Dosya Bilgileri
  Mahkeme Ankara 11. İcra Dairesi Dosya Yıl/No 2011/11244 Dosya Türü İcra Dosyası
  Açılış Tarihi 01/01/2003 Dosya Durumu Açık
  Dava Türü…
  Taraflar
  Adı Soyadı / Kurum Adı Taraf Rolü Vekilleri
  SGK Alacaklı
  KAZIM USLU Borçlu
  KAZIM USLU Borçlu
  Fakat ben bu konu hakkında bilgi sahibi değilim ve 5 senedir İstanbul’da çalışıyorum. Bunun sebebi ve varacağı nokta nedir acaba rica etsem bu konu hakkında beni bilgilendirebilir misiniz. İlginiz için şimdiden teşekkürler
  Kazım Uslu

  Reply
 31. Emre Ulusoy

  Merhaba Avukat Bey ben havaalanında çalışıyorum ve 16.05.2014 tarihinde bir iş kazası geçirdim ve omuzum yerinden çıktı 7 hafta rapor verıldı hastane doktorundan ve hastane doktorum cekme itme vs. agır işler yapmamamı ve tekrar cıkması halinde ameliyat olacagımı bu durumda daha buyuk rısk oldugunu soyledi ben bu durumu iş yeri hekımıne söyledim ona pozisyonumun değişmesi daha hafif bi işe alınmamı soyledım yalnız o buna sağır kaldı ve 2 ay boyunca eskı işime devam edıyorum yani bir riskle calısıyorum ben bu durumda işi bırakmayı dusunup dava acmayı dusunuyorum sizce haklımıyım ? dava acsam mahkeme benı haklı gösterir mi ?

  saygılar

  Reply
 32. adem.kurt

  8 8 2014 tarihinde iş kazası geçirdim ve yaklaşık 45 gün işgöremezlik raporu aldım bu süre zarfı içerisinde şirket tarafından hiçbir yardım yapılmadı hiçbir ödeme yapılmadı demek istediğim şu kaza sonrası neticesi ile hastanede tedavi görürken şikayetçi olmadım şimdi geriye dönük şikayetçi olmak istesem maddi manevi tazminat hak edebilir miyim aslında bana güç kaybı maaş ödemesi gerekiyordu maaş yardımı yapması gerekiyordu şikayetçi olmadım için benim geriye dönük olarak maddi manevi tazminat alma hakkım varmı ben kömür işletmelerin çalışıyorum madem ocağında çalışırken aynadan yapan kömür parçası ben kaçarken üzerime geldi ve parmağımı 11 dikiş atıldı bilgi verirseniz çok minnettar kalırım teşekkür ederim

  Reply
 33. ŞAHİN BAYRAM

  2007 YILINDA İŞ KAZASI GEÇİRDİM 2013 ARALIKTA SAĞLIK KURULU RAPORUYLA %46 ENGELLİ RAPAORU ALDIM.SOL KOLUMDAN SINIR YAPISI VE KEMİK AMELİYATLARI GEÇİRDİM ASKERLİKTEN MUAF OLDUM SGK ANKARA KOCATEPE SUBESİNE MALÜLİYET İÇİN EVRAK GÖNDERDİM ORDA İŞ KAZASO LARAK TESPİT EDİLDİ VE %12.1 ÇIKTI.
  BEN ŞİMDİ TAZMİNAT DAVASI AÇAMAK İSTİYORUM.ŞİMDİYE KADAR NEDEN AÇMADINIZ DERSENİZ .PARASIZLIK VE BİLGİ SAHİBİ OLAMDIĞIM İÇİN
  ŞİMDİ SİZE SORUM BU DAVAYI KAZANMA ŞANSIM VAR MI
  AYRICA O ZAMAN ÇALIŞTĞIM ŞİRKET SADECE TEDAVİ MASRAFLARIMI ÜSTLENDİ.VE HİÇ Bİ ÖDENEK YAPMADI.YALNIZ OZAMAN İŞ KASINI ERTESİ GÜNÜ KENDİME GELDİĞİMDE JANDARMAYA ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM DEDİM BU PROBLEM YARATIR MI.

  Reply
 34. ayhan ayman

  Merhabalar kolay gelsin ben 2006 da istanbulda iş kazası yapıp 7. kattan düştüm ve hemen davamı açtırdım.
  Dava bu 2014 şubat ayında sonuçlandı ve temyiz e gönderildi ve bu hafta uyaptan baktıgım kadarı ile noksan ikmali cevabını aldım.sizce bu sürec daha sürermi ?
  Birde şimdiye kadar olan süreç normalmidir yoksa avukatımın pasifliğimidir diyecegim.duruşmam bakırköy3. iş teydi.

  Reply
 35. ATİLA YILMAZ

  Selam
  16.02.2003 yılında iş kazası geçirdim.Sol işaret parmağım dibinden orta parmak son boğumdan kesildi.Herhangi bir ne ssk dan nede başka bir yerden dava açmadım.Dava süresi geçmişmidir.Aynı fabrikada çalışmaya devam etmekteyim.

  Reply
 36. seyit ünlü

  Selam mehmet bey 09.09.2014
  tarihinde iş kazası geçirdim 4 barnagim da hasar var kopma yok ama iki barnagim hareket lifleri koptu ameliyat oldum barnagim in biri hareket etme olanağı kısitlandi bana is yeri davacı olma dedi ve dava ci olmadım suan 20 günlük rapor verdiler ve 3 aya kadar uzar dediler suan verdikleri avans ve aylığına dolması na 11 gün kalmıştı 11 günümü kestiler bana az yardimci olurmusunuz şimdiden çok teşekkür ederim

  Reply
 37. seyit ünlü

  Selam mehmet bey 09.09.2014
  tarihinde iş kazası geçirdim 4 barnagim da hasar var kopma yok ama iki barnagim hareket lifleri koptu ameliyat oldum barnagim in biri hareket etme olanağı kısitlandi bana is yeri davacı olma dedi ve dava ci olmadım suan 20 günlük rapor verdiler ve 3 aya kadar uzar dediler suan verdikleri avans ve aylığına dolması na 11 gün kalmıştı 11 günümü kestiler bana az yardimci olurmusunuz şimdiden çok teşekkür ederim

  Reply
 38. seyit ünlü

  Selam mehmet bey 09.09.2014
  tarihinde iş kazası geçirdim 4 barnagim da hasar var kopma yok ama iki barnagim hareket lifleri koptu ameliyat oldum barnagim in biri hareket etme olanağı kısitlandi bana is yeri davacı olma dedi ve dava ci olmadım suan 20 günlük rapor verdiler ve 3 aya kadar uzar dediler suan verdikleri avans ve aylığına dolması na 11 gün kalmıştı 11 günümü kestiler bana az yardimci olurmusunuz şimdiden çok teşekkür ederim

  Reply
 39. Huseyin

  Öncelikle bizleri bilgilendirdiginiz icin tesekkur ederim Avukat bey. Benm size sorum 23.07.2014 tarihinde cumartesi günü mesaideyken bir is kazasi gecirdim. Kaza calistigim fabrikada olmadi görevli kagidyla 2 ci fabrikanin yapildigi yerde gerceklesti tir uzerinde malzeme indirken vinc öperatorunun hatasi sonucu ben kaldir komutu vermeden malzemeyi kaldirmasi sonucu tir uzerinden asagiya dustum ve sag kulagimda yulsek derecede isitme kaybi olustu ve hala doktora gidip gelmekteyim. Isyeri hic bir sekilde ilgilenmiyor ve ayrica hazirlanan vizite kagidinda kusurlu olaral bemi göstermisler. Bu durumda ne yapmam gerek benim. Acaba

  Reply
 40. ali tekler

  Slm hocam . 09.04.2014 tarihinde iş kazasi gecirdim kolum makinaya sıkıştı ve baş parmak işaret ve orta parmağımi kaybettim basta beni kandırdılar. Ve şimdi tazminata davasi açtim ve şu an calisacak durumda degilim işe gitmiyorum iş yerindenden haktalebinde buluna bilirmiyim. Acil cevaplar sanız cok sevinirim şimdiden tesekkurler.

  Reply
 41. kübra

  merbaha avukat bey;
  eşim 2008 temmuz ayında iş kazası geçirdi 105 gün evde raporlu kaldı.iş başı yaptıktan 15.’ci günde işten çıkartıldı acaba dava açılabilirmi teşekkürler iyi günler iyi çalışmalar.

  Reply
 42. Emre Genç

  Slm mehmet bey ben 08.04.2013 yılında is kazası geçirdim ve sağ elim paramparça oldu lift ve damarlar koptu 6 ameliyat geçirdim ve hala 3 ameliyatım var is yerine dava açmak istiyorum 3 tane avukata danıştim hepsi de kazanirsin dedi birde size sormak istiyorum birde beni kendi bölümüm dışında bir bölüme yollamis lardi dava açsam sonuç ne olur ve hastane masraflari geri çekme yetkisi varmı?

  Reply
 43. emrah özcan

  Merhaba. Babam 2014 nisan ayında inşaatta temizlik görevlisiyken görevi dışında bir iş yapması sonucunda bir gözünü kaybetti. Babamın çalıştığı süre boyunca sigortası yapılmamış fakat tam kazanın olduğu gün giriş yapılmış. Kazanın gerçekleştiği gün acile götürülmüş orada da hastane girişi yapılmamış iş kazası belirtilmemiş, başka bir hastaneye sevk edilmiş. Aynı gün ameliyata alındı, 1 ay sonra 2.ameliyat oldu hala düzelmedi ama 3.ameliyata girmesi gerekiyor. İnşaat sahiplerinden bize yardımcı olmalarını istedik ama onlar bize bir göz karşılığında 7 bin lira teklif ettiler. Babamın muayene süreci devam ediyordu hastanede yatmaktaydı. Bütün girişlerini iş kazası olarak değiştirip, iş göremez raporu aldım. Mahkemeye verdim sizce sonuç ne olur ? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim…

  Reply
 44. Hamza Üzgğş

  Merhaba,
  İyi günler Mehmet bey ; Benim başıma 23 nisan 2012 tarihinde bir olay geldi. Çalıştığım yer lokanta dönerci idi. 0.5 pet şişenin içerisinde bulunan su sanarak içtiğim bir kimyasal madde den dolayı yemek borum yandı ve daraldı ve endoskobi kararı verdiler hastaneden ve endoskobi esnasında delinerek karnımın ortasından sırtımın ortasına kadar açarak ameliyat ettiler beni. Bütün organlarımı temizlediler tam 12 saat sürdü ameliyatım. Delinen yeri yama yapıp kapattılar ve bir süre hastanede yattım. Çıktından sonra ( 15 gün ) tekrar yama yaptıkları yer daraldı. Yemek yiyemiyordum takiii 1 nisan 2014 e kadar. 1 nisan 2014 de tekrar bi ameliyat oldum bu sefer karnımın ortasını yardılar ve sırtımın sağ bölümünü yardılar. Şimdi yeni yeni yemek yemeye başladım çok zayıfım zor yutuyorum ama yutuyorum. Velasıl kelam bu zamana kadar dava açma gibi bi eylimde bulunmadım çünkü sağlımla uğraşıyordum olay adli vaka olarak raporlara geçildi ve onlar beni işten çıkardılar. 2 buçuk yıldır çalışamıyorum ve borçlarım çoğaldı. Karşı tarafa tazminat davasında bulunabilirmiyim ? Bana yardımcı olurmusunuz ?

  Reply
 45. Cengiz ŞEN

  Selamlar ;

  Bir iş yerinde işverenim ve mühendisim. 3 gün önce elemanlarımdan biri iş esnasında elektrik teli çekerken gergin haldeki elektrik telini kesiyor ve tel sıçrayıp gözüne giriyor. Daha kesin olmamakla beraber göz kaybı olacaktır. Bu durumda bizim iş güvenliği konusunda herşeyi tam olarak yaptık, elemanın SGK girişinde de bi sıkıntımız yoktur. İş kazasını SGK kurumuna sistem üzerinden bildirdik, ilgili kolluk kuvvetine de durum bildirildi ve elemanımıza elimizden gelen destekte bulunduk, durum için de çok üzüldük. Eleman ilgili kolluk kuvvetine şikayette bulunmadı, kendini kabahatli olduğunu belirtmiştir. Bu durumda bizlere aksedecek durum nedir, karşılaşacağımız sıkıntılar nelerdir ? Vereceğiniz cevap için tşk ederim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Şikayette bulunmaması halinde hakkınızda takipsizlik kararı verilecektir fakat bu tazminat davası açılmasına engel değil. Tazminat davasında da meydana gelen kazada kusurun kimde olduğu önemlidir. SGK müfettişleri tahkikat gerçekleştirecek ve kusur oranlarını belirleyecektir. Buna göre tazminat davası şekillenir.

   Reply
 46. samet ceylan

  öncelikle mehmet bey merhaba ben 22/04/2011 iş kazası yaptım kaza sonucu omurgam kırıldı 7 platin takıldı dava açtım davam hala devam ediyor bu süre zarfı içerisinde sgk hastaneden rapor aldırıdı %32 rapor verdiler ve 350 lira maaş bağladılar şuan davam devam ediyor adli tıp rapırum geldi itirazlar sonunda onlar itiraz etti karşı taraf adli tıp %32 onayladı şimdi bu geçen süre zarfı içinde ve sonrasında mahkeme bana kaç para verir ve bunu neye göre hesaplıyor benim net 1000 ve 1200 sigorta pirimim ödeniyordu bu arada kazayı yaptığımda 24 yaşındaydım şimdiden vereceğiniz cevap için çok teşekkür ediyorum

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Dosyanızı avukat aracılığıyla takip ettiğiniz için meslek etiği gereği yardımcı olamıyoruz.

   Reply
 47. seda

  merhaba kızımın babası eskı eşim iş yerınde elektrık carpması sonucu vefat ettı kızımın vasisi benım suan olay hala sorusturmada 10.04.2014 te elektrık carptı 23 gun komada kaldı 02.05.2014 te vefat etti ve iş kazası maasi baglatmak için basvuruda bulundum ve hala beklemedeyım tazmınat davası ıcın basvurmak ıstıyorum ne yapmam gerekıyo tskler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba, bir avukat aracılığıyla takip etmenizi tavsiye ediyorum.

   Davanızı

   Reply
 48. rahim demir

  Abi…eşim yaklaşık 4 ay önce iş kazası geçirdi.fabrika her şeyiyle ilgilendi..simdi iki haftadır ilgi azaldı yani yavaş yavaş yol veriyor…olayı sgk ya bildirmiş fakat polis yada jandarmaya haber vermemis..bende bu gun gittim jandarmaya…sikayette bulundum jandarma senin dosyanini savcıya göndereceğiz.. Ne yapmam lazim…

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Dosyanızı jandarmaya bildirdiyseniz savcılık da meydana gelen iş kazası için soruşturma başlatacaktır. Yapmanız gereken işlem maddi ve manevi tazminat için dava açma arzunuz var ise bir avukat tutmak olmalıdır.

   Reply
 49. Beyazıt

  MehMet bey iyi günler Ben 2012 yılında trafşk kazası Geçirdim mahkemem bugün sonuçlandın %41 rapor aldım ve 225 bin tel taminat çıktı ama hakim şöyle bi karar verdi kazanılan paranın yasal faizini kabul etmedi kaza tarihinden itibaren değilde mahkeme sonucundan itibaren uygulanmasına karar verdi acaba böyle bir davada yargıtayım emsal bir kararına vakıf oldunuzmu şimdidenn teşşekürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanızı açarken faiz işletilmesini talep etmemişsinizdir, yoksa mahkeme faiz talebinizi de kabul eder dava açılış tarihinden itibaren faiz işletirdi.

   Reply
 50. halis pekdemir

  mehmet bey saygılarımla iyi çalışmalar dilerim benim size sormak istediğim bir durumum var ben 1995 yılında iş kazası geçirdim tedavilerim 2009 yılında sonuçlandı ve sgk,bağlı hastaneden yüzde 46 sürekli olarak iş göremezlik raporumu aldım şuan engelli olarak kaldım buna bağlı olarak 2010 yılında raporumdan dolayı erken emekli oldum ve ayrıldım acaba tazminat davası açma hakkım varmıdır,dava açma hakkı 10 yıl deniliyor ama tedavilerim 15 yıla yakın sürdü ve 2009 yılında anca sonuçlandı bu konuyla ilgili beni aydınlatırsanız çok memnun olurum çünki çok mağdur kaldım…

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Zamanaşımı, iş kazasına dair kesin raporun elinize ulaşmasıyla başlayacaktır. Bu nedenle sizin olayınızda hukuki başvuru hakkınız zamanaşımına uğramamıştır. Dava açabilirsiniz.

   Reply
 51. emre tekcan

  hayırlı akşamlar mehmet bey benim size bi sorum olacak ben iş kazası gecirdim 16.07.2014 de ve şu an hala raporluyum sol baş parmagımdan darbe aldım ve hala ağrısını cekiyorum fizik tedavi gördüm ama iş yerinde aldığım haberlere göre raporumun bittiği günü beni işten cıkaracaklar ne yapmam gerek ve mağdurum

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Sizi işten çıkarmaları konusunda herhangi bir şey yapamazsınız. Bu husus işvereninizin insiyatifindedir. İşten çıkarıldığınız takdirde işe iade davası açabilir hakkınızı bu şekilde arayabilirsiniz.

   Reply
 52. cafer

  Geçen sene inşaata çalişirken gözüme çivi parçası battı ve bu hafta rapor aldım sağ gözüm yüzde 44 görme engelini olduğu bildirildi aceba emekliolabilirmiyim 41yaşindayım

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Almış olduğunuz rapor Ankara’dan gelen iş göremezlik raporu mudur ?

   Reply
   1. cafer

    Evet galiba ama daha elime geçmedi ankara tekrar incelemeye aldi

    Reply
    1. mehmetemreulusoy Post author

     İlgili rapor elinize geçtiği anda tarafımıza ulaştırırsanız bir yorumda bulunuabiliriz. Şu aşamada bir şey söylemek hatalı olacaktır.

     Reply
     1. cafer

      Teşekkürler bide 18 yaşinda büyük çocuklarım var okuyorlar sağlık sigortası yok bunlar yeşil kartlı olabilirler mi

 53. duran

  12.07.2014 tarihinde iş çıkışı servis kaza yaptı 2 arkadaşımızı kaybettik ben de yaralı olarak kurtuldum kaburgam kırıldı belimde ezilmeler oldu leğen kemiğim çatladı ve bu kazadan dolayı psikolojim bozuldu 4ay işe gidemedim kalıcı bişey yok gibi bir de servisi kullanan kişi şoför değil işçiydi tazminat davası açabilir miyim?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   İşverenin ağır kusuru ve ihmali söz konusudur. Tabii ki açabilirsiniz.

   Reply
   1. duran

    mrb Mehmet bey siz ankarada ki davaya bakabiliyor musunuz yada önerebileceğiniz iş davasına bakan bir avukat var m?

    Reply
    1. mehmetemreulusoy Post author

     Merhaba,

     Tarafımıza ulaşıp hukuki durumunuzu detaylandırınız. Biz veya yönlendireceğimiz bir avukat arkadaşımız size yardımcı olacaktır.

     Reply
 54. cansu

  Merhaba vereceğiniz yanıt için tsk ederim. inşaat isimizde çalışan arkadaş mesai st baslamadan ayağını kırıyor. hastaneye gittiğimizde ayak tarak kemiği kırıldığı söylendi alci ya alındı. arkadaş normal rapor aldı. daha sonra 15 gün geçmişti. ben iskazasi raporu almaliyim sizi dava ederim diyor. böyle bir hakka sahipmifir bize normal rapor getirdi.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İşçi, SGK’ya başvurarak meydana gelen kazanın iş kazası olduğunu beyan ederek iş kazası dosyası açtırabilir. Bu noktada SGK müfettişleri gerekli tahkikatı yaparak meydana gelen kazanın iş kazası olup olmadığını araştırır ve karar verir. Bu noktada karar mercii biz olmadığımız için herhangi bir yorum yapmamız mümkün olmayacaktır.

   Reply
 55. nihat

  iyi aksamlar ve iyi uykuardilerim 06 10 2012 tarıhınde babam ıs yerınde calısıtrken demır kesme makınasına ıkı parmagını kaptırmıs bulunup ıkı parmagı kopmus durumuna gelmıştir gelişeb surecte babaı kandırmıs bulunup ve psyerı sahobı babamın arkadası olması dolayısıyla calısnalarında patronun kardeslerı oldugundan dolayı sait bulma gıbı bı durumumuzunda az olması dolayısıyla maddı olarakta kotubı durum ıcerisinde olan babam suanda o işten ayrılma surecınde ve ne yapması gerekıyor hukuksl olarak maddi manevi ne yapabılırız nasıl bı yol ızlememız manyıklı olur

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Babanızın iş kazası geçirdiğine dair SGK’ya başvuru yapmanız gerekmektedir. Şayet iş kazasına ilişkin SGK çalışma başlatırsa ileride dava açma durumunuz doğacaktır.

   Reply
 56. Ali

  Merhabalar MEhmet bey, eşim iş yerinde sağ ikinci parmağının birinci boğumdan kopması ile iş kazası geçirdi.ankaradan gelen iş göremezlik derecesinde %0 sıfır yazıyo bu açaçak olacağımız tazminat davasını nasıl etkiler iyi veye kötü . Teşekkürler.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Açacağınız davayı etkileyecektir tabii ki fakat manevi tazminat davası açabilirsiniz.

   Reply
 57. abdullah

  Merhaba…
  Benim ağabeyim 2013 yılında mekanik tamircisi olarak çalıştığı firmada iş kazası geçirdi ve sağ kolunu kullanamaz hale geldi kolunun tedavisi halen sürüyor fakat kullanma ihtimali yok gibi biz çalıştığı firmayı mahkemeye vermedik firmada biz istihdam ve tedavi masraflarını karşılayacağını söyledi fakat bu süreç uzar ve firma verdiği sözde durmaz ise bizim dava açmak için herhangi süre sınırlamamız var mı.?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   İş kazası nedeniyle açacağınız davalarda zamanaşımı 10 yıldır. Bilginize.

   Reply
 58. arzu

  merhaba mehmet bey benim kardeşim iş kazası geçirdi üstünden 20 gün geçti kalçasında kırık var yürüyemiyor bizde dava açmayı düşünüyoz işveren kazanın olduğu gün sigorta girişini başlatmış fakat biz hastane masrafını cebimizden harcadık işveren bu konuda bizimle ilgilenmedi dava çarsak nasıl bir yol izlemeliyiz tabi önce savcının dava açması gerekiyormuş.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Tazminat davası için Savcılığın harekete geçmesini beklemenize gerek yok. Siz maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

   Reply
 59. onur

  merhaba ne 13 sene önce iş kazası geçirdim %95 engeli kaldımmadi manevi tazminat açmıştım %90 karşı taraf kusurlu davayı kazanım dosya yargıtaya giti kazanılmış dava yargıtayda bozma olurmu bide davayı açarken az miktarda açmıştık bilir kişi daha fazla verdi sgk yrısını kesti hakimde kazayı yapan kişi aylasi var bakar diye oda biraz kesti ve bana çok az miktar kaldı. BİDE 13 SENENİN FAİZİDE DAVAYI AÇTIĞIMDA AZ MİKTARDA AÇMIŞTIK VE FAİZ O HESAP ÜZRİNDE KAZA TARİHİNDE HESAPLANACAK YANİ BİLİR KİŞİNİN ÇIKARTIĞI MİKTAR ÜZERİNDE HESAPLANMİCAK BÖLE BİŞEY NASIL LÜTFEN CEVAPLARSANIZ TEŞEKKÜRLER…

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanızı avukatla takip ettiğiniz açık. Bu nedenle herhangi hukuki bilgi vermemekteyiz. Avukatınıza danışınız.

   Reply
 60. Abdurrahman

  Merhabalar Mehmet bey iş güvenliği uzmanıyım. İnşaatta bir iş kazası oldu ve kazazede 2 ay yoğun bakımda yattıktan sonra vefat etti. İşçinin sigortası başka bir inşaattay dı olaydan bir gün sonra diğer mütahhit 10 günlük geriye dönük çıkış yaptı ve kazaya uğradığı inşaatta sigortası başlatıldı. Sigorta bunu tespit edecek ve rücu davası açacak. İşçinin eşi şikayetçi. İşçi 35 yaşlarında rücu davası, maddi ve manevi tazminat işverene ne kadarlık bir ceza getirir. İlk mahkemede dava açtırılıp işçinin eşiyle uzlaşmaya gidilse dava hakkı düşmüş olur mu? Bilgilendirirseniz memnun olurum.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’nın yapmış olduğu işlem ile kazaya uğrayan yakınının yapmış olduğu işlemler farklıdır. Birisi tazminat davası, diğeri ise idarenin bir işlemidir. Maktülün yakınları ile uzlaşmanız tabii ki avantaj sağlayacaktır fakat SGK’nın vereceği idari para cezasından kurtulmanız zor. İkisi farklı prosedürlerdir.

   Reply
 61. Beyza Onat

  İş güvenliği olduğum işyerinde bir işçi iş kazası geçirdi. 50 gün yoğun bakımda yattıktan sonra hastane enfeksiyonu yüzünden hayatını kaybetti. İşçinin nasıl kazalandığını gören yok. Yanındaki arkadaşı ile ayrılalı iki dakika olmuşken kaza gerçekleşiyor. Şahit yok, kazazedenin ifadesi yok. İşçinin ailesi şikayetçi oldu. Nasıl bir prosedür bekliyor bizi bilgi verebilir misiniz?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazasına ilişkin yazılarımızda nasıl bir prosedür izleneceği açık bir şekilde yazmaktadır. Detaylı bilgi arzu ediyosanız avukatınıza başvurabilir veya tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

   Reply
 62. ali kocak

  avukat bey kasım 2013 de iş kazası geçirdim
  ayagıma ve omurgama platin takıldı taburcu günü polise verdiğim ifadede iş yerinin bana beyan ettiği destek sözüne binayen iş kazasını olduğu gibi anlattım ve şikayetci ve davacı değilim ifadesi verdim..
  tabi hiçbir destek göremedim..11 ay lık rapor süresi sonucu heyet raporu %11 engeli kanaat getirildi..maddi manevi dava açabilirmiyim ve miktarı hangi aralıkta olur dava ne kadar sürer.. ilginize teşekkür ederim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Dava açabilirsiniz. Dava süreci 1-1,5 yıl civarı olacaktır. Bilginize.

   Reply
 63. himmet kizak

  mehabalar avukat bey ben 4 gun oncesi is kazasi gecirdim makinaya ayagimi kaptirdim simdi iki parmagimi kesecekler ve is yerinde gurultulu ortamda tek basima calisiyordum ve acilstop dugmeside calismiyordu simdi bu furumda hak kazanabilirmiyim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası davası açabilirsiniz. SGK’nın yapacağı soruşturma ve kusur raporları sonrasında tazminata hak kazanabilirsiniz.

   Reply
 64. adnan kara

  mrb mehmet emre bey,
  iş kazası sonucu, hastane heyet raporum %8 iş yerine maddi manevi tazminat davası açmayı düşünüyorum..
  %8 oranı esas alındığın da tazminatın rakamı ne olur.. teşekkur ederim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası tazminatının hesaplanmasında birçok etken vardır. Yalnızca maluliyet oranınıza göre hesap yapılması mümkün değildir.

   Reply
 65. Murat

  İyi günler. Ben 26 yaşındayım, bi fabrikada güvenlik olarak çalışırken hırsızlar geldi, diğer ön güvenlikteki arkadaş 2 tanesini yakalayıp bana haber verdi, ben de arka güvenlikten yanlarına gittim, sonra kaçmaya başladılar, peşlerinden koştuk, fabrikanın dışında 20 30 metre ileride yakaladık, sonra biri ile boğuşurken bıçak çekti bana ve sol el yüzük parmağımda tendon kesildi ameliyat oldum ama doktor hareket kaybı olabilir dedi ve parmağımı eskisi gibi tam açıp kapatamıyorum, psikolojim bozuk. Bu durumda tazminat davası açabilir miyim?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK tarafından herhangi bir iş kazası prosedürü başlatıldı ise kaybınız SGK tarafından tespit edilecektir. Bu doğrultuda dava açabilirsiniz.

   Reply
 66. farukkeskin

  Meehaba . Benim babam 2007 aralık ayinda insaatta iskelenin halatinin kopmasi sebebiyle insaattan dustu . Biz dava falan acacaktik ama avukat izin vermedi ve iki tarafida anlasmaya goturdu sadede 5 bin lira para verdiler ama babam sakat kaldi su an bacaginda kalılıci platin var. Babam 4 ameliyat gecirdi .calisamiyor hic bir is yapamiyor . Hakkimizi aramak istiyoruz . Dava acip hakkimizi arayabilirmiyiz su durumda ?
  Yardimci olursaniz sevinirim.tesekkurler..

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Maalesef herhangi bir dava açamazsınız. Muhakkak ileride dava açmayacağınıza ve uzlaştığınıza dair bir evraka imza atmışsınızdır.

   Reply
 67. ferdi

  meraba.ben 1 sene trafik kazası geçirdim .mahkeme devam ediyo.mahkeme bittikten sonamı tazminat davası açıyoruz

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Dilediğiniz zaman tazminat davasını açabilirsiniz.

   Reply
 68. ferdi

  karşıdan karşıya geçerken araç çarptı bana .çarpan şahısın ehliyeti yok ve olay yerinden kaçıyor.doğal olarak dava açtım ilk mahkeme oldu şimdi ikinci mahkeme var ertelendi.iki ayağımdada platin var şuan 4.5 ay kadar yattım.tazminat talep edebilirmiyim.

  Reply
 69. ruken

  Eşim 2012 de Çolakoğlu demir celik fabrikası agir is sanayisinde is kazası geçirdi sag ayağında 5 parmağını kaybetti dizden aşağı iki bacağında açık kırık vardı eşim ayagina 2 tonluk demir kütük düştü sağ bacaginda protez ortez var sol bacaginda 3 tane platin var 7 kere ameliyat geçirdi2005 den beri taşeronun yanında calisiyodu 3 sene haricinde taserondan hicbir maddi ve manevi yardım gormedik aldigim 600 tl rapor parasıyla geciniyoruz 3 cocugum var taseron fabrikadan ayrılacağı için eşimi fabrikayla gorusturmeye götürdü bugün Çolakoğlu kendi avukatıni tutatak kendi fabrikasını mahkemeye verecek biz bu konuda ne yapabiliriz bize yardımcı olur musunuz LÜTFEN iyi gunler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası neticesinde işgöremezlik oranınızın belli olması gerekir. Elinize böyle bir rapor geçti ise lütfen tarafımıza ulaştırınız.

   Reply
   1. ruken

    Is gorememezlik raporu yuzde 42 hastane süreci ve tedavi devam ediyor her ay rapor alıyoruz

    Reply
 70. ruken

  Ankaradan vergi indiriminden muaf olmak için yüzde 42 rapor geldi ankaradan onaylı. Ve eşimin kazadan sonra tedavi gördüğü hastaneden de yüzde 42 geçici raporu var

  Reply
 71. erhan

  Ben uc gundur once 2parmagımda tırnağa kadar kopuk oldu beni ozel hastaneye goturduler tazminat alabılırmıyım

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Koşulları oluşmuşsa alabilirsiniz.

   Reply
 72. huseyin oztrkoztrk

  Merhaba efendim. Benim ayagm bir is kazası nedeni ile kırıldı ve gecen sene özel bi hastanede ameliyat oldum ve devlet hastanesinin taktiği platini çıkarıp doktorun 40 yıl garanti veriyorum dediği bir platin taktılar. Aradan bir yıl geçti ama Ayağım hic düzelmesi hep iltihaplı ve aci cekiyorum . doktora dava açmak istiyorum boyle bir hakkım varmı dava acabilirmiyim . yardımcı olursanız sevinirim..

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Olayınızın iş kazası ile alakası yok. Sizin yapmanız gereken hatalı tedavi nedeniyle doktora dava açmak olacaktır. Şayet yapılan bir işlemde doktorun kusuru var ise davanızı kazanabilirsiniz.

   Reply
 73. FATIH YILDIRIM

  Mrb. Mehmet bey. Ben TEDAŞ, de Elkt.Teknisyenligi işinde iken 2009 yılında bir iş kazası geçirdim.Arkadaşım çarpılarak vefaat etti, benimde ayak parmak kemiği çatlamıştı, alçıya alındı ve Dr.40 rapor verdi.Şu an farklı bir iş yerinde çalışmaktayım fakat olayın etkisini psikolojik olarak hala zaman zaman yaşamaktayım.Bu dumda , Maddi manevi tazminat davası acabilirmiyim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İddia ettiğiniz hususları kanıtlayabilirseniz tabii ki dava açabilir, davayı kazanabilirsiniz.

   Reply
 74. FATIH YILDIRIM

  Soruma cevap verdiğiniz ve bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum.

  Reply
 75. bilhan

  mehmet bey iyi günler babam iki hafta önce hayatını kaybeti şöfördü veiş başındayken kaza yaptı 4 ay yoğunbakımda kaldı 10 günde evde iş veren hiç arayıp sormadı biz beş kardeşiz ve enbüyükleri benim bende öğrenciyim yardımcı olurmusunuz lütfen

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Babanızın geçirdiği trafik kazasına ilişkin savcılık dosyası ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesi gerekiyor. Bu bilgileri aldıktan sonra sizlere yardımcı olabiliriz.

   Reply
 76. Elif

  Merhaba Mehmet bey,
  Bilgilendirme için şimdiden teşekkür ederim.
  Babam 27.12.2013 yılında fren boşalmasından dolayı rampa aşağı giderken bir trafik kazası geçirdi.Kaza esnasında araçta 2 yolcuda vardı, onlara birşey olmasın diye aracı bilinçli bi şekilde kendi tarafına yatırdı ve ağır yaralandı.10 m kadar sürüklenerek reklam panosuna çarparak durdu. Halen tedavileri devam etmekle birlikte sol kolunu kullanamaz hale geldi. İşverenin araç ile ilgili muayne sıkıntıları olabileceğini düşünüyoruz ve bunun ile ilgili dava açmak istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyim ? Ve araca ne ilginçtir ki babamın kazasından hemen sonra çalıntı raporu çıkmakta ve polisler tarafından şuan aranmaktadır bu konu hakkında yardımlarınızı rica ediyorum.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Savcılık dosyasının tarafımıza ulaştırılması gerekiyor. Nitekim savcılık dosyasında kaza tutanakları ve raporlar yer almaktadır. Raporların tarafımızdan değerlendirilmesi halinde bir yorumda bulunabiliriz.

   Reply
 77. adem sağıroğlu

  mehmet bey mrb. zamanınızdan feragat edip insanlara yardımcı olduğunuz için size ve ekibinize teşekkürlerimi sunuyorum iyi ki varsınız..

  ben iş kazası geçirdim. devlet hastanesinden torpılsiz yüzde 15 engeli vardır heyet raporu aldım..engelim sebebiyle mesleğimi artık yapamayacağım ve ilerleyen yaşlarda vucuddakı pılatin ve cıvata lardan dolayı kemik kırığı olabilirmiş ve sakat kalma riskim var..
  size sorum 400 bin tl lik dava açmayı düşünüyorum..kazanabilirmiyim teşekkür ederim..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Davayı bu kadar yüksek meblağ üzerinden açmanız ileride size sıkıntı yaratır. Şayet mahkeme talebinizin altında bir tazminata hükmederse geri kalan meblağ için karşı tarafa vekalet ücreti ödemek durumunda kalırsınız. Tazminatın hesaplanmasında sizin geliriniz ve maluliyet oranınız önem taşır. %15’lik bir iş göremezlik için bu kadar yüksek tazminat çıkmayacaktır.

   Reply
 78. ramazan

  Mehmet bey saygılar.
  2ay önce iskeleden kol dirseklerim in üzerine düştüm kollarımı tam açıp kapatamıyorum
  Hastaneye götürdüler iş kazası yazıldı 3 gün içinde bildiride yapıldı.bana sadece
  1 gunluk rapor verdiler oda k.b.bogazdan.şikayetci olmadım anlaştık fakat hiç
  destek olmuyorlar bana cok zor durumdayım.4 aydır sigortamı yatırıyorlar ama para yok.
  Şimdi ben ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olun. tazminat davası açsam
  Kazanırmıyım şehitlerim var.
  iş göremezlik raporunu nasıl hangi kurumdan alırım. Şimdiden teşekkürler. ..

  Reply
   1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

    Merhaba,

    İspat edeceğiniz husus iş kazası ise tutanaklara bu şekilde yansımış ve teftişe gelen yetkililer bu hususu tespit etmiştir. Bunun yanı sıra iş yerinden tanık bularak iş kazanızı kanıtlayabilirsiniz.

    Reply
 79. OSMAN TAHTALI

  EŞİM İŞ KAZASINDA MEFAT ETMİŞTİR BENİM YAPMAM GEREKEN RESMİYET NEDİR 2 TANE ÇOÇUĞUMUZ VAR ÇOÇUKLARIMA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENİR MAAŞ BAĞLANIRMI SAY GILARIMLA İYİ ÇALUŞMALAR
  0532 5160190

  Reply
 80. Şakir eren

  İyi amşamlar Mehmet bey.2011 yılında izmir hilton otelde calışıyordum ama taseron firma aracılığı ile.
  Mutfakta calışıyordum.6katlı bir ön hazırlık arabası vardı salatalar hazırlanıp bu arabaya yükledik boyumdan braz yüksekti kapının eşiğindeki cukura arabanın tekerleği girdi kaseler kaydı kırıldı kırık kalın cam parcası bilegime düştü ve tendon kesildi.devlet hastanesinde ameliyat oldum 3-4 ay calısamadım.suandada bilegim agrı yapıyor agır iş yapamamamaya basladım calıştıgım iş yerindede belli etmemeye calısıorum.suan maddi ve manevi tazminat davası acabilirmiyim ve rakam olarak nasıl belirliyebilirim..

  Reply
 81. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Davanızı kendiniz açma düşüncesinde iseniz yanlış bir yoldasınız. Bu davalar basit davalar değildir. Bu nedenle bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ediyorum.

  Reply
 82. gökhan

  merhaba Mehmet bey 2013 yılında iş kazası geçirdim yüksekten düşme yaklaşık 4,5 metreden boynum kırıldı
  doktorlar mücize eseri yaşıyorsun dediler ve yüzde 14 iş gücü kaybım var yaklaşık bu oranla hem maddi
  ve hem manevi tazminat davası açabilirmiyim iş verene, açarsam ortalama ne kadarlık bir tazminat alabilirim
  emsal davalarınız vardır mutlaka, yardımcı olursanız sevinirim
  NOT sgk müfettişleri yüzde on kusur verdiler bana saygılarımla başarılar

  Reply
 83. Enver

  Avukatımla açtık davayı şahitlerim vardı işyerinin sahibi işten çıkarır diye şahitlik yapmaktan vaz geçtiler ve % 15 işgücü kaybım var aylık gelir bağlanırmı davayı kazansamda kaybetsemde

  Reply
 84. Enver

  Merhaba iş kanunu haftalık 45 saat iken biz 52 saat çalışıyorduk iş kazasında bana faydası varmı

  Reply
 85. Enver

  Işgöremezlik yüzde 15 iş gücü kaybı nasıl iş göremezlik geliri alırım tahminbe kaç tl tutar. Ve nasıl nereye başvuru yaparım kaç gün içinde bağlanır

  Reply
 86. Serap

  Merhabalar
  Öncelikle bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim de bilgi almak istediğim bir konu var Mehmet Bey. Eniştem 2006 yılında görevi olmadığı halde iş yeri tarafından iş ile ilgili olarak şehir dışına gönderilmiştir ve trafik kazası geçirmiştir. Ölümle sonuçlanmıştır. Şirket yetkilileri maddi olarak yardım edeceklerini dava açılmamasını istemiş. Onlarda güvenip açmamışlar fakat verdikleri sözü yerine getirmemişlerdir.Biz de şimdi maddi manevi tazminat davası açmak istiyoruz. Merak ettiğim konu zaman aşımına uğradı mı bu dava? Neler yapılabilir?Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
  İyi Çalışmalar.

  Reply
 87. ahmet

  Selamun aleykum avkat bey ben 1880 dogumluyum 1996 yilinda marangoz olarak calistigim atolyede iskazasi gecirdim ciraklik egitim merkezinde okumaktaydim be sagel 4 parmak 3 eklemden 2 sini kaybettim ilgilenim olmadigi icin 2001 yilinda ciraklik sigortalisiyimdiye sigortaya bildirdik ve 125 tl aylik baglandi ama ben isverene dava acmadik sozde ilgilenecekti suan yuzumuze bile bakan yok hala dava acmadik suan dava acma sansimiz varmi 4 parmagin hakki 125 tlmi bukarmi ucuz bir yol gosterin lutfen yasgectikce hayat sartlarim zorladiyor calisamiyom is bulamiyorum nasil olacak

  Reply
 88. osman

  Merhaba Mehmet bey.Ben bir otobüs firmasında hostluk yapıyordum.05 01 2015 te büyük kaza geçirdik. kaptanım yanımda vefat etti.bendede ufak tefek sıyrıklarla kurtuldum.. daha önemlisi piskolojikmen çökmüş durumdayım. ilk müdahaleyi olay yerine en yakın hastane yaptı.geçci rapor verdi. ben ertesi gün kendi yaşadıgım şehire geldim. ve birçok hastanede bakılamadım tedavi olamadım.adli vaaka oldugu için adli tıptan rapor istediler.ve adli tıptan raporumu aldım.iş göremezlik raporu alamadım çünkü yaralarım iyileşti.ailem işe dönmemi istemedi.zaten bende o işi yapamam artık.işyerine gittim bu gün. artık çalışamayacagımı söyledim. istifa yaz dediler bende haklarımı istiyorum dedim. bizden haber bekle dediler.ben bu 20 gün içinde birsürü masraf yaptım hiçbir ücret taleb etmedim. ve ruhen çökmüş durumdayım.ailem çok üzüldü yıprandı. birbuçuk yıl oldu işe baslayalı. artık arabalara binemiyorum. ve hiçbiryere basvurmadım. ne yapmalıyım. ne önerirsiniz.maddi manevi. teşekkürler.

  Reply
 89. hakan kaya

  merhaba mehmet by ben 2011 ağustos ayında matbaa da ağır bir iş kazası geçirdim. SGK ya tüm evraklarımı
  teslim ettim ama halen bir sonuç çıkmadı. Ve bu arada sağ kolumun üzerine 200 kg. makina düştü kolum kırıldı ve büyük bir güç kaybım var. Ben halen bu firmada çalışıyorum ama eski ağır işlerimi yapamadığım için
  bana hep hafif işler verdiler. Ve işlerine yaramadığım için Bugünde beni işten çıkardılar. ben bu kolla başka bir
  matbaa da çalışamam.bana hiç maddi yardımları olmadı .maddi durumum iyi deyil evim kira
  Bu şahıslara dava açmak istiyorum. dava açma hakkım varmı varsa nereye başvurmalıyım. çok teşekkürler.

  Reply
 90. ozlem

  Sayin mehme bey benim esim formendi. İscilerin yapgi bir hatadan dolayi patronu ocakta esimi yanina cagiriyor.bagirip cagiriyor silahini cikarip yere sikiyor esim korkup akasini dondugu an topuguna isabet ediyor. Orda yigiliyor ozel doktor getirilip baktiriliyor mermi kalmayinca hastaneye kaldiriliyor ve yolda korkutyorlar is kazasi diyeceksin diye esim is kazasi diye bildirdi. Sikayette bulunalim diyincede bana onlar mafya baskasina para yedirtirir ama bize yinede vermez diyor. Hep magdur edildik maaslarimizi asgari ucretten yatiriyorlar o donem 2 ay raporluyduk para asgari ucretten yatti. Esimin ayagi halen uyusuk 9 ay gecmesine ragmen. Simdi cikis istiyor ve vermiyorlar kendimiz gidip cikis verecekmisiz ne yapabiliriz bize bir yol gosterin. Aldigimiz maas2700 3 yildr bu sirkette esimin pisikolojisi bozuldu calismak istemiyor bu sirketle 3600gundende yararlaniyormus biz ne yapabiliriz. Esim sikayetten korkuyor bize bisi yaparlar diye. Yardimci olursaniz sevinirim

  Reply
 91. bilge

  Merhaba durum çok acil..
  Abim 19.01.2015 tarihinde is makinasi operatoru olarak çalışıyodu.. o sirada is kamyonu köprü üzerinden geçerken köprü yıkılıyor ve kamyon abimin üzerine düşüyor ve boynu kiriliyo ölüyo tabi vücudunda baya kirik var… şimdi biz bu durumda ne yapicaz kime dava acicaz ve tazminat ne kadar olmali.. sizden rica ediyorum lütfen yardimci olurmusunuz

  Reply
 92. osman

  merhaba mehmet bey ben 2014 aralık 13 de iş kazası geçirdim kesici bir iş aletiyle bacağımı kestirdim elli gündür rapoluyum iş yeri bana maddi ve manevi hiç yardım etmedi iş yerine dava aça bilirmiyim ve nasıl bi dava açabilirim

  Reply
 93. fatih

  mehmet bey merhaba..benim kayınpederim yolcu oldugu bir arabanın içinde tren altında kalarak 4 ay once vefat etti.tcdd ye dava acma hakkımız var mı.BİRDE arac sigorta şirketi odeme yapması için iddianame gerekli mi..Tesekkur ederim simdiden.

  Reply
 94. Melisa

  Merhaba!
  Abim SGK sız olarak bir işyerinde çalışmaya başladı. Abimin parmakları bir makineye sıkışması üzere zarar gördü. Şirkete Maddi Manevi Dava açsak ne kadar ücret alabiliriz. Yoksa zararlı olan taraf biz mi oluruz? En kısa zamanda sizden cevap bekliyorum.

  Reply
 95. hamit

  Mrb mehmet bey bnm 3.5 sene çalıştığım bir yer vardı. 6 senedir mahkemem sürüyor. Anlaşmaya vardık uzun sürermi anlaşma süreci? Talep ettiğim miktar hmn elime geçermi? Lütfen rica etsem sorumu cvp larmısınız

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Anlaşma konusunda belirli bir süre beyan etmemiz mümkün değil. Adı üstünde ‘anlaşma’ olduğu için taraflar arasındaki diyaloga bağlı bir işlem.

   Reply
 96. fatih

  Ben fatih 2 gün önce is kazasi geçirdim. Teknik servis olarak bi arızaya gitmiştim ama orda elektrik kaçağı olduğundan elektriğe kapılıp merdivenden düştüm ve kaçağın olduğundan Sekreterin bilgisi varmış şantiye sefinin söylediğine göre. Düşme sonucu kalcamda kemik kırılmış ve suan hastanede ameliyat olmayı bekliyorum bu durumda ne yapabilirim yardimci olurmusunuz

  Reply
 97. bayram cesaret

  Merhaba Mehmet bey
  Benim babam 2003 te oldu is kazasi nedeniyle elektirk carptigi soyleniyor tam olarak ne oldugu belli degil ama biz ozamn kardeslerim resit degildik annem amcalarim tarafinda doldurularak belirli bi miktara kandirilip davadan vaz gecirildi simdi biz cocuklari olarak resitiz yeni bir dava acabilirmiyiz

  Reply
 98. Enver

  On tane soru sordum adam akıllı bir cevap vermediniz üstelik son sorduğum soruma cevap vermeden soruyu silmişsınız yazıklar olsun sana

  Reply
 99. erol

  hocam taşeron olarak çalıştığım belediyede yüksek bir yerde çalışırken dizimden sakatlandım çapraz bağlarım yırtılmış istanbulda devlet hastanesine gittim ağrılar ağır diye meylem verdi gönderdi .. 1 ay kadar daha sabredip özele gittim emar çektirdiler çapraz bağların dörtte 3 ü kopmuş ameliyat oldum.. doktor eğilme çömeşme ayağını kırmak yük altına girmemen gerekiyor dedi.. olayı müdürümüze arz ettim .. beni bağlamaz gider ameliyatını olur gelir işini yaparsın.. veya çek git dedi .. size ulaşmak istiyorum numaranızı mail adresime atarmısınız..

  Reply
 100. orhan zorba

  Ben Orhan, Mehmet bey 7 ay tersane alt iş vereninde caliştım şirket sgk primlerimi eksik yatırmiş örnk 30 iş gunu calişmişim ama şrket 13 gün sgk primi yatırmiş.Bu iş yerinde iş kazası geçırdım kulak zarım yırtıldı yaptıgım iş kaynakcılık yoğun kaynak dumanına maruz kaldığım için akçiğer yırtılmasından amelıyat oldum istırahatlı olmama rağmen iş veren işime son verdi. Bu durumda ne yapmam gerekir dava acmalımıyım acıcaksam nasıl bir yol izlemeliyim tşk

  Reply
 101. ramazan

  Slm ismim ramazan bir ay once is kazasi gecirdim sagayak bilegim kirildi doktorun dedigine gore bes alti aydan asagi iglesmez dedi is yeride hic bir sekilde matti Manevi destek vermiyo ve benim isyerine basladiktan dortgn sonra dustum dustugum gun sigortami goster misler ve hicbir emniyet malzemesi veril medin tazminat davasi aa hakkim varmi bnm cevabiniz icin tesekkurler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşveren yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Bu nedenlerle iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

   Reply
 102. ali özlen

  öncelikle böyle imkan sağladığınız için teşekür ederim ben polis memuruyum diyarbakırda şupeli bir araç kovalamaca yaşadık kovalacamada araçın geçiş güzargahının arkadaşlarla kapattık araç üzeririmize geldi havaya uyarı atışı yapararak araçı durdurduk şahısları araçtan indirirken çıkan ardabede benim silahımdan çıkan kurşun ile arkadaşım ayağından yaralndı herhangi bir uzununa isabet olmadı ve kırılma olmadı arkadaşıma defalarca gitmeme rağmen bana kızgınlığı geçmedi ilk önce şikayetci değildi daha sonra mahkemeye giderek şikayetci oldu buna ragmen mahkeme takipsizlik verdi bir üst mahkeme gittiğini yine şikayetci olduğunu duydum mahkeme sanirim yine takipsizlik vermiş arkadaşımın raporlu günlerinde terör tazminatını alamadı kendisine hastane gidiş gelişler vs. işlerinde yardımcı olmak istedise beni reddetti kızgın olduğunu gelmememi istedi meslektaşım bana 11000 tl tazminat davası açmış sonuç ne olur teşekür ederim

  Reply
 103. Ömer öz

  Selamlar mehmet bey ben çalıştığım iş yerinde 03.08.2012 tarihinde iş kazası sonucu sol işaret parmağım ilk boğumdan koptu parmak yerine dikildi ama eklemde hasar olduğu için eklemden oynamıyor kısalma ve incelme var bu durumda benim ne gibi haklarım var lütfen bana yardım edin iş kazası raporlarım elimde mevcut ekipriz raporum var 4 ay raporlu kaldım cevabınızı bekliyorum saygılarımla.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz. Kazanın meydana gelmesinde kusur sizde değilse tazminat talep edebilirsiniz. SGK tarafınıza iş göremezlik raporu ulaştırdı mı ? Bu hususta elinizde bir evrak var ise tarafımıza ulaştırabilirseniz yardımcı olacağız.

   Reply
 104. seval

  Merhaba mehmet bey ben isim gerrgi marketleri geezip raf duzenini yapmaktayim cuma gunu market deposunda ayagima bagimsiz duran raf ayagi dustu doktora gittim bisry yok ezik var dedi is kazasi olarak gecmedik p.tesi agrilarim artinca tekrar gittiim catlak varmis 21 gun alcidaa kalacakmis raporu is kazasi olarak degistirdik ama her anlamda madur oldum cocuklarim vaar vs. Dava acma sansiim varmi

  Reply
 105. Fatih yıldırım

  Ben 2012 de iş kazası geçirdim Karayollarında taşeron ile çalışırken inşaat teknikeriyim ve yanımda hep şoför olması zorunluydu ogün şoförsüz çıkmak zorunda kaldım ve şantiye alanına yakınlaşırken harfiyat kamyonu çarptı kaza oldu SGK maaş bağladı sürekli iş görememezlik adıyla şuan 100/60 engelliyim trafik raporuna göre 8 de 2 kusurluymuşum ne yapmam gerek dava açarsam kazanırmıyım..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dava açmanız gerekiyor. Kazanma durumunuz tabii ki var burada kusur oranları önem taşıyor. Savcılık dosyanıza bakmamız halinde sizlere yardımcı olabiliriz.

   Reply
 106. sevda fil

  Merhaba bnm eşim 24.01.2014 de iş kazası sonucu sağ elinn isaret orta ve yüzük parmğnı ikinci boğmdan kaybetti şşikayetci olmadık ankaradan rapor ve müfettiş gelince tazminatı verileck miş hala rapor glmdi ne zaman gelir acaba.

  Reply
 107. ali

  sayın mehmet bey iş yerinde 16 24 vardiyasında 23.30 civarları yaptığım iş üzerine bilek burkulması oluştu.benim kusurum yoktu.o an acıdı sıcaklamaya anlamadım paydos saati gelmişti eve gittiğimde ağrı başladı.sabah şefimi arayıp işyeri hekimine gittim olayı anlattım iş kazası zabıtı tuttular iş güvenlik uzmanları ifademi aldı ben yanlız hiç biryere imza atmadım.güvenlik kurallarına aykırı iş yaptırdıklarını belirtim.beni özelbir hastaneye sevk ettiler.sendika temsilcisiyle yollamaya çalışırken vardiya amirinin sözlü sataşmasına beni yalancılıkla itham etmesine bağırmasına beni kolum sarılı şekilde bekletmesine sebeb oldu.sendikacıların araya girmesi ile hastaneye götürdüler.6iş günü rapor verdiler şu an hala raporluyum.15 gün sonra tekrar film çekilecek.iş bundan sonrası için karokol sorgulamasında yaşadığım olay.karakola şefimle gittik önce benim ifademi aldı.bana sadece şikayetçimisin diye sordu17yıldır çalıştığım yer türkiyenin en büyük fab.biriben şikayetçideğilim dedim.bana polis memuru 3 sayfa imzalattı bana okutmadan.sonra bir baktım kendi dikkatsizliğim sonucu olmuşta fabrika bana hertürlü eğitimi vermişte işkurallarına bağlı bir faabkaymışta benim ağzımdan doldurmuş.ben sadece şikayetçi olmadığımı söylemiştim.sorum bunla ilgili ilerde bana bu imzalatınan karakol belgesinin nasıl bir etkisi olur ve acaba nasıl bir yol izlemem gerektiğini bana bu yönde yardımcı olabilirmisiniz.saygılarımla

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yeniden ifade verebilir, karakola dilekçe ile başvurabilirsiniz. Dilekçeyi bizzat savcılığa da teslim edebilirsiniz. Bunun haricinde ileride açacağınız davada bu hususları belirtmeniz gerekir. Şikayetçi olmasanız dahi tazminat davası açabilirsiniz. Buna engel yok.

   Reply
 108. Mehmet

  Merhaba Mehmet bey,

  Babam iş başındayken kaza yapması sonucu sol kolundan yaralandı ve artık sol kolunu tam anlamıyla fazla hareket edememekte. ilk başlarda işyerine dava açmadı. Daha sonradan maddi ve manevi ( 2013 yılında) davası açtı. % 20 iş göremezlik raporu almıştır. Gerekli olan evraklar toparlanıp mahkemeye sunulmuştur ama her defasında mahkeme duruşmayı erteliyor. Toplamda 6 duruşma yapıldı 7. duruşma günüde verildi . Babamın mahkemesi daha ne kadar devam edeceğini ve bunun nasıl sonuçlanacağını öğrenmek istiyorum.
  Vereceğiniz cevaplar içinde şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
 109. ahmet kılıç

  ben bir yıl önce inşaatan düştüm beşinci kattan dava açtım bilirkişi raporu 72 bin tl çıkardı düşürülmesini istediler 50 bin teleye indik ama gene ödeme yapmadı dedi dava yoluna gitsin bilmiyorum acaba sonucu ne olur lütfen cevap yaz…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dosyanızı bilemediğimiz için bir yorum yapmamız mümkün değil. Lütfen dosya numaranız ve ilgili mahkeme/savcılık adını verirseniz yardımcı olabiliriz. İlgili bilgileri şu mail adresimize atmanızı rica ediyorum : info@emreulusoy.av.tr

   Reply
 110. Enes

  Merhaba hayırlı akşamlar ben 25.09.2012 tarihinde iş kazası geçirdim 3 aylık rapor ve iş göremezlik ödeneğini aldım, ancak işveren gelir bağlanacak dedi ve gelir bağlanmadı. 01.06.2014 de haziran ayında mecbur kaldığım için işveren tarafından işi bıraktım ssk ya gittim heyete gönderdiler ve yüzde 15 işgücü kaybı çıktı ne yapmam gerekiyor ve 1.5 yıllık geriye dönük sürekli iş göremezlik gelirini alabilirmiyim. Şimdiden tskler hayırlı akşamlar, cevabınızı bekliyorum.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Size mail attım fakat mail adresinizi yanlış yazmışsınız sanırım. İnternet sitemizde telefon numaralarımız mevcut. Lütfen tarafımıza ilgili numaralardan ulaşınız. Sizlere detaylı olarak yardımcı olacağız.

   Reply
 111. ömer

  merhaba emre bey

  babamın proje müdürü oalrak çalıştığı şantiyede iş kazsı nedeniyle 63 yaşındaki işçi vefat etti. babam da kazadan bir yıl sonra vefat etti. ceza davası karar aşamasına geldi ve babam asli kusurlu olarak görünüyor. şantiye şefi de tali kusurlu.

  bundan sonra tazminat talebinde bulunacaklar tabi. tazminat davası müteahhite mi açılır yoksa bize mi?
  eğer varis olarak bana açılacak ise vefat edenin yakınlarıyla anlaşma yoluna gidersem eğer dava açılmaması için bedel hesabı bulamıyorum internette. dava açılırsa bu bedeli yaklaşık olarak nasıl hesaplayabilirim.
  teşekkürler

  Reply
 112. erkan

  Merhaba Mehmet Bey Ben 2005/06 ayında 2 vardıyalı ve 12 saat olmak uzere metal sektöründe kollu matkapta eldıven takılması bu maınada uygun olmadıgı halde bılmeıdgım ıse verıldım ve elımde eldıven varken matakaba kaptırdım elımın ust kısmında lıfler koptu amleıyat edıldım ve ertesı gunu sıgorta evraklarıyla ıs yerınden gelındı ve o geldıklerı gun ıcın tarıh attım ve ımza attım ve benı suclu bulmak ıcın kamera olmamasına ragmen kamera kayıtlarına gore benı suclu gostermek ve krkutmak amaclı yaptılar ve bırısı aracı ıle ıse gırdıgımden babamda dava acmadı ılgılenmedı bende bılgım olmadıgından bekledım ve zaman gectı calıstıgım zamanlarda elım agrıyor su an dava acmak ıstıyorum dava ıcın sure yeterlı mı ve davaı acsam kazanma olasagılım var mı 10 sene dolmasına 3 ay felan kaldı sımdıden verecegınız cevap ıcın tesekkurler sızlere mehmet bey

  Reply
 113. Murat Kaykı

  1Bir ay önce iş Kazasında oğlunu kaybeden anne ,ölen kişinin eşi ve çocukları Tarafından açılmış olan tazminat davasında hak taleb edebilir mi? Oluşucak durumda nasıl bir yol izlenmeli.

  Reply
 114. davut

  merhaba Mehmet bey ben 07/02/2015 te iş kazası geçirdim yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştüm sol tarafımda ezikler ve sol bileğimde kırıklar var platin var kaşımda 10 dikiş şuan hiç bir iş güvenliği olmadan çalıştırıyorlardı buradan birileri düşecek dendiği halde devam edildi ben düştüm beni şirket arabasına koydular yaklaşık 700 800 metre dolaştırdılar sonra işi almaş olduğumuz farbrikanın özel arabasına aktardılar 112 bilerek aranmadı iş kazası geçmesin diye hastanede bir tane polis gelmedi ne oldu sana diye ben kendim gidip rapor tutturdum karakola gidip şikayetci oldum olay yerini gösterdim avukatla görüştük bana iğleşmeden bişey yapamayız boşuna gider geliriz mahkemeye dedi

  Reply
 115. hüseyin

  Merhaba emre bey , babam belediyede calismakta idi fakat 2005 yilinin aralik ayinda iş kazasi gecirdi ve vefat etti , (kepce ile halata baglanmis sekilde palmiye agaci kaldirilirken halat koptu ve babamin uzerine dustu )
  Ben 11 yasindaydm ve kiz kardesim 8 yasinda idi , annemde cahil olmasindan dolayi herhangi bir tazminat davasinda bulunulmadi , dava acma hakkimiz ve ne davasi acmamiz hakkinda bilgi verebilirmisiniz? Ve şunu da sormak istiyorum , o belediyenin kaza geciren isci yakinlarindan birisine iş hakki tanimasi gibi birsey varmi ?

  Reply
 116. Emrah Çelik

  Merhaba,

  28/10/10 da geçirdiğim iş kazası sonucu sol parmaklarımdan 2 tanesini kaybettim ve 1 parmağım ise iş gücü oranın %75 yitirmiş durumda. mahkemeden protez parmak talebinde bulunabilir miyim? iş veren bu talebimi karşılamak zorunda mıdır? iş kazalarında daha önceki emsaller de bu talepte bulunupta talebi kabul edilmiş olan davalar varmıdır?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mahkemeden bu konuda tedbir kararı talep edebilirsiniz fakat mahkeme karar vermek zorunda değil. Mahkemenin takdirindedir fakat talebiniz hayati önem taşımadığı için kabul edilmeyecektir.

   Reply
 117. necati

  Selam mehmet bey iş kazası geçirdim 27/01/2012 de sağ ayakta plak yani platin koydular iş yeride hiç ilgilenmedi mahkeme açtım ama merak ettim konu şudur maddi manevi nasıl hesaplanıyor maneviyi hakim mi belirliyor? Maddi 30 milyar dan açtım ve ben bu kazadan dolay askere gidemedim 3senedir erteliyorlar avkatim 30 milyarı 40 milyar yapcaz dedi peki manevi nasıl ve neyden hesaplanıyor merak ediyorum ?

  Reply
 118. nizamettin ercan

  Mrb mehmet bey benim sorum yardımcı olursanız sevinirim ben 18-04-2011 tarihinde inşaat tan düşme sonucu kaza geçirdim yalniz ben bilinçsiz haldeyken bir başka yerden dustugume dahil ifade imzalatmislar ben %85 ozurluyum su an ogrendimki inşaat tan dusmusum ve su an haklarimi aramak istiyorum 3 çocuğum var bu konuda dava acabilirmiyim bana yardımcı olursanız sevinirim tsk

  Reply
 119. Fatih Mehmet KILINÇ

  Mehmet bey; merhabalar 2012 Kasım da babamı kaybettim, bir iş yerinde greyder operatörü olarak çalışmaktayken kalp krizi geçirir ve vefat eder. kendisi emeklidir ancak olayın şokunu ve üzüntüsünü ancak yeni atmaktayım bunu sgk iş kazası olarak görmedi ve herhangibir maddi manevi tazminat ödemedi
  Bunun üzerine araştırdığım emsal yargı kararlarınca aslında bu bir iş kazası oluyormuş bu durumda ben halen dava açıp hakkımızı arayabilirmiyiz teşekkür ederim

  Reply
 120. hurşitözcan

  kolay gelsın benım bır sorum olacak
  14.04.2008 tarihinde bursa tofaş fabrıkasında işe başladım..14.04.2014 tarıhınde iş degigikligi nedenıyle bıraktım..sorum şu ben bu fabrıkaya gırdıgımde kıulaklarımda bır sorun yoktu..iş bırakırkende revırde doktor saglam raporu verdı..muayene etmeden.herhangı bır test yapmadan..işten çıktıktan 25 gun sonra bosh fabrıkasına iş başı yaptım..burda yapılan muayenelerde sol kulak %70 işitme kaybı çıktı..şimdi ben ne yapmalıyım..arada bıraz zaman geçtı ama..arkadaşlar mahkemeye ver dedıler..sizde bi yardımcı olurmusunuz

  Reply
 121. Samet

  iyi günler ben 25 nisan 2014 de iş kazası geçirdim o zaman şikayetçi olmadığımı teyit ettim fakat bana iş veren vaadlerini yerine getirmedi ben geriye dönük iş kazası davası açabilirmiyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Savcılık dosyasında şikayetçi olmasanız dahi iş kazasına dayalı olarak maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bu hususta herhangi bir engel yoktur.

   Reply
 122. aydın

  Merhaba mehmet emre bey,
  08mart 2015 te iş kazası geçirdim ifademi verdim şikayetçi oldum
  geçirdiğim kaza bir tankın içine iş güvenliği ekipmanı verilmeden 2 kişi girdik 1.5 gün bilinçsiz yattım 10 gün iş göremez raporu aldım izleyeceğim yol nedir teşekkürler

  Reply
 123. fırat keskin

  avukat bey babam rusyada 6 sene önce vefat etti vefat ettiği yıllar dosyayı avukata vedik yapamadı otopsi sonucu iş kazası geldi ve ankarada bi avukatta şu an devam ediyor umudumuz kalmadı tazminat alma durumumuz ne ne olur bi yardımcı olun

  Reply
 124. sinan

  06/04/2006YILINDA ISYERINDE,ASANSOR HALATIN KOPMASI SONUCU BELINDE KIRIK VE PLATIN TAKILDI YUZE 58 ORANDA IS GUCU KAYBI HEYET RAPOR VERILDI SIGORTA GIRISINI IS VEREN HASTANEYE GIDINCE YATISTA YAPTI..2,5AYLIK ISCIYDIM ISYERINDE..SIMDI CALISAMIYORUM FAZLADA AYAKTA DURAMIYORUM DAVA ACABILIRMIYIM VE IS KAZASI MAASI BAGLANABILIR MI?

  Reply
 125. HAMZA

  slm avukat bey 01.11.2014 bir taş ocanda iş kazası gecirdım ve sag ayam diz altından kesildi işe girelide 18 gün olmuşdum iş veren iş güvennik dersi vermedi acemiydim benim bu konuda neyapmam lazım maddi manevi tazminat davası aça bilirmiyim şim diden bilgileriniz için tşkür ederim saygılar

  Reply
 126. mine serkan

  Mrb mehmet bey kafamı karıştıran bir sorum olcak size eşim geçen sene iş kazası geçirdi özel bir şirkette kablo bakım onarım görevinde çalışıyodu işe babam ile başlamıştılar ve kazanın olduğu günde beraberlermiş arıza çıkan yere doğru istikamet ederken babam korkuluksuz viraja hızlı giriş yapıp araç kontrolünü yitirip takla atmışlar kaza sonrası jandarma kaza tutanağını tutmuş ve babam kusurlu görünüyo şirket sahipleri bize destek de bulunmadı ilk olay anında korktular eşimin durumu ağır olduğundan elimizden geleni yapıcaz özel hastaneye bile götürürüz dediler bizde onlara güvenerek eşimi özel bir hastaneye götürdük eşİm 3 tane ameliyat geçirdi son ameliyatnda boynuna 6 tane platin takıldı toburcu olduğumuz zaman aradık ödeme yapılması gerekmekte taburcu olamıyoryz dedik şirket sahipkeri biz ödeme yapamayız gitmeseydiniz özele ve eşime git karının bileziklerini sat dedi aramayn birdaha diyip telefonu kapadılar suratımıza daha sonra annemler parayı ödemek zorunda kaldılar yoksa çıkamıyoduk kazadan sonra eşimi işten çıkardılar eşim raporluydu ve 6 ay iş görememezlik raporu aldı 6 ay bitince eşime tazminat verip çkardılar çok zor günler yaşadık bir geçmiş olsun bile demediler sormadılar Afedersiniz köpek yerine koydular eşim bir senedir çalışmıyo borçlar birikti ev sahibi evden çıkaracak ve eşim eskisi gibi değil sağlığını kaybetti belirli bir süre ayakta kalabiliyo vücudu titriyo ağır bir işte çalışamz artık elimizde ne var ne yok sattık ve 3 ay önce bebeğimiz oldu malesef hiç bir birikimimiz yok silem destekliyo bebeğimizin de sağlıklı sorun ları var psikolojikmiz bozuldu sürekli tartışma oluyo eşimle aramda bu durum da ne yapabiliriz şirket babam kusurlu olduğu için rahat davranıyo gidin k.eimi şikayet ederseniz edin diyo mahkeme açsak kazanırmıyız yardımcı olursanz sevinirim şimdiden çoookk teşekkür ederim. .

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kusurun babanızda olması nedeniyle açacağınız tazminat davasını kazansanız dahi rücu davasında yine kaybedeceksiniz. Bu nedenle şu aşamada yapılacak herhangi bir işlem yok. Şirketinize güvenmekle hata etmişsiniz.

   Reply
 127. mine serkan

  şirket kazadan sonra kaskodan aracın parasını almış yanii bir zararları olmadı hiç bi bakımdan peki bu durum davayı olumlu yönden etkiler mi?

  Reply
 128. mine serkan

  Araç bakımsız ve eski bir araçtı makasları ve ibresi nozuktu şirket sahipleri dediğim gibi kaskodan aldılar paralarını benim eşimin hiç bi hatası yokken rücu davası açılır mı daha doğrusu babamı açılr yoksa eşime mi ? rahatsızlık veriyorm k.baakmayın sorularımla bunaltmak istemm

  Reply
 129. cumhur

  iyi günler ben mermer ocağında çalışıyorum çalıştığım yerde taş keserken taş kaydı ve taşla beraber 7 metre kadar yerden sırt üstü düştüm ve beni hastahaneye götürdüler dalak ımın patladıgını ve ak ciğerimde delik oluşugunu öğrendik dalağımı aldılar ve ciğerime tüp taktılar ama doktorum bana 1 alık heyet raporu verdi rapor bitiminde çalışır gösterdi ama ben kendimi iyi hissetmediğimi fark ettim doktoruma tekrar baş vurdum iyi deilim biraz daha bana rapor verebilirmisiniz ben kedimi biraz daha toparlamak istiyorum dedim ama doktor veremem başım ağırır dedi vermedi sonrasında 7 gün verdi çalışmaya başlaya bilirsin dedi ağır iş yapmıcaksın dedi ve iş verenle konuştum bizim iş biraz ağır doktor böle dedi ne yapalım diye danıştım bana sana uygun hafif iş veririz dedi ve verdiler çalışıyorum ama kafamda sorular var benim bedenimden bi organ gitti ve ciğerimde hafifte olsa bi hasar kaldı düşmenin etkisinden psikolojim bozuldu uyuyamıyorum doğru dürüst şimdi çalışıyorum ama çalıştığım halde benden bi organ gittigine dahil bana tazminat vermeleri gerekiyormuydu çalıştırdıkları için susmammı gerekiyor ben tazminatımı alsamda o iş yerinde çalışabilirmiyim ne yapmam gerkiyor bana yardımcı olurmusunuz bu olay 2015 ocak 15 de olu kaza ocak 19 unda rapor başladı şubat 18 inde rapor bitti 1 aylık rapor bide şubat 20 side başladı şubat 27 bitti 2015 şimdiden ilginize teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş gücü kaybınız var mı yok mu bunun tespiti yapıldı mı ? Yapıldı ise evrakları tarafımıza ulaştırmanız gerekecektir. Tazminat davası açabilirsiniz.

   Reply
 130. şükrü

  Slm mehmet bey manisa somada madende çalışıyorum is yerinde kaza sonucu %23 kalıcı maluliyetim var.sağ el baş parmaktan 7.7.2011 senesinde kazalandım.is yeriyle anlaşmak için 2 sefer konuştum. Ama sonuç nafile sonuç yok.mahkeme açma suresi 10 senemidir.ve bu iste beni yarida bırakmayacak birini önerirmisiniz.teşekkürler.

  Reply
 131. naciye

  merhabalar mehmet bey ben isanbul hazay temizlik şirketinde temizlikçi olarak bir okulda 2006-2007 tarihlerinde görev almakta idim.sigortam ve 650-700tl maaş almakta idim. Görev aldıgım okulun bahçesinde mesai saatleri içinde gider ıgaralarını temizlerken sağ elime ızgara düştü ve yüzük parmagım koptu orta parmagım iki yerinden kırıldı diger personel arkadaşlarım tarafından kopan parmagım ile birlikte hastahaneye getirildim. hastahanede gerekli müdehaleler yapıldı avuç içinden parça alınıp parmagımın bir kısmı dikildi. 3 ay iş göremedim şirket maddi manevi hiçbir yardımda bulunmadı tüm masrafları görevli oldugum okul üstlendi. 2014te avukata baş vurdum 2015in 3.cü ayında dava açtım ne zaman sonuçlanır, ne kadar tazminat alırım , avukatımdan pek bilgi alamıyorum yardımcı olursanız sevinirim.

  Reply
 132. Halil İbrahim Akyol

  S.a hayrlı günler mehmet ben 2013 kasm aynda calatgm hayat kimya fabrukasnda 250 kiloluk bi yukun altnda kaldm kaza sonucu omurga kemiklerim ezilip siniri skstrp odem yapmsdı ve bu tam 6 ay snra anlasldı ameliyata alndm ortalama 9 ay falan raporlu kaldn bu arada ssk dan suresiz is gormezlik odenegi icin basvuru yaptm heyete girdim heyet raporlarıa ankaraya gitdi sonu husran tabi %0 cktı buna rahmen bu kazadan sebeb hayat kimya a.ş ye ve onun bunyesinde bulunan onural temizlik firmasna dava acabilirmiyim.

  Reply
 133. ihsan ÖCAL

  Mehmet bey.babami 1 hafta önce is kazasında kaybettik. Olay şöyle meydana geldi : babam taşeron bir firmada otoyol kenari temizlik işinde calisiyordu ,kendisi ekip basiydi. Pazar gunu kendisi ve ekibine tatil olmasına rağmen ise cagrildi ve kendi alani disindaki karayollarinin asfalt döküm işinde calistirildi. Calisirken bir greyderin altında kalarak feci şekilde can verdi.(greyde geri geri gelirken olay gerçekleşiyor.) biz vadileri bundan sonraki süreçte nazil bir yol izleyebilir iz.

  Reply
 134. halit

  24 martta ozel bir hastanede sezeryanla doğan yiğenim isiticiya bırakılıp 1. Ve 2. Dereceden Sağ tarafını %40 oranında yaktılar biz hastaneye dava açmaya hazirlaniyoruz ne kadar tazminat istiye biliriz

  Reply
 135. hakim ozu

  Selam emre bey amcam 7 ay once yurdisinda kaza yaparak sol elinden kalici olarak yaralandi kaza tutanagi kendisi ifade verecek durumda degildi ordaki zabitler polisler kendi kafasindan ifade verip imzaladilar dolayisiyla kaza tek tarsfli oldugu icin sucu kendisine attilar kendi tiriydi sirket adinaudi ve biz sirketi zararada ugratamiyoruz zarar oldugu gibi bizim odememiz gerek baska yapilacak birsey varmidir sgk veya baska devlet kurumundan hak talep edebilirmiyiz vereceginiz cvp icin tsk tlf 5071420860

  Reply
 136. Orhan

  Mehmet bey
  Çöp kamyonun hidrolık hortumundan biri patladı ve yaya yoluna döküldü
  Tabi ben bunu bilmiyordum hidrolık yagda kaydım kötü
  Düştüm köprücükkemıgım kırıldı şuan için 30 gün rapor
  Aldım olaydan 10 gectı dava acabılırmıyım

  Reply
 137. Enes

  Merhaba mehmet bey ben iş kazası geçirdim 2012 ssk dan 01.06.2014 de sürekli iş göremezlik talep ettim evrak izleden baktığımda en son kurum dışında tahhütsüz edilmek üzere işlendi yazıyor ne anlama geliyor aylık gelir bağlanacakmı iş gücü kaybı yüzde 15

  Reply
 138. esma

  merhaba babam 29 mart 2010 yılında vefat etti işyerinde ki bir aracı Ankara’ya götürürken yolda trafik kazası geçirdi iş yerinde emekli olduğu halde çalıştığı için bi sigorta yapılmış ondan 12 bin lira aldık iş yerinde de çalıştığı ay kadar ki tazminatı olan 8 bin lira verildi hata yüzde yüz babamda olduğu için başka bişey yapamayacağımız söylendi maddi ve manevi tazminat alma hakkımız var mı iş kazası nedeniyle nerelere dava açabiliriz zaman aşımına uğrarmı lütfen yardım edin şimdiden çok teşekkür ederim mailinizi bekliyorum

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kusur babanızda olmasına rağmen sizler destekten yoksun kalmaya yönelik tazminat davası açabilirdiniz. Ankara’da bir avukata danışmanız sağlıklı olacaktır. İlgili evrakları Ankara’dan bir meslektaşımız inceleyerek sizlere yardımcı olabilirler.

   Reply
 139. ali bengül

  ben bağdatta şalışırken ispiral taşı patlaması halinde parmağımı kırmışım şuan tedavim devam edyor.Maaşım azalttılar eski maaşımı alabilirmiyim.Selamlar

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Maaşınızın azaltılması hukuka aykırı bir işlem ve sizin onayınız olmaksızın gerçekleştirilemeyecek bir işlemdir. Dava açmak isterseniz bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

   Reply
 140. cemil belen

  Mehmet bey kolay gelsin. Yaklasik uc ay once is yerinde bi elemanimiz yuzunden kaza gecirdim. Bacagim ve ayak bilegim kirildi iki ameliyat gecirdim ve ayak bilegi gerekli hareketi saglamiyor. Is yeri de maddi ve manevi hiç bir destek de bulunmadi.simdi ben is verene dava acabilir miyim nasil bir yol izlemem gerekir

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK tarafından iş kazası neticesinde bir soruşturma açılır ve soruşturma neticesinde sizin iş gücü kaybınız yüzde olarak belirlenir. Bu husus belirlendi ise lütfen tarafımıza mail atınız.

   Reply
   1. cemil belen

    Cok sagolun tesekkur ederim. Emniyetten ifadeye cagirdilar. Ben sikayetci degilim dersem sonradan da dava acabilir miyim. Bu davayi nasil etkilet. Veya sikayetciyim desem sonuclari neler olur

    Reply
 141. cemil belen

  Mehmet bey kolay gelsin. Ben makina muhendisiyim ve is yerinde forklit soforu malzemeyi yanlışlıkla uzerime yikti. Bacagim kirildi uc ay oldu raporum devam ediyor. Kayitlara is kazasi olarak gecti ama maalesef sigortam dusuk yatiyormus. Raporum devam ediyor. Sgk firmaya ne zaman dava acar. Benim izlemem gereken yol nedir. Dava acmak icin illa fiziksel kayip olmasina gerek varmi tsk ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK şayet iş göremezlik derecenizi belirler ise tarafımıza ulaşabilirsiniz. Sigortanızın düşük yatması ise başka bir davanın konusunu oluşturur.

   Reply
 142. remzi Dülger

  Merhabalar mehmet bey.2014 Haziran 28 de abim bir fabrikada iş kazası nedeniyle arkadaşıyla beraber vefat etti.bu kaza sonucu işveren tazminat davası açılmaması için bize bir miktar ödedi ayrıyetten özel sigortası 50 bin dolar ödedi benim sorum su kamu davası dewam ediyor devlet Bizlere ayrı. Bir tazminat ödemesi gerekmiyormu herhangi bir ödeme yapılmadı devlet tarafından abim bakardı anne baba sağ. Saygılarımla.

  Reply
 143. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  İş kazası neticesinde SGK soruşturma yapacak ve babanızın iş gücü kaybını belirleyecektir. Bu oran belirlendi ise iletişim bölümünden bize ulaşınız. Size yardımcı olacağız.

  Reply
 144. nur

  merhabalar babam 23.nisan günü inşatta çalışırken yüksek gerilim hattı çaliştıkları yere çok yakındı babamda o akıma kapıldı ve elektrik giriş çıkışları var sakatlık yok allaha şükür. firma bizim suçumuz yok biz yazı vermişiz gerekli yerlere,bizlik bi durum yok diyor. şimdi biz bu süreçte ne yapabiliriz maddi ve manevi tazminat davasını açabiliyor muyuz kime açabiliriz

  Reply
 145. ismet

  merhaba ben 2012 yılında iskeleden düşerek iş kazası geçirdim kafa tası kırılmış taktılar boşda neyse ben işverene tazminat davası açtım sonra davayı geri aldım tekrar dava açma olasılığım var mı 2.defa dava açılırmı
  teşekkür ederim .

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Davadan feragat etmiş iseniz yeniden dava açamazsınız fakat dosyayı takipsiz bırakmış iseniz ve dosya kapanmış ise yeniden dava konusu yapılabilir.

   Reply
 146. mustafa

  iyi günler
  2012 yılında 20 yaşında iş kazası geçirdim iş yeri %70 ben ise % 30 suçlu olduğum anlaşıldı
  bana da %30.3 maluliyet verdiler askerlik yapmadım şuanda ağır işlerde çalışamıyorum mahkeme sonuçu sizce ne olur ?

  Reply
 147. fatih

  Merhabalar ben çalısırken direkde trafo degişimi esnasında vincinin aniden hareket etirmesinden dolayı işaret parmagım ezildi olay günü şikayetci olmadım fakat daha sonradan iki kere ameliyat oldum işaret parmagımım ilk bogumdan yukarsı kesildi iş kazası tutanıgında şikayetci olamdıgım için farklı yazıldı ne yapabilirim hocam bide hastane masraflarını firma ödemedi nasıl bir yol izleyebilirim hocam olay 18 aralık 2014 oldu

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kazanın, iş kazası olarak yazılmaması önemli değil .SGK ‘ya başvuru yaparak gerekli bildirimi yapabilir, iş kazası prosedürünü başlatabilirsiniz.

   Şikayetçi olup olmamanız da önemli değil. Şikayetçi olsanız da olmasanız da tazminat davası açabilirsiniz.

   Reply
 148. dogus

  Ben market elemaniyim is yerimde siki denetim ve musteriler sonucu ve isin agirligi sebebiyle rahatsizim pisikoljim bozuldu ruh sagligim iyi degil acaba dava acabilirmiyim ve acsam ortalama ne kadar para verirler

  Reply
 149. burcu sak

  benim işyerinde başıma 2 metre yükseklikten hızla kiloluk demir düştü fakat sadece sişlik var 3 kez toografiye acillere gittim ruhsal açıdan işe gidemeyeceğim aklıma geldikçe krize giriyorum ve ağrılarım var sizce bu iş kazasına giriyormu ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaşadığınız kaza iş kazasıdır. Bu nedenle SGK’ya başvurup iş kazası geçirdiğinizi ve iş gücü kaybı oranınızın belirlenmesini talep etmelisiniz.

   Reply
 150. murat

  Hocam merhaba,üçüncü ayın on beş inde işyerinde silindirin altında kaldım.kaza sonrası kaburgalarımda
  4 kırık sağ kolunda humerus kırığı ( platin -omuz ve kolda ) çene kırığı ve kulak yırtılması ( kopma aşamasında iken dikildi ) kısacası ağır yaralı idim.
  Hocam yoğun bakımda polis baskı sonucunda ifademi işverenin lehine olmak suretiyle aldı ve bana savciliktan evrak gelecegini istediğim takdirde ifademi değiştirebileceğini soyledi.aradan 1 ay gecmesine rağmen evrak gelmeyince şüphelendikleri ve savcılığa gittik.şooook olduk şikayatçi olmadığımdan dolayı savcı dosyayı kapatmış. Hocam ben hala raporluyum .tedavide devam ediyor.gün geçtikçe de aklım başıma geliyor.( psikolojik olarak ) size sorum bu saat sonra mahkeme açabilirmiyim açarsam kazanabilir miyim ? Teşekkür ederim.İyi günler…

  Reply
 151. Erdem aydemir

  Merhaba Mehmet bey benm eşim 2013te textil fabrikasinda makinada sol el sırca parmağı koptu çalıştığı esnada 1.5 sene sigortası da 3 aylık ödeme yapmışlar biz napa bilriz

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK, eşinizin iş gücü kaybı oranını belirlediği zaman hızlı bir şekilde tazminat davası açmanız gerekmektedir. Şayet iş gücü kaybı oranınız belli değilse ve iş kazasına ilişkin SGK hiçbir işlem yapmamışsa başvuru yaparak işlemleri başlatabilirsiniz.

   Reply
 152. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  SGK’ya başvuru yaparak iş kazası prosedürünüzün başlayıp başlamadığınızı öğrenmeniz gerekiyor. Başlamamışsa SGK’ya yazılı bir başvuru yaparak prosedürü başlatabilir, iş gücü kaybı oranınızın tespitini isteyebilirsiniz.

  Reply
 153. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Öncelikli olarak ilk işiniz SGK’ya iş kazası geçirdiğinizi bildirmek olacaktır. SGK firma ve iş kazanız ile ilgili işlem yapacak ve gerekli prosedürü başlatacaktır. Şayet sizin iş gücü kaybı oranınız belirlenirse tarafımıza ulaşacak ve dava için detayları konuşacağız. Bu süreçte işverenin size imzalatmak istediği evraklar olursa kesinlikle imzalamayınız.

  Reply
 154. necati

  Merhaba mehmet bey ben 2012 yılında iş yerinde bir iş kazası geçirdim kaza sonucu sağ el işaret parmağim birinci ekleminde küçük bir kırık oluşmuştu hastane acilinde müdahale ettiler ve nöbetçi doktor ortopedi uzmani olduğu için hemen o gün ameliyat yaptı parmağima 45 gün rapor verdi ve sonu çalışır dedi 45 gün sonra parmağim düzelmedi ve aynı doktor olmadiği için başka bir doktor kaynamama problemi var deyip aynı yerde bulunan üniversite hastanesine gönderdi ordada ameliyat olman gerek yeniden dediler ve ameliyat yaptılar parmağimi düzelmedi tekrar ameliyatla parmağini dondurmamız gerekiyo dediler ve tekrar ameliyat oldum parmağim dondurma işleminden sonra tekrar kaynama yapmadı üniversite hastanesindeki doktor biz yapamıycaz parmağini kaynama olmuyo bu sebeple plak veya vida ile sabitlenmesi gerekiyo burada mikro cerrahi yok seni ankara numune hastanesi el cerrahi bölümüne gönderecez dediler ve sevk evrağıyla gönderdiler ankara numune hastanesinde ilgili el cerrahı baktı ve plak veya vidayla sabitlenmesine gerek yok ben yaparım basit bir ameliyat dedi ve ameliyatı yaptı 3 ay sonra çalışır verdi fakat ameliyat sonrası sonuç hiç değişmedi kaynama olmamıştı tekrar parmağimda beni sevk eden üniversite hastanesine tekrar gittim ve film ve emar çekip baktılar parmağima doktor biz seni ankaraya parmağindaki kırığı sabitlenmesi için gönderdik fakat doktor baştan sağma iş yapmış ve parmak daha kötü olmus dedi tekrardan beni ankara gazi üniversitesi el cerrahi bölümüne sevk etti gittim ve gazideki el cerrahı doktor plak veya vida takacak hal bırakmamışlar parmağinda bu yüzden sabitleyemeyiz dedi fakat birde biz deneyelim dedi 3 kez de onlar ameliyat yaptı olmadı ve şimdi parmağimin orta boğumundan kesilmesi gerektiğini sölüyolar yoksa sıkıntı dahada büyür parmağin kökünden alınmak durumunda kalır dediler ve ameliyat günü verdiler parmaği almak için. Şimdi ben bu durumda hem işverene iş kazası nedeniyle tazminat davası hemde bu parmağimin kesilmesine sebep olan doktorlara tazminat davası açabilirmiyim aynı davadan iki kez tazminat davası açma hakkım varmı sonuçta iş kazası fakat doğru tedavi edilseydi parmağim bir veya iki kez ameliyatla düzelecekti kesilmeyecekti en fazla 6 ayda iş başı yapardım fakat doğru tedavi ve hekimlerin hatası yüzünden 2.5 yıldır çalışamıyorum ve 9 kez ameliyat oldum hala sonuç yok ve kesecekler artık parmağimi beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim saygılar…..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Doktorun tedavide kusurlu olduğunu düşünüyorsanız bunun için iş kazasından farklı bir dava açılması gerekiyor. Doktorun kusuru nedeniyle tazminat davası açılabilir.
   İş Kazasına ilişkin dava açmak istiyorsanız SGK tarafından iş gücü kaybı oranınızın belirlenmesi gerekiyor. SGK böyle bir rapor size ulaştırdı mı ? Ulaştırdı ise lütfen iletişim bölümünden bize ulaşınız size gerekli hukuki desteği sağlayalım.

   Reply
 155. necati

  cevabınız için teşekkür ederim mehmet emre bey ben hem iş verene tazminat davası açmak istiyorum hemde hekimlere tazminat davası açmak istiyorum fakat böyle bir hakkım varmı bilmiyorum yani bir olaydan iki tazminat davası açılıyormu iş verene iş kazasından kaynaklanan maddi manevi tazminat davası açmak istiyorum idareye ise yanlış teşhis tedavi hizmet kusurundan dolayı maddi manevi tazminat davası açmak iatiyorum yasada böyle bir hakkım varmı onu öğrenmek istiyorum sizden birde sgk ya daha başvurmadım iş gücü kaybı oranı için tedavim bitmedi hala devam ediyo parmağim kesildikten sonra tedavim bitecek iş başı yapınca sgk ya müracat edicem iş gücü kayıp oranı için

  Reply
 156. selim

  S.a 4 ay once is kazasi gecirdim kalca kemigim kirildi platin taktilar isyeri maasimi verdi ancak sigortadan aldgm parayi geri istiyo tedavi icin masrflrm oldu aryp srmdlr bnde sigrta parasini harcdm ihtiyaclrmda dava acmayi dusunuyorum bide tazminatimi nasl alrm avukat bey

  Reply
 157. mehmet gül

  sayın avukatım ben inşaattan düştüm belimde 3 kırık tespit ettiler 2 ay rapor aldım düştüğüm inşaattan davacı oldum tazminat davası açmam için ne gibi bir yol izleyebilirim saygılarımla.

  Reply
 158. Kübra

  Merhaba yaklasik 3 ay once ise giderken serviste trafik kazasi gecirdim serviste sofor dahil 6 kisiydik carptigimiz aractaki iki kisi öldü bundan dolayi servis soforu hala cezaevinde bizden en kotu ben ciktim burnum catladi sag tarafindan yamuk kaldi raporlarim karakolda ve is yerindede bulunmakta kazadan sonra kimse gecmis olsun demedi zaten alt ust olan psikolojim dahada bozuldu kurumsal bi sirket sizce tazminat davasi acmam dogru olur mu ve ne kadar ucret talep edebilirim simdiden tesekkurler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tabii ki tazminat davası açabilirsiniz. Savcılık dosyanızdaki evrakları tarafımıza ulaştırabilirseniz size davanızla ilgili detaylı bilgi aktarabiliriz.

   Reply
 159. RENAS KARTOP

  SELAM MEHMET BEY BABAM 2002 10,06,2002 DE İŞ KAZASI SONUCU RAHMET ETTİ BEN BABAMIN YERİNE DEVLET DAİRESİNE İŞ TALEBINDE BULUNA BİLİRMİYİM

  Reply
 160. murat hato

  MERHABA ,Ben 29-09-2014 tarihinde Irak da calışırken iş kazası gecirdim ,sol gözüm %90 görmüyor tedavim bitmedi dikişlerim duruyor .İş durdu şantiye kapatıldı.bana cıkış verdiler .kesin raporu 45 gün sonra alacagım .
  S.S.K bildirilmemiş iş kazası yaptıgım .iş kura bildirilmemiş .hastaneye girişte hastane polisi tutanak tuttu iş kazası diyerek .hastane ameliyat raporlarım ve istirahat raporlarım duruyor .İş bitene kadar maaşımı dolar olarak mesaisiz yatırdılar,şimdi işsizim .ve tek gözüm %90 görmüyor .tedavim de sonuçlanmadı .ne yapmam lazım nerden başlamam lazım .şidiye kadar şirketim cok iyi davrandı ve masraflarımı karşıladı.şimdede iş ayarlayacagını söylüyor .bekleyip duruyorum .nasıl bir yol izleyim ne diyeyim şirkete .

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Öncelikli olarak SGK’ya iş kazası geçirdiğiniza dair bildirimde bulunmanız gerekmektedir. SGK iş kazası nedeniyle bir soruşturma yapacak ve sizin iş gücü kaybınızı belirleyecektir.

   Bunun haricinde işten çıkarıldığınızı söylediniz. Şayet işten çıkarılmanız üzerinden 1 ay geçmemiş ise işe iade davası açabilirsiniz. http://www.emreulusoy.av.tr/ise-iade-davasi linkinden işe iade davası hakkında bilgi alabilir veya iletişim bölümünden bize ulaşarak dava açmak istediğinizi bildirebilirsiniz.

   Reply
 161. Defne

  Merhaba sitenizi takip ediyorum hukuk 1. Sınıf öğrencisiyim çok teşekkürler kendi adıma. Sormak istediğim benim dedem 12.11.2006 da inşaatta iş Kazası sonucu öldü, ama anneannem o koşullarda dava açamadı, açmak istemedi. Şimdi açabilir mi? Lütfen yardımcı olur musunuz, mail atabilirsiniz.

  Reply
 162. Defne

  Merhaba sitenizi takip ediyorum hukuk 1. Sınıf öğrencisiyim çok teşekkürler kendi adıma. Sormak istediğim benim dedem 12.11.2006 da inşaatta iş Kazası sonucu öldü, ama anneannem o koşullarda dava açamadı, açmak istemedi. Şimdi açabilir mi? Lütfen yardımcı olur musunuz, mail atabilirsiniz. Iyi günler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanız açılabilir. Kazanın meydana geldiği yeri, ilgili soruşturma dosyasının nerede ve hangi dosya numarası ile görüldüğünü lütfen bize bildiriniz, sizlere yardım olalım.

   Reply
 163. Defne

  Tekrar merhaba size mail attım ama bakamadınız galiba. 2006 a ait Savcılık dosyasına nasıl ulaşabiliriz onu bulduktan sonra size bilgi vermemiz daha kolay olur. Olay 2006 da ölümlü iş kazasıydı. Bir de malulen emekli maaşı ve dul Aylığı engel mi tazminata? Iyi çalışmalar…

  Reply
 164. renas kartop

  mehmet bey iletişime gecebılecegım kişileri adresi tlf varmı sizde ben diyarbakırda otuyorum

  Reply
 165. İSMAİL AKSU

  ben 11.05.2013 yılında ıs yerınde yaptırılan baska ıs nedenıyle beyın kanaması gecırıp 13 yogun bakımda yattım sımdı herhangı bır saglık problemım yok ben dava acabılırmıyım acabılırsen sonucları nasıl olur .o donem de ben davacı olmadıgmı bıldıren ıfade verdım o sırada tam olarak dusunce gucune sahıp deıldım

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Meydana gelen beyin kanaması neticesinde bir iş gücü kaybınız var ise dava açabilirsiniz. İş gücü kaybınızın olup olmadığını da SGK’ya başvuru yaparak öğrenebilirsiniz.

   Reply
 166. Ahmet

  Merhaba Mehmet bey çalıştığım şirkette 17.11.2014 tarihinde İş Kazası geçirdim. Kazada benim dikkatsizliğim vardı fakat iş yerinin iş güvenliği konusunda eksikleri vardı. Benim kazadan sonra bazı önlemler alındı. Ben ambulans ile götürüldüm omzumda 6cm lik kesik vardı. ezikler, burkulma ve incilme vb Şeyler var deyip beni eve gönderdiler. Kazadan 1 gün sonra jandarmaya ifade vermeye gittim şikayetçi olmadım, fakat kazadan 2 gün sonra aşırı ağrılar nedeniyle hastaneye başvurdum. 3 adet Kaburga kırığım olduğu için beni hastaneye yatırdılar. 2 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. 44 gün iş Kazası raporlu istirahat ettim. Şuan çalışıyorum fakat ağrılarım devam ediyor ve ben kırıkları bilmediğim için şikayetçi olmamıştım. Ben şikayetçi olabilir miyim maddi tazminat Davası açabilir miyim eğer açabiliyorsam kazanma şansım nedir.
  Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim Mehmet Bey.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Savcılıkta şikayetçi olmasanız da tazminat davası açma hakkınız mevcut. SGK’ya başvuru yapınız ve iş gücü kaybı oranınızın belirlenmesini isteyiniz. Ardından tazminat davanızı açarsınız.

   Reply
   1. Ahmet

    Mehmet Bey ben savcılıkta şikayet konusunu biliyorum. Ben sadece jandarmaya ifade vermiştim. Şikayetçi olmadığımı beyan etmiştim. Fakat ben ifade verdiğimde benim kırıklarım belli değildi. Ben birşeyim yok diye şikayetçi Değilim diye verdiğim beyanı değiştirebilir miyim şikayetçi olabilir miyim.

    Reply
 167. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  İş kazasına yönelik tazminat davası açabilirsiniz fakat iş gücü kaybınız olmadığı için çok yüksek bir tazminat alamazsınız. Dava açmanızda bir fayda olmayacaktır. 15 Gün 3500 Prim gününe dayalı olarak iş sözleşmenizi feshetmeden önce bize ulaşınız size yardımcı olacağız.

  Reply
 168. ayşe aras

  hayırlı günler.

  Ben eşimi kaybettim iş Kazası sonucu O günlerde çok kötüydüm Aklım Başımda değildi savcılıkta şikayetçi Değilim dedim maddi manevi yardımda bulunuldu ağzımdan çıktı mı hatırlamıyorum o günlerde o psikoloji ile ama mahkeme kağıdında öyle yazıyor maddi manevi yardımda bulunulduğundan şikayetçi Değilim dedi. Bu benim tazminat Davası açmama mani olur mu hiç açamaz mıyım ama ben kendimde değildim bilgilendiren bir şey söyleyen de olmadı

  Reply
 169. Emin Sevindi

  Merhaba avukat bey
  Ben 18 yaşındayım Gaziantep Şölen çikolata faprikasında çalışırken orta parmak ekleminden sonrasını kaybettim olay ile ilgili polis memurları çağırdı ifade için fakat şikayetçi olmadım. bu olaydan yana şahitlerim de var hatta bunun için maddi ve manevi. dava açmak uygunmudur? ve işten kendi isteğimle çıktım şu an mağdurum fonksiyon kayıbım var
  saygılar .

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şikayetçi olmasanız da tazminat davası açabilirsiniz. Yapmanız gereken işlem SGK’ya giderek ‘iş gücü kaybı oranı’nızı öğrenmek olacaktır. Bu oranı öğrendikten sonra bize ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olacağız.

   Reply
 170. mehmet gül

  sayın avukatım geçenlerde mesaj göndermiştim ona ssk’dan aldığınız parayı değerlendirin demiştiniz 921tl istirahat parası aldım acaba bu yolda tazminat davası açmam için ine gibi bir yol izleyebilirim saygılarımla ..

  Reply
 171. Sultan Yılmaz

  Merhaba Mehmet Bey
  İşçinin ölümü halinde kıdem ve maddi tazminat davaları birlikte açılabilir mi?

  Reply
 172. ayşe aras

  Ben size vekalet vermeyi düşünüyorum. Bir şey imzalamadım ama o ceza davasında ağzımdan maddi manevi yardımda bulundular şikayetçi Değilim çıkmış.ben asla bi şey imzalamadım almadım bankaya da yatmadı Bu tazminat davasında engel olur mu olmazsa haklarımı siz savunun nasıl görüşebiliriz

  Reply
 173. murat

  Merhaba hocam. Merak ettiğim bir konu var.iş kazalarında işçi mahkemesinde kazazede sadece sakat kaldığı uvzundan dolayımı tazminat hakkına sabittir. Örneğin kazazedenin vücudunda +6 kırılmış ama iyileşmiş kemiklerin hesabı ne olacak üzerine bir bardak su mu içeceğiz.teşekkür ederim.

  Reply
 174. esra sarıboğa

  Ben babamı 2013 de yozgatda bi maden de kaybettik ve tazminat davası açtık yüzde doksan hakli gorunuyoruz ama ben simdi evlendim sigortadan çeyiz parasi alicam sigortadan telefonda konuştuğum bayan bana iki dosya var ikiside ödenecek dedi acaba ikinci dosya bu actigimiz dava ile ilgili olabilirim ?

  Reply
 175. kadriye

  mrb 5 gün önce iş kazası geçirdim şöyle arkadaşımın sorumsuzluğu yüzünden mutfakta çalışıyorum atılacak maydanozların altında bıçak bırakmış ben de bilmeyerek o maydanozları avuçlayıp atmaya yeltenir yeltenmez yüzük parmağımın tırnak arkasındakı yumuşak et kesildi derince şirket beni anbulansla mikro cerrahiye götürüp ameliyatla diktirdi ve bana dediki müdürüm rapor alma iyileşinceye kadar biz senin maaşını verceğiz na pmam gerekio ha bu arada şirketi yöneten baş aşçı arayıp sormadı nasılsın noldu diye sadece 2 müdürüm ilğilendi lütfen beni bilğilendirin saygılar

  Reply
 176. hasan kale

  merhaba mehmet bey ben 19 .03 .2013 de dırek tıpı trafoda elektrık carpması sonucu cıddı sekılde yaralandım kolum kırıldı yaklası 14 ay raporlu gecerdım surecı ıs yerı benım ıs bıtımı dıye cıkısımı verdı rapordan sonra fakat platını aldırdıktan sonrada halen kolumda catlaklar mevcut ben ıs yerıne dava acmak ıstıyorum fakat benım ıs yerınde herhangı bır ıs kazası dosyamın olmadıgı soylenıyor sssk tarafından fakat raporlarım bır fııl ıs kazası olarak gectı benım ıs kazası dosyamın bulunmadgını mufettıs raporunun olmadıgını soylenıyor jandarmada gereklı ıfade ver hastane raporunda ıs kazası olarak gecıyor .ben sımdı ıs yerınden dava acmak ıstıyom

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’ya başvuru yaparak iş kazası dosyanızın açılmasını sağlamanız gerekiyor. Aksi halde süreç çok uzun sürecek ve davanın sonuçlanması uzun süreleri alacaktır. Öncelikli olarak SGK’da bu işlemleri yapınız. İş gücü kaybı oranınız belirlendikten sonra davanızı açabiliriz.

   Reply
 177. Ezgi

  Merhaba,
  Elektrik çarpması suretiyle iş kazası geçirildiği takdirde işverenin ve elektrik idaresinin sorumluluğu ne olur? İkisine aynı dilekçe ile iş mahkemesinde mi yoksa ayrı dilekçelerle ayrı mahkemelerde mi dava açmak gerekir?

  Teşekkürler.

  Reply
 178. sefa24

  merhaba mehmet bey,
  ben çagri merkezi çalışanıyım yaklaşık 1 sene önce lokasyon da zeminin kayması sonucu sol ayagımin tarak kemiği kırıldı,şirketimde o tarihte iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulunmuyordu. o akşam devlet hastanesinin acil servisine müracatta bulundum ve kırık olduğu söylendi 2 gün rapor verdiler ortapediye gitmemi söylediler,ortapedi de tarak kemiği kırığı icin 30 gün heyet raporu ve akabinde 10 gün daha rapor verdiler fakat ben iş kazası bildirmedim ve tutanak tutulmadı. 1 sene geçmeden aynı ayağım tarak kemiğinden çatladı yine ayni sekilde is kazasi bildirmedim sigortam yatmadı ve 30 gün daha heyet raporu aldim her iki kaza icin tazminat davasi acabilirmiyim daha önce iş kazası bildirmedigim icin sorun olurmu ve raporlarimi hasteden temin etmem gerekirmi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşçiler olarak niçin iş kazası bildirimi yapmıyorsunuz bilmiyorum. SGK’ya gidin iş kazası geçirdiğinizi bildirin. Ardından bir avukat tutun.

   Reply
 179. cemal akdogan

  slm şubat 2015de iş yerinde iş kazası sonucu porfif ayagımın üstünden geçti raporumda agustosun 6sında bitiyor işe başladıktan sonra işyeri işten çıkarırsa tazminat davası açabilirmiyim nekadar süresi var birde ne kaç liralık dava açabilirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş yeri sizi haksız bir nedenle işten çıkarır ise İşe İade Davası açmanız gerekmektedir. İşe iade davası hakkında bilgi edinmek için : http://www.emreulusoy.av.tr/ise-iade-davasi yazımızı okuyabilirsiniz.

   Diğer yandan iş kazası nedeniyle tazminat davasını dilediğiniz zaman açabilirsiniz. Tüm bu hususlarda bizim aracılığımız ile hareket etmek ve dava açmak istiyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 180. cafer cihan

  Merhaba ben cafer cihan 3 ay önce bir kaza geçirdim iş yerimde uzun zamandır çalışıyorum sağ elime piresi düştü baş parmağım hariç yani 4 parmağım tamemen gitti bana % 32 iş gorememezlik verildi kaç lira maas alırım

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Alınan maaşlar hususunda SGK’dan bilgi almanız gerekiyor. İş kazasına dayalı olarak maddi ve manevi tazminat davası açmak istiyor iseniz iletişim bölümünden bizi arayabilirsiniz.

   Reply
 181. murat

  Hocam merhalar 15.03.2015 tarihinde iş kazası geçirdim. 7 gün yoğun bakımda kaldım. Kaza tarihinden sadece 5 gün sonra polis baskısı sonucu ifade alındı. İfadede işverenle anlaşırsam şikayetçi değilim ddeneme rağmen polis kafasına göre ifade yazıp benim ağzımdan şikayetçi değilim anlaşmak istiyorum diye yazmış.
  İfade alınırken ne doktorum,ne ailem nede avukatın yanımda yoktu ve yoğun bakımda enkaz gibi yatıyordum.kaza sonrasında vücudunda birden fazla kırık kolda platin omuzda vida ve kalıcı sinir hasarı (felç) meydana geldi.polis daha sonra savcılık size tebliğat gönderecek dedi. Tabi biz bekliyoruz kamu davası açılsın diye ama ses seda yok eşime 06.05.2015 tarihinde ne oldu herhangi bir icraat yok haydi savcılığa gidiyoruz dedim.savcılığa gittik.02.04.2015 tarihinde takipsizlik dolayısıyla dosya kapanmış ya nasıl olur bize tebliğ edilmedi dedik bize bir avukat aracılığı ile karara itiraz edin dendi.
  Sn.Hocam size sorum tarafımıza tebliğ edilmeyen ve rakipsiz kararı verile n bu kamu davası dosyasına itiraz etsek sonuç ne olur sonuçta savcılık tarafima tebliğatta bulunmadı.
  Cevabınız için şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım.

  Reply
 182. Ali

  Merhaba SN. AV. MEHMET EMRE ULUSOY. BEN İzmir Atatürk org. San. Bölgesinde x firmasında staj yapmaktaydım. Sene 2010 2011 2012 yılları arasında.stajda araba bijon anahtarına havşa tezgahıyla havşa açarken matkabın kolu kendisi aşağı inerek sağ kol iç dirsekten kolumu yakaladı. Ve koluma zarar verdi. Kolumda şu an ağrılar var. İş kazası sırasında sanırım hiçbir hukuki yol izlenmedi. Ne rapor nede başka bişi. Ev kazası olarak saman altından su yürüttüler. Ben devletin yurdunda yatılı okumaktaydım. 4 yıl yatılı okudum liseyi. Bölüm hocalarım arkamda durmadı. Saniyorum ki iş yeri sustur payı verdi. Dava açıcam dediğimde boşver dediler bütün hocalarım. Arkamda kimsem yoktu. Ailem afyondaydı. Annemi kaybetmiştik. Ben yalnızdım. Madurdum. Tezgah bir tur daha atsaymış kolum iptaldi. Dikiş atan doktor öyle dedi. Beni kandırdılar. O zamanlar toydum. Ama şimdi onlara kan kusturmak istiyorum. Hakkımı aramak hakkım neyse onu almak istiyorum. Bu haksızlığa bi son versinler artık. Bugün bana böyle yapan yarın bi başkasına da aynı şeyi yapar. Ben şu an ne yapmalıyım. Benm elimde avucumda hiçbirşey yok. 21 yaşındayım. Öğrenciyim. Bi stajeri nasıl çalıştırabilirler. Çalıştığım tezgah çok eskiydi. Üstelik fabrikanın içinde değil arka bölümündeydi. Kendim müdahale ederek kapattım. Bana yardımcı olun. Sizlerde yarın anne baba olucaksınız. Çoçuklarınız olucak. Ne davası açmalıyım. Açarsam kazanır mıyım. Okula staj dosyamı soruyorum iş yerinde diyor. İş yerine soruyorum okulda diyor. Beni böyle oyaladılar dava açmim diye. Zaman aşımına uğramış mıdır. ? Bana yardımcı olun lütfen.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hastane raporlarınız muhakkak mevcuttur. Bu raporlarla birlikte SGK’ya müracaat ediniz ve iş kazası geçirdiğinizi söyleyiniz. SGK, soruşturma başlatacak ve iş kazasını araştıracak ve rapor tanzim edecektir. Bu süreçten sonra dava yoluna gidebilirsiniz.

   Reply
 183. fethi ahmet dilek

  17 yasında ki kardesim oglen mesai saatinde yemegi yedikten sonra,iş yeri sınırları içinde bulunan nehir de serinlemek amacıyla girmiş ve yuzerken bogulmustur.bu iş kazası larak sayılır mı..ayrıca kardeşimin defin ve ölüm raporunda yaşını 18 gostermek amacıyla bilerek yanlıs yazılmıs.maddi manevi tazminat davası acmak amacıyla,dava acmam dogru mu…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kanaatimizce iş kazası sayılmamaktadır fakat yine de SGK müfettişlerinin bu hususta rapor düzenlemeleri gerekir. SGK’ya başvurarak olayın iş kazası olup olmadığının tespitini isteyiniz.

   Reply
 184. irfan AYDIN

  Merhaba. hocam 10.06.2015 tarihinde işyerinde iş cıksı duşta beyin kanaması geçirdim.(işimiz çok tozlu oldugu için her iş çıkısında dus almak zorundayız.). İsyeri bunu normal vaka olarak bildirdi. beyin ameliyatı oldum ve 15 gün yogunbakımda yattım . hocam bu işkazası mıdır normal vakamıdır. ne yapmam gerekir. tesekkur ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Meydana gelen olayın iş kazası olup olmadığını tespit edecek kurum SGK’dır. Müfettişler aracılığıyla ilgili olayın iş kazası olup olmadığını tespit edeceklerdir. SGK’ya başvurup böyle bir kazanın meydana geldiğini beyan ediniz ve iş kazası soruşturması yapılmasını isteyiniz.

   Reply
 185. fatih

  merhaba Mehmet bey.20-03-2014 tarihinde sabah mesai başlangıcından yirmi dakika sonra yedek eleman olarak çalışmakta olduğum şirket aracının arka kapalı kasasında iş arkadaşımla araçtaki ürünlerin teşirini bitirdikten sonra araçtan inerken hafif bir denge kaybı yaşadım.Sağ elimi destek amaçlı raf demirine attım açıkta bulunan sabit kanca sağ el dördüncü parmağımdaki yüzüğe takıldı farkında olmadan araçtan atladım parmağımın tendonları parçalandı şu anda geçirdiğim tedavi sonucu sağel 2,3 ve 5. parmağımda hareket kısıtlılığı 4. parmakta ise kalıcı sakatlık oluştu.Bağlı bulunduğum devlet hastanesin yüzde11 kalıcı sakatlık raporu verdi.Unutmadan yazayım iş güvenlik eğitimide almadım ve iş yerimden hiçbir destek görmedim ve işe 33 gün önce başlamıştım.Çevremdeki insanlar benim kusurlu olduğumu söylüyor acaba doğrumu.Değilse ne gibi hak taleplerim olabilir.Birde raporlarım bittikten sonra o durumu hatırlamamak için işyerime gitmedim iş yerimde önce ihtar çekti daha sonra çıkışımı verdi bu bir sorun teşkil edermi.Şimdiden teşekkürler.BURSA

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazasının meydana gelmesinde kusurun kimde olduğuna dair herhangi bir savcılık raporu düzenlendi mi ? Yapmanız gereken işlem iş kazası nedeniyle tazminat davası açmak olacaktır. Sizi Bursa’da görev yapan avukat arkadaşlarımıza yönlendirebiliriz. Tarafımıza iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

   Reply
 186. latif

  01082015tarihinde 12.kwyserıhavaustunde ıikazası gecırdım arkadaslar benı kayserı devlet hastanesıne goturduler burda 1 amilıyat oldum parmak ıcıne kacan boyayı burda tam alamadılar 2gun burda yatdım cıkıs yapacagımızda sekreter iş kazası vızte gagıtı ıstedı bızde sırketı aradıgımızda uzgunum cıkan arkadasların arasında senı de cıkartmısız dedı bana sonrasında ankaradan muhasebecı gelip benı ordan apartopar kacırtılar ankarada bır ozel hastanede amililyatetdırdılerve ordada3 gun hastanete yatdım 0820 2015de konturole gel dıyerek ıstanbulla eve gonderdıler sımdı ne benımle ılginiyorlar nede masımı oduyorlar bana yardım edermısınız

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşten gerekçesiz bir şekilde çıkarılmanız nedeniyle işe iade davası açılabilir. İşe iade davasının yanı sıra iş kazası için ise SGK’ya başvuru yapmanız ve SGK’nın iş kazası prosedürünü başlatması gerekmektedir.

   Reply
 187. Gökhan

  Merhaba
  ben 22 haziran 2015 çalışırken çatıdan düştüm kemer yoktu gergi halat yok hiç bir önlem yok sigortadada usulsüzlük yaptığımı söylüyorlar 19 haziranda eski firma çıkış yapmış 20 hazirandada düştüğüm yerden geriye dönük sigorta yapılmış 6 ay boyunca hiç bir iş yapamaz roporum var toplamda 2 yıl ağır iş yapamaz raporum var mahkemeye verdim sonuç ne zaman belli olur ve ne alabilirim maddi manevi ceza sonucunda

  19 haziranda giriş 20 hazirandada çıkış yapılmış üstteki yorumda yanlış yazmışım

  Reply
 188. nazan

  merhaba 2013 yılında bir özel bankanın çağrı merkezınde işe başladım işe başlamadan önce sağlık servisinde muayeneden önce işitme kaybım tespit edildi ve ameliyat olup geldım tekrar doktor muayene ettiğinde işe aldı aslında otekleroz hastası olduğumu ve yüksek sese maruz kaldığım için sağ kulağım %85 sol kulağımda %70 duyma kaybı oluştu banka beni bu şekilde i,şe aldı 5 yıl çalıştım ve şu an cihaz kullanıyorum heyet raporu aldım 2005 yılında ve bölüm değişikliğim oldu bu aşamada dava açma hakkım varmıdır ayrıca işitme kaybım nedenıyle işten çıksam bile yeni işe alınmam çok zor yardımınızı rica ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşitme kaybınız çalıştığınız firmada gerçekleşmiş ise iş kazası olarak değerlendirecektir fakat işitme kaybınız işe girmeden önce gerçekleşmiş. Bu noktada SGK’ya başvuru yapmanız daha faydalı olacaktır.

   Reply
   1. nazan

    sgk ya başvuruyu ne altında yapmalıyım iş görememezlik raporu mu yoksa farklı bir şey içinmi ayrıca banka beni işe aldığında duyma oranım şu anki gibi değildi ve işe aldığında sağlık raporu olarak onayladı çalıştıktan sonra 6 yıl sonunda işitme kaybım her ıkım kulak içinde cıhaz kullanma durumuna geldı bu durum için birşey yapılamazmı bana işe başlamadan once denılse ve alınmasaydım bu kaybım olmayacaktı bu aıdan bakınca haklarım neler oluyor yardımınız için teşekkürler

    Reply
 189. HATİCE

  merhaba babam 2011 yılında çalıştığı firmada iş kazası sonucu ayağında kalıcı hasar oldu.ve o işyerinde geçirdiği 3 iş kazası ama babam maddi imkansızlıktan dolayı ne işten çıktı nede dava açabildi halada o işyerinde çalışmaya devam ediyor. geçen sene emekli oldu ama okadar sahtekar firmaymışki babamı başka taşöron firmada göstermişler.o firmanın da herşeyi naylon çıktı. ve babamın emekliliği sgk tarafından iptal edildi.çalıştığı firma dava açtık ilgileniyoruz diyorlar fakat inanmıyoruz.şuan çok mağdur durumdayız elimizden birşey gelmiyor.ne yapabiliriz dava açarsak kazanırmıyız lütfen cvp verebilirmisiniz.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Maddi olarak avukat desteği alma imkanınız yok ise bağlı bulunduğunuz şehirde yer alan Baro’nun Adli Yardım Bürolarına başvuru yapabilirsiniz.

   Bunun haricinde iş kazaları için SGK’ya başvuru yapıp sürekli iş gücü kaybı oranınızın belirlenmesini isteyiniz. Bu oran belirlendikten sonra firmanıza dava açar tazminatınızı alırsınız.

   Reply
 190. dark night

  Ben ayağıma beton kapak düşmesi sonucu iş kazası geçirdim bana koruyucu ayakkabı vermeleri gerekirken vermediler 1 hafta boyunca istedim ve 7.gün ayağıma beton kapak düştü başparmağım kırıldı hiçbir güvenlik önlemi alınmadı ayağımda koruyucu ayakkabı yoktu olsaydı hiç bir şey olmayacaktı ve 17 gündür iş kazası bildirimi yapmamışlar sorduğum zaman iade taahhütlü yolladığımız için daha ulaşmamış diyor hastaneye de 1 saat sonra götürebildiler 20 günlük iş göremezlik raporum var bu konuda ne yapmalıyım tazminat davası açsam sonuç ne olur?

  Reply
 191. ALİ

  merhaba hocam benim dayım inşaatta kalıp ustasıydı 1 hafta önce 13 kattan asagıya düşürek öldü .düştügü gün tüm işçileri toplayıp göndermişler ortada şahit birakmamak için gelen jandarmayada tek çalışıyordu diye ifade vermişler mutaitler sonra dayımın ailesine 1 ev dayalı döseli vercekelrmiş dayımın kardeşlerinede 10 milyar imza karşılgında para vereceklermiş dava acmasınlar diye.bu durumda ne yapmalıyız ivedik cvp verirseniz çokk sevinirim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası nedeniyle ortada bir ölüm var ise kazanılacak tazminat miktarı çok yüksek olacaktır. Bu nedenle uzlaşma görüşmelerini bir avukat aracılığı ile yapmanızı öneririm.

   Reply
 192. cemile

  Durum çok acil cevap verin lütfen
  Merhaba annem 3 yıldır marangozda çalıştı. Sigortalı olarak bir gün.çalışırken kafasına yukardan takoz düşüyor annem o anda düşüp bayılıyor ve kafası baya bir kanıyor işverenler hastaneye götürüyor ve bir ay sonra da annemi işten çıkardılar okur- yazarı yok annemi zorla imza attırdılar ve işten .Çıkardılar. Kaza olalı 1 yıl oldu herhangi bir dava açmadık ne yapmam gerekiyor lütfen cevap verin

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’ya başvuru yaparak annenizin başına gelen kazanın iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini öğreniniz. Şayet anneniz için bir iş kazası dosyası açılmamış ise yine SGK’ya başvuru yaparak iş kazası dosyası açılmasını sağlayınız. Bu işlemler neticesinde annenizin kalıcı bir hasarın olup olmadığı belirlenecek ve iş gücü kaybı oranına dair bir rapor düzenlenecek. Bu rapor belirlendikten sonra davanızı açabilir, gerekli işlemleri başlatabiliriz.

   Reply
 193. halil sarı

  ben iş kazası geçirmiştim dava açtım bana 5bin tl manevi tazminat verdiler maddi tazminat hakkım saklıyıdı daha sonra ki yıllarda çalışamaz oldum bende maddi tazminat hakkımı kullandım bu şeferd 100/60 adlitıp tarafından belirtildi ama ssk sıfır verdigi için hastalıgının iş kazasıyla baglantısı yoktur dendi ayrıca maluluyet başvurumda var hastalıgım tam geçmedi iş kazası var hastalık var baglantı yok dendi ben nasıl bir savunma yapmam lazım iş kazasını kabul ediyorlar davam red edilirse karşı tarafa ceza ödermiyim yada onlar beni dava ederlermi boşu boşuna dava ettin bizi diye iş kazası var sgkda kayıtlı savcılıkta kayıtlı hatta ceza bile aldılar yönetiçiler avukatım yok görüştügüm kişiler davamın red edilecegini söylüyorlar bu davadan çok ümitliydim çünkü raporlarım hep iş kazasını gösteriydu ama olmadı davamı çismanı zarar diye açmıştım

  Reply
 194. seref

  seref
  15 Eylül 2015
  Your comment is awaiting moderation.
  Merhaba 12 gun once bir is kazasi gecirdim patmala oldu kollarim ve yuzumde yaniklar var gaburgam kirildi ve dalagi parcaladi bobreklerde hasar var ameliyat gecirdim dalagimi aldilar su an hastanedeyim piskolojik sorunlarim var. Jandarma tutanak tuttu ifademi aldi is yerinde is guvenligi yoktu kagit uzerinde var ama is yerine haftada 1 defa ya ugrar ya ugramaz .dava acabilirmiyim kazanma durumum varmi saygilar

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’ya başvuru yapınız ve iş gücü kaybı oranınızın belirlenmesini isteyiniz. Bu oranın belirlenmesiyle birlikte bize başvurunuz ve davanız için detayları görüşelim.

   Reply
 195. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  İş kazası geçirdiğinize dair SGK’ya başvuru yapınız ve iş kazası dosyanızın açılmasını sağlayınız. Ardından soruşturma tamamlanacak ve sizin iş gücü kaybı oranınız belirlenecektir. Bu oranın belirlenmesiyle birlikte bize başvuru yapınız ve gerekli dava detayları için detayları görüşelim.

  Reply
 196. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Öncelikle SGK’ya başvuru yapmanız ve iş kazası dosyanızın olup olmadığını tespit etmeniz gerekmektedir. Şayet iş kazası dosyanız açılmamış işe hastane raporlarınız ile gerekli başvuruları yapınız. Bu başvuru neticesinde iş gücü kaybı oranınız belirlenecek ve tazminat davası için ilk adımı gerçekleştirmiş olacaksınız. İş gücü kaybı oranınızın belirlenmesi ile birlikte bize ulaşınız, gerekli prosedürü başlatalım.

  Reply
 197. Burcın

  Merhaba 1yıl once calıstgım şitket bunyesınde gırdıgım markette rafları duzenlerken dustum ve elım kesıldı. Tedavı surecının ardından elımde hala mevcut olan bır iz kaldı. O zamankı sartlarımdan dolayı şitketımden sıkayetcı olmadım .kamu davası acıldı ve kapandı. Tedavı surecınde bana ızın vermıyerek zorla rapor aldırdılar. İyi nıyetımın fazlasıyla suıstımal edılgını ve tekrar tazmınat davası acmak ıstıyorum zaman asımına ugramısmıdır bunun hakkında hak ıdda edebılırmıyım yardımcı olursanız sevınırım. Saygılar.
  (İşim raf duzenlemek magazadaki rafların boyu cok yuksektı ve hıc bır guvenlık onlemı mevcut degıldı.)

  Reply
 198. Ahmet

  Iygunler burda cogu magdur insani okudum ve sizde hepsine cevap vermissiniz tesekkurler oncelikle benim sorunum ben fransada boya sirketinde calisiyorum 12yildir ve 2 yildir omuzumda agrilar basladi lakin idare ettim son olarak agir bir cisimi sefim 8kat cikarmami istedi kolum yoruldu dengem bozuldu dustum isyerinden iskazasi olduguna dair kagidimi alip doktora gittim tedavi 1yil oldu gecmedi simdi ameliyat deniliyor ve bu boya isini yapamazsiniz diyor doktorum kolumdaki lifler kemiklere dayanmis kemikler torpulencek size demek istedigim ben ne yapmam gerekir isyeri icin baska bir meslek yapsam sagkolum okadar guclu olmayacak ve baska patron istermi hep kafam karisik piskolojim bozuk nutfen yardimci olun neyapabilirim saygilarimla

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fransa’da çalışıyor iseniz bizim sizlere herhangi bir yardımımız maalesef olmayacaktır. Oradan bir avukat bulacak ve ona danışacaksınız.

   Reply
 199. ayhan

  Merhaba
  İs kazasi sonucu calistigim yerde iki ayakimda kirildi ve iki tibia ve talus bölgesinde platin taklidi
  12’20 sürekli is göremez raporluyum maddi manevi tazminat davasi acsam actigimi değecek bi tazminat alabilirmiyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanızı açmadan önce meslekte kazanma gücü kaybı oranınızın belirlenmesi gerekir. Bu oranın belirlenip belirlenmediğini öğreniniz. Henüz bir işlem başlatılmamışsa dilekçe ile SGK’ya başvurunuz ve bu oranın belirlenmesini isteyiniz. Oran belirlendiğinde bize ulaşınız , gerekli hesaplamaları gerçekleştirelim.

   Reply
 200. Alibozkurt

  30.07.2015 tarihinde is kazasi gecirdim motorla kaza yaptim sigortam yok sigortaya basvurdum mufettis tahsis edip sigortami yaptircaklar ve bircok kanitim var kazada el bilegim ve diz kapagimda platin var omuzumda vida gozumde carpmaya bagli gorme kaybi var %10 goruyor ben ne tur davalar acabilirim ve ne kadar tazminat alabilirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kazanın meydana gelmesinde kimler kusurlu ise tazminat ona göre şekillenmektedir. İletişim bölümünden bize ulaşırsanız size daha sağlıklı yardımcı olabiliriz.

   Reply
 201. bilal sarı

  mrb mehmet bey ben 2011 yılında iş kazası geçirdim toplam 4ay raporluydum ve hiç kalkamadan yatarak tedavi gördüm sonrasında yaklaşık iki ay koltuk degnegiyle yürümeye başladım kazanıb üstünden 4sene geçti fakat bacaklarımdaki şişlikler ve agrılarım hala geçmedi bartın devlet hastanesinden rapor almak istedim şişlik ve agrı mevcut olmasına ragmen bende ortopedik kısalık uzunluk şekil bozuklugu yok diye %raporu vermediler elimdeki 4aylık rapor ve geçirmiş oldugum ameliyat epikriz raporumla dava açabilirmiyim yardımınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim hayırlı günler

  Reply
 202. metin karanfil

  merhaba Mehmet bey 2014 eylül ayında iş kazası geçirdim sibirya bölgesinde turk firmasında çalışırken gözümün birini kaybettim rusyada ilk mudahale yapıldı 15 güm tedaviden sonra istanbulda ameliyat geçirdim 3 ay sonra tekrar rusyada aynı firmada calışmam gerektiği için işime devam ettim 8 ay sonra izinli olarak geriye geldim geldikten 1 ay sonra firma benim cıkışımı vermiş tabi sigortadanda faydalanamıyorum 13 yıl calıştım bu firmada maddi ve manevi tazminat davası acabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşçi olarak hakkınızı aramaz iseniz bunlarla daha çok karşılaşırsınız. İşveren çıkışınızı vermiş ise işe iade davası açabilirsiniz. İş kazası nedeniyle tazminat davası da açabilirsiniz. İletişim bölümünden bize mail atabilir veya 0212 227 33 96 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

   Reply
 203. Metin Yeşilyurt

  Merhaba Mehmet Bey,

  Babam bi’ uluslararası tır şoförlüğü yapmakta iken 1 ay önce italya da kalp krizi geçirip vefat etti, çalıştığı firma Babamın çalışırken değil mola esnasında arkadaşları ile çay içerken fenalaştığını ve sonrasında ambulans hastaneye götürmüş ve babam hastanede vefat ettiği için iş kazasına girmediğini söylemektedir, yalnız kalp krizinin ilk nerede gerçekleştiğinin belgesi bizde de firmada da bulunmamaktadır. sizce bu durum iş kazasına girer mi? Konsolosluğun gönderdiği belgeler içinde olayın nasıl nerede olduğu yazmıyor sadece doktor raporu var kalp krizi gecirdiğine dair.Tazminat alma imkanımız var ise sizlere müracaat edeceğiz, saygılarımla..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Olaya tanıklık eden kişilerin beyanları önem taşır. Kişilere ulaşıp durumu öğreniniz. Diğer yandan molada veya iş anında olması önem taşımamaktadır. Her halükarda iş kazası olarak değerlendirilecektir.

   Reply
 204. ayhan yalçın

  merhaba Mehmet bey eşim 2011 yılında iş kazası geçirdi sol başparmağı koptu ve işaret parmağında hissizlik ve incelme var özel hastaneye götürmüşler ve orda polis tutanağı tutulmamış.vedoktor orda olmadığı içinde bi işlem yapılmamış. hastaneden çıkış vermek içinde eşime iş kazası değildir yazısı imzalatmışlar.ama eşim kendisi yazmamış ve o acıyla ne yaptığınıda bilmemiş.biz bu hastaneye dava açabilirmiyiz açarsakta kazanma ihtimalimiz varmıdır acaba

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’ya başvurarak iş kazası geçirdiğinizi bildirin ve iş kazası dosyasının açılmasını isteyin. SGK bir soruşturma başlatacak ve kazanın iş kazası olduğuna karar verir ise buna ilişkin ‘çalışma gücü kaybı oranı’ belirleyecektir. Bu oranın belirlenmesiyle birlikte tazminat davası açabilirsiniz.

   Reply
 205. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Eğer yetkili kişilerin bir kusuru var ise bilirkişi raporunda bunu belirtir ve ilgililer de sanık olarak ceza mahkemesinde yargılanırlar.

  Reply
 206. Fuat

  Merhaba, ben bundan bir sene önce iş kazası geçirdim. İş kazası sonucu sağ baş parmağından ameliyat oldum. Çalıştığım yerden çıkarak başka bir yere işe girdim,iş kazası geçirdiğim kişi tarafından bir şekilde çalıştığım yerden çıkarıldım. Ve tekrar iş kazası geçirdiğim yere zorla çalışmak istemediğim halde zorla çalıştırıldım, tehdit ve dövme var ne yapmam gerektiğini konusunda yardımcı olur musunuz? Şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin.

  Reply
 207. Burhan

  Selamın aleyküm ben bir is kazasi gecirdim yuksek gerilim akimina carpildim ve sol elim sinir ve kas kaybim oldu parmaklarimi hisetmiyorun sag kolundan kesilen yüzük parmagim ve sag ayagimdan basparnagim ve yanindaki parmagim kesildi ve sol ayagimdan kesilen sondan 3 parmagim ve topuklara kadar kesildi vicudumda yanik izleride bulunmaktadir 7kere ameliyat gecirdim cve sigortam dahi yapilmamisti is güvenliği de yoktu tazminat davası acilsa sonuc ne olur

  Reply
 208. Erdal özbey

  Hocam selam
  Benim adim erdal özbey 43 yasindayim
  Ben avusturyada yasıyorum 2006 da 9 ayın 25 de bır iş kazası gecırdım calıstıgım ızolasyon işinde 3 kattan asagı dustum 30 gün komada kaldım 2 senede calısamadım,, derken mahkemeye vermedım ( acıkcası ıyı degıldım ) komadayken beyın kanaması gecırmısım 3.4 defa 4 tane catlak kaburga var ve cok asiri derecede bel agrisi cekiyorum bu aralar belirli bır zaman 3 yada bes ay sonra 12 bin euru gibi bi aci parasi verdilerve 375 euro da renteye bagladilar 9 senedir geliyor senede 14 defa geliyor o para su anda bir rehabilitationszentrum da 21 gunluk kur yane tedavi goruyorum redaviden sonra burdaki raporlarimida aldiktan sonra firmayi mahkem3ye vermek istiyorum cunku belim agriyor yedi hafta istirahatte kaldigim icin cikişımı verdı kuksek bır mevlada tazmınat davası acmak ıstıyorum ACABA BENIM BU OLAYIM ZAMAN AŞIMINA UGRAMIŞMIDIR rente oldugu sürece haklarımın ölmediğini cok kişi söylüyor
  İş kaybım var bılıyorum ama ekadar oldugunu soylemıyorlar benimde bildigim duydugum kadariyla % 30 altinda oldumu renteye bile baglamiyorlar bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim ne yapmam gerekiyor

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Zamanaşımına uğramak üzere. Firmanız Türkiye firması değilse zaten burada dava açamazsınız.

   Almış olduğunuz paralara karşılık evrak imzalatılmış ise dava açsanız da maalesef reddedilir.

   Reply
 209. emre

  merhaba mehmet bey ben iş kazası sonucu %13,2 sürekli iş göremezlik raporum var.işveren kusuru %95 benim kusurum %5 olarak rapor geldi.bu oranlar karşısında maddi ve manevi tazminat davası açsam ne kadar alabilirim?bilgilendirirseniz sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tazminat davası açmanız halinde ne kadar tazminat alacağınızı yalnızca bu verilerle hesaplayamayız. Bu nedenle dava açmak istiyor iseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 210. Bayhan

  Sayın mehmet bey ben zoguldakda ruhsatsız maden ocağında göçüte ölen mehmet aygünün eşiyim eşimin davası devam ediyor ve busıralar sonuçlanması bekleniyor mahkemede karştarfın avukatı bana ve uç çocuğuna tazminat olararak yüz bin teklif sunuyor birde bizim yapacağımız bu kadar diyorlar benim uç Çocuğumun hakkı bunu avakatımızda mahkemeyi kazanırız ama adamın üzerinde mal varlığı yok parayı alamayacağmızı belirtiyor benim hiçmi çıkar yolumyok bana beni bu konuda aydılatısanız çok memnun olurum inanın kimseye ğüvenemiyorum

  Reply
 211. ali

  2013 yılıda trafik kazası yaptım adli tıpta /23 rapor aldım 6 duruşma yapıldı 1 ay sonra gün verdiler bili kişi raporu geldi kaç ay sonra sonuclanı ve para alırım bu konuda yardım iştiyorum av bey iyi çalışmalar05549101195

  Reply
 212. ibrahim çiçek

  Merhaba av.bey abi 2013 yılında bi fabrikada çalışıyıdu görevi dışında bir iişe yollanmış onunda eğitimi endisine verilmemiş ve baret kemer vb koruyucu aletlerde verilmemiş kendisine ve bu un neticesinde üstün yük düşüp beyin kanaması sonucunda vefat etti sgk müfettişi iş yerini yüzde yüz kusurlu buldu dava açtık hesap bilirkişisi yüzde seksen kusur buldu merhumun üç çoçugu var ne kadar tazminat çıkar acaba Allah razı olsun

  Reply
 213. Merve

  Merhabalar ben is yerinde çalışıyordum is arkadaşıma gözümün önünde elektrik çarptı ve yaralandı aylarca hastanede yattı is yerini mahkemeye verdi tazminat davası açtı beni iş yeride beni görgü tanığı diye yazmışlardı bende onlar için ifade verdim onları savundum ama iş arkadaşım haklıydı ve ben şimdi çok pişmanım gözüme uyku girmiyor yalan ifade verdim diye ben bu konuda ne yapabilirim lütfen bana yardımcı olabilirmisiniz.simdiden teşekürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dosya hangi mahkemede görüldü ise gidip beyanda bulunabilirsiniz. Karşı tarafla iletişime geçerek beyanınızı değiştirmek istediğinizi söylerseniz karşı tarafın avukatı sizi yönlendirir.

   Reply
 214. Bahri akdemir

  Slm hocam ben 4 ay önce otelde düştüm skafoid kemigim kırıldı ameliyat oldum fizik tedavi gördüm fakat değişen birsey yok çok rahatsızim dava açmayı düşünüyorum sizce olumlu bir sonuç cikarmi sizce kazanma ihtimali var mu siz ne düşünüyorsunuz ne yapmam gerekiyor bilgilendirseniz çok sevinirim

  Reply
 215. Soner

  Mehmet Bey merhaba

  Geçen ayın 10 unda ağabeyimi iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Evli ve üç çocuk babasıydı ağabeyim. Maddi manevi tazminat davası açmak konusunda kararsız kaldık. SGK ya iş kazası maaşı için gerekli evraklarla birlikte başvurduk. Bir avukat iş yerinin sgk ile olacak olan davanın sonucunu bekleyin demesi pek mantıklı gelmedi bana bunu söylemesinin sebebi acaba sgk nın hata kusur oranlarını belirleyecek olması içinmi herhangi bir başvuru yapmadan da bu raporları hazırlıyor mu sgk Nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda bilgi verebilirmisiniz acaba ? Tahminen tazminat tutarı için acaba bir miktar söyleyebilirmisiniz ?

  Reply
 216. ahmet

  İyi günler mehmet bey bir geri dönüşüm fabrikasinda geçirdim bi is kazası sonucu kesici bir makine de 2 parmağın kesildi birini diktiler biri dikilemedi bu konuda yapmam gereken nedir ce vabiniz için şimdiden tsklr

  Reply
 217. Sami Karaosmanoğlu

  02.03.2012 yılında elektrik yüksek akıma kapılma sonucu iş kazası geçirdim.İş verene tazminat davası açtım %32 iş göremez sürekli raporum var.Sol elim kullanılamaz durumda.Mahkeme sonucu % 30 ben kusurluyum %50 şirket kusurlu ve %20 de asıl şirket kusurlu bulunmuş.Kaza geçirdiğimde yaşım 29 günlük yömyem 40 tl (maaım 1200) evli ve 2 çocuğum var.Şu andada aynı şirkette engelli statüsünde çalışmaktayım.Sonuç tazminat hesaplanması için bilirkişiye gönderildi.Bu arada sgk dan şu anda 520 tl maaş alıyorum.Sizce yaklaşık ne kadar tazminat çıkar.İyi çalışmalar.

  Reply
 218. Sami Karaosmanoğlu

  Mehmet Bey, Şunu belirteyim %60 sürekli engelli raporum var fakat %32 meslekte iş gücü kaybı oranı tespiti yapılmıştır.oranlardanda anlaşıldığı üzere ciddi anlamada çalışma ve yaşa hayatım zor.ve bu oranlarda tazminat çıkarmı yoksa 3,5 yıldır boşunamı uğraşıyorum sizce?Kolay gelsin.

  Reply
  1. Sami Karaosmanoğlu

   Mehmet Bey nihayet son mahkeme görüldü ve duruşma sonunda karara çıkıldı.Bilirkişi raporuna görede 150 bin maddi 50 bin manevi tazminat kararı verildi.Şimdi gerekçeli karar yazılacakmış onu bekliyorum nasılsa.Tabi temyiz haklarıda var ama merak ettiğim benim sgk dan almış olduğum 520 tl maaşın peşin sermaye değeri denilen bedel bundan düşülecek mi? ve bu ne kadar tutar sizce bir hesaplama bulamadım internetten.Kısacası elime ne kadar tazmibnat geçer sizce yardımcı olursanız sevinirim hayırlı işler.

   Reply
 219. Cengiz erdogan

  Mrhb, uc yil once is kazasi gecirdm parmaklarim ortadan kesildi iki ameliyatla dikildi.kaza gecirdigimde sigortasiz oldugum icin patronum kazayi evde gecirdigimi soylettirdi. Hastane masraflarim karsilansin diyede geriye donuk on gunluk sigorta yapti.tedavim bitince sigortami iptal ettiler .isten cikmam icinde elinden gelenleri yaptilar simdi isten ciktim ama ne bi tazminat ne baska bisey aldim.simdi geriye donukte olsa dava falan acsam bi hakkim var mi acaba simdiden tesekkurler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşvereni korumanız nedeniyle haklarınızdan feragat etmişsiniz. SGK’ya başvuru yapınız ve iş kazası olayını olduğu gibi aktarınız. SGK işlem yaparsa ve iş kazası dosyanızı açarsa maluliyet raporu çıkaracaktır. İş gücü kaybı oranınız belirlendiğinde bize ulaşırsanız davanızı açabiliriz.

   Reply
 220. Hasan aydoğan

  Merhaba mehmet bey ben 5 ay kadar oluyo işkazası geçirdim 9 tane kırık var dalak alındı ak ciyer patlak kolumdada pilatin var . benim is kazası sigortam vardı patron dava açma sigorta parasını ver sana yüz milyara kadar bi ev alıyım diyo sizce ne yapmalıyım

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası nedeniyle dava açılırsa ne haklarınız olur bu hususta bilgi almak istiyor iseniz iletişim bölümünden bize ulaşmanız gerekir.

   Reply
 221. Davut demirtaş

  Selamın aleyküm av. Mehmet bey öncelikle bizleri aydınlattığın icin cani gönülden teşekkürler ben 2011 de samsun atakumda inşaatta calışırken üzerime 1,5 tonluk betonun düşmesi sonucu t3 t4 tabir edilen ourilik felci oldum sandalyeye bağlı yaşamaktayım 7 yaşında 1 kızįm 16 yaşında 1 oğlum var bi arkadaşım ankaradan kazım bayraktar diye bir avukat tuttu benim davamz bakıyordu duruşma günlerine her gelmesinde 100 tel para istemişti durumum kötü olduğundan karşılıyamadım davayı yarım bıraktı şuanda avukatım yok adliye avukatlar barosundan beni kazader trafik idş kzası yardımlaşma derneğine gönderdiler gittim dernek kapanmış bu davaya bir avukat tutsam davayı kaybedersem dava masrafları avukat masrafları ve sgk nın bana bağladığı iş kazası kesilirmi dava masrafları ve avukat masraflarını dava sonuclandiginda kaybedersem benim ödememmi istenir yazacağınız cevaba şimdiden teşekkür derim tlfn 538 580 99 79 samsun merkez ilkadım ilcesinde ikamet etmekteyim

  Reply
 222. Davut demirtaş

  Mehmet bey kaza gecirdiğim günden 05- 04 -2011 27-05-2011 e kadar yoğun bakımda kalmışım hatırlamıyorum hastane masraflarını babam karşılamış hastanenin bana verdiği engelli raporu %97 iş görememezlik ben serbest olarak calışıyordum şahıs işinde kaza gecirdim hicbir gerek hastane gerekse ziyaretime hic gelmedi ev sahibi oğlumu yanlış yazdım 6 yaşında oğlum 7 yaşında kızım var benim doğum tarihim 08-01-1985 dir

  Reply
 223. Ahmet

  Mehmet emre bey selamlar b 4ay önce iskazasi gecirdim sol kalca kemigi kirik pilatinli ve soldizdede kirik var sag ayak bilegim kirik platinli sag dizdede kirik var belde l1kemigi kirik dudaklarimin ic di dikisliydi üst ön dislerden 8tanesi kirik tazminat acma hakkim varmi varsa nekadar tazminat alirim saygilarimla

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tazminat davası açabilirsiniz. SGK’ya başvuru yaparak iş gücü kaybı oranınızın belirlenmesini istemeniz gerekir. İletişim bölümünden bize detaylı bir mail atarsanız size yardımcı olabiliriz.

   Reply
 224. misafir

  merhabalar yaklaşık 8 9 ay önce iş kazası geçirdim motorla tedavi gördüm ancak dr bişeyim olmadıgını söyleni fakat benim çenemde hasar kaldı yani geceleri agrı yapıyor bunla ilgili tazminaz talep edebilirmiyim…

  Reply
 225. Ferhat

  Merhabalar is yerimin bana tahsis etmis oldugu avuc ici taslama motoru(jet tasi) ile calisirken bacagimi kestim ve 15 gun calisamadim bacagimda iz kaldi ve ara ara sizliyor toplam 9 dikis yedim bana verilen ekipmanin daha once kullanilmis ve koruma saci çıkartılmış ben bu durumu kazadan 4-5 ay once is guvenlik ekibinin kontrolunde is yerime de bikdirmistim goz gore gore bu ekipmanla calismama musade ettiler olay 15 ay once oldu. O zaman isimi kaybetmeyim diye sikayetci olmadim olabilirmiyim.
  Bu eksiklik is guvenlik ekibinin tesbit tutanaginda yazili ve imzali olarak var hemen yenisini verdiler ve koruyucu ekipmanlar icin diger calisanlara siki yonetim ilan ettiler.

  Reply
 226. murat

  Merhaba Hocam Dğerli yorumlarınızdan bilginizden faydalanmak istedim ben yılbaşına birkaç gün kala çalıştığım iş yerinde Duvara dayalı olan yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda sabitlenmemiş dökme demir merdivenin düşmesi sonucu Kafamda yaralanma meydana geldi o gün sağlık kuruluşları olay yerinden alıp hastahaneye götürdüler hastahanede de haliyle polis tutanak tuttu. Ve sonrasında kafadan aldığım darbeden ötürü bir çok vucut azalarımda dengesizlik ve agrı sızı yaşadım. Kafamda haliyle dikişli. Sizden cevabını almak istediğim husus şu Beni iş veren kazadan sonra hiç umursamayıp hiç sormadı ben bundan ötürü kendime yapılmış bir haksızlık olarak kabul ettim ve iş vereni iş kazası altında Mahkemeye vermek istiyorum bundan bir kar elde edebilirmiyim ? iş veren veya aynı şekil tazminata yönelik ne sonuç alabilirim ?

  Reply
 227. ahmet

  11.10.2011 tarihinde iş kazası geçirdim. kaza sonucu sol elimin işaret,orta ve yüzük parmaklarımın uç kısımları (kemiklere kadar olan kısımları ve tırnakların tamamı) ezilerek koptu. toplamda 2 ay iş görmezlik raporu kullandım. 10 ay önce avukatım aracılığıyla 1000tl maddi 50000tl manevi olmak üzere 51000tl dava açtım. avukatımın dediğine göre kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte dava açtık dedi. bu yasal faiz nein nesidir. nasıl hesaplanır. yasal faiziyle birlikte benim alabileceğim tazminat toplamı nedir? maluliyet oranım: %7.3

  Reply
 228. Doğancan yiğit

  Merhaba;
  26.10.2015 tarihinde bir iş kazası geçirdim. Bunun sonucunda sol el baş ve orta parmakta kırık meydana geldi 75 gündür raporluyum. Baş parmağımda kırıktan dolayı oynatamama sorunu yaşadım. Fakat fizik tedavi sonucu %99 oranında oda düzeldi. Şuanda çok bir problemim yok fizik tedavi masraflarını kendim ödemiş bulunmaktayım. Buna rağmen işveren beni işten çıkartmasa dahi bi dava açma hakkım mevcutmudur.
  İyi günler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’ya başvuru yaparak maluliyet raporunu almanız gerekir. Bu raporun sonucuna göre dava açabilirsiniz. Bunun yanı sıra hastane masrafları için de dava açabilirsiniz.

   Reply
 229. gökhan

  Merhaba Mehmet Bey

  iş kazası nedenşiyle vefaat eden yakınımız adına dava açtık fakat iş veren anlaşalım diyor. Anlaşırız diye biz otopsi bile yaptırmadık diyor. Şimdi 2 ay geçti kazanın ardından iş veren karşı dava açıp mezarın açılmasını isteyebilir mi eğer isterse mezar ailesi istemesede açılabilir mi.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Taraflardan birisinin otopsi istemesi halinde mahkeme otopsiye gerek görür ve otopsi yapılır burada aile iznine gerek olmayacaktır.

   Reply
 230. Numan

  Üvey babam inşaat işçiliği yaparken asansör boşluğuna düştü vefat etti. Sigortası vardı. Asansör boşluğunda herhangi bir güvenlik önlemi yoktu. Tamamen boşluktu. Geride 10 yaşında çocuğu ve 50 yaşında annem kaldı. Tazminat alabileceğim minimum ve maksimum aralık nedir acaba?

  Reply
 231. erkan

  Merhaba,

  2004 yılında çalışmış olduğum bir iş yerinden kendi isteğimle ayrıldım.

  Fakat kayıtlara (11) iş kazası sonucu ölüm yazılmış. Yanlışlıkla yazıldı. Bu konuda ne yapabilirim. Çalıştığım iş yeri için dava açabilir miyim?

  teşekkürler.

  Reply
   1. erkan

    Merhaba Emre Bey,

    Böyle bir yanlışlıklığı bilerek yaptıkları için. Kendi isteğimle ayrıldığım için beni biraz uğraştırmak istiyorlar.
    Noterden İhtar çekmem gerekir mi?

    teşekkür ederim.

    Reply
 232. Aynur

  merhaba Emre Bey,

  2015 ocak ayında çalıştığım iş yerinde bir iş kazası geçirdim.Bir Pazartesi sabahı saat 8.30 da Ofis bölümümüzde mutfak kısmında bulunan çaydanlıkta alt kısmında kimyasal kireç sökücü malzeme üstünde çay ve yan ocakta çay demlenerek bırakılmış ve mutfak çalışanımız yrinde değil üretim departmanına geçmişti. Biz yeri gelip kendimiz alıyor yeri gelip mutfaktaki arkadaş getiriyordu. Hiç bir tehlikeli madde içerir yazmıyan hergün aldığımız çaydanlıktan çay aldım ve iş başında o yoğunlukta içtim.Sonradan ani bir yanma ve kimsenin durumu ciddiye almaması üzerine hastaneye gittim.Güvenlik arkadaş da benimle geldi ve iş kazası raporu tutuldu adli vaka raporu ile. Hayati riski vardır raporu hazırlandı. 48saat tetkikler hastanede kaldım ve sonrasında belli tedaviler sonucu bir tehlike kalmadan hastaneden ayrıldım.15 gün kadar rapor kullandım ve daha sonra istifamı verdim.Bu sürede ben hastanede iken ofisteki arkadaşlar yalan beyanda bir tutanak yazıp hastaneye fax çektiler.Beni suçlu bulan.1 yıl aradan ben peşine düşmediğim halde adli vaka olup kamu davasına dönmüş ve davaya çağırıldım mağdur olarak. O dönem 4 5 ay kadar işsiz kaldım mağdur oldum ve çok üzüldüm.Panik atak geçirdim ve o anda patladı ilaç kullanmaya başladım.Ben bu durumun ihmalkarlığının şirkete mal olmasını istiyorum ve mağduruyitimin karşılanmasını istiyorum.Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’ya başvuru yaparak iş gücü kaybı oranınızın belirlenmesini istemeniz gerekir. Bu oran belirlendikten sonra tarafımıza başvurunuz ve davanız için detayları görüşelim.

   Reply
 233. SEVİL

  MERHABA benim kardeşim 17 yaşında çalıştığı iş yerinde öldürüldü öldüren kişi müebbet yedi sigortasız çalışıyordu aile çay bahçesi gibi bir yerde içkide vardı akşamları biz sigortaya dava açtık henüz sonuçlanmadı tazminat alırmıyız alırsak miktarı sizce ne olur çünki patronu kardeşimi öldügü güne bir günlük sigortalı göztermiş acil cvp

  Reply
 234. Murat

  Emre bey merhaba ben 20 Şubat 2014 tarihinde inşaat ta balkonda bulunan duvara yaslandim dan dolayı 4. Kattan aşağı düştüm sgk ya muraat ettim kaza roporum % 51 çıktı is kazası olduğu için müfettiş ler ifademi aldı. müfettişlere sormama rağmen daha kusur oranının belirlenmedigini söylüyorlar benim kaza olayından itibaren 2 sene dolmak üzere müfettiş kusur raporu çıkmadığı zaman 2 sene dolarsa ben tazminat davası acamayacakmiyim veya alabilirmiyim bilgi verirseniz çok sevinirim çünkü 2 sene dolmak üzere şimdiden teşekkürler

  Reply
 235. ahmet

  Merhaba mehmet bey 2014 agustos ayinda is kazasi gecirdim işleme tezgahına sol isaret parmagımın birinci bogumu koptu isleme tezgahi elle veya takim aletlerle ve demir parcalarla ayarlaniyor yani ayarlana bilecek ekran panosu yok iki gun once ayni makinede yanimda calisan abinin parmagi kopuyordu ozamamki zamanda makinenin arızalı olduguna dair şahit olurum dedi hastanede polis yanima gelmis hatirlamiyorum iki sefer sonra sikayetci olmamisim ücüncü sefer geldiginde imza atmisim kardesim soyledi iki ay rapor verdiler raporum bittikten sonra usta bası beni cagirdi gel calis diye bende gittim basladim ise bir ay sonra 2000 tl borc cikardilar hastane masraflari diye bende hakli olarak kizdim itiraz ettim borcu sildiler avukata gittim anlasmaya varın dedi patronumla görüstüm elinin orda ne işi vardi koymayaydın elini yapacagım birşey yok dedi simdi aradan bir bucuk sene gecti aynı yerde calısıyorum patron ve usta başı makine ayarladıgımı görünce dalga geciyorlar birdaha kaptırsana elini diyorlar onlar gulunce zoruma gitmeye basladı bugun avukata gittim hastanede polise şikayetci degilim diye imza atmissin hicbir hak talep edemezsin iki sahit lazim sen ciksan fabrikadan tutanak tutarlar sen zararli cikarsin dedi simdi mehmet bey ben ne yapmam lazim parmak koptu. suclu benmi oldum yardimci olursaniz sevinirim tesekkur ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şikayetçi olmasanız da dava açma hakkınız var. Bu nedenle yapmanız gereken işlem SGK’ya başvuru yaparak iş gücü kaybı oranınız nedir bunun tespit edilmesini istemek. Başvurunuzu yapın ve ardından bize ulaşın. Gerekli süreci başlatacağız.

   Reply
 236. RECEP KARAGÖZLÜ

  Merhaba ben öğretmenim,,meslek lisesi son sınıfta okuyan bir yiğenim kasım 2015 te staj gördüğü şeker fabrikasında stajı ile ilgisi olmayan bir bölüme bir usta tarafından götürülmüş. zehirlenme tehlikesi olan bir birim. Burada uzun süre kalınca zehirlenme sonucu bayılıyor, hastaneye kaldırılıyor. Bayılma esnasında başını sert bir zemine vuruyorve beyinde ödem oluşuyor. ameliyata alınıp tedavi görüyor.26 dikiş atılıyor. 2 ay süre ile okuluna gidemedi. ailesi de olumsuz etkilendi. eğitim hayatı tehlikeye girdi. üniversite sınavlarına hazırlanıyordu.
  bu durumda maddi manevi tazminat açılabilir mi? faydası olur mu? hukuki açıdan neler yapabiliriz? bilgilendirirseniz memnun olurum.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’ya başvuru yaparak iş gücü kaybı oranının belirlenmesini isteyiniz. Bu oranın belirlenmesiyle birlikte maddi ve manevi tazminat davası açılabilecektir.

   Reply
 237. SEFA IŞIK

  MERHABA,

  Emre Bey, babam 01,16,2016 gecesı iş kazası gecırdı. dustugu yerın yukseklıgı 1,5 metre yukseklıgınde herhangı bır onlem alınmadıgı bır bolge. ustelık calısma saatlerı gece vardıyası ıcın aksam 20:00 sabah 08:00 arasında(12 saat) tir. iş kazası gecırdıgınde 4 ile 6 arası kaburgası kırılmıs ve kırılan kaburgalar sag akcıgere batarak ıc kanamaya ve akcıgerın zarının yırtılmasına , cıgerın zedelenmesıne sebep olmustur. 15 gun hastane de yattıktan sonra taburcu oldu 45 gun ıstırahat ıle. hastane cıkısında karakola gıderek anlaşmalı bır sekılde sıkayetcı oldugumuzu belırttık. ayrıca hastanede yattıgımız sure zarfında ıs veren herhangı bır amacla maddı manevı yardım da bulunmamışlardır. Bu durumda tazmınat davası ve malulen emeklılık ıcın yapılması gerekenler nelerdır. bırde tazmınat davası acsak kazanma olanagımız nedır? yardımcı olursanız coook sevınırım.

  TEŞEKKURLER.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yapmanız gereken işlem SGK’ya başvuru yapmak. SGK yetkilileri süreç için gerekli prosedürü başlatacaktır. SGK tarafından maluliyet raporu çıkarılması halinde tazminat davası açabiliriz.

   Reply
 238. Mehmet

  Mehmet Bey Merhaba,

  Kısaca durumu özet geçeceğim çok fazla detaya girmeyeceğim. Yaklaşık 1 hafta önce kurumsal bir şirkette çalışmakta olan yakınım evinden işini servis aracı ile giderken servis aracının kaza yapması sonucunda ( kazaya karışan ikinci bir araç veya şahıs yok araç yoldan çıkarak devriliyor. ) vücudunun 3 farklı yerinde kırıklar oluşuyor ve hala hastahanede yatmaya devam ediyor. Ameliyatlar geçirdi ve geçirmeye devam edecek.

  Sanırım uzun bir süre eski sağlığına kavuşamayacak en önemlisi belinde bulunan kırıklardan dolayı eski gücünü toplaması uzun sürebilir. Çalışması ve bakımlarını karşılaması şuan için mümkün değil. Şuan için şirket tüm masrafları üstleniyor gibi.

  Fakat ailesi bu konuda tedirgin sonuç olarak 1 yıl kadar uzun bir süre fiziki gücüne kavuşamayacak çalışamayacak ve maddi bir geliri olmayacak. Aile şuan için mahkemeye başvurmayı düşünmüyor. İlk olarak şirketten bir şeyler talep edecekler ve şirket yetkileri ile görüşülüp mağduriyetlerini dile getirdiler hiç bir şeyin sözde kalmamasını her şeyin yazılı belgeli olarak bulunmasını istediler. Şirkette neler istediğinizi bize yazılı olarak bildirin diye geri dönüş yapmış bulunmakta.

  Şuan için aile bu mağduriyet için şirketten ne gibi şeyler talep edebilirler. Konu hakkında yardımcı olmanızı rica ederim.

  Reply
   1. cengiz

    Selam inşaat işçisiym düştüm parmağım kırdı vücuda ezilemelek var basit yaralamalardan dedim devam ediyor patronum ilgilen miyor dava acaba bilirmiyim birşey çıkarmış

    Reply
    1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

     Merhaba,

     SGK’dan maluliyet oranınızı gösteren raporu isteyiniz. Bu rapor çıktıktan sonra bize ulaşınız, gerekli hukuki desteği size sağlayacağız.

     Reply
 239. Muhammet

  Merhaba mehmet emre bey ben geçen yıl iş gerinde kaza iş kazasi gecirdim parmagim kırıldı
  Ve şimdi eski seklini kaybetti dava açma hakkım
  Varmıdır simdiden Teşekkürler

  Reply
 240. bülent

  merhaba hocam kolay gelsin.benim sorum şu olacak.ben 1998 yılında iş kazası nedeniyle bir gözümü kaybettim.mahkeme kararıylan malulen emekli oldum.ve mahkeme bana manevi tazminat verdi.ama limited şirketi olduğu için şirket ortakları şirketi lav etmişler kapatmışlar.benim manevi tazminatımı ödemediler.ben defalarca adalet bakanlığına yazılar yazdım.dosyam hala icrada bulunmaktadır .şirket ortakları manevi tazminatımı ödemiyorlar.ne yapmam gerekir acaba.adalet bakanlığından beni arayarak savcılığa suç duyurusunda bulunmam gerektiği söylendi.manevi taminatımı alabilirmiyim acaba.

  Reply
 241. serkan

  merhaba mehmet bey ben sakarya üniversitesinde özel şirkete baglı güvenlik görevlisiyim.1nisan da bi sorunlı bi öğrenci ters yönden sagdan soldan kaçarak içeri giriş yapmaya calışıyor başarıyorda.biz bu öğrenciyi yakaladık ve çalıştıgı şirkete baglı kiralık aracından aşagı inmediği gibi kasıtlı bi şekilde üzerime sürüp ayagımın üstünden gecti ve ayagımda kırık ve bilekte ezilme meydana geldi 25 nisana kadar raporluyum.hemen emniyete gidip şikayette bulunduk.ifadeyi alan polis görevi yaptırmamak için direnme görevli memura mukavemet taksirle yaralama vs yazılar yazdı.trafik poliside inceleme yaptı.aynı zamanda iş kazasınada giriyormuş.benim ne yapmam gerekli.iş kazası için ve neler hususnda dava acabilirim bilgilendirirseniz sevinirim…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’ya başvuru yapıp iş kazası geçirdiğinizi ve maluliyet raporunun tanzim edilmesini isteyiniz. Bu rapor çıktıktan sonra bize ulaşınız gerekli desteği sizlere sağlayalım.

   Reply
 242. arif

  Merhabalar Mehmet bey; 2015 te Eşim işyerinin servisi ile toplu şekilde (16 kişi) işe giderken yolda trafik kazası geçirdi,parça parça olarak 45 gün rapor verildi,kayıtlarda iş kazası olarak geçti,işyeri özel hastanade tedavi yaptırdı pisikolojik destek de dahil, iyileşinceye kadar aynı zamanda maaşınıda verdiler, bu arada özel hayat sigorta poliçeside mevcut,ama ailecek çok etkilendik bu durumdan hukuki olarak bizim takip etmemiz gereken işlemler neler bu konuda bilgi verebilirmisiniz.Şu an kazadan dolayı vücüdundaki kırık bazen etkiliyor.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası neticesinde kalıcı bir hasarın kalıp kalmadığı hususunun belirlenmesi gerekir. SGK’dan maluliyet raporu alınmış mı buna bakınız. Böyle bir rapor hazırlanmış ve %0’dan yüksek bir maluliyet çıkmış ise dosyanız ile ilgilenebiliriz.

   Reply
 243. mehmet

  Merhaba;MEHMET BEY Ben 2009 da iş kazası geçirdim sol gözümden ve sigortam yoktu şikayetci olmadım olmama durumunuda anlıyosunuz dur.şimdi dava açacağım herhangi birşey olurmu görme kaybım var ve ne kadar tazminat davası açabilirim.ve ne kadar tazminat alabilirim bilgilendirirseniz sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tanık bulabilirseniz dava açılabilir. Aksi halde o dönemde meydana gelmiş iş kazasını kanıtlasak dahi ilgili şirkette iş kazasının meydana geldiğini kanıtlamak zor olacaktır.

   Reply
 244. naz

  Merhaba Mehmet Bey; eşim sigortalı çalıştığı işyerinde gece vardiyasında makinayla 3 parmağını koparttırdı.Hmen o gün ameliyata aldılar özel bir hastahanede.masrafları fabrika tarafından karşılandı.ancak biz haklarımızı bilmiyoruz.
  zorlu bir süreç bizi bekliyor ikinci bir ameliyat ve uzun fizik tedavi olacagı söylendi.İşverene dava açmalımıyız bu arada makinaya ögrenme amaçlı yeni verilmişti eşim bu bölüme.sorumlu usta bir başkası.
  tesekkurler cevap için.

  Reply
 245. Berkant

  Merhaba Emre bey iş kazası sonucu kaza yaptığım hastane% 5 özürlü raporu verdi bende iş yeri ve % 5 veren hastane yi mahkeme ye verdim malulen emeklilik başvurusu yaptım% 3 verdi Ankara. işveren dava mı geri almak için kağıt imzalattı mahkeme bittikten sonra sağlık raporu na uymadı ağır iş’de çalışamaz raporu na rapor bittikten sonra başka hastane% 49 özürlü % 52 iş gücü kaybı var diye 1 yıllık yazdı emeklilik hakkım olursa tekrar dava açma hakkım varmıdır bunalım dan ne yaptığımı bilmiyorum lütfen yardımcı olurmusunuz. Teşekkür ederim

  Reply
 246. Ercan

  Selam Mehmet bey.
  Yaklasik 2.5 yil once is kazasi gecirdim.bir sekilde beni ozel bir hastane yetistirdiler. Yapilan mudahalenin hemen aksaminda taburcu edildim. Tabiri caizse karga tulumba sirket araciyla evime geldim. Bu kaza ne kolluk kuvvetine nede sgk ya bildirilmedi fakat sgk dan odememi is kazasi olarak aldim. Bu kazayla alakali bir ameliyat gecirdim 20 gun once. Ve daha yeni uyanmaya basladim ugradigim haksizliga. Sirket bana sadece kaza gunu hastane masraflarini karsilayarak ve maasimi tam yatirarak destek oldu. Ha bide yagladi balladi.
  Yasal haklarim nelerdir. Geriye donuk neler yapabiliriz. Basimdan darbe aldigim halde hastanenin beni o aksam taburcu etmesinide anlayamiyorum. Kandirildim galiba. Yardiminiz icin tsk ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası nedeniyle maaş bağlandı mı ? Eğer bağlandı ise maluliyet oranınız belirlenmiştir. Bu raporu bize ulaştırınız, gerekli araştırmayı yapalım.

   Reply
 247. Murat

  Emre bey ben 3 sene once is kazasi gecirdim raporlarim cikti %51 is görememezlik raporum var ödenek almaya başladım is kazası müfettişleri kaza oranını %15bana %85 insaat firmasına vermisler burum bu iken ben tazminat davası acabilirmiyim yardimci olursanİz cok sevinirim simdiden teşekkürler saygilarimla

  Reply
 248. Mustafa ali

  2007 de iş kazası gecirdim sol 2 parmagım kesildi.bazı medenlerden dolayı maddi sıkıntıdan dava acmadım simdi tazminat davası acabilirmiyim
  Cevabınız için Simdiden tesekkür ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Her halükarda 10 yıllık zamanaşımı söz konusudur. Bu zamanaşımı süresinin geçip geçmediğine bakmanız ve hızlı bir şekilde hareket etmeniz gerekir.

   Reply
 249. Umut

  Merhaba Mehmet Bey
  Ben 3 sene önce iş yerinde kendi işimi yaparken benden bağımsız forklift üzerinde götürülen sehpaların halatının kopup üzerime devrilmesi sonucu sağ kulağımın üst kısmı kısmi olarak koptu.. 12 dikiş atılıp tekrar dikildi. sol taraf kafa kısmımdada yarılma sonucu 10 adet dikiş atıldı. kulağımın estetik olarak görünüşü bozuldu. kafa kısmımdada saçları kısa kesmem halinde kötü bir çizik görüntüsü görülmektedir. yaklaşık 1 ay istirahat etmeme rağmen işyeri amiri devlet hastanesinden sadece 1 haftalık rapor aldı. daha sonra kendim özel hastanelerden ve iş yeri hekimimin olduğu hastaneden birer haftalık raporlar aldım. şu anda tazminat hakkım bulunuyor mu geçmişteki bu olaylardan ötürü. nasıl bir yol izlemem gerekiyor. iş yerim kulak için estetik masrafını karşılayacağını söylüyor ancak muayene olduğum uzman ve profesörler kulağın görünüşünün biraz daha düzeltilebileceğini ama kulağın eski görüntüsünün olamayacağını söylediler. Ne yapmamı önerirsiniz. Teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Meydana gelen kaza öncelikle SGK’ya bildirilmelidir. SGK, sizin iş gücü kaybı oranınızı belirledikten sonra maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

   Reply
 250. Eylül

  Merhaba Emre bey eşim 2012 de iş kazası geçirdi sol el dört parmağıüzerine Press inmesi sebebiyle ezildi ve dört parmağı kesildi biz dava açtık sigorta %25 iş göremezlik raporu verdi. Eşimin kusur oranı % 10 işyerinin kusur oranı %90 ve sigorta 25 binlira maddi tazminat belirledi davaya bakan hakim kusur oranına bakmadan 25 de ben vereyim dedi. 2015 in Temmuz ayında karara baglandı .Biz sonuca itiraz ettik dava hala yargıtayda ama size sormak istiyorum tazminat hep bukadar düşük mü gelir ve bize önerebileceğiniz bir şey varmı. Ayrıca eşimin psikoloji si de bozuldu fakat psikologa gitmeyi de kabul etmedi. Şimdiden teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tazminatın belirlenmesinde işçinin yaşı, iş göremezlik oranı, aldığı ücret vb. etkenler önem taşır. Bu nedenle belirlenen maddi tazminat ücreti herkes için farklı olabilmektedir. Dosyanızla ilgilenen avukatınız gereken başvuruları yapmış zaten, beklemeniz gerekmektedir.

   Reply
 251. soner

  soner
  22 Nisan 2017
  Your comment is awaiting moderation.
  merhaba benim babam 2007 is kazasi gecirdi 1sene calisamadi daha sonra ayni isyerine devam etti orda calisarak emekli oldu daha sonra rahatsizliklari basladi kafadasina aldi darbeden skk bunu farketti %35rapor alindi ve malul emekli likte bagladilar daha sonra mahkemeye verdik fabrikayi %70fabrika suclu %30babam mahkme ole sonuclandi simdi maddi ve manevi tazminat davasi actik nekadar tazminat alabiliriz 2007 den bugunede

  Reply
 252. Ozgur

  Sa ben 05 11 1999 yılında kaza yapmıştım bacağında platin var kafatası sol tarafı parçalanmıştı halen de kalıcı hasar var daha önce hiçbir bilgim yoktu daha önce açmadım şimdi dava acsam bi faydası olurmu bisey tutturabilirmiyim. Yardımcı olursanız sevinirim

  Reply
 253. Kumsal

  Merhaba öncelikle insanlara bıkmadan usanmadan cevap verdiğiniz için tesekkur ederim
  İskazasi davaların da uzuv kopmasi maddi manevi tazminat karar aşamasında yerel mahkeme verdiği kararda temhiznyolu kapataabilirmi ?

  Reply
 254. mahmut

  Selam 04 04 2017 iş kazasi gecirdim sol ayak bileğimm kirildi pilatin takildi 45 günlúk 30 gúfnlúk raporlar aldim caliştiğim iş yeri hic bir yardimda bulunmadi ne arayip ne sordu iş yerime dava acmak istiyorum sizce mantikli sayygilarimla ş
  teşekürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş yerinize tabii ki dava açmalısınız. SGK tarafından iş kazası neticesinde ne kadar malül kaldığınız belirlenmelidir. SGK, iş gücü kaybı oranınızı belirledikten sonra İş Mahkemelerinde dava açılabilir. Davanızda bizimle birlikte çalışma talebinde iseniz info@emreulusoy.av.tr mail adresimize mail atabilir veya 0216 550 33 23 numaralı ofis telefonumuzu arayabilirsiniz.

   Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir