İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

09 Ekim 2013

            İş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davalarında bazı önemli hususlar ve usuli işlemlere değinmek yerinde olacaktır. Nitekim iş kazası davaları niteliği itibari ile rapor almayı ve bilirkişi raporlarının düzenlenmesini içerdiğinden ötürü uzun sürebilmekte, davacı işçiler için zor bir süreç olabilmektedir. İşbu nedenle usül ekonomisi ilkesi bakımından iş kazası davalarında süreci hızlandırmak ve etkin bir hukuki süreç izlemek amacıyla süreci sizlere izah edeceğiz.

İş Kazası Halinde Yapılması Gerekenler

            İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte işçi ve işverene bazı hususlarda yükümlülükler doğmakta, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ise tarafların sorumluluğuna neden olmaktadır. İşbu nedenle iş kazasının meydana gelmesi halinde yapılacak işlemler şu şekildedir :

 • İş kazasıyla birlikte sağlık müdahalesi gerçekleştirilir.
 • İşyeri kaza raporu düzenlenerek, tutanağa iki şahit adı yazılır ve imzaları alınır.
 • Kaza, bağlı bulunan kolluk birimine (Emniyet veya Jandarma) bildirilir.
 • Kaza, bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Birimine bildirilir.

            İş kazası geçirilmesi halinde bu işlemlerin yapılması gerekmektedir. Şayet bu işlemlerin yapılmaması halinde işlemi yapmaya zorunlu olan şahıslar için gerekli tahkikat başlatılarak şahısların sorumluluklarına gidilecektir. Nitekim kanunun belirlemiş olduğu sürelere uyulması gerekir. Şayet bu sürelere uyulmaması işveren ve işçinin kusur oranları belirlemede önemli bir etken olabilir. Bu sürelere yönelik detaylı bilgi için : İş Kazası.

İş Kazası Halinde Açılacak Davalar Nelerdir ?

            İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte, işçinin yaralanması, ölümü hallerinde ilgili kolluk birimi ve Cumhuriyet Savcısı gerekli soruşturmayı yaparak ilgililer aleyhine ceza davası açacaktır. Bunun yanı sıra işçi veya mirasçıları (işçinin ölümü halinde) tarafından da hukuk davaları açılabilecek, tazminata yönelik talepler istenebilecektir. Görevli ve yetkili mahkemede açılacak maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası gibi davalar, iş kazası temelli olacak ve iş kazası neticesinde işçinin uğramış olduğu maddi manevi zararı tazmin etme amacı taşıyacaktır.

            Bunun yanı sıra iş kazası halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılacak rücu davaları da söz konusudur. Bu davalarda kusurun işverene ait olması veya üçüncü bir kişiye veya işçiye ait olması hallerinde Kurum, ödemiş olduğu bedeller için rücu edebilecek ve bunu dava konusu yapabilecektir. Netice itibariyle iş kazası neticesinde açılacak 3 adet dava tipi mevcuttur :

 • Ceza Soruşturması ve Ceza Davası
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları

İş Kazası Neticesinde Ceza Soruşturması

            İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte bağlı olunan kolluk birimine işveren tarafından bildirim yapılmalıdır. Bağlı olunan kolluk birimi polis olabileceği gibi jandarma da olabilir. Bildirimin yapılmasıyla birlikte ilgili iş kazası için dosya açılacak ve kolluk birimleri tarafından tahkikat aşamasına geçilecektir. Burada bir ölümün varlığı halinde dosya ile bizzat Cumhuriyet Savcısı ilgilenecek ve şayet kusurlu şahısların tespiti ile birlikte bu kusurlu kişiler aleyhine ceza davası açacaktır.

            İş kazası nedeniyle ölüm meydana gelmesi halinde, şayet ilgililere kusur atfedilebilmişse Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği ceza davası açılacak ve şirket yetkilileri ve sorumlulukları tespit edilen şahıslar sanık olarak yargılanacaklardır.

İş Kazası Neticesinde SGK Tarafından Açılacak Rücu Davaları

            İş kazası neticesinde kusur oranlarının belirlenmesi ve işçiye, üçüncü kişiye veya işverene kusur izafe edilmesi söz konusu olacaktır. Bu kusur oranları neticesinde işçiye, geçirmiş olduğu iş kazası neticesinde gerekli yardımlar yapılacak, aylık bağlanacak ve işçinin maddi açıdan tatmini sağlanmaya çalışılacaktır. Nitekim bu yardım Kurum tarafından karşılanacak ve Kurum da kusurları oranında ilgililere rücu edecektir.

            İş kazası neticesinde, iş kazası geçiren işçinin sigortasının başlatılmamış olması, primlerinin yatırılmamış olması vb durumlarda iş kazası ödenekleri için Kurum gerekli ödemeyi yapacak fakat işverenin usuli kusurları nedeniyle işverene rücu etme hakkına sahip olacaktır.

            İş kazası neticesinde kusur oranları belirlenirken meydana gelen iş kazası işverenin kasti hareketiyle meydana gelmiş olabilir. Yine işverenin işçilerin sağlığını korumaya yönelik düzenlemelere uymaması, mevzuatın gerektirdiklerini yerine getirmemesi nedeniyle de iş kazası meydana gelmiş olabilir. Son olarak iş kazası, işverenin Türk Ceza Kanunu anlamında suç sayılır bir hareketi nedeniyle de meydana gelmiş olabilir. İşte bu üç halde de işverenin kusurlu olduğu açıktır. Kurum, kusurun işverende olması nedeniyle işverene rücu edebilecektir.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları

MADDİ TAZMİNAT Davası (İş kazası nedeniyle)

            İş kazası geçiren işçi, ruhen ve/veya bedenen zarara uğramış olabilir. İşte ruhen ve/veya bedenen zarar gören işçinin bu zararını gidermesi adına Türk Borçlar Kanunu gereğince dava açma hakkı bulunmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 51 ve devamında düzenlenen haksız fiil neticesinde tazminat maddelerine göre iş kazası geçiren işçi ; cismani zarar halinde zararının giderilmesini talep edebilecektir. Bunun yanı sıra ölüm ve bedensel zararlarda zarara uğrayan işçi bazı giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir. Ölüm ve bedensel zarar halinde iş kazası geçiren işçi şu giderlerin karşılanmasını talep edebilir :

            Ölüm Halinde ;

 • Cenaze giderleri,
 • Tedavi giderleri (ölümden önce bir tedavi süreci var ise)
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.

            Bedensel Zarar Halinde ;

 • Tedavi giderleri,
 • Kazanç kaybı,
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

istenebilir. İlgili kalemler iş kazası geçiren işçi tarafından istenecektir.

            İş kazası geçiren işçi, işveren aleyhine maddi tazminat davası açabilecek, bu maddi tazminat davasında yukarıda bahsi geçen giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işçinin geleceğe yönelik hak kayıplarını da talep edebilmesidir. Nitekim iş gücü kaybına uğrayan bir işçi, gelecekte bunun sıkıntısını yaşayacak ve iş kazası ve sonrasındaki süreçte kendisine bağlanan aylıklar bir an olsun tatmin etse de gelecekte bu tatmin sağlanamayacaktır. Hal böyleyken en önemli husus, işçinin çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden dolayı uğrayacağı zararlardır.

            İş kazası nedeniyle açılacak davalardan olan maddi tazminat davası için en önemli belge, SGK müfettişleri tarafından düzenlenen tutanaklar, belgelerdir. Nitekim SGK müfettişleri, iş kazasını yerinde inceleyecek, tarafların ifadelerine başvuracak, iş kazası geçiren işçinin sigorta bilgileri ve çalışma koşulları, maaşı vb. hususlarda bilgi sahibi olacak ve her türlü araştırmayı yapacaktır. Gerek kusur oranlarının belirlenmesi gerekse de işçinin iş gücü kaybının tespit edilmesinde önemli rol oynayacaktır. İşbu nedenle SGK müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar çok büyük önem taşımaktadır.

Kurumca Bağlanan Gelirlerin Maddi Tazminattan Mahsup Edilmesi 

            İş kazası neticesinde meslekte kazanma gücünü yitiren işçi, açacağı maddi tazminat davası neticesinde bir tazminata hak kazanacaktır. Aynı zamanda işçi, tazminata hak kazanmasının yanı sıra Kurumca sürekli iş göremezlik gelirine de hak kazanabilecektir. Hal böyleyken Yüksek Mahkeme ; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan zararın giderilmesi istemine ilişkin olarak açılan tazminat davaları nitelikçe sigortaca karşılanmayan zararın giderilmesi istemini amaçlamaktadır demektedir. İşbu nedenle, maddi tazminatın hesabında, Kurumca bağlanan ödeneklerin veya gelirlerin tazminat miktarından mahsup edilmesi gerekliliği açıktır.

Maddi Tazminat Harca Tabi Midir ?

            İş kazası nedeniyle açılacak davalarda maddi tazminat nispi harca tabiidir. Şayet dava açılırken cismani zarar nedeniyle talep edildiği beyan edilirse harç miktarı buna göre hesaplanacaktır.

MANEVİ TAZMİNAT Davası (İş kazası nedeniyle)

            Borçlar Kanunumuzun ilgili maddelerinde düzenlenen manevi tazminat ; bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özellikleri göz önünde tutularak, zarar görene uygun bir miktar paranın ödenmesi şeklinde madde metninde ifade edilmiştir. Şayet ağır bedensel zarar veya ölüm halinde de zarar görenin veya ölenin yakınlarının da manevi tazminat talep edebileceği Türk Borçlar Kanununda yer almıştır.

Manevi Tazminatın Şartları Nelerdir ?

            İş kazası nedeniyle zarar gören veya ölenin yakınları için manevi tazminata hükmedilebilmesi için bazı şartların varlığı aranacaktır. Bu şartlar şu şekildedir :

 • Fiil
 • Fiil neticesinde zararın meydana gelmesi
 • Zarar ile fiil arasında illiyet bağı
 • Fiilin hukuka aykırı olması
 • İşçinin cismani zarara uğraması

            Yukarıda sayılan şartların varlığı halinde Hakim ; manevi tazminata hükmedecektir. Peki eş ve/veya çocukların manevi tazminata başvurma şartları nelerdir ? Eğer işçi, iş kazası neticesinde ölmüş ise mirasçılarının maddi ve manevi tazminat açma hakları zaten Türk Borçlar Kanunu gereğince mevcuttur. Fakat işçinin yalnızca cismani zarara uğraması halinde, yakınlarının bu zarar dolayısıyla hayat seyirleri değişir, kaza dolayısıyla psikolojileri bozulur ve benzer etkiler gözlenirse ; yine manevi tazminat açma hakları söz konusu olacaktır. Nitekim manevi tazminat, olay karşısında kişilerin manevi kayıplarını gidermeye hizmet edecektir. Nitekim Yüksek Mahkeme bir kararında şu gerekçe ile eş ve çocukların manevi tazminat isteyebileceklerine hükmetmiştir : ‘Olay nedeniyle, doğrudan doğruya cismani zarara maruz kalan davacının, eş ve çocuklarının ruhsal sağlığı ağır şekilde bozularak şok geçirip tedavi olmak zorunda kalmaları durumunda illiyet bağı gerçekleşmiş sayılacağından Borçlar Kanunu’nun 47. maddesine dayanarak manevi tazminat isteyebilirler.’ denilmiştir.           

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (İş kazası nedeniyle)

            Destekten yoksun kalma tazminatı, iş kazası neticesinde ölüm hadisesinin gerçekleştiği zaman ortaya çıkacak tazminat türüdür. Nitekim bu tür tazminatın doğası gereği, iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde bir ölüm meydana gelmeli, müteveffanın (ölenin) yakınlarının bu şahsın desteğinden yoksun kalacak olmaları gerekmektedir. Gerçekten de işçinin iş kazası neticesinde ölmesi halinde ; işçinin varsa eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler, işçinin desteğinden yoksun kalacaklar ve maddi açıdan kayba uğrayacaklar. Destekten yoksun kalma tazminatında ana düşünce, ölen şahsın yaşamaya devam etmesi halinde ilgililere desteğe devam edecek olmasıdır. Bu doğrultuda destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilebilmesi için şu iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir :

 •  Ölen işçi, sağlığında destekten yoksun kalacağını iddia eden kişilere bakacak güçte olmalı
 • Tazminat talep edenler (davacılar), ölen işçinin yardımına muhtaç olmalı

İş Kazalarına İlişkin Tazminat Davalarında Faiz ve Faiz Başlangıç Tarihi

            İş kazaları nedeni ile açılacak maddi tazminat ve manevi tazminat davalarında, davacı tarafın isteği üzerine davayı gören mahkeme tazminata hükmedecektir. Peki iş kazaları nedeni ile açılan tazminat davalarında faiz başlangıç tarihi ne zamandır ? Gerek uygulamada gerekse de Yargıtay içtihatlarında iş kazaları nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında istem halinde olay tarihinden itibaren faize hükmedilecektir.

Görevli Mahkeme (İş kazası nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat)

            İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri (iş mahkemeleri)görevlidir.

Yetkili Mahkeme (İş kazası nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat)

            İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında iş kazasının gerçekleştiği, yani haksız fiilin gerçekleştiği yer mahkemesi yetkilidir. Bunun yanı sıra genel yetki kuralları da geçerli olmakla beraber davalının ikametgahında da dava açılabilecektir.

İş Kazası Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Zamanaşımı

                 İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı genel hükümlere göre çözümlenecektir. Zamanaşımı, iş kazasının gerçekleştiği günden itibaren 2 yıl ve herhalde 10 yıldır. Bu sürelerin sona ermesiyle birlikte iş kazasına bağlı olarak yapılacak tazminat talepleri zamanaşımına uğrayacaktır. (İş kazasında kesin maluliyet raporunun öğrendiliği günden itibaren de 10 yıllık zamanaşımının başlayacağı hukukumuzda kabul edilmektedir.)

İş Kazasında Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu ve Tazminata Etkisi

            İş kazasının meydana gelmesinde birçok kez üçüncü kişilerin kusurlu davranışları rol oynamaktadır. Peki üçüncü kişilerin kusurlu olmaları halinde işverenin sorumluluk derecesi ne olacaktır ve işveren, işçiye ödenecek tazminatlarda kusurlu olan üçüncü kişilere rücu edebilecek midir ?

            İş kazasının meydana gelmesinde şayet bir üçüncü kişinin kusuru söz konusu ise ; sigortalıya veya hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılacak ödemelerde, kusurlu üçüncü kişilere rücu edilebilecektir.

            Peki üçüncü kişi, iş kazasında %100 kusurlu ise işveren tazminattan sorumlu olacak mıdır ? Bu hususa Yargıtay 21. Hukuk Dairesi şu şekilde çözüm getirmiştir : ‘Somut olayda, zararlandırıcı olayda 100 oranında üçüncü kişi durumunda olan İsmail’in kusurlu olduğu açık-seçiktir. Hal böyle olunca, zorlandırıcı olay üçüncü kişinin tamamen kusurlu davranışı sonucu oluştuğuna göre, nedensellik bağının kesildiği, giderek yukarıda sözü geçen İçtihadı Birleştirme Kararına dayanılarak istihadam eden davalı idarenin sorumluluğuna gidilemeyeceği ortadadır’ diyerek bu hususu çözümlemiştir.  İşbu nedenlerle şayet üçüncü bir kişinin %100 oranında bir kusuru söz konusu ise istihdam edenin sorumluluğuna gidilemeyeceği açıktır.

Vasinin, İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Açabilme Şartları

            Vesayet altında bulunan yurttaşın iş kazası veya meslek hastalığı geçirmesi halinde, hukuki temsilcisi olan Vasi’nin dava açması ve vesayet altında bulunanın haklarını koruması gerekmektedir. Birçok işlemi tek başına yapabilen vasi, açılacak maddi ve manevi tazminat davası için tek başına işlem tesis edemeyecektir. İşbu nedenle, iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde dava açmak isteyen vasi, vesayet makamından izin almak ve bu izni dosya içerisine sunmak zorundadır. Aksi halde dava reddedilecektir.

İş Kazası Neticesinde Açılacak Davalarda Avukatın Önemi

            İş kazası geçiren işçinin, iş kazası sonrasındaki süreci iyi irdelemesi ve hukuki açıdan eksiksiz bir çalışma gerçekleştirmesi gerekmektedir. İşbu nedenle bu tür işlemlerin profesyonel bir çalışma gerektirmesi, iş kazası sürecinin Kurumlar arası alışverişlerde önemli bir yer alması ve birçok Kurumla etkileşimi beraberinde barındırması avukatın önemini ortaya çıkarır. İşbu nedenlerle İş kazası neticesinde açılacak maddi tazminat ve manevi tazminat davalarında Hukuk Büromuz ile çalışılması ve hukuki yardım talebinde bulunulması için vekaletname bilgilerimizi aktarmaktayız :

İş Kazası Neticesinde Açılacak Tazminat Davaları İçin Vekaletname Bilgilerimiz :

Avukat                        : Mehmet Emre ULUSOY

Baro                            : İstanbul Barosu

Baro Sicil No              : 44325

Vergi No                     : 13895390200

Adres                          : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No:3/41 Beşiktaş/İstanbul

Incoming search terms:

 • iş kazalarında tazminat
 • i kazalar i kazalar
This entry was posted in İş Hukuku, Tazminat Hukuku. Bookmark the permalink.

245 Responses to İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

 1. ADEM ELKİN says:

  Sayın Mehmet Emre ULUSOY.
  Mehmet bey, 2003 yılının aralık ayında babamı inşaat kazasında kaybettik. Babam vefat ettiği inşaatta tek başına sıva ustası olarak çalışmakta idi. İnşata kum çekmek için 1, 2 saatliğine başka bir inşaattan kendi tezgahları olan kum çekme işin yapan kişilerden yardım istedi. Tezgah kurma işlemi yapılırken uzun demir yüksek gerilim hattına çarptı babam ve bir kişi vefat etti. bir kişide yaralandı.

  Ağırceza mahkemesi babamı %50 kusurlu gördü. Ölen kişinin ailesi bize ve ev sahibine maddi ve manevi tazminat davası açtı. şu anda iş mahkemesinde dava devam etmekte ancak, Ankara bilirkişi toplamda 132.000 tl tazminat öngörüyor.

  Biz bu zamana kadar hiçbir dava falan açmadık. Biz şu anda babam öldüğü için ev sahibine tazminat davası açabilirmiyiz süre ne kadardır. Birde kaza yerinde ölen kişinin babasıda demiri aşağıdan halata bağlayan kişi iken hiç bir şekilde davada ismi geçmiyor. Kendisi hakkında savcılığı suç duyurusunda bulunabilirmiyiz. Belli ki davada kendisini saklamış.

  Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum.

 2. onur demir says:

  iyi günler Mehmet bey benim babam 2 gün önce iş kazası geçirdi.İnşaatta çalışırken düştüğü söyleniyor ama kendisi başıma bir şey düştü diyor düşmediğini söylüyor.her neyse bu kaza sonucu babam beyin kanaması geçirdi ve halen yoğun bakımda.kanama devam etmekte kafatası çatlak.ve babamın 1.5 metreden düştüğü söyleniyor ki kafasında kask varken 1.5 metreden düşmesi sonucu kafatası çatlaması komik geliyor insana.işveren tarafından herhangi bir sosyal yardımda yapılmadı suana kadar.bu durumda bizim ne yapmamız gerekir maddi manevi tazminat davası açabilr miyiz ve sgk dan işgöremezlik ödeneği ya da maaşı alabilmemiz için ne yapabiliriz ? şimdiden teşekkürler.

  • mehmetemreulusoy says:

   İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz bu hususta her hangi bir engel yoktur. Şayet babanızın maluliyet derecesi kanunda belirlenen oranlardan yüksek çıkarsa (%10) iş göremezlik geliri de bağlanacaktır. Bunun için öncelikli olarak maluliyet raporunun SGK tarafından hazırlanması gerekmektedir. Buna binaen ilgili prosedürü başlatabilirsiniz.

 3. babam belediyede memurken makam şöförü idi 23 yıllık belediye başkanını almaya giderken il dışına gıdıyordu kayma sonuçu suratlı bulunarak durduğu hız 100 diye kayda gecti.karşı şerite gecerek karsıdan gelen taksi ile burun buruna çarpışarak babamda karşı taraftanda 2 kişi vefat etti. babam 44 yaşında karşıdaki olen kişilerden 85 ve 45 yaşında idi … biz babamın çalıştığı belediyeden davıcı olsak babam %100 kusurlu olduğu için bir hak talep edebilirmiyiz maddi ve manevi tazminat acarsak kusurlu olduğu için belediyede bize karşılık dava acabilirmi zararlı biz mi oluruz

  • volkan says:

   kusur tamamen babanızda da olsa, işletenin kusuru destekten yoksun kalanları bağlamaz.haliyle, aracınızın trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketine destekten yoksunluğa ilişkin dava açarsınız,aktüeryal hesap sonucunda bulunacak rakamdan dul aylığının peşin sermaye değeri de düşemez…manevi tazminatı belediye ye,maddi tazminatı kendi içinde bulunduğunuz aracın trafik poliçesine açabilirsiniz

 4. ilknur says:

  Merhaba, biz 3 kardeşiz ve 2003 yılında babamı iş kazası sonucu kaybettik 2004te maddi ve manevi dava açtık ve adli yardım aldık. Şimdi dava sonuçlandı önümüzdeki aydan itibaren 3 taksit halinde parayı alıcaz. Birincisi faiziyle birlikte net alacağımızın belirtildiği bir belge yokmu. İkincisi avukat %10istedi bu arada icra takibi için adli yardım verilmedi. Avukat hep eksik bilgi verdiği için güvenimiz yok

 5. doğu says:

  Merhaba,ben 2 ay önce iş yerinde düşme sonucu iş kazası geçirdim kolum kırıldı ve platin takıldı tedavi sürecim ve raporum devam ediyor.fakat şu an nasıl bir yol izleyeceğimi ve haklarım konusunda bilgi sahibi değilim.iş yeri yetkilileri çok ilgisiz maddi ve manevi olarak.ben maddi ve manevi tazminat davası açabilirmiyim? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim iyi günler dilerim.

 6. emrullah akkoç says:

  20.03.2014 mersin de işe servisle giderken abim dahil 12 kişi rahmetli oldular. bizim ne gibi davalar açma hakkımız var ve dava yeri nereler olmalı mersin mi yoksa ankaramı kimi avukatlar ankarada acılırsa daha etkili olacağını söylüyorlar .birde yengem ikinci eşi abimin ilk eşinden olan iki yaşı kücük kız cocukları için imz a yetkisi sağ ve başkası ile evli olan annelerindemi olacak denildiği kadarı ile velayet otomatık olarak kan bağı olan anneye mi geciyor

  • mehmetemreulusoy says:

   Emrullah bey, ölümlü iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılacak. Bu hususlarda detaylı bilgi için tarafımıza ulaşmanız yeterlidir.

 7. MURAT KAYA says:

  Merhaba Mehmet bey,

  Kısa bir süre önce Kayınbiraderimi kaybettik. Bir şirkette kamyon şoförüydü. Tek kişilik ve başkada yaralı ve ölüm yoktu. Kaza keskin bir virajda iş kamyonunu yan yatırmasıyla meydana geldi. Kamyon yan yattı 10 mt kadar süreklenip durdu ve kardeşimiz Ahmet boynu kırılarak şoför koltuğunda vefat etti. Ailesi acısından dolayı dava açmayı düşünmüyorlar. Ama ben ve çevresindeki arkadaşları şirketin kusurlu olduğunu düşündüğümüzden ailesini ikna edeceğiz bir şekilde. Şirketin kusurlu olmasını düşünmemizin sebepleri;

  1. Ahmet kardeşimizin SRC Belgesi yoktur. (İşyeri onu bu şekilde kabul etmiştir)
  2. Ehliyeti alalı 2 ay olmuştur. Hiç bir kamyon işinde tecrübesi yoktur. İşyerine bunuda söylemiş kendisi bize anlatmıştı. (İşyeri tecrübe konusunda duyarsız kalmıştır, Yavaş yavaş tek başına öğrenirsin demişler) Bu durumu anlattığı en az 10 kişi çıkarabiliriz çevremizden.
  3. Ahmet kardeşimiz daha 14 günlük çalışandı o şirkette.Ahmet kardeşimizin görevi yük kamyonu şoförü ve maaşı asgari ücret olarak gösterilmiş resmi kayıtlarda.. ( 250000 tl lık ağır yük kamyonu şoförlüğüne asgari ücretli bir işçimi çalıştırılıyor.) Bu bize şirketin az maaşla acemi birini çalıştırıp insan gücündende kar etmeyi planladığını gösteriyor.
  4. İş sağlığı ve güvenliği açısından yanına eğitimli ve tecrübeli birini görevlendirip kısa bir süre kamyonu,çevreyi,yolları tanıması ve kamyon şoförlüğünü geliştirmesi için birisini görevlendirmeleri gerekmiyormuydu.?
  5. Ahmet kardeşimiz kaza yaptığı gün zaten çok hastaydı. Hastanede serum yediğine ve tedavi gördüğüne dair evraklar mevcuttu elimizde. Ama başka bir şoförün cenazesi olduğu için şirket Ahmet kardeşimizi hasta hasta iş yerine çağırmıştır.
  6. Ahmet kardeşimiz kaza yaptığı günün gece vardiyasında görevliydi vede uykusuzdu, yukarıdada dediğim gibi sabah 5 de işten geldikten sonra hastaneye gitmişti. Zaten öğlen 12 gibi serumu bitince ve kısa bir tedaviden sonra işe çağrılmıştı. Eşim yani kızkardeşi onu hastaneye götürmüştü ve gözlerini açamayacak kadar kötü bir halde kamyona gittiğini söyledi.

  Şu durumda o şirketin parasını ailesi istemese bile biz bu durumu, bu ihmalkarlığı yargıya taşımayı düşünüyoruz. O şirketin maddi ve manevi en ağır cezayı almasını istiyoruz.

  Sizin düşünceniz kısaca nedir. Şirkete ne tür bir ceza aldırabiliriz. ? Maddi ne olur, manevi ne olur. ?

  İyi çalışmalar.

 8. sinan ekşi says:

  işkazası geçirdim 29 12 2004 tarihide sag ayak bes parmak kaybettim isyeri 070 kusurludava açmatarihi 11 09 2013 yani 10 yıl dolmasına 3 ay vardı hakim zaman asımı dedi

 9. zulfiye yeke says:

  Sayin Mehmet Bey ,
  Ben bir ay once is yerinde bir is kazasi gecirdim bu kaza
  Sonucunda dizalti amputasyonu ameliyati oldum yani
  Sag bacagim dizaltindan kesildi. Isyerim
  Sikayetimden vazgecmemi aksi halde protez taktirmayacagini
  Soyluyor. Bu ceza davasindan vazgecersem maddi manevi tazminat
  Hakkimdan da vazgecmis mi oluyorum ? Sizden bu konu hakkinda
  Bilgi almak istiyorum ve izmirde bu tarz davalara bakan
  Avukat onerebilirmisiniz tsk ederim

 10. Ahmet says:

  Sayın Mehmet bey
  Size bir kaç sorum olacak cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
  Babam 06.07.2007 tarihinde iş kazası geçirdi ve biz iş mahkemesine 05/08/2011 tarihinde dava açtık ve mahkeme kararıyla 105.000 TL maddi ve manevi tazminat çıktı karşı taraf yargıtaya gönderdi. Geçen hafta yargıtaydan sonuç Onandı olarak geldi. Dosya postalandı yazıyor. yargıtaydan sonra tekrar itiraz hakkı var mı karşı tarafın yoksa parayı ödemek zorunda mı? Ve yasal faiz diyorlar bu yasal faiz hesabı ne kadar olur 105.000 için kaza tarihinden itibaren mi mahkemenin açıldığı tarihten itibaren mi?

 11. Sami says:

  25.06.2013 Tarihinde asansör boşluğuna düştüm sol ayağım kaval kemiği kırıldı sağ ayağımın topuğu patlak belimde kırık var platin koydular bu konuda iş mahkemesine verebilir miyim ve ne gibi sonuçlar doğar tazminat davası açsam davayı kazanabilir miyim? Dava açarken para miktarı yazmam gerekir mi? Saygılarımla arz ederim.

 12. emre says:

  iyi günler ben fabrikada çalışırken sol elimin 2,3,4 üncü parmakları ilk boğumlardan koptu daha işe 20gün önce başlamıştım iş güvenliği kursu almadan rapora makine operatörü yazmışlar nasıl bir yol izlemem lazım dava açmak istiyorum bana yardımcı olabilirmisiniz

 13. barış says:

  sayın avukatım ben 20.04.2014tarıhınde çalıştıgım exstra firmasında exstra firmasını9n şefinin saldırısına uğradım adam önce yumruk atı sonrada ben arkamı dondugum gibi sandelyeyi kafama geçırdı arkadan kafamda 4cm yırtık oluştu 7tane zımda tele kapatıldı ve o gun sirket tarafında benim ssgk yatırılmamış tı … buna göre nasıl bır tazmınat açabiliriz ve ve nasıl bir tazmınat alırız avukatım
  saygılarımla ..

 14. hakan says:

  merhaba.iş kazası sonucu maddi ve manevi tazminat davası açıldığında ve maddi tazminatın reddine karar verilirse,davacı avukatı bu red olan maddi tazminat için davacıdan vekalet ücreti talep etme hakkına sahipmidir? teşekkürler.

 15. mehmet uyanık says:

  Avukat bey eşim (kendisi emekli sandığına bağlı uzman kadrosunda memur olarak çalışmaktadır. olay tarihinde 42 yaşındadır.) 2010 yılının aralık ayında iş yerinde düşmek (büronun koridorlarının mineflo olan yerlerinin çamaşır suyu nedeniyle paspas yapılması, yerlerin kaygan olması ve uyarı tabelası olmaması nedeniyle işyerinde mesai saatleri içerisinde düşmüştür.) suretiyle kalçası kırılmıştır. kalçanın om tabir edilen kafası kopmuş ve parçalı bir kırık oluşmuştur. kendisine total protez tabir edilen bir protez takılmıştır. bu protezin ömrü en fazla 20-25 yıldır sonra tekrar ameliyatla değişmesi gerekecektir. şuan görünüşte bir şey sorun gözükmemesine rağmen fiziksel aktiviteleri kısıtlanmıştır. buna bağlı kilo problemi ortaya çıkmış ve buna bağlı da kalp sorunu ortaya çıkmıştır.
  bizim bu olayla maddi manevi tazminatla ilgili ne yapmamız gerekir. ayrıca kendisine raporlu olduğu 5-6 ay süresince hafta tatili ve ek ödemeleri ödenmemiştir.
  şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederek, saygılar sunarım.

 16. ömer says:

  İş yerindeki yoldan giderken üzerime iskele yıkıldı ve sağ bacagim kırıldı üçbuçuk aylık rapordan sonra işe başladım ama hala platin duruyor bacağimda kaza 17.04.2013 tarihinde oldu ben uzlaşma talebinde bulundum ama karşı taraf daha benle iletişime geçmedi ben tazminat davası açsam ne kadarlik bir tazminat davasi açabilirim vede ne kadar tazminat alabilirim şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim

 17. TUBA says:

  mehmet bey

  eşim iş kazası geçirdi 19.02.2014 de , ameliyat oldu platin takıldı. daha ne kadar da raporlu olacagını ayagının iyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyoruz.doktorların dediğine göre eski haline gelmesi 1 yılı geçebilirmiş.sorum şu eşim kazadan 8 ay sonra raporu bitip iş başı yapsa ve işyeri işten çıkartsa eski persormansı olamadıgından yenı ıs bulması da zor olacaktır. işten çıkartma yapıldıgında dava açabilir miyiz.iş kazasında dava açmak için süre nedir? bilgileriniz için şimdiden teşekkürler

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Şayet iş kazasına bağlı olarak işten çıkarma işlemi gerçekleştirilise ‘işe iade davası’ ve buna bağlı olarak kıdem ihbar tazminatı haklarınıza dair dava açabilirsiniz.

 18. Zafer says:

  Merhaba M.Emrullah Bey,

  Bana bir çıkar kapısı göstermenizi rica ediyorum, BABAM 23/11/2009 da yeni başladığı işinin 4. gününde geçe vardıyasında her hangi bir eğitim verilmediği halde tıkanan makinanın onarılması istenmiştir. bunu yaparken iş kazası geçirdi kaza esnasında ssk sı yoktu, Olay iş kazası olarak geçti kayıtlara karakolda şirket biz gereken yardımı bulunacağız dediğinden babam davacı olmamıştı fakat daha sonra şirket sözünü tutmadı. Maddi nedenlerden dolayı 2013 yılında tazminat davası açtık firmaya, kartal araştırma hastanesinden heyet raparou olarak %12 iş gücü kaybı bulunmaktadır ve sağ el tetik parmağı 2. boğumdan kopmuştur. mahkeme 1 yıldır sürüyor. yalnız 6 ay önce babam vefat etti . verasetcisi olarak biz sürdürmekteyiz bizim devam ettirdigimiz süre zarfı içinde mahkemeler görüldü, bilir kişi raporu geldi %75 firma kusurlu %25 babam kusurlu bulundu avukatım itiraz etti tekrar yeni bi tarihe atıldı mahkeme. AVUKATIM Vefat ettiği için tazminat kazanma şansımızın azaldığını söyledi manevi tazminat çıkabilir dedi. Avukatımızın dediği gibi Tazminat kazanma şansızım yokmudur. Lütfen yardımcı olun .

  • mehmetemreulusoy says:

   Dosyanızı bir avukat aracılığıyla takip etmeniz nedeniyle sizlere bilgi verememekteyiz. Avukatınız bu hususta size en doğru bilgiyi aktaracaktır.

 19. zübeyde filik says:

  Merhaba Mehmet Bey;
  Babam bir iş kazası geçirdi bir firmada altyapı üzerine çalışırken belden aşağısı toprak altında kaldı leğen kemiğinde kırık var ve kalkamıyor uzun bir süre çalışamycak işveren herhangi bir yardımda bulunmadı dava açablir miyiz acaba babam emekliydi emekli olmasına rağmen kısmi sigortası yatıyordu.

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Kısmi sigortalı olması veya emekli olması buna engel değildir, bilginize.

 20. Bahar KÜREKSİZ says:

  Merhaba,

  2012 yılında ev satın aldık. 2 senedir oturmaktayız. Bizden 2 önceki ev sahibinin döneminde 2006 yılında apartmanda ölümlü bir iş kazası gerçekleşmiş ve sgk işçinin varislerine ödemeler yapmış. SGK 2006 yılında yaptığı ödemeleri geri almak için 1 ay önce dava açmış ve şu anki kat maliki olarak parayı bizden talep ediyor. Biz iş kazası sırasında ve SGK bu ödemeleri yaptığı sırada malik değildik. 8 yıl önceki ve hiç bir ilgimiz olmayan bir olay yüzünden bizden faizsiz 10.000 TL para istiyorlar. Bu parayı ödemek zorundamıyız. Kaza zamanındaki ev sahibinin ödemesi gerekmez mi

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Davada husumet itirazsında bulunacaksınız. Yani bahsettiğiniz üzere söz konusu zaman diliminde binada oturmadığınızı beyan edecek ve buna bağlı olarak evraklarınızı mahkemeye ibraz edeceksiniz.

 21. ahmet burak says:

  iyi günler avukat bey ben 2013 kasım ayında iş kazası geçirdim bugün istirahat raporlarım biti elimde bir kısım özür kaldı heyet kontrollleri bitene kadar işyerinde tekrar çalışamam gerekiyormuş iş yerine gitiğimde iş yeri sahibi ile tartışma yaşadık ve hakeret etiiği için karakola gidip şikayetçi oldum bugünde işe gitmedim buna bağlı olarak yarın işe gitmessem tazminatımla ilgili sıkıntı yaşarmıyım nasıl bir yol izlemeliyim

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İş kazası ile iş yerinde işveren ile tartışma yaşamanız farklı hususlar. Her iki olgu farklı olup iş kazası neticesinde kazanacağınız tazminat etkilenmeyecektir. İşe nedensiz gitmemeniz halinde işvereniniz tarafından tutanak tutularak iş sözleşmeniz feshedilebilir ve buna bağlı olarak kıdem tazminatı vb. haklarınızı alamazsınız.

 22. cem says:

  öncelik le iyi gunler mehmet emre bey 04.12.2013 tarihinde is kazasi geçirdim sağ ayağım diz kapağın sağ sol tarafından parçalı kırık olarak ve sağ kol dirsek ten kırıldı ve hala raporluyum ne yapmam lazım ve dava açsam ne kadar ücret alarim

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İş kazası halinde Sosyal Güvenlik Kurumu bir soruşturma başlatır ve müfettişler kanalıyla bir maluliyet raporu hazırlatır. Bu rapor neticesinde meydana gelen iş kazasından ne kadar hasar aldığınız ortaya çıkar. Buna bağlı olarak da dava açmak daha sağlıklıdır. Tabii ki rapor gelmeden de davanızı açabilirsiniz fakat mahkeme SGK’nın araştırmasını bekleyecektir.

   Dava açıldığı zaman alacağınız tazminat konusunda bir bilgi verememekteyiz, bu husus sizin maaşınıza, maluliyet durumunuza vb. etkenlere göre değişkenlik göstermektedir ve dava sürecinde bilirkişiler tarafından tespit edilmektedir.

 23. serap says:

  Merhaba. Öncelikle sizden yardım istiyorum çünkü zor durumdayız. Babam çalışırken fabrikanın ustabaşıymış ve orada çalışan işçilerden biri parmağını makinaya sıkıştırıyor babamda makinayı kapatıyor sonra sigorta bu adama para ödüyor sigorta % 70 iş yerini % 15 babamı % 15 de iş kazası geçiren adamı suçlu buluyor sigorta bu parayı babamdan veya iş yerinden almak için dava açıyor iş yeri, yok isim değiştirip kaçmış bulunmuyor yani. Bu durumda babam kalıyor şöyle bir durum var babam 5 yıl önce vefat etti vefat etmeden önce hiçbir şekilde bu davadan haberimiz yoktu vefat ettilkten sonra mahkemeden biten davanın kağıtları geldi biz şok olduk hiçbirşeyden haberimiz yok neyse annem davaya gitti biz maduruz benim çocuklarım yetim ben bu parayı ödeyemem gücüm yok diyor hiçbir şekilde önemsemiyorlar sonra biz temyize gönderdik temyizde onları haklı buldu ve biz şuan davalıyız 45.000 tl yi nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz bizim burada suçumuz ne bu parayı nasıl öderiz bilmiyorum lütfen yardım edin sizden bilgi istiyorum. Teşekkür ederim.

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Dosyanızda yapabilecek herhangi bir işlem kalmamış karar kesinleşmiştir. Maalesef o bedeli ödemekle mükellefsiniz.

 24. çiğdem kabak says:

  slm 1 ay önce babamı kaybettim iş kazası nedenile belediye işçisiydi çöpde çalişıyordu çöp kamynuna şıkıştı ve öldü belediye bütün haklarını ödiyceyıne söyledi ama diyer kardeşim dava açmak istiyor ben kararsızım bana yardımcı olumusunuz lütfen dava açan bütün hakları alıyormuş beni bilgilendirin lütfen babamın hakını aramak itiyorum yardımcı olun

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Dava açılmasıyla birlikte tabii ki bütün haklarınızı alırsınız. Babanızın hakkını arayabilir, adli merciilere başvurabilirsiniz.

 25. şehnaz says:

  merhaba hocam. Öncelikle bu şekilde sorulara cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bi sorum olacaktı size benim babam belediyede calisiyordu 17.04.2006 tarihinde iş yerine gidip işe geldiğine dair imzasını attıktan sonra daha ise başlamadan fenalaşmis hastaneye kaldırırken yolda vefat etmiş. Otopsi sonucunda ise ölüm sebebi olarak sebep bulunmamış doğal ölümdür diye geçiyor. Biz bu şartlarla şimdi sosyal guvenlik kurumuna dava açabilir miyiz? Cevabınızi bekliyorum hocam teşekkür ederim

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar doğrultusunda kalp krizi geçirmek de iş kazası sayılmaktadır. Buna bağlı olarak dava açabilir ve maddi-manevi tazminat talep edebilirsiniz. Fakat unutmayınız ki iş kazaları nedeniyle açılacak davalarda zamanaşımı 10 yıldır. Zamanaşımı dolmadan davanızı açmanız gerekmektedir.

 26. bekir says:

  Hocam ben 2012 yılında bir iş kazası sonucu dalağımı kaybettim. Fakat kaza raporu tutulmadı ve hastahane raporunda iş kazası deil hastalık yazılmış. Hak talebinde bulunabilirmiyim acaba yardımcı olabilirmisiniz.

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Meydana gelen iş kazası neticesinde SGK tarafından bir soruşturma başlatılması gerekir. Muhtemelen işverenleriniz bu soruşturmanın başlatılmaması için bazı girişimlerde bulunmuşlar. Bu nedenle yapmanız gereken öncelikli olarak SGK’ya başvurup iş kazası geçirdiğinizi ve buna ilişkin olarak soruşturma başlatılmasına dair dilekçenizi vermektir.

 27. Ümit İLİKES says:

  Öncelik ile cevap verme nezaketinizden ötürü şükran ve teşekkürlerimi sunarım. Efendim, 1997 de iş kazası geçirdim ve o zamanın ssk sı bana işaret parmağım 2. boğumdan kopması neticesinde ve diğer parmaklarımın da hasar görmesine rağmen, %4.2 rapor verdi. Ama araştırmalarımda, aslında bu oranın görsel bozukluk ve diğer parmakların çalışma kusurlarına göre %15 değere tekabül ettiğini gördüm. Bunun için sgk yı bu raporunu yenilemesi için mahkemeye mi vermeliyim ? birde kanunda eğer kusur oranı yanlış tespit edilip, doğru şekilde ispat edilirse, zaman aşımı olsa da, yeniden tazminat davası açma şansımızın doğduğu yer almakta…Rica etsem yardım eder ve bilgilendirir misiniz ? Saygılarımla

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Talebiniz zamanaşımına uğramıştır maalesef. Görüşümüzce dava açma imkanınız yoktur.

 28. sedat bal says:

  benim babam 2011’de iş yerine ait kamyon ile çalışırken karşı tarafta gelen araç ile çarpıştı babamın kendi şeridinde 19 metre fren izi var ve şahidi var karşı tarafta gelen araç biçimsiz geliyor ve yolda tehlike saçıyormuş ve hatta bir araç durmuş ne yapıyorsun diye sesleniş yapmış karşı tarafa bunları gören bir petrolde çalışan kişi.babam üzerine gelen aracı görünce fren yapıyor ve karşı şeritte kaçıyor o esnada o araçta karşı şeritte geçip çarpışıyorlar kazada karşı taraftan bir kişi vefat edip bir kişide yaralanıyor babam o esnada suçsuz olduğu için berat edildi 8 ay sonra mahkeme açtılar 5,6 duruşmadan sonra şahit getirdiler ve 17 bin ceza aldı onuda temize yolladık 1,5 sene sonra 15.200,00 olarak geri dönüş oldu.şimdi kaza ettiği an işyeri noterden kendi isteğimle ayrıl diye ibraname imzalatmış.biz bu iş yerine şimdi bu avukat parası mahkeme cezası trafik cezasını ödemeleri için mahkeme açabilirmiyiz.saygılar

 29. Ayse says:

  Merhabalar,

  Boyle bir hizmeti evimize kadar sundugunuz icin Allah razi olsun sizden. 3 gun once su anda Rize’de yapilmakta olan ovit tunelinde kamyon surerken, kamyonun dikey alanda yuvarlanması sonucu canim dayimi katbettik. Hemen hemen her gazetede cikti haberi ve bize verilen saglik raporu pek tatmin edici degildi yani sol tarafa devrilen kamyon fakat dayimin sag tarafi zarar gormustu. Geride kalan 3 cocuk (universitede egitim goren) ve esi kaldi..Maddi anlamda zorlanmalari an meselesi. Sorum su isverenin sucsuz pozisyonda olmasi dava acilmasini etkiler mi? Acilan davada herhangi bir maddi yardim talep edilebilir mi?

  Simdiden Tesekkurler

 30. zeki güven says:

  merhaba ben 05.09.2014 tarihinde iş kazası gecırdım.fabrikada özürlü olarak çalışıyorum ve bana agır iş verliyolardı.hammadde alımında hammadelerın üzerime kayması sonucu kaza gecırdım.500 kilodan fazla hammaddelerın altında kaldım sag ayak parmaklarım kırıldı sag kol eklem catladı kolda agrı devam edıyor hareket ettıremıyorum.tazminat davası acabilrmiyim?cvb için şimdiden teşekkurler

 31. ASLI ABDIOGLU TATLI says:

  Merhaba,
  5 gun once gece vardiyasinda calisirken bi musterinin saldiisina ugradim.
  Gozumde ve cenemde hasar olustu. 5 gun isgormezlik raporu verdiler ve adamdan sikayetci oldum.
  Bu durumda sirket avukatinin devreye girmesi gerekmezmi? Daha bugun itibariyle is kazasi raporu yazildigini ogrendim. Olay oldugunda bu raporun duzenlenmesi gerekmezmi? Ayrica bu raporu bana yazdirdilar bu dogru birseymi? Haklarim hakkinda bilgim yok. Bana yardimci olabilirmisiniz? Simdiden tesekkurler.

 32. Kazım Uslu says:

  Merhaba Mehmet bey. Ben yaklaşık 14 senedir profesyonel anlamda sertifikalı köpek eğitmeniyim. Yaklaşık 1.5 senedir hiç bir çiftlikte çalışmıyorum çalıştığım son 3 yerden 2sinde ssk yatmadığı gibi maaş ödeme konularında son 3 yerde de sıkıntılarım oldu. En son ssklı bir işten 2012 Kasım ayında bir çiftlikte ayrıldım oradan paramı alamadığım için bu ayrılık gerçekleşti. O dönemden beridir bireysel olarak hizmet vermekteyim. Yaklaşık 2 seneye yakındır da kendime ait özel e şifremle turkiye gov tr adresine girmiyordum az önce meraktan bir bakayım istedim ve adıma açılmış dava sorgulamam da SGK tarafından 01.01.2013 tarihinde bir dava bilgisine ulaştım.
  Temel Dosya Bilgileri
  Mahkeme Ankara 11. İcra Dairesi Dosya Yıl/No 2011/11244 Dosya Türü İcra Dosyası
  Açılış Tarihi 01/01/2003 Dosya Durumu Açık
  Dava Türü…
  Taraflar
  Adı Soyadı / Kurum Adı Taraf Rolü Vekilleri
  SGK Alacaklı
  KAZIM USLU Borçlu
  KAZIM USLU Borçlu
  Fakat ben bu konu hakkında bilgi sahibi değilim ve 5 senedir İstanbul’da çalışıyorum. Bunun sebebi ve varacağı nokta nedir acaba rica etsem bu konu hakkında beni bilgilendirebilir misiniz. İlginiz için şimdiden teşekkürler
  Kazım Uslu

 33. TR says:

  Merhaba, benımde bir sorum olacak cevaplarsanız memnun olurum. iş kazası geçirdim Yargıtay maddi tazminat davamız onadı, davayı kazandık. SGK kazada kusurum olmadığı halde yüklü bir miktara kesinti yapıyor. Mahkemenin gerekçeli kararında bana kusur verilmedi. Kusuru olmayan bir işciden SGK kesinti yapabilirmi! SGK ya dava açsak kestiği tazminatı geri alabilirmiyiz?

 34. Emre Ulusoy says:

  Merhaba Avukat Bey ben havaalanında çalışıyorum ve 16.05.2014 tarihinde bir iş kazası geçirdim ve omuzum yerinden çıktı 7 hafta rapor verıldı hastane doktorundan ve hastane doktorum cekme itme vs. agır işler yapmamamı ve tekrar cıkması halinde ameliyat olacagımı bu durumda daha buyuk rısk oldugunu soyledi ben bu durumu iş yeri hekımıne söyledim ona pozisyonumun değişmesi daha hafif bi işe alınmamı soyledım yalnız o buna sağır kaldı ve 2 ay boyunca eskı işime devam edıyorum yani bir riskle calısıyorum ben bu durumda işi bırakmayı dusunup dava acmayı dusunuyorum sizce haklımıyım ? dava acsam mahkeme benı haklı gösterir mi ?

  saygılar

 35. adem.kurt says:

  8 8 2014 tarihinde iş kazası geçirdim ve yaklaşık 45 gün işgöremezlik raporu aldım bu süre zarfı içerisinde şirket tarafından hiçbir yardım yapılmadı hiçbir ödeme yapılmadı demek istediğim şu kaza sonrası neticesi ile hastanede tedavi görürken şikayetçi olmadım şimdi geriye dönük şikayetçi olmak istesem maddi manevi tazminat hak edebilir miyim aslında bana güç kaybı maaş ödemesi gerekiyordu maaş yardımı yapması gerekiyordu şikayetçi olmadım için benim geriye dönük olarak maddi manevi tazminat alma hakkım varmı ben kömür işletmelerin çalışıyorum madem ocağında çalışırken aynadan yapan kömür parçası ben kaçarken üzerime geldi ve parmağımı 11 dikiş atıldı bilgi verirseniz çok minnettar kalırım teşekkür ederim

 36. ŞAHİN BAYRAM says:

  2007 YILINDA İŞ KAZASI GEÇİRDİM 2013 ARALIKTA SAĞLIK KURULU RAPORUYLA %46 ENGELLİ RAPAORU ALDIM.SOL KOLUMDAN SINIR YAPISI VE KEMİK AMELİYATLARI GEÇİRDİM ASKERLİKTEN MUAF OLDUM SGK ANKARA KOCATEPE SUBESİNE MALÜLİYET İÇİN EVRAK GÖNDERDİM ORDA İŞ KAZASO LARAK TESPİT EDİLDİ VE %12.1 ÇIKTI.
  BEN ŞİMDİ TAZMİNAT DAVASI AÇAMAK İSTİYORUM.ŞİMDİYE KADAR NEDEN AÇMADINIZ DERSENİZ .PARASIZLIK VE BİLGİ SAHİBİ OLAMDIĞIM İÇİN
  ŞİMDİ SİZE SORUM BU DAVAYI KAZANMA ŞANSIM VAR MI
  AYRICA O ZAMAN ÇALIŞTĞIM ŞİRKET SADECE TEDAVİ MASRAFLARIMI ÜSTLENDİ.VE HİÇ Bİ ÖDENEK YAPMADI.YALNIZ OZAMAN İŞ KASINI ERTESİ GÜNÜ KENDİME GELDİĞİMDE JANDARMAYA ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM DEDİM BU PROBLEM YARATIR MI.

 37. ayhan ayman says:

  Merhabalar kolay gelsin ben 2006 da istanbulda iş kazası yapıp 7. kattan düştüm ve hemen davamı açtırdım.
  Dava bu 2014 şubat ayında sonuçlandı ve temyiz e gönderildi ve bu hafta uyaptan baktıgım kadarı ile noksan ikmali cevabını aldım.sizce bu sürec daha sürermi ?
  Birde şimdiye kadar olan süreç normalmidir yoksa avukatımın pasifliğimidir diyecegim.duruşmam bakırköy3. iş teydi.

 38. Selam
  16.02.2003 yılında iş kazası geçirdim.Sol işaret parmağım dibinden orta parmak son boğumdan kesildi.Herhangi bir ne ssk dan nede başka bir yerden dava açmadım.Dava süresi geçmişmidir.Aynı fabrikada çalışmaya devam etmekteyim.

 39. seyit ünlü says:

  Selam mehmet bey 09.09.2014
  tarihinde iş kazası geçirdim 4 barnagim da hasar var kopma yok ama iki barnagim hareket lifleri koptu ameliyat oldum barnagim in biri hareket etme olanağı kısitlandi bana is yeri davacı olma dedi ve dava ci olmadım suan 20 günlük rapor verdiler ve 3 aya kadar uzar dediler suan verdikleri avans ve aylığına dolması na 11 gün kalmıştı 11 günümü kestiler bana az yardimci olurmusunuz şimdiden çok teşekkür ederim

 40. seyit ünlü says:

  Selam mehmet bey 09.09.2014
  tarihinde iş kazası geçirdim 4 barnagim da hasar var kopma yok ama iki barnagim hareket lifleri koptu ameliyat oldum barnagim in biri hareket etme olanağı kısitlandi bana is yeri davacı olma dedi ve dava ci olmadım suan 20 günlük rapor verdiler ve 3 aya kadar uzar dediler suan verdikleri avans ve aylığına dolması na 11 gün kalmıştı 11 günümü kestiler bana az yardimci olurmusunuz şimdiden çok teşekkür ederim

 41. seyit ünlü says:

  Selam mehmet bey 09.09.2014
  tarihinde iş kazası geçirdim 4 barnagim da hasar var kopma yok ama iki barnagim hareket lifleri koptu ameliyat oldum barnagim in biri hareket etme olanağı kısitlandi bana is yeri davacı olma dedi ve dava ci olmadım suan 20 günlük rapor verdiler ve 3 aya kadar uzar dediler suan verdikleri avans ve aylığına dolması na 11 gün kalmıştı 11 günümü kestiler bana az yardimci olurmusunuz şimdiden çok teşekkür ederim

 42. Huseyin says:

  Öncelikle bizleri bilgilendirdiginiz icin tesekkur ederim Avukat bey. Benm size sorum 23.07.2014 tarihinde cumartesi günü mesaideyken bir is kazasi gecirdim. Kaza calistigim fabrikada olmadi görevli kagidyla 2 ci fabrikanin yapildigi yerde gerceklesti tir uzerinde malzeme indirken vinc öperatorunun hatasi sonucu ben kaldir komutu vermeden malzemeyi kaldirmasi sonucu tir uzerinden asagiya dustum ve sag kulagimda yulsek derecede isitme kaybi olustu ve hala doktora gidip gelmekteyim. Isyeri hic bir sekilde ilgilenmiyor ve ayrica hazirlanan vizite kagidinda kusurlu olaral bemi göstermisler. Bu durumda ne yapmam gerek benim. Acaba

 43. ali tekler says:

  Slm hocam . 09.04.2014 tarihinde iş kazasi gecirdim kolum makinaya sıkıştı ve baş parmak işaret ve orta parmağımi kaybettim basta beni kandırdılar. Ve şimdi tazminata davasi açtim ve şu an calisacak durumda degilim işe gitmiyorum iş yerindenden haktalebinde buluna bilirmiyim. Acil cevaplar sanız cok sevinirim şimdiden tesekkurler.

 44. taner says:

  merhabalar,
  Kuzenim Kazakistan-Astana şehrinde çalışmak için gittiği şirkettin inşaatında çalışırken inşaattan düşüyor ve hastanede vefat ediyor.Şirket cenazeyi bir çalışanı ile Türkiyeye gönderdi.Ve burada cumhuriyet başsavcısına ifade verdi.İfadesinde kendisinin x firmasında çalıştığını ve kuzenimin de aynı firmada çalışırken mesai saatleri içinde çalışırken düştüğünü ve hastanede hayatını kaybettiği ifadesini savcıya verdi.Biz Türkiyeden neler yapabiliriz,nasıl bir hukuki süreç izlemeliyiz.Lütfen bu konuda ki bilgilerini benimle paylaşırsanız sevinirim.
  Saygılarımla
  Taner Doğar

 45. kübra says:

  merbaha avukat bey;
  eşim 2008 temmuz ayında iş kazası geçirdi 105 gün evde raporlu kaldı.iş başı yaptıktan 15.’ci günde işten çıkartıldı acaba dava açılabilirmi teşekkürler iyi günler iyi çalışmalar.

 46. Emre Genç says:

  Slm mehmet bey ben 08.04.2013 yılında is kazası geçirdim ve sağ elim paramparça oldu lift ve damarlar koptu 6 ameliyat geçirdim ve hala 3 ameliyatım var is yerine dava açmak istiyorum 3 tane avukata danıştim hepsi de kazanirsin dedi birde size sormak istiyorum birde beni kendi bölümüm dışında bir bölüme yollamis lardi dava açsam sonuç ne olur ve hastane masraflari geri çekme yetkisi varmı?

 47. emrah özcan says:

  Merhaba. Babam 2014 nisan ayında inşaatta temizlik görevlisiyken görevi dışında bir iş yapması sonucunda bir gözünü kaybetti. Babamın çalıştığı süre boyunca sigortası yapılmamış fakat tam kazanın olduğu gün giriş yapılmış. Kazanın gerçekleştiği gün acile götürülmüş orada da hastane girişi yapılmamış iş kazası belirtilmemiş, başka bir hastaneye sevk edilmiş. Aynı gün ameliyata alındı, 1 ay sonra 2.ameliyat oldu hala düzelmedi ama 3.ameliyata girmesi gerekiyor. İnşaat sahiplerinden bize yardımcı olmalarını istedik ama onlar bize bir göz karşılığında 7 bin lira teklif ettiler. Babamın muayene süreci devam ediyordu hastanede yatmaktaydı. Bütün girişlerini iş kazası olarak değiştirip, iş göremez raporu aldım. Mahkemeye verdim sizce sonuç ne olur ? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim…

 48. Merhaba,
  İyi günler Mehmet bey ; Benim başıma 23 nisan 2012 tarihinde bir olay geldi. Çalıştığım yer lokanta dönerci idi. 0.5 pet şişenin içerisinde bulunan su sanarak içtiğim bir kimyasal madde den dolayı yemek borum yandı ve daraldı ve endoskobi kararı verdiler hastaneden ve endoskobi esnasında delinerek karnımın ortasından sırtımın ortasına kadar açarak ameliyat ettiler beni. Bütün organlarımı temizlediler tam 12 saat sürdü ameliyatım. Delinen yeri yama yapıp kapattılar ve bir süre hastanede yattım. Çıktından sonra ( 15 gün ) tekrar yama yaptıkları yer daraldı. Yemek yiyemiyordum takiii 1 nisan 2014 e kadar. 1 nisan 2014 de tekrar bi ameliyat oldum bu sefer karnımın ortasını yardılar ve sırtımın sağ bölümünü yardılar. Şimdi yeni yeni yemek yemeye başladım çok zayıfım zor yutuyorum ama yutuyorum. Velasıl kelam bu zamana kadar dava açma gibi bi eylimde bulunmadım çünkü sağlımla uğraşıyordum olay adli vaka olarak raporlara geçildi ve onlar beni işten çıkardılar. 2 buçuk yıldır çalışamıyorum ve borçlarım çoğaldı. Karşı tarafa tazminat davasında bulunabilirmiyim ? Bana yardımcı olurmusunuz ?

 49. Cengiz ŞEN says:

  Selamlar ;

  Bir iş yerinde işverenim ve mühendisim. 3 gün önce elemanlarımdan biri iş esnasında elektrik teli çekerken gergin haldeki elektrik telini kesiyor ve tel sıçrayıp gözüne giriyor. Daha kesin olmamakla beraber göz kaybı olacaktır. Bu durumda bizim iş güvenliği konusunda herşeyi tam olarak yaptık, elemanın SGK girişinde de bi sıkıntımız yoktur. İş kazasını SGK kurumuna sistem üzerinden bildirdik, ilgili kolluk kuvvetine de durum bildirildi ve elemanımıza elimizden gelen destekte bulunduk, durum için de çok üzüldük. Eleman ilgili kolluk kuvvetine şikayette bulunmadı, kendini kabahatli olduğunu belirtmiştir. Bu durumda bizlere aksedecek durum nedir, karşılaşacağımız sıkıntılar nelerdir ? Vereceğiniz cevap için tşk ederim.

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Şikayette bulunmaması halinde hakkınızda takipsizlik kararı verilecektir fakat bu tazminat davası açılmasına engel değil. Tazminat davasında da meydana gelen kazada kusurun kimde olduğu önemlidir. SGK müfettişleri tahkikat gerçekleştirecek ve kusur oranlarını belirleyecektir. Buna göre tazminat davası şekillenir.

 50. samet ceylan says:

  öncelikle mehmet bey merhaba ben 22/04/2011 iş kazası yaptım kaza sonucu omurgam kırıldı 7 platin takıldı dava açtım davam hala devam ediyor bu süre zarfı içerisinde sgk hastaneden rapor aldırıdı %32 rapor verdiler ve 350 lira maaş bağladılar şuan davam devam ediyor adli tıp rapırum geldi itirazlar sonunda onlar itiraz etti karşı taraf adli tıp %32 onayladı şimdi bu geçen süre zarfı içinde ve sonrasında mahkeme bana kaç para verir ve bunu neye göre hesaplıyor benim net 1000 ve 1200 sigorta pirimim ödeniyordu bu arada kazayı yaptığımda 24 yaşındaydım şimdiden vereceğiniz cevap için çok teşekkür ediyorum

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Dosyanızı avukat aracılığıyla takip ettiğiniz için meslek etiği gereği yardımcı olamıyoruz.

 51. seda says:

  merhaba kızımın babası eskı eşim iş yerınde elektrık carpması sonucu vefat ettı kızımın vasisi benım suan olay hala sorusturmada 10.04.2014 te elektrık carptı 23 gun komada kaldı 02.05.2014 te vefat etti ve iş kazası maasi baglatmak için basvuruda bulundum ve hala beklemedeyım tazmınat davası ıcın basvurmak ıstıyorum ne yapmam gerekıyo tskler

 52. rahim demir says:

  Abi…eşim yaklaşık 4 ay önce iş kazası geçirdi.fabrika her şeyiyle ilgilendi..simdi iki haftadır ilgi azaldı yani yavaş yavaş yol veriyor…olayı sgk ya bildirmiş fakat polis yada jandarmaya haber vermemis..bende bu gun gittim jandarmaya…sikayette bulundum jandarma senin dosyanini savcıya göndereceğiz.. Ne yapmam lazim…

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Dosyanızı jandarmaya bildirdiyseniz savcılık da meydana gelen iş kazası için soruşturma başlatacaktır. Yapmanız gereken işlem maddi ve manevi tazminat için dava açma arzunuz var ise bir avukat tutmak olmalıdır.

 53. Beyazıt says:

  MehMet bey iyi günler Ben 2012 yılında trafşk kazası Geçirdim mahkemem bugün sonuçlandın %41 rapor aldım ve 225 bin tel taminat çıktı ama hakim şöyle bi karar verdi kazanılan paranın yasal faizini kabul etmedi kaza tarihinden itibaren değilde mahkeme sonucundan itibaren uygulanmasına karar verdi acaba böyle bir davada yargıtayım emsal bir kararına vakıf oldunuzmu şimdidenn teşşekürler

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Davanızı açarken faiz işletilmesini talep etmemişsinizdir, yoksa mahkeme faiz talebinizi de kabul eder dava açılış tarihinden itibaren faiz işletirdi.

 54. halis pekdemir says:

  mehmet bey saygılarımla iyi çalışmalar dilerim benim size sormak istediğim bir durumum var ben 1995 yılında iş kazası geçirdim tedavilerim 2009 yılında sonuçlandı ve sgk,bağlı hastaneden yüzde 46 sürekli olarak iş göremezlik raporumu aldım şuan engelli olarak kaldım buna bağlı olarak 2010 yılında raporumdan dolayı erken emekli oldum ve ayrıldım acaba tazminat davası açma hakkım varmıdır,dava açma hakkı 10 yıl deniliyor ama tedavilerim 15 yıla yakın sürdü ve 2009 yılında anca sonuçlandı bu konuyla ilgili beni aydınlatırsanız çok memnun olurum çünki çok mağdur kaldım…

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Zamanaşımı, iş kazasına dair kesin raporun elinize ulaşmasıyla başlayacaktır. Bu nedenle sizin olayınızda hukuki başvuru hakkınız zamanaşımına uğramamıştır. Dava açabilirsiniz.

 55. emre tekcan says:

  hayırlı akşamlar mehmet bey benim size bi sorum olacak ben iş kazası gecirdim 16.07.2014 de ve şu an hala raporluyum sol baş parmagımdan darbe aldım ve hala ağrısını cekiyorum fizik tedavi gördüm ama iş yerinde aldığım haberlere göre raporumun bittiği günü beni işten cıkaracaklar ne yapmam gerek ve mağdurum

  • mehmetemreulusoy says:

   Sizi işten çıkarmaları konusunda herhangi bir şey yapamazsınız. Bu husus işvereninizin insiyatifindedir. İşten çıkarıldığınız takdirde işe iade davası açabilir hakkınızı bu şekilde arayabilirsiniz.

 56. cafer says:

  Geçen sene inşaata çalişirken gözüme çivi parçası battı ve bu hafta rapor aldım sağ gözüm yüzde 44 görme engelini olduğu bildirildi aceba emekliolabilirmiyim 41yaşindayım

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Almış olduğunuz rapor Ankara’dan gelen iş göremezlik raporu mudur ?

   • cafer says:

    Evet galiba ama daha elime geçmedi ankara tekrar incelemeye aldi

    • mehmetemreulusoy says:

     İlgili rapor elinize geçtiği anda tarafımıza ulaştırırsanız bir yorumda bulunuabiliriz. Şu aşamada bir şey söylemek hatalı olacaktır.

     • cafer says:

      Teşekkürler bide 18 yaşinda büyük çocuklarım var okuyorlar sağlık sigortası yok bunlar yeşil kartlı olabilirler mi

 57. duran says:

  12.07.2014 tarihinde iş çıkışı servis kaza yaptı 2 arkadaşımızı kaybettik ben de yaralı olarak kurtuldum kaburgam kırıldı belimde ezilmeler oldu leğen kemiğim çatladı ve bu kazadan dolayı psikolojim bozuldu 4ay işe gidemedim kalıcı bişey yok gibi bir de servisi kullanan kişi şoför değil işçiydi tazminat davası açabilir miyim?

  • mehmetemreulusoy says:

   İşverenin ağır kusuru ve ihmali söz konusudur. Tabii ki açabilirsiniz.

   • duran says:

    mrb Mehmet bey siz ankarada ki davaya bakabiliyor musunuz yada önerebileceğiniz iş davasına bakan bir avukat var m?

    • mehmetemreulusoy says:

     Merhaba,

     Tarafımıza ulaşıp hukuki durumunuzu detaylandırınız. Biz veya yönlendireceğimiz bir avukat arkadaşımız size yardımcı olacaktır.

 58. cansu says:

  Merhaba vereceğiniz yanıt için tsk ederim. inşaat isimizde çalışan arkadaş mesai st baslamadan ayağını kırıyor. hastaneye gittiğimizde ayak tarak kemiği kırıldığı söylendi alci ya alındı. arkadaş normal rapor aldı. daha sonra 15 gün geçmişti. ben iskazasi raporu almaliyim sizi dava ederim diyor. böyle bir hakka sahipmifir bize normal rapor getirdi.

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İşçi, SGK’ya başvurarak meydana gelen kazanın iş kazası olduğunu beyan ederek iş kazası dosyası açtırabilir. Bu noktada SGK müfettişleri gerekli tahkikatı yaparak meydana gelen kazanın iş kazası olup olmadığını araştırır ve karar verir. Bu noktada karar mercii biz olmadığımız için herhangi bir yorum yapmamız mümkün olmayacaktır.

 59. nihat says:

  iyi aksamlar ve iyi uykuardilerim 06 10 2012 tarıhınde babam ıs yerınde calısıtrken demır kesme makınasına ıkı parmagını kaptırmıs bulunup ıkı parmagı kopmus durumuna gelmıştir gelişeb surecte babaı kandırmıs bulunup ve psyerı sahobı babamın arkadası olması dolayısıyla calısnalarında patronun kardeslerı oldugundan dolayı sait bulma gıbı bı durumumuzunda az olması dolayısıyla maddı olarakta kotubı durum ıcerisinde olan babam suanda o işten ayrılma surecınde ve ne yapması gerekıyor hukuksl olarak maddi manevi ne yapabılırız nasıl bı yol ızlememız manyıklı olur

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Babanızın iş kazası geçirdiğine dair SGK’ya başvuru yapmanız gerekmektedir. Şayet iş kazasına ilişkin SGK çalışma başlatırsa ileride dava açma durumunuz doğacaktır.

 60. Ali says:

  Merhabalar MEhmet bey, eşim iş yerinde sağ ikinci parmağının birinci boğumdan kopması ile iş kazası geçirdi.ankaradan gelen iş göremezlik derecesinde %0 sıfır yazıyo bu açaçak olacağımız tazminat davasını nasıl etkiler iyi veye kötü . Teşekkürler.

 61. abdullah says:

  Merhaba…
  Benim ağabeyim 2013 yılında mekanik tamircisi olarak çalıştığı firmada iş kazası geçirdi ve sağ kolunu kullanamaz hale geldi kolunun tedavisi halen sürüyor fakat kullanma ihtimali yok gibi biz çalıştığı firmayı mahkemeye vermedik firmada biz istihdam ve tedavi masraflarını karşılayacağını söyledi fakat bu süreç uzar ve firma verdiği sözde durmaz ise bizim dava açmak için herhangi süre sınırlamamız var mı.?

 62. arzu says:

  merhaba mehmet bey benim kardeşim iş kazası geçirdi üstünden 20 gün geçti kalçasında kırık var yürüyemiyor bizde dava açmayı düşünüyoz işveren kazanın olduğu gün sigorta girişini başlatmış fakat biz hastane masrafını cebimizden harcadık işveren bu konuda bizimle ilgilenmedi dava çarsak nasıl bir yol izlemeliyiz tabi önce savcının dava açması gerekiyormuş.

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Tazminat davası için Savcılığın harekete geçmesini beklemenize gerek yok. Siz maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

 63. onur says:

  merhaba ne 13 sene önce iş kazası geçirdim %95 engeli kaldımmadi manevi tazminat açmıştım %90 karşı taraf kusurlu davayı kazanım dosya yargıtaya giti kazanılmış dava yargıtayda bozma olurmu bide davayı açarken az miktarda açmıştık bilir kişi daha fazla verdi sgk yrısını kesti hakimde kazayı yapan kişi aylasi var bakar diye oda biraz kesti ve bana çok az miktar kaldı. BİDE 13 SENENİN FAİZİDE DAVAYI AÇTIĞIMDA AZ MİKTARDA AÇMIŞTIK VE FAİZ O HESAP ÜZRİNDE KAZA TARİHİNDE HESAPLANACAK YANİ BİLİR KİŞİNİN ÇIKARTIĞI MİKTAR ÜZERİNDE HESAPLANMİCAK BÖLE BİŞEY NASIL LÜTFEN CEVAPLARSANIZ TEŞEKKÜRLER…

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Davanızı avukatla takip ettiğiniz açık. Bu nedenle herhangi hukuki bilgi vermemekteyiz. Avukatınıza danışınız.

 64. Abdurrahman says:

  Merhabalar Mehmet bey iş güvenliği uzmanıyım. İnşaatta bir iş kazası oldu ve kazazede 2 ay yoğun bakımda yattıktan sonra vefat etti. İşçinin sigortası başka bir inşaattay dı olaydan bir gün sonra diğer mütahhit 10 günlük geriye dönük çıkış yaptı ve kazaya uğradığı inşaatta sigortası başlatıldı. Sigorta bunu tespit edecek ve rücu davası açacak. İşçinin eşi şikayetçi. İşçi 35 yaşlarında rücu davası, maddi ve manevi tazminat işverene ne kadarlık bir ceza getirir. İlk mahkemede dava açtırılıp işçinin eşiyle uzlaşmaya gidilse dava hakkı düşmüş olur mu? Bilgilendirirseniz memnun olurum.

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   SGK’nın yapmış olduğu işlem ile kazaya uğrayan yakınının yapmış olduğu işlemler farklıdır. Birisi tazminat davası, diğeri ise idarenin bir işlemidir. Maktülün yakınları ile uzlaşmanız tabii ki avantaj sağlayacaktır fakat SGK’nın vereceği idari para cezasından kurtulmanız zor. İkisi farklı prosedürlerdir.

 65. Beyza Onat says:

  İş güvenliği olduğum işyerinde bir işçi iş kazası geçirdi. 50 gün yoğun bakımda yattıktan sonra hastane enfeksiyonu yüzünden hayatını kaybetti. İşçinin nasıl kazalandığını gören yok. Yanındaki arkadaşı ile ayrılalı iki dakika olmuşken kaza gerçekleşiyor. Şahit yok, kazazedenin ifadesi yok. İşçinin ailesi şikayetçi oldu. Nasıl bir prosedür bekliyor bizi bilgi verebilir misiniz?

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İş kazasına ilişkin yazılarımızda nasıl bir prosedür izleneceği açık bir şekilde yazmaktadır. Detaylı bilgi arzu ediyosanız avukatınıza başvurabilir veya tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

 66. ali kocak says:

  avukat bey kasım 2013 de iş kazası geçirdim
  ayagıma ve omurgama platin takıldı taburcu günü polise verdiğim ifadede iş yerinin bana beyan ettiği destek sözüne binayen iş kazasını olduğu gibi anlattım ve şikayetci ve davacı değilim ifadesi verdim..
  tabi hiçbir destek göremedim..11 ay lık rapor süresi sonucu heyet raporu %11 engeli kanaat getirildi..maddi manevi dava açabilirmiyim ve miktarı hangi aralıkta olur dava ne kadar sürer.. ilginize teşekkür ederim

 67. himmet kizak says:

  mehabalar avukat bey ben 4 gun oncesi is kazasi gecirdim makinaya ayagimi kaptirdim simdi iki parmagimi kesecekler ve is yerinde gurultulu ortamda tek basima calisiyordum ve acilstop dugmeside calismiyordu simdi bu furumda hak kazanabilirmiyim

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İş kazası davası açabilirsiniz. SGK’nın yapacağı soruşturma ve kusur raporları sonrasında tazminata hak kazanabilirsiniz.

 68. adnan kara says:

  mrb mehmet emre bey,
  iş kazası sonucu, hastane heyet raporum %8 iş yerine maddi manevi tazminat davası açmayı düşünüyorum..
  %8 oranı esas alındığın da tazminatın rakamı ne olur.. teşekkur ederim

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İş kazası tazminatının hesaplanmasında birçok etken vardır. Yalnızca maluliyet oranınıza göre hesap yapılması mümkün değildir.

 69. Murat says:

  İyi günler. Ben 26 yaşındayım, bi fabrikada güvenlik olarak çalışırken hırsızlar geldi, diğer ön güvenlikteki arkadaş 2 tanesini yakalayıp bana haber verdi, ben de arka güvenlikten yanlarına gittim, sonra kaçmaya başladılar, peşlerinden koştuk, fabrikanın dışında 20 30 metre ileride yakaladık, sonra biri ile boğuşurken bıçak çekti bana ve sol el yüzük parmağımda tendon kesildi ameliyat oldum ama doktor hareket kaybı olabilir dedi ve parmağımı eskisi gibi tam açıp kapatamıyorum, psikolojim bozuk. Bu durumda tazminat davası açabilir miyim?

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   SGK tarafından herhangi bir iş kazası prosedürü başlatıldı ise kaybınız SGK tarafından tespit edilecektir. Bu doğrultuda dava açabilirsiniz.

 70. farukkeskin says:

  Meehaba . Benim babam 2007 aralık ayinda insaatta iskelenin halatinin kopmasi sebebiyle insaattan dustu . Biz dava falan acacaktik ama avukat izin vermedi ve iki tarafida anlasmaya goturdu sadede 5 bin lira para verdiler ama babam sakat kaldi su an bacaginda kalılıci platin var. Babam 4 ameliyat gecirdi .calisamiyor hic bir is yapamiyor . Hakkimizi aramak istiyoruz . Dava acip hakkimizi arayabilirmiyiz su durumda ?
  Yardimci olursaniz sevinirim.tesekkurler..

  • mehmetemreulusoy says:

   Maalesef herhangi bir dava açamazsınız. Muhakkak ileride dava açmayacağınıza ve uzlaştığınıza dair bir evraka imza atmışsınızdır.

 71. ferdi says:

  meraba.ben 1 sene trafik kazası geçirdim .mahkeme devam ediyo.mahkeme bittikten sonamı tazminat davası açıyoruz

 72. ferdi says:

  karşıdan karşıya geçerken araç çarptı bana .çarpan şahısın ehliyeti yok ve olay yerinden kaçıyor.doğal olarak dava açtım ilk mahkeme oldu şimdi ikinci mahkeme var ertelendi.iki ayağımdada platin var şuan 4.5 ay kadar yattım.tazminat talep edebilirmiyim.

 73. ruken says:

  Eşim 2012 de Çolakoğlu demir celik fabrikası agir is sanayisinde is kazası geçirdi sag ayağında 5 parmağını kaybetti dizden aşağı iki bacağında açık kırık vardı eşim ayagina 2 tonluk demir kütük düştü sağ bacaginda protez ortez var sol bacaginda 3 tane platin var 7 kere ameliyat geçirdi2005 den beri taşeronun yanında calisiyodu 3 sene haricinde taserondan hicbir maddi ve manevi yardım gormedik aldigim 600 tl rapor parasıyla geciniyoruz 3 cocugum var taseron fabrikadan ayrılacağı için eşimi fabrikayla gorusturmeye götürdü bugün Çolakoğlu kendi avukatıni tutatak kendi fabrikasını mahkemeye verecek biz bu konuda ne yapabiliriz bize yardımcı olur musunuz LÜTFEN iyi gunler

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İş kazası neticesinde işgöremezlik oranınızın belli olması gerekir. Elinize böyle bir rapor geçti ise lütfen tarafımıza ulaştırınız.

 74. ruken says:

  Ankaradan vergi indiriminden muaf olmak için yüzde 42 rapor geldi ankaradan onaylı. Ve eşimin kazadan sonra tedavi gördüğü hastaneden de yüzde 42 geçici raporu var

 75. erhan says:

  Ben uc gundur once 2parmagımda tırnağa kadar kopuk oldu beni ozel hastaneye goturduler tazminat alabılırmıyım

 76. huseyin oztrkoztrk says:

  Merhaba efendim. Benim ayagm bir is kazası nedeni ile kırıldı ve gecen sene özel bi hastanede ameliyat oldum ve devlet hastanesinin taktiği platini çıkarıp doktorun 40 yıl garanti veriyorum dediği bir platin taktılar. Aradan bir yıl geçti ama Ayağım hic düzelmesi hep iltihaplı ve aci cekiyorum . doktora dava açmak istiyorum boyle bir hakkım varmı dava acabilirmiyim . yardımcı olursanız sevinirim..

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Olayınızın iş kazası ile alakası yok. Sizin yapmanız gereken hatalı tedavi nedeniyle doktora dava açmak olacaktır. Şayet yapılan bir işlemde doktorun kusuru var ise davanızı kazanabilirsiniz.

 77. FATIH YILDIRIM says:

  Mrb. Mehmet bey. Ben TEDAŞ, de Elkt.Teknisyenligi işinde iken 2009 yılında bir iş kazası geçirdim.Arkadaşım çarpılarak vefaat etti, benimde ayak parmak kemiği çatlamıştı, alçıya alındı ve Dr.40 rapor verdi.Şu an farklı bir iş yerinde çalışmaktayım fakat olayın etkisini psikolojik olarak hala zaman zaman yaşamaktayım.Bu dumda , Maddi manevi tazminat davası acabilirmiyim.

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   İddia ettiğiniz hususları kanıtlayabilirseniz tabii ki dava açabilir, davayı kazanabilirsiniz.

 78. FATIH YILDIRIM says:

  Soruma cevap verdiğiniz ve bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum.

 79. bilhan says:

  mehmet bey iyi günler babam iki hafta önce hayatını kaybeti şöfördü veiş başındayken kaza yaptı 4 ay yoğunbakımda kaldı 10 günde evde iş veren hiç arayıp sormadı biz beş kardeşiz ve enbüyükleri benim bende öğrenciyim yardımcı olurmusunuz lütfen

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Babanızın geçirdiği trafik kazasına ilişkin savcılık dosyası ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesi gerekiyor. Bu bilgileri aldıktan sonra sizlere yardımcı olabiliriz.

 80. Elif says:

  Merhaba Mehmet bey,
  Bilgilendirme için şimdiden teşekkür ederim.
  Babam 27.12.2013 yılında fren boşalmasından dolayı rampa aşağı giderken bir trafik kazası geçirdi.Kaza esnasında araçta 2 yolcuda vardı, onlara birşey olmasın diye aracı bilinçli bi şekilde kendi tarafına yatırdı ve ağır yaralandı.10 m kadar sürüklenerek reklam panosuna çarparak durdu. Halen tedavileri devam etmekle birlikte sol kolunu kullanamaz hale geldi. İşverenin araç ile ilgili muayne sıkıntıları olabileceğini düşünüyoruz ve bunun ile ilgili dava açmak istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyim ? Ve araca ne ilginçtir ki babamın kazasından hemen sonra çalıntı raporu çıkmakta ve polisler tarafından şuan aranmaktadır bu konu hakkında yardımlarınızı rica ediyorum.

  • Merhaba,

   Savcılık dosyasının tarafımıza ulaştırılması gerekiyor. Nitekim savcılık dosyasında kaza tutanakları ve raporlar yer almaktadır. Raporların tarafımızdan değerlendirilmesi halinde bir yorumda bulunabiliriz.

 81. adem sağıroğlu says:

  mehmet bey mrb. zamanınızdan feragat edip insanlara yardımcı olduğunuz için size ve ekibinize teşekkürlerimi sunuyorum iyi ki varsınız..

  ben iş kazası geçirdim. devlet hastanesinden torpılsiz yüzde 15 engeli vardır heyet raporu aldım..engelim sebebiyle mesleğimi artık yapamayacağım ve ilerleyen yaşlarda vucuddakı pılatin ve cıvata lardan dolayı kemik kırığı olabilirmiş ve sakat kalma riskim var..
  size sorum 400 bin tl lik dava açmayı düşünüyorum..kazanabilirmiyim teşekkür ederim..

  • Merhaba,

   Davayı bu kadar yüksek meblağ üzerinden açmanız ileride size sıkıntı yaratır. Şayet mahkeme talebinizin altında bir tazminata hükmederse geri kalan meblağ için karşı tarafa vekalet ücreti ödemek durumunda kalırsınız. Tazminatın hesaplanmasında sizin geliriniz ve maluliyet oranınız önem taşır. %15’lik bir iş göremezlik için bu kadar yüksek tazminat çıkmayacaktır.

 82. ramazan says:

  Mehmet bey saygılar.
  2ay önce iskeleden kol dirseklerim in üzerine düştüm kollarımı tam açıp kapatamıyorum
  Hastaneye götürdüler iş kazası yazıldı 3 gün içinde bildiride yapıldı.bana sadece
  1 gunluk rapor verdiler oda k.b.bogazdan.şikayetci olmadım anlaştık fakat hiç
  destek olmuyorlar bana cok zor durumdayım.4 aydır sigortamı yatırıyorlar ama para yok.
  Şimdi ben ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olun. tazminat davası açsam
  Kazanırmıyım şehitlerim var.
  iş göremezlik raporunu nasıl hangi kurumdan alırım. Şimdiden teşekkürler. ..

 83. OSMAN TAHTALI says:

  EŞİM İŞ KAZASINDA MEFAT ETMİŞTİR BENİM YAPMAM GEREKEN RESMİYET NEDİR 2 TANE ÇOÇUĞUMUZ VAR ÇOÇUKLARIMA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENİR MAAŞ BAĞLANIRMI SAY GILARIMLA İYİ ÇALUŞMALAR
  0532 5160190

 84. Şakir eren says:

  İyi amşamlar Mehmet bey.2011 yılında izmir hilton otelde calışıyordum ama taseron firma aracılığı ile.
  Mutfakta calışıyordum.6katlı bir ön hazırlık arabası vardı salatalar hazırlanıp bu arabaya yükledik boyumdan braz yüksekti kapının eşiğindeki cukura arabanın tekerleği girdi kaseler kaydı kırıldı kırık kalın cam parcası bilegime düştü ve tendon kesildi.devlet hastanesinde ameliyat oldum 3-4 ay calısamadım.suandada bilegim agrı yapıyor agır iş yapamamamaya basladım calıştıgım iş yerindede belli etmemeye calısıorum.suan maddi ve manevi tazminat davası acabilirmiyim ve rakam olarak nasıl belirliyebilirim..

 85. Merhaba,

  Davanızı kendiniz açma düşüncesinde iseniz yanlış bir yoldasınız. Bu davalar basit davalar değildir. Bu nedenle bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ediyorum.

 86. gökhan says:

  merhaba Mehmet bey 2013 yılında iş kazası geçirdim yüksekten düşme yaklaşık 4,5 metreden boynum kırıldı
  doktorlar mücize eseri yaşıyorsun dediler ve yüzde 14 iş gücü kaybım var yaklaşık bu oranla hem maddi
  ve hem manevi tazminat davası açabilirmiyim iş verene, açarsam ortalama ne kadarlık bir tazminat alabilirim
  emsal davalarınız vardır mutlaka, yardımcı olursanız sevinirim
  NOT sgk müfettişleri yüzde on kusur verdiler bana saygılarımla başarılar

 87. Enver says:

  Avukatımla açtık davayı şahitlerim vardı işyerinin sahibi işten çıkarır diye şahitlik yapmaktan vaz geçtiler ve % 15 işgücü kaybım var aylık gelir bağlanırmı davayı kazansamda kaybetsemde

 88. Enver says:

  Merhaba iş kanunu haftalık 45 saat iken biz 52 saat çalışıyorduk iş kazasında bana faydası varmı

 89. Enver says:

  Işgöremezlik yüzde 15 iş gücü kaybı nasıl iş göremezlik geliri alırım tahminbe kaç tl tutar. Ve nasıl nereye başvuru yaparım kaç gün içinde bağlanır

 90. Serap says:

  Merhabalar
  Öncelikle bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim de bilgi almak istediğim bir konu var Mehmet Bey. Eniştem 2006 yılında görevi olmadığı halde iş yeri tarafından iş ile ilgili olarak şehir dışına gönderilmiştir ve trafik kazası geçirmiştir. Ölümle sonuçlanmıştır. Şirket yetkilileri maddi olarak yardım edeceklerini dava açılmamasını istemiş. Onlarda güvenip açmamışlar fakat verdikleri sözü yerine getirmemişlerdir.Biz de şimdi maddi manevi tazminat davası açmak istiyoruz. Merak ettiğim konu zaman aşımına uğradı mı bu dava? Neler yapılabilir?Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
  İyi Çalışmalar.

 91. ahmet says:

  Selamun aleykum avkat bey ben 1880 dogumluyum 1996 yilinda marangoz olarak calistigim atolyede iskazasi gecirdim ciraklik egitim merkezinde okumaktaydim be sagel 4 parmak 3 eklemden 2 sini kaybettim ilgilenim olmadigi icin 2001 yilinda ciraklik sigortalisiyimdiye sigortaya bildirdik ve 125 tl aylik baglandi ama ben isverene dava acmadik sozde ilgilenecekti suan yuzumuze bile bakan yok hala dava acmadik suan dava acma sansimiz varmi 4 parmagin hakki 125 tlmi bukarmi ucuz bir yol gosterin lutfen yasgectikce hayat sartlarim zorladiyor calisamiyom is bulamiyorum nasil olacak

 92. osman says:

  Merhaba Mehmet bey.Ben bir otobüs firmasında hostluk yapıyordum.05 01 2015 te büyük kaza geçirdik. kaptanım yanımda vefat etti.bendede ufak tefek sıyrıklarla kurtuldum.. daha önemlisi piskolojikmen çökmüş durumdayım. ilk müdahaleyi olay yerine en yakın hastane yaptı.geçci rapor verdi. ben ertesi gün kendi yaşadıgım şehire geldim. ve birçok hastanede bakılamadım tedavi olamadım.adli vaaka oldugu için adli tıptan rapor istediler.ve adli tıptan raporumu aldım.iş göremezlik raporu alamadım çünkü yaralarım iyileşti.ailem işe dönmemi istemedi.zaten bende o işi yapamam artık.işyerine gittim bu gün. artık çalışamayacagımı söyledim. istifa yaz dediler bende haklarımı istiyorum dedim. bizden haber bekle dediler.ben bu 20 gün içinde birsürü masraf yaptım hiçbir ücret taleb etmedim. ve ruhen çökmüş durumdayım.ailem çok üzüldü yıprandı. birbuçuk yıl oldu işe baslayalı. artık arabalara binemiyorum. ve hiçbiryere basvurmadım. ne yapmalıyım. ne önerirsiniz.maddi manevi. teşekkürler.

 93. hakan kaya says:

  merhaba mehmet by ben 2011 ağustos ayında matbaa da ağır bir iş kazası geçirdim. SGK ya tüm evraklarımı
  teslim ettim ama halen bir sonuç çıkmadı. Ve bu arada sağ kolumun üzerine 200 kg. makina düştü kolum kırıldı ve büyük bir güç kaybım var. Ben halen bu firmada çalışıyorum ama eski ağır işlerimi yapamadığım için
  bana hep hafif işler verdiler. Ve işlerine yaramadığım için Bugünde beni işten çıkardılar. ben bu kolla başka bir
  matbaa da çalışamam.bana hiç maddi yardımları olmadı .maddi durumum iyi deyil evim kira
  Bu şahıslara dava açmak istiyorum. dava açma hakkım varmı varsa nereye başvurmalıyım. çok teşekkürler.

 94. ozlem says:

  Sayin mehme bey benim esim formendi. İscilerin yapgi bir hatadan dolayi patronu ocakta esimi yanina cagiriyor.bagirip cagiriyor silahini cikarip yere sikiyor esim korkup akasini dondugu an topuguna isabet ediyor. Orda yigiliyor ozel doktor getirilip baktiriliyor mermi kalmayinca hastaneye kaldiriliyor ve yolda korkutyorlar is kazasi diyeceksin diye esim is kazasi diye bildirdi. Sikayette bulunalim diyincede bana onlar mafya baskasina para yedirtirir ama bize yinede vermez diyor. Hep magdur edildik maaslarimizi asgari ucretten yatiriyorlar o donem 2 ay raporluyduk para asgari ucretten yatti. Esimin ayagi halen uyusuk 9 ay gecmesine ragmen. Simdi cikis istiyor ve vermiyorlar kendimiz gidip cikis verecekmisiz ne yapabiliriz bize bir yol gosterin. Aldigimiz maas2700 3 yildr bu sirkette esimin pisikolojisi bozuldu calismak istemiyor bu sirketle 3600gundende yararlaniyormus biz ne yapabiliriz. Esim sikayetten korkuyor bize bisi yaparlar diye. Yardimci olursaniz sevinirim

 95. bilge says:

  Merhaba durum çok acil..
  Abim 19.01.2015 tarihinde is makinasi operatoru olarak çalışıyodu.. o sirada is kamyonu köprü üzerinden geçerken köprü yıkılıyor ve kamyon abimin üzerine düşüyor ve boynu kiriliyo ölüyo tabi vücudunda baya kirik var… şimdi biz bu durumda ne yapicaz kime dava acicaz ve tazminat ne kadar olmali.. sizden rica ediyorum lütfen yardimci olurmusunuz

 96. osman says:

  merhaba mehmet bey ben 2014 aralık 13 de iş kazası geçirdim kesici bir iş aletiyle bacağımı kestirdim elli gündür rapoluyum iş yeri bana maddi ve manevi hiç yardım etmedi iş yerine dava aça bilirmiyim ve nasıl bi dava açabilirim

 97. fatih says:

  mehmet bey merhaba..benim kayınpederim yolcu oldugu bir arabanın içinde tren altında kalarak 4 ay once vefat etti.tcdd ye dava acma hakkımız var mı.BİRDE arac sigorta şirketi odeme yapması için iddianame gerekli mi..Tesekkur ederim simdiden.

 98. Melisa says:

  Merhaba!
  Abim SGK sız olarak bir işyerinde çalışmaya başladı. Abimin parmakları bir makineye sıkışması üzere zarar gördü. Şirkete Maddi Manevi Dava açsak ne kadar ücret alabiliriz. Yoksa zararlı olan taraf biz mi oluruz? En kısa zamanda sizden cevap bekliyorum.

 99. hamit says:

  Mrb mehmet bey bnm 3.5 sene çalıştığım bir yer vardı. 6 senedir mahkemem sürüyor. Anlaşmaya vardık uzun sürermi anlaşma süreci? Talep ettiğim miktar hmn elime geçermi? Lütfen rica etsem sorumu cvp larmısınız

 100. fatih says:

  Ben fatih 2 gün önce is kazasi geçirdim. Teknik servis olarak bi arızaya gitmiştim ama orda elektrik kaçağı olduğundan elektriğe kapılıp merdivenden düştüm ve kaçağın olduğundan Sekreterin bilgisi varmış şantiye sefinin söylediğine göre. Düşme sonucu kalcamda kemik kırılmış ve suan hastanede ameliyat olmayı bekliyorum bu durumda ne yapabilirim yardimci olurmusunuz

 101. bayram cesaret says:

  Merhaba Mehmet bey
  Benim babam 2003 te oldu is kazasi nedeniyle elektirk carptigi soyleniyor tam olarak ne oldugu belli degil ama biz ozamn kardeslerim resit degildik annem amcalarim tarafinda doldurularak belirli bi miktara kandirilip davadan vaz gecirildi simdi biz cocuklari olarak resitiz yeni bir dava acabilirmiyiz

 102. Enver says:

  On tane soru sordum adam akıllı bir cevap vermediniz üstelik son sorduğum soruma cevap vermeden soruyu silmişsınız yazıklar olsun sana

 103. erol says:

  hocam taşeron olarak çalıştığım belediyede yüksek bir yerde çalışırken dizimden sakatlandım çapraz bağlarım yırtılmış istanbulda devlet hastanesine gittim ağrılar ağır diye meylem verdi gönderdi .. 1 ay kadar daha sabredip özele gittim emar çektirdiler çapraz bağların dörtte 3 ü kopmuş ameliyat oldum.. doktor eğilme çömeşme ayağını kırmak yük altına girmemen gerekiyor dedi.. olayı müdürümüze arz ettim .. beni bağlamaz gider ameliyatını olur gelir işini yaparsın.. veya çek git dedi .. size ulaşmak istiyorum numaranızı mail adresime atarmısınız..

 104. orhan zorba says:

  Ben Orhan, Mehmet bey 7 ay tersane alt iş vereninde caliştım şirket sgk primlerimi eksik yatırmiş örnk 30 iş gunu calişmişim ama şrket 13 gün sgk primi yatırmiş.Bu iş yerinde iş kazası geçırdım kulak zarım yırtıldı yaptıgım iş kaynakcılık yoğun kaynak dumanına maruz kaldığım için akçiğer yırtılmasından amelıyat oldum istırahatlı olmama rağmen iş veren işime son verdi. Bu durumda ne yapmam gerekir dava acmalımıyım acıcaksam nasıl bir yol izlemeliyim tşk

 105. ramazan says:

  Slm ismim ramazan bir ay once is kazasi gecirdim sagayak bilegim kirildi doktorun dedigine gore bes alti aydan asagi iglesmez dedi is yeride hic bir sekilde matti Manevi destek vermiyo ve benim isyerine basladiktan dortgn sonra dustum dustugum gun sigortami goster misler ve hicbir emniyet malzemesi veril medin tazminat davasi aa hakkim varmi bnm cevabiniz icin tesekkurler

 106. ali özlen says:

  öncelikle böyle imkan sağladığınız için teşekür ederim ben polis memuruyum diyarbakırda şupeli bir araç kovalamaca yaşadık kovalacamada araçın geçiş güzargahının arkadaşlarla kapattık araç üzeririmize geldi havaya uyarı atışı yapararak araçı durdurduk şahısları araçtan indirirken çıkan ardabede benim silahımdan çıkan kurşun ile arkadaşım ayağından yaralndı herhangi bir uzununa isabet olmadı ve kırılma olmadı arkadaşıma defalarca gitmeme rağmen bana kızgınlığı geçmedi ilk önce şikayetci değildi daha sonra mahkemeye giderek şikayetci oldu buna ragmen mahkeme takipsizlik verdi bir üst mahkeme gittiğini yine şikayetci olduğunu duydum mahkeme sanirim yine takipsizlik vermiş arkadaşımın raporlu günlerinde terör tazminatını alamadı kendisine hastane gidiş gelişler vs. işlerinde yardımcı olmak istedise beni reddetti kızgın olduğunu gelmememi istedi meslektaşım bana 11000 tl tazminat davası açmış sonuç ne olur teşekür ederim

 107. Ömer öz says:

  Selamlar mehmet bey ben çalıştığım iş yerinde 03.08.2012 tarihinde iş kazası sonucu sol işaret parmağım ilk boğumdan koptu parmak yerine dikildi ama eklemde hasar olduğu için eklemden oynamıyor kısalma ve incelme var bu durumda benim ne gibi haklarım var lütfen bana yardım edin iş kazası raporlarım elimde mevcut ekipriz raporum var 4 ay raporlu kaldım cevabınızı bekliyorum saygılarımla.

  • Merhaba,

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz. Kazanın meydana gelmesinde kusur sizde değilse tazminat talep edebilirsiniz. SGK tarafınıza iş göremezlik raporu ulaştırdı mı ? Bu hususta elinizde bir evrak var ise tarafımıza ulaştırabilirseniz yardımcı olacağız.

 108. seval says:

  Merhaba mehmet bey ben isim gerrgi marketleri geezip raf duzenini yapmaktayim cuma gunu market deposunda ayagima bagimsiz duran raf ayagi dustu doktora gittim bisry yok ezik var dedi is kazasi olarak gecmedik p.tesi agrilarim artinca tekrar gittiim catlak varmis 21 gun alcidaa kalacakmis raporu is kazasi olarak degistirdik ama her anlamda madur oldum cocuklarim vaar vs. Dava acma sansiim varmi

 109. seval says:

  İs kaazasi davalari nekadar surer

 110. Ben 2012 de iş kazası geçirdim Karayollarında taşeron ile çalışırken inşaat teknikeriyim ve yanımda hep şoför olması zorunluydu ogün şoförsüz çıkmak zorunda kaldım ve şantiye alanına yakınlaşırken harfiyat kamyonu çarptı kaza oldu SGK maaş bağladı sürekli iş görememezlik adıyla şuan 100/60 engelliyim trafik raporuna göre 8 de 2 kusurluymuşum ne yapmam gerek dava açarsam kazanırmıyım..

 111. sevda fil says:

  Merhaba bnm eşim 24.01.2014 de iş kazası sonucu sağ elinn isaret orta ve yüzük parmğnı ikinci boğmdan kaybetti şşikayetci olmadık ankaradan rapor ve müfettiş gelince tazminatı verileck miş hala rapor glmdi ne zaman gelir acaba.

 112. ali says:

  sayın mehmet bey iş yerinde 16 24 vardiyasında 23.30 civarları yaptığım iş üzerine bilek burkulması oluştu.benim kusurum yoktu.o an acıdı sıcaklamaya anlamadım paydos saati gelmişti eve gittiğimde ağrı başladı.sabah şefimi arayıp işyeri hekimine gittim olayı anlattım iş kazası zabıtı tuttular iş güvenlik uzmanları ifademi aldı ben yanlız hiç biryere imza atmadım.güvenlik kurallarına aykırı iş yaptırdıklarını belirtim.beni özelbir hastaneye sevk ettiler.sendika temsilcisiyle yollamaya çalışırken vardiya amirinin sözlü sataşmasına beni yalancılıkla itham etmesine bağırmasına beni kolum sarılı şekilde bekletmesine sebeb oldu.sendikacıların araya girmesi ile hastaneye götürdüler.6iş günü rapor verdiler şu an hala raporluyum.15 gün sonra tekrar film çekilecek.iş bundan sonrası için karokol sorgulamasında yaşadığım olay.karakola şefimle gittik önce benim ifademi aldı.bana sadece şikayetçimisin diye sordu17yıldır çalıştığım yer türkiyenin en büyük fab.biriben şikayetçideğilim dedim.bana polis memuru 3 sayfa imzalattı bana okutmadan.sonra bir baktım kendi dikkatsizliğim sonucu olmuşta fabrika bana hertürlü eğitimi vermişte işkurallarına bağlı bir faabkaymışta benim ağzımdan doldurmuş.ben sadece şikayetçi olmadığımı söylemiştim.sorum bunla ilgili ilerde bana bu imzalatınan karakol belgesinin nasıl bir etkisi olur ve acaba nasıl bir yol izlemem gerektiğini bana bu yönde yardımcı olabilirmisiniz.saygılarımla

  • Merhaba,

   Yeniden ifade verebilir, karakola dilekçe ile başvurabilirsiniz. Dilekçeyi bizzat savcılığa da teslim edebilirsiniz. Bunun haricinde ileride açacağınız davada bu hususları belirtmeniz gerekir. Şikayetçi olmasanız dahi tazminat davası açabilirsiniz. Buna engel yok.

 113. Mehmet says:

  Merhaba Mehmet bey,

  Babam iş başındayken kaza yapması sonucu sol kolundan yaralandı ve artık sol kolunu tam anlamıyla fazla hareket edememekte. ilk başlarda işyerine dava açmadı. Daha sonradan maddi ve manevi ( 2013 yılında) davası açtı. % 20 iş göremezlik raporu almıştır. Gerekli olan evraklar toparlanıp mahkemeye sunulmuştur ama her defasında mahkeme duruşmayı erteliyor. Toplamda 6 duruşma yapıldı 7. duruşma günüde verildi . Babamın mahkemesi daha ne kadar devam edeceğini ve bunun nasıl sonuçlanacağını öğrenmek istiyorum.
  Vereceğiniz cevaplar içinde şimdiden teşekkür ederim.

 114. ahmet kılıç says:

  ben bir yıl önce inşaatan düştüm beşinci kattan dava açtım bilirkişi raporu 72 bin tl çıkardı düşürülmesini istediler 50 bin teleye indik ama gene ödeme yapmadı dedi dava yoluna gitsin bilmiyorum acaba sonucu ne olur lütfen cevap yaz…

 115. Enes says:

  Merhaba hayırlı akşamlar ben 25.09.2012 tarihinde iş kazası geçirdim 3 aylık rapor ve iş göremezlik ödeneğini aldım, ancak işveren gelir bağlanacak dedi ve gelir bağlanmadı. 01.06.2014 de haziran ayında mecbur kaldığım için işveren tarafından işi bıraktım ssk ya gittim heyete gönderdiler ve yüzde 15 işgücü kaybı çıktı ne yapmam gerekiyor ve 1.5 yıllık geriye dönük sürekli iş göremezlik gelirini alabilirmiyim. Şimdiden tskler hayırlı akşamlar, cevabınızı bekliyorum.

  • Merhaba,

   Size mail attım fakat mail adresinizi yanlış yazmışsınız sanırım. İnternet sitemizde telefon numaralarımız mevcut. Lütfen tarafımıza ilgili numaralardan ulaşınız. Sizlere detaylı olarak yardımcı olacağız.

 116. ömer says:

  merhaba emre bey

  babamın proje müdürü oalrak çalıştığı şantiyede iş kazsı nedeniyle 63 yaşındaki işçi vefat etti. babam da kazadan bir yıl sonra vefat etti. ceza davası karar aşamasına geldi ve babam asli kusurlu olarak görünüyor. şantiye şefi de tali kusurlu.

  bundan sonra tazminat talebinde bulunacaklar tabi. tazminat davası müteahhite mi açılır yoksa bize mi?
  eğer varis olarak bana açılacak ise vefat edenin yakınlarıyla anlaşma yoluna gidersem eğer dava açılmaması için bedel hesabı bulamıyorum internette. dava açılırsa bu bedeli yaklaşık olarak nasıl hesaplayabilirim.
  teşekkürler

 117. erkan says:

  Merhaba Mehmet Bey Ben 2005/06 ayında 2 vardıyalı ve 12 saat olmak uzere metal sektöründe kollu matkapta eldıven takılması bu maınada uygun olmadıgı halde bılmeıdgım ıse verıldım ve elımde eldıven varken matakaba kaptırdım elımın ust kısmında lıfler koptu amleıyat edıldım ve ertesı gunu sıgorta evraklarıyla ıs yerınden gelındı ve o geldıklerı gun ıcın tarıh attım ve ımza attım ve benı suclu bulmak ıcın kamera olmamasına ragmen kamera kayıtlarına gore benı suclu gostermek ve krkutmak amaclı yaptılar ve bırısı aracı ıle ıse gırdıgımden babamda dava acmadı ılgılenmedı bende bılgım olmadıgından bekledım ve zaman gectı calıstıgım zamanlarda elım agrıyor su an dava acmak ıstıyorum dava ıcın sure yeterlı mı ve davaı acsam kazanma olasagılım var mı 10 sene dolmasına 3 ay felan kaldı sımdıden verecegınız cevap ıcın tesekkurler sızlere mehmet bey

 118. Murat Kaykı says:

  1Bir ay önce iş Kazasında oğlunu kaybeden anne ,ölen kişinin eşi ve çocukları Tarafından açılmış olan tazminat davasında hak taleb edebilir mi? Oluşucak durumda nasıl bir yol izlenmeli.

 119. davut says:

  merhaba Mehmet bey ben 07/02/2015 te iş kazası geçirdim yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştüm sol tarafımda ezikler ve sol bileğimde kırıklar var platin var kaşımda 10 dikiş şuan hiç bir iş güvenliği olmadan çalıştırıyorlardı buradan birileri düşecek dendiği halde devam edildi ben düştüm beni şirket arabasına koydular yaklaşık 700 800 metre dolaştırdılar sonra işi almaş olduğumuz farbrikanın özel arabasına aktardılar 112 bilerek aranmadı iş kazası geçmesin diye hastanede bir tane polis gelmedi ne oldu sana diye ben kendim gidip rapor tutturdum karakola gidip şikayetci oldum olay yerini gösterdim avukatla görüştük bana iğleşmeden bişey yapamayız boşuna gider geliriz mahkemeye dedi

 120. hüseyin says:

  Merhaba emre bey , babam belediyede calismakta idi fakat 2005 yilinin aralik ayinda iş kazasi gecirdi ve vefat etti , (kepce ile halata baglanmis sekilde palmiye agaci kaldirilirken halat koptu ve babamin uzerine dustu )
  Ben 11 yasindaydm ve kiz kardesim 8 yasinda idi , annemde cahil olmasindan dolayi herhangi bir tazminat davasinda bulunulmadi , dava acma hakkimiz ve ne davasi acmamiz hakkinda bilgi verebilirmisiniz? Ve şunu da sormak istiyorum , o belediyenin kaza geciren isci yakinlarindan birisine iş hakki tanimasi gibi birsey varmi ?

 121. Emrah Çelik says:

  Merhaba,

  28/10/10 da geçirdiğim iş kazası sonucu sol parmaklarımdan 2 tanesini kaybettim ve 1 parmağım ise iş gücü oranın %75 yitirmiş durumda. mahkemeden protez parmak talebinde bulunabilir miyim? iş veren bu talebimi karşılamak zorunda mıdır? iş kazalarında daha önceki emsaller de bu talepte bulunupta talebi kabul edilmiş olan davalar varmıdır?

  • Merhaba,

   Mahkemeden bu konuda tedbir kararı talep edebilirsiniz fakat mahkeme karar vermek zorunda değil. Mahkemenin takdirindedir fakat talebiniz hayati önem taşımadığı için kabul edilmeyecektir.

 122. necati says:

  Selam mehmet bey iş kazası geçirdim 27/01/2012 de sağ ayakta plak yani platin koydular iş yeride hiç ilgilenmedi mahkeme açtım ama merak ettim konu şudur maddi manevi nasıl hesaplanıyor maneviyi hakim mi belirliyor? Maddi 30 milyar dan açtım ve ben bu kazadan dolay askere gidemedim 3senedir erteliyorlar avkatim 30 milyarı 40 milyar yapcaz dedi peki manevi nasıl ve neyden hesaplanıyor merak ediyorum ?

 123. nizamettin ercan says:

  Mrb mehmet bey benim sorum yardımcı olursanız sevinirim ben 18-04-2011 tarihinde inşaat tan düşme sonucu kaza geçirdim yalniz ben bilinçsiz haldeyken bir başka yerden dustugume dahil ifade imzalatmislar ben %85 ozurluyum su an ogrendimki inşaat tan dusmusum ve su an haklarimi aramak istiyorum 3 çocuğum var bu konuda dava acabilirmiyim bana yardımcı olursanız sevinirim tsk

 124. Fatih Mehmet KILINÇ says:

  Mehmet bey; merhabalar 2012 Kasım da babamı kaybettim, bir iş yerinde greyder operatörü olarak çalışmaktayken kalp krizi geçirir ve vefat eder. kendisi emeklidir ancak olayın şokunu ve üzüntüsünü ancak yeni atmaktayım bunu sgk iş kazası olarak görmedi ve herhangibir maddi manevi tazminat ödemedi
  Bunun üzerine araştırdığım emsal yargı kararlarınca aslında bu bir iş kazası oluyormuş bu durumda ben halen dava açıp hakkımızı arayabilirmiyiz teşekkür ederim

 125. hurşitözcan says:

  kolay gelsın benım bır sorum olacak
  14.04.2008 tarihinde bursa tofaş fabrıkasında işe başladım..14.04.2014 tarıhınde iş degigikligi nedenıyle bıraktım..sorum şu ben bu fabrıkaya gırdıgımde kıulaklarımda bır sorun yoktu..iş bırakırkende revırde doktor saglam raporu verdı..muayene etmeden.herhangı bır test yapmadan..işten çıktıktan 25 gun sonra bosh fabrıkasına iş başı yaptım..burda yapılan muayenelerde sol kulak %70 işitme kaybı çıktı..şimdi ben ne yapmalıyım..arada bıraz zaman geçtı ama..arkadaşlar mahkemeye ver dedıler..sizde bi yardımcı olurmusunuz

 126. Samet says:

  iyi günler ben 25 nisan 2014 de iş kazası geçirdim o zaman şikayetçi olmadığımı teyit ettim fakat bana iş veren vaadlerini yerine getirmedi ben geriye dönük iş kazası davası açabilirmiyim

 127. aydın says:

  Merhaba mehmet emre bey,
  08mart 2015 te iş kazası geçirdim ifademi verdim şikayetçi oldum
  geçirdiğim kaza bir tankın içine iş güvenliği ekipmanı verilmeden 2 kişi girdik 1.5 gün bilinçsiz yattım 10 gün iş göremez raporu aldım izleyeceğim yol nedir teşekkürler

 128. fırat keskin says:

  avukat bey babam rusyada 6 sene önce vefat etti vefat ettiği yıllar dosyayı avukata vedik yapamadı otopsi sonucu iş kazası geldi ve ankarada bi avukatta şu an devam ediyor umudumuz kalmadı tazminat alma durumumuz ne ne olur bi yardımcı olun

 129. sinan says:

  06/04/2006YILINDA ISYERINDE,ASANSOR HALATIN KOPMASI SONUCU BELINDE KIRIK VE PLATIN TAKILDI YUZE 58 ORANDA IS GUCU KAYBI HEYET RAPOR VERILDI SIGORTA GIRISINI IS VEREN HASTANEYE GIDINCE YATISTA YAPTI..2,5AYLIK ISCIYDIM ISYERINDE..SIMDI CALISAMIYORUM FAZLADA AYAKTA DURAMIYORUM DAVA ACABILIRMIYIM VE IS KAZASI MAASI BAGLANABILIR MI?

 130. HAMZA says:

  slm avukat bey 01.11.2014 bir taş ocanda iş kazası gecirdım ve sag ayam diz altından kesildi işe girelide 18 gün olmuşdum iş veren iş güvennik dersi vermedi acemiydim benim bu konuda neyapmam lazım maddi manevi tazminat davası aça bilirmiyim şim diden bilgileriniz için tşkür ederim saygılar

 131. mine serkan says:

  Mrb mehmet bey kafamı karıştıran bir sorum olcak size eşim geçen sene iş kazası geçirdi özel bir şirkette kablo bakım onarım görevinde çalışıyodu işe babam ile başlamıştılar ve kazanın olduğu günde beraberlermiş arıza çıkan yere doğru istikamet ederken babam korkuluksuz viraja hızlı giriş yapıp araç kontrolünü yitirip takla atmışlar kaza sonrası jandarma kaza tutanağını tutmuş ve babam kusurlu görünüyo şirket sahipleri bize destek de bulunmadı ilk olay anında korktular eşimin durumu ağır olduğundan elimizden geleni yapıcaz özel hastaneye bile götürürüz dediler bizde onlara güvenerek eşimi özel bir hastaneye götürdük eşİm 3 tane ameliyat geçirdi son ameliyatnda boynuna 6 tane platin takıldı toburcu olduğumuz zaman aradık ödeme yapılması gerekmekte taburcu olamıyoryz dedik şirket sahipkeri biz ödeme yapamayız gitmeseydiniz özele ve eşime git karının bileziklerini sat dedi aramayn birdaha diyip telefonu kapadılar suratımıza daha sonra annemler parayı ödemek zorunda kaldılar yoksa çıkamıyoduk kazadan sonra eşimi işten çıkardılar eşim raporluydu ve 6 ay iş görememezlik raporu aldı 6 ay bitince eşime tazminat verip çkardılar çok zor günler yaşadık bir geçmiş olsun bile demediler sormadılar Afedersiniz köpek yerine koydular eşim bir senedir çalışmıyo borçlar birikti ev sahibi evden çıkaracak ve eşim eskisi gibi değil sağlığını kaybetti belirli bir süre ayakta kalabiliyo vücudu titriyo ağır bir işte çalışamz artık elimizde ne var ne yok sattık ve 3 ay önce bebeğimiz oldu malesef hiç bir birikimimiz yok silem destekliyo bebeğimizin de sağlıklı sorun ları var psikolojikmiz bozuldu sürekli tartışma oluyo eşimle aramda bu durum da ne yapabiliriz şirket babam kusurlu olduğu için rahat davranıyo gidin k.eimi şikayet ederseniz edin diyo mahkeme açsak kazanırmıyız yardımcı olursanz sevinirim şimdiden çoookk teşekkür ederim. .

  • Merhaba,

   Kusurun babanızda olması nedeniyle açacağınız tazminat davasını kazansanız dahi rücu davasında yine kaybedeceksiniz. Bu nedenle şu aşamada yapılacak herhangi bir işlem yok. Şirketinize güvenmekle hata etmişsiniz.

 132. mine serkan says:

  şirket kazadan sonra kaskodan aracın parasını almış yanii bir zararları olmadı hiç bi bakımdan peki bu durum davayı olumlu yönden etkiler mi?

 133. mine serkan says:

  Araç bakımsız ve eski bir araçtı makasları ve ibresi nozuktu şirket sahipleri dediğim gibi kaskodan aldılar paralarını benim eşimin hiç bi hatası yokken rücu davası açılır mı daha doğrusu babamı açılr yoksa eşime mi ? rahatsızlık veriyorm k.baakmayın sorularımla bunaltmak istemm

 134. cumhur says:

  iyi günler ben mermer ocağında çalışıyorum çalıştığım yerde taş keserken taş kaydı ve taşla beraber 7 metre kadar yerden sırt üstü düştüm ve beni hastahaneye götürdüler dalak ımın patladıgını ve ak ciğerimde delik oluşugunu öğrendik dalağımı aldılar ve ciğerime tüp taktılar ama doktorum bana 1 alık heyet raporu verdi rapor bitiminde çalışır gösterdi ama ben kendimi iyi hissetmediğimi fark ettim doktoruma tekrar baş vurdum iyi deilim biraz daha bana rapor verebilirmisiniz ben kedimi biraz daha toparlamak istiyorum dedim ama doktor veremem başım ağırır dedi vermedi sonrasında 7 gün verdi çalışmaya başlaya bilirsin dedi ağır iş yapmıcaksın dedi ve iş verenle konuştum bizim iş biraz ağır doktor böle dedi ne yapalım diye danıştım bana sana uygun hafif iş veririz dedi ve verdiler çalışıyorum ama kafamda sorular var benim bedenimden bi organ gitti ve ciğerimde hafifte olsa bi hasar kaldı düşmenin etkisinden psikolojim bozuldu uyuyamıyorum doğru dürüst şimdi çalışıyorum ama çalıştığım halde benden bi organ gittigine dahil bana tazminat vermeleri gerekiyormuydu çalıştırdıkları için susmammı gerekiyor ben tazminatımı alsamda o iş yerinde çalışabilirmiyim ne yapmam gerkiyor bana yardımcı olurmusunuz bu olay 2015 ocak 15 de olu kaza ocak 19 unda rapor başladı şubat 18 inde rapor bitti 1 aylık rapor bide şubat 20 side başladı şubat 27 bitti 2015 şimdiden ilginize teşekkürler

 135. şükrü says:

  Slm mehmet bey manisa somada madende çalışıyorum is yerinde kaza sonucu %23 kalıcı maluliyetim var.sağ el baş parmaktan 7.7.2011 senesinde kazalandım.is yeriyle anlaşmak için 2 sefer konuştum. Ama sonuç nafile sonuç yok.mahkeme açma suresi 10 senemidir.ve bu iste beni yarida bırakmayacak birini önerirmisiniz.teşekkürler.

 136. naciye says:

  merhabalar mehmet bey ben isanbul hazay temizlik şirketinde temizlikçi olarak bir okulda 2006-2007 tarihlerinde görev almakta idim.sigortam ve 650-700tl maaş almakta idim. Görev aldıgım okulun bahçesinde mesai saatleri içinde gider ıgaralarını temizlerken sağ elime ızgara düştü ve yüzük parmagım koptu orta parmagım iki yerinden kırıldı diger personel arkadaşlarım tarafından kopan parmagım ile birlikte hastahaneye getirildim. hastahanede gerekli müdehaleler yapıldı avuç içinden parça alınıp parmagımın bir kısmı dikildi. 3 ay iş göremedim şirket maddi manevi hiçbir yardımda bulunmadı tüm masrafları görevli oldugum okul üstlendi. 2014te avukata baş vurdum 2015in 3.cü ayında dava açtım ne zaman sonuçlanır, ne kadar tazminat alırım , avukatımdan pek bilgi alamıyorum yardımcı olursanız sevinirim.

 137. Halil İbrahim Akyol says:

  S.a hayrlı günler mehmet ben 2013 kasm aynda calatgm hayat kimya fabrukasnda 250 kiloluk bi yukun altnda kaldm kaza sonucu omurga kemiklerim ezilip siniri skstrp odem yapmsdı ve bu tam 6 ay snra anlasldı ameliyata alndm ortalama 9 ay falan raporlu kaldn bu arada ssk dan suresiz is gormezlik odenegi icin basvuru yaptm heyete girdim heyet raporlarıa ankaraya gitdi sonu husran tabi %0 cktı buna rahmen bu kazadan sebeb hayat kimya a.ş ye ve onun bunyesinde bulunan onural temizlik firmasna dava acabilirmiyim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>