İş Kazası Sayılan Haller

İşyerinde, iş ile alakalı vb. durumlarda meydana gelen kazalar her zaman iş kazası niteliği taşımamaktadır. Nitekim uygulamada ve öğretide hangi tür kazaların iş kazası olabileceği listelenmiş ve bazı kurallara bağlanmıştır. Birçok kurum iş kazasını tanımlamış ve hangi kazaların iş kazası sayıldığını belirtmiştir.

SSK uygulamasına göre iş kazasının tanımı şu şekildedir : ‘Aşağıda belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay, iş kazasıdır :

 • Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada
 • Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısı ile
 • Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında

İş Kazasının Şartları

Bazı hallerde geçirilen kaza iş kazası niteliği taşımayabilir. İşbu nedenle hangi hallerde meydana gelen kazanın iş kazası sayılacağını tespit önem taşımaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi iş kazasının tanımını yapmış ve iş kazası sayılabilmenin şartlarını düzenlemiştir. Buna göre bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için ;

 1. Kazaya uğrayanın sigortalı olması
 2. Olayın 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde belirtilen hallerden birinde meydana gelmesi
 3. Sigortalının kaza nedeniyle hemen veya sonrasında zarara uğramış olması
 4. Zarar ile kaza arasında illiyet bağı olması gerekmektedir.

Bu şartların sağlanması halinde bir iş kazasının varlığından söz etmek yerinde olacaktır.

İŞ KAZASI SAYILAN HALLER 

Uygulamada ve sigortalı çalışanlar arasında hangi kazaların iş kazası sayılıp sayılmayacağı sorun teşkil etmektedir. Aslında özünde iş kazası teşkil eden fakat uygulamada pek bilinmeyen kaza türlerine burada değineceğiz.

Kalp Krizi İş Kazası Mıdır ?

Uygulamada kalp krizi geçiren bir işçinin, iş kazası geçirmediği kabul edilmekte idi. Fakat Yargıtay, geçirilen kalp krizinin iş ile alakalı olması halinde kazanın iş kazası niteliği taşıdığına hükmederek uygulamada ezberleri bozmuştur. Örneğin ; iş esnasında işvereni veya iş arkadaşları ile tartışan sigortalı işçinin kalp krizi geçirmesi iş kazası sayılmaktadır. Bununla birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2004 yılında vermiş olduğu bir kararla artık işyerinde meydana gelen kalp krizlerini iş kazası saymış ve bu husus uygulamaya da yerleşmiştir. Yüksek Mahkemenin vermiş olduğu karar şu şekildedir :

… Dava, zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması gerektiğinin tesbiti istemine ilişkin olup, olayın iş yerinde oluştuğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık yoktur. Uyuşmazlık davacı murisinin kalp krizi sonucu ölümünün iş kazası sayılıp sayılmayacağı noktasında toplanmaktadır… Dava konusu olay davacının elektrikçi olarak görevini yürüttüğü ve işyerinde bulunduğu sırada meydana gelmiştir. Davacı işyerine ait lokalde elektrik arızasını gidermek için görevli olarak bulunduğu sırada kalp krizi neticesinde ölmüştür. Bu durumda meydana gelen olayın iş klazası sayılmasında yasal zorunluluk olduğu açık iken, mahkemece davanın reddine karar verilmesi usül ve yasaya aykırı olup bozma nedendir … ’  (Yargıtay HGK. 2004/21-529 E. , 2004/527 K.)

İntihar Etmek İş Kazası Mıdır ?

Sigortalı olarak çalışan işçinin, işyerinde intihar etmesi hukukumuzda iş kazası sayılmaktadır. Nitekim SGK ve Yargı kararları ışığında bu tür olayların intihar sayıldığı açıktır. Burada işçinin kendi isteği ile kasten canına kıyması, daha sağlıklı bir ifade ile kendi isteği ile yaşamına son vermemesi önem taşımamakta, olayın işyerinde meydana gelmesi nedeniyle iş kazası sayılmaktadır. İntiharın iş kazası sayılmasında aranan kriterler arasında, intiharın iş nedeniyle gerçekleşmesi de önemli değildir. Burada salt intihardan bahsedilmekte, intihar nedeni araştırılmamaktadır. Yargıtay da kararlarında işyerinde intihar etmenin iş kazası sayıldığını açıkça ve istikrarlı bir şekilde kabul etmektedir.  Nitekim vermiş olduğu kararlarda da bu istikrarını sürdürmektedir. Yargıtay’ın vermiş olduğu 1979 tarihli kararın özeti şu şekildedir :

‘… Sigortalının işyerinde intihar etmesi hali de iş kazası sayılacaktır. Esasen, bu konuda oluşabilecek mantıksal kuşkuları ilgili yasa kesin biçimde ortadan kaldırmaktadır. İntihar kişinin sonucunu amaçlayarak ve bilerek, kendi hayatını sona erdirmesidir ve kendisine karşı, kasten eylemde bulunmasıdır. Kastı yüzünden iş kazasına uğrayan sigortalıya geçici işgöremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır. Sadece sigortalıyı amaçlayan bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Bu durumda, olay intihar olarak kabul edilse dahi iş kazası sayılacaktır…’

Yine Yargıtay’ın vermiş olduğu 2004 tarihli bir karar da şu şekildedir :

‘… Dava, Kurum sigortalısı F.K. ‘nın işyerinde çalışırken bunalıma girerek mesai saati bitimine yakın işini bırakarak işyerinin çatı katında ikametine tahsis edilen işçi yatakhanesinde kendisini asmak suretiyle gerçekleşen böylece iş kazası olduğu iddia edilen sigorta olayından kaynaklanmaktadır. … O nedenle işverenin sorumluluğu altında çalıştırdığı sigortalının güvenliği beden ve ruh sağlığı için gerekli tedbirleri almak yükümü var ise de bu hal her zaman için zorunlu değildir. Belirtelim ki böyle bir ilgi ve ilişki söz konusu olmadığı hal ve durumlardan birinde dahi meydana gelen bir olayın da iş kazası sayılması mümkündür. Sözgelimi intihar eylemi eğer iş yerinde gerçekleşmiş ise, olayın salt işyerinde meydana gelmesi durumunda bile, intihar eden sigortalının gördüğü işle ilgili ve işverenin kusurundan kaynaklanmamış olmasına rağmen 506 sayılı yasanın 110 maddesi açıklığı gereği olay yine de iş kazasıdır. Ancak bu durumda olaylarla iş ve işveren arasında nedensellik bağı bulunamayacağı için işveren ve onun halefi olanlar Kuruma karşı sorumlu tutulamaz …’

Servis Aracında Vukuu Bulan Kazalar İş Kazası Mıdır ?

Bugün birçok firma kendilerine ait servislerle sigortalı çalışanlarını ev ve işyeri arasında taşımaktadır. Bu noktada, sigortalı işçiler servis aracı ile kaza geçirebilir, servis aracı içerisinde kalp krizi geçirebilir veya herhangi bir kazaya maruz kalabilirler. Bunun yanı sıra servis aracından inip evine yürüyen sigortalı çalışan da kazaya karışabilir ve bunun gibi birçok kaza vukuu bulabilir. Yine işçi, işyeri dışında başka bir yere görevli olarak gönderilebilir ve asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda kaza geçirebilir. Bu hallerde de somut olayın durumuna göre iş kazasından bahsetmek yerinde olacaktır. Nitekim işçinin geçirmiş olduğu kaza işi ile alakalı olsun veya olmasın belirli sınırlarda ise iş kazası niteliği taşımaktadır. Yüksek Mahkemenin vermiş olduğu kararlar da bu doğrultuda olup aşağıda detaylıca izah edeceğiz :

* Yargıtay vermiş olduğu 1996 tarihli bir kararda işveren tarafından işçilerin taşınması için tahsis edilen bir araçta meydana gelen kazalar iş kazası niteliği taşımaktadır. Karar metni ise şu şekildedir : ‘ … Zararlandırıcı sigorta olayının, sigortalının işveren tarafından belirlenen yerde, servisi aracını beklerken oluştuğu uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, sigortalının işe gitmek için işveren tarafından belirlenen durakta servis aracını beklerken üçüncü şahsa ait aracın çarpması sonucu oluşan zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılıp sayılmayacağı noktasında toplanmaktadır. … Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülmesi sırasında, başka bir anlatımla, servis aracına binmek üzere işveren tarafından belirlenen yerde beklediği sırada oluştuğuna göre, sigorta olayının iş kazası sayılması gerektiği hukuksal gerçeği ortadadır …’

* Yargıtay yine vermiş olduğu 2004 tarihli bir kararında ; işverence sağlanan hususi bir araçla kaza geçiren işçinin iş kazası geçirdiğine karar vermiştir. Karar metni ise şu şekildedir : ‘ … 506 sayılı Kanunun 11/A-e maddesindeki amacın sigortalı işverenin aracıyla iş getirilip götürülürken uğradığı olayları iş kazası saymak olmasına, yasa koyucunun işverenin aracıyla iş getirtilip götürülenlere güvence sağlamayı düşünmesine, bu konuda toplu ve münferit taşımalar arasında bir ayrım gözetilmeyeceğine ve böyle bir ayrımın yasa koyucunun amacı ve sosyal güvenlik ilkelerine ters düşeceğine, toplu taşımaya güvence sağlanırken, münferit taşımaları dışlamanın lojik olamayacağı gibi, çoğun içinde azın da bulunacağı kuralıyla da bağdaşmayacağının kabulü gerekir … ’

Görüldüğü üzere günlük yaşantıda birçok kaza iş kazası niteliği taşıyabilmekte ve kazaya uğrayan işçilerin hakları doğabilmektedir. İşbu nedenlerle iş ve işin yapıldığı esnada veya işyerinde meydana gelen kazaların ne tür bir kaza sistematiği içerisine alınacağının tespiti önem taşımaktadır. Bu nedenlerle kaza geçiren işçilerin bu hususları tespit etmesi, tespit hususunda da biz profesyonellerden yardım almaları gerekmektedir.

Incoming search terms:

 • iş kazası sayılmayan haller
 • iş kazası sayılan durumlar

38 thoughts on “İş Kazası Sayılan Haller

 1. şeref güngör

  Ben 2013 aralık ayında işe giderken işyerine ait araçla trafik kazası geçirdim bu kaza karayolunda oluyor benim bu kazada ayağım kırıldı ameliyat oldum platin takıldı benim bu kaza iş kazası sayılırmı ben işyerinden davacı olmadım davacı olursam iyi bir miktar alabilirmiyim beni bilgilendirirseniz memnun olurum saygılar…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası sayılır. SGK’ya bildirimde bulununuz ilgili müfettişler olayın iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda karar vereceklerdir.

   Reply
 2. huseyin

  Merhaba ogretmenim. Okul dışında okulun pikniginde ayak kirilmasi is kazası sayilir mi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bu konuda karar mercii biz değiliz. SGK müfettişleri bu hususta inceleme yapıp iş kazası olup olmadığı hususunda kararlarını verecektir. Bununla birlikte şayet SGK müfettişleri aleyhinize karar verirse ve iş kazası olmadığınıa hükmederse dava açma hakkınız olacaktır.

   Reply
 3. Kaan

  Merhaba. Mesai saatleri içerisinde verilen işi yapmaya giderken trafik kazası yaptım ve yaralandım. İşverenim aracın kaskosu olmadığı için aracın masraflarını benden talep ediyor. Ben bu masrafı ödemek zorunda mıyım ? Hukuk yoluna başvurmalı mıyım? Teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kazanın meydana gelmesinde kusur kimdedir ? Şayet sizde ise masrafları yüklenme durumunuz olacaktır fakat siz de iş kazası geçirmeniz nedeniyle gerekli prosedürü başlatabilirsiniz.

   Reply
 4. Engin gülten

  Merhaba , 13:30 da başlayan mesaime gitmek üzere kendi aracımla iş yerime çok yakın bir lokasyonda saat13:35 ye trafik kazası geçirdim ve sağ gözüm de kalıcı görme kaybı oluştu . Bu durum iş kazasına girer mi ? Ayrıca ilgili kaza bariyer montajı yapan aracın yeterli trafik işareti kullanmamasından kaynaklandı. Bu durumda ilgili kuruma dava açmak için girişimde bulunduk fakat bu olayın iş kazası olması durumunda ne gibi yollar izlenebilir veya tazminat vb Hakkı’m söz konusu olurum şirketimden ? Teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İlgili kazanın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hususunu SGK müfettişleri öncelikle denetleyecektir. Geçirmiş olduğunuz kazayı SGK’ya bildiriniz ve iş kazası dosyanızın açılmasını sağlayınız.

   Reply
 5. Hakan can

  Merhaba. 2 yıl önce iş yerinde bulunduğum sırada arkadaşımla bilek güreşi sonucu kolum kırıldı. Platin takıldı ve 10 ay raporlu kaldım. Kayıtlara iş kazası olarak geçti. Ama şu an kolum eskisi gibi değil. Guç kaybı hareket kısıtlılığı ve ağrı var. Herhangi bir hakkım var mıdır. Şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’ya başvuru yaparak iş gücü kaybı oranınınızın belirlenmesini istemeniz gerekiyor. Şayet meslekte kazanma gücü kaybınız var ise dava açabilir, tazminat talep edebilirsiniz.

   Reply
   1. hakan can

    Öncelikle kolay gelsin. Sgk ya gittiğimde oradaki memurun birisi sen dilekçe verdikten sonra müfettişler iş kazası değil derlerse yapılan ödemeleri geri isterler dedi. Ama bunun iş kazası olduğunu da kendi müfettişleri söyledi ve kayıtlara öyle geçti. 3 yıldır bu kaza yüzünden çalışamıyorum. Böyle bir durum olabilir mi?

    Reply
 6. davut demirtaş

  olay yeri bilirkişi taporunda %60 işyeri sahibi %38 ben kusurlu bulundum adam ben işverendeğilimdiye dava acmış bana ve dava yargıdaya gitti %100 benim kusurlu olduğuma karar verdi ve hiçbi hak talep edemedim davam ihtiraz ettim hala sürüyor olay şöyle gelişti evin sahibi bi mütahide bana bi tesisatcı bul tadilat yaptırcam evimi demiş ve mütahit beni tavsiye edip beni aradı ve gittim inşaatta işe baktık ve annaştık işi bitirdik bahcede etravi 8’5 luk tuhlayla cevrili üstünde 2’70 cm uzunluğunda içi demirli ve karşı duvara bağlantısız bi beton mazot tankını almak için yandan tuhlayı kırarken beton bütün halde belime düştü ve t3t4 tabir edilen omurilik felçi oldum beni iş kazası maaşına bağladılar yanlız davayı kaybedince işveren sıvatına girdiğim için yanımda getirdiğim arkadaşımı yanında calıştırıyorum diye sgk 9 bin küsür ceza yazmış ben kendime serbest calışan bi sıhhi tesisatcıyım sizce ihtiraz ettim ama bu maaşım kesilirmi verdikleri işkazası maaşımı geri alırlarmı ben kazayı yapmakla kalmayıp birde ceza yedim hiç maddi manevi bi şeyler alamazmıyım yazacağınız cevaba şimdiden teşekkür ederim dosyalarımı istanbul ford omurilik felçlileri derneğine gönderdim inşallah bişeyler olur yoksa vay halime davut demirtaş samsun merkez 538 580 99 79

  Reply
 7. Perihan karadeniz

  İş yerine girdikten sonra merdivenlerden düştüm ceneme dikiş attilar kolum kirildi iş kazasi sayilirmi

  Reply
 8. halil

  Hocam mrb ben 1.5yıl önce iş yerinde bi kaza geçirdim ve hala raporluyum 3ameliyat geçirdim sıkıntı bitmedi fakat ilk olay olduğunda ben ilgili kurum a iş kazası demedim bu iş nasıl çözülür.saygılar

  Reply
 9. hakan can

  Merhaba. İyi çalışmalar. 3 yıl önce işyerinde bilek güreşi sonucu kolum kırıldı ve ameliyat oldum. İş kazası olarak kayıtlara geçti. İyileştikten sonra sgk ya iş gücü kaybı için başvurduğum sırada oradaki bir memur sen şimdi başvuracaksın daha sonra müfettişler buna iş kazası değil derse yapılan ödemeleri geri isterler dedi. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? İş kazası olduğunu kendileri söyledi zaten.

  Reply
 10. ahmet

  Merhaba hali sahada top oynarken omzumu kirdim ve 120 gun rapor aldim isyerinde sorun oluyor eskisi gibi calisamiyorum ve tazminat vermeden işten cikartmaya ugrasiyor tazminatimi alabilirmi yim

  Reply
 11. Faruk Yılmaz

  Merhaba hocam bizim arkadaş Elektrik keserken abone gelip arkadaşı darp ediyor darp raporunu alıyor bu iş kazası sayılır mı şimdiden teşekkürler

  Reply
 12. mahsum

  Merhabalar 1 ay önce is yerinde çalışırken bel kayması geçirdim hangi doktora gittiysem ameliyat olmamı söylediler ameliyattan sonrada eski haline dönmeme ihtimali söylendi ayakta duramıyorum henüz 25 yaşındayım ameliyat olmak istemiyorum eyilip kalkamiyorum is kazası diye raporum var dava açarSam kazanma şansım yüzde kaç beni bilgilendirirmisiniz ne yapmam gerektigini bilmiyorum tşkler. .

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tedavi olmadığınız sürece maluliyet oranınız belirlenemeyecektir. Bu nedenle iş kazası geçirmiş iseniz SGK’ya başvuru yapıp maluliyet oranınızın belirlenmesini isteyiniz. Bu oran belirlendikten sonra davanızı açabiliriz.

   Reply
 13. kemal

  servis şöförlüğü yaparken kalp krizi geçirdim bu işkazasına girermi

  Reply
 14. Keziban

  İş yerinde grip, taş düşürmek, migren, hamilelik vb. adı altında iş kazası raporu tutuluyor, gerekçe olarak da işyerinde olan herşey iş kazasıdır gösteriliyor. Bu sayılan rahatsızlıklar gerçekten iş kazası olur mu?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş yeri sınırları dahilinde meydana gelmiş tüm kazalar esasında iş kazasıdır. Fakat somut olaya göre değişiklik gösterir. Örneğin hamilelik bir iş kazası değildir.

   Reply
 15. Buğra

  Benim bel kayması rahatsızlığım ortaya çıktı ve ağır kaldırmamam gerektiğini iş yeri hekimi ve ben dışardan aldığım raporla işyerime bildirdim bölümümü değiştirmelerini söyledim fakat iş hakkımı fesh edeceklerini söylediler 4,5 senedir bu işteyim ve girerken sağlık raporumda var şuan için tazminatımı ihbar kıdem olarak ödeyecekler fakat ben işyerinde sakatlandım diyerek bi dava açmam mümkünmü işyerim burda olmamıştır daha önce vardır dedi ne yapmam gerekir acaba??

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşe giriş döneminde almış olduğunuz sağlık raporu var ise problemin ne zaman meydana geldiği tespit edilebilir. Yapmanız gereken işlem SGK’ya başvuru yaparak iş kazası/meslek hastalığı için talepte bulunmak olmalıdır.

   Reply
 16. Bekir siddik ö zbek

  Merhaba eşim 4 aralık 2014 tarihinde is yerinde tansiyona bağlı felç geçirdi şu anda yatağa bağlı sağ tarafı tutmuyor konuşmuyor 4 aralık 2014 tarihinden önce tansiyon hastalığı yoktu eşimi bu durumu iş kazası sayilirmi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kanaatimce iş kazası olarak değerlendirilmelidir. SGK bu konuda gerekli tahkikatı yaparken kazanın iş kazası olup olmadığını öncelikle değerlendirilir. Eğer iş kazası değildir şeklinde bir karar çıkarsa İş Mahkemelerinde tespit davası açılarak kazanın iş kazası olup olmadığının tespit edilmesi istenebilir.

   Reply
 17. Yaşar

  Ayakkabı satış firmasında satış danışmanı olarak çalışıyorum mesaime başladım ve yöneticim bir florasanı aydınlatmaya yapıştırmamı istedi kısa bir süreliğine elektrik akımına maruz kaldım hastaneye gittim iş kazası raporu verdi ama ben o raporu kaybettim ama gerekli yöneticiyle emniyette ifadelerimiz alındı ve o hastanede benim bilgilerim duruyor fiziken çok etkilemedi ama ruhen etkiledi herhangi bir tazminat alma hakkım varmıdır?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Talebinizi dava konusu yaparsak çok düşük bir bedel çıkacaktır, belki de çıkmayacaktır. Meydana gelen kazadan gerçekten etkilenmiş, zarar görmüş olmalısınız ki bu tip talepleriniz Mahkemede karşılık bulsun.

   Reply
 18. Yakup

  İyi günler ben iş yerine dükkanı açmaya giderken trafik kazası geçirdim bu iş kazası olur mu birde 4 aydır raporluyum evden çıkamıyordum SGK ya iş kazası diye bildirmedik 4 ay oldu başvurursak iş kazası olarak geçermi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş kazası olup olmadığı hususunda SGK bir karar verecektir. Bu karar sonrasında eğer kazanın iş kazası olmadığı kanaatine varılırsa yine İş Mahkemelerinde tespit davası açılabilir.

   Yapmanız gereken ilk işlem kazayı SGK’ya bildirmek olmalı.

   Reply
 19. Uğur

  İyi günler ben işyerinde bilek güreşi yaparken kolum kırıldı fakat hastaneye iş kazası olarak bildirdim ve toplam 114 gün raporlu olduğum için rapor bitti iş başı yaptım gün işten çıkardılar rapor yüzünden 25.1 a maddesine göre işime tek taraflı feshini verdi sadece kıdem tazminatımı verdi bide işsizlik peki ihbar tazminatı için mahkemeye başvurabilirmiyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş Kanunu gereği işveren size kıdem tazminatı dahi ödemeyebilirdi. Bu nedenle ihbar tazminatı için dava açmamanız daha mantıklı olacaktır.

   Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir