Kıdem Tazminatı

By | 11 Aralık 2013

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda aranan şartların sağlanması halinde işverenin işçisine ödediği tazminat olarak tanımlanır. Kıdem tazminatı, yıllarca aynı işverenin sorumluluğu altında çalışan işçiye ödenecek olan ve işçinin en son aldığı brüt maaşı üzerinden ödenen bir ikramiyedir. İşçiler, yıllarca emek verdikleri işverenlerinden bu emeklerinin karşılığını kıdem tazminatı ile almaktadırlar.

Kıdem Tazminatını Düzenleyen İş Kanunu ve Kıdem Tazminatı Alabilme Koşulları

1475 sayılı İş Kanunu, şuan geçerli olmasa da aynı kanunun 14. maddesi kıdem tazminatı ilişkin olup hala geçerliliğini korumaktadır. 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi kıdem tazminatı düzenlemiş olup madde metnine göre kıdem tazminatına hak kazanmak için şu şartların varlığı aranır :

 1. İşçi, 4857 Sayılı Kanuna Tabi İşçi Olmalı
 2. İşçi, En Az 1 Yıl Çalışmış Olmalı
 3. İş Sözleşmesi, İş Kanununda Gösterilen Şekillerde Sona Ermiş Olmalı.

1- İşçi, 4857 sayılı Kanuna göre işçi olmalı: Yürürlükte olan İş Kanunu’na tabi sayılmak için işçilerin iş sözleşmesine göre çalışmaları gerekmektedir. Her ne kadar kanunumuzda işçi sayılan kişiler ve çalışma grupları listelenmese de İş Kanunu’na tabi olmayan iş kolları 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinde sayılmıştır. Bu madde dışında kalan iş kollarına görevli personel, iş sözleşmesi altında çalışıyor ise işçi sayılacaktır.

2- İşçi, en az 1 yıl çalışmış olmalı: Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için o işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. 1 yıllık çalışma süresini henüz doldurmamış işçiler kıdem tazminatına hak kazanamazlar. Her ne kadar tanımda işyeri olarak geçse de mühim olan aynı işverenin emri altında çalışmaktır.

3- İş Sözleşmesi, belirli nedenlerle sona ermeli: Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin kanunda belirlenmiş haller içerisinde sona erdirilmesi gerekir. İş sözleşmesi ; işçi tarafından feshedilebileceği gibi işveren tarafından da feshedilebilir. Bununla birlikte iş sözleşmesinin feshinde, sözleşmenin belirsiz süreli mi yoksa belirli süreli mi olduğu da önem taşımaktadır. Bu nedenle iş sözleşmesinin feshini iki farklı başlıkta incelemek yerinde olacaktır.

İŞÇİLER HANGİ HALLERDE KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR ?

İşverenler, işçilerinin iş sözleşmelerini çoğunlukla keyfi olarak feshederler. Sebepsiz ve kanuna aykırı olarak feshedilmiş iş sözleşmelerinin varlığı halinde işçiler her halükarda kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır.

Bunun yanı sıra işverenler işçilerinin sözleşmelerini ‘geçerli neden’ veya ‘haklı neden’e dayanarak feshedebilirler. İş Kanununun 18. maddesi geçerli nedenleri düzenlerken 25. maddesi de haklı nedenleri düzenlemektedir. İşverenler İş Kanunun 18. maddesine dayanarak iş sözleşmesini feshetseler dahi işçilerine Kıdem Tazminatlarını ödemekle yükümlüdür.

İş Kanunu’nun 25. maddesine göre yapılan fesihlerde ise II. Bentte yer alan sebepler dışında iş sözleşmesi feshediliyorsa, yine işveren kıdem tazminatı ödeyecektir.

İşçi Bu hallerde Kıdem Tazminatı Almaya Hak Kazanacaktır

İşçi Tarafından Fesih (İş K. md.24)

İşveren Tarafından Fesih (İş K. md. 25 ve İş Kanunu md. 18)

Sağlık Sebepleri : İşçi sağlık nedenlerini göstererek iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir. Bu şekilde feshin haklı görülebilmesi için işçinin tam teşekküllü devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden rapor alması gerekir. Sağlık Sebepleri : İşçinin kendi kastı  nedeniyle hasta olması veya tedavi edilemeyecek bir hastalığının olması halinde işe devamsızlığının art arda 3 gün veya aynı ay içerisinde 5 gün olması halinde  işveren, işçinin kıdemini ödeyerek iş sözleşmesini derhal feshedebilir. Burada bahsi geçen hastalık, işçinin alkol ve uyuşturucu hastalığı, madde bağımlılıkları, uygunsuz yaşama vb. hallerdir.
İşçiyi Yanıltmak  : İşveren, iş ile ilgili olarak işçisini esaslı bir biçimde yanıltmış ve hataya düşürmüşse iş sözleşmesi işçi tarafından haklı olarak feshedilip kıdem tazminatına hak kazanılabilir. Zorlayıcı Sebepler : İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde işveren, işçinin kıdem tazminatını ödeyerek iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir.
Maaşın Ödenmemesi :  Maaşını alamayan işçi, ücretinin ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatına hak kazanabilir. İşçinin Gözaltına Alınması, Tutuklanması : İşçinin gözaltına alınması veya işçinin tutuklanması hallerinde işe gitmeme halinin İş Kanunun 17. maddesinde belirtilen süreleri geçmesi halinde işveren, işçinin kıdemini ödeyerek iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir.
Cinsel Taciz : İşveren, işçi veya müşterilerden ötürü cinsel taciza maruz kalan kişi, iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatına hak kazanabilir. İş Kanunu Md. 18  : İş Kanunun 18. maddesi işverene, geçerli nedenlerle iş sözleşmesini feshedebilmesi imkanı tanır. Geçerli nedenlere dayanılarak yapılan fesihlerde de işçilere kıdem tazminatının ödenmesi gerekir.
Hakaret, Tehdit vb. : İşveren veya vekillerinin işçiye TCK anlamında hakaret ve tehdit fiillerini yöneltmesi hallerinde işçi, sözleşmeyi feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir.
İşin az verilmesi : Parça başı iş yapan işçinin daha az maaş alması için kendisine az iş verilmesi halinde işçi, sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir.
Sendika Yöneticiliği : Sendika yöneticisi olan işçi, iş sözleşmesini askıya alabileceği gibi feshedip kıdem tazminatına da hak kazanabilir.
Askerlik : Muvazzaf askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
İşçinin Ölmesi : İşçinin ölmesi kıdem tazminatını etkilemez. Mirasçıları, işçinin ölmesi halinde kıdem tazminatını talep edebilecektir.
Emeklilik : Emeklilik halinde işçiler kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
Evlenme : Kadın işçi, evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde evlilik sebebiyle iş sözleşmesini sona erdirerek kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.
Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik : Çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik olan işçi, iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Yukarıda tablo halinde belirttiğimiz hallerde belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçiler, kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. Burada belirttiğimiz fesih nedenleri İş Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerinde işçiye ve işverene sağlanan haklı fesih imkanı çerçevesinde yapılan fesihlerde kıdem tazminatının ödenip ödenmeyeceğidir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Yöntemi

Kıdem Tazminatının nasıl hesaplanacağı 1475 sayılı İş Kanunu’nda yer almakta olup bu madde hala geçerliliğini sürdürmektedir. İşçinin kıdem tazminatı hesaplanırken kıdeme eklenecek (kıdem tazminatına dahil olan) kazançlar şunlardır :

 • Günlük Brüt Kazanç
 • Sosyal Yardım ve Benzeri Yardımlar (Yol, yemek vb.)
 • Düzenlilik arzeden prim, ikramiye
 • Aile Yardımı
 • Bahşiş
 • Alışveriş Çekleri
 • Lojman (İşveren tarafından karşılanıyorsa kira bedelleri)

Kıdem tazminatı hesaplanırken öncelikli olarak işçinin 1 yıllık kıdemi hesaplanacaktır. Bu hesaplamada yukarıda sıraladığımız gelirler toplamı esas alınacak ve işçinin kıdemi belirlenecektir. Bununla birlikte kıdeme hak kazanan işçinin kaç yıllık kıdemi var ise bulunan bedel bu yıl ile çarpılacak ve işçinin hak kazandığı toplam Kıdem Tazminatı bedeli hesaplanacaktır. Kıdem tazminatında yalnızca damga vergisi kesintisi söz konusu olmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir kesinti olması imkansızdır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadardır ?

Her ne kadar kıdem tazminatı hesaplamasında işçinin aylık brüt maaşı üzerinden kıdem tazminatı hesaplansa da işçinin aylık brüt maaşı kanunca konulan üst sınırı geçemeyecektir. 2013 yılı Haziran ayına kadar geçerli olacak Kıdem Tazminatı Tavanı 3.129,25 Türk Lirasıdır.

Kıdem tazminatı tavanı toplu iş sözleşmeleri de dahil olmak üzere işçi ve işveren arasında yapılan sözleşmelerle de aşılamayacaktır. Bununla birlikte kıdem tazminatı tavanı için esas alınan gün, işçinin işten ayrıldığı gündür. Yani işçinin işten ayrıldığı tarihte geçerli olan kıdem tazminatı tavanı esas alınacak ve kıdem tazminatı bu tarih üzerinden hesaplamaya tabi olacaktır.

Kıdem Tazminatında Faiz

Kıdem tazminatının tahsili için açılacak davalarda kıdem tazminatına faiz işletilip işletilemeyeceği sorun teşkil etmektedir. Kıdem tazminatının ödenmemesi nedeniyle İş Mahkemesi hakimi, fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.

Kıdem Tazminatında Zamanaşımı

Kıdem tazminatının tahsili için açılacak davalar için zamanaşımı Türk Borçlar Kanunu gereğince 10 yıldır. Bu süre içerisinde talep edilmeyen tazminat alacakları zamanaşımına uğrayacak ve artık talep edilemeyecektir.

İşçi Alacağı Davası ( Kıdem Tazminatının Alınması İçin Açılacak Dava)

Kıdem tazminatının alınması için İş Mahkemelerinde buna yönelik olarak alacak davası açmak gerekmektedir. İş sözleşmeleri yukarıda sayılan hallerde feshedilen ve kıdem tazminatına hak kazanan işçiler, kıdem tazminatlarının ödenmemesi halinde işverenleri aleyhine alacak davası açmak zorundadır. Açılacak bu alacak davasında kıdem tazminatı talep edilecek ve İş Mahkemesi işçinin kıdeme hak kazanıp kazanmadığını, işçinin işten çıkarılmasının haklı mı haksız mı olduğunu irdeleyecektir. İş Mahkemesi işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazandığını tespit edecek ve işçi hakkı olan kıdem tazminatına kavuşacaktır.

Kıdem Tazminatı Talebinde Görevli Mahkeme

İşçilerin kıdem tazminatlarını alabilmek için açacakları İşçi Alacağı Davalarında (Alacak Davası) görevli mahkeme İş Mahkemeleridir.

Kıdem Tazminatı Talebinde Yetkili Mahkeme

İşçilerin kıdem tazminatlarını alabilmek için açacakları İşçi Alacağı Davalarında (Alacak Davası) yetkili mahkeme genel kurallara göre belirlenir. Buna göre kıdem tazminatının talep edileceği alacak davalarında yetkili mahkeme ; işçinin işini gördüğü yer mahkemesi veya davalının ikametgahıdır. Burada işçinin seçimlik hakkı olduğu ortada olsa da Yargıtay bu hususu kabul etmemektedir. Yargıtay’a göre yetkili mahkeme işçinin, işini gördüğü yer mahkemesi yetkilidir. Yargıtay işçinin seçimlik hakkı olduğunu kabul etmemektedir.

KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

1-ASKERE GİDECEĞİM KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM ?

Türkiye’de her erkek askerlik görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle iş hayatına devame den kişilerin de askere gitme durumları ve bunun bir zorunluluk olması nedeniyle İş Kanunu, askere gidecek işçiler için kıdem tazminatı alabilme koşullarını düzenlemiştir. Buna göre askere gitmek için işinden istifa eden ve makul süre içerisinde askere giden işçiler kıdem tazminatını almaya hak kazanacaktır. Askerlik nedeniyle kıdem tazminatı almaya ilişkin Yargıtay Kararları şu şekildedir :

 • 9. Hukuk Dairesi / 2012: Davacının askere gitmek üzere istifa ettiği ve askere sevkedildiği anlaşılmakta olup kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir.
 • 9. Hukuk Dairesi / 2008: Davacının özel sebeplerle ayrılıp bir hafta sonra askere gitmekle kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir.
 • 9. Hukuk Dairesi / 1983: 7 ay sonra askere gittiği anlaşılmakta olup kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir.
 • 9. Hukuk Dairesi / 1984: 3 ay sonra askere gittiği anlaşılmakta olup kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir.
 • 9. Hukuk Dairesi / 1986: 14 ay sonra askere gittiği anlaşılmakla kıdem tazminatı isteği reddedilmelidir.

2-İŞ YERİM BAŞKA BİR İLE / İLÇEYE TAŞINDI KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM ?

            Günümüzde birçok işyeri bazı sebeplerden ötürü başka illere veya ilçelere taşınmakta ve faaliyetlerini orada sürdürmektedir. Fakat bu durum çoğu zaman işçiler için ulaşım vb. sıkıntılara yol açmaktadır. İşyerinin başka bir ile taşınması veya başka bir ilçeye taşınması halinde işçiler sözleşmelerini haklı sebeple feshedebilecek ve kıdem tazminatına hak kazanacaklardır.

3-EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM ?

İşçiler, kanunda sayılan bazı şartları sağladıkları takdirde emekliliğe hak kazanırlar. Kanuna göre emekliliğe hak kazanmış kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Buna göre 15 yıl 3600 gün prim şartını tamamlayan her işçi emekliliği halinde kıdem tazminatını almaya hak kazanacaktır.

4-EMEKLİ OLMAMA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİM KIDEM TAZMİNATIMI ALABİLİR MİYİM ?

Ülkemizde birçok işçi, emekli olmasına rağmen çalışma hayatlarına devam etmektedir. Emeklilik şartları sağlanmış olmasına rağmen kıdem ve ihbar tazminatı almaksızın çalışmalarına devam eden işçiler, kıdem tazminatlarını toplam süre üzerinden hesaplanarak almaya hak kazanırlar. Emeklilik sonrası çalışma hususuna ilişkin bazı Yargıtay Kararları şu şekildedir :

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi / 2012   : Emekli olmasına rağmen çalışmasına devam etmiş ve emeklilikte kıdem ödemesi yapılmamışsa tüm çalışma süresi nazara alınarak hesaplama yapılır.
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi / 2008   : Emekli olmasına rağmen çalışmasına devam etmiş ve emeklilikte kıdem ödemesi yapılmamışsa ayrı ayır değil tüm çalışma süresi nazara alınarak hesaplama yapılır.

Emeklilik sonrası çalışma hayatına devam eden işçinin sözleşmesi haklı olarak feshedildiği takdirde kıdem tazminatının durumunun ne olacağı da büyük sorun teşkil eder. Şayet işçi emeklilik süresini doldurmuş olmasına rağmen çalışmasına devam etmiş ve bu süreçte sözleşmesi işveren tarafından haklı olarak feshedilmiş ise ; işçi, emekli olduğu döneme ait kıdem tazminatını almaya hak kazanacaktır.

5-EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILDIM KIDEM TAZMİNATIMI ALABİLİR MİYİM ?

Ülkemizde evlilikler neticesinde kadın işçiler bazen iş hayatlarına devam edememektedirler. Evlilik nedeniyle işi bırakmak zorunda olan kadın işçilerin sayısının bir hayli çok olması nedeniyle kanunkoyucu, kadın işçilerin bu mağduriyetlerini giderme adına evlenme halinde kadın işçilere kıdem tazminatı verileceğini 1475 sayılı İş Kanununda düzenlemiştir. Buna göre ; kadın işçi evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde evlilik nedeniyle sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Evlilik nedeniyle kadın işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için ; iş sözleşmesini evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle feshetmesi gerekir. Bu imkanın evlenmeden önce kullanılması imkansızdır.

6-İŞ YERİNDE CİNSEL TACİZE UĞRADIM, KIDEM TAZMİNATIMI ALABİLİR MİYİM ?

İşverenler, işyerlerinde işçilerinin gözetimini sağlamak, onlara daha verimli ve daha sağlıklı bir çalışma koşulları sağlamakla yükümlüdür. Bir işçinin işyerinde cinsel tacize uğraması halinde işçi ; İş Kanunu gereği iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir. Cinsel taciz fiili, yalnızca işveren tarafından değil, işçinin iş arkadaşları veya 3. kişi tarafından da gerçekleştirilebilir. Böyle bir durumda da işverenin sorumluluğu söz konusu olacaktır.

İşçi, cinsel taciz hususunu işverenine bildirmeli ve önlem almasını talep etmelidir. Şayet işveren böyle bir hususa yönelik gerekli tedbirleri almış veya almamış olsun, fiilin tekrarlanması halinde işçi, iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilecek ve kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

Cinsel tacizi oluşturan fiilin ağırlığı tedbiri gerektirmeyecek kadar ağır ise önlem talep etmeksizin iş sözleşmesi işçi tarafından haklı olarak feshedilebilir. Bu hususa ilişkin bazı Yargıtay Kararları şu şekildedir :

 • Yargıtay 9 . Hukuk Dairesi / 2011: Davacının cinsel tacizde bulunduğu anlaşılmakla işveren feshi haklıdır.
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi / 2012: İşverenin cinsel tacizde bulunması nedeniyle işçi feshi haklıdır.

7-İŞ YERİNDE MOBBİNG YAPILIYOR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM?

Ülkemizde son yıllarda İş Hukuku alanına kazandırılmış olan mobbing terimi, işçilerin işi kendi istekleri ile bırakmalarına yönelik her türlü fiili ifade eder. Burada mobbing olması için muhakkak bir fiilin de varlığı aranmamaktadır. Bazı durumlarda, işçiye karşı herhangi bir davranış göstermeden veya harekette bulunmadan da mobbing yapılmış olabilir. İşte bu nedenle mobbing hususu değerlendirilecekken somut olay göz önüne alınmalı ve mobbingin varlığı buna göre tespit edilmelidir.

Psikolojik taciz olarak da adlandırılan mobbingin varlığı halinde işçiler, iş sözleşmelerini haklı olarak feshedebilecek ve kıdem tazminatı almaya hak kazanabileceklerdir.

8-İŞVEREN HAKARET ETTİ, KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM ?

İşverenin hakaret etmesi halinde işçi, iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilecek ve kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.  Hakaretin işveren veya işveren vekilleri tarafından yapılmasının bir önemi yoktur. Hakaret, işveren vekili tarafından yapıldığı takdirde de işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Buna ilişkin bazı Yargıtay Kararları şu şekildedir :

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi / 2012: İşveren vekili vardiya amirinin hakareti nedeniyle, işçi feshi haklıdır.
 • Yargıtay 9 . Hukuk Dairesi / 2011: Proje müdürünün hakaret olayı nedeniyle işçi, hizmet akdini haklı nedenle feshetmiştir.
 • Yargıtay 9 . Hukuk Dairesi / 2006: Ustabaşının hakareti sonucu davacının işyerini terk ettiği anlaşıldığından kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir.
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi / 2012: Yöneticinin sen adam olamazsın şeklindeki hakareti nedeniyle işçi feshi haklıdır.

9-İŞYERİNDE CAN GÜVENLİĞİM YOK, KIDEM TAZMİNATIMI ALABİLİR MİYİM ?

Günümüzde bazı işkolları, niteliği itibariyle hayati riskler taşımakta olup buna ilişkin gerekli tedbirlerin işverenler tarafından alınması gerekir. Riskler nedeniyle işçiler iş kazası geçirmekte, buna ilişkin raporlar almakta ve işçilere istirahat verilmektedir. Şayet istirahat veirlmesine rağmen işçilerin işe gitmeye zorlanmaları kabul edilemez olup işçiler de istirahat haklarını sonuna kadar kullanmalıdırlar. İşte bu nedenlerle işe gitmemekte haklı olan işçilerin iş sözleşmeleri feshedilirse bu fesih haksız fesih olacak ve işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır. Buna ilişkin bazı Yargıtay Kararları şu şekildedir :

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi / 2010: Irakta can güvenliği nedeniyle işçinin işe gitmemesi haklıdır.
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi / 2011: Davacının iş güvenliği nedeniyle işe gitmemesi yaşanan kaza nedeniyle haklıdır.

10-SİGORTA PRİMLERİM YATIRILMIYOR, KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM ?

İşçilerin sigorta primlerinin eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması hallerinde işçiler iş sözleşmelerini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatını alabilirler.

11-FAZLA MESAİ ÜCRETLERİM ÖDENMİYOR, KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM ?

Günümüzde işçilerin birçoğu fazla mesai ücretlerini alamamakta ve bu durum karşısında hukuki açıdan haklarının neler olduğunu bilmemektedir. Fazla mesai ücretleri, işveren tarafından muhakkak ödenmesi gereken alacaklardır. Fazla mesait ücretlerinin ödenmemesi halinde işçiler, iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatını alabilirler.

Hukuk büromuzda görevli İş Hukuku Avukatları ile iletişime geçmek için lütfen tıklayınız. 

Incoming search terms:

 • iş kanunu kıdem tazminatı maddesi
 • kdem tazminat

53 thoughts on “Kıdem Tazminatı

 1. evren yararoglu

  mrb, 15 yıl ve 3600 sartlarına bağlı olarak SGK dan kıdem tazmınatı alabılır yazısı aldım. Isyerı i.k ‘na teslım ederek 1475 sayılı iş kanuna ıstınaden kıdem tazmınatımı alarak ısyerınden ayrılmak ıstedıgımı belırtır dılekcemı yazdım. onlarda gereklı tazmınat hesaplarımı yaparak benım bır aynı gun ıcerısınde cıkısımı sağladılar(13.01.2015)(bu ısyerınde 11 yıl 4 aydır çalışıyordum) 1 hafta beklettiler benı genel mudurun de onayı gereklı dıye pekı dedım. 1 hafta sonra bana tazmnat hakkımı vermeyeceklerını yasal yollara başvurmamı soyledıler. bende hemen 22.01.2015 gunu noterden br ıhtarname cektım.7gun ıcerısınde tazmınatımın odenmesı aksı durumda olusabılecek mahkeme ıle ılgılı avukat vb.. masraflarında tarafınıza sarj edılecegı hususunda.26.01.2015 ıtıbarı ıle ıhtarname ellerine ulaştı.sımdı bana tazmınatımı vermedıklerı ıcın calısmak zorunda kalacağım onlarda bunu koz olarak kullanacaklarını soyledıler. tamamda bana paramı odeseler ben zaten calısmayacagım.sımdı bu sekılde yaptıkları ıcın(hatta bazı ıs basvurusu yaptığım yerlerı arayarak benı ıse almamalarını soylemısler)yanı hem hakkım olanı vermıyorlar hemde yasal hakkım olan calısmama da engel oluyorlar mahkemelik olacağız anladığım kadarıyla. bu durumda ben nasıl gecımımı saglayacagım kaldı kı bankalara olan kredı borçlarım var bunları kım ödeyecek?? suan zor durumda bırakmak benı amaçları onu anladım.Bu ıs nereye varır? bılgılendırme yaparsanız sevınırım.tesekkurler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   İşveren ödeme yapabileceği gibi ödemeyi reddedebilir de. Ülkemizde yurttaşlar dava ile mi uğraşacağım düşüncesinde oldukları için bu şekilde davranmaları gayet normal. Adli yollara başvurmanız gerekiyor.

   Reply
 2. MEHMET GURAL

  2008 yılından beri taşeron olarak devlet hastanesinde çalışıyorum 2015 aralık ayında askere gideceğim kıdem tazminatını mahkeme açarak alabileceğim iletildi bunun için ne kadar ücret ödemem gerekir ne kadar sürede sonuçlanır.

  Reply
 3. samet

  2 yildir ayni sirkette calisiyorum ve biras burdaki ortamlarin artik bozulmasi ve is giris cikis saatlerinin fazlasiyla yordugu icin tazminatimla isten ayrilmak istiyorum sabah 9.30 aksam 8.30 calisiyorum hafta ici 1 gun izin kullamiyorum ve gercekten tazminatimla birlikte ayrilmak istiyorum 8 saat calismadigimi soyleyerek tazminat alabilirmiyim

  Reply
 4. ibrahim taşci

  Tasorende ücbusuk senedir çalışıyorum ve şehir degisiklivi nedeniyle ayrılmak istiyorum ve çalıştığım yerde haksız yere ugrayiyorum psikolik baskı görüyorum bu ndn tazminatını alabilirmiyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çalıştığınız yere gitmeyi kabul etmişsiniz. Bu nedenle sözleşmenizi feshedemezsiniz. Diğer hususları ise detaylıca izah ederseniz yardımcı olabiliriz. Daha sağlıklısı ise oradan bir avukat bulmanız.

   Reply
 5. fatih tanrıverdi

  merhaba Emre Bey,2005 te işçi olarak çalışmaya başladım fabrikada.2012 ağustos ayında başka bir işçi beni darp ve tehdit etti.işverene şikayet ettim ve jandarmaya şikayet ettim,olay gününden 5-6 gün sonra disiplin kurulu kararı deyip ikimizi de tazminatsız işten attılar.hiçbir imza vermedim. sgk ya dilekçe yazdım. sgk işverenden izahat istemiş,alınmış bir disiplin kararı olmadan haksız ve usulsüz işten çıkartıldığıma kanaat etmiş.işverene yazı yazdı haksız ve usulsüz işten çıkartdığınızdan tazminatını ödeyin diye.yazı bende de var.ama işveren ödemeyeceğini söyledi.bu arada beni darp eden işçiye de kamu davasında mahkeme suçlu bulup para cezası verdi.işten atılma beni çok büyük maddi buhrana soktu.dava açamadım şimdiye kadar.şimdi 3 yıl geçti ve dava harcı 600 tl yi ancak ayarlayabildim. sizce dava açarsam elimdeki sgk yazısı ve beni darp edene mahkemenin verdiği kararla kıdem tazminatı davasını kazanma ihtimalim nedir ? şimdiden yardımınıza teşekkür ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kıdem ve ihbar tazminatınz için dava açabilirsiniz. Kazanma ihtimaliniz hususunda bizim yorum yapmamız bir anlam ifade etmeyecek. Mahkeme önünde hakkınızı arayınız.

   Reply
 6. Gülçin Ercan

  Merhaba 21.09.2011 tarihinden beri bakanligin denetiminde faaliyet gosteren sivil toplum kurulusunda çalıştım. 30.07.2015 tarihinde hakli fesih ederek kidem, fazla mesi ve yillik izinlerimin odenmesino talep ettim. Tabiki odemediler. Yarin dava acacagim. Onceki yillarda da oldu ancak bu yil ocak ayindan beri pazarlari dahil calistim. Gunluk mesailerim 21.00 22.00 saaylerine kadar sürdü. Ayrica bir bayana agir gelen süt toplama yem taşıma islerino dahi yaptim. Hakkimi istedigimde ise yapmasaydin zorlami yaptirdik dediler. Bu isleri yaptigima dair benimle ayni donemde calisanlar ve baska tanıklarda var. Ayrica pazar günleri calistigima dair imzali irsaliyelerde var. benim sorum şöyle, malum dava masraflari bayagi tutuyor. Elimdeki deliller ve taniklarla davayi kazanma sansim var mi? Dava asagi yukari nekadar surer? Avukatim tanik olduktan sonra kesin kazaniriz diyir Ancak yinede emin olamiyorum. Yardımcı olursaniz sevinirim. Iyi aksamlar

  Reply
 7. ismail

  Merhaba Emre Bey,
  yaklaşık 2,5 yıl bir demiryolu firmasında mühendis olarak çalıştım 2015 şubatta askerlik nedeniyle ayrıldım. Şirketten hiçbir hakkımı alamadım. Çalıştığım sürece sigortam asgari ücretten gösterildi ve sürekli giriş çıkış yapıldı. kıdem ve ihbar tazminatı alabilir miyim? askerliğim bitti nasıl bir yol izlemeliyim..

  Reply
 8. OSMAN

  BEN ÖZEL BİR ŞİRKETTE 8 YIL ÇALIŞTIM. MEMURLUĞU KAZANDIĞIM İÇİN İŞ YERİNDEN İSTİFA EDİP ÇIKTIM. ÇIKARKEN HİÇ BİR ALACAĞIM KALMAMIŞTIR VE HİÇ BİR HAK İDDİA ETMEYECEĞİM DİYE BİR KAĞIT İMZALATTILAR. BENDE MEMURLUĞA BAŞVURU ZAMANI GEÇMEMESİ İÇİN İMZALAYIP ÇIKTIM. YAKLAŞIK 15.000 TLLİK TAZMİNATIMI ALAMADIM. İŞ MAHKEMESİNE DAVA AÇSAM BİR HAK İDDİA EDEBİLİR MİYİM?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İstifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı maalesef olmamaktadır. Ancak fazla çalışmalarınız için dava açabilirsiniz, bunun için de mahkemede sizinle birlikte görev yapmış tanıklık yapabilecek iş arkadaşlarınıza ihtiyaç olacaktır.

   Reply
 9. fatih yaman

  Merhaba mehmet emre ulusoy ben 4 sene 2 ay calistigim isyerimden facebookta sendika temsilcimizin isyeri yönetimi yle taslak görüşmesi için seyahat ederken çekilmiş olduğu fotosunun altına herşey alimex için tüm sendikalilar kaldirdi bekliyo ona göre yazdığım için 25/2 b d maddesinden işten atildim.bu yazdığım cümlede yumrugumu kaldırdığı mi ima ettim ama isyeri belalti yazdigimi düşündü mahkemeye vermeyi düşünüyorum yorumunuz benim için önemli yardımcı olursanız sevinirim.

  Reply
 10. Güler çalisir

  Merhaba,1995 yılında emekli olup 1997 de tekrar farklı bir işyerinde kadrolu işçi olarak tekrar ise başladım. 2004 yılında sözleşme fesih edildi işten çıkarıldı aynı yıl aynı işyerinde tekrar başka bir kadrodan ise başladım ve 2009 yılında ayrıldım. Ancak 2004 de işçi emeklisi olarak hiçbir tazminat almadım ve de 2009 da işten çıkarılırken de hiçbir tazminat almadım. Dava hakkım varmı acaba?

  Reply
 11. Osman

  Merhaba ben iki yıldır Acıbadem hastanesinde çalıştım kendim işi bıraktım kimseyle bi sözlü diyalok olmadı çok baskı vardı bnde dayanamadım bıraktım sadece çalıştığım maaşı verdiler mesai verdiler 3 aydır mesai alamadım ..hakkım var dava açmak istiyorum yardımcı olur musunuz ..05317945197

  Reply
 12. dilek bahriye

  merhaba tekstil fabrikasında 13yıllır çalışmaktayım.sigorta girişim 2000 den sonra olduğu için bizden 4500 prim ve 25 yıl sigorta isteniyormuş.primim doldu kıdem tazmınatımı alarak nasıl işten ayrılırım teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaş şartını da sağlamış iseniz işten ayrılabilirsiniz. Emeklilik yaşınızı ve zamanınızı öğrenmek için SGK’ya başvuru yapmanız en sağlıklısı.

   Reply
 13. ali

  merhaba mehmet bey ben 1995 yılında calışmaya başladığım işyeri sahıs işyeri idi sonra 2003 yılında ltd şirketi kurdular ve ben devam çalışmaya devam ettim 2009 yılında bana karşı yapılan hakaret ve baskılar yuzunden işten ayrılmak zorunda kaldım haftada 7 gun 16– 18 saat ve bayramlar dahil çalışmıştım acaba dava açsam kıdem ihba ve fazla çalışma tazminatı alma hakkım varmıdır cevaplarsanız sevinirim teşekkür ederim saygılarımla .

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İstifa ederek işten ayrılmış iseniz maalesef hiçbir hakkınız olmayacaktır. Ancak fazla çalışma ücreti yıllık izin ücreti gibi haklarınız için dava açabilirsiniz.

   Reply
 14. mt

  mehmet bey mrb, 1993 ssk girişliyim ve 15 yılssk ve 3600 iş gününü doldurdum.geçen ay 8 yıl çalıştığım şirketten istifa ettim .2 hafta sonra başka bir işyerine geçtim.kıdem tazminatımı vermiyeceklerini yasal yola başvurmamı söylediler,sorum şu geçen yıl aynı şirkette çalışan ve hemen hemen aynı kriterleri sağlayan (ssk başlangıcı ve iş gününden bahsediyorum) arkadaşım dava açtı dava 1 ay sonra başladı ve 1. davada 8 ay sonraya gün verdiler, normalde kıdem tazminatı davaları ne kadar sürer ,uzun sürerse faiz hakkı ortaya çıkarmı ve kıdem tazminatı dava sonunda hesaplanırken o anki tavan fiyattan mı hesaplanır,bu uzun süren dava sonucunda başka herhangi bir hak idda edilebilinir mi?
  syg

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İş sözleşmenizi 15 yıl 3600 prim gününe dayalı olarak feshetmiş iseniz hakkınızı alırsınız. Kıdem tazminatınızı istiyor iseniz dava açmaktan başka çareniz yok bu nedenle süreler sizi korkutmasın.

   8 ay sonraya duruşma verilmesi pek mantıklı gelmedi bir yanlışlık olmuştur. Tazminata faiz işleyecektir. Dava açmak ve davanızda avukatlığınızı üstlenmemizi istiyor iseniz iletişim bölümünden mail atabilir veya 0212 227 33 96 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 15. Selim

  Merhaba Mehmet bey. 1986 doğumluyum. 2001 Temmuz ayında site içerisinde bir büfede işe başladım. 2012 Temmuz ayına kadar çalıştım. Sıkıldım bunaldım ve işten kendim ayrıldım. 2008 yılında sigortam yapıldı. Kıdem tazminatı almadım. Hakkım varmı sizce mehmet bey. Saygılar…

  Reply
 16. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Avukatla takip etmeniz tabi ki daha faydalı olur fakat her avukatın çalışma şartları ve talepleri farklı olabildiği için bir yorum yapmamız mümkün değil. Ofisimizle çalışmak istiyor iseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilir veya info@emreulusoy.av.tr mail adresimize mail atabilirsiniz.

  Reply
 17. Ahmet ATIŞ

  6 sene kadar bir kamu kurumunun taşeron firmasinda tamirci olarak çalıştım çalıştığım kurum 2015 yilinda ozellesti fakat ben ozellesmeden 3ay once daha iyi sartlarda is buldugumdan dolayi tum haklarimdan feragat ederek isten ayriliyorum diye dilekce ile isten ayrildim fakat kurum ozellesince bana diger calisanlarla birlikte kidem tazminatı odendi simdi kurum bana bir tebligat gonderdi ve kendim ayrildigim icin tazminat haketmedigimi ve bana odenen tazminatı geri odemem gerektigini soyluyor ne yapmam gerekir

  Reply
 18. Cengiz aydın

  İyi günler eme bey isyeğim dışı işyerimden çıkarıldım aynı işyerinde toplam 3400 prim günsayım mevcut askerlik süresi hariç bu süre içerisinde 1 defa 4 yıl önce giriş çıkış yapıldı sigortam bana sorulmadan ve en son 2ay önce çıkışım yine bana bilgi verilmelsizin ve hiçbir evrak imzalatmaksızın yapıldı bu durumda tazminatımı alabilirmiyim mahkemeye başvurmak için herhangi bir sürem varmıdır teşekkürler iyi çalışmalar

  Reply
 19. samet

  Merhabalar emre bey bende hukuk öğrencisiyim size bir sorum olacak babam kıdem tazminatı eksik ödendiği için (2 yıl tapulama müdürlüğünde çalışıyor sonra askere gidiyor geliyor vergi dairesine giriyor bu kez.Ancak emeklilik ikramiyesi hesaplanırken o 2 yılı saymıyorlar.Sen tazminat almışsındır diyorlar.Ortada öyle birşey yok.Almadığına dair kağıt getir diyorlar.Ancak kurum 84 yılında dağılmış.) iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesine dava açıyor.İlk oturumda karşı tarafın avukatı itiraz ediyor siz bakamazsınız bu davaya diyor.Ancak hakim reddediyor.Sonra bilirkişi raporu isteniyor.Rapor bizi haklı gösteriyor alacağımız ücrette hesaplanıyor.Ancak o sırada hakim değişiyor tamam siz haklısınız ama biz görevli değiliz diyerek görevsizlik kararı veriyor.Bölge idare mahkemesi görevli diyor.8 gün içinde temyiz hakkımız var birde gerekçeli kararı bekleyebiliyoruz.Sizce hangi yol daha kısa ve kesin olur.Görevli mahkemede mi devam etmeliyiz yoksa.Saygılar

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Görevli Mahkeme hususunda net bir çıkarım yapınız ve ona göre hareket ediniz. Şayet görevli mahkemeye gönderseniz de ilgili mahkeme görevsiz olduğunu beyan edebilir ve böylelikle uyuşmazlık doğabilir.

   Reply
 20. Ozkan

  Merhaba Emre bey.
  Ben yaklaşık 3 yıl bir şirkette çalıştım. 3 yılın sonunda iş akdim feshedildi İşkur tarafıma tazminat Hakkımın olduğuna dair yazı verildi aynı yazının şirketede gönderildiği bilgisi verildi ancak şirket ödemeyi yapmamaktadır Nasıl bir yol izlemem gerekir.
  Teşekkürler

  Reply
 21. oktay

  Emre bey merhaba ben isciydim isten ciksrtildim tazminatlarim icin basvurdum mahkemeye bilirkisiye gidecek sorum su neksdar zamanda gelir bilirkisoden birde benim bankaya kredi borcum var yuklu odeyemedim hesapta para gorduklerinde cekerler benimde paraya cok ihtiyacim var ne yapabilirim avka tin adina yatirabilirmi sirket nasil yapabilirim

  Reply
 22. Abdullah

  Merhaba emre bey,
  01.10.2006 tarihinde özel güvenlik olarak özel bir şirkette işe başladım 15.04.2010 tarihinde bütün arkadaşlarımın bende dahil sözleşmelerimiz fesh edildi tazminat haklarını geri aldılar fakat ben yaklaşık olarak 6 ay sonra tekrar aynı firmada başka bir görevle işe başladım bugün işten çıkarılsam kaç yıllık tazminat hakkım olabilir? Şimdiden tşk.ederim.

  Güvenlik Başlangıç : 01.10.2006
  Güvenlik Çıkış : 15.04.2010
  Yeni işe başlangıç : 07.10.2010

  Reply
 23. HATUN ulusoy

  MERHABA SAYIN EMRE BEY, BEN EMEKLİ HEMŞİREYİM. 1 YILDIR BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN ACİLİNDE GÖREV YAPMAKTAYIM, 1 YIL SONRA SENELİK İZİNİNİ KULLANIR İKEN BİR TELEFONLA İŞİME SON VERDİKLERİNİ SÖYLEDİLER ,TAZMİNAT DAVASI AÇABİ,LİRMİYİM HAKKIM VARMI HERHANGİ BİR EVRAK İŞYERİNDEN ALMAM GEREKİYORMU.TAZMİNATI NE KADAR SÜRE İÇİNDE AÇMAM GEREKİR. TEŞEKKÜRLER

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Sizi telefonla aradıkları tarih nedir ? Şayet bu tarihin üzerinden 30 gün geçmemiş ise işe iade davası açabiliriz.

   30 günlük süreyi kaçırmış isek kıdem tazminatınız için dava açabiliriz.

   Reply
 24. Osman

  Merhaba tam 2 yıl çalıştığim işyerinden sebepsiz işten çıkarıldım benimle beraber yaklaşık 50 60 kişi de işten çıkarıldı herkes aynada diil tabiki. Son maaşla beraber ihbarimiz yatırıldı kidem daha sonra yatırılacak diye söylendi 30.11.2016 da işten ayrıldım. Ve şirkete kayyum atanmış. Halen kidemlerimiz verilmedi ne yapmaliyiz. Şirketle görüşüyoruz bilgi verilmiyor.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hızlı bir şekilde dava açmanız gerekmektedir. Aksi halde şirket iflas haline girerse alacaklarınızı alma hususunda problem yaşayabilirsiniz.

   Reply
 25. ozanbatuhan

  iyi günler hocam 2008 den bu güne kadar halen aynı işyerinde çalışmaktayım 2008-2014 arası sigortamı ödemediler izinlerim fazla mesailerimki her hafta cuma-cumartesi-pazar sabah 9 gece 1 e kadar çalışıtoruz ilk günden beri haklarım kazancım ne olur tazminat alırmıyım alırsam totalde ne kadar alırım *iş yerine yaptırımlrı ve geri dönüşü ne olur* ve ne kadar sürer bu sorunun çözülmes
  i ilginiz için teşekkür eder iyi günler dilerim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Durumunuzla ilgili bir hesaplama yapmamız buradan mümkün değil. Fazla mesai ücretlerinde 5 yıllık zamanaşımı vardır. Bu nedenle bir işlem başlayacaksanız buna göre başlatın. Ayrıca hizmet tespit davası açarak sigortalarınızın ödenmediği yıllar için başvuruda bulunabilirsiniz.

   Reply
 26. Mustafa

  Merhaba hocam sigorta girişim 1994. Halen 14 yıldır bir şirkette çalışmaktayım.15 yıl 3600 gün şartından kıdem tazminatı almak istiyorum.prim gün sayım doldu ancak sigortaılık yılım yani 25 yıl dolmadı kıdem tazminatı nı alabilirmiyim.

  Reply
 27. aslı

  Merhaba Mehmet Emre bey,

  ben 7,5 senedir özel bir şirkette çalışıyorum. haftalık çalışma saatım 55 saat. sgk asgeri ücret üzerinden gösteriliyor o bedeli bankadan geri kalanını elden alıyorum. işyerinde 1 senedir yanıma eleman almalarını işin çok agır olduğu belirtiyorum ilan veriyorlar ama ya alınan eleman kaçıp gidiyor iş yoğun diye ya da elemanı beğenmiyorlar. eski çalışanım diye bütün işi bana yüklediler. İşyerine haber vermeden direk avukat yolu ile ihtar çektirip fazla mesailerimi (haftada 10 saat) ve kıdem tazminatımı alabilir miyim ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fazla mesailerinizin ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmenizi feshedebilir ve ardından dava açabiliriz. Fakat bu taleplerimizin yerine gelmesi için İş Mahkemesinde dava açtığımızda iddialarımızı kanıtlamamız gerekir. İddialarımızı kanıtlayabilmemiz için tanık deliline ihtiyacımız var. Eğer sizinle birlikte çalışmış, çalışan iş arkadaşlarınız Mahkemede tanıklık yapabilirse davanızı açabiliriz.

   Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir