Muris Muvazaası

By | 12 Kasım 2013

Mirasçılardan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)

Muris muvazaası, mirasbırakan kişilerin mallarını mirasçılarından kaçırması halinde açılacak davadır. Gerçekten de mirasbırakan kişiler, ölümlerine yakın dönemlerde mirasçılarından mal kaçırma arzusu ile taşınmazlarını mirasçılarına devretmekte, diğer mirasçılarını miras paylarından mahrum bırakmaktadır. Nitekim taşınmazların satışında ya bedel ödenmemekte ya da tapu dairesi ile gerçekte ödenen bedel arasında fark olmaktadır. Günümüzde özellikle kız çocuklarının mirastan pay almaması için sıkça yapılan muvazaa işlemleri hukuki açıdan bir şey ifade etmemekte, ilgili dava açıldığı takdirde mirasçılar hakları olan miras paylarına kavuşabilmektedir.

Genel Olarak Muris Muvazaası

Muris muvazaasında ; mirasçı gerçekte tapulu taşınmazını mirasçısı olan kişiye devretmek istemektedir. Fakat diğer mirasçılarını mirasından yoksun bırakmak amacıyla ; aslında bağışlama olan arzusunu tapu dairesinde satış olarak göstermektedir. Bu şekilde taşınmazını satmış olan mirasbırakan, diğer mirasçılarını mirastan uzak tutma gayesi taşır. Muris muvazaasının varlığı halinde muris muvazaasına dayalı olarak tapu iptali ve tescili davası açılacak ve mirasçıların hakları bu şekilde korunmaya çalışılacaktır.

Muris muvazaasının varlığı halinde Yargıtay’ın 01/04/1974 – ½ sayılı İnançları Birleştirme Kararı doğrultusunda ; miasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini ve tapu kaydının iptalini isteyebilirler. Burada bahsi geçen mirasçıların saklı paylı olup olmamaları önemli değildir. Mirasçı sıfatını taşıyan her kimse bu davayı açabilecektir. Yukarıda bahsettiğimiz İnançları Birleştirme Kararında şu ifadeler kullanılmıştır : ‘ özellikle küçük kırsal bölgelerde kız çocuklarını mirastan mahrum etmek amacıyla muris erkek çocuğu ile anlaşarak gerçekte bağışlamak istediği malvarlığını, kötüniyetle satış göstermek suretiyle devir işlemi gerçekleştirmektedir. Bunun yanında eşin ölümü veya boşanma sebebiyle yeniden evlenen erkek, önceki eşinden olma çocuklarını sonraki eşin etkisiyle mirastan mahrum etmek amacıyla sonraki çocuklara gerçekte bağışlamak istediği malvarlığını satış göstermek suretiyle onlara intikal ettirmektedir. Bu türlü muvazaalı tasarruflar karşısında gerek kız çocuklarını erkek çocuklarla eşit miras hakkına kavuşturmak ve gerekse murisin çocukları arasında eşitliği sağlamak amacıyla muvazaa hukuksal nedenine dayanarak dava açabilme hakkına sahiptirler ’ denilmiştir.

MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açabilir ?

Muris muvazaasına dayalı olarak açılacak tapu iptali ve tescili davalarında dava açmakta hukuki yararı bulunan ve mirasçı sıfatına sahip olan kimseler davacı olabilirler. Bu davanın açılmasında mirasçılar ifadesine şu grupları dahil edebiliriz :

 • Yasal Mirasçılar
 • Atanmış Mirasçılar
 • Evlatlıklar ve onun alt soyu

Burada davayı açacak mirasçı, davayı tek başına açabileceği gibi diğer mirasçılarla birlikte de açabilecektir.

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açamaz ?

Muris muvazaasına dayalı olarak açılacak tapu iptali ve tescili davalarında bazı kişiler dava açma haklarını kaybetmiş olmaktadır. Bu kişiler :

 • Mirası Reddeden Kişiler (Reddi Miras Hali)
 • Miras Hakkından Feragat Sözleşmesiyle Vazgeçen Kişiler
 • Mirastan Çıkarılan Kişiler

Muris Muvazaası Davası Kimlere Karşı Açılır ?

Muris muvazaasına dayalı olarak açılacak tapu iptali ve tescili davalarında davalı sıfatı önem taşımaktadır. Bu davalarda davalı ; taşınmazı mirasbırakandan devralan kişi olacaktır. Bu kişi ölmüş ise bu dava ölenin mirasçılarına veya aynı taşınmazı kötüniyetli olarak devralan 3. kişilere karşı açılacaktır.

 Muris Muvazaası Davasında Yetkili Mahkeme

Muris muvazaasına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescili davalarında genel yetki kuralları geçerli olacaktır. Buna binaen ilgili dava taşınmazın bağlı bulunduğu yerleşim yeri mahkemesinde açılacaktır.

Muris Muvazaası Davasında Görevli Mahkeme

Muris muvazaasına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescili davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Nitekim görevli mahkeme eski usül kanununda taşınmazın değerine göre belirlense de Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile bu ayrım kalkmış, malvarlığına ilişkin davaların Asliye Hukuk Mahkemelerinde görüleceği belirtilmiştir.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası Ne Zaman Açılır ?

Mirasbırakan anne babanız veya mirasbırakacak her kimse, şayet mallarının size kalmaması için taşınmazını başka bir mirasçıya satmış ise açılacak dava muris muvazaasına dayalı olarak tapu iptali ve tescili davasıdır. Burada davanın ne zaman açılacağı sorun teşkil etmektedir. Bu tür davalarda, davanın açılması için belirlenmiş bir zamanaşımı süresi söz konusu değildir. Yargıtay’ın da kararlarında belirtildiği üzere bu tür davalarda zamanaşımı veya hak düşürücü sürenin uygulama olanağı bulunmamaktadır.

Her ne kadar hak düşürücü süre veya zamanaşımının olmadığından bahsetsek de muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davası ancak mirasbırakanın ölümünden sonra açılabilir. Mirasbırakan kişi hayatta iken bu davanın açılmasının imkanı yoktur.

Muris Muvazaasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

Muris muvazaası yapısı itibariyle zamanaşımı veya hak düşürücü sürenin uygulanamayacağı dava türüdür. Nitekim Yargıtay da kararlarında bu hususu hep vurgulamış olup bu tür davaların süreye tabi kılınmaksızın her zaman ileri sürülmesinin olanaklı bulunduğunu belirtmiştir. İşbu nedenle muris muvazaasına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescili davası herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi değildir.       

Muris Muvazaası Davasında Dava Süreci 

Muris muvazaasına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescili davalarında esas olarak araştırılan husus murisin gerçek iradesidir. Nitekim murisin iradesi satışa yönelik de olabilir. Bu hususun belirlenmesinde murisin mali durumu, devralan mirasçının mali durumu ilk olarak araştırılacak hususlardır. Yargıtay Kararlarında dikkat edilen kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz :

 • Yörenin gelenekleri (O bölgede kızların mirastan pay almayacağına dair genel bir kanı söz konusu ise)
 • Toplumsal eğilimler
 • Mirasbırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin olup olmadığı
 • Davalının ekonomik gücü
 • Mirasbırakanın ekonomik gücü
 • Satış bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark
 • Aile içi ilişkiler

Yukarıda sayılan hususların irdelenmesi ile birlikte mirabırakanın gerçek iradesi saptanmaya çalışılacaktır. Mirasbırakanın gerçek iradesinin tespiti ile birlikte yapılan satış işleminin gerçekten bir satış mı yoksa bağış mı olduğu tespit edilecek, yapılan tasarrufun muvazaa olup olmadığı neticelenecektir.

Muris Muvazaası Davasında Deliller 

Muris muvazaasına dayalı olarak açılan Tapu İptali ve Tescili davalarında, davacı taraf mirasbırakanın kendilerinden mal kaçırdığını her türlü delille ispat edebilir. Nitekim Hukuk Genel Kurulu da vermiş olduğu bir kararında mirasçıların muvazaa iddialarını her türlü delille ispatlayabileceğini belirtmiştir.

Hangi Hallerde Muris Muvazaasından Bahsedilebilir ?

Uygulamada sıkça karşılaştığımız muris muvazaası hallerini sıralamak gerekmektedir. Nitekim yurttaşlar hangi hallerde mirastan pay alabileceklerini bilememektedir. İşbu nedenle şu hallerde mirasçılar, mirastaki paylarının kaçırıldığından bahisle dava açabilmektedirler :

 • Babanın veya annenin, taşınmazını (ev, arsa, apartman, daire, bağ, bahçe vs.) mirasçılardan birisine devretmesi/satması halinde,
 • Babanın, taşınmazını önceki evliliğinden olan çocuklarına devretmesi/satması halinde,
 • Babanın, taşınmazını ikinci evliliğinden olan eşine veya çocuklarına devretmesi/satması halinde,
 • Babanın, taşınmazını kız çocuklarından kaçırarak erkek çocuklara devretmesi/satması halinde,
 • Babanın, taşınmazını ikinci eşine devretmesi/satması halinde vb.

Bu hallerde muris muvazaasından bahsedilebilir. Mirasçılardan mal kaçıran mirabırakan kişiler yoğunluklu olarak bu şekildeNitekim bugün bize başvurusunu gerçekleştiren müvekkiller yoğunluklu olarak ‘babam taşınmazını kardeşime satmış, ikinci eşine satmış, ilk eşinden olma çocuklarına satmış, ikinci eşinden olma çocuklarına satmış’ vb. cümlelerle başvurularını gerçekleştiriyorlar. İşbu nedenle böyle bir devir işlemi söz konusu ise muris muvazaasına dayanarak tapu iptali ve tescili davası açmak yerinde olacaktır.

Vekaletname Bilgileri 

Mirastan mal kaçırma işlemlerine dair açılacak muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davalarını Hukuk Büromuz ile birlikte yürütmek isteyen siz müvekkillerimiz noterden vekaletname çıkarmak zorundadırlar.

Vekaletname verilecek avukat bilgileri şu şekildedir :

Avukat             : Mehmet Emre ULUSOY

Adres               : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No:3/41 Beşiktaş/İstanbul Türkiye

Baro                 : İstanbul Barosu

Vergi D.           : Beşiktaş VD.

Vergi No          : 13895390200

Incoming search terms:

 • Muris muvazaası
 • muris muvazaası zamanaşımı

265 thoughts on “Muris Muvazaası

 1. magden

  Merhaba. Yakın zamanda bir davayla karşı karşıya kaldım.. Bu konu hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Olay özetle. 11.09.2009 emlakçı aracılığı ila bir daire aldım dairemin içinde kendim oturuyorum daireyi alırken üzerinde ipotek vardı bankadan ipotek fevk yazısını alarak dairenin üzerindeki ipoteği aynı gün kaldırttım dairemi aldım tapuda belediye rayiç bedelini gösterdim fakat aynı gün ipoteğin kalkmasına rağmen bankadan bir gün sonra tapuya temiz yazısı geldi yanı 12’sinde geldi. Evin bedel parasının da yarısından fazlasının makbuzu elimde ama bir kısmını elden mı ödedim yoksa makbuzları kaybettım mi hatırlamıyorum.Şimdi 09.01.2014 de kapıma bir teblihgat geldi ben bir hafta geç gördüm(alt komşuma vermişler) gittim muhtarlığa imza karşılığında tebligatı aldım ben tebligatı aldığımdan itibaren yasal 15 gün itiraz sürem olduğunu biliyordum fakat öğrendiğime göre kapıya bırakılan günden itibaren yasal süre başlıyormuş ben 23.01.2014de itıraz etmem gerekirken 24.01.2014 itiraz dilekçemi verdim evi aldığım kişi benden önce evi senet karşılığında başkasına satmış fakat sattığı kişi tanıdık olduğu için onu oyalamış tapuya gitmemiş daha sonrada emlakçı aracılığı ile evi tapuda bana sattı ben evi aldığım kişiyi kesinlikle tanımıyorum emlakçı aracılığı ila evi gördüm üzerindeki ipoteği benim ev sahibine verdim parayla ipoteği kaldırtı ve aynı gün evi aldım şimdi bana evi satmadan önceki borçlu olduğu kişi bana ve evi satana muvazalı satış diye dava açmış ben evi aldığım kişiyi daha öncesi kesinlikle hiç tanımıyordum evi aldıktan sonrada paranın bir kısmını evi boşaltınca elden verdiğim miktarın elimde makbuzu yok evi boşaltıktan sonrada kesinlikle hiçbir diyalogum olmadı görüşmedim birkaç avukata sordum sizin iyi niyetli olmanız önemli değil satıcı eğer kötü niyetlise tapu iptal olur dendi inanılmaz bir şey nasıl olur ben satıcının ev alırken kötü niyetli olduğunu nasıl anlayacağım. Bende olsam sıkışınca malımı satarak borçlarımı öderdim neyse ben evin ipoteklerini kaldırarak ve belediye rayiç bedelli göstererek tapumu aldım 5 yıldır evimde oturuyorum şimdi böyle bir olayla karşı karşıya geldim çok zor durumdayım ben tapuda belediye rahiç bedelinden gösterdiğim için herhangi bir vergi çıkar mı ve tapum iptal olur mu evimin üzerine ihtiyati tedbir konulur mu makbuzlarımın bir kısmını bulamadığım için sorun yaşar mıyım çok teşekkür ederim iyi çalışmalar. Burada emlakçı şahitli ile binada benden önce oturan eski oturanların lehime yani adamla hiç bir bağım olmadığı hakkında şahitlikleride olucak.

  Reply
 2. Derya

  Merhabalar
  Dedem 76 yaşında bundan 4sene önce galericiden bir akıl alarak kızından mal kaçırmak için üzerinde olan taksi plakayı satmış ve başka taksi plaka almış Bu taksi plakayı 3 erkek cocugunun üzerine yapmış.4 ay once taksi plakayı satışlar dedem satıldıktan 3ay sonra öldü.Acaba bişey ispat edebilirmiyiz.Kızdan mal kaçırma davası açılabilir mi? ancak doktordan sağlık raporu alınıp alınmadıgını bılmıyoruz.Biz bu konuda bilgi almak istiyoruz Teşekkürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Davanız açılabilir. Muris Muvazaası davası açılmasa dahi tenkis ile sizin saklı payınıza yapılan tecavüz engellenebilir. Bilginize.

   Reply
   1. hüseyin coşkun

    KAYIPEDERİM 08/11/2014 TARİHİNDE ÖLDÜ 2009 YILINDA BİR AMELİYAT GEÇİRDİ AMELİYATTAN SONRA 1 OGLU 5 KIZI VARKEN ŞEHİR MERKEZİNDEKİ EVİ İLE KÖYDEKİ EVİ OGLUNA VERMİŞ KENDİSİNİN BAGKURDAN EMEKLİ OLMASINA RAGMEN ŞEHİRDEKİ EVE BEN ÖLÜNCEYE KADAR BANA BAKMAKLA YÜKÜMLÜDÜDR DİYE ŞERH KONMUŞ. AYRICA KÖY YERLEŞKESİNDE DE 14 ADET TARLA VASFINDA OLAN RAİCİ YÜKSEK YERLERİ 2012 VE 2013 YILLARINDA TAPUDAN İNTİKAL ETTİRMİŞ BU DURUMDA MİRASI MUVAZAA DAVASI AÇILSA NASIL OLUR VE NE ŞEKİLDE NEREDEN BAŞLANIR CEVAP VERİRSENİZ MEMNUN OLURUM . TEŞEKKÜR EDERİM.

    Reply
    1. mehmetemreulusoy Post author

     Merhaba,

     Hukuki probleminiz burada izah edilemeyecek kadar çetrefilli. Bu nedenle uygun bir zamanda tarafımıza ulaşabilirsiniz.

     Reply
 3. mehmet çelik

  Annem 10sene önce akrabalarına babadan kalan mirasi için genel vekaletini vermiş akrabaları için bunu duyan dayilarim yani oz abisi tabu kadastrodan o genel vekelatnameleri kullanarak annemin babasından kalan mirastan men etmişler inşallah anlatabilmisim dir iptel edebilirmiyiz şahitler var

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Vekalette yer alan yetkileri sizden onay almaksızın kullandıklarını belirtiyorsunuz. Bu noktada verilmiş vekaletnameyi ve yapılmış işlemleri görmemiz gerekmektedir. Vekaletname ile mirastan çıkarılma işlemi yapılamayacaktır. Elinizdeki evrakları tarafımıza gönderebilirseniz yardımcı olabiliriz.

   Reply
 4. mehmet çelik

  Mehmet bey elimizde herhangi bir evrak yok ancak tabu kadastro vekalet lerin fotokopi sini verirse veya verirmi bilmiyorum başka evrak varsa da ben bilmem eğer yukarda anlattigim gibi dir sahte muamele yapilmis memur rüşvet karsiligi yapmistir eğer biz sadece parsel ve parsel numarasına verseydik bu basimiza gelmezdi eğer bir çare varsa ben simdi size gelirim bir mirasci daha var teyzem saygilar

  Reply
 5. ismail aydın

  merhaba babamın borçları nedeniyle tarlalarının icralık olma riski vardı
  o nedenle icrada satılmasın diye alacaklılarından kurtarmak için tarlalarını 1998 yılında dayımın hanımının üzerine yaptı
  2002 yılında ben babamın borçlarını ödeyip tarlaları dayımın hanımından kendi üzerime aldım
  tapuları benim üzerime ama babam ve kardeşlerim 3 kuruşa kapattın buraları sana vermeyiz deyip ekip biçiyorlar şimdide borçlarım yüzünden 1998 yılında kaynımın karısına satış yapmıştım para almamıştım diye tapu iptal davası açıyor nelerle karşılaşabilirim
  aydınlattığınız için teşekkür ederim
  saygılar

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   İsmail Bey merhaba,

   Davanızda birçok muvazaa işlemleri söz konusu. Sizin tarlalarınızı başkalarının ekip biçmesi hukuka aykırıdır. İlgili merciilere başvurarak şahısları oradan çıkarabilir veya ekilmiş biçilmiş ve satılmış ürünlerden elde edilen gelirden hak talep edebilirsiniz. Şahsınıza dava açılmış ise dava dilekçesini bize ulaştırmanız halinde yorum yapabileceğiz.

   Reply
 6. ASLI SER

  merhaba
  babamlar 2 kardeş. bir dairemiz var 30 yıldır babamızın üzerine.zamanında halamız daireden sözlü olarak hak istememiş. şimdi mütehaite verildi ve ev yenileniyor. fakat halamız ile babamız kavgalı olduğu için halamız evin bedelinin yarısını istemekte. tapu babamızın üzerine olduğu için hak talep edebilir mi? ya da biz muvazaalı satış ile bu daireyi mutehaite satış yaparsak ne kadar süre sonra geri alabiliriz? bilgilendirirseniz sevinirim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Şayet taşınmaz babanıza mirasçılardan mal kaçırma amaçlı intikal etmişse halanız hak sahibi olacak ve bunu dava yoluyla isteyebilecektir. Davaya konu olmayan taşınmazı satmış olsanız dahi muris muvazaasına dayanarak dava açılabilecektir.

   Reply
 7. nihal

  İyi günler babam 1997 yilinda kendine arsa aldi ve 1998 yilinda üzerine ev ve işyeri yapti tapu babamın üzerine işyerinde dedemle calisiyorlar fakat dedem sadece yazihanede bulunuyor hiç biris yapmıyor dedemin de kendine ait sekiz daireli ve iki dukkanli tasinmazi var dedem babamın arsasini alip işyeri ve ev yaptigi binayi alabilmek için dava acmis davayı kazanma sansi var mi

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanın hangi nedene dayanılarak açıldığını bilmemiz gerekmektedir. Bu hususta bilgi verirseniz yardımcı olabiliriz.

   Reply
   1. nihal

    Güya Babam dedemi kandırmış tapu yu kendi üstüne yapmış yazmışlar dava dilekçesine tapular alındığından beri babamın üzerine dedemin tapuda ismi ne önceden nede sonradan hiç yazmadı şimdiden teşekkürler

    Reply
 8. halil kargı

  nüfus kayıtlarında aile bağları olmadığından babaannemin erkekkardeşi babamızın çok erken ölmesi nedeni ile bizimde bunları bilmememiz sebebi ile malları üzerine geçirmiştir, aile bağını ispat ederisek bu tapuları iptal edebilirmiyiz, bu konuda hak düşürücü süre varmı, bu durum muris muvazaasına girermi

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Babanız veya anneniz üzerine kayıtlı taşınmazlar mirasçılarından kaçırılmış ise muris muvazaasına dayanılabilir fakat hukuki probleminizi daha açık ve elinizde olan evraklarla izah ederseniz daha sağlıklı yardımcı olabiliriz.

   Reply
 9. mustafa korkmaz

  1991 DE TAPU KADASTRO TARAFINDAN ŞAHİTLERİN İMZALARIYLA AMCA OĞLUNDAN SATIŞLA BİR DÜKKAN VE DEDEMDE ANNEME ZİLYET YOLUYLA BİR EV KALMIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR .TAPUDAKİ EDİNME TUTANAKLARINDA DA BU SABİTTİR.AYNI YIL ANNEMDEN BANA VE AĞABEYİME HİBE EDİLMİŞTİR .ANNEM 2009 DA VEFAT ETMİŞ ,ABLALARIM TAPUNUN İPTALİ İÇİN 2013 DE DAVA AÇMIŞLARDIR DAVANIN SEYRİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM

  Reply
 10. burcu

  merhaba, annemin üzerine ev alacağız. Şayet babam ölürse diğer kardeşlerim annemi evden çıkarma hakkı var mı? ve mal kaçırma olarak adlandırılıp dava açıp iptal edebilirler mi? babamın üzerine değeri 20bin tl lik arsa vardı satıldı 10 yıl önce. şimdi ise 170 tllik ev alınacak ve anneme maddi olarak ben de yardım edeceğim bu arada ne ben çalışıyorum ne de annem çalışıyor. ikimiz de ev hanımıyız. Şimdiden teşekkürler.

  Reply
 11. hasan

  Iyi gunler dedem olmeden kendi uzerine olan evi anneme satisini yaptik hem akli melekleri yerinde raporu aldik hemde bankadan Para cevirdik diger erkek cocuklarin hak talep edebilirlermi acaba

  Reply
 12. Derviş Duman

  Merhabalar; eşimden boşanma öncesi arsamı gizlemek için üçüncü bir kişiye arsamı sözlü anlaşmalı olarak devir ettim, fakat boşanma olmadı ve biz tekrar mahkeme olmadan eşimle tekrar birleştik ve bir yıl sonra emanet ettiğim arsamı üçüncü kişiden istedim ve oda vermiyor, eşim muris muvazaası nedeni ile tapu davası ve tescili davası açtı (ben ve üçüncü kişiden şikayetçi oldu). Eşim davayı kazandı, Sonuç olarak hakim üçüncü kişi adına kayıtlı olan tapu kaydının iptal edilip, benim adıma tapuya tescil edilmesine karar verdi. Üçüncü kişi karara itiraz etti ve davayı temyiz etmek için davayı yargıtaya taşıdı. Şu anda dava 8. ayında yargıtay arşivinde görünmekte, fakat davanın konusu Muris Muvazaası ile Tapu İptali ve Tescili iken, Yargıtayda Tasarrufun iptali(iik 277 ve devamı) yazmaktadır, burada bir yanlışlık mı var? Sizden ricam birde Yargıtaydan ne karar çıkar. Teşekkür ederim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanızı bir avukat aracılığıyla takip ediyorsunuzdur. Meslek etiği gereği avukatla takip edilen dosyalarda yorum yapmamaktayız.

   Reply
 13. Serkan ARICA

  İyi günler benim sorum Şu ;
  Benim babam 4 yıl önce vefat etti. Babamın vefatından 10 yıl önce abim babamın üzerindeki malların bir kısmını kendi üzerine satış olarak yapmış. Biz varisler olarak babamın üzerine olan malları annemizde dahil olmak üzere paylaştık. Fakat şuanda abim kendi üzerine olanı babam bana verdi benim hakkım diye diretiyor. Bu olaya 6 kardeş içerisinden erkek olduğum için sadece ben itiraz ediyorum ve bu durumu kabul etmiyorum. Diğerlerinin etmemesinin sebebi kız olmaları. Ben bu durumda dava açarsam tek başıma bu abimin üzerindeki mal bölüşülür mü? Yoksa sadece ben kendi payımı alıp köşeme mi çekilmek zorunda kalırım ve malın geri kalanı abimin mi olur? Bunun İçin hangi davayı açmam gerekir?? Teşekkürler… İyi Çalışmalar…

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Mal kaçırmanın şartları oluşmuş gibi. Tapu iptali davası açacaksınız fakat bu davayı kendi başınıza açmanız halinde hak kaybına uğrarsınız. Bir avukatla bu sürece girmenizi öneririm.

   Bunun haricinde yalnız siz dava açabilirsiniz, diğer kardeşlerinizin katılmasına gerek yok.

   Reply
 14. Harun ÇALIK

  İyi günler biz üç kız iki erkek olmak üzere beş kardeşiz. Babam üzerinde bulunan Evleri, Dükkanı, Tavuk Çiftliğini, tarlayı iki erkek kardeşimin üzerine takribi yedi yıl önce yapmış ben bu durumu daha yeni SOYBİS sisteminden bir şeyi sorgulatırken öğrenmiş bulunmaktayım. Tapudanda öğrendiğime göre o tarihte kardeşlerimin üzerine para karşılığı sattığı Hukuk dilindede Muvazaalı satış yaptığını öğrendim. Babam 83 yaşında hayatta bu durumu mahkemeye dava açarak malların beş kardeşe eşit bir şekilde bölünmesini sağlayabilirmiyim. Kaldıki bu yerleri çalıştırıyorlar kiraya veriyorlar mahsüllerini o tarihten beri satıp kazanç elde ettiler. Bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Harun Bey merhaba,

   Şu aşamada yapabileceğiniz bir işlem yok fakat babanızın vefatıyla birlikte mal kaçırmaya dayalı tapu iptal davası açabilir miras hakkınızı arayabilirsiniz.

   Reply
 15. ayten

  Merhaba avukat bey babam sag iken 2evini mal kacirarak once halamin sonra abimlerin üzerine veriyor benim bunu engelleme sansim var mi lutfen acil cevap bekliyorum

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Babanız vefat ettikten sonra tapu iptali davası açabilirsiniz. Babanız sağ iken bu işlemlere herhangi bir işlem yapamazsınız.

   Reply
 16. ömer

  Merhabalar.

  Babamın ilk eşinden olma bir kız kardeşim var ve ölmeden 2 ay önce evlerimizden bir tanesini onun üzerine yapmış bunu direk kendisi bana söyledi ve ben karşı cıkmıştım ama ölmeden bir şey yapamadığım icin şuan ne yapabilirim. Ayrıca kız kardesime uzun yıllar halam bakıyor ve suan evi satmaya calışıyorlar eğer evi satarlarsa bir hak iddia edebilir miyim? Bu satışı acil şekilde durdurmak icin ne yapmalıyım. Babam onların hakkı o ev diyerek bunu yaptığını savunuyor, zaten babamdan maaş bağlanacak kardeşime tamamen evi satıp halamın ve kuzenlerimin bu yersiz hakka kavuşmalarının önüne nasıl gecebilirim? Teşekkürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Babanız ölmüş ise mirastan mal kaçırma nedeniyle tapu iptali davası açabilirsiniz. Davanızı bir an önce açıp taşınmaz üzerine tedbir koyabilir, satışı engelleyebilirsiniz.

   Reply
 17. ökkeş kılınç

  babamın ve amcalarımın adına 1960 yılında 150 dekar arazi var.amcamın birisi 50 dekar arazisini 1982 yılında annem satın aldı.diger amcamda ise 2001 yılında 50 dekar daha aldı.geriye 50 dekar babamın kaldı.babamda borcundan dolayı tanımadıgımız birisine arazisinin 50 dekarını2003 yılında sattı. 8 ay sonra annem babamın başkasına sattıgı 50 dekar araziyi aldı.150 dekar annemin oldu.daha öncede 30 dekarda başka birisinde arazi almıştı.babam iki evlidir.annem ilk eşidir.diger eşin çoçukları dava açmak istiyorlar.annem bu arada 30 yıldan beri dükkanlarınıda kiraya veriyordu.aynı zamanda ziraat odasınada 25 yıldan beri kayıtlı.ikinci eşinin çoçukları dava açarsa 150 dekar araziyi alırmı.babam üç ay önce vefat etti.

  Reply
 18. Sinan

  Selamlar bu konu üzerine bir sorum olacakti. Yurt disindan yaziyorum 🙂

  Babam esiden yani üvey den ayrildiktan sonra evlerini sattilar ve her ikisinin elline para kaldi ve bu paradan kalan ile arsalari aldik sene 2008 ve ilk seferinde tapular uzerine idi.
  Arsalari ben kendi sahsim ismine olarak ekim 2009 da ustume aldim. Tapuda benim uzerimde idi taki babamiz arslari satmasi icin benden avukatimiza devretmemi istedi ve bende subart 2010 da avukata vekalet verdim arsalari usulüyle kendi uzerine alip ve satisa cikarmasi icin.
  Avk. benim olan arsalari ve benim vermis oldugum vekaletle esinin uzerine devretmis. Simdi arsalar esinin uzerinde bizlerden habersiz. 2 sene önce babamizi kaybettik ve avukatimiza tekrar ve tekrar müracat ettik bu süre 4 seneyi bitti 5’e dönecek. Avukat arsalarda sorun var dedi öyle olacak böyle oldu dedi bizi oyaladi. taki avukat satisa arsalar satisa konuldu ve bir emlakci ismi verdi bizlerde arsalarin yerini ve arsalarin ilanin bilgilerini buldugumuz müsterilere sunmak icin avukatin verdigi emlakciya telefon actik. Emlakciyla görüsmemizde bizde dahil olan eski tapunun parsel nummarsini ve ilani veren kisinin bilgilerini istendi. Bizde bizde bulunan eski tapunun parsel nummarasini ve avukatin bilgilerini sunduk. Emlakci bizim sitemizde ve emlakcilarimizda Avukatiniz olan bu kiseye dahil sizin arsalara dahil verdiniz parsel nummarasi dahil hicbir ilan verilmemis denildi. Bizde ne oldugunu bilmeden kendi capimizla arastirma yapmaya calistik ve hic birsey bulamadik. Avukata tekrar geri döndük ve bir yanlislik olmali arsalar satisa konulmamis demek icin bütün aile seferdar olduk. Avukat ne telefonu acti ne facebook’tan cevap yazmayi ön gördü. En son care olarak Türk hattindan telefon actik ve Avukatla konusmaya basladik. Avukat nedense hic orali olmadi ve son cümleleri söyle idi ** Beni bu konu hakkinda bir daha rahatsiz etmeyin. Bende size verecek ne mal var ne mülk. Alabiliyorsaniz alin** dedi ve kapatti.

  Simdi biz ne yapmamiz gerekli.? Mahkeme süresi ne zamana kadar sürer? Bu avukata nasil bi dava acabiliriz..

  Selamlar

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanız ile ilgili evrakların tarafımıza ulaştırılması halinde yardımcı olabiliriz.

   Reply
 19. seyit

  Merhaba
  Dedem mirasini 5 cocugundan yalnizca birine birakmak icin uzerindeki tum mirasi bir komsuna satmis. Ardindan komsusu da mirasi kisa sure sonra dayima satis yapmis. Bu durumda dava acabilir miyiz
  Dedem 1985 yilinda vefat etmisti. Saygilar

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Bahsettiğiniz olayda mirasçılardan mal kaçırma söz konusudur. Zamanaşımına uğrama gibi bir durumu da olmadığı için dava açabilirsiniz.

   Reply
 20. Beril

  Selam
  Ben ailemizde tek bekar kızım.Hayatta olan babam geleneksel düşüncesi gereği kız evlatlara mal bırakmama düşüncesiyle yıllar evvel erkek kardeşlerime epeyce bir mal bölüştürdü.Tapuda satışları oğullarının tanıdıklarına gerçekleştirdi.Oğulları da onların aracılığıyla mal kaçırmış oldu.Bu şahısların bazılarını tanısam da çoğunu tanımam.Velhasıl babam hayatta ve hala mal kaçırma işlemleri devam etmekte.Babamın vefatından sonra bu davayı açsam da ne ispatlayabilirim.Ya da şu an ne yapabilirim.
  Saygılar

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Babanızın vefatından sonra paylaşılan malları tespit edebilir ve davayı açabilirsiniz. Şu an yapmanız gereken işlem ise babanıza ait olan malları tespit etmek ve bunları kaybetmemek. İleride açılacak davada o taşınmazları kolayca tespit eder ve diğer mirasçılara verilip verilmediğini görebilirsiniz.

   Reply
 21. irfan köksal

  Sayın hocam,
  Ben büyük bir yanlışlık yaparak evlenmeyi düşündüğüm bayana garanti olarak dairemin indifa hakkını vermek isterken tapusunu vermiş oldum. o zamanki halimde bunun farkına varamadım aradan 6 yıl geçti şimdi geç te olsa anladım.satış gösterilmiş olmasına rağmen bir para almadım. bu konu ile ilgili dava açabilirmiyim ne önerirsiniz teşekkürlerimle

  Reply
   1. irfan köksal

    hocam tapu fotokopisini fakslamıştı yoksa size ulaşmadı mı

    Reply
 22. Harun ÇALIK

  04 Aralık 2014 at 15:30

  İyi günler biz üç kız iki erkek olmak üzere beş kardeşiz. Babam üzerinde bulunan Evleri, Dükkanı, Tavuk Çiftliğini, tarlayı iki erkek kardeşimin üzerine takribi yedi yıl önce yapmış ben bu durumu daha yeni SOYBİS sisteminden bir şeyi sorgulatırken öğrenmiş bulunmaktayım. Tapudanda öğrendiğime göre o tarihte kardeşlerimin üzerine para karşılığı sattığı Hukuk dilindede Muvazaalı satış yaptığını öğrendim. Babam 83 yaşında hayatta bu durumu mahkemeye dava açarak malların beş kardeşe eşit bir şekilde bölünmesini sağlayabilirmiyim. Kaldıki bu yerleri çalıştırıyorlar kiraya veriyorlar mahsüllerini o tarihten beri satıp kazanç elde ettiler. Bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim.

  05 Aralık 2014 at 15:44

  Harun Bey merhaba,

  Şu aşamada yapabileceğiniz bir işlem yok fakat babanızın vefatıyla birlikte mal kaçırmaya dayalı tapu iptal davası açabilir miras hakkınızı arayabilirsiniz.
  SAYIN HOCAM YUKARIDAKİ TARİHLERDE SİZE DURUMU ARZ ETTİM VE CEVABINI VERDİNİZ. EŞİMDE ISRARLA DAVA AÇMAMI SÖYLÜYOR BENDE SİZE BİR KEZ DAHA DANIŞIYORUM. DAVA AÇSAK NE KAZANCIMIZ VEYA NE ZARARIMIZ OLUR. ÇÜNKÜ KAYINPEDER 84 YAŞINDA HAYATTA BU DURUMU DUYMUŞ OĞULLARIYLA BİR ARAYA GELMİŞ VE KIZINA KIZIYOR BENİM AKLIM BAŞIMDA İSTEDİĞİNİZ YERE DAVA AÇSINLAR DİYE TEHDİD EDİYOR. NE YAPABİLİRİZ YOKSA DEDİĞİNİZ GİBİ BEKLEMEMİZMİ LAZIM. BAŞINIZI AĞRITTIM SAYGILAR……CEVABINIZI BEKLİYORUM….

  Reply
 23. özgür barış

  İyi günler. Hakkımda açılan Muvazaa nedeniyle tapu iptal tescil davasına ilişkin cevap dilekçesini bana tanınan süre içinde yazarak adliyeye teslim ettim. Ancak dilekçenin sonuna günün tarihini atmayı unutmuşum. Ancak teslim ettiğim anda teslim alan memur dilekçenin diğer örneğine de tarandı mührü ve günün tarihinin mührünü basarak bana teslim etti. Teslim ettiğim dilekçenin sonunda tarihin bulunmaması herhangi bir sorun teşkil eder mi diye öğrenmek istiyorum. Eğer bir sorun teşkil ederse bunun düzeltilmesine yönelik yapabileceğim işlemler var mıdır?

  Reply
 24. selen kaya

  Merhaba,

  Evlenmeden önce, eşin diğer çocuklarına tapuda satış gösterdiği ev üzerinde yeni eş hak iddia talep edebilir mi acaba? Yani 2. eşle henüz evlilik birliği kurulmamış, adam 2 evini kızı ve oğluna satış gösteriyor tapuda. Daha sonra yeni bir bayanla evleniyor. Bu yeni bayan hak iddia edebilir mi muris muvaazası nedeniyle?

  Reply
 25. hakan

  Merhabalar erkek kardeşim annemin üzerine olan arsayi eşinin abisinin üzerine satış göstererek satışını yapıyor daha sonra aynı kişiden arsayi bu kez kendi üzerine alıyor ve şimdi oraya ev yaptı bu arsa üzerinden mal kaçırma oluyor mu

  Reply
 26. oğuz

  merabalar ..bundan 15 yıl önce dedem( annemin babası) vefat etmiş dayılarım dedemin vefatından sonra yalancı şahit bulundurarak teyzemle annemi kandırmışlar..umumi imza attırmışlar zaten teyzeminde anneminde okuma yazması yok bununla ilgili yardımcı olurmusunuz ..saygılar

  Reply
 27. Nilüfer

  Annem ölmeden önce, babamdan kalma arsadaki payını erkek kardeşimin ayrıldığı eşine devretti.Fakat bu ayrılık formalite icabıydı.5 kardeşiz dava açsak bu pay üzerinde hak kazanabilir miyiz?

  Reply
 28. hatice

  tekrar merhaba
  yukarda bir sorum daha var karışıklık olmasın diye bunu ayrı yazıyorum. annemle babamın 2.evliliklerinden tek çocukları olduğumu söylemiştim. annemin önceki evlilikten bir oğlu var, babamın da iki kızı var önceki evliliğinden.
  babam kendi üzerine olan evini benim ve üvey oğlunun üzerine verdiği konusunu yukarıda anlatmıştım.
  annemle babam evlendikten sonra bir ev daha alıyorlar ve bunu annemin üzerine yapıyorlar. benim sorum da şu: ikisi evliyken aldıkları ve annemin üzerine yaptıkları bu evde miras hakkı kime aittir. babamın üvey oğlunun hakkı var mıdır? kızlarının hakkı var mıdır? yoksa anne ve babanın evlendikten sonra doğan tek çocukları olan benim mi hakkım var sadece?

  Reply
 29. Bahar

  Merhabalar avukat bey ;
  Bız halama karşı murıs muvaazası konusu olan bır dava açdık.babam vefat ettı babaannemde 2013 yılında vefat ettı bızım bıldıgımız bır direyi halamın dengesız cvpları uzerıne araştırmaya karar verdık ve direnin babaannem tarafından halama bağış yapıldığını öğrendık ve davamızı açdık davamız babaannem vefat etimden uç ay sonra açıldı dün ıkıncı celsemız oldu tabı bu arada dava dosyamız hakîme hanımın haksız kararı yüzünden bır yıla yakın süre beklendik kararı bozuldu dosya tekrar geldı ve dünkü duruşmada hakîme hanım mürısın vefatı ıle evın bağış yapıldığı tarıh arasında ve sızın davayı açdgnız dava arasında bır yıldan uzun süre var dedı ve bu murıs muvaazası konusu olmuyor dedı bu yüzden terekenın araştırılmasını ıstıyorum tenkıse gırıyor dava derdi bızım avukatında maalesef tarıh aklına gelmedıgınden o sırada dıyememıs uç ay var davanın açıldığı tarıhle ölüm arasında .sonra elden terekelerı araştırıp ıkı hafta ıcınde dılekceyle sunulsun derdi hakîme hanım .bu gıdısat normal mı sızce tdanısmak ıstedım hakîme hanım olayı saptırıyor gıbı gelıyor bıze ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bir avukatınız mevcut ve biz bu hususta herhangi bir yorum yapamayız. Lütfen avukatınıza danışın ve bilgiyi kendisinden alın.

   Reply
 30. lerzan

  merhaba,babamla annem evli iken ortak ev almislar,annem oldugunde babam tekrar evlendi ve uzey annemle oturmaya basladi,babam hala yasiyor ve alzheimerli,duydugumuza gore uvey annem babamin parasini gizlice uvey erkek kardesimin karisina ev almak kaydi ile devamli olarak cekip gizlice o tarafa kaydirmakta..babam hala yasiyor ancak 86 yasinda ve alzheimerli..babamin parasini kullanmamasi ve olasi mirasa kalacak mal nakit vs gibi varliklari hangi dava acmak kaydi ile hem gecmise ait kontrol ve ilerisi icin bloke ettirebilirim?sorumun cevabi icin simdiden cok tesekkur ederim,saygilar

  Reply
 31. Osman Arslan

  Mrblar… Amcam dedem öldükten sonra tek başına babama karşı dedem ölmeden önce satışı yapılan bir arsa için mal kaçırma davası açtı ve mahkemeyi kazandı. Yargıtay mahkemenin kararını bozarak bütün kardeşlerden (babam ve amcam hariç 4 kardeş daha var) imza alınmadan dava açılamayacağını belirtti. Diğer kardeşler dava için imza vermeyince amcam tarafından TEREKE davası açıldı. Bu davaların süreci ne kadar sürer ve satışı yapılan, yargıtayında bütün imzalar alınmadan dava edilemez dediği bir arsa için Tereke davasının bir önemi varmıdır? Yoksa bu sadece bir sebepsiz zaman kazanma (bana yar olmazsa onlarada yar olmasın) tavrımıdır? Bu konuda görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tahminimce bir avukat aracılığıyla bu davayı takip ediyorsunuz. Bu nedenlerle lütfen bilgi talebinizi avukatınıza yönlendiriniz.

   Reply
   1. Osman Arslan

    İşte sıkıntı biraz orada. Çok beni tatmin eden bilgi alamıyorum. Laf dönüyor dolanıyor. Sadece bu davanın satışı yapılan arsayı etkileyecek bir dava olup olmadığını merak ediyorum. Tabiki cevap verip vermeme konusu sizin isteğiniz ama cevap alabilirsem sevinirim…

    Reply
 32. Suat Güler

  çocukluğumu beraber,geçirdiğim,,teyzem ,kendi evini ,ablasının oğlu olan bana satış yapmak istiyor,,,kendi çocuğu yok,,,ancak teyzemin diğer erkek kardeşlerinin çocukları bu konu ile bir sorun yaratabilirmi!!!

  Reply
 33. ozlem inan

  Mrb avukat bey benim sorum su .. babam 5 sene once vefat etti . Biz 5 kardesiz 4kiz bir erkek .babamin vefatindan hemen sonra daha acimiz cok buyukken erkek kardesimiz bu acimizdan faydalanip babamdan kalan butun mal varligini adina gecirmis . Yani neye imza attığımız i bilmeyecek kadar aciliydik . Bize mal varligini bit kişinin ustune yapmamiz gerek dedi sonra herkese payini vereceem dedi ama şuan herseyden mahrum birakti bizi bu durumda hukuki yapabilecegimiz bişey varmi cvb icin tsk ederim

  Reply
 34. halide güler

  Merhabalar rahmetli dedem anneme 2006 yılında komşumuzun o zamanlar acil paraya ihtiyacı olduğu için mecburen sattığı 2 katlı evini hediye olarak satın aldı komşumuzla hiçbir akrabalığımız yok bunu da belirteyim sadece uzun yıllar komşuluk yaptık kendisi 60 yaşlarında bir bayandı satış sırasında banka aracılığıyla para verilmedi elden verildi o zamanlar tapu değerinden çok düşüktü tabi çünkü ihtiyacı vardı ancak aramızda bir sözleşme yaptık bayan ölene kadar 1 dairesinde oturmak şartıyla ucuza satacağını söyledi ve aramızda ‘bu evi satıyorum ama ölene kadar 1 dairesinde yaşayacağım’ yazan bir kağıda imzalar atıldı çünkü bayan ortada kalacağını zannedip korkuyordu bizden böyle bir isteği oldu biz de kabul ettik çünkü yaşlı ve şeker hastası bir bayandı yardıma ihtiyacı vardı ancak oğulları bayanı çok rahatsız ediyorlardı para istiyorlardı. bu arada kadın oğullarından bunalıp huzur evine yerleşti. ve evi sattığını oğullarına söylememiş. satıldığını öğrenince sadece 1 oğlu anneme dava açtı annelerinin kendilerinden mal kaçırmak için bu satışı yaptığını aslında ortada bır satış olmadığını para almadan evi anneme verdiğini iddia etmişler kadın ölmeden gidip huzurevindende ifadesi alınmış kadında ben sattım o evi parasını da elden aldım demiş kendisi de sonra öldü zaten şimdi dava yıllardır sürünüyor yerel mahkemede kaybettik yargıtayda kazandık yerel mahkeme yargıtayın kararını bozdu tekrar itiraz ettik 2. kez yargıtaya gönderildi davanın gidişatı bizi endişelendiriyor zor durumdayız bu konuda görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar dilerim.

  Reply
 35. başak

  Mehmet Emre bey merhaba. Babam 2014 yılında mart ayında vefat etti.2009 yılında taşınmazlarından birini rayiç bedelin altında bir bedelle mirasçı olmayan 3. bir kişiye satıp devretti. benim ve diğer mirasçıların satıştan haberi yoktu. ben satışı öğrenince kardeşime söz konusu taşınmazı ortak olarak almayı teklif ettim.kardeşim kabul etmedi. babamdan taşınmazı alan şahıs bana taşınmazı aldığı fiyatın biraz üstünde bir bedelle satmayı kabul etti. söz konusu bedeller rayiç bedelin altındadır. babamın vefatı üzerine kardeşimin çocukları (kardeşim vefat etmiştir) bana muvazaalı işlem nedeniyle dava açtılar. sebep olarak bedelin düşük olmasını gösteriyorlar. bu durumda ne yapabilirim. rayiç bedelin altında olması benim aleyhime ancak bu konuda nasıl bir savunma yapabilirim?

  Reply
 36. orhan

  sayın ulusoy

  benim eşim 12 yaşında iken babası vefat ediyor eşimin 3 abisi ve 1 kız kardeşi var anne 2. eşi ve eşim anneden tek en büyük abisi kayınvalidemi ve kardeşlerini tapuya götürüp anneye düşen mirası 3 erkek kardeşe satış yaptırıyor kayınvalidem okuma yazması olmadığını ve kızlara daha sonra verileceğini söylediği için yaptığını söylüyor eşim 12 yaşında olduğu için bu olayda hiçbir imzası olmuyor şimdi eşim 27 yaşında ve arsalar daire karşılığı verilmeye başladı eşimin dava açmaya hakkı varmıdır.ve hakkını alabilirmi yardımlarınızı rica ederim teşekkürler

  Reply
 37. adnan yigit

  BABAM ÖLELİ 20 YIL OLDU 6 TI YAŞINDAKİ COCUGUN ÜZERİNE YAPMIŞ EVİN TAPISI TAPI İPDALİ AÇA BİLİMİYİM SAYGILAR

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yazmış olduğunuzdan bir şey anlamadım fakat bahsettiğiniz mal kaçırma durumu söz konusu ise dava açılıp iptal yoluna gidilebilir.

   Reply
 38. melih

  merhaba 85 yılında dedem babamın üstüne arsa geciriyor dedemin ölümünden sonra babamın kardeşleri mirasa kalkıyor babamda diyor bi avukata gidelim hakkınızı vereyım diyor ve avukatın düzenledigi sözleşmede imza larını atıyorlar paralarını alıyor feragat edıyorlar mirastan 30 sene gecıyor aradan mirasa kalkıyorlar fakat sözleşmeyı babam 30 yıl saklıyor sözleşme var babamı mahkemeye verdiler bi sonuç çıkarmı

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mirasçılar arasında mirasın paylaşımı gerçekleşmişse yüksek ölçüde dava reddedilir fakat yine de mirasın eşit bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığı değerlendirilmelidir. En sağlıklısı kendinizi bir avukat ile davada temsil ettirmeniz olacaktır. Tarafımıza iletişim bölümünden ulaşarak gerekli bilgileri bizden alabilirsiniz.

   Reply
 39. melih

  Teşekür ederim babamın elinde kardeslerinin imzası var ve mirastan feragat ediyorlar kendilerine miras davası aç mıycaz ilerde ilerde bu sözleşmeden cayarsak kendilerine 1 milyon lira vereceğiz diye bi sözleşme var hepsinin birer birer imzası var 85 yında babam ne zorluklarla kardeşlerinin payını avukat önünde veriyor kardeşlerinin bitanesi mefat edik çocukları dava açıyor bitanesi sağ yaşıyor fakat babamla konuşmuyor diye ölenin çocuklarınla işbirliği yapıyor 85 yılında arsanın değeri 350 binlira ozamanın parasınla kkardeşlerine babam 100 binlira veriyor şimdi arsa bu zamanın parası 900 TL sözleşmeyi yapan avukat sağ bundan birşey çıkarabilirlermi

  Reply
 40. GURAY

  SLM KOLAY GELSİN BABAMIZ VEFAT ETTİ 4 KARDEŞİZ 3 ÜMÜZ ŞEHİR DE EN BÜYÜK ABİMİZ BABAMIN YANINDA KALIYOR BÜTÜN İŞLERİNİ O YÜRÜTÜYOR BABAM YILLARDIR HAYVANCILIK YAPARDI ABİM DE ONA YARDIM EDERDİ 2 SENE ÖNCE ABİM KENDİ SÜRÜSÜNÜ YAPMAYA BAŞLADI BABAMIN HAYVANLARI AZALDI ÇOK FAZLA OLDUĞU İÇİN KİMSE FARK BİLE EDEMİYORDU SAYI TAM BELLİ DEĞİL YANLIZ BABAM VEFAT EDİNCE ABİM GELİN 30 TANE İNEK SİZİN GERİSİ BENİM DEDİ BİZİM HESABIMIZA GÖRE 2 SENEDİR DOĞAN BÜTÜN ERKEKLERİ KENDİ ALMIŞ KÖTÜ VE DİŞİLERİ TARIM BAKANLIĞINDAN BABAMIN ÜSTÜNU KAYIT ETMİŞ SİZDEN RİCAM BU PAYLAŞIMI NEYE GÖRE NASIL YAPILMALI AYRICA DOĞAN HER YAVRUYU ABİM HALA KENDİ ÜSTÜNE KAYIT ETTİRİYOR BİZLERİ BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK TEŞEKKÜRLER. grcanbaz_34@hotmail.com

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İlgili paylaşım Miras Hukuku doğrultusunda yapılır ve resmi kayıtlara göre yapılır. Şayet abiniz sizden mal kaçırmış ise bunu kanıtlamanız gerekiyor. Siz şu an varsayıma göre konuşuyorsunuz. Lütfen bir delil elde ediniz ve ona göre işlem yapmamız için tarafımıza ulaşınız.

   Reply
 41. Binnur

  Merhaba

  Babanemin 1 erkek 1 de kız kardeşi var. Bu erkek ve kız kardeş hiç evlenmedi ve doğumdan gelen bir çocukları yok. Bundan 40-45 yıl önce köyden 7 yaşındaki bir kız çocuğunu yasal olarak evlatlık edinmişler ve evlatlık (nasıl oluyorsa) 2sinin üzerine görünüyor. Bunu nufus müdürrlüğünden daha detaylı bir şekilde araştırmam gerektiğini biliyorum. Bizim bildiğimiz kadar ile bu evlatlık edinilen bayan, babannemin abisi be kız kardeşi öldüğünde, babanemein babasından kalan mallardan, hem babanemin kız kardeşinin hem de abisinin hakkını (büyük dedenin mal varlığının 3/2 sini) almış bulunuyor. Yeni medeni kanuna göre evli olmayan 2 kişinin aynı çocuğu evlatlık edinemeyeceğini biliyorum. Ama eski medeni kanuna göre;

  a) Evli olmayan 2 insan aynı çocuğu evtalık edinebilir mi?
  b) 2 öz kardeş aynı çocuğu evlatlık edinebilir mi?
  c) Eğer ikisinin üstüne evlatlık alınamaz ise, biz babanemin torunları olarak ( babanemin kendi çocukları hayatta değil) şimdiye kadar aldığı mirasa ‘iptal davası’ açabilir miyiz?

  Bu konuda bana eski medeni kanuna göre bilgi verirseniz çok sevinirim.

  İyi çalışmalar dilerim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bahsettiğiniz gibi bir husus var ise her ikisinin aynı kişiyi evlatlık edinmesi imkansız. Tavsiyem durumu nüfus kayıtlarından sağlıklı bir şekilde araştırıp tarafımıza ulaşmanız.

   Reply
   1. Binnur

    Cevabımız için çok teşekkür ederim. Aynı soyadını kullanmadığımız için nüfus müdürlüğünden tarafıma bilgi verirler mi?

    Reply
   2. Binnur

    Az önce nüfus müdürlüğünü aradım. Bana böyle bir bilgiyi veremeyeceklerini evlatlık edinen bayanın benim dıdımın dıdısı olduğunu söyledi. Nüfus müdürlüğünden sağlıklı bir bilgi almamın yolu nedir sizce?

    Reply
 42. ahmet

  merhabalar. bizler baba ve 3 kardeş olarak yaşamakta iken babamız bulunduğu evi borçları yüzünden satmak zorunda kaldı.5 yıl sonra ben babamın sattığı adamdan evimizin olduğu yeri geri aldım.babam sağdı.
  babam yaklaşık olarak 5 yılı sonra vefat etti.benim evi aldığım tarihten 5 yıl sonra. miras konusunda bütün kardeşler 3 kardeş reddi miras yaptık,alacaklılar reddi mirastan sonra durdu. şimdi vefat tarihinden 11 yıl sonra kardeşlerim miras muvazası davası açtılar.htiyatı tedbirli. reddi miras yapan kişi bu davayı açabilirmi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hukuki olarak açılan davanın reddedilmesi gerekir fakat usuli açıdan gerekli itirazları zamanında ve süresinde yapmanız gerekmektedir. Dosyanın sağlıklı takibi açısından bir avukat tutmanızı öneririm. Bizimle irtibata geçmek arzusunda iseniz iletişim bölümünden tarafımıza mail atabilirsiniz.

   Reply
 43. dilruba

  merhaba, dedemin 3 kız 1 erkek çocuğ var. halam ve babam vefat ettiler. diğer 2 amcam babalarını ikna ederek çok değerli gayrimenkullerin satışları için şuan işlem başlattılar. bu gayrimenkuller bizlerden habersiz 3.şahıslara bunlardan hak talep edebilir miyiz? dava açma şansımız var mıdır? (dedem 90 yaşında)

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dedenizin vefatıyla birlikte mirasçılardan mal kaçırmaya dayalı olarak tapu iptali davası açabilirsiniz. Şu aşamada yapacak herhangi bir işlem yok. Dedenizin vefat etmesi halinde bize ulaşınız gerekli prosedürü başlatıp davanızı açalım.

   Reply
 44. Cüneyt

  Merhaba, dedem vefat edene kadar kendi babasına baktığı için diğer mirasçıların sözlü bilgisi dahilinde ve 1 mirasçının da ilgili tapu devri işleminde refakatı ile dedemin babası dedeme yer bırakmıştır. Yörenin örfü de murise bakanın bu tür edimlerinin uygun olacağı yönünde. Ancak dedemin kardeşleri bu tapu devri için zaman aşımı olmadığından dolayı sürekli mal kaçırma davası açıyorlar bundan kurtulmanın bir yolu yok mu acaba? Davalar lehimize sonuçlanıyor ama kardeş sayısı çok ve bu kardeşler öldükten sonra bunların oğulları da dava açmaya devam ediyorlar. Bir çözüm öneriniz var mı? Teşekkürler…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Açılan her dava için itirazda bulunmanız ve eski kararları göstermeniz yeterli olacaktır. Açılacak yeni davaların önüne geçemezsiniz fakat kararların hepsinin reddedileceği konusunda içiniz rahat olsun.

   Reply
 45. süheyla

  Emre bey merhaba benimde bi sorum olacaktı yardımcı olursanız çok sevinirim;
  2002 yılında İkinci evliliğimi yaptım esim yaslı 73 yaşındaydı ben ise 47 yaşındaydım esim bana 2011 yılında bir ev verdi evlenirken söz vermişti 50 taneye yakın şahidim var ancak tapuda hibe yazıyor eşim 03.04.2015de vefat etti evde cocukları 13 yıl boyunca gelmediler sormadılar adam evlendigim sene felç oldu 13 yıldır altını bezliyorum elimle yemek yediriyorum bütün mah. Şahit bu konuya öldükten sonra ben evi satıp izmire yerlesmek istedim cocuklarımın yanina tek bi basıma ne yaparım diye cocukları bana dava açmışlar muris muvazası diye bi dava evi sattıgım kişidende davacı olmuşlar beni arayıp tehdit ediyorlar mirasa girmeyeceksin sana ev verdi diye bu arada esimin adina olan oturdugumuz evde var oranın mirasına girmeyeceksin diye tehdit ediyorlar ben 59 yaşında bayanım bana bu konuda yardımcı olursanız cok sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Siza açılan dava İstanbul sınırları içerisinde ise sizlere yardımcı olabiliriz. İletişim bölümünden bize ulaşarak detaylar için görüşme talep etmeniz halinde size yardımcı olabiliriz.

   Reply
 46. Mehmet Yılmaz

  Merhaba,

  Babam 1 yıl önce vefat etti ve üvey kardeşlerimden bir tanesi mal varlığını diğer kardeşlerinden de habersiz bir şekilde üzerine geçirmiş. Ben bu durumda tapu iptal davası açabilirmiyim. (Ev ve arsaların tapusu üvey kardeşlerimin annesinin üzerineydi ve hala hayatta diğer üvey kardeşler anneleri hayatta olduğu için dava açamıyorlar)

  Teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Devri yapılan taşınmazlar üvey anne üzerine diyorsunuz. Babanızla konunun alakası nedir ? Durumu daha sağlıklı aktarabilirseniz yardımcı olabiliriz.

   Reply
   1. Mehmet Yılmaz

    Babam hayattayken mevcut olan mulkleri beraber edindiler fakat tapular hep babamın ıkıncı evliliğinden olan hanımın uzerine yapılmış.

    Reply
 47. Mehmet Yılmaz

  Babam hayattayken mevcut olan mulkleri beraber edindiler fakat tapular hep babamın ıkıncı evliliğinden olan hanımın uzerine yapılmış.

  Reply
 48. Abdulgani DEMİR

  merhabalar,
  3 kız ve 1 erkek kardeş olarak kız kardeşlerimin hiç bir evliliklerinden çocuğu bulunmamaktadır. ablam eniştemin 2. eşi olarak evlilikleri içerisinde elde edindikleri mal varlığı olarak iki adet yazlıktan birisini eniştem ablamın üzerine satış yolu ile iktisap etmiştir. ablam eniştemden önce vefat etti ve yaklaşık 25-30 sene sonra da eniştem vefat etti. ve bu süreçte ilk evliliğinden olan çocuğu hiç ortalarda yoktu. eniştem vefat ettikten sonra ablamın yasal mirasçısı olarak ben ve eniştemin yasal mirasçısı olarakta ilk evliliğinden olan çocuğu kaldı. mahkemeden aldığım veraset ilamına istinaden tapudan kendi hisseme ilişkin kısmın intikalini yaptırdım ve tapuyu aldım. bu süreçten sonra eniştemin ilk evliliğinden olan çocuğu yaklaşık 30 sene önce yapılan satış işleminin muvaazalı olduğu gerekçesiyle beni dava etmiş. şu an bir avukatım yok ve ne yapmam gerektiğini tam olarak bilmiyorum. ancak bu payı hakkım olduğuna inanıyorum. davanın lehime sonuçlanması ihtimali nedir ve ne yapabilirim. forumlardan yaptığım araştırmalarda muvazaalı bir işlemdeki maksadın irade ile beyan arasındaki uyumsuzluktan bahsedilmekte ve bahsettiğim durumda mal kaçırma gibi bir durum söz konusu değil. öyle olsa tüm mal varlığını devretme gibi bir durum söz konusu olurdu ve tekrar etmek gerekirse söz konusu mal varlığı ablamla evlendikten sonra elde edinilmiş. bilgi vermenizi rica ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dosyada davacının talepleri ve dayanakları neler bunları bilmemiz gerekmektedir. Yapmanız gereken işlem ; Dosya numarası ve mahkeme adı ile birlikte dava dilekçesini tarafımıza ulaştırmanız olacaktır. Dosyanızı avukat ile takip etmek istiyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilir, gerekli bilgileri alabilirsiniz.

   Reply
   1. Abdulgani Demir

    Emre bey tekrar merhabalar,

    Söz konusu taşınmazın avşa adasında olması sebebiyle dava marmara adası adliyesinde görülüyor. Bilgi alma amacıyla ilk duruşma mayıs ayı sonunda görüldü ve mahkeme yer tespiti v.s. gibi konular henüz tamamlamadığı için duruşma eylül ayına ertelendi. Davacının talebi tapudaki satışın muvazaalı olduğu gerekçesiyle çıkardığımız tapuyu iptal ettirmeye yönelik. Gerekçe ise söz konusu taşınmazı eniştem ablamın başının etini yemesi üzerine dır dır dan bunalıp satış yaptığı yönünde. Ancak davacı satışın yapıldığı tarihte kendi öz annesinin yanında kalıyor ve hiç ortalarda yok ayrıca 10-11 yaşlarında. Mahkemeye delil olarak herhangi birşey sunulabildiğini sanmıyorum. Ancak kendi akranı bir kaç kişiyi şahit yazmış. Yazdığı şahitler konutla alakası olmayan ve durumun doğru yönünü gerçekten tespit edebilecek vasıfta değil. Ben şu ana kadar mahkemeye herhangi bir şahit sunmadım. Çünkü söz konusu sunacağım şahitlerin bir kısmı rahmetli bir kısmıda hasta ve yaşlı. Bu sebepten çekindim. Ancak yeni öğrendiğim bir şeyde şu. Şahit olarak göstereceğim kişiler kendi ikametgahlarının bağlı olduğu başka bir mahkemede ifade verebiliyormuş. Konuyla ilgili yardımlarınız için şimdiden tşk. Cevabınızı bekliyorum.

    Reply
 49. kadir

  Dedem ölmeden yaklaşık 10 yıl önce bir evini babama satmıştır.bu satıs evin %95 hissesini vermisvermistir. Ev kira halinde oldugundan evin kirasini dedem almaya devam etmistir.evin %95 hissesini satis gösterilerek bagislanmistir. Diger kizina bir ev diger üc cocugunada 500 bin lirayi bölüsturmus ve 5 kardesin tamamina 4 ev birakmis fakat olmeden bir ay once kardeslerden bir bir adet evi satis yoluyla ustune almistir boylece her kardese bir ev dusecegi yere 5 kardese 4 ev dusuyor olmeden bir ay onceki o evin satisi mirastan mal kacirmadir fakat babaminda bir ev mal kavirmis duruma düsüyor bu durumda ne yapilabilir diger kardeslerin 3 500 bin lirayi bölüsüp hemde mal kacirip hemde babama mal kacirma davasi acmislardir sahitler huzurunda sozel olarak sattigini ve parasini aldigini ispatlayip ölen dedemin alkol ve lüx hayatinin oldugunu ıspatlarsam sanirim bu evin satisindan elde edilen paranin yurtdisindaki cocuklara harcadigini ispatlarsam dava tamamen kapanırmı. Bide ölmeden önceki evini ogluna bagıs usulü verilmiste olabilir cünkü bagis olursa diger evlatlar hak idda edemez böyle bir uyaniklikta yapmis olaolabilirler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Gördüğüm üzere avukatsız bir şekilde kendinizi savunmak derdindesiniz. Tavsiyem bir avukattan hukuki destek alarak davayı bir avukatla takip etmeniz. Bu şekilde haklı dahi olsanız davanızı kaybedebilirsiniz. Hukuki yardımımızdan faydalanmak arzusunda iseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 50. cengiz KUVANCI

  Merhaba , Amcam 2011 yılında 85 yaşında vefat etti…Yengem daha önce vefat etmişti ve hiç çocukları olmadı..Mirasta soyadı taşıyan şahsıma verildi..Ancak, 83 yaşında iken mahallenin kıraahathane işletmecisi aynı zamanda müteahhitlik yapan kişi tarafından, başka şehirde görevli olmam nedeni ile ilgilenemem den dolayı kandırılarak tapu hiç bir bedel ödenmeden üzerine geçirilmiş..Amcam okur yazar olmamakla beraber , şeker, tansiyon , böbrek hastalığı ve işitme hastalıkları olan birisiydi..Çok yakın mesafeden tanırdı..Sağlam raporu alarak satışı gerçekleştirmişler.satıştan ölünceye kadar 2 yıl aynı yerde oturmuş ve tarafımdan elektrik ve su abonelikleri kapattırılmıştır..satışı alan kişi tapuyu da başka müteahhide kat karşılığı vermiş 35 daire yapılarak bitti ve satışa başlandı..Miras ta tarafıma gözüken 400 metre kare alandı..Dava açarsam durum ne olabilir? teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanız için muhakkak bir avukata danışmanız gerekiyor. İstanbul’da yaşıyor iseniz lütfen iletişim bölümünden bize ulaşarak görüşme talep ediniz.

   Reply
 51. Cesim SEZGİN

  Emre Bey Merhaba;
  Dedem 1977 yılında 3 dayımın üzerine oldukça fazla arazi ve evi bedelsiz ve karşılıksız hibe etmiş ve 5 kıza hiçbir mal ve mülk bırakmamıştır. Dedem 1995 yılında vefat etmiştir. 2012 yılında dedemin bu malları dayımlara hibe ettiği tapu kayıtlarından tespit edilmiş, ancak satış değilde hibe yapıldığı için herhangi bir hak iddia edemeyeceğimiz belirtilmiştir. Kızların tamamının mirastan mahrum edilmesi muvazaa olduğuna göre, sadece satış değilde gayrı menkullerin hibe edilmesi bizim miras hakkımızı yok eder mi? Bu durumda muris muvaazası ve tapu iptal davası açamaz mıyız. Bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla

  Reply
 52. çiğdem

  Merhaba annemin okuma yazmasi yok babasindan miras icin abisine vekalet vermek icin notere goturulmus 2003 yada 2004 yilinda orada 2 sahitle belgeyi hic anneme okumadan aceleyle imzayi attirmislar sahitlerde atmis imza ama herhangi bi belge vermemisler abisine guvendigi icinde sorgulamamisti annem zannediyoki mallar ortak ama bir ev satilma asamasinda suan anladiki abisi tarafindan kandirilmis ama noterde imzaladigi vekaletmi yoksa mirasi baskasinami devretmeyle ilgili olup olmadigini bilmiyor bi belgede verilmemis suanda kardesleriylede konusmuyor nasil ogrenebiliriz acaba ne imzaladigini ve mallari abisi ustune aldiysa bununla ilgili dava acabilirmiyiz acaba cevaplarsaniz sevinirim tesekkurler

  Reply
 53. asy

  merhabalar,biz uc kiz iki erkek olmak uzere bes kardesiz…1995 yilinda babam sag iken 22 donumluk arazinin 10 donumunu iki erkek coccuguna hiybe etmis.yani bes donum bir agbime bes donum de diger agbime vermis…babam 2010 yilinda vefat etti.bu durumda ben ve iki ablam ve annem hep birlikte hiybe edilen arazide tapu iptal davasi acmak istiyoruz.bu davayi acar isek kazanma sansimiz var mi?toplam 22 donumluk arazinin tekrar adil VE ESIT sekilde paylasilmasi bu dava ile mumkun mudur?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Muris muvazaasına dayalı tapu iptali açamazsınız. Tenkis davası açmanız gerekiyor. Lütfen tarafımıza iletişim bölümünden ulaşınız sizlere yardımcı olalım.

   Reply
 54. hisabi TAHİRAĞAOĞLU

  merhaba mehmet bey, Benim babam 5 kardeş bu 5 kardeş içinden 3 ü erkek 2 si kız rakmaetli dedem üzerinde mal varlığı olan insandı.fakat bu mal varlığının içinde olan bir yeri kız kardeşi ile mahkemedeydi mahkemeyi kaybetti ve bu mahkeme sonuçunda olan yeri 2 amcama bakıp gözetmek şartıyla veya satiş yoluyla veya mahkeme masraflarını ödemelri durumunda bu yeri 2 amcama satış yapmış babamada biz bu yeri satın aldık diyerek babamı bu yerden mahrum ettiler amcalarım.dedem öleli 20 sene oldu babam kardeşlerine yıllardır birşey yapmak istemiyor ama onun suskunluğu bizi üzüyor ne yapmalıyız.

  Reply
 55. bülent güler

  İyi günler.Babamızın ölümünden sonra annemize dul maaşı bağlandı.Kendisine tekrardan bir düzen kurduk.bir yıl sonrasında evlendi.Evlenen eşi kendisine ait taşınmazın 1/2 sini annemizin üzerine yapmış.Tapuda satış gösterilmiş.Anlaşamıyorlar ve neticede boşanıcaklar.Ancak annemizin ikinci eşi tapu iptali tescil davası açmış.

  Annemizin okuma yazması yok.Karşı tarafı tehdit edebilecek hile yapabilecek bir durumu da söz konusu değil.Ancak hileyle ve tehtidle aldı ibaresi var.Evlendiklerinden 3 ay sonra evlilik içerisinde gösteriliyor bu satış.

  Bir hak elde edebilirlermi?ne yapmamız gerekir

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dava dosyasını görmeden bir yorum yapmamız mümkün değil. Bu nedenle ya bir avukat tutunuz ya da avukatınız var ise ona danışınız.

   Reply
 56. duru

  merhaba kolay gelsin ben babam öldükten sonra babalık davasıyla nufusuna geçtim dava uzun sürdü ve bu süre içerisinden birsürü mal satılmış 3 kişilere düşük bedellerle. dava bitiminde anlaşma yoluna gittik ve baskasının üzerine satış yaptıkları tedbirleri kaldırdım fakat bana para vermeden 3 . kişilere sattılar bankada yüklü miktarda parayıda dava sürecinde çekmişler şuan üstlerinde fazla bir mal yok akrabalarına yada 3 . şahıslara düşük bedelle satış göstermişler ben alacagımı nasıl tahsil edicem ve 2. bir soruda 2007 de çekilen paraların ödemesi 2007 yılındaki paraya göre mi yoksa 2015 deki değerine göremi ödeme yapılacak cvp yazarsanız cok sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Para almadan uzlaşma yapmışsınız, bu haliyle kişilerin sizleri kandırması ve satış yapması çok normal. Davanın ne şekilde bittiği önemli. Şayet takipsiz bırakmış iseniz davaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Böylelikle bir hak kaybı yaşamazsınız.

   Reply
 57. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Bu şekilde bir işlem yapılırsa banka hesapları üzerinden kanıtlanabilir. Muvazaa olarak kabul edilir ve mal kaçırmaya girecektir.

  Reply
 58. Murat Tekin

  Sorunuz: Merhaba Emre bey, benim annemin üzerine 80 m2 arsa payı var bunu satıp parasını bana vermek istiyor ben de bu parayla başka yerden bir arsa almak istiyorum Allah gecinden versin annem vefat ettikten sonra kardeşlerim bana mal kaçırma iddaasıyla dava açabilir mi? Annem kendi iradesiyle bu eylemi gerçekleştirdiği için bu mal kaçırmaya girer mi ? Teşekkür ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Anneniz bu şekilde bir işlem yaparsa mal kaçırma davası açılarak bu bedel mirasçılar tarafından sizden miras payları oranında tahsil edilir.

   Reply
 59. Naz

  Merhaba dedem vefat etti ve onun uzerine olan tapu icerisinde bizimde evimiz var. Tapunun tamami ise dedemin uzerindeydi suan bizim evimizde dedemin eviyle beraber mirasci mali olarak mi gozukecek. Dava acip ayirmaya calisavilirmiyiz tapuyu eger dava acarsak hak iddaa edebilirlermi bizim evimizin uzerinde.

  Reply
 60. Ayse

  Dedem yillar once vefat etmeden once butun mallarini ogullari arasinda bolusturmustur.herkes tapusunu 7 yil once aldi.simdi ise hayatta olan bir amcamin ogullari dedemin babama sattigi isyerini (satis senedi,tapusu ve dedemin akli dengesi yerindedir raporu var) dava yoluyla almak istiyorlar herhangi bir haklari varmidir?Ayrica babalarininda dava acma durumunda bir hakki varmidir?dava acilsa surec nasil isler?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Her halükarda bu tür hususlar mahkeme önünde sonuçlanacaktır. Bizim yapacağımız yorum bir kesinlik arzetmez fakat mirasbırakan yani dedeniz eğer paylara bölüp mallarını dağıtmış ise paylaşımını kendisi yapmıştır ve ileride bir dava açılırsa bu nedenle reddedilir. Bu nedenle yapılması gereken işlem size açılacak bir davada kendinizi avukat ile temsil ettirmeniz olmalıdır.

   Reply
 61. ceren yıldız

  Merhaba Emre Bey,

  Annem 2005 yılında evini bedelsiz olarak abime devretmiş idi. Abim bu yılın başında vefat etti.Annem hala hayatta.Biz diğer kardeşler vefat eden abimin mirasçılarına muris muvazzası nedeniyle tapu iptali davası açabilir miyiz?Açamazsak başka bir dava açma yolumuz var mıdır?Teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tapuda satış olarak gösterilmiş ise dava açabilirsiniz. Tapuda hibe olarak gösterilmiş ise tenkis davası açmanız gerekecektir. Tapudaki kayıtları inceleyip tarafımıza bilgi verirseniz davanız hususunda size yardımcı olabiliriz.

   Reply
 62. recep

  Merhabalar ;
  Yaklaşık 6 ay önce aileme ve diğer 2 kardeşleri de dahil olmak üzere dedemizin vefatından dolayı miras olarak 1 daire kaldı . Diğer kardeşler uzakta yaşadıkları için ailem de dairenin bulunduğu yerde yaşadığı ve kendilerine ait evleri olmadığı için diğer kardeşler bu evi bizim haklarımızı ödeyerek siz satın alın ve oturun diye aileme teklif ettiler .
  Fakat ailemde para olmadığı için satın alma işlemini ben gerçekleştirdim . Ailemle de konuşarak ve anlaşarak mirasçıların haklarına düşen meblaları ödemem durumunda evsenin olur dediler bende buna göre diğer mirasçıların hakkına düşen payı babamın hesabına yollayarak babam aracılığıyla mirasçılara ödeme yaptık .

  Aileme ödenmesi gereken mebla içinde bizde başka para kalmadığı için ailemle konuşup anlaşarak başka yerde kira ödüyor idiniz bize kira ödemezsiniz allah ömür verdiği kadar bu evde ücretsiz oturabilirsiniz diye anlaştık . Ayrıca evde yapılması gereken ve değişmesi gereken bakım isteyen yerleri bölüm bölüm yaptırdım yine bu tadilasyon işlemleri içinde babamın hesabına para yollayarak masrafları ödedik çünki bende ailemden uzakta yaşıyorum , bu yüzden evin satın alınması ve tadilasyon için gerekli ödeme miktarlarını babamın hesabına yatırdım bu meblaları gönderirken de not kısmına bunun için şunun için diye belirttim .
  Şuanda ev anemin üzerine tapuda tescilli çünki ailemde bir korku var bu eve geçeriz sen bizi belki kızar evden atarsın veya şu olur nbu olur diye anemi rahatlatmak için annemin üzerine tescil ettirdik .
  Birde evli ablam var ve bu konuların hepsini biliyor lafta kabul ediyor fakat ben kafam rahat olsun diye ve ileride bu ev gerçekten benim üzerime geçsin yani tapu devri adıma garanti olarak geçebilsin diye ne yapmalıyım ?Aileme bir şey olsa ablamda hak sahibi olacak bu yüzden kendimi garantiye alabileceğim bir düzenlenecek belge veya işlem varmıdır ?
  Yardımcı olabilir iseniz çok sevinirim . İyi çalışmalar dilerim

  Reply
 63. sinan

  İyi günler Mehmet Bey ! Benim sorumun mirasla ilgili yardımcı olursanız. Babamgil 11 kardeş 9 erkek 2 kız hepsi de evli . Dedem çiftçi 80-85 yaş aralığında emekli, babaannem ise bundan 5 ay önce vefat etti. Dedem en küçük amcam X yanında kalıyor. Şuan X amcam dedemi kandırıyor mal kaçırıyor. ortak kullandigimız traktör var dedemin üstüne bunu satmışlar ama daha devrini daha vermemişler bu durum da traktörün satışını yasal yollardan acil olarak nasıl durdurulur ve satılmasını nasıl önleriz. Daha tarla sorunları da var ama öncelikle ortak kullandığımız bu traktörün satılması nasıl önlenir buna çare arıyoruz yardımcı olursanız seviniriz şimdiden teşekkürler . . . !

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Ofisimiz bu şekilde hukuki danışmanlık vermemektedir. Başka bir avukattan hukuki destek alabilirsiniz. Ofisimizden hukuki destek istiyor iseniz iletişim bölümünden ulaşmanız gerekmektedir.

   Reply
 64. Erkan YILMAZ

  Merhaba Mehmet Emre Bey,
  Dedemin evleri vardı ve bu evler devlet tarafından 2011 yılında kamulaştırıldı. Aynı şekilde Annanemin de evi vardı ve daha önceden vefat ettiği için bu para da dedeme ve evlatlara miras olarak dağıtıldı. Dedem ve teyzelerim evlenmedikleri için beraber yaşıyorlardı. (Bir teyzem 40lı yaşlarda öğretmenliğe başladı diğeri de ömrü boyunca çalışmadı.) Yani dedeme annanemden gelen miras kaldı ve ekstradan onun üzerine olan evler de kamulaştırıldığı için yüklü bir para kaldı. Bu para bankada idi fakat zamanla teyzemlerin bu parayı kendi hesaplarına geçirdiklerini düşünüyorum. Teyzemler ve annem 2011 yılından beri görüşmüyorlar. Dedem teyzemi vasi tayin ettirmişti ve bu kamulaştırma zamanında akli dengesi yerindedir diye bir belge aldıklarını hatırlıyorum. Dedem 2015 tarihinde vefat etti.
  Acaba bizim ortadan kaldırılan bu paradan hak iddaa etme durumumuz olabilir mi? Bize bu durumda nasıl bir danışmanlık yapabilirsiniz?
  Teşekkürler,

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dedenizin vefatından sonra annenize herhangi bir miras kalmadı mı ? Şayet kalmadı ise veya tahmin ettiğinizden az bir miras kaldı ise iletişim bölümünden tarafımıza ulaşınız, detayları konuşalım.

   Reply
 65. Mesut

  Merhaba emre bey sorum babamdan acik mulkiyet intifa hakkiyla evi benim ustume verdi kulanim hakki babamda vefaat edene kadar tapu benim uzerime evin raic bedeli 84 bin 3/1 uzerinden satis yapildi 28 binlira gozukuyor ama hicbir bedel odemedim.evliyim eyer esimden bosanirsam esim bu evden hak sahibi olabilirmi.

  Reply
 66. arif nazım

  Babam bana çiftçilik yapmam için köydeki tarlalardan az bir kısmını vermek istiyor.. babamız 67 yaşında sağlık raporuda aldık .. rızası ile veriyor tek erkek evladıyım 4 kız kardeşim var.. onlarda razı ama sağları solları belli olmuyor .. ileride elimden alırlarmı sorun olurmu .. sorun çıkmaması için nasılbir yolizlemeliyim

  Reply
 67. Niyazi Cetin

  Merhaba Mehmet bey.Babamın 3. Evliliginden bir kizi var ve hem kendisi hem esi yasiyor.Onceki evliliklerinden olan ben dahil 3 erkek cocugu var.Babamla gorusmuyoruz ancak duydugumiuz kadariyla yaklasik 2 trilyonluk arsayi esinin ustune yapmayi dusunuyor.Bunu satis olarak yapsa yukaridaki orneklere bakarak oldukten sonra dava acabildigimizi anliyorum ancak bunu satis degil de hibe olarak gosterirse acacagimiz tenkis davasinin bir zaman asimi suresi var midir? Belki de su anda bile hibe olarak gosterip devretmis olabilir.Bir zaman asimi suresi varsa bu sure devir islemi yapildiktan sonra mi yoksa babamin olumunden sonra mi baslar?

  Cevabiniz icin simdiden tesekkur ederim.

  Reply
 68. murat çelebi

  S,A mehmet beybenim sorum şudur. Dedemim vefatından sonra kalan miras iki dayım tarafından paylaşılmış durumda dayilarimda 20 tap u varken annenim üzerine bir tapu vermişler düzenli şekilde paylasmamis lar. Annem bu araziler için ne yapması gerekiyor dava açıp bu arazilere ortak olabilirdi vereceğiniz cevap için TSK ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Anneniz tapu iptal davası açacak ve mirasta payına düşen arsaları talep edecektir. Ofisimizle çalışmak arzusunda iseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 69. Ayla aydın

  Merhaba biz 4 kardeşiz benim babamın 2 dairesi var birinde abim oturuyor diğerinde annemle babam birde hayırsız bir abim var annemin babamın oturduğu daireye onların yanına rızaları olmadan yerleşti annemle babama evden çıkmaları için baskı yapıyor onları evden çıkarmak için nasıl bir yol izlemeliyiz

  Reply
 70. Elif

  Merhaba, annem 81 yaşında ancak akıl sağlığı yerinde. Dedemden kalan mallarını annem çocuklarına eşit miktarda paylaştırmak istiyor. İki kardeşim hariç bütün kardeşler bir araya gelip herkese aynı miktarda düşecek şekilde arsa ve tarlaları ayarladık. Ancak iki kardeşim gelmeyeceklerini ve karışmayacaklarını söyledi. Şimdi kura çekip kime neresi çıkarsa annem üzerimize tapuda satış yapacak. Diğer iki kardeşimin payı ise annemin üzerinde kalacak. Bu iki kardeşim ilerde bize dava açıp mal kaçırdınız diyebilir mi. Ne yapmamız gerektiği konusunda bilgi verirseniz sevinirim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Diğer iki kardeş ileride size dava açabilir ve tapuların iptalini isteyebilir. Şayet iki kardeşe de mal verilecek ise ileride dava açmanın önünü kesmiş olursunuz.

   Reply
 71. ertuğrul

  mrb mehmet bey.dedem ölmeden 2 yıl önce bana birlikte yaşadığımız daireyi sattı.2yıl sonra vefat etti.halamlar bana muvazaa davası açtılar.şimdi aklımı karıştıran bir olay var babam dahil olmak üzere halamlar toplamda 5 kardeşler bu davaya babam ve belçikada yaşayan bir tane halam dahil olmadı davada isimleri geçmiyor 3tane halam bana bu davayı açtılar.şimdi eğer ben bu davayı kaybettim tapu iptal edildi o davaya dahil olmayan belçikadaki halam ve babamın durumu ne olucak sizin başkasına verdiğiniz bir cevabınızı okudum 4kardeş muvazaalı satışa ses çıkarmıyor birisi karşı çıkıp dava açmak istiyormuş siz ona cevap olarak hak kaybına uğrarsınız yazmışsınız burda tam olarak ne demek istediniz anlayamadım yani o davaya dahil olmayan kişiler ne anlama geliyor cevaplarsanız sewinirim saygılarımla….

  Reply
 72. Cuma Sönmez

  Dedemin üzerinde olan 11 tarladan 4 ünü babam dedemden almış oldugu umumi vekalet yoluyla babam amcasın ogluna 2009 senesinde satmıştır.Dedem ise 2011 yılında vefat etmiştir.Dedemin üzerine olan 1 arsayı ise dedemin ölümünden 2 gün önce yine umumi vekalet yoluyla babam erkek kardeşine satmıştır.Bu umuımi vekalet yoluyla yapılan satıştan önce dedemin devlet hastanesinden alınan saglık raporu mevcuttu.Bu umumi vekalet yoluyla satılan arazilerin hariicinde haala dedemin adına kayıtlı 5 tane arazi bulunmaktadır.Babamın Umumi Vekalet yoluyla sattıgı ve artık dedemin üzerine olmayan o arazilerden bir hak iddaa edebilirlermi halamlar.Arsayı Umumi vekalet yoluyla babam kardeşine tarlaları ise babam amca ogluna satmıştır.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mirasçılar mal kaçırmaya dayalı olarak tapu iptal davası açabilirler ve kazanırlar. Burada mal kaçırma söz konusudur. Bu nedenle yapılan işlemler muvazaalıdır.

   Reply
 73. havva

  merhaba avukat bey bundan 8 yıl kadar önce babam üzerine tapulu 9 daireyi nıterde satış göstererk gelinleri üzerine verdi .2 şahitle hisse tapu devretti ben bu davayı açmak istiyorum babamın üzerine tekrar geçmesini istiyorum bu yapılan işlemler uzulsuz satış yok arad para yok 2 kız ve annemi mahrum ederek bunu yaptılar babmı mecbur bıraktılar ben şmdi bu davayı açsam babam bu davadan herhangi bir ceza alırmı yada bu davanın herhangi bir süresi varmıdır teşekkürler..

  avukat bey çok önemli şu an bu durumla alakalı evde büyük sorunlar yaşıyoruz cevap verirseniz çok sevinim birde bu dava ücreti ne kadardı bunu öğrenmek istiyorum..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şayet babanız vefat etmiş ise dava açabilir ve tapuların iptal edilmesini sağlayabilirsiniz. Dava açma arzusunda iseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilir, detaylı bilgileri alabilirsiniz.

   Reply
 74. sare

  mrb babam üvey dedemden bi arsa aldı yıllar önce ama intifa hakkı ölene kadar üzerinde durma şartıyla sattı dedem vefat etdi şimdi çocukları dava açıcakmışlar kazanırlarmı

  Reply
 75. Kardelensivas

  Merhaba..

  1991 yılında Teyzem(manevi annem) ve eniştem(manevi babam) ben 29 yaşımda iken mahkeme kararı ve olurum ile beni evlat edindiler. Şu an nüfusumda onların adı anne ve baba adı olarak geçiyor.
  2011 yılında eniştem(manevi babam) vefat etti. Ben ondan olan yasal haklarımı aldım. Bu arada teyzem (manevi annem) haklarımı aldım diye bana çok kızgın. Benimle iletişimini kesti. Görüşmek istemediğini söyledi. 1 yıldır görüşmüyoruz. Bu arada manevi annem yalnız yaşıyor. Bir katında oturduğu 3 katlı evi var(Tapu onun üzerine). Etrafa ben evi LÖSEV’e bağışlayacağım ona bir şey vermeyeceğim bilgileri verip insanları bana gönderiyor. Bu arada bankada da parası var. Onu ne yapar bilmiyorum. Şu an 72 yaşındadır.

  Bu durumda manevi annem ölmeden önce ve ölümden sonra yasal haklarım ve yapabileceklerim nelerdir.

  Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.

  Saygılarımı sunuyorum.

  Bu durum

  Reply
 76. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Muvazaa davası açabilirsiniz. Dava açmak ve davayı ofisimizle ilerletmek arzusunda iseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

  Reply
 77. GÖKHAN

  SELAMLAR
  MURİS MUVAZAASI DAVASI NE KADAR YILDA SONUÇLANIR BİR SINIR YIL VARMIDIR ÖPNEĞİN 7,5 YIL GİBİ
  12,12,2010 DA AÇTIM 5, YILIMDAYIM 2 YARGITAY GÖRDÜM VE HALA DEVAM EDİYOR
  SORU TARİHİ (16,09,2015)

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mahkemesine göre ve davanın içeriğine göre değişir. Maalesef bazı davalar bu kadar uzun sürmektedir fakat ortalama 2-3 arası sürer.

   Reply
 78. Gamze

  Merhaba Mehmet BEY

  Kisaca ozetlemek gerekirse ;
  Mirasbirakan dedem,kendisi hala yasiyor saglik durumu Cok Kotu isitmiyor gormuyor yuruyemiyor.
  Mirascilar cocuklari 3 kiz 3 erkek
  Fakat dayimlar kimseden habersiz 15 sene once (10 milyon degerinde) 2 adet tarlayi ustlerine gecirmisler . Nasil ve hangi sartlarda oldugnu bilemiyoruz ve daha bir okadar arsa mevcut.
  Kendileri annem ve teyzemler uzerinde baski kurup 2 ser adet arsaya imza atmalarini aksi halde hicbirsey birakmayacaklarini ve bizlerinde hakedemeyecigimizi beyan ediyorlar.
  Bu durumda geriye donuk haklarimiz Dahil suanki durumda ne yapabiliriz?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şu an için tapu iptal davası açabilirsiniz fakat tavsiyem dedenizin vefatının beklenmesi ve ardından mirasçılardan mal kaçırılması gerekçesiyle tapu iptali davası açmanız. O nedenle şu aşamada dedenizin vefatını beklemeniz en sağlıklısı olacaktır.

   Reply
 79. Eren

  Merhaba Mehmet Bey !

  Dedem vefat etmeden önce aldığı gayri menkulu ( arsa ) 1/2 olarak tapuda dayımı ortak göstermiş daha sonra büyük oğlu olan hissedar dayım üzerindeki fazla hisseleri 3 erkek kardeş üzerine pay ediyor…Bu durumda muris muvazaa davası açabilir miyiz.? 2 kız kardeş var ama hak sahipliği çok az…

  Reply
 80. mustafa a.

  merhaba mehmet bey

  ben 1988 yılından beri şu an bizim baktığımız babamın vasisi olduğu bir kişiye evlatlığım.Bu kişinin anne baba ve kardeşleri vefat etmiş durumda.Sadece amcasının kızı ve torunları var.Kendisi hiç evlenmemiş ve başka çocuğu yok.bu kişiye annesinden kalan evi var.Ölümü durumunda yasal olarak tek varisi evlatlığı olarak benmiyim.Yoksa amcasının kızı ve torunlarıda miras talep edebilirmi

  Reply
 81. selin

  Mehmet emre bey öncelikle merhabalar;
  konu şöyle kİ; dedem ve annanem henüz hayattalar her ikisi de mallarını henüz ölmeden 5 çocuğuna paylaştırdı ayrıca dedem kız ve erkek çocuklar olmak üzere hepsine eşit mal dağıtacaktı ama her zaman olduğu gibi dayılar dinimizde erkeğe iki kadına bir diyerek dedemin aklını çeldiler ve de öyle yaptı dedem şuan herkesin tapusu var ancak o dönem tapuda bölünemez şuan bu tapu gibi bir sorun olmuş ve bu yüzden annem tapusunu alamadı onun 750 metre karesi dayımın üzerinde şimdi ve dayım sıkıntı çıkarıyor hala tapumuzu alamadık. ve şuan o araziye siteler yapılacak ancak annem mağdur durumda tapusu olmadığı için mütahitten ne bir kira ne de bir geçici ev alabiliyor ama diğer bütün kardeşleri evi yapılanlar kiralarını alıyor, henüz evleri yapılmayanlar ise mütahitin lüks evinde ücretsiz oturuyorlar ancak annem hiç bir şeyden faydalanamıyor. dedemle anneannem çok şükür hayattalar ancak onlar öldükten sonra eşit paylaşılması için dava açacağız fakat muhtemelen dayımda evler yapılır yapılmaz kendi çocuklarına vererek satış gösterecektir. öyle olsa çocuklarına vermiş olsa dahi annem hakkını savunabilir değil mi? ya da başka birilerine satıp başka yerlerden daire alacakta olabilir bir ara kendi hakkıyla ilgili böyle düşüncelerinin olduğunu duymuştuk öyle olsa dahi her halükarda anneme hakkını vermek zorunda değil mi başkasına bile satmış olsa dahi? birde kuzenlerimiz dedemi kameraya almışlar kıza bir erkeğe iki dinimizde böyle diye(tabi tamamen dayımların sonradan imamlar böyle söylüyorlar diyerek fikrini değiştirdikleri için) bu kamera kaydından dolayı sorun çıkar mı? artı şuan dedem ölmeden önce mal paylaştırdığı için bin pişman çünkü şuan sadece annem ilgileniyor. merak ettiğim cevaplar şöyle;
  *annem tapusu olmadığı için o dönemde diğerleri kiralar alarak ve ya mütahitin ücretsiz evlerinde otururken kendi evlerini de kiraya verip birikim yaparken biz dava açtığımızda kaybettiğimiz bu hakkı da savunabilecek miyiz?
  *mütahitle anlaşırken anneme bile haber vermemişler ve dedemin söylediğine göre mütahitin ödediği belli paralar varmış dayımların anneme bile söylemedikleri bunlarıda açığa çıkarabilir miyiz?
  *dedemin kıza bir erkeğe iki video kaydı ne derece etkili?
  *birde dayımlar daireler yapılınca ister kendi çocuklarına direk tapularını versin, isterse satıp malı mülkü yesin her halükarda o hakkı anneme ödemeliler mi?

  şimdiden çok teşekkür ediyorum böyle bir site yaptığınız için. Nevşehirden selamlar.

  teşekkürler,
  iyi çalışmalar.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İleride davanızı açar ve haklarınızı alırsınız. Evlerin devredilmesi vb. hallerde herhangi bir hak kaybınız olmayacaktır.

   Reply
 82. FATMA

  Selamlar,
  Babam eniştemden iki tane ev aldı bunları iki abimin üstüne verdilerı .Ben reşit olmadığımdan abimlere verdiler. Daha sonra oturduğumuz yer belediye tarafından yıkıldı ve bunlar karşılığında yerine 4 daire verdi 65 m2. Evin 2 tanesi satıldı ve kendi düşün hakları aldılar benim payıma düşün parayı vermediler ve hakkım olmadığını idea ediyorlar. Ailemle oturduğum daireyi ben kendi üstüme almak istiyorum. Evlerin parasını veren enişteme veren babam tapuda masraf olmasın ve benden mal kaçırmak için abimlerin üstüne verildi evler ben hakkımı istediğimde karşı çıkıyorlar. Ben nasıl hakkımı ala bilirim. Nasıl dava aça bilirim. Eniştemi ve babamı şahit göstersem abimlerden yeri alabilirmiyim. En azından oturduğum yeri. acil Cevap verirseniz dava açmak istiyorum.
  ilginiz için teşekkür ederim.

  Reply
 83. Resul uludoğan

  Merhaba,

  Benim babannemin taşınmazları 85 yaşındayken 4 çocuğunun üzerine geçiriliyor ve babamın hakkına düşeni benden ve diğer çocuklarından tabuya babannemi götürerek üzerlerine geçiryorlar. Hastenede. Aldıkları sağlık raporu mevcutmuş ama babannem akli dengesi yerinde değildi ve kesinlikle biz ilgili bir sorunu yoktu babam vefat ettiği için babamın yuokluğunda babamın kardeşleri babamın payına düşeni kendi üzerlerine geçirdiler. Bu konu hakkında dava açsam hak taşlep edebilirmiyim hak kaçıran amcam vefat etti ve bizim hakkımıza düşen taşınmazları çocuklarını bölüştürüldü sizden bilgi bekliyorum yorum yazarsanız çok memnun olurum

  Kolay gelsin,
  Başarılar.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tapu iptal ve tescil davası açmalı ve hakkınızı aramalısınız. Babanızın vefat etmesi nedeniyle babaannenizin mirasçısı siz olduğunuz için dava açmaya hakkınız var. Malların şu an ne olduğu hiç önemli değil. Tapu iptal davası açıldığında ilgili tapular iptal edilecek, tapular iptal edilemiyor ise değerleri üzerinden sizlere ödeme yapılacaktır.

   Reply
   1. ceylan

    Merhaba Emre Bey babam bundan 20 yıl önce dedemin başkasına satacağı tarlanın parasını ödeyerek aldı. içerisinde evimiz dikmiş olduğumuz ağaçlar var. Şimdi bizden tarlayı öyle üstünüze geçirdiniz geri alacağız diyorlar. Şimdi biz tarlayı başkasına satıp geri alsak tarlamızı kurtarabilir mıyız?

    Reply
 84. sinan

  mehmet bey kolay gelsin soyle bir sorum olacak esimin dedesi su an hayatta ustune olan araziyi bir baskasina satiyor ve kizlari arasinda parayi dagitiyor biri haric tutuluyor dagitilan paranin bankami yoksa elden mi verildigini su anda bilinmiyor miras kacirma davasi acilabilir mi su anda….
  Bu olayi yapmalarinin haric tutmalarinin nedeni ise 2b den cikan arazinin dedelerinin verdigini iddia ediyorlar
  Ne yapilmasi lazim ?

  Reply
 85. sinan

  Merhaba bir sorum daha olacak dedem vefatetmeden once arazisinin birini satiyor daha sonra o arazi ustune 1 sene sonra falan fabrika yapiliyor…. Araziyi alan kisi mevkii itibariyle onceden arazi ustune yapilacak fabrikayi biliyor ve haber vermeksizin dedem satiyor yaklasik 25 sene oldu bu olay ustune gecen yil bu olaydan bisey cikartabilirmiyiz nakitin banka kanaliyla elden ele gecmis olmasi lazim. Arazi tahminimce 30/1 oraninda daha az paraya el degistirdi

  Reply
 86. asım

  Merhaba Mehmet bey dedem vefat etmeden önce ufak bir arsa hariç tüm malını çocuklarına eşit bir şekilde dağıttı. Dedem hastalığı sebebiyle alım satım tüm işlerini babama vekaletle verdi. Bu süreçte babam ,dedeme ileride problem olmasın diye küçük arsasını da satmasını söyledi. (Dedem buradan elde edeceği parayla hayır hasenat yapmayı düşünüyordu) Babam ilk önce kardeşlerine bu yeri alır mısınız dedi kardeşleri almadı ( yer çok değerli değil ) daha sonra babam dedeme danışarak bana sen alır mısın dedi ben de dedemin de kabul gördüğü bir bedelle bu arsayı aldım. Ancak dedemin o zaman yanında kalan vasiliği kısıtlanmış bir oğlu vardı (amcam) aslında o da bunun şahidi… neyse şimdi kızı muvazaa var diye bana dava açtı… -kardeşlerin şahitliği bu davayı lehime çevirir mi -eğer aleyhime olursa benim verdiğim para ne olacak saygılar efendim…

  Reply
 87. ibrahim

  babanem yaşarken 1995 yılında 3 erkek oğluna daireleri tapusunu veriyor babanem vefat edeli şuanda 6 ay oldu 2 halaM dava acmis hak almak için 20 sene gecmis uzerinden vede o arada evler hep el değiştirmiş başkalarına halamla rın açacağı dava ne olur vede halamla rın o tarihte attığı Türkiye Cumhuriyeti ndeki haklarımi aldım diye imzalı kegitlar var ama bizdeki fotokobii

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanız konusunda ilgili evrakların incelenmesi ve ona göre yorum yapılması gerekmektedir. Kendinize bir avukat tutmanızı öneriyorum. Bizimle çalışmak arzusunda iseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 88. hakan

  Sayın
  Emre bey merhaba
  annem1986 yılında öldü.Babam 1987 yılında ikinci evliliğini yaptı.tapusu babamın üzerinde olan annemle kazanmış olduğu malını biz 3 kardeşe 2012 yılında satış yaparak tapuyu bizlere verdi.ancak babamın hesabına para transferi yapılmadı.bu tapuyu vermeden öncede 2000 yılında noterde vasiyet yazdırmıştı.Babama her hangi birşey olduğu zaman üvey anne dava açarsa tapunun iptal olabileceğini öğrendik.üvey annenin coçuğu yok.Bu tapunun iptal olmaması için şu andan itibaren ne yapabiliriz.Annemim emeği olduğu için üvey annenin girmesini istemiyoruz.babamın uzerinde paylaşılmayan bir mal daha var.Nasıl bir yol islememiz gerektiği hakkında bilgi verirseniz sevinirim.Teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bu tip işlemlerde mirastan mal kaçırmanın önüne geçebilmek için farklı yollar izlenmektedir. Şayet İstanbul’da iseniz tarafımıza iletişim bölümünden ulaşmanız gerekmektedir. Sizin için çıkar yol ne ise bu konuda danışmanlık vereceğiz.

   Reply
 89. hakan

  merhaba Emre Bey
  ben Antalya’da oturmaktayım.İstanbula gelme imkanım yok.gerçekten üvey anneyle kazandğı mal olsa hakkı var diyorum.Ancak annemle kazanılan bir mal olduğu için girmesini istemiyoruz.Lüfen ne yapabileceğimiz hakkında bilgi verirseniz cok yardımcı olursunuz veya sizinle nasıl iletişim kurabilirim.Lütfen yardımcı olun bir çıkış yolu bulmak istiyoruz.çok teşekkür ederim.

  Reply
 90. MERT ALİ KURT

  Merhaba Mehmet Bey,

  Benim üzerime aldığım evi ve arabayı babamdan olma diğer kardeşler bizim babamızın hakkı ve bizimde hakkımız bulunmaktadır diye murisi muvaazası davası açmışlar.Ve malların üzerine ihtiyari tedbir koydurmuşlar.Bir sürü yalan ve belge hazırlayarak
  Benim alabileceğim aksiyon nedir

  Yardımlarınızı rica ederim.

  Sayg.

  Reply
   1. MERT ALİ KURT

    Merhaba,

    Peki mahkemenin bitiş süresi ne kadardır ve aksini idda edebilirsek kazanabilirmiyiz.

    Sayg.

    Reply
 91. çidem

  Iyi gunler bana cevap yazarsaniz cok mutlu olurum zor durumdayiz kayinpederim mayista vefat etti kayinlarim esimi kandirip vekalet almislar ondan onun payina dusen tarlalari kayinim kendi ustune yaptirmis geri istedigimizde de buyuk sorunlar cikiyo bunun hukuki yani nedir geri alabilirmiyiz yada vekaleti iptal etsek nasil olur bu arada esim % 48raporlu sana aylik cikaracaz diye kagit imzalatmislar lutfen cevabinizi bekliyorum

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tapu iptal davası açarak arsalarınızı geri alabilirsiniz. Dolandırıcılık suçundan ötürü Savcılığa da başvuru yapabilirsiniz.

   Reply
 92. kubra

  Merhaba mehmet bey.Arastrmalarim sonucu paylasiminizi gordum.Annemin babasi 5 yil oncevefat ettiannesi hayatta.Annem mirastan pay almak istiyor fakat vermiyorlar.Bizde tapuda mal varliginin arsa uzerinde olduguunu ve bu arsayi ogullarina sattigini ogrendik.Arsada apartman ve dukkanlari var sanirim bu kiz cocuklarindan mal kacirma davasina giriyor.Nasil bir surec izlemeliyz yardimci olurmsnz?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mal kaçırma nedeniyle tapu iptal davası açılması gerekiyor. Bu nedenle iletişim bölümünden bize ulaşarak dava süreci hakkında bilgi alabilir, detayları konuşabiliriz.

   Reply
 93. Mehmet

  Merhaba.
  Bundan 20 sene önce Dedem bütün oğul ve kızlarına ev yapmaları için arsa vermiş. Daha sonra herkese tapusunu da vermiş ama Halama verdiği arsa ile bizim arsanın tapusu bir olduğu icin bize tapuyu vermemiş ve dedem geçen yıl refat etti. Şu anda miras paylaşılacak ve oturduğumuz evin tapusu dedemin üzerine olduğu için bizim arsamız da mirasa dahil oluyor. Mirasa dahil olmaması için ne yapmalıyız. (NOT: Bulunduğumuz arsaya 20 sene önce ev yaptık ve 20 senedir o evde yaşıyoruz bunun bi yararı belki olur diye belirtmek istedim.)

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Arsanızın mirasa dahil olmaması için yapılacak herhangi bir şey yok. Ancak tüm mirasçılar oturup dedenizin eşit olarak paylaştığını ve bu arsanın pay hakkının sizin olduğunu söyleyerek diğer mirasçıların tapuda işlem yapmasıyla kendi üzerinize alabilirsiniz. Aksi mümkün değildir. şayet mirasçılar kabul etmezse mirasçılardan mal kaçırma nedeniyle tapu iptal davası açacağınızı söyleyebilirsiniz.

   Reply
   1. Mehmet

    Peki mal kaçırma sebebi ile açtığım bu davanın ne gibi bir yararı olur. Evimiz mirasa dahil olmaktan çıkar ve bize verilir mi? Ne gibi bi yararı olacağı konusunda da bilgilendirirseniz sevinirim.
    Şimdiden teşekkür ediyorum.

    Reply
 94. özlem

  Merhaba emre bey babamlar 5 kardeş ve babaannem 1999 yılında bazı tapuları iki amcamın üzerine geçiriyor hatta bir amcam önce soybağı olmayan birinin üzerine geçirip sonra kendi üzerine alıyor babaannem 2008 de öldü tapuyu bozabilirmiyiz acaba ne yapabiliriz teşekkür ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tapu iptal davası açarak hakkınızı alabilirsiniz. Dava açmak istiyor iseniz tarafımıza iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

   Reply
 95. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Anneniz dava açabilir. Dava açmak arzusunda iseniz iletişim bölümünden bize mail atabilir detaylar hakkında bilgi alabilirsiniz.

  Reply
 96. dilan

  Merhaba avukat bey lütfen cvp vrn babam on yıl önce vefat etti ondan kalan ev ve arsa annem ve biz 7 kardese kalmisti 4 erkek 3 kiz daha sonra agbilerim bi kumpas cevirip imza attiriyolar bu sırada tapuyu da üstlerine gecirip 3 kizi devre dışı biraktilar biz 3 kiz kardes dava acsak eski haklarimiza kavusabilirmiyiz simdiden tsk ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kumpas demişsiniz ama nasıl olduğunu anlatmamışsınız. Olayın nasıl olduğunu ve tapuda devirlerin nasıl yapıldığını detaylıca anlatabilirseniz tapu iptal davası açıp açamama durumunuzu daha iyi değerlendirebiliriz.

   Reply
 97. haluk kalkan

  Muhlis davalarinda baba öldükten 1 yil süre gectigi zaman karsı taraftakiler dava acabilirmi

  Reply
 98. Ahmet bekar

  Emre bey iyi aksamlar,
  dedeme(vefat) ait olan 60 donum arazi 4 oglu ve esi tarafindan paylasiliyor.babama (VEFAT) ve amcama (Vefat) 6 donum arazi ve bir ev, diget iki amcama kalan 50 donum ve bir ev verilmis.Ayrica satilip bize babama pay verilmeyen bir apartman dairesi var.Paylasim yapilirken 50 Donumluk arazide ve dairede hakkimiz oldugu soyleniyor. 95 senedinde kadostro gelmis ve biz orada bulunmadigimiz icin,kalan araziyi kendilerine tapu yaptigini ogrendim.

  Ayrica babaannemin(vefat) eşinden kalan mirasini (arsa) ve kendi anne,babasindan kalan mirasida iki amcam kendi uzerlerine tapu ettirmis.bahsettigim konularda yasal hakkim varmidir ve yardimci olabilirmisiniz.tesekkur ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kadastroda direk kendi adlarına kayıt yapılmış ise Tapu iptal davası açılmalıdır. Şayet dava açma niyetinde iseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 99. ayşe altan

  Sayın Mehmet bey,
  Öncelikle zor durumdaki insanları dinlediğiniz ve zaman ayırıp paylaşımlarda buşlunduğunuz için teşekkür ederim.
  Benim sorum , Kız coçuklarında miras kaçırma ile ilgili. Babam halen sağ ve 90 yaşında. Bundan 15 sene kadar önce malvarlığını çok büyük bir bölümünü hem nakit para olarak 3 erkek kardeşimin üzerine geçirmiş , hemde onlara elindeki taşınmazları, taksi plakalarını , dükkanları vs satış yolu ile vermiştir. Benim içinse kendi uygun gördüğü bir dükkanın satışını bana yapmıştır. her ne kadar yukarıda taşınmazlarla ilgil çok bilgi olsada, nakit ile ilgili birşey bulamadım.
  kıyaslama yapabilmeniz adına , bana kalan toplam varlık 1 birim ise , kardeşlerime kalan toplamda 20 birim civarıdır.
  Hukuken nasıl bir yol izlememiz uygundur. Babam da bunama belirtileri başlamış, doktorlarıda bu yönde ilaçlar vermişlerdir.
  bilgilerinizi rica ederim,
  saygılar,
  A.A.

  Reply
 100. Pinar

  Mehmet Bey merhaba kısa bir sorum var.annem 2.evliligini yaptı ve 10 yıl sonra vefat etti.anneannem ve dedem hayatta. 2.eş annanemin ve dedemin mirasına hak sahibi olur mu? 2.eşin vefatında da üvey kardeşlerim e hak geçer mi?

  Reply
 101. Ayse

  Merhaba Emre Bey ,

  Benim sorum ! Annem abimin uzerine ev verdi Abimde evi satip baska bir ev aldi. ve kucuk kiz kardesimin uzerine de bundan 2 yil once tarlanin tapusunu vermis.
  Gerekceside benim yurtdisinda yasiyor olmam mis.
  Benim burda ne yapmam lazim hangi davayi acmam lazim ve zamn suresi varmidir ve annem hala sag yasiyor.
  Cevaplarsaniz sevinirim Saygilar

  Reply
 102. osman günaydın

  Merhabalar benim annem 83 yaşında ve akıl sağlığı yerinde değil ve bakıma muhtaç yaşamakta babam anneme ait olan arsaları kendi üzerine alıp bu arsalara gayrı menkul yaptırmak istiyor ama biz babamın samimiyetinden emin değiliz bu menkulleri yanlış kullanacağından 3. şahıslara veya hayır kurumlarına bırakmasından korkuyoruz ve babamın üzerine geçmesini engellemek istiyoruz gayrımenkullerin yapımı için ortak karar vermek ve yapılan gayrımenkullerin eşit paylaşılmasını istiyoruz bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz babamın elinde geniş kapsamlı bir vekalet var bu vekalet ile bizden habersiz böyle bir iş yapabilirmi yaparsa biz ne yapabiliriz

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Babanız vekalet ile işlem yapabilir. Yapmanız gereken işlem Vasi Tayini için dava açmak olmalıdır. Böylelikle babanızdaki vekaletnameyi de iptal ettirme yetkisine sahip olabilirsiniz.

   Reply
 103. ruhan aysen

  Merhabalar,
  Muris davasi icin sene sinirlamasi varmi, ornegin 50 yil oncesine acilabilir mi?
  Dayim, dedem vefat ettikten sonra dedemden kalan mallari kendi ve esi uzerine yapmis (anneannem dedemden once vefat etti) simdi bir tarladan baraj gecti ve dayim bundan gelir elde etti ve anneme ve diger teyzelerime pay vermedi bu sebeple dava acmak istiyoruz, acabilirmiyiz?
  Tesekkurler.

  Reply
 104. gulsah

  dedem alzheımer hastası dedemın 7 cocugu var olmeden once 4 kardese ev tabusunu vermıs gerı kalan 3 kardese mıras bırakmamıs 3 kardesın ıcınde babam da var dedem oldu babam mırasını alabılmesı ıcın ne ypması gerekıyor .

  Reply
 105. Salih eroğlu

  İyi günler biz altı kardeşiz babam sağlığında tarlalarını hepimize satışını yaptı fakat bize kişi başı on dönüm verirken abime ısrar etmesi sonucunda seksen dönüm yer verdi şuanda babam sağ yapabileceğimiz bir şey varmı ne yapmamız gerekiyor.tsk ederim…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Babanızın sağlığında bir şey yapmanız mümkün değil. Ancak babanızın vefat etmesi halinde mal kaçırma davası açabilirsiniz.

   Reply
 106. didem

  Iyi günler mehmet bey ben annem için sizden bilgi almak istiyorum.annemi 2 yaşındayken annesi annemi evlatlik vermiş fakat alan aile üstüne geçirmemiş.annemin babasi vefat ediyor.Anneannem 2.evliligini yapmış ve 4 oğlu var anneannem vefat etti.simdi veraset ilanı cikardilar.anneannemin üzerine görünen bir evi var 2 katlı ama bir katını oğluna vermiş. Tapuda 2 katli bahceli kargir ev yaziyor ama 2/1 zemin diye de not dusulmus.bu evi de annemle birlikte 5 pay gozukuyor.Başka arsaları vardı ama onları da öteki oğulları almis satmış ve başka arsa almış. Şimdi annemi dışlamaya başladılar.onceki yerler için ve bu oğluna verdiği ev üzerinde mur is muvaza sına dayalı tapu iptali ve Tescili davasi açılabilir mi.onlar ısrarla anlaşmaya çalışıyor lar.anlasmalari ise 4 kişi kişi başı 7000 şer olmak üzere anneme para verecekler. Toplam 28000 ama evi belediyeden 35000 e göstermişler.sizce nasıl bir yol izlemeyiz. Dava açsak kazanılır mi.simdiden teşekkür ederim…

  Reply
 107. Erdal

  Mrblar 20 yıl önce dedemden kalan tarlayi dayım önce annem den satın alır gibi kendi üzerine yapmış yanlız annemin okuma yazması yok bu durumda ne yapabiliriz

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hile nedeniyle tapu iptal davası açılması gerekir fakat süre açısından zamanaşımına uğramış. Anneniz hayatta değilse mirasçılardan mal kaçırma davası açılabilir fakat kazanma şansınız düşük.

   Reply
 108. Mehmet

  Merhaba
  Babam refat etti. Miras paylaşımı yapılacak. Oturduğum evi babam refat etmeden önce bana vermişti ama tapu babamın adına olduğu için şu an Oturduğum ev miras olarak gorunuyo. Kardeşlerim evi bana vermiyorlar. Bende bu yuzden miras paylaşımı icin imza vermiyorum. Eğer ben miras paylaşımı için imza vermezsem mirası paylaşabilirlermi imzam olmadan. Ya da imza vermiyorum diye başka sekilde mirası paylaşabilirlermi.
  Şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
 109. Kübra

  Merhaba mehmet emre bey ben %88 bedensel Engelliyim aile bireyleriyle sorunum olduğu için kimseyi bakıcı yapmak istemedim arkadaşımı vasi tayin ettim ona güveniyrm ama aklimi karistiriyorlar üzerime kayitli evim var sizden ricam haberim olmadan imzam olmadan mal varlığıma zarar verebilirmi satışa çıkarabilir mi yardımcı olun lütfen teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Vasi olan kişi mahkeme onayı ile bu tür işlemleri yapmak zorundadır. Mahkeme onayı olmaksızın satış yapar ise sorumluluğu ortaya çıkacaktır.

   Reply
 110. kurtuluş bozkurt

  merhaba.baba rahmetli.ondan kalan bir arsayı anne ve kardeşler birde ölen erkek kardeşin hanımı.ben ölen abinin eşinden para ödeyerek noterden yetki aldım.ve daha sonra kalan bütün mirascılardan bu noterden yetkili belgesi alarak arsaya daire karşılıgı mutahitle anlaştım.arsa tapusu benim adıma.kendisi banaMuris Muvazaası Davası açmış.SİZCE BU DAVADAN BİŞEY ÇIKARMI?VE BU AŞAMADA BENİM NE YAPMAM GEREKİR.cevaplarsanız sevbinirim .iyi çalışmalar dilerim

  Reply
 111. emin

  Merhaba emre bey babam tüm mal varlığını biz çocuklarına vermemek için yabancı birine sattı abimde baba evidir diye o yabancidan evi satın aldı biz abimin aldığı yerden hak talep ede bilirmiyiz

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Abiniz taşınmazları alırken gerçekten para ödedi mi ? Öncelikle bu konudan emin olun. Şayet ödememişse abinize dava açabilirsiniz.

   Reply
 112. emin

  Para verdiğini söylüyor satan adamda parayı aldım diyor ama ortada banka dekontu yok elden aldım verdim diyorlar emre bey ltf yardımcı olur musunuz dava acsak hak alabilirmiyiz kesin olarak

  Reply
 113. Mehmet

  Merhaba
  Babam refat etti. Miras paylaşımı yapılacak. Babam refat etmeden önce herkese ev yapması icin arsa verdi. Herkes tapusunu aldı ama ben alamadan babam refat etti. Oturduğum ev miras olarak gorunuyo. Kardeşlerim evi bana vermiyorlar. Bende bu yuzden miras paylaşımı icin imza vermiyorum. Eğer ben miras paylaşımı için imza vermezsem mirası paylaşabilirlermi imzam olmadan. Ya da imza vermiyorum diye başka sekilde mirası paylaşabilirlermi. Lütfen cevap verin.
  Şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
 114. ahmet bekar

  Emre bey, öncelikle çok değerli bilgi ve tecrübelerinizi bizlere aktartığınız için çok teşekkür ederim.
  Bu konu hakkında değişik yorumlar aldığım için ne yapacağımı bilemiyorum.

  Dedem Ah,babası Re yaşarken vefat ediyor.R miras paylaşımı yaparken torunları olan Mu,İs,Ke ve İb ye sözlü olarak yerlerini veriyor.Mu ve İs ye 4er dönüm arazi, İb ve Ke’ye köyün diğer tarafında olan yaklaşık 40 dönüm arazi veriliyor.Re 40 dönüm arazide Mu ve İs’inde hakları oldugunu söyleyip gecici olarak bu şekilde paylaşım yaptıgı söylüyor.

  1986 yılında Re,2009 yılında İs,2015 yılında Mu vefat ediyor.Veraset ilamı çıkartıp tapuya gittiğimiz zaman Mu ve İs adına tapu kaydına rastlamadık.Biraz araştırma yaptıktan sonra aşağıda yazacağım kadastro tutanaklarına ulaşıyorum.

  3402 sayılı kadastro kanunun7.maddesine göre 106 11 nolu parsel olarak tahdidi yapılan bu taşınmaz mal senetsiz olarak ceddinden irsen ve intikalen ve taksimen 20 yılı çok aşkın bir zamandan beri i oğlu r nin çekişmesiz ve aralıksız malik sıfatı ile zilyedinde bulunduğu ve 1937 tarihli vergi kaydının 350sıra numrasındaki kaydın mevki ve hudutları itibarı ile bu yeri kapsadığı ve bu vergi kaydının doğusunda yolun sabit olup kadimden beri yol olarak kullanıldığı ve bu yerin zilyedi ib oğlu re nin bu yerini 1980 yılında kendisinden önce ölen oğlu ah’ın oğlu ke ye hibe ederek alakasını kesip zilyedliğini fiilen devrettiği ve ah oğlu ke nin bu yeri 1980 yılından beri nizasız ve fasılasız malik sıfatı ile zilyet ve tasaaruf ettiği ve parsel malikinin tespit sırasında hazır bulunmadığı ve bu yetin niteliğinin tarla olduğu muhtar ve bilirkişileirn müşterek beyanından anlaşılmakla ve aynı kaanate varmakla adına tespit edildi.02-09-1993

  Bu tutanak yaklaşık 6 dönüm için yazılmış.geri kalan yerlerede kadastro sırasında bu şekilde tutunaklar yazılarak ke ve ib’ye yazılmıştır.

  Ben mu’nun yasal varisi olarak bu yerlede hakkım varmıdır ve yasal yollardan arayabilirmiyim?

  Reply
 115. ibrahim

  Emre bey merhaba 16000 metre kare tarlaya 6 ortak kardeşiz. Bu tarla bölünebilir mi.bir kişi üstüne devredilip tekrar paylaşım olur mu. tarla boş icara veriliyor.teşekkür ederim

  Reply
 116. ali topbaş

  Dedem öldü babannem 80 yaşlarında tarlasını bir koşusuna tektek satmaya başlamış amcam ve halam buduruma karşıyız bu komşusu yardım maksadıyla kandırıyor neyapmalıyız durdurabilirmiyiz buduruma

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Babaannenizin akıl sağlığının yerinde olmadığından bahisle vasi tayini isteyebiliriz. Size mail yoluyla bilgi vereceğiz. Şayet buraya bıraktığınız mail yanlış ise lütfen 216 ile başlayan telefon numaramızı arayınız.

   Reply
 117. Derya

  Babam birikimiyle dükkan alırken kızlardan mal kaçırmak için mutaitten ortak tapu %50-50 çıkarttırmış daha sonrada Vicdanın rahatsız olunca bizdende pay almasın diye kendi payını biz 3 kız kardeşe satış üzerinden paylastırdı. Babam vefat etti abim bize miras muvazasi davası açmış. Bizde abime üzerindeki %50 ye mal kaçırma davası açabilirmiyiz.
  Şimdiden çok teşekkür ederim.

  Reply
 118. muammer

  Merhaba Mehmet Bey;

  dedem vefat etmeden önce oğlu dedemi kandırıp gel tapuları üzerime yap sen devletten maaş alasın demiş. dedemde evlerini arsalarını çayırlarını neyi var neyi yok oğluna tapuları yaptırmış. fakat ailenin geri kalan 4 tane de kızı var. bunlardan biri benim annem. annem okur yazar olmadığından tapu da annemlere mirası dayıma bırakılması için. parmak bastırmışlar. veya imza attırmışlar. dedem öleli 15 sene oldu. miras ailenin 5 çocuğundan sadece 1 kişi ye burakıldı. şimdi o 1 kişi olan dayım. arsaları tektek satıyor. buna istinaden annem arsaları satmaması için karşı çıkıyor ve kendine göre bir yer belirledi burası benim dedi satamazsın dedi. dayımda seni mahkemeye vereceğim dedi annemi tehtit ediyor. bu durumda ne yapa biliriz. annem miras tan dayıma kalan tapulara iptal davası aça bilir mi?. kendine pay ala bilir mi? bir ikincisi dayım bize dava açarsa birşey yapabilir mi?
  son olarak annneannem hayatta . ne gibi yol izleye biliriz pay almak için bilgilendirirseniz seviniriz.

  teşşekkür ederim
  iyi çalışmalar.

  Reply
 119. muammer

  teşekkür ederim cevabınız için. peki mehmet bey satışan arsalar için ne yapıla bilir onlardada hak sahibi ola bilrimiyiz.

  Reply
 120. Onder

  Asliye hukuk mahkemesine satilan 3parca yerin parası icin alacak davası açmıştm 3.parseli yanlış dava açtığımdan hakim feragat edilmesi gerekiyor dedi ve feragat ettim karar çıktı geriye kalan 2 parça yerden hakkımı aldım ve şimdi tekrar bi dava açmak istiyorum feragat ettiğim yeri yeni dava ya ekleyebilirmiyim ve hak talep edebilir miyim saygilar

  Reply
 121. Aslan

  Merhaba babam ölmeden 6sene önce tarlalarini arkadaşına sattı. Sonra ben arkadaşından geri aldım.7 kardeşim var 6 si miras istemiyor ama 1 tanesi dava acacacakmis ne yapmalıyım teşekkür ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bu alım satım gerçek bir alım satım ise ve para transferi var ise açılan davadan sonuç çıkmaz. Fakat hileli bir işlem var ise açılan davayı kaybedersiniz.

   Reply
 122. Dilek

  Merhabe Mehmet Bey
  annem 13 ya önce ölümcü bi hastalik yüzünden vefat etdi(beyin kanser)ameliyat dan sonra dayim annemi gizlice notere götürüp para cekme vekaleti almis.annemizin bankada 300000 tl oldugunu biliyorduk vereset ilaniyla bankaya gitdigimizde ,para annem ölmeden 1 ay önce dayim tarafinda cekilmis. parayi sordugumuzda dayim siz hayirsiz cocuklarsiniz parayi bana birakdi hayir is yapacagim diye cevep veriyor.ne yapcagimizi bilmiyoruz
  bi cevap icin simdiden tessekürler

  Reply
 123. Funda yılmaz

  Merhaba
  Bütün yazılarınızı okudum ve ilginiz için tşk ederim.
  Babamı 17 aralıkta kaybettik ,biz annemizide çok küçükyaşta kaybettik babama dedemden kalan kartal sahilde evimiz var bu evde ölen anneminde verdiği birmiktar para vardı ,sonradan ögrendikki babam bu evi şuanki 3. eşine vermiş ev üvey annemizin kızlık soyadı ile tapuda kayıtlı ,evlendikten sonra beraber aldıkları bir ev ve bir yazlık daha var,bunlarda eşinin üzerine yeni ögrendik aynı zamanda 2007 yılında noterden eşi feragat etmiş babamın mallarından babamın üzerine birşey yokken yapılmış bunlar,ayrıca annemden sonraki 2.evliliğinden bir kızı olmuş ve kızı annesi ile beraber evlatlık vermişler kardeşimizin bulduk biz dava açmak istiyoruz ama küçücük çocukken arkamızdan bu sahtekarlıklarla budavayı kazanabilirmiyiz bize yardımcı olabilirmisiniz

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Funda Hanım merhaba,

   Dava açabilirsiniz. Babanızın hem evlilik birliğinden kaynaklanan katılma alacağı hakkı mirasçı sıfatıyla size geçecektir. Böylelikle evlilik içerisinde edinilmiş taşınmazlar için talepte bulunabilirsiniz.

   Yine babanızın adına kayıtlı olup da başkasına tescil edilmiş olan taşınmazlar için de muris muvazaası davası açabilirsiniz.

   Reply
 124. Tuqba

  Merhabalar emre bey dedem hayatta suan ve bes çocugu var biri vefat etti kendisi şuan hayattayken dayımın eşi olan yengemin üzerine bir ev almış biz yeni öğrendik bir iki yıl olmuş alalı diğer dayımada mal değilde onada para vermiş şimdi böyle bir durumda annem hukuki olarak bir şikayette bulunabilir mi yengeme alınan bir ev var ve diğer dayımada para verilmiş ve annemin bu durumdan haberi yoktu yeni öğrendi ne yapabiliriz

  Reply
 125. Demirtaş Aktaş

  mirasçı olmadığı halde manisa birinci noterinden aldığı sahte bir veraset ilamı ile annemden bana düşen mirasımı tapudan üzerine geçirmiş ve bunu üçüncü bir kişiye satmıştır.yani noterle ortak olup annemden bana intikal edecek malımın üzerine oturmuştur.1999yılında annemin ölümüyle veraset ilamını çıkardım sadece tapudan bu güne kadar intikalini yaptırmadım zaten bunu fırsat bilmiş dolandırıcı. misall hırsız birinin malını çalar ve bunu üçüncü bir kişiye satar malı çalınan kişi polise şikayet eder ve polis malı satan kişiyi yakalayıp çalıntı malı geri alıp sahibine iade ederse hakimde benim çalınmış bulunan gayrimenkulümü satın alan kişiden alıp bana vermesi gerekir saygılarımla.
  Demirtaş Aktaş

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hızlı bir şekilde bir avukata başvuru yapınız ve dava açınız. Buradan vereceğimiz bilgiler sizler için yeterli olmayacaktır.

   Reply
 126. Fethiye Konu

  İyi gunler dilerim.
  Anneme elden para vererek 3 arsasini satin aldim. Tapudan satis yapti bana.
  Abime direk 1 tarlasini hibe etti ama yine tapudan satis yapti.
  Kizkardesime de arsayi satarak araba aldi.
  Kendince bi sekilde bir paylasim yapti. Diger mallari kendi uzerinde.
  Kardesler olarak hepimizde bu durumdan haberdar ve raziyiz.
  Ancak ileride annem bizden once vefar eder ve biz mirasci durumuna gecersek; o zaman bu satisi yapilan arsalar icin kardesler birbirine yada kardes cocuklari iptal davasi acabilir mi? Bunu engellemek icin suan alabilecegimiz bir onlem var mi (noterden hepimiz gidip sahitle imzali bir belge vs hazirlatmamiz gibi)…
  Simdiden tesekkur edeeim.

  Reply
 127. NAGEHAN SONMEZLER

  Biz 2 kız kardeşiz,ikimizde evliyiz. Annemiz 1999 yılında vefat etti.Babam 2000 yılında 2. evliliğini yaptı,şimdilerde annemle evliyken alınan evi satıp,başka yerden ev almak ,ve evi 2.eşin üzerine yapmak istiyor. biz evi satmasın diye şerh koydurabilir miyiz.Şimdiden teşekkür ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hızlı bir sonuç almanız şu aşamada mümkün değil. Ancak babanızın yapmış olduğu bu işlemi, babanızın vefatından sonra dava konusu yapabilirsiniz.

   Reply
 128. Kemal Ensar

  Merhaba,

  Şu an uzun yıllardır annem, babam ve ben içinde yaşadığımız ev eskiden yarı yarıya hisseli olarak annem ve dayım üzerineydi, fakat evi sırf biz kullandığımız için dayım kendi payını da anneme satış şeklinde devretti. Dayım yakın geçmişte vefat etti ve 30 – 40 yıl önce boşandığı eşinden olan oğlu ortaya çıkıp ev üzerinde hak iddia etmeye başladı. Kendisi evin 1/2’sine sahip olması gerektiğini ve sahip olduktan sonra annem istemese de tüm evi satma hakkı olduğunu iddia ediyor.

  Burada iki sorum var:
  Birincisi, dayımın oğlu tamamı annemin üzerine olan bu evi dava yoluyla ele geçirebilir mi? Ve dava olması durumunda hakkımızı nasıl savunabiliriz?
  İkincisi, bir şekilde evimizin 1/2’sini ele geçirirse hissenin yarısı bizde olmasına rağmen bizim isteğimize karşın evi satışa çıkarabilir mi?

  Teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bahse konu taşınmaz dava edilebilir ve ilgili şahıs mirastan payını talep edebilir. Payını aldığı zaman ise taşınmaz iki sahipli olması nedeniyle de dava yoluyla satılabilir.

   Reply
 129. ali

  Babam bütün mal valligini üvey annemin üzerine yaptı bize pay düser mi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mirasçı sıfatı ile babanızın ölümüyle dava açabilirsiniz. Babanızın akli dengesi ile ilgili kuşkularınız var ise vasi tayini talep ederek mal varlığını savurmasını da engelleyebilirsiniz.

   Reply
 130. Haluk genç

  Merhabalar
  Size aktarmak istediğim konu dedem 1987 yılında amcama bir tarlasını satış gösteriyor. Dedem 2013 yılında vefat etti. Amcam 2015 de tarlanın 3/4 ünü mütahite satmış, bu durumdan haberi yeni olan 3 halam 2017 Mart ayında birlikte tapu iptal(muvazaalı satiş) davası açmışlar kalan 1/4 parçanın satışını engellemek için ve bu kararı aldirmislar. Sonrasında mütahit bu 3 kız kardeşe de 1 er adet villa verme protokolü yaparak kalan son hisseyi de amcamdan almış. Tarla (şimdiki hâliyle arsa)şu anda tamamı 3.kişi üzerinde bizim bu durum için dava açma hakkimiz varmıdır. ( bahsettigim durumlar son 2 ay içerisinde gercekleşti)
  Teşekkür ederim

  Reply
 131. Ayse

  Merhaba,
  Benim sorum biz 4 kardesiz en buyumuz abim, annem abimin uzerine evi verdi , tarlayi da kiz kardesimin uzerine gecirdi bir kac yil once. 2 sininde para karsiliginda alma gucleri yok, zaten annem soyledi bana uzerlerine kendim verdim diye . Diger kiz kardesim len ikimizi disarda tuttu. Diger kardesimlen ben yurtdisinda yasadigimiz icin. Annemin vefatin dan sonra buna dava acarsam payima duseni alabilirmiyim avukat tutmama gerek varmi? Birde benim 2 adet evim var kendi mal varligim , dava actigim da benim payima geri almama etkilermi? Umarim bu konuda beni aydinlatirsiniz. Tesekkurederim

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir