Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası

By | 23 Nisan 2014

Türk Medeni Kanunu’nun 163. Maddesinde düzenlenmiş suç işleme nedeniyle boşanma, özel boşanma nedenlerinden birisi olup aynı madde içerisinde haysiyetsiz hayat sürme nedeni de düzenlenmiştir. Suç işleme eylemi eşe karşı değil, 3. Kişilere karşı yapılan eylemdir. Nitekim eşe karşı yapılan fiili saldırılar TMK 162. Maddede düzenlenmiştir. TMK 162. Madde de kendi içerisinde üç farklı boşanma nedenini düzenlemiştir. Bunlar ; hayata kast sebebiyle boşanma, onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma ve pek kötü davranış nedeniyle boşanmadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 163. Maddesi ise kendi içerisinde iki farklı boşanma nedeni barındırır. İlki bu makalemizin de konusunu oluşturan suç işleme nedenidir. Diğeri ise haysiyetsiz hayat sürme nedenidir.

HANGİ SUÇLARIN İŞLENMESİ BOŞANMA NEDENİ OLABİLİR ?

 

Madde içeriğine göre ; eşlerden birisi diğer eşi küçük düşürücü bir suç işler ve bu nedenden ötürü evlilik birliğinin devamı eşten beklenemez ise bu durumda diğer eş boşanma davası açabilir. Küçük düşürücü suç kavramına ‘yüz kızartıcı suçlar’ girmektedir. Peki ‘yüz kızartıcı suç’ olup boşanma nedeni teşkil edebilecek suçlar nelerdir ? Bu suçları şu şekilde sıralayabiliriz :

  • Hırsızlık,
  • Uyuşturucu ticareti,
  • Zimmet,
  • Rüşvet,
  • Dolandırıcılık,
  • Sahtecilik (evrakta, parada, mühürde vs.)
  • Hileli iflas,
  • Kasten adam öldürme vs.

Yüz kızartıcı suçlar bu sayılanlarla sınırlı değildir. Biz burada örneklendirme amacıyla sayımı sınırlı tutmayı tercih ettik.

Suçun İşlenme Tarihi : Suç Evlilikten Sonra İşlenmiş Olmalıdır

Bu nedene dayalı olarak açılan boşanma davalarında bazı usuli şartların varlığı söz konusudur. Nitekim bunlardan ilki eşe itham edilen suçun (kovuşturma veya soruşturma aşamasında) yüz kızartıcısı suç kategorisinde olup olmaması hususudur. İkinci mühim husus ise suçun işlenme tarihidir. Evlenme tarihi öncesi işlenmiş bir suç nedeniyle suç işleyen eşe aleyhine boşanma davası açılsa da reddedilecektir. Nitekim mahkeme hakimi, boşanmak isteyen eşin bu durumu bildiğini, bu durumu bilmesi nedeniyle eşinin bu durumunu kabul ettiğini ve bu olguyla yaşamayı kabullendiği nedenleriyle boşanma davasını reddedecektir.

Böyle bir durumda ancak ve ancak hile ve aldatma nedeniyle böyle bir durumun olduğunun saklandığı belirtilerek evlenmenin iptali istenebilir.

Suçun Yüz Kızartıcı Olup Olmadığı Hakim Tarafından Değerlendirilmelidir

Her ne kadar kanunda yüz kızartıcı suçun işlenmesi halinde boşanma nedeni sayılabileceği belirtilse de bu boşanma nedeni mutlak değildir. Yani, somut olguya göre hakim işlenen suçu boşanma nedeni olarak görmeyebilir. Nitekim ülkemizde birçok kişi namus cinayeti işlemekte ve kasten adam öldürme suçundan hüküm giymektedir. Hal böyleyken böyle bir durumda şahsın yüz kızartıcı suç işlediği hususu hakimin takdir yetkisinde olacak ve aile mahkemesi hakimi bu hususa dosya içeriğine göre karar verecektir. Burada da aile mahkemesi hakiminin kriteri tabii ki kanunların uygulandığı ülkenin örf ve adet anlayışı yani daha doğru bir terimle toplumsal anlayış olacaktır.

Suç Nedeniyle Ortak Yaşamın Çekilmez Hale Gelmesi Gerekir 

Eşin yüz kızartıcı suç işlemesi nedeniyle boşanma kararı verilmesi sadece suç işlenmesine bağlı değildir. Nitekim eski kanun döneminde sadece yüz kızartıcı suç işlenmesinin boşanmaya yeterli olduğu görülmekteydi. Fakat yeni kanun ve Yargıtay’ın uygulamalarıyla yüz kızartıcı suç işlemenin yanı sıra bu hususun ortak hayatı çekilmez kılması aranmaktadır. Kısaca, suç işleme nedeniyle boşanma davası açılması için iki şart söz konusudur. Bunlar ;

  • Yüz kızartıcı bir suç işlenmesi
  • Bu suç nedeniyle ortak hayatın çekilmez hale gelmesi gerekir.

Daha doğru bir ifade ile ; şayet yüz kızartıcı suç işlenmiş fakat ortak hayat çekilmez hale gelmemiş ise boşanma davası reddedilecektir.

Ceza Davasının Boşanma Davası İçin Bekletici Mesele Olması

Suç işleyen eş, soruşturma veya kovuşturma aşamasında henüz ceza almamış yani hüküm kurulmamışsa henüz suç işlemiş sayılmayacaktır. Diğer eş ise bu süreçte boşanma davasını açabilir. Bu hususta herhangi bir engel söz konusu değildir. Bu noktada aile mahkemesi hakimi, ceza mahkemesince yürütülen kovuşturmayı bekleyecek ve oradan çıkacak karara göre boşanma davası şekillenecektir. Kısaca aile mahkemesi, ceza mahkemesinin hükmünü bekletici mesele yapacaktır.

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davasında Hak Düşürücü Süre/Zamanaşımı

Türk Medeni Kanunu’nun 163. Maddesi suç işleme sebebiyle açılacak boşanma davasında herhangi bir süre sınırı koymamıştır. Buna göre suç işleme nedeniyle ortak hayatın çekilmez kılındığı her süreçte boşanma davası açılabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir