Tapu Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi

Taşınmazlar (arsa, bahçe, tarla, gayrimenkul vb.) el değiştirirken veya kadastro işlemleri neticesinde(günümüzde 2B arazileri ağırlıklı olarak) tapu sahibinin adı, soyadı, kimlik bilgileri, doğum tarihi veya tapu sahibine ait başkaca bilgiler hatalı olarak tapuya kaydedilebilmektedir. Nitekim günümüzde bu hatalar çok fahiş hatalar olabildiği gibi tapu sahibinin adında veya soyadında bir iki harf hatası da olabilmektedir. Hal böyleyken tapu kaydına güvenerek işlem yapan her vatandaş ve özellikle hak sahibi olan taşınmaz malikleri işlemlerinde sıkıntılar yaşamakta, tapu memurları tarafından talepleri yerine getirilmemektedir. Tapu kaydında adı, soyadı veya herhangi bir bilgisi eşleşmeyen malikler mağdur olmakta ve temelde kendisinin olan taşınmazla ilgili işlem yapamamakta, bu taşınmazından tasarruf edememektedir.

Tapu kaydındaki hatalı bilgiler nedeniyle taşınmazıyla ilgili işlem yapamayan kişilerin yapması gereken işlem ilgili mahkemede tapu kayıtlarında düzeltme davası açmak olacaktır. Açılan dava neticesinde taşınmaz malikinin önceki dönemlerde yapmış olduğu işlemler baz alınacak, tanıklarla birlikte bu husus delillendirilecektir. Tapu kayıtlarındaki isim hatalarının soyisim hatalarının ve diğer hataların düzeltilmesine ilişkin örnek Yargıtay Kararı sunmak istemekteyiz :

T.C.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2011/10607

KARAR NO: 2011/11342

MAHKEMESİ: Çekerek Sulh Hukuk Mahkemesi

TARİHİ: 18/03/2011

NUMARASI: 2010/675-2011/155

DAVACI:

DAVALI: TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı tarafından, davalı aleyhine 12.11.2010 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim tashihi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 18.03.2011 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı temsilcisi tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir.

Davalı, cevap vermemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, davalı temsilcisi temyiz etmiştir.

Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet hakkı sahibinin isim, soy isim, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi, kayıt düzeltme davalarının kaynağını oluşturur. Bu tür davalarda kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekir.

Bu davalar, taşınmazın aynına ilişkin bulunduğundan HMK’nun 12.maddesi uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

Tapuda kayıt düzeltilmesi davasını, tapu maliki ile mirasçıları açabilir. Bunun yanı sıra 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanununun 702. maddesinin son fıkrası gereğince ortaklardan her birinin topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği ve bu korumadan bütün ortakların yararlanabileceği öngörüldüğünden elbirliği mülkiyetinde, ortaklardan her hangi biri de tek başına tapuda miras bırakanla ilgili olarak düzeltme isteyebilir. Ayrıca bu davaların, bir başka dava nedeniyle verilen yetkiye dayanılarak açılması da mümkündür. Böyle bir yetki verildiğinde yetkiye dayanarak dava açan kişinin aktif dava ehliyeti vardır.

Tapu Sicil Müdürlüğüne husumet yöneltilerek açılması gereken kayıt düzeltme davalarında, mahkemece sağlıklı bir inceleme yapılmalı, kayıt maliki ile ismi düzeltilecek kişinin aynı kişi olduğu kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptanmalıdır. Bu saptama yapılırken de aşağıda açıklanan yöntem izlenmelidir.

1-            Düzeltilecek tapu kaydı tüm dayanakları ile birlikte getirtilmelidir.

 • Nüfus Müdürlüğünden, kayıtta geçen kişi ile aynı kimlik bilgilerine sahip bir başka kişinin kaydının bulunup bulunmadığı sorulmalı, kaydı düzeltilecek kişinin nüfus kaydı, tapu ve dayanakları ile bağlantı oluşturacak şekilde incelenmeli, gerekirse kök kayıtlar da istenmelidir.
 • Taşınmazın bulunduğu mahalde kayıt maliki ile aynı ismi taşıyan başka kişi bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
 • Istem konusunda tanık dinlenmelidir.
 • Tüm bu araştırmalar sonucu hala kesin bir kanaat oluşmamış ise, tanıklar ve varsa tespit bilirkişileri de taşınmaz başında dinlenerek keşif yapılmalıdır.

Açıklanan bu hususlar çerçevesinde yapılacak inceleme ve araştırma sonucu, tapu ve nüfus bilgileri arasında bağlantı ve tutarlılık sağlandığında davanın kabulü yoluna gidilmelidir.

Davanın niteliği gereğince, yargılama harcı ve vekâlet ücreti maktu olarak belirlenmelidir.

Tapu Sicil Müdürlüğü de yasal hasım olduğundan yargılama giderlerinden sorumlu tutulmamalıdır.

Bu ilkeler ışığında somut olaya bakıldığında;

Davacı,murisi annesi E.K’un maliki olduğu 201 parsel numaralı taşınmazda “….” yazılan adının düzeltilmesini ve mevcut olmayan baba adının “…..”olarak yazılmasını istemiştir.

Davaya konu taşınmazın tapu kaydı ve tapulama tutanağı incelendiğinde, tutanağın 2.6.1975 tarihinde düzenlendiği ve 7.10.1975 tarihinde M.K tarafından tutanağa itiraz edildiği, komisyon kararında taşınmaz A.’ye ait iken ölümü ile evlatları Ö., Y. ve A.ye kaldığı, A. de ölmekle tek kızı M.’i mirasçı bıraktığından, taşınmazda 1/3 payı bulunduğuna karar verildiği anlaşılmaktadır.

Nüfus Müdürlüğünden alman yazı cevabı ekinde 1905 doğumlu M.K ve 1934 doğumlu E.K.’a ait nüfus örnekleri gönderilmekle, tapu kayıt maliki ile aynı adlı kişinin nüfusta kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda mahkemece mülkiyet nakline sebep olunmaması için Nüfus Müdürlüğünden, davacının murisi E.K. annesi A.ye ait ana baba ve kardeşlerini gösterir nüfus aile kayıt tablosu getirtilerek tapunun oluşumuna esas tapulama komisyon kararıyla bağlantı oluşturacak şekilde inceleme yapılmalı, ayrıca davacının murisi ile aynı adlı kişinin nüfusta kayıtlı olduğu bildirilmekle, sağ ise 1934 doğumlu E.K, ölmüş ise mirasçıları çağrılarak dava konusu taşınmazda mülkiyet hakkı iddiaları olup olmadığı sorularak sonuca gidilmelidir. Tüm bu araştırmalara rağmen kesin bir kanaat oluşmadığı takdirde taşınmaz başında keşif yapılarak tapu ve nüfus bilgileri arasında paralellik sağlanmaya çalışılmalıdır.

Açıklanan hususlar nazara alınmadan eksik inceleme ve soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarı da açıklanan nedenlerle, davalı idare temsilcisinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 03.10.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

Incoming search terms:

 • tapu kaydının düzeltilmesi
 • tapu kaydının düzeltilmesi davası

29 thoughts on “Tapu Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi

 1. abdullah çelik

  tapuda yapılan hatayla ilgili bir sorum olacak. 2011 yılında aynı satıcıdan tek tapu işleminde almış olduğum 121 m2 ve 8 m2 lik 2 arsanın satış bedelleri resmi senette 121 m2 lik arsa için 18000 tl iken 1000 tl olarak 8 m2 lik arsadada 1000 tl iken 18000 tl olarak yazılmış adıma açılan şufa davası sonucundada 18000 tl ye aldığım arsayı resmi senette 1000 tl yazdığı için 1000 tl bedelle kaybetmek üzereyim. Resmi senette yapılan bu hatayı nasıl düzelttirebilirim. iyi çalışmalar diler cevabınızı beklerim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Tashih davası açarak evrakların düzeltilmesini talep etmeniz gerekmektedir. Satış belgelerine ve evraklarına dair elinizde ne varsa mahkemeye delil olarak ibraz edebilir iddianızı kanıtlayabilirsiniz.

   Reply
 2. Metin Sertbaş

  Olay:
  İsmet xxxx’ın vefatı ile 4 hissedardan 2’si reddi miras yapmış ve mal varlığı çocukları Aynur xxxx ve Metin xxxx’a ortak tapu ile intikal etmiştir. Bu 2 hissedar malvarlığını önce ortak tapu yolu ile üzerine almış ve Aralık 2013 yılında ilgili tapu harcını ödeyerek 3 bağımsız bölümü aralarında paylaşmışlardır. Bu paylaşımla 2 büro katı Metin xxxx’a, 1 Dükkân ise Aynur xxxx üzerine ilgili Tapu harçları ödenerek tescil edilmiş ve bağımsız kat tapuları alınmıştır.

  Her iki safhada da gayrimenkulün edinim biçimi (Sadece miras yolu ile) değişmemiş ek işlem olarak “mal paylaşımı amacı” ile tapuda aynı şahıslar üzerine tek tek tescil edilmiştir. Yasa maddesinde açıkça belirtilen biçimi ile şekil şartı olan “miras yoluyla intikal etme” hiçbir şekilde değişikliğe uğramamıştır. Mirasçılar dışında 3. bir şahıs işlemlerde taraf değildir. Taşınmaz malikleri değişmemiş, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmamıştır.

  Burada tespit edilen olası hatai işlem bağımsız tapuların “mal paylaşımı sözleşmesine dayalı olması” gerektiği tapu memuru tarafından söylenmeyerek “tarafların paylarını bir birine satışı” işlemine dönüştürülmesidir.

  Bu konu hakkında düşüncenizi öğrenmek isterim.

  Reply
 3. Alisan

  Merhaba,

  benim Babamin 4 adet Tarla Tapusu var ikisinde Dogum Tarihleri 1935 yaziyor bu Dogru olan Dogum tarihi
  2 Tarla Tapusunda,da 1900 Dogum Tarihi yaziyor.
  Babam bunda 3 Hafta önce Tapu Dairesine giderek bu Dogum Tarihlerini düzetmek istemistir yani Dogum Tarihin yanlis yazildigini oradaki Memura anlatmis
  Memurun babama verdigi cevap bunda bir sorun olmaz zaten diger tapularda Dogum Tarihleriniz dogru yazilmis bir sakincasi yok bütün Köylülerin Tapularinda bu mevcutur yani sonuc olarak Düzeltmemistir ne yapilmali bu Memurun böyle palavradan bir aciklama yapmasi dogrumudur veya bu Dogum Tarihin düzeltilmesi icin ila da Mahkemeye mi basvurulmali yani bu Hata Memurlardan kaynaklaniyorsa neden Düzeltilmiyor anlamis degilim eger Mahkemeye bas vurulursa Masraflari Tapu Dairesi karsiliyormu vereceginiz bilgiler icin simdiden tesekkür ederim.

  Saygilar

  Alisan

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Başvurunuzu yazılı olarak yapınız. Sözlü olarak yapılan başvurularda tabii ki memurlar bu şekilde tavır alacaktır. Yazılı olarak yapılan başvurularda sonuç alınamazsa mahkemede dava açmak zorundasınız. Mahkeme hususunda tarafımıza iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

   Reply
 4. ayşe

  merhabalar avukat bey size bir sorum olacak yıılar evvel dedemin annesine ait olan bir tarla kadastro görevlileri tapu sahibini kayda alırken tanıdık biri asıl tarla sahibinin dedesinin üzerine olduğunu söylemiş ve böyle kayda alnmış asıl arsa sahibi hukuken mirasçı durumuna düşmüş bu hata yüzünden beş mirasçı arasında gözüküyor bu sorun 40-45 yıl önce olmuş, tapu kadastroya gidip sorduğumuzda asıl tarla sahibi mirasçı gibi gözüküyor tarla dedesinin üzerinde gözüküyor ve tarla hala olduğu gibi duruyor tapu sicil hataları kapsamına girer mi bu dava yani bir dava açılsa kazanılma ihtimali var mıdır? dedemin annesi vefat edeli de yıllar oldu dolayısıyla dedem mirasçı durumuna düştün sicil kaydı hatası olarak kabul edilse bile ölmüş birine yapılan sicil hatası düzeltilir mi? umarım anlatabilmişimdir çok karışık bi durum şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dava açılması halinde ve delillerin mahkemeye sunulması halinde davanız kazanılacaktır. Tapu iptal ve tescil davası ile birlikte tapudaki hatalı sicil düzeltilir.

   Reply
 5. mehmet altunçay

  anne annemim 1931 tescilli 65 675 m2 taşınmaza 3/1 hiisesine sahip diğer iki malik farklı kişiler kurtuluş savaşı döneminde bekar olarak savaşa gidip geri gelmemişlerdir, anne annemin küçük olması münasabetiyle taşınmazın tamamını amcaları kullanmışlardır 85 senedirde onların elindedir, bu konuyo dedem ve sonradan dayılarımda çüzümleyememiş, ve öylece kalmıştır, son 3 senedir taşınmazın yaklaşık 20 milyon değere ulaşınca , uzaktan yakından bizlerle soy bağı olmayan başka ilçeden düzmece bi şekilde kendilerine ait mirasçılık belgesiyle nenemin tek mirasçıları olduğunu iddia edip ortaklığın giderilmesi davası açmışlardır ve konudan jandarma tarafından haberdar olduğumda açılan davalara müdahale edip ayrıca suç duyurusunda bulundum, anne annem hatay ın türkiyeye ilhak katılasıyla tc vatandaşlığını kabul eden her ikametgah sahibi tc vatandaşı olmuştur ve tüm hakları korunmuştur , yapılan tapu tercümesinde , tescil esnasında suriye devleti iskenderun sancağı antakya ilçesi , sadık karabiber kızı şefika şeklinde geçmiştir( 1966 da bakanlar kurulu suriye vatandaşlarının türkiyede ki haklarını alamlarını kanunla kısıtlamıştır) bu sebeple tapu müdürü anne annemi suriye vatandaşı lanse edip intikal talebimi red etmiştir, bunun üzerine tapuya tedbir taleb edip tashih davası açtım 2013 teki tapu tuzügüne istinaden usule uymamaktan davam red edildi, tapuya müracatı talep edildi, tapu tashihi red etmesinin akabinde dava açılabileceğini hakim tarafıma iletti, ve onuda muracatını yaptım beklemedeyim, bının yanında taşınmazın diğer maliklerinin mirasçıları olmaması itibariyle hazine tarafından kayum davası açılmış onada müdahale edip mliklerin mirasçıları olduğumuzu iletip mirasçılık belgelerini talep ettim, uzun ve zahmetli bir dava , ankaradan arşivden mahkemenin 3 müzzekkeresi ve alden takip istemim kararı sonucunda arşiv daire başkanlığı anne annemin tüm fransız ve osmanlı dönemine ait kayıtları fotokopi olarak gönderdi, gelen kayıtlarda her şey tamam lakin anne annemim annesi nufu mudurliğünde DUDU olarak kayıtlı iken gelen o dönemin kayıtlarında EMİNE olarak geçmektedir, tapu kaydının yaılan arapça tercümesinde diğer maliklerin baba adı farklı olan isimler ve onlarında tauda anne ve doğum tarihleri bulunmamaktadır ve diğer maliklerin arşivden bilgilerini anne annemin şuana kadar bildiğimiz annesinin adıyla talep etmiştim, oysa ANNE ANNEMİN ANNESİNİN şuan nufus müdürlüğünde kayıtlı olan annesinin adı DUDU dan farklı EMİNE çıkınca önüde bir çok zorluğun çıktığını anladım, diğer maliklerin arşivden annelirini DUDU yerine EMİNE olarakmı talep etmeliyim, bu durumda eskki kayıtlara istinaden tüm kayıt bilgileri anne adı hariç doğru olan ve uyuşan anne annemin annesinin adını değiştirmek için nüfusta isim düzeltme davasımı açmalıyım , bu konuda nasıl bir rota çizmeliyim, önerinizi umar saygılar sunarım .MEHMET ALTUNÇAY tel ile ulaşırsanız çok sevinirim 0542 7256872 email imparatorumut01@hotmail.com

  Reply
   1. mehmet altunçay

    mehmet bey fazla detaya girmedim, avukat konusuna gelince düzmece davayı açan göstermelik mirasçıların avukatı bilinen bir siyasi partinin kadın kolları il başkanı ve herkes tarafından sevilen birisi, 3 avukata dava için vekalet verdim 10 gün içinde dava ile ilgili 1 dilekçe dahi sunmamakla beraber , aradığımda telefonlarıma dahi çıkmadılar vekalet verdikten sonra nedense değişiyor bu avukatlar, bende yolun başında bana bunu yapan daha sonra neler yapar düşüncesiyle azlettim ve kendim başlattı her şeyi, öylece devam ediyorum, daha önce yazdığım yorumala ilgili önerinizi umarım, yok ben cevaplamıycam dersenizde problem olmaz , kolay gelsin.

    Reply
 6. duran erol

  Merhaba avukat bey size bir kaç sorum olacak tapuda dedemin soy ismi EROL yazılması gerekirken EROĞLU yazılmış bunun düzeltilmesi için mahkemeyemi başvurmamız mı gerekiyor ve ayrıca 4 kardeşler mirascılardan biri hayat ta degil hayatta olmuyanın eşi de vefat etti.cocuklarıda hiç olmadı mirası kimler arasında pay edilir, dedemin mirası paylaşılırken 4 degilde 3 kişi arasında mı pay edilir.Yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkurler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yazdığımız yazıyı okursanız sorunuza cevap bulursunuz. Mirasın kimler arasında pay edileceği hususunda bilgi almak istiyor iseniz iletişim bölümünden bize ulaşacaksınız ve danışmanlık ücreti karşılığında gerekli bilgiyi alacaksınız.

   Reply
 7. Ebru

  Merhaba

  Daha once evlilik yaptim bosandim ardindan 3 sene sonra 2.evliligimi yaptim.adima tapu icin mahkeme acildi fakat mahkemede ilk evliligimdeki soyadim yaziyor bunu nasil degistirebilirim kimligimde 2.evliligimdeki soyisim yazili olmasina ragmen nasil acilan davada eski soyisim yazilir.Bu herhangi bir sorun teskil edermi?

  Reply
 8. Koray

  Babamin dedesi soyadı yokken 5 çocuğu olur bunlar üç değişik soyadı alır bu Sebeb ten dolayi dedesi den babasına ve babama hiç birşey intikal etmez ne yapmalıyız

  Reply
 9. Gizem

  Merhabalar Avukat Bey,
  Başvuran kişi, kadastro tarlalarından geçerken haber sahibi olmamış, dedesinin mülkiyetinde olan yerlerde dedesi, babaannesi, dayısı paydaş gözüküyorken kendi annesi işlenmemiş. Annesinin paydaş olması gereken yerlerde tapu kütüğüne baktığımızda 1982 ve 1984 yılı tapulamaları ile “Aysel” isimli soyadı olmayan, kimin kızı olduğu yazılmayan, salt isimden ibaret biri yazılmış. Başvuran kişi bu kayıtlarda annesinin geçirilmesi gerektiğini, vefat eden annesinden de kendisine pay verilmesini istiyor. Yapabileceğimiz işlem, açılacak dava nedir acaba?

  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
 10. savaş

  Avukat bey bir sorum olacak.Bizim köye tapu 2009 da geldi.önceden paylaşılan dedemlerin paylaştığı tarlasi hatta babamlar bile paylaşmıştı neyse bu tarla dedem ve kardeşlerinin üzerine ortak yazılmış.Tabi 20 yıl önceki sartlarla şimdiki şartlar aynı değil yakından yol geçince dedemin kardesleri de imza vermiyor.Biz bu işi nasıl hallederiz en kısa zamanda ne yapmamiz gerekir?

  Reply
 11. Rümeysa

  Mrb Av.bey babam 1998 senesinde bir tarla almiş fakat ayni mevkide adamın bir arsası daha bulunmaktaymış babama yanlış tapuyu vermiş bu olay babamın arsa aldığı adam vefat ettikten sonra anlaşılıyor babam yanlış aldığı arsanın üzerine üç katlı bağ evi inşaat etmiş fakat adamın mirasçıları bu arsayı satmiş bulunmakta babam ne gibi bir durumda burayı alabilir ne kadar şansı vardır hukuken karar ne yönde olabilir teşekkürler.

  Reply
 12. RAMAZAN GÖRÜ

  Merhabalar bizim 2013 te kesinleşmiş mahkeme kararimiz olmasına rağmen isim uyusmazligi nedeni ile su ana kadar tapumuzu alamadik sebebi ise nüfus kayidinda (misto) yaziyor tapuda mustafa yaziyor ,tabi bu eskiden soyisim kanunu olmadigindan dolayı , su an halen tapuda beklemedeyiz gerekli tüm islemleri yaptik şahitler bulduk ,bizden nenemin babasinin,babasinin nüfus kayidini istediler, bizde şahsen ankara Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne giderek kaydi istedik fakat bize sadece nenemin babasinin nüfus kayidinin soy isimsiz (misto) olarak
  Kaydinin ciktigini 1920 lerden önceki kayitlarin bulunmadigi belirtildi. Bizde tapuya bu belgeyi verdik . sonra muhtara il muhabiri imzalatmak için gönderdiler , fakat muhtar sorumluluk alip imzalamam dedi . sonra tapu tarafından asliye sulh hukuk mahkemesine gönderdiler buradaki dosyayi bulduk , dosyanin tapudaki memurlar tarafından incelenecegini söylediler Hallen bir netice yok . diğer hissedarlar tapuya veri ve diğer harc lari yatirmislar fakat bize isim duzelmeden bu işlemlerin yapilamiyacagini soylediler. Kisacasi tapu islemleri neticelendiremiyor bize net bir cevapta vemiyor bu sebepten dolayı tapudan , RED istedim birkez daha inceleme yapmadan veremiyeceklerini söylediler. Sayin avukat bey , lütfen bana bundan sonra hangi yolu izleyecegim konusunda yardimci olun . saygilarimla ramazan .

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yapılması gereken işlemleri yapmışsınız. Tapunun olumlu karar vermesi gerekmektedir. Olumsuz bir karar vermesi halinde bu kararı dava konusu yapabilirsiniz.

   Reply
 13. talat çukur

  sayın avkat bey benim yıllarca düzeltemediğim bir konu var KONU- babam borcu yok vaziyette 1996 yılında vefat etti vefatından 3 yıl sonra yani 1999 yılında köyümüze tapu kadastro ğeldi yapılan çalışma sonucun da tapular çıktı ama tapu sahibi bölümüne MEHMET OGLU -MAHMUT yazılması gerekirken sehven MEHMET OGLU MEHMET OLARAK kayda ğeçmiştir işin garip tarafı nufus kayıtlarında mehmet oglu mehmet adında herhanği bir kayda rastlanmadı ve yok bu nedenle ADA 258 PARSEL 75 -15649 metre kare olan ve içinde ev ve çardak vs bulunan 50 yıllık babam mahmut çukura ait olan taşınmazın başka bir vatandaşın borcu na istinaden yani taşınmazla hiç bir alaksı olmayan ali oglu mehmet çukur un borcu nedeniyle konya /altınekin ilçesi inde cebri icra yoluyla satılarak biz varislerin madur olmasına sebebiyet olmuştur maddi durumum olmadıgı için avkat tutamadım 4 sefer mahkemeye verdim yanlış verdiğim için hepsi red geldi bu konu nasıl düzelir bana allah rızası için bir bilgi verirsen çok memnun olurum konya asliye hukuk mahkemesine vermiştim gerekçeli kararında zaman aşımı geldi burda yolsuzluk var nasıl zaman aşımına ğiriyor anlamadım özetle dosyada borçlunun tapuyla alakası yok tapu sahibinin borçluyla alaksı yok saygılarımla cevabını bekliyorum NOT – iletişim gsm iledir 05455351961-05312195987 – saygılarımla

  Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir