Ölümlü Trafik Kazaları Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

By | 28 Kasım 2013

Trafik Kazaları Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davaları

Ölümlü trafik kazaları ve yaralamalı trafik kazaları, ülkemizde sıkça yaşanan kazalardır. Nitekim trafik kazalarının sayısı her yıl binlerle ifade edilmekte, ölen kişilerin sayısı da binleri bulmakta hatta geçmektedir. Bu trafik kazaları neticesinde kişiler ölmekte, geride bıraktığı aileleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler mağdur olmaktadır. Özellikle ölümlü trafik kazalarında ölen kişinin yakınları büyük bir destekten yoksun kalmakta, manevi açıdan da tatmini zor acılar yaşamaktadırlar. İşte bu nedenle trafik kazaları neticesinde ölen şahısların yakınlarının başvurularıyla maddi ve manevi tazminat davaları açılmakta, bu davalarda ölen kişinin yakınlarının bir nebze de olsa tatmin edilmesi amaçlanmaktadır. Şimdi açılacak maddi ve manevi tazminat davasına ve sürece ilişkin açıklamalarda bulunacağız.

Trafik Kazalarında Sorumluluk Kimdedir ?

Maddi hasarlı trafik kazaları, sürücülerin kendi aralarında uzlaşması ile çözümlenmektedir. Fakat yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının varlığı halinde hukuki süreç başlayacak ve Savcılık Makamı, olayın suç teşkil etmesi nedeniyle gerekli tahkikatı yapacaktır. İşte soruşturması başlanan kazada kusur oranlarının belirlenmesi Bilirkişiler aracılığı ile olmaktadır. Bilirkişiler düzenledikleri raporlarda kusurun hangi sürücüde olduğunu belirlemekte, bu husus da maddi ve manevi tazminat davaları aşamasında önem taşımaktadır.

Karayolları Trafik Kanunu, kaza halinde kimlerin sorumlu tutulacağını ve hangi nedenle sorumlu tutulacaklarını düzenlemiştir. Buna göre ;  ‘bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motolu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur’.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesi doğrultusunda bir kazanın meydana gelmesi halinde hem sürücü, hem de araç sahibi hem de aracın bağlı olduğu şirket (teşebbüs) sahibi sorumlu olacaktır. Bu şahısların sorumlu olabilmesi için kanunun aradığı şartlar şu şekildedir :

 • Şahsa veya malına zarar gelmiş olmalı
 • Bu zarar trafik kazası nedeniyle meydana gelmiş olmalı
 • Kaza, Motorlu bir aracın işletilmesi nedeniyle meydana gelmiş olmalı
 • Zarar ve trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır.

İşleten, Teşebbüs Sahibi Kavramları

Karayolları Trafik Kanunu, işleten ve teşebbüs sahibi kavramlarından bahsetmektedir. Aynı kanunun 3. maddesine göre işleten ; ‘araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir’ şeklinde tanımlanmıştır. Daha basit tabirle trafik sicilinde veya trafik belgesinde araç sahibi olarak görünen kişi işleten sayılacaktır. Fakat uygulamada araç her zaman malik tarafından kullanılmamaktadır. İşte bu nedenle araç üzerinde hakimiyeti bulunan ve aracı bifiil kullanan kişi de işleten sayılacaktır.

Yine kanun maddesinde teşebbüsten bahsedilmiş olup teşebbüs sahibi kavramı için özellikle otobüs firmaları ve nakliyat firmaları örnek gösterilebilir. Nitekim bir otobüs firmasına ait aracın trafik kazasına karışması halinde o firma sahibinin de sorumlu olacağı açıktır.

MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT

Trafik Kazası Nedeniyle Ölüm ve Yaralama Halinde Maddi Tazminat

Trafik kazası nedeniyle kişinin ölümü halinde Türk Borçlar Kanunu doğrultusunda bazı tazminat kalemlerin talep edilebilmesi gündeme gelecektir. Ölümlü trafik kazası neticesinde ilgililerinin talep edebilecekleri tazminatlar şu şekildedir :

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • Cenaze ve Defin Giderleri
 • Tedavi ve Hastane Giderleri (ölmeden önce bir süre tedavi görülmüşse)
 • Aracın Zararının Giderilmesi

Trafik kazası nedeniyle kişinin ölmesi halinde yukarıda sayılan tazminat hususları talep edilebilecektir. Bu hususların en önemlisini destekten yoksun kalma tazminatı oluşturur. Nitekim kişinin ölümü ile birlikte geride bıraktığı kişiler (anne, baba, çocuklar, kardeş vb. yakınlar) ölen kişinin desteğinden yoksun kalacak, belki de hayatlarını idame etmekte zorlanacaklardır.

Trafik Kazası Nedeniyle Ölüm ve Yaralama Halinde Manevi Tazminat

Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinde trafik kazalarından doğacak zararlara ilişkin açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında Borçlar Kanunu’nun haksız fiile ilişkin hükümlerinin uygulanacağından bahsedilmektedir. Buna göre Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesine göre manevi tazminat ; ‘bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda zarar görene uygun bir miktar paranın ödenmesi’ anlamını taşımaktadır. Bu nedenle trafik kazası nedeniyle yaralanan kişilerle birlikte ölen kişinin mirasçıları manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Cismani zarar olarak adlandırılan bu husus vücut bütünlüğüne karşı verilmiş zararı ifade etmektedir. Cismani zararın kapsamına kişinin ruh bütünlüğünün ihlali, sinirsel bozukluklar gibi haller de girmektedir. Nitekim trafik kazası neticesinde annesini, babasını, kardeşini veya eşini(karısını) kaybeden kişiler manevi açıdan zarara uğrayacak ve cismani zarar kapsamına dahil edilecektir.

Manevi tazminat talep edilebilmesi için bazı şartlar söz konusudur. Bunlar :

 • Trafik Kazası olmalıdır
 • Trafik kazası neticesinde bir zarar meydana gelmelidir
 • Zarar ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır
 • Eylem, hukuka aykırı olmalıdır

Bu şartların haricinde bazı özel şartların da varlığı söz konusudur. Bunlar :

 • Trafik kazası neticesinde cismani bir zarar olmalıdır (ölüm veya yaralanma)
 • Davayı ölenin yakınları veya zarara uğrayan kişi açmalıdır.
 • Yukarıda bahsedilen şartlar neticesinde manevi tazminata hükmedilebilmelidir.

Trafik Kazası Neticesinde Açılacak Manevi Tazminatın Talep Şekli

Ölümlü trafik kazalarında açılacak manevi tazminat davalarında, manevi tazminat talebi dava açılışında belirlenmeli ve manevi tazminat bedeli iyi irdelenmelidir. Türk Hukuk Sisteminde, manevi tazminatın tekliği ilkesi geçerli olup kişiler dava sürecinde taleplerini arttıramayacaktır. İşbu nedenle manevi tazminat talepleri için kısmi dava söz konusu olamayacak ve dava sürecinde ıslah yolu ile manevi tazminat talebi arttırılamayacaktır.

FAİZ

Maddi Tazminat Davasında Faiz (Trafik Kazası Nedeniyle)

Trafik kazası nedeniyle açılacak maddi tazminat davasında faiz Türk Borçlar Kanunu’nun genel kurallarına göre talep edilecektir. Nitekim haksız fiile dayanarak açılacak maddi tazminat davasında faiz başlangıç tarihi haksız fiilin meydana geldiği tarih olacak, yani trafik kazasının meydana geldiği tarih olacaktır. Maddi tazminat için faiz istenmesi halinde bu husus açıkça talep edilmelidir. Aksi halde mahkeme bu yönde karara varmayacaktır.

Manevi Tazminat Davasında Faiz (Trafik Kazası Nedeniyle)

Ölümlü/yaralamalı trafik kazası neticesinde açılacak manevi tazminat davasında manevi tazminat için trafik kazasının gerçekleştiği tarihten itibaren faiz istenebilecektir. Yine maddi tazminatta olduğu gibi burada da davacı kişi bu talebini açıkça belirtmelidir.

ZAMANAŞIMI 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesine göre ‘motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar’ demektedir. Türk Borçlar Kanunu’nun da 72. maddesi aynı doğrultuda olup 2 ve 10 yıllık zamanaşımı süreleri düzenlenmiştir. Şayet ceza hukuku anlamında suç teşkil eden bir fiil söz konusu ise ceza kanunları daha fazla zamanaşımı süresi öngörüyorsa bu süre uygulanacaktır.

GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME      

Ölümlü/Yaralamalı trafik kazaları neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülecektir. Bunun yanı sıra davalının sıfatı ve kazanın meydana gelişine göre teşebbüs sahiplerinin devreye girme durumu hallerinde Asliye Ticaret Mahkemeleri de görevli olacaktır. İşbu nedenle görevli mahkemenin tayininin somut olaya bakılarak yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Ölümlü/yaralamalı trafik kazaları neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemelerinde görülecektir. Fakat Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesine göre ‘motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya sigorta sözleşmesini yapan acentelerin bulunduğu yer mahkemelerinde birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir’ denilmektedir. İşbu nedenle davacı şahıs, davasını dilediği yetkili mahkemede açabilecektir.

TRAFİK KAZALARI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Ölen Kişinin Ailesi (Yakınları) Manevi Tazminat Talep Edebilir mi ?

Trafik kazası neticesinde ölen şahsın yakınları da manevi açıdan yıpranmış ve tatmini zor acılara sevkedilmiş olacaktır. Nitekim ölen kişinin geride bıraktığı çocuğu, eşi ve kardeşleri olabilir. Bununla birlikte kişilerin annesi veya babası da trafik kazasında ölmüş olabilir. Tüm bunlardan ötürü mirasçıların manevi tazminat açma hakkı söz konusu olacaktır.

Yine trafik kazası sonucu ölen dede ve/veya büyükanne (anneanne, babaanne) için de torunları manevi tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptirler.

Trafik Kazası Nedeniyle Annemi, Babamı, Çocuğumu, Kardeşimi Kaybettim. Ne Yapabilirim ?

Trafik kazası nedeniyle bir yakınınızın ölmesi sonucunda sizler manevi açıdan yıpranacak ve tarifi imkansız acılar yaşayacaksınız. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere cismani zarara uğrayacak ve zararınızı tatmin etmek için manevi tazminat davası açmaya hak kazanacaksınız. Trafik kazası nedeniyle bir yakınınızı kaybetmeniz halinde Hukuk Büromuz ile irtibata geçmeniz ve detaylı bilgi almanız yerinde olacaktır.

Trafik Kazası Nedeniyle Ölen Yakınım Tam Kusurlu Çıktı. Tazminat Alabilir Miyim ?

Trafik kazası neticesinde ölen kişinin tam kusurlu (8’de 8 kusurlu), daha fazla kusurlu veya eşit kusurlu olması halinde yakınlarının tazminat hakkı bulunmaktadır.

Diğer Önemli Sorular

Siz müvekkiller, bazı hususlarda sıkça sorular sormakta ve yanıt aramaktasınız. Trafik kazaları nedeniyle ölüm halinde özellikle kusur oranları, bilirkişi raporları ve karşı tarafın Zorunlu Mali Trafik Sigortası ve Kasko belgelerinin olup olmaması hususunda bilgi aramaktasınız. Tüm bu hususları burada yanıtlamak mümkün olmadığından ötürü Hukuk Büromuz ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.

İletişim İçin Tıklayınız.

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Avukat Aracılığıyla Takibi (Trafik Kazası Nedeniyle)

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının takip edilmesi ve maddi-manevi tazminat davası açılması süreci teknik detayları barındırmaktadır. İşbu nedenle Türkiyede başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere ölümlü trafik kazalarında her ilde bulunan avukat meslektaşlarımızla size hukuki destek sağlama amacındayız. Ölümlü trafik kazası neticesinde açılacak davalarda Hukuk Büromuz ile çalışmak arzusunda olan siz müvekkillerimiz için vekaletname bilgilerimiz için ;

Vekaletname Bilgileri İçin Tıklayınız.

Incoming search terms:

 • ölümlü trafik kazalarında manevi tazminat
 • trafik kazasında manevi tazminat

160 thoughts on “Ölümlü Trafik Kazaları Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

 1. mahmut özden

  slm ben 1 yıl önce tırın altın da kaldım ve sol kolumun dirseyin de pilatin taktılar tazminat alırmıyım ve nekadar zamanımı alır

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Mahmut Bey olayın meydana gelişi ve kusur raporları önem taşımaktadır. Şayet ceza dosyasına dair içerikleri bizlere ulaştırırsanız daha sağlıklı yardımcı olabiliriz.

   Reply
   1. ömer atay

    Ahmet adlı şahıs şirket arabası ile şirket işi için yolcu olarak
    yola çıkmış.Şoför koltuğunda Mehmet adlı şahıs var.
    Trafik kazası olmuş.
    Ahmet ölmüş,Mehmet Sağ.
    8/8 kusur Mehmet’e verilmiş.

    Ahmet’in karısı SGK’ya tazminat için başvurmuş.
    80,000,00 TL.ölüm tazminatına hak kazanmış.

    Ayrıca Zorunlu Mali Trafik Sigortasından dolayı Commercial Unioun adlı şirket
    Poliçede Trafik kazası üst limiti olan 40,000,00 TL.yi ödemiş.

    SGK Sigorta Şirketine dava açmış.Rücu davası.
    Commercial Unioun’a bu parayı bana ödeyeceksin demiş.

    Görev:
    1)SGK’nın ödediği tazminattan Sigorta Şirketinin ödediği tazminat düşer mi?
    2)SGK’nın ödemesi gereken tazminat tutarı ne kadardır?

    Reply
    1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

     Merhaba,

     Burası vatandaşlara fayda sağlamaya çalıştığımız bir avukat sitesi. Siz tarafımıza ‘görev’ yazarak soru soramazsınız.

     Reply
 2. mehmetemreulusoy Post author

  Mahkemedeki kusur oranlarına göre dedenizin ölmesine neden olan sürücü ve varsa diğer ilgililer taksirle adam öldürme suçundan yargılanacak ve ceza alacaklardır. Bu suçtan dolayı ceza almaları halinde verilecek ceza para cezasına çevrilemeyecek fakat hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilebilecektir.

  Reply
 3. osman capar

  Slm ben ve bir arkadaşim işe gitmek için yola çıktık. Akşam saatleriydi arac benim adima deyil yanliz surucu bendim.seyir halindeyken onumuze yola çikmiş başiboş uc eşek çikti hernekadar vurmamaya çalişsamda vurdum ve araba etrafinda donup takla atti.trafikin tuttuğu raporda hicbir şekilde kusur yok demiş .ve malesef yanimdaki arkadaşim vefat etti.bende yaralandim.burda benim ve rahmetli arkadaşimin ailesi trafik sigortasindan ne şekilde yararlanabiliriz.herhangi bir maddi manevi tazminat alabilirmiyiz .ve bu kazada bana bir sıkınti çıkarmı.tsk ederim

  Reply
 4. emre

  merhabalar 02.07.2014 tarihinde e 5 üzerinde ilerler iken makas atan ve sonrasında metrobüs bariyerlerine çarpıp hakimiyeti kaybetti ve dönmeye başladı bende bu araca yan tarafından vurdum aracımda cıddı bı hasarım var aracta oğlum ve eşim de vardı oğlum yaralandı ölümlü ve yaralanmalı tutanaği tutuldu.şikayetçide oldum.ayrıca maddı ve manevi tazminat davası açmak ıstıyorum bunu hemen açabilirmiyim. zamanı varmıdır telefonum: 0546 884 0026 bilgilendirirseniz sevinirim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanızı açmanız için hiçbir sakınca yoktur. Fakat savcılık dosyasındaki kusur raporları önem taşımaktadır. Şayet kazanın meydana gelmesinde veya zararın oluşmasında sizin kusurunuz söz konusu ise tazminat hakkınız olmayacaktır.

   Reply
 5. ozcan ergen

  Kolay gelsin benim bir sorum olacak 1 ay önce eniştem ablam ve iki yiğenimi trafik kazasında kaybettik eniştem aracıyla gıden kamyona rakadan çarptı ve bütün kusurları eniştemde buldular. geride kalan babası annesi var birde bizler varız herhangi bir tazminatı alabilirmiyiz bu durumda kolay gelsin

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Kusurun eniştenizde olması alınacak tazminatlarda rücu davası açılarak yeniden sizlerden alınabileceği anlamını taşır. Bu nedenle çok teferruatlı bir süreç ve mirasın reddi gibi hususlara girilmesi gerekmektedir. Kusurun sizde olması nedeniyle yalnızca sigortaya başvuru yapmanız yerinde olacaktır.

   Reply
 6. fatih

  merhaba ben 9 ay önce bi kaza yaptım düz yolumda giderken önüme aniden bi arac karsı sokağa girmek için önüme geldi ve çarptım karsı taraf yaralandıama polisin tuttugu tutanakta ben haklıyım ve tremerdedeben haklı çıktım fakat karsı taraf beni yaralanmalarına sebeb olmaktan dolayı mahkemeye vermiş ilk dava oldu davacılar mahkemeye gelmediler.avukatımda bilirkişi raporu istedi.benimde hakkımda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemi var davada bana nasıl bi karar çıkar.ve bilir kişi ücretini benmi ödiyeceğim.teskkürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Avukatla takip edilen dosyalarda meslek etiği gereği yorum yapmamaktayız. Lütfen avukatınıza danışınız.

   Reply
 7. saliha kocaman

  lütfen yardımcı olurmuusunuz? benm babam trafik kazası sonucunda sakat kaldı yani ayağına platin takıldı 2 tane. bi sigorta acentasına tazminat başvuru yaptı ve daha sonra vefat etti fakat kaza sebebiyle vefat etmedi. kalp krizinden vefat etti.ve sigorta acentası bu parayı bizim alamayacagımızı söylüyor.cünkü bu para vefattan sonra cıkmış.ama sonucta bu babama tanınan bi hak değil mi? her şekilde bundan varisleri faydlanamıyormu? bize bir oyun yapılmasından şüphelenyoruz lütfen bilgilendirir misiniz??

  Reply
 8. Halil

  Merhaba Emre Bey. Ben yaklasik 2 ay once trafik kazasi gecirdim. Viraj alirken direksiyon hakimiyetini kaybettim ve orta refujden karsi yola gectim. Karsi yoldan gelen aracla carpismam sonucu yanimdaki arkadasim vefat etti. Ben agir yaralandim. Trafik raporuna gore 8/8 kusurlu ciktim. Kazadan 3 gun sonra gozlerimi actigimda kazanin oldugu gun kanimda 0.78 oraninda alkol bulundugunu soylediler. Oysaki o gun sadece enerji icecegi icmistim. Arkadasimin ailesinin davaci oldugunu ogrendim. Bundan sonraki surec nasil isler benim adima? Simdiden tesekkur ederim.

  Reply
 9. halil

  slm babam 2007 de tek taraflı trafik kazasında hayatını kaybetti uyuyarak kaza yaptı biz manevi tazminat alabilirmiyiz 5437854525 cevabınızı bekliyorum teşekür ederim

  Reply
 10. Eyüp malat

  merhaba;

  2 ay önce kamyonumla kavsagı dönerken sol serıtten gelen bır arac kamyonumun kasasına carptı.hızlıydı duramadı fren ızlerıde vardı.karsı taraftakı surucude bırsey yoktu fakat yanında bulunan kızının gögsu frenin etkısıyle aracın konsoluna carptı.hastane raporlarında 3 cm kırık olusturabılıcek ama hayatı bır etksıı olmadıgınıı yazmıslar.saglık durumu iyi yazmıdlar.daha sonra ıfadeleremız alındı karsı taraf uzlasmak ıstedı ben ıstemedim.ben araclarının maddı zararını sıgorta aracılıgıyla hallettım.memleketıne gönderdım araclarını.daha sonra benden bı mebla para ıstedı bende vermedm.sonrasında bana dava acmış ve bu pazartesi durusmam var.evraklarda benım kontrolsuz kavsagı dondugum ve karsı tarafıda kontrolsuz hız yaptıgı yazıyor.sonuç ne olur acaba ?ben kendımı ne sekılde savunabılırım karsı taraftakı kız gogsunu konsola carpıyorsa emnıyet kemerı takmadıgını gösterır carpmamak için 3.serıte gectım demıs ama fren ızlerı 1.seritte bu sekılde kendımı savunabılırmıyım cavaplarınızı beklıyorum.şimdiden tesekkürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Bilirkişi raporlarında kazanın meydana gelmesinde kusurun kimde olduğu yazar. Bu nedenle rapora ve dosyanıza bakılması gerekiyor. Raporların hatalı tutulduğunu iddia ediyorsanız mahkeme hakiminden dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini isteyebilir, mahallinde keşif yapılmasını isteyebilirsiniz.

   Reply
 11. bilal

  Merhaba

  Dun arkasasima motorla giderken araca carpti aracin sahibi once indi arkadasima bakti ve sonra da arabaya binip kacti ve sonrasinda geri emniyete teslim olmus arkadasimn sadece ayak bilegi kirildi ve baska biseyi yok arkadasimin dedigine gore alkolluydu veya baska bisey icmis diyodu kan testi ve darp raporu almis aracin sahibi alkollu veya baska bisey olsaydi emniyet yarim saat sonra burakirmiydi arkadasim tazminat davasi acanilirmi surumu kaybettim naptimi bilmedim arabaya bindim ve sonra arabayi boyere buraktim nereye buraktigimida bilmiyom ve sonra kendime gelince direk emniyete geldim demis sizce mahkemede ne olur cevabiniz icin simdiden tesekkur ederim

  Reply
 12. büşra

  benım bir sorum olacak … bnm eşim şerit ihlali nedeniyle kazada %70 suçlu cıktı fakat kaza yapan karsı taraf ehlıyetsız motorsıklet kullanıyrdu… karsı taraf gecıcı yaralandı maddı ve manevı tazmınata mağdur kaldık… rakam cok yüksek hafifletme gbı bı hakkımız var mı ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Şayet temyiz süreniz kaçmamış ise dosyanızı temyiz edebilirsiniz.

   Reply
 13. MAHMUT

  SLM BEN 2002 YILINDA BİR TRAFIK KAZSI SONUCU YÜZDE52 SAKAAT KALDIM DAVA AÇARSAM ZAMAN AŞİMİNA UĞRARMİ SAYGILARIMLA BILGNZE ARZ EDERİM

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Maluliyet raporunuz ne zaman elinize ulaştı ?

   Reply
 14. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Zamanaşımı 10 yıldır. Bu nedenle yüksek ihtimalle dosyanız zamanaşımına uğramıştır. Yine de evraklarınızı incelemekte fayda var.

  Reply
 15. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Yapılmış olan kazaya dair tutanaklar ve bilirkişi raporları önem taşır. İlgili raporları tarafımıza ulaştırabilirseniz yardımcı olabiliriz.

  Reply
  1. Abdurrahman göçer

   Emre bey bundan 5 ay önce babamın kullanmış oldugu 100 cc lik motor başka bi araçla çarpıştı babam hayatını kaybetti ama trafik tutanaginda 8 de 8 babama suç vermiş ama dava halen devam ediyo karşı tarafın hızlı geldiği frene basmadigi vs ne yapmamız lazim

   Reply
 16. ibrahim

  iiide hocam yukarda bi yorumunuz dikkatimi çekti , 8/8 haklı iseniz manevi tazminat davası açabilirsiniz die birine yorum yapmışsınız..ben bi tarfik kazasında 8/8 haklı iken davayı kaybettim bunlarıda söyleyin lütfen insanlara umut verip paralarını alıyosunuz sonra kaybettik diyorsunuz

  Reply
 17. cetin

  merhaba
  ben tek tarafli kaza yaptim yanimdaki bir kisi oldu iki kiside yaralandi kanimda uyusturu madde cikti
  olen kisininde kaninda uyusturucu madde vardi ve asiri alkolluydu adli tip raporlarinda bunlar cikti maddi tazminat taleb edebilirlermi ailesi benden
  cevaplariniz icin tesekkur ederim.

  Reply
 18. ercan

  Merhaba
  10.2.2015 tarihinde trafik kazası geçirdim dört yol’da karşı taraftaki adam kirmizi ışıkta geçip 130 km hızla bana vuruyor mobese kamerlarindan görüldüğü gibi %100 karşı taraftaki adam suçlu çıkti o yüzden aracimin masrafını karşı tarafın sigortası karsiyalayackti sigorta da aracimi perte çıkardı karşı tarafta hiç bir yaralanma Yok ama benim başıma 3-4cm kesik olduğundan 6 tane dikiş atildi böyle bi durumda ben hakkımı nasıl araya bilirim daha hiç bir mahkeme dayı olmadı…

  Reply
 19. isimsiz

  Merhaba, geçen ay minübüsle tırın dorsesine çarptık. dayım ve ablam olay yerinde vefat etti. 7 kişi yaralıyız. tutanaklarda hız ve şerit ihlali tıra verildi. haklarımız nelerdir ? tahmini ne kadar ceza alır ? lütfen yardımcı olur musunuz ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Sizlere mail attık fakat ulaşmamış olabilir. Her ihtimale karşı internet sitemizde yer alan iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

   Reply
 20. mutlu aydın

  selamlar 2013 7 ayda tek taraflı kaza yaptık uyumadan dolayı pazarcılık yapıyoruz izmir dikili pazarına giderken yanımızdaki sigortalı çalısan kardesimize beline 8 platin takıldı trafik sigortasından para alabilirmiyiz.not işe gittiğimiz için iş kazası gösterdik ne yapabiliriz tesekkür ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Savcılık dosyası ve diğer evrakların tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Burada kusur tahminimce sizlere verilmiştir ve bu nedenle tazminat alabilmeniz mümkün görünmemektedir.

   Reply
 21. MURAT YALÇIN

  benım kardeşim aracı ıle e5 de ilerlerken talı yone gırmek ıçın sınyalverıp talı yola gırmıs bu arada talı yolagıren motorsıkletlı yanlış gırdın dıye e 5 e tekrar gırmek ıcın ters yonde e5 e ılerlerken bu sırada talı yone gırmekte olan kardesım ters yonden gelen motorsıkletlıye çarpmış ve moorsıkletlı surucu yaralanmı kaza tutanagında 8/4 kardesıme 8/4 matorsıkletlıye vermı motorsıkletlı kışı kardesıme hem ceza davası hemde maddı manevı tazmınat açmış bu davaları bıze karsı kazanırlarmı ne yapmamız gerekır 0546 521 12 84

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Karşı tarafın dava hakkı olduğu kadar sizin de dava hakkınız var. Siz de maddi ve manevi olarak tazminat talep edebilirsiniz.

   Reply
 22. melike

  Merhaba avukat bey, sorularimizi yanitladiginiz icin oncelikle tesekkur ederim. Ben 1.5 ay once yaya halde yolun kenarindan giderken (kaldirim yok) karsi yonden gelen arac bana carpip bacagimi kirdi, farkedince durdu hastaneye goturdu, ilgilendi. Sucun onda oldugunu kabul etmis. İki ameliyat gecirdim, platin, vida takildi. Alti ayda ancak yuruyebilecegim. Sikayetci oldum sahistan. Doktora ogrencisiyim,calismiyorum. İs basvurulari yapiyordum, tez yaziyordum, osym sinavlarina hazirlaniyorum. Bunlardan geri kaldim. Annem hasta ve o halde bana bakiyor. İssiz oldugum icin odenecek tazminat (ödenecek mi gerci bilmiyorum ama) bunlari goz onune alir mi yoksa sadece asgari ucret uzerinden yuruyemedigim aylarin bedeli mi odenir? Taksi ucretleri icin makbuz biriktiriyoruz, buna gerek var mi? Ve mahkeme tahmini ne zaman olur acaba(olay 15.02.2015) ? Yardimci olursaniz cok cok tesekkur ederim. İyi gunler

  Reply
 23. gökhan

  Merhabalar avukat bey, 10 gün önce 8 yaşındaki kardeşim okulun kapısından çıkıp karşıdan karşıya geçerken yolcu minibüsü çarptı ve hayatını kaybetti. Kamera kayıtlarında Arabalara Kırmızı ışık yanarken bütün arabalar duruyor kardesim karşıya geçerken yolcu minibüsü çok hızlı şekilde geliyor kırmızı ışıktan geçmek suretiyle kardesime çarpıyor. Üstelik olay yerinden kaçıyor aracını terk ediyor. Daha sonra tutuklanıyor. Sürücü polis tutanaklarına göre yüzde yüz kusurlu bulunuyor. Size sorum biz kime karsı maddi manevi tazminat davası açacağız. Sürücüye karşı mı minibüsün ruhsat sahibine mi yoksa bunlar özel bir şirkete çalışıyorsa ona mı yoksa aracın sigorta sirketine mi? Maddi manevi tazminat davasi birlikte acılabiliyor mu? Ayrıca tazminat miktarının sınırlaması var mı ne kadar talep edebiliriz? Bilgi verirseniz seviniriz.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanız için sizlere mail attık fakat tarafımıza herhangi bir dönüş olmadı. Lütfen iletişim bölümünden bize ulaşınız.

   Reply
 24. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Kusur yüksek ihtimalle babanızdadır ve tazminat hakkınız doğmayacaktır. Sigortaya başvuru yaparak detaylı bilgi alabilirsiniz.

  Reply
 25. OKTAY ARAS

  SLM 2014 EYLÜLDE BİR MOTORSİKLET KAZASI GEÇİRDİM ALT ÇENE, DAMAK, BURUN VE ELMACIK, KEMİĞİM KIRILDI YÜZÜMDE PLATİN VE VİDALAR VAR KUSUR KARŞI TARAFTA 17 YAŞINDA BİR ÇOCUK ONUN MOTORSİKLETİNİN SİGORTASI VE HİÇ BİR EVRAĞI YOK.BENİMSE HER EVRAĞIM MEVCUT AMA MOTORUN DEVRİNİ YENİ ALDIĞIM İÇİ SİGORTASI ESKİ SAHİBİNİN ADINA GÖRÜNÜYOR TAZMİNAT ALMA HAKKIM VARMI TEŞEKÜR EDERİM ŞİMDİDEN

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Zarar gören olarak tabii ki tazminat hakkınız mevcut. Dava açmak arzusunda iseniz iletişim bölümünden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

   Reply
 26. melek

  27 aralik 2013 tarihinde nisanlimin kardesi olumlu kaza yapti. Olen kiz 16 yasindaydi. Kazayi yapan surucu alkollu cikmistir.Kazayi yapan arac nisanlimin ustunedir kazayi yapan kardesi hapiste yaklasik 4 ay kaldiktan sonra disarda durusmalari gorulmustur suandada askerdedir kendisi. Maddi manevi tazminat davalari acilmistir. Ayni zamanda sigorta sirketi aileye odeme yapmistir. Simdi arac nisanlimin uzerine oldugundan ve kazayi yapan kardesi askerde oldugundan butun suc kazayi yapmayan nisanlima kalmistir. 2 gun once gorulen davada maddi manevi tazminat davasini talep etmislerdir odeyemedigi takdirde 6 ay hapis cezasina carptiralacagi soylenmistir nisanlimin. Kazayi yapan kisi olmasa bile nisanlimi bu sekilde cezalandirabilirlermi nasil bir yol izlemeliyiz. Tesekkurler…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Araç sahibinin sorumluluğu vardır. Yapmanız gereken işlem bizden veya başka bir avukattan hukuki destek almak olacaktır. Şayet bizden hukuki destek talep ediyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 27. Hüseyin KARAYEL

  2009 yılında kaza yaptım. 8/8 kusurluyum. yaklaşık 30.000 tl civarında manevi tazminata mahküm edildim. ödemekteyim. dosya yargıtayda. kaza tarihinden yerel mahkemenin sonuçlanıncaya kadar (2009-2013 arası) faizi için ayrıca mahkemeye verildim. faiz hesaplanmadığı için mahkemenin gerekçeli kararına verilen sürede itiraz edilmemiştir. itiraz etmediği halde faiz için ayrıca dava açabilir mi? manevi tazminatta faiz ne zaman başlar. olay tarihi mi, yoksa karar tarihi midir.. bunu için ne yapabilirim.

  Reply
 28. firat

  Merhaba
  2012 yilinda tek seritli yolda giderken onumdeki aracin ani fren sıkmasi sonucu duramadim arkadan carptim 5 metre fren izi benim 7 metre fren izide karsi tarafin gosterilmis.sol dirsegim kirildi üc ameliyat gecirdim hem fiziksel hemde manevi zarara ugradim.magduriyetimi giderebilecek devletimizin bi sigorta kurumu vardi cift tarafli kazalarla ilgili yardimci olurmusunuz. Simdiden tesekkurler.

  Reply
 29. Murat

  Mrb esım kaza gecırdı 2 arac yarıs yaparken dıreksıyon hakımıyetını kaybedıp esımın arabasına carptı manevı tazmınat hakkı varmıdır tskler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kusur oranlarına bakmamız gerekiyor. İlgili evrakları tarafımıza ulaştırırsanız sizlere yardımcı olabiliriz. Lütfen iletişim bölümünden bize ulaşınız.

   Reply
 30. SİNAN

  merhabalar ben 2013 bir trafik kazası yaptım ve suanda bana karsı tazminat davası açmışlar. Yanlız karşı taraf 8/6 suçlu ben ise 8/2 suçluyum bana karşı acılan davadan herhangi bir sıkıntı yasarmıyım ve bana dava acan kişilere bende karşıt dava aça bilirmiyim benim kazadaki kusurum 8/2 olay yeri inceleme raporlarındada yer alıyor ayrıca karsı tarafın 8/6 suçlu olması ve ters şeritten gelip benim aracıma parçarak ölüme sebebiyet vermişlerdir. Bu konuda yardımızı bekliyorum. TEL.0530-526-58-67

  Reply
 31. isa

  Merhabalar.. Ben 18 Mayıs 2015 de Araç satın aldım. Bugün aracı geri geri satmak istediğimde noterde aracın uzlaşma bürosu tarafından 26 Mayıs 2015 tarihinde rehin konduğu için satamadım. Dosya numarasından baktığımda aracın 18 Nisan 2015 tarihinde ölümlü kazaya karışmış olduğu ve bundan dolayı uzlaşma bürosu tarafından tedbir konduğunu öğrendim. Adliyeye gidip uzlaşma bürosu savcısından ayrıntılı bilgi alamadım. Bu tedbir 1 ay geçerli mahkeme kararı uzatmaz ise kalkar dedi. Aracı satan kişiye ulaştığımda ise ben aracı satarken problem yoktu şimdiki problem beni ilgilendirmez diyor. Bu konuda mağdurum, ne yapmam gerekiyor.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İlgili rehin işlemi satın almadan sonra olmuş. Bu nedenle yapılan işlem usüle aykırıdır. Gerekli başvuruları yapmak için iletişim bölümünden bize ulaşınız.

   Reply
 32. engin molla

  Es selamun aleykum berakatu Öncelikle Hayırlı Cumalar. 04.04.2014 de Erkek kardeşim kendi motoruyla tek taraflı kaza yaptı yolda giderken tekerleği mıcıra kaptırıyor yol kenarında duran kayaya çarpıp 5 metre yola fırlıyor beyin kanaması geçiriyor. Ambulan gelip aldı hastaneye kaldırdı beyin amaliyatı oldu bilinci kapalıydı 16 gün yogun bakımda yattı 21.04.2015 de vefat etti. Mekanı Cennet olsun inşaAllah. Kardeşimin ehliyeti yoktu ve alkollüydü jandarma geldi raporu düzenledi suçu kardeşimde buldu ve reddi miras açtık lakin geç kalmışız belli süresi varmış şuan kardeşimin borçları var avukatla uzlaşamıyoruz motoru taksitle almıştı eniştem kefildi evine acize gelceklermiş size şunu sormak istiyorum karayolundan veya sigorta şirketinden tazminat alabilirmiyiz yada ne yapmamız gerek Teşekkürler.

  Reply
   1. engin molla

    anladım Mehmet bey Teşekkür ederim cevap verdiğiniz için size birşey daha sormak istiyorum. Babam 2011 de motorla çift taraflı kaza geçirdi jandarma 8/8 babamı haklı gördü ve biz 1 yıl olduktan sonra sigortadan 40 bin tl aldık sonra arabayla çarpana değilde arabanın şirketine dava açtık şuan 1.5 yıl oldu evrakları eksikti hepsini tamamladı izmirden istanbula adli tıpada gitti bugün mahkeme gene eylül 30 a atmış %21 rapor vermişler benim sorum şu mahkeme niye sonuçlanmıyor ve niye hep 3 ay atıyor. Ayrıca 50 bin tl tazminat açtı kazanırmıyız yoksa rapora göremi para vericekler teşekkürler.

    Reply
 33. engin molla

  Mehmet bey Babam 2011 de motorla çift
  taraflı kaza geçirdi jandarma 8/8
  babamı haklı gördü ve biz 1 yıl
  olduktan sonra sigortadan 25 bin
  tl aldık sonra arabayla çarpana
  değilde arabanın şirketine dava
  açtık şuan 1.5 yıl oldu evrakları
  eksikti hepsini tamamladı
  izmirden istanbula adli tıpada
  gitti bugün mahkeme gene eylül
  30 a atmış %21 rapor vermişler
  benim sorum şu mahkeme niye
  sonuçlanmıyor ve niye hep 3 ay
  atıyor. Ayrıca 50 bin tl tazminat
  açtı kazanırmıyız yoksa rapora
  göremi para vericekler
  teşekkürler.

  Reply
 34. eren

  merhaba ben 2 yıl önce ehliyetsiz bir şekilde trafik kazası yaptım bir yaya ya çarptım ve mahkeme 1.5 2 yıl kadar sürdü ancak mahkemeyi kazandım mahkeme 4 yada 5 ay önce bitti bugün ise 30 bin liralık bir tazminat davası açılmış nedir bu ne olur bilgi verirseniz sevinirim lütfen

  Reply
 35. batuhan yavaş

  mrb iyi günler, kardeşim ve babam trafik kazası yaptı aracı ehliyeti olmayan kardeşim kullanıyordu kazada kırmızı ışık ihlali sonucu karşı taraf suçlu bulundu kardeşim ve babamda yüzlerinde yara ve dikiş izleri var aracımız pert oldu davacı olduk ancak, hastaneden rapor almadık kaza dolayısıyla babam 10 gündür iş yapamıyor biz tazminat talebinde bulunabilirmiyiz yardımcı olurmusunuz teşekkürler.

  Reply
   1. batuhan yavaş

    hastaneden raporu o anın şokuyla alamadık ama davacı olduk araçtakilerin ifadeleri alındı sonradan rapor alıp dosyaya ekletebilirmiyiz. teşekkürler

    Reply
 36. nuri

  Bir ay onca ankara çevre yolunda park edmiş tra arkadan çarptı kusuru hem bana hem tra hemde yoldaki eksikler vermiş elimde yüzümde ve başımda kesilerek dolayi izler kaldı sigortaya tazminat alabilirmiyim..

  Reply
 37. baran

  merhaba arkadaslar ben 4 ay önce kaza yaptım bayan anıden önume cıktı sag bacak kırıldı ve plaın taktırar polıs gelp kameraları ınceledı ve kadında sucu buldu polısın ıfadesı değişeilirmi ilk kazam oldugu ıcın kamu davasında ceza keselermı yoksa 5 yıl ıcınde aynı kazayı yaparsam dosyalar ozmanmı acılır

  Reply
 38. Mete

  Yaklaşık 4 ay önce ölümlü/yaralanmalı trafik kazası gecirdim Sol ayakta kırık (düzeldi)
  cenemde 3 tane platin / cam ( halen düzelir değil) omuzumda platin ( sag kolumu %50 sını oynatamıyom)
  Kafa tasında çatlak / beyinde hava boşluğu oluşmuş en çok korktukları buymuş ( düzeldi galiba)
  Sol gözümde yırtık (düzeldi)
  sag gözümde retina dekolmanı oluştu 2. Ameliyata girdim 3 hafta sonra bir daha olacağım ( artık sürekli yırtılma olabılırmış)
  Böyle bir durumda ödenecek miktar ne kadar olur?
  İyi çalışmalar

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Tazminat oranları sizin vücudunuzda meydana gelen kalıcı/geçici hasarların oranı doğrultusunda belirlenir. Bu şekilde bir tazminat hesaplaması yapmamız mümkün değildir. Dava açmak arzusunda iseniz iletişim bölümünden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

   Reply
 39. Mete

  Kalıcı kusur için iyileşme süreci dediler kalmasa bile ortalama ne kadar alınır
  Benim avukatım bilmiyorum dedi siz biliyorsanız sizle muhatap olabilirim
  İyi çalışmalar ( öğrenciyim)

  Reply
 40. erkin

  Av.bey merhaba eşimin sattığı araç kaza geçirmiş ve 2 çocuk ölmüş fakat aracı alan kişi devir teslim için param yok sonra yaparız deyince satış vermemiş..aracı kullanan kişi ise çocukların akrabasıymış ve bu kişiden şikayetçi bile olmamışlar ruhsat sahibi biz olduğumuz için bize dava açmışlar..aracı kullanan kişi bize daha sonra bir yazı verdi siz suçlu değilsiniz bütün suç benim şeklinde..aracı kullanan 8/6 kusurlu çıkmış..ruhsat sahibi olarak biz bu davada tazminat ödermiyiz? lütfen cevaplayın çok önemli bizim için

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Ruhsat sahibi olduğunuz için kazanın meydana gelmesinde sorumluluğunuz var. Bu sorumluluktan kurtulma şansınız da yasalarda mevcut. Bu nedenle davanızda kendinizi bir avukat ile temsil ettirmeniz gerekmektedir.

   Reply
 41. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Size ne imzalattılar bilmiyor musunuz ? İnsan imzaladığı evrakı okumaz mı ?

  Size maalesef yardımcı olamayacağız. Lütfen imzaladığınız evrakların ne olduğunu öğreniniz ve ardından bir avukata başvuru yapınız.

  Reply
 42. Burak Çalışkan

  Bir arkadaşım 17 yaşında araba ile ölümlü kaza yaptı kendi sağlık durumu şuanda iyi ama merak ettiğimiz ehliyeti olmamasından dolayı mahkemenin vereceğini cezayı araç sahibi mi alır yoksa ehliyetiz aracı kullanan mı?

  Reply
 43. Pınar

  Av. bey merabalar. Ben 14/10/2014 tarihinde trafik kazası geçirdim. Bisikletle cadde üzerinde ilerlerken park halindeki bir aracın kontrolsüz olarak kapısını açması sonucunda akan trafikte bir kamyonetin altında bir süre sürüklendim. Çok ağır derecede kırıklarla birlikte pelvis kemiğinin yerinden oynamasından kaynaklanan sol bacağımda 1,5 cm kadar kalıcı hasarlı bir kısalık oluştu. Emniyetçe tutulan trafik raporuna göre 8/8 kapıyı açan şahıs kusurlu bulunmuş. Şikayetçi olduğumdan dolayı devam eden bir davam var. Fakat oluşan bacak kısalığından dolayı sürekli yüksek tabanlıklı ayakkabı kullanmak zorundayım ve 350 lira olan ayakkabının sadece 50 lirası devlet tarafından karşılanıyormuş. Bu durumda karşı tarafa maddi manevi tazminat davası açmayı düşünüyorum. Asliye Ceza Mahkemesinde davam devam ediyor, 02/10/2015 tarihinde ifade vermek üzere gidicem. Tazminat davasını Ceza Mahkemesindeki davamın sonucunda mı yoksa eşzamanlı mı açmam uygun olur. Şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar.

  Reply
 44. celal

  Soruma cvp verirseniz sevinirim annem trafik kazasinda vefat etti 55gun oldu dosya 2farkli ilcedeydi ve birlesmesini bekledik jandarma birlestigini ve bilirkiside incelendigini soyledi ve beklemede kalin sonuca gire hareket edersiniz dedive biz hic biyere sikayetci oldugumuzu beyan etmedik etmemiz gerekiyor mu yazili olarak

  Reply
   1. celal

    Peki memhmet kusur oranini bilirkisimi belirliycek baska bi sorumda annemin dukkani iflas etmisti iflas davasi devam ediyo tazminat hakederse mirascilar alabilir mi cik tskr ederm soruma ccp verdgnz icn

    Reply
 45. erol

  Merhaba
  Temmuz 2014 kaza yaptım kırmızı da gecmeedigim halde geçti gorunuyorum karşı taraftaki sürücünün kulak arkasında birkaç dikislik yaralanma var.
  Araç önce benim tamponuma çarpıp sonrada yanındaki araçla kafa kafaya girdi bize kırmızı ışık ihlali verdiler
  Elimde bir iş yerinin güvenlik kamera goruntusu var goruntuye gore
  Biz kavşağa gelmeden bizimle ayni yonde dönel kavşak içinde iki araç var bunlar kalkıp karşıya gecerken solun da ve sağında 3 araç kavşağa giriyoruz soldaki kurtarıyor ben hafif carpiyorum sağdaki kafa kafaya
  Birbirimizden şikayetçi olduk yaralı şahıs olaydan 2-3 ay sonra başka bireyden ölüyor kasımda mahkeme var sonuç ne olabilir ve ne yapabiliriz ??
  Kolay gelsin teşekkür ler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Elinizdeki kamera görüntülerini mahkemeye sunun veya mahkemeden bu görüntülerin dosyaya kazandırılmasını duruşmada veya yazılı bir dilekçe ile talep edin. Böylelikle kusur oranları değişecek ve sorumluluktan kurtulabileceksiniz.

   Reply
 46. gülay

  merhaba 29.11.2014 tarihinde babam çalıştığı firmaya ait araçla trafik kazası gecirdi cok ağır bir kazaydı kafa travması sebebiyle yoğum bakımda kaldı bir süre iki bacağında parçalı femur kırıkları vardı ameliyat geçirdi karşı taraf %100 kusurlu bilir kişi raporunda babama kusur payı verilmedi 5 ay raporu vardı iş kazası nedeniyle ssk %24 oran verdi maddi manevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz sizce nasıl sonuc alırız

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanızı kazanırsınız. İstanbul ve çevre illerden birisinde iseniz davanızı biz alabiliriz. Bize ulaşmak için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz.

   Reply
 47. adnan muhtar

  Mehmet bey iyi gunler.
  2015 Eylul sonu trafik kazasi gecirdim.
  Sola donus yaparken karsidan gelen motosikletli ile kaza yaptik. Ben durdum ancak motosiklet asiri hizli oldugu icin duramayarak bana carpti.
  sigortasi mevcut motosikletin ehliyetsiz surucusu on cama carparak yuzunu yaraladi. hastaneden ertesi gun taburcu edildi. bu surucunun arkasindaki 14 yasindaki farkli bir aileden olan cocuk aracin arkasina dustu. Uyluk kemigi kirildigi icin ameliyat oldu. platin takildi. 3 gun sonra taburcu oldu. trafik kaza tutanagina gore asli kusurlu benim. Tali kusurlu motosiklet surucusu.
  kaza aksami karakol cikisi ve ertesi gun hem hastanede hemde evlerinde kazaya karisan aileleri ziyaret ettim. Onceleri sikayet konusunda farkli beyanlarda bulunsalarda simdilerde ehliyetsiz surucu tarafinin yaralanan cocugun ailesini 100 000 ya da 150 000 TLlik dava acmak icin sikistirdigini ogrendim. Tahminimce kusur orani %75 bende cikacak. Karsi tarafin bu abartili taleplerinin cokda istedikleri sekilde gerceklesecigini dusunmuyorum.
  Karsi tarafin ehliyetsiz olmasini trafigi tehlikeye atarak kullanmasini, asiri hizli sekilde bana carpmis olmasini ve hepsinden onemlisi 13_14 yasinda bir cocugu anne babasinin izni olmadan ve gerekli guvenlik onlemlerini almadan motosikletine bindirmesinden dolayi bende davaci olmak istiyorum. motosiklet surucusu ve arkasindaki yolcunun yaralanmasinin en buyuk sebebi kask, uygun kiyafet vb.nin olmamasi ve motosikletin tehlikeli ve asiri hizli kullanilmasi.
  Benim aracim su an onarimda ve aracimin on direkleri onarilacagi icin aracimin satis degeri en 10000 TL dusmekte. aracim kasko tarfindan onarimda ancak ben yinede aracimdaki 10000 TLlik deger kaybini ve kaskonun karsiladigi onarim maliyetini bu aileden talep etmey dusunmekteyim. Kazadan dolayi bende uzulmus durumdayim. Karsi tarafin sikayetci olmasi yuksek ihtimal. bu anlattiklarim isiginda benimde ehliyetsiz motosiklet surucusunden tazminat istemli davaci olmam mumkun mudur?

  Reply
   1. adnan muhtar

    Mehmet Bey;
    Kaza eylül ayı sonunda oldu. 20 günlük bir süre geçti kusur rapuruna itirazımı nereye yapmam gerekiyor?
    mahkeme kanalıyla yapacak isem karşı tarafın şikayetine binaen çıkarıldığımız mahkemede mi itirazda bulunmalıyım? yoksa hiç beklemeden asliye ya da sulh hukuk mahkemesine mi itirazda bulunmalıyım?
    İlginize şimdiden teşekkür ederim.

    Reply
 48. dilek aras

  mehmet bey öncelikler merhaba, eşim ben ve arkada kayınvalidem ayvalık sarımsaklıda sabaha karşı saat 4 sularında akrabamızda düğün dönüşü çay içmekten dönerken ayvalık çamlık yolunda bir araç son sürat biz seyir halındeyken 850 km hızlaydık)arkadan bize çarptı ne olduğumuzu anlamadık eşimde ve bizlerde alkol yoktu.eşim çok zor arabayı durudurabildi devrilmekten kurtulduk. araç sürücüsü kaçtı fakat sonra öğlen bir gibi karakola gidiyor ve 0.61 promil alkollu çıkıyor.tabiki bütün bir zaman karakol ve hastanede olduk.ve kurban bayramına denk geldiğimiz için gerekli tedavileri olamadık.bizlerde geçici ağrılar oldu.ve hala daha bu ağrıları çekiyoruz.ayrıca izmirde ikamet ediyoruz. araba çok hasar gördüğü için izmire 15 gün sonra kendi imkanlarımızla döndük. karşı taraf bizim arabayı yaptırmak için aldı ve hala bekliyoruz.biz maddi manevi tazminat açmak istiyoruz eşim kazalı arabaya binmem diyor .ve ruh sağlığıda bozuldu ayrıca hepimizin bozuldu.ayrıca arabanın ruhsatı annesinin kazayı yapan oğlu bize bir yol gösteririseniz çok seviniriz.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bulunduğunuz yerden avukat bulursanız size daha sağlıklı yardımcı olacaktır. Ofisimiz İstanbul dışında bu davalara bakmamaktadır.

   Reply
 49. ibrahim akın

  merhaba Mehmet Bey
  öncelikle insanları bilinçlerndirdğiniz için tşk ederim benim bi sorum olacak 2014 de kendi şeridimde motorumla ilerlerken benim şeridem giren taksiyle kafa kafaya çarpiştık çenem 4 yerden kırıldı 3 kaynadı ama bi kırıgım yüz felçi geçirme riski oldugu için müdahale edilmedi zamanla kaynar dedi doktor benim ehliyetim yoktu trafik ten 1500 tl ceza geldi ödedim onu karşi taraf 8/8 hatalı çıktı olay şimdi yargıda davacı oldum avukatım dosyanın adli tıpta oldugunu söledi e devletten de takıp ediyorum adli olgu diye dosya açık ama gecen gün baktım görünmuyor o yazı bu nedemek bide 1 yıldır dava devam ediyor önumuzdeki ay 3.mahkeme olacak 2 ay tedavi gördüm ağzıma kelepçeli tel takıp lastıkle kapadılar sadece sıvı madde içitim bu durumda kaskoda ne kadar ücret alabılırım adli tıpta çağirmadı beni heyet için acaba beni görmeden karar vermişlermidir şimdiden tşk ederim..

  Reply
 50. İsmail

  Merhabalar karli bir havada karsidan gelen tir dorsesini kaydirarak benim seridime gecti. Benim arabaminda sol tarafi cizildi sol dikiz aynasi kirildi ve sag on tarafi bariyerlere vurdum. Polis cagirdim sol tarafin cizigini karanlik okdugu icin gormemistim saga kirdigin ve sag taraf hasar aldigin icin hicbur hak idda edemezsin dedi tutanak tutturmadim bende oyle deyince sabah ta direk cizdigi sol tarafinda oldugunu gordum .ayrica vuran tirda kacip gitti plakasini aldim . Hakliligim varmidir
  Ne yapmaliyim

  Reply
 51. Mustafa ay

  selam emre bey. 23.10.2014 tarihinde 1995 doğumlu kardeşim yaya kaldırımda yürürken iki aracaın kaza yapıyor ve birisi yolda spit atarak kaldırımda yürüyen kardeşimi altına alıyor. kardeşim 7 gün yoğun bakımda kaldı ve beyin ölümünden sonra vefat etti. davayı iki avukata verdik. ceza davalarına katıldım . avukatım karşı tarafın adli tıp raporu istediğini söyledi. bu rapor mahkemeler adli tatile girerken istendi. ama bu zaman oldu avukatım hala raporu bekliyoruz diyor. peki trafik sigortalarına açılan tazminat davası bu kadar sürer mi. adli tıp raporu ne kadar sürede gelir yada çıkmışsa biz gidip alabilirmiyiz. bu raporun suulmasından sonraki ceza mahkemesinde karar açıklanır mı? ceza mahkemesi kararını açıklaması tazminat davasına etki eder mi ( yani tazminat süreçinin hızlanması açısından). avukatım tazminat davası için 6 şahısı mahkermeye verdik dedi.
  1. Kamyonet sürücüsü (kamyonet kendisine ait.)
  2.servis minibüsü sürücüsüne
  3.servis minibüsü ruhsat sahibine
  4.servisi minibüsünün o anda servis çektiği firmaya
  5.Kamyonet trafik sigortasına
  6. minibüs trafik sigortasına.
  emre bey bu durumdaki görüşlerinizi bildirirmisiniz.
  Bu davaların azami süresi nedir. Adli tıp raporu geldiği andan ititbaren tazminat davası ne kadar sürer.
  şahıslara ve trafik sigortalarına açılan davaların azami süresi nedir…
  Şimdiden teşekkür ederim.
  Mustafa ay 05417377533

  Reply
 52. şahin cansever

  merhabalar , geçtiğimiz hafta motorbisiklet ile trafik kazası geçirdim. kaza sonrası hastaneye gittiğim için yaranlanmalı trafik kazası olarak geçti sanırım. benim herhangi biryerimde kırık yoktu ama aldığım darbe sonucu bir hafta agrılar çektim. doktor 10 gün rapor verdi.bu süre zarfında işede gidemiyorum. trafik polisi %70 karşı tarafa %30 ise beni şuçlu buldu. kaza anında 2.500 tl degerindeki kask’ım ve 1.000 tl degerınde koruyucu elbisem deforme oldu. karşı tarafdan şikayetci oldum. peki bu benim korucu ekipmanlarımın masrafnı siğorta şirketi karsılıyormu? yoksa dava sonucunda kazanırsam tazmınatı kım nasıl belirliyor. mehmet bey şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Sigortadan talepte bulunabilirsiniz fakat karşılayacaklarını sanmıyorum bu nedenle tazminat davası açarak bu taleplerinizi iletebilirsiniz.

   Reply
 53. bahattin okçu

  Mehmet bey merhaba,
  Babam bir kaza gecirdi. Kamyonla tek seritli bir yola ilerlerken (yol geliş gidiş ama dar) karsidan gelen bir motoru cok hızlı ve kontrolünü kaybetmis gelirken görüyor frene basıp kamyoneti durduruyor. Karşı taraf hızlı oldugu icin duramayip kayarak kamyonete çarpıp ağır yaralanıyor. Babam ambulans ve ardindan polis cagiriyor. Ambulans yaraliya ulasmak için kamyoneti cektiriyor. Trafik polisi geliyor normal ekip geliyor ve rapor tutmuyor. Karsi taraf ifade dahi vermedi ve süreci uzatıyor ayrıca hastane masraflarını bizden talep etti. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Burada kazaya dair bir rapor tutulmamış ve bizden istenen maddi destek var, ayrica karsi taraf bize tazminat davası da açabilir. Buradan nasıl bir hak iddea edebilirler ve biz ne yapmalıyız? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  Reply
 54. Levent pekol

  Merhaba 2013 sonunda sirket araciyla yayalara kapali bir yolda aniden onume atlayan kisi kafasini aracimin sol kapisina vurdu alti gun sonunda öldü. 2014/sonu kazada tali kusurlu olarak biryil sekiz ay ceza alip bes yil denetimli serbestlikle salindim. Ayrica otopsi masraflari ve karsi tarafin avkt masrafini odemeye mahkum oldum dava bitti. 2015 sonunda ölenin yillar once ayrildigi esi ve iki cocugu bana sirkete kaskoya ve trafik sigortasina tek davada dort davali olarak tazminat davasi actilar. Bu dava sonucunda benim maddi cezam olurmu ve bu ceza kusur oranina goremi hesaplanir. 203 bin dava bedeliyle acilmis.
  Vereceginiz bilgilere tesekkur ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Açılmış bir davanız var ise avukat tutunuz. Avukatınız var ise kendisinden bilgi alınız. Yok ise iletişim bölümünden bizlere ulaşabilir, dava vekalet ücretimiz konusunda ve süreç konusunda bilgi alabilirsiniz.

   Reply
 55. dursun

  avukat bey ben çözüm bulamıyom çorumda kime gittiysem yardımcı olmuyo oglum 2006 da trafik kazası geçirdi 29 gün yogun bakımda kaldı daha sora çocuk belinden ameliyat oldu komple platin takıldı fazla uzatmayım bu zamana kadar dava devam edmekte 3. ayda sigortadan paranız geldi üç gün içinde alın yoksa hesabınıza yatıracam dedi bu arkadaşın yanına üç defa gittim bana hep aynı şeyi söyledi 57500 sigorta şirketinin kişi başına verdigi para 35 küsür faiz toplam 93 bin lira para bundan yüzde oniki vekalet 1000tl masraf deyip bize 81bin lira para verdi bende buna istinaden sigorta şirketini aradım 106 bin 280tl para yattıgını ögrendim baroya şikayet ettim sonuç çıkmadı savcılıga şikayet etsem sonuç neolur teşekkür ederim

  Reply
 56. fatma aydin

  Merhaba
  arkadasla kucuk bir tartismamiz oldu ben arkami donup gidiyordum bana seslendi yuzumu dondugum an elindeki sicak cayi yuzume atti ve ben ne yapiyorsun diyerek ustune gidince elindeki bardagi burnuma vurdu vucudumda 1. Dereceden yanik var ve burnum kirildi kendisinden sikayetci oldum ona maddi ve manevi tazminat davasi acacagim benim bu davada asagi yukari alacagim tazminat ne olur

  Reply
 57. evre yalcin

  Selam ben evren gecenlerde babam cekme belgeli bir motosiklet ile kaza yapti ve vefat etti suc karsi tarafta babamda ehliyetge yok karsi taraftan veye o arabadan razminat alma hakkina sahipmiyiz tesekkue ederim

  Reply
 58. Levent Aydoğdu

  06/09/2015 tarihinde babam ve abim motosiklet le karşı taraf ise minibüs ile meydana gelen trafik kazasında babam ve abim vefat etmiştir.Her iki tarafında poliçesi vardır. Kaza yerinde tutulan tutanak ve karşı tarafın şairleri neticesinde suç tamamen bizim aleyhimize olmuştur. Babam 73 abim 48 yasında idi.Suç tamamen bizim aleyhimize olsa da tazminat alabilirmiyiz Süresi ne kadardır. Saygılarımla

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İletişim bölümünden bize ulaşır ve iletişim bilgilerinizi bırakır iseniz size ulaşabilir ve davanız konusunda yardımcı olabiliriz.

   Reply
 59. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Savcılık dosyanız var ise muhakkak bir avukat ile yola devam etmeniz gerekir. İletişim bölümünden bize ulaşırsanız dava şartlarınız hakkında detaylıca konuşabiliriz.

  Reply
 60. aydın cihan özkan

  01.01.2016 da karlı havada aracı sollarken solladığım araç şoförü aracı kaydırıp benim aracıma çarptı . 2000 tl lik masrafım var ama karşı araç kaçtı masrafımı nasıl yapmalıyım

  Reply
 61. mehmet

  merhaba ben 6 mayıs 2015 de trafik kazası geçirdim motosiklet kazası köy yolunda virajda karşıdan gelen traktörün arkasında takılı olan zirai alet olan tırmığa sol ayağımı vurdum tibia ve acık femur kırığı meydana geldi bir ay hastanede yattım sucun hepsini bana vermişler kaza tutanağında bunu değiştirme şansımız varmı kaza akşam saatlerinde meydana geldı ve traktörün farları yanmıyodu ve uyarı lambasıda yoktu kaza şu şekilde meydana geldı viraja girerken önümdeki araba firen yapınca ona vurmamak için sola kaçtım ve karşıdan gelen traktörün arkasındaki tırmığa vurdum ve hızım da 110 civarı falandı bu yüzden şerit ihlali diye suçun hepsini bana vermişler ama komple yolun genşliği 5 metre falan tutanağı değiştirme şansım varmı sizce

  Reply
 62. ismail

  öncelikle hayırlı günler dilerim ben 3 hafta önce trafik kazası geçirdim ve yanımda kuzenim vardı sadece ikimiz idik kazaya tır ve çift romorklu traktör karıştı yalnız sadece benim araçta hasar var ve bizimde sadece burnumuz kanadı araçtan iner inmez ben saglık ekiplerini aradım ne olor olmaz diyerekten ilk kazamdı hastaneye kaldırdıklarında iç kanama olup olmadıgına baktılar ve kan tahlili yaptılar bundan benim haberim yoktu bir kaç saat sonra hastaneden çıktık ve jandarmaya ifade vermeye gittik ordan birisi gitti hastane raporunu aldı ve alkol çıktıgını söylediler ve ben ise hala kazanın şokundaydım araç pert oldu bu durumda bana karşı bir ceza uygulanırmı yada ehliyetime el konulurmu ve hala ehliyet bende savcı karşısında da sözlü olarak ifade verecegim şikayetçimisin degilmisin alkol varsa o anda neden ehliyetime el konulmadı jandarma tarafından bilgilendirirseniz sevinirim şuan ehliyete el konulması endişesindeyim…

  Reply
 63. huseyin aydemir

  merhaba

  19 mayıs 2015 tarihinde çalışmakta olduğum şirket arabası ile antalya varsak ilçesinde trafik kazasına karıştım.
  suç bende dur levhası benden tarafta olduğu için %70 benim %30 motorun ;
  motoru süren kişi hiç duraklaksızın direk çarptı ve ayağı kırıldı
  ben bu arkadaşı 1 ay boyunca hep aradım sordum 4.000 tl para verdim hastane masraflarını giderdim gittim geldim şikayetçi olmadı ilk etabta. birileri akıl vermiş aradan 4 ay sonra 70.000 tl Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat davası açmış.
  duruşma günü 2016 martta
  axa sigorta kendi avukatını yönlendirmiş.
  ben bu durumdan sizce zarar görürmüyüm ?

  Reply
 64. ferhat

  satmış olduğum aracın satışını vermemiştim kapora almıştım ama diğer gerisi içinde senet almıştım..alan kişi aracı aldıktan iki gün sonra trafik kazasında aracın içinde iki arkadaşı ile vefat etti ve bir aracada maddi zarar verdi çarpma esnasında..sürücüde alkol yok ehliyetli..zorunlu trafik sigortası var aracın…burdaki benim sorumluluğum ne olur acaba ve sürücünün ailesi reddi miras verecekmiş ve diğerleri davacı olacak gibi görünüyor.. ilginizden dolayı teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yasal olarak aracın sahibi olmanız nedeniyle sorumluluğunuz mevcut. Avukat yardımı ile hem savcılık dosyasında hem de tazminat davasında kendinizi temsil ettiriniz.

   Reply
 65. Mutlu

  Ben 7 ay önce annemi kaybettim babam sağ şeritten araçla giderken arkadan gelen tır babamın aracın üstüne çıkıyor bilir kişininin raporuna göre 100 metre sürüklüyor suçun hepsini tıra veriyor Ada’m ne kadar ceza alır babam ne kadar tazminat alır

  Reply
 66. Meryem şen

  Iyi gunler eşim düz yolunda giderken önüne benzinlikten çıkan bir araç atlamis frene basmasina rağmen duramaz.resimleri eksperte göstermiş. Ekspert 100 de 90 san siz haklısınız demiş .eşiM fren izlerinin fotoğrafını cekmemis şimdi 100 de 50 siz hatalisiniz demiş .tamirci sigorta şirketlerinin kendi arasında anlaştığını söylüyor.hakliyken haksız duruma düşürdüler. Bunun için ne yapabiliriz? Nasıl karara itiraz edebiliriz? Yardımcı olabilirmisiniz.teşekkür ler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kaza mahallinin fotoğrafını çekmemek isabetsiz olmuş. Rapora bir dilekçe ile itiraz edebilirsiniz. Şayet avukat aracılığıyla itiraz etmek isterseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 67. Engin

  Merhaba.

  6 ay kadar önce annemin (üvey) kız kardeşi (teyzem) trafik kazasında hayatını kaybetti. Kendisi bekardı. Bu durumda mirasçılar olarak kardeşleri (annem ve diğer kardeşleri) ve annesi bulunmakta. Annemden noter aracılığıyla dava süreci için ( zannedersem destekten yoksun kalma tazminatı, manevi tazminat) vekaletname almışlar (olay sırasında ben annemin yanında bulunmuyordum). Ancak annem hangi avukata vekalet verildiğini dahi bilmiyor. Öğrenmek istediğim tazminat davası sonucunda bir ödeme çıkarsa, bu ödeme varisler için hesap açılarak o hesaba mı ödeniyor? Böyle bir ödeme olması durumunda anneme bu durumu öğrenebileceği bir karar, belge vs. gönderilir mi? Teşekkürler, iyi çalışmalar…

  Reply
 68. Atilla

  Merhaba biz arabamız ile giderken önümüzde ki araç u dönüşü yapılması yasak olan yerden dönüş yaptı frene bastık duramadık araca vurduk hatalı dönüş yapan araç kaçtı bizim araç da aile yakınımızın araç Pert oldu araç kaskosu dışında maddi manevi hak talep edebilirmiyiz ölümden döndük

  Reply
 69. Betul

  Merhaba ,
  Ben 4 ay öncesinde kurumsal bir firmanın iş servisinde zincirleme trafik kazası geçirdim cenemde birçok kırık meydana geldi iki platinim var ve pskolojkte zarar gordum dava açma suremi ogeneblrmym

  Reply
 70. mine

  Merhabalar benim babam bundan 11 ay önce tek başına koy yolundan gelirken kaza yapıyor ve yoğun bakımında kaldıktan sonra vefat ediyor. Aynı zamanda ticari taksi ile taksi kendimizindir ve bizde hukuken dava açma hakkımız varmıdir?

  Reply
 71. serap

  Merhaba, 8 mart 2016 tarihinde sevgilim arabayla bir adama çarpti adama ana yoldan karsiya geçmiş atlamis onune ve ölmüş. yaklasik 2.5 aydir cezaevinde 25 nisanda mahkemesi oldu goruntuler istanbul adli tipta oldugu icin ertelendi. 23 mayisa gelen raporlarda suç oranı %50 karsi tarafa %50 sevgilime ait karsi taraf da sikayetci sizce cezaevinden çıkabilir mi?

  Reply
 72. Sultan mustafa

  Merhaba. Bn vde nisanlm motorla duz yolda gderken ara sokakdan bi araba sagdan bize carpti motorda da hasarlar var. Nisanlimin heryeri sürtk icnde tam yuruyemiyo diz kapagi surtulmus. Benmde diz kapagm ve bacagmda 30 tane dikis var vede dizkapagm oldgu icn uzerine basamiyorm. Karsi taraf suclu polisler de kaza anini canli gordu. Bzde de ehlyet yokdu sgortada gecmisdi cezaya maruz kaldk. Karsi taraf beni hic aramadi sormadi ayni seklde nisanlimi da. bnde 10 gunlk rapor aldm ama btsin yine alacagm cok kotu cnku. Bi sikayet etrik karsi taraf da sikayetci olms. Smdi biz tazminat acsak kazanrmiyz yda ne kadr kazanrz acaaba ( mahkeme parasi vde kazanma ihtimalm varsa avkat tutma felan masraflarm olck yda tahminen tazminatm nasl olur kazandgmz hep mahkmeue avkata felan gdecekse acmiyalm yanir) ?
  Simdiden cok tesekkr ederim

  Reply
 73. ibrahim çırpan

  Merhabalar 10/08/2016 tarihinde alanya nın konaklı beledesinde karşıdan karşıya geçerken babama aracın çarpması sonucu babam kazada öldü . karza derecesi 8 *8 babam kusurlu bulundu .kazada hasar gören aracın maddi masraflarınısigorta bizden karşılamamamız için icra takibi ile borcu istiyor bu konu hakkında bilgilerinize ihtiyacım vardı . şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İlgili kusur oranına itiraz etmeniz gerekir. Ayrıca bahsettiğiniz tarih henüz yaşanmadı, tarihte bir yanlışlık olmalı. Bulunduğunuz yerden bir avukata danışıp hukuki destek alınız.

   Reply
 74. mehmet

  oğlum 11 yaşında 2016 şubat ayında trafik kazası geçirdi.kaza sonrası rapor tutulmamış hastanede ifade verilmiş.ilk mahkeme bizi asli kusurlu karşı tarafı tali kusurlu verdi biz red ettik bilirkişi düzenlediği rapor bizi yüzde yüz kusurlu çıkardı yine red ettik busefer ankara bilirkişiye gitti.benim burda sormak istediğim biz yüzde yüz kusurluda bulunsak oğlumun bacağında önemli bir bilek kırılması oldu bacağı kısa kalma olasılığı var tazminatı maluliyet oranında alabilirmiyiz

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kusur oranlarına göre tazminat durumu şekillenecektir. Kusurun sizde çıkması halinde tazminat davası açsanız dahi reddedilecektir.

   Reply
 75. Bayram

  Motorsikletimi 17 yaşında çocuğa sattım fakat devrine yaşı tutmadigi için annesi üzerine yapıcaktık devri yapmadan çocuk kaza yapıp vefat etti ve motor hala benim üzerime burda benim zararım ne olur

  Reply
 76. Sukru

  Merhaba hayırlı günler. Şubat ayında trafik kazası geçirdim. Zemin ıslaktı ve çakıllı idi . akşam saat 22: 00 sularında plakalı ruhsatlı aracımla meskun mahalde giderken kontrolsüz kavşağa yaklaştım . yaklaştığımda hızım 45 50 km idi. kavşakta far ışıgının yansımasını gördüm görür görmez fren e bastım sağ tarafımdan tescilsiz bir motorsiklet sağ sinyalimin oldugu yere vurdu. Bu arada fren e basmamla çarpışma noktasının arası 11,5 metre yani kaza olmadan 11,5 metre araç sürüklenmiş çarpışmadan sonra da 11,5 metre sürüklenmiş. Toplam da 23 metre fren izim var. Tescilsiz Motorsiklette hiçbir fren izi yok. Kaza Yaptığım yolun genişliği 6 metre kaza yolun 5,5 metresinde oluyor. Yani geçişi tamamlamak üzereyken karşı yola girmeme 1,5 m kala kaza gerçekleşiyor. Frenle birlikte sola doğru kaçıyorum arabayla. Araç durasıya kadar ayağımı frenden hiç çekmedim. Kamera kayıtlarında mevcut. Aractan inip 112 ye haber verdim. Motor kullanıcısı arkadas 2 hafta kadar yoğun bakımda yattı sonra vefat etti. Kask ı yoktu motorun ruhsatı plakası yoktu ve bu kişi kurye idi kurye kıyafetide yoktu. mahkemem 6 temmuz 2017 de ne sonuç çıkar kazayı önlemek için elimden geleni yaptıgımı düşünüyorum. İlgilenirseniz sevinirim.
  iyi günler

  Reply
 77. M.Ömer

  28.04.2015’te trafik kazası geçirdim. Ben asli kusurlu, karşı taraf tali kusurlu kabul edildi. Araçta eşim ve iki çocuğum vardı. Ben 5. derece ölümcül ağır yaralı (kafa travması) olarak 1 hafta yoğun bakımda kaldım. Ayrıca kırıklar vs. vs. , oğlum hafif yaralandı (burun kırığı). Şikayetçi oldum. 2 yıl sonunda, Ceza davasında sanığa indirimli 7 ay 15 gün ceza (hükmün okunmasının geriye bırakılması) verildi. Avukatımla, maddi-manevi tazminat davası açarız diye bu işe girişmiştik. Fakat avukatım son anda karar değiştirdi ve bana: ‘Sen asli kusurlu olduğun için ve uzuv kaybın da bulunmadığından mahkeme verse verse 5-6 bin tl. (ailem dahil, 4 kişiye) verir. Buna da değmez, belki de hakim bunu bile takdir etmeyip asli kusurlusun diye davayı kaybedebiliriz. O zaman sen mahkeme masrafları vs. yönüyle sıkıntı yaşarsın’ diyerek dava açmaktan vazgeçti.
  Malesef hukuki kurallar çok garip, bana çarpan kişi 23 yaşında, 6 aylık ehliyetiyle ‘usulsüz olarak’ servis aracı kullanıyor (ceza hakimine söylediğimde bana ‘O idari bir mesele’ diyor), kamera kayıtlarında da görülüyor ki bana çarpmamak için ne selektör yapıyor, ne frene basıyor ne de direksiyonu kırıp manevra yapıyor… Çarparak aracımı 17 metre uzağa fırlatıyor. Onun yolu anayol, benimki tali yolmuş, neredeyse öldürse hakkı olacak! Bu kadar hızlı, sert çarpmasa hiçbir diyeceğim yok, ama adeta bizi biçmiş, aracım da pert oldu. Saat sabah 05.30, trafik ışıkları yanıp sönüyor. Benim ihlal ettiğim (yanıp sönen kırmızı ışıkta durmamak ki frene basarak iyice yavaşladığım ve sinyal verdiğim görülüyor) bir ışık varken sanık 2 ışığı ( fasılalı sarı ışık ki hem kavşak öncesi hem de kavşakta) ihlal ediyor (hiç yavaşlamıyor, aksine daha da hızlanıyor, zira rampa aşağı geliyor). Olay yerinde inceledim ki kırmızı ışıkta dursam, yolu kontrol etsem ve kavşağa girsem de yine kaza olacak. Çünkü kör nokta var. Tarihi, yüksekçe bir çeşme binası var ve görüşü engelliyor (iki taraf için de) fakat bilir kişi bunu da hiç hesaba katmıyor. Mantık şu: O anayoldan geliyor sen tali yoldan. Sen suçlusun, yol onun hakkı… Peki bana saatte 30 km. hızla çarpsa da 80 km. hızla çarpsa da durum aynı mı yani ?! (ki kaza mahallinde hız sınırı 30 km. olarak yazıyor, sanık 60-70 ile gidiyordum diye ifade veriyor.) Bilirkişi raporuna itiraz ettik. (Sanığın uyuşturucu kullandığına dair şüphelerim var, fakat uyuşturucu kontrolü yok!) Adli tıp kurumundan uzun zaman rapor gelmedi. Sonunda (avukatımın söylediğine göre) hakim rapor gelmeden ceza kararını sanığa vermiş bulunuyor! Ama benim hata durumum sonuçta aynı vaziyette ‘ASLİ KUSURLU’.
  Kusuruma bakmayın çok uzattım, anlayışınıza sığınıyorum. Tek maaşla İst.’da geçinmeye çalışan bir memurum. Dişlerimde hala kazadan dolayı takılan teller (ortodontik tedavi) duruyor, 2 yıldır arabasızız, pert oldu, sigorta adeta çalım attı, 1 kuruş para ödemedi. Pert aracımı bana sovtajla 4100 Tl.’ye Ankara’ya sattırdı. Sonra geri kalan 3 bin tl.’yi ödemeyi taahhüt etti. Fakat sattıktan sonra benden ‘Çekme belgeli ruhsat fotokopisi’ istedi. Yoksa parayı ödemem dedi ki böyle bir belgem yok. Baştan da söylememişlerdi.
  Sorum: Benim durumumdaki bir kişi manevi tazminat davası açsa sonuç ne olabilir? Sanığın kullandığı araç babasının. Dolayısıyla araç sahibi (baba) ve usulsüz kullandığı servis için şirket hakkında da dava açılabilir mi? Emsal dava nasıl bulabilirim? Saygılar sunar teşekkürlerimi arz ederim…

  Reply
 78. M.Ömer

  Kusur oranı %50 – %50 olabilir mi? Yukarıda bir yazıda gördüm. Avukatıma daha önce sorduğumda bana ‘eskiden 8 üzerinden değerlendirme yapılıyordu artık bu yok, ya asli kusur ya da tali kusur söz konusu’ dedi. Ne kadar doğru?
  Teşekkürler …

  Reply
 79. Çinar

  Iyi gunler bi arkadasim trafik kazasi gecirdi motorla fakat motor ehliyeti yoktu arkadaşı vefat etti ailesi sikayetci degil kirmizi isik ihlali yok alkol yok ve yol islak oldugu icin kaymislar cezasi ne olur ayrica hapis cezasi olursa para cezasina cevrilebilir mi lutfen cevaplar misiniz acil?

  Reply
 80. Cinar

  Pardon isim kisminda bi yanlislik oldu galiba yanlislikla szin e postanizi yazmisim

  Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir