Ölümlü Trafik Kazaları Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

28 Kasım 2013

Trafik Kazaları Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davaları

            Ölümlü trafik kazaları ve yaralamalı trafik kazaları, ülkemizde sıkça yaşanan kazalardır. Nitekim trafik kazalarının sayısı her yıl binlerle ifade edilmekte, ölen kişilerin sayısı da binleri bulmakta hatta geçmektedir. Bu trafik kazaları neticesinde kişiler ölmekte, geride bıraktığı aileleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler mağdur olmaktadır. Özellikle ölümlü trafik kazalarında ölen kişinin yakınları büyük bir destekten yoksun kalmakta, manevi açıdan da tatmini zor acılar yaşamaktadırlar. İşte bu nedenle trafik kazaları neticesinde ölen şahısların yakınlarının başvurularıyla maddi ve manevi tazminat davaları açılmakta, bu davalarda ölen kişinin yakınlarının bir nebze de olsa tatmin edilmesi amaçlanmaktadır. Şimdi açılacak maddi ve manevi tazminat davasına ve sürece ilişkin açıklamalarda bulunacağız.

Trafik Kazalarında Sorumluluk Kimdedir ?

            Maddi hasarlı trafik kazaları, sürücülerin kendi aralarında uzlaşması ile çözümlenmektedir. Fakat yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının varlığı halinde hukuki süreç başlayacak ve Savcılık Makamı, olayın suç teşkil etmesi nedeniyle gerekli tahkikatı yapacaktır. İşte soruşturması başlanan kazada kusur oranlarının belirlenmesi Bilirkişiler aracılığı ile olmaktadır. Bilirkişiler düzenledikleri raporlarda kusurun hangi sürücüde olduğunu belirlemekte, bu husus da maddi ve manevi tazminat davaları aşamasında önem taşımaktadır.

            Karayolları Trafik Kanunu, kaza halinde kimlerin sorumlu tutulacağını ve hangi nedenle sorumlu tutulacaklarını düzenlemiştir. Buna göre ;  ‘bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motolu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur’.

            Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesi doğrultusunda bir kazanın meydana gelmesi halinde hem sürücü, hem de araç sahibi hem de aracın bağlı olduğu şirket (teşebbüs) sahibi sorumlu olacaktır. Bu şahısların sorumlu olabilmesi için kanunun aradığı şartlar şu şekildedir :

 • Şahsa veya malına zarar gelmiş olmalı
 • Bu zarar trafik kazası nedeniyle meydana gelmiş olmalı
 • Kaza, Motorlu bir aracın işletilmesi nedeniyle meydana gelmiş olmalı
 • Zarar ve trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır.

İşleten, Teşebbüs Sahibi Kavramları

            Karayolları Trafik Kanunu, işleten ve teşebbüs sahibi kavramlarından bahsetmektedir. Aynı kanunun 3. maddesine göre işleten ; ‘araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir’ şeklinde tanımlanmıştır. Daha basit tabirle trafik sicilinde veya trafik belgesinde araç sahibi olarak görünen kişi işleten sayılacaktır. Fakat uygulamada araç her zaman malik tarafından kullanılmamaktadır. İşte bu nedenle araç üzerinde hakimiyeti bulunan ve aracı bifiil kullanan kişi de işleten sayılacaktır.

            Yine kanun maddesinde teşebbüsten bahsedilmiş olup teşebbüs sahibi kavramı için özellikle otobüs firmaları ve nakliyat firmaları örnek gösterilebilir. Nitekim bir otobüs firmasına ait aracın trafik kazasına karışması halinde o firma sahibinin de sorumlu olacağı açıktır.

MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT

Trafik Kazası Nedeniyle Ölüm ve Yaralama Halinde Maddi Tazminat

            Trafik kazası nedeniyle kişinin ölümü halinde Türk Borçlar Kanunu doğrultusunda bazı tazminat kalemlerin talep edilebilmesi gündeme gelecektir. Ölümlü trafik kazası neticesinde ilgililerinin talep edebilecekleri tazminatlar şu şekildedir :

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • Cenaze ve Defin Giderleri
 • Tedavi ve Hastane Giderleri (ölmeden önce bir süre tedavi görülmüşse)
 • Aracın Zararının Giderilmesi

            Trafik kazası nedeniyle kişinin ölmesi halinde yukarıda sayılan tazminat hususları talep edilebilecektir. Bu hususların en önemlisini destekten yoksun kalma tazminatı oluşturur. Nitekim kişinin ölümü ile birlikte geride bıraktığı kişiler (anne, baba, çocuklar, kardeş vb. yakınlar) ölen kişinin desteğinden yoksun kalacak, belki de hayatlarını idame etmekte zorlanacaklardır.

Trafik Kazası Nedeniyle Ölüm ve Yaralama Halinde Manevi Tazminat

            Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinde trafik kazalarından doğacak zararlara ilişkin açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında Borçlar Kanunu’nun haksız fiile ilişkin hükümlerinin uygulanacağından bahsedilmektedir. Buna göre Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesine göre manevi tazminat ; ‘bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda zarar görene uygun bir miktar paranın ödenmesi’ anlamını taşımaktadır. Bu nedenle trafik kazası nedeniyle yaralanan kişilerle birlikte ölen kişinin mirasçıları manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.

            Cismani zarar olarak adlandırılan bu husus vücut bütünlüğüne karşı verilmiş zararı ifade etmektedir. Cismani zararın kapsamına kişinin ruh bütünlüğünün ihlali, sinirsel bozukluklar gibi haller de girmektedir. Nitekim trafik kazası neticesinde annesini, babasını, kardeşini veya eşini(karısını) kaybeden kişiler manevi açıdan zarara uğrayacak ve cismani zarar kapsamına dahil edilecektir.

            Manevi tazminat talep edilebilmesi için bazı şartlar söz konusudur. Bunlar :

 • Trafik Kazası olmalıdır
 • Trafik kazası neticesinde bir zarar meydana gelmelidir
 • Zarar ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır
 • Eylem, hukuka aykırı olmalıdır

            Bu şartların haricinde bazı özel şartların da varlığı söz konusudur. Bunlar :

 • Trafik kazası neticesinde cismani bir zarar olmalıdır (ölüm veya yaralanma)
 • Davayı ölenin yakınları veya zarara uğrayan kişi açmalıdır.
 • Yukarıda bahsedilen şartlar neticesinde manevi tazminata hükmedilebilmelidir.

Trafik Kazası Neticesinde Açılacak Manevi Tazminatın Talep Şekli

            Ölümlü trafik kazalarında açılacak manevi tazminat davalarında, manevi tazminat talebi dava açılışında belirlenmeli ve manevi tazminat bedeli iyi irdelenmelidir. Türk Hukuk Sisteminde, manevi tazminatın tekliği ilkesi geçerli olup kişiler dava sürecinde taleplerini arttıramayacaktır. İşbu nedenle manevi tazminat talepleri için kısmi dava söz konusu olamayacak ve dava sürecinde ıslah yolu ile manevi tazminat talebi arttırılamayacaktır.

FAİZ

Maddi Tazminat Davasında Faiz (Trafik Kazası Nedeniyle)

            Trafik kazası nedeniyle açılacak maddi tazminat davasında faiz Türk Borçlar Kanunu’nun genel kurallarına göre talep edilecektir. Nitekim haksız fiile dayanarak açılacak maddi tazminat davasında faiz başlangıç tarihi haksız fiilin meydana geldiği tarih olacak, yani trafik kazasının meydana geldiği tarih olacaktır. Maddi tazminat için faiz istenmesi halinde bu husus açıkça talep edilmelidir. Aksi halde mahkeme bu yönde karara varmayacaktır.

Manevi Tazminat Davasında Faiz (Trafik Kazası Nedeniyle)

            Ölümlü/yaralamalı trafik kazası neticesinde açılacak manevi tazminat davasında manevi tazminat için trafik kazasının gerçekleştiği tarihten itibaren faiz istenebilecektir. Yine maddi tazminatta olduğu gibi burada da davacı kişi bu talebini açıkça belirtmelidir.

ZAMANAŞIMI 

            Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesine göre ‘motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar’ demektedir. Türk Borçlar Kanunu’nun da 72. maddesi aynı doğrultuda olup 2 ve 10 yıllık zamanaşımı süreleri düzenlenmiştir. Şayet ceza hukuku anlamında suç teşkil eden bir fiil söz konusu ise ceza kanunları daha fazla zamanaşımı süresi öngörüyorsa bu süre uygulanacaktır.

GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME      

            Ölümlü/Yaralamalı trafik kazaları neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülecektir. Bunun yanı sıra davalının sıfatı ve kazanın meydana gelişine göre teşebbüs sahiplerinin devreye girme durumu hallerinde Asliye Ticaret Mahkemeleri de görevli olacaktır. İşbu nedenle görevli mahkemenin tayininin somut olaya bakılarak yapılması daha sağlıklı olacaktır.

            Ölümlü/yaralamalı trafik kazaları neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemelerinde görülecektir. Fakat Karayolları Trafik Kanunu’nun 110. maddesine göre ‘motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya sigorta sözleşmesini yapan acentelerin bulunduğu yer mahkemelerinde birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir’ denilmektedir. İşbu nedenle davacı şahıs, davasını dilediği yetkili mahkemede açabilecektir.

TRAFİK KAZALARI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Ölen Kişinin Ailesi (Yakınları) Manevi Tazminat Talep Edebilir mi ?

            Trafik kazası neticesinde ölen şahsın yakınları da manevi açıdan yıpranmış ve tatmini zor acılara sevkedilmiş olacaktır. Nitekim ölen kişinin geride bıraktığı çocuğu, eşi ve kardeşleri olabilir. Bununla birlikte kişilerin annesi veya babası da trafik kazasında ölmüş olabilir. Tüm bunlardan ötürü mirasçıların manevi tazminat açma hakkı söz konusu olacaktır.

            Yine trafik kazası sonucu ölen dede ve/veya büyükanne (anneanne, babaanne) için de torunları manevi tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptirler.

Trafik Kazası Nedeniyle Annemi, Babamı, Çocuğumu, Kardeşimi Kaybettim. Ne Yapabilirim ?

            Trafik kazası nedeniyle bir yakınınızın ölmesi sonucunda sizler manevi açıdan yıpranacak ve tarifi imkansız acılar yaşayacaksınız. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere cismani zarara uğrayacak ve zararınızı tatmin etmek için manevi tazminat davası açmaya hak kazanacaksınız. Trafik kazası nedeniyle bir yakınınızı kaybetmeniz halinde Hukuk Büromuz ile irtibata geçmeniz ve detaylı bilgi almanız yerinde olacaktır.

Trafik Kazası Nedeniyle Ölen Yakınım Tam Kusurlu Çıktı. Tazminat Alabilir Miyim ?

            Trafik kazası neticesinde ölen kişinin tam kusurlu (8’de 8 kusurlu), daha fazla kusurlu veya eşit kusurlu olması halinde yakınlarının tazminat hakkı bulunmaktadır.

Diğer Önemli Sorular

            Siz müvekkiller, bazı hususlarda sıkça sorular sormakta ve yanıt aramaktasınız. Trafik kazaları nedeniyle ölüm halinde özellikle kusur oranları, bilirkişi raporları ve karşı tarafın Zorunlu Mali Trafik Sigortası ve Kasko belgelerinin olup olmaması hususunda bilgi aramaktasınız. Tüm bu hususları burada yanıtlamak mümkün olmadığından ötürü Hukuk Büromuz ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.

İletişim İçin Tıklayınız.

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Avukat Aracılığıyla Takibi (Trafik Kazası Nedeniyle)

            Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının takip edilmesi ve maddi-manevi tazminat davası açılması süreci teknik detayları barındırmaktadır. İşbu nedenle Türkiyede başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere ölümlü trafik kazalarında her ilde bulunan avukat meslektaşlarımızla size hukuki destek sağlama amacındayız. Ölümlü trafik kazası neticesinde açılacak davalarda Hukuk Büromuz ile çalışmak arzusunda olan siz müvekkillerimiz için vekaletname bilgilerimiz için ;

Vekaletname Bilgileri İçin Tıklayınız.

Incoming search terms:

 • ölümlü trafik kazalarında manevi tazminat
 • trafik kazasında manevi tazminat
This entry was posted in Tazminat Hukuku. Bookmark the permalink.

37 Responses to Ölümlü Trafik Kazaları Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

 1. mahmut özden says:

  slm ben 1 yıl önce tırın altın da kaldım ve sol kolumun dirseyin de pilatin taktılar tazminat alırmıyım ve nekadar zamanımı alır

  • mehmetemreulusoy says:

   Mahmut Bey olayın meydana gelişi ve kusur raporları önem taşımaktadır. Şayet ceza dosyasına dair içerikleri bizlere ulaştırırsanız daha sağlıklı yardımcı olabiliriz.

   • ömer atay says:

    Ahmet adlı şahıs şirket arabası ile şirket işi için yolcu olarak
    yola çıkmış.Şoför koltuğunda Mehmet adlı şahıs var.
    Trafik kazası olmuş.
    Ahmet ölmüş,Mehmet Sağ.
    8/8 kusur Mehmet’e verilmiş.

    Ahmet’in karısı SGK’ya tazminat için başvurmuş.
    80,000,00 TL.ölüm tazminatına hak kazanmış.

    Ayrıca Zorunlu Mali Trafik Sigortasından dolayı Commercial Unioun adlı şirket
    Poliçede Trafik kazası üst limiti olan 40,000,00 TL.yi ödemiş.

    SGK Sigorta Şirketine dava açmış.Rücu davası.
    Commercial Unioun’a bu parayı bana ödeyeceksin demiş.

    Görev:
    1)SGK’nın ödediği tazminattan Sigorta Şirketinin ödediği tazminat düşer mi?
    2)SGK’nın ödemesi gereken tazminat tutarı ne kadardır?

 2. Yıldıray Aydemir says:

  14.02.14 tarihinde babam çıkmaz sokakta yürürken servis minibüsü geri geri gelip arkadan çarpmıştır. Şu anda babam yoğun bakımda ve durumu kazadan itibaren stabi durumda, maddi ve manevi olarak yapmamız gereken nedir? Bilgilendirirseniz sevinirim. Tel no: 0532 505 97 42

 3. zeliş says:

  09.08.2013 tarihinde 1930 doğumlu dedem karşıdan karşıya yaya geçidinden geçerken (hatta orta refuje çıkmak üzereyken) bir aracın çarpması sonucu vefat etti. İlk raporda %50 ye %50 karşılıklı suç bulunurken biz aksini ispatladık ve bilir kişi %100 sürücüye hata buldu. bu durumda alacağı en düşük ceza ne olur ve aldığı ceza paraya dönüşerek serbest kalabilir mi. Belirteyim Adli sicili temiz sürücünün.
  (13,5 metre firen izi var ve araç çarpmasından sonra 14 metre dedem yerde kaymış)

  • mehmetemreulusoy says:

   Mahkemedeki kusur oranlarına göre dedenizin ölmesine neden olan sürücü ve varsa diğer ilgililer taksirle adam öldürme suçundan yargılanacak ve ceza alacaklardır. Bu suçtan dolayı ceza almaları halinde verilecek ceza para cezasına çevrilemeyecek fakat hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilebilecektir.

 4. osman capar says:

  Slm ben ve bir arkadaşim işe gitmek için yola çıktık. Akşam saatleriydi arac benim adima deyil yanliz surucu bendim.seyir halindeyken onumuze yola çikmiş başiboş uc eşek çikti hernekadar vurmamaya çalişsamda vurdum ve araba etrafinda donup takla atti.trafikin tuttuğu raporda hicbir şekilde kusur yok demiş .ve malesef yanimdaki arkadaşim vefat etti.bende yaralandim.burda benim ve rahmetli arkadaşimin ailesi trafik sigortasindan ne şekilde yararlanabiliriz.herhangi bir maddi manevi tazminat alabilirmiyiz .ve bu kazada bana bir sıkınti çıkarmı.tsk ederim

 5. emre says:

  merhabalar 02.07.2014 tarihinde e 5 üzerinde ilerler iken makas atan ve sonrasında metrobüs bariyerlerine çarpıp hakimiyeti kaybetti ve dönmeye başladı bende bu araca yan tarafından vurdum aracımda cıddı bı hasarım var aracta oğlum ve eşim de vardı oğlum yaralandı ölümlü ve yaralanmalı tutanaği tutuldu.şikayetçide oldum.ayrıca maddı ve manevi tazminat davası açmak ıstıyorum bunu hemen açabilirmiyim. zamanı varmıdır telefonum: 0546 884 0026 bilgilendirirseniz sevinirim

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Davanızı açmanız için hiçbir sakınca yoktur. Fakat savcılık dosyasındaki kusur raporları önem taşımaktadır. Şayet kazanın meydana gelmesinde veya zararın oluşmasında sizin kusurunuz söz konusu ise tazminat hakkınız olmayacaktır.

 6. ozcan ergen says:

  Kolay gelsin benim bir sorum olacak 1 ay önce eniştem ablam ve iki yiğenimi trafik kazasında kaybettik eniştem aracıyla gıden kamyona rakadan çarptı ve bütün kusurları eniştemde buldular. geride kalan babası annesi var birde bizler varız herhangi bir tazminatı alabilirmiyiz bu durumda kolay gelsin

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Kusurun eniştenizde olması alınacak tazminatlarda rücu davası açılarak yeniden sizlerden alınabileceği anlamını taşır. Bu nedenle çok teferruatlı bir süreç ve mirasın reddi gibi hususlara girilmesi gerekmektedir. Kusurun sizde olması nedeniyle yalnızca sigortaya başvuru yapmanız yerinde olacaktır.

 7. fatih says:

  merhaba ben 9 ay önce bi kaza yaptım düz yolumda giderken önüme aniden bi arac karsı sokağa girmek için önüme geldi ve çarptım karsı taraf yaralandıama polisin tuttugu tutanakta ben haklıyım ve tremerdedeben haklı çıktım fakat karsı taraf beni yaralanmalarına sebeb olmaktan dolayı mahkemeye vermiş ilk dava oldu davacılar mahkemeye gelmediler.avukatımda bilirkişi raporu istedi.benimde hakkımda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemi var davada bana nasıl bi karar çıkar.ve bilir kişi ücretini benmi ödiyeceğim.teskkürler

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Avukatla takip edilen dosyalarda meslek etiği gereği yorum yapmamaktayız. Lütfen avukatınıza danışınız.

 8. saliha kocaman says:

  lütfen yardımcı olurmuusunuz? benm babam trafik kazası sonucunda sakat kaldı yani ayağına platin takıldı 2 tane. bi sigorta acentasına tazminat başvuru yaptı ve daha sonra vefat etti fakat kaza sebebiyle vefat etmedi. kalp krizinden vefat etti.ve sigorta acentası bu parayı bizim alamayacagımızı söylüyor.cünkü bu para vefattan sonra cıkmış.ama sonucta bu babama tanınan bi hak değil mi? her şekilde bundan varisleri faydlanamıyormu? bize bir oyun yapılmasından şüphelenyoruz lütfen bilgilendirir misiniz??

 9. Halil says:

  Merhaba Emre Bey. Ben yaklasik 2 ay once trafik kazasi gecirdim. Viraj alirken direksiyon hakimiyetini kaybettim ve orta refujden karsi yola gectim. Karsi yoldan gelen aracla carpismam sonucu yanimdaki arkadasim vefat etti. Ben agir yaralandim. Trafik raporuna gore 8/8 kusurlu ciktim. Kazadan 3 gun sonra gozlerimi actigimda kazanin oldugu gun kanimda 0.78 oraninda alkol bulundugunu soylediler. Oysaki o gun sadece enerji icecegi icmistim. Arkadasimin ailesinin davaci oldugunu ogrendim. Bundan sonraki surec nasil isler benim adima? Simdiden tesekkur ederim.

 10. halil says:

  slm babam 2007 de tek taraflı trafik kazasında hayatını kaybetti uyuyarak kaza yaptı biz manevi tazminat alabilirmiyiz 5437854525 cevabınızı bekliyorum teşekür ederim

 11. Eyüp malat says:

  merhaba;

  2 ay önce kamyonumla kavsagı dönerken sol serıtten gelen bır arac kamyonumun kasasına carptı.hızlıydı duramadı fren ızlerıde vardı.karsı taraftakı surucude bırsey yoktu fakat yanında bulunan kızının gögsu frenin etkısıyle aracın konsoluna carptı.hastane raporlarında 3 cm kırık olusturabılıcek ama hayatı bır etksıı olmadıgınıı yazmıslar.saglık durumu iyi yazmıdlar.daha sonra ıfadeleremız alındı karsı taraf uzlasmak ıstedı ben ıstemedim.ben araclarının maddı zararını sıgorta aracılıgıyla hallettım.memleketıne gönderdım araclarını.daha sonra benden bı mebla para ıstedı bende vermedm.sonrasında bana dava acmış ve bu pazartesi durusmam var.evraklarda benım kontrolsuz kavsagı dondugum ve karsı tarafıda kontrolsuz hız yaptıgı yazıyor.sonuç ne olur acaba ?ben kendımı ne sekılde savunabılırım karsı taraftakı kız gogsunu konsola carpıyorsa emnıyet kemerı takmadıgını gösterır carpmamak için 3.serıte gectım demıs ama fren ızlerı 1.seritte bu sekılde kendımı savunabılırmıyım cavaplarınızı beklıyorum.şimdiden tesekkürler

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Bilirkişi raporlarında kazanın meydana gelmesinde kusurun kimde olduğu yazar. Bu nedenle rapora ve dosyanıza bakılması gerekiyor. Raporların hatalı tutulduğunu iddia ediyorsanız mahkeme hakiminden dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini isteyebilir, mahallinde keşif yapılmasını isteyebilirsiniz.

 12. bilal says:

  Merhaba

  Dun arkasasima motorla giderken araca carpti aracin sahibi once indi arkadasima bakti ve sonra da arabaya binip kacti ve sonrasinda geri emniyete teslim olmus arkadasimn sadece ayak bilegi kirildi ve baska biseyi yok arkadasimin dedigine gore alkolluydu veya baska bisey icmis diyodu kan testi ve darp raporu almis aracin sahibi alkollu veya baska bisey olsaydi emniyet yarim saat sonra burakirmiydi arkadasim tazminat davasi acanilirmi surumu kaybettim naptimi bilmedim arabaya bindim ve sonra arabayi boyere buraktim nereye buraktigimida bilmiyom ve sonra kendime gelince direk emniyete geldim demis sizce mahkemede ne olur cevabiniz icin simdiden tesekkur ederim

 13. büşra says:

  benım bir sorum olacak … bnm eşim şerit ihlali nedeniyle kazada %70 suçlu cıktı fakat kaza yapan karsı taraf ehlıyetsız motorsıklet kullanıyrdu… karsı taraf gecıcı yaralandı maddı ve manevı tazmınata mağdur kaldık… rakam cok yüksek hafifletme gbı bı hakkımız var mı ?

 14. MAHMUT says:

  SLM BEN 2002 YILINDA BİR TRAFIK KAZSI SONUCU YÜZDE52 SAKAAT KALDIM DAVA AÇARSAM ZAMAN AŞİMİNA UĞRARMİ SAYGILARIMLA BILGNZE ARZ EDERİM

 15. zeynep says:

  mrblar…ben 2005 te babamı kaybetım ..tek taraflı kazaydı sıgotdan tazmın almadık zaman asımına ugramışmıdr lom olayında zman asımı 15 yıl demıylıyor ne kadr doğru teskur ederım..

  • mehmetemreulusoy says:

   Merhaba,

   Zamanaşımı 10 yıldır. Bu nedenle yüksek ihtimalle dosyanız zamanaşımına uğramıştır. Yine de evraklarınızı incelemekte fayda var.

 16. zafer says:

  mrb ekim 20sinde motorsiklele kaza gecirdim arac onume cıktı vurdum arkadan ben bayılmışım ayılırken adamlar kaçtı ayagım kırıldı platin takıldı ayağıma bunun için sigortadan para talep edebilirmiyim yada ne yapmam lazımm

 17. ibrahim says:

  iiide hocam yukarda bi yorumunuz dikkatimi çekti , 8/8 haklı iseniz manevi tazminat davası açabilirsiniz die birine yorum yapmışsınız..ben bi tarfik kazasında 8/8 haklı iken davayı kaybettim bunlarıda söyleyin lütfen insanlara umut verip paralarını alıyosunuz sonra kaybettik diyorsunuz

 18. cetin says:

  merhaba
  ben tek tarafli kaza yaptim yanimdaki bir kisi oldu iki kiside yaralandi kanimda uyusturu madde cikti
  olen kisininde kaninda uyusturucu madde vardi ve asiri alkolluydu adli tip raporlarinda bunlar cikti maddi tazminat taleb edebilirlermi ailesi benden
  cevaplariniz icin tesekkur ederim.

 19. ercan says:

  Merhaba
  10.2.2015 tarihinde trafik kazası geçirdim dört yol’da karşı taraftaki adam kirmizi ışıkta geçip 130 km hızla bana vuruyor mobese kamerlarindan görüldüğü gibi %100 karşı taraftaki adam suçlu çıkti o yüzden aracimin masrafını karşı tarafın sigortası karsiyalayackti sigorta da aracimi perte çıkardı karşı tarafta hiç bir yaralanma Yok ama benim başıma 3-4cm kesik olduğundan 6 tane dikiş atildi böyle bi durumda ben hakkımı nasıl araya bilirim daha hiç bir mahkeme dayı olmadı…

 20. isimsiz says:

  Merhaba, geçen ay minübüsle tırın dorsesine çarptık. dayım ve ablam olay yerinde vefat etti. 7 kişi yaralıyız. tutanaklarda hız ve şerit ihlali tıra verildi. haklarımız nelerdir ? tahmini ne kadar ceza alır ? lütfen yardımcı olur musunuz ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>