Velayet Hakkı

By | 04 Eylül 2013

Velayet ; reşit olmayan çocukların haklarının tümünü ifade eden ve Türk Medeni Kanunu’nda altıncı ayrımda düzenlenen bir kurumdur. Türk Medeni Kanunu’nun 335 ve devamındaki maddelerde düzenlenen velayet, boşanma davalarında çoğu zaman temel sorunu teşkil etmektedir. Nitekim ayrılma aşamasında olan anne ve baba, çocuklarının geleceğini kendilerinin tesis etmesini arzu etmekte, buna binaen Aile Mahkemelerinden çocuklarının kendilerine verilmesini ve sorumluluklarının kendilerine bırakılmasını talep etmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 335. maddesine göre ; ‘ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır, yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz’ denilmektedir. Madde metninin devamında da hangi şartlarda velayetin anne ve babadan alınacağı belirtilmiştir. Şayet anne ve baba evli ise velayet her ikisi tarafından birlikte kullanılacak, evli değillerse velayet anne tarafından kullanılacaktır. Tabii ki bir boşanma davası sürecinden geçilmiş olup bu dava neticesinde velayet babaya verilmiş ise bu takdirde velayet hakkı babada olacaktır.

Velayetin Kapsamı

Velayet, çocuğun yaşamsal hakları üzerindeki sorumluluğu tanımlamaktadır. Peki velayetin kapsamı nedir ve ne kadar genişletilebilir ? Türk Medeni Kanunu’nun 339. maddesine göre velayetin kapsamı şu şekilde ifade edilmiştir : ‘ Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür. Ana ve baba olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar, önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar. Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz. Çocuğun adını ana ve babası koyar’ denilerek madde metninde ve devamında önemli noktalara vurgular yapılmıştır.

Eğitim

Velayet altındaki çocuğun eğitimi de önemli bir husus olup bu hususun kimler tarafından gerçekleştirileceği de ailenin yükümlülüğündedir. Nitekim TMK’nın 340. maddesine göre ‘ ana ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar’ denilerek kanunkoyucu tüm sorumluluğun ana ve babada olduğunu kanunlaştırmıştır. Bunun yanı sıra çocuğun normal eğitiminin yanı sıra dini eğitiminde de sorumluluk yine ana ve babaya aittir.

Çocuğun Temsil Edilmesi

Bazı durumlarda çocuğun, 3. kişilere karşı hukuki ve yaşamsal zeminde temsili gerekmektedir. Nitekim henüz ergin olmayan çocuk, bazı durumlarda haklarını savunabilecek durumda ve bilgide olmayabilir. İşbu nedenle bazı platformlarda temsile ihtiyaç duyulmaktadır. Buna binaen Türk Medeni Kanunu’nun 342. maddesi bu hususu düzenlemiş olup şu ifadeleri kullanmıştır : ‘Ana ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. İyiniyetli üçüncü kişiler, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını varsayabilirler.’ Görüldüğü üzere bazı hukuki zeminlerde çocuğun işlem yapabilme ehliyeti yoktur. Bu noktada devreye velayet hakkına sahip anne ve baba girmektedir.

Peki ergin olan çocuğun velayet altında iken aileyi temsil yeteneği söz konusu olabilir mi ? Türk Medeni Kanunu’nun 344. maddesi çerçevesinde bazı hallerde çocuk ailesi adına hukuki işlemler yapabilmektedir. Maddeye göre ‘velayet altındaki çocuk, ayırt etme gücüne sahip ise ana ve babanın rızasıyla aile adına hukuki işlemler yapabilir; bu işlemlerden dolayı ana ve baba borç altına girer’ denilerek çocuğun aileyi temsil etme imkanı sağlanmıştır.

Velayetin Kaldırılması

Velayeti ana ve babada olan çocuğun çıkarlarının korunması bakımından hakim bazı hallerde velayetin kaldırılmasına karar verebilir. Bu sebepler Türk Medeni Kanunu’nun 348. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır :

 • Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.
 • Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.

Bu iki halin varlığı halinde esasen hakim öncelikli olarak bazı önlemler almakla yükümlüdür. Şayet hakim, alınabilecek önlemlerin yetersiz olacağına dair bir kanı içerisinde ise velayet ilişkisini önlem almadan da sonlandırabilecektir. Türk Medeni Kanunu’nun 348. maddesi de bu şekilde bir düzenleme getirmiş olup hakime bu hususta geniş takdir yetkisi verilmiştir. Çocuk için alınabilecek önlemler Türk Medeni Kanunu’nun 347. maddesinde iki ana başlık halinde sıralanmıştır. Koruma önlemleri ve çocukların yerleştirilmesi üst başlıkları ile düzenlenen önlemler şu şekildedir :

 • Çocukların Yerleştirilmesi : Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş halde kalırsa hakim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir. Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hakim aynı önlemleri alabilir.
 • Koruma Önlemleri : Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hakim, çocuğun korunması için uygun önlemleri alır.

BOŞANMA DAVASI NETİCESİNDE VELAYET HAKKI

Boşanma davalarında eşlerin uzlaşamadıkları konularında başında müşterek çocukların veya çocuğun velayeti gelmektedir. Nitekim eşler, çocuklarını diğer eşe vermemek adına gerekli hukuki ve sosyal girişimlerini sürdürürler. Fakat ülkemizde gerek yargı kararları gerekse de kanunlar neticesinde hangi hallerde velayetin kime verileceği hemen hemen anlaşılabilir bir husustur. Örnek vermek gerekirse ; henüz yetişme döneminde olan ve yaşı küçük olan çocukların velayet hakları çok yüksek oranla anneye verilmektedir. Nitekim küçük yaşlardaki çocuğun anne şefkatine ihtiyaç duyduğu kabul edilecek ve yetişmesinde annenin katkısının çok büyük olması gibi kıstaslar ele alınarak velayet hususu takdir edilecektir.

Hakim, velayetin kimde kalması gerektiğini tayin ederken çocuğun çıkarlarını göz önünde bulundurmalı ve buna göre karar vermelidir. Nitekim velayet hakkına sahip olan ebeveyn yukarıda da bahsettiğimiz üzere çocuğun temel yaşantısına şekil verecek, hem eğitim hem de öğretim hususlarında tek söz sahibi olacaktır. İşbu nedenle velayet hakkının tayini çok büyük önem taşımaktadır. Fakat bugün ; yoğunluklu olarak anneye verilen velayet hakkı ancak ve ancak annenin kötü bir yaşam sürmesi halinde babaya verilmektedir. Buna ilişkin olarak  verilmiş Hukuk Genel Kurulu kararı çok büyük önem taşımaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2010/683 K. sayılı Kararı şu şekildedir :

‘Taraflar arasında evlilik birliğinin davalı/karşı davacı annenin ağır kusuru ile son bulduğu hususlarında uyuşmazlık bulunmadığı açıktır. Ne var ki 27.01.2004 doğumlu T’nin yaşı dikkate alındığında annenin yakınlığına ve şefkatine muhtaç bir yaşta olduğu, benliğinin geliştiği bu yaşlarda ana yoksunluğunun derin izler bırakılabileceği gözetilerek velayetin anneye bırakılması uygun olacaktır.

Öte yandan davalı/karşı davacı annenin çocuğa karşı kötü davranışı ve istismarı da kanıtlanamamıştır. Hal böyle olunca ; çocuğun ananın bakım ve şefkatine muhtaç olması yanında, ana ile kalmasının bedeni, fikri ve ahlaki gelişmelerine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı hiçbir delil bulunmadığı gibi hemen meydana gelecek bir tehlikenin de varlığı kanıtlanamadığından, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 182, 136/2. maddeleri uyarınca küçüğün babanın velayetine bırakılması çocuğun yararına olmadığına göre, aynı hususlara işaret eden ve Hukuk Genel Kurulunca benimsenen Özel Daire bozma ilamının velayete ilişkin (2) numaralı bendine uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usül ve yasaya aykırıdır. ’

Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş olduğu karar velayet hakkına ilişkin çok büyük önem taşımaktadır. Nitekim bu karar incelendiğinde boşanmaya sebep olan olay ile velayetin birbirinden bağımsız sonuçlara gebe olduğu anlaşılacaktır. Yukarıdaki karar incelendiğinde boşanmaya sebep olan annedir. Fakat bu husus velayetin anneye verilmesine engel teşkil etmemektedir. Çünkü velayet hakkı karara bağlanırken mühim olan çocuğun çıkarları ve anne şefkatine ihtiyaç duyup duymamasıdır. Velayet hakkı ancak ve ancak annenin çocuğa karşı kötü davranışının ispatı ile el değiştirebilecektir.

Velayet Hakkı Sahibinin Yeniden Evlenmesi

Boşanma davası neticesinde velayet hakkı verilen anne veya baba yeniden evlenirse velayet hakkında bir değişiklik meydana gelebilir mi ? Kural olarak velayet hakkı sahibi anne veya baba, yeniden evlenmesi durumunda velayet hakkını kullanmaya devam edecektir. Şayet bu evlilik çocuğun yaşantısında olumsuz bir etki yaratacak ise ilgililer başvuruda bulunarak velayet hakkının kendilerine verilmesini veya çocuğa bir vasi tayin edilmesini talep edebilirler.

Incoming search terms:

 • velayet hakkı
 • velayeti babada olan çocuğun anneye verilmesi

337 thoughts on “Velayet Hakkı

 1. Özgür Yıldız

  İyi günler
  Ben 33 yaşında 17ay önce eşimle anlaşmalı olarak boşandım ve o zaman 3,5 yaşında olan oğlumun velayeti bende kaldı eski eşim şu anda boşanmamıza sebep olan adamla evlendi ve oğlumun velayetini evli olduğu için geri alabileceğini söylüyor bu mümkünmüdür ve kişisel görüş günlerimiz farklı illerde olmamız halinde değişiklik gösteriyor evlendiği için ben bu görüş günlerine itiraz edebilirmiyim teşşekürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Şartların değişiklik göstermesi velayetin el değiştirmesine neden olabilir. Fakat boşanmanıza neden olan kişi ile evlenmesi sizin lehinize bir durum. Bu hususu mahkemede beyan edip delillendirmeniz gerekir.

   Reply
 2. samet öztunalı

  merhaba,
  sevgilim bir evlilik yaşamış ve ayrılmış.9 yaşında bir kızı var ve velayeti onda.Biz evlenmek istiyoruz fakat eski kocası dava açıp velayeti alır diye korkuyoruz ve o yüzden evliliği bekletiyoruz.Evlenirsek çocuğun velayetini alabilirmi.

  teşekkürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuğun babası mahkemede şartların değiştiğini ve velayetin kendisinde kalması gerekliliğini iddia eder, buna bağlı delillerini ibraz ederse mahkeme hakimi durumu değerlendirip velayeti babaya verebilir. Bu noktada takdir tamamen mahkeme hakimindedir.

   Reply
 3. halil cakir

  eşim vefat etti çocuğun velayeti bende ölen eşimin ailesi çocuğu benden almak istiyorlar görmelerine engel olmuyorum hiçbir kısıtlama getirmememe rağmen onlar çocuğu görmeye gelmiyorlar yanlarına almak istiyorlar böyle bi hakları var mı dava açsalar çocuğu alabilirler mi

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Dava açma hakları mevcut. Açılan davada çocuğun sizinle yaşamasının daha sağlıklı olacağını iddia edip bunu delillendireceksiniz. Dava açıldığında muhakkak bir avukattan yardım alınız.

   Reply
   1. Erkan

    Mehmet bey benim 6 yasında bir kiz çocuğum var velayeti annesinde kendisi calisiyor kizima annanesi bakıyor dedesi içki içen ve ailecek sigara içerler eski esimde buna dahil bunlar ailece kızımı bana karşı düşman yetiştirdiler senenin iki ayı bende kızımin bana alışmaması içinde sürekli hergun ariyarak dolduruyorlar ve ogutluyor ve kızımi icra yoluyla alabiliyorum bu iki ay bende kaldığı zaman içinde çocuk için nafaka alabilirmiyim ben nafakami oduyorum bende olmadığı zamanlarda ikinci sorum ben yeniden evlendim ve bu esimdende bir kız çocuğum var eski esimden olan 6 yaşındaki kızımın velayetini alabilirmiyim eski eşim evli değil ama velayeti kötüye kullanıyor

    Reply
    1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

     Merhaba,

     Polis zoru ile çocuğunuzu alıyorsanız ve bu sürekli olarak tekrarlanıyorsa velayet davası açıp kazanma ihtimaliniz yüksek. Bununla birlikte çocuğu aldığınız aylar için nafaka talep edemezsiniz.

     Reply
 4. Songül

  Benim esim 7 yil once. Vefat etti.ben son 2 yildir evliyim.olen esimden 2 cocugum var yanimda kaliyorlardi.eski esimin ailesi evlendigimi duyunca oglumu bir sekilde. Kandirip aldilar.oglum tekrar. Yanima donmek istemiyor.ustelik kizimida alacaklarini soyleyip tehdit ediyorlar.kizim kesinlikle. Gitmek istemiyor kizimi alabilirler mi?.ne yapacagimi nasil bir yol izleyecegimi bilemiyorum.lutfen bu konuda beni bilgilendirebilirmisiniz?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayeti sizde ise karşı tarafın velayet davası açmasını bekleyeceksiniz. Kızınızı zorla alırlarsa Savcılığa başvuruda bulunabilirsiniz.

   Reply
 5. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Dosyanızdaki davacının somut iddialarına bakmak gerekmektedir. Şu aşamada bir yorum yapmak mümkün değildir.

  Reply
 6. aslı rumuz

  merhaba ben eskı esimden bosanalı uc yıl oldu bır tane uc bucuk yasında kızım var velayeti bende şimdilerde ise yeniden evilik yapmak uzereyım bu sure ıcın de eskı esım cocugunu hıc gormedı ve nafaka vermedı
  ben se cocugumun soyadını degıstırmek ıstıyorum cunku ıkıncı evliliğimde benim soyadım farklı cocugumun soyadı farklı olucak bu konuda ne yapabilrim cocugum benım kızlık soyadımı yada ıkıncı evliliğimden olan soyadımı alabilirmi bilgi istiyorum yadımcı olursanız sevinirim

  Reply
 7. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Velayetin annede olmasının çocuğun gelişimi, ruh sağlığı vb. durumlar açısından sıkıntı yarattığını mahkemede kanıtlayabilir iseniz tabii ki velayetin yeniden size verilmesini sağlayabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma yapıldığı için velayetin el değiştirmeyeceğini düşünmeyiniz.

  Reply
 8. ilknur

  Ben esimden iki ay önce anlaşmalı olarak boşandım. İki buçuk yaşında bir kızım var velayeti bende.babas eski eşim uyuşturucu kullanıyor. Eski eşimin babası alkol kullanıyor. Ayrıca eski eşim tüberküloz hastası ve tedavi olmuyor bu durum beni rahatsız ediyor ne yapmalıyım bir akıl verin bana

  Reply
 9. ilknur

  Ben esimden iki ay önce anlaşmalı olarak boşandım. İki buçuk yaşında bir kızım var velayeti bende. eski eşim uyuşturucu kullanıyor. Eski eşimin babası yani eski kayınpederim alkol kullanıyor. Ayrıca eski eşim tüberküloz hastası ve tedavi olmuyor bu durum beni rahatsız ediyor ne yapmalıyım. Ben yeni bi evlilik yapsam benden kızımı alabilir mi alabilirsede almaması için ne yapmam gerekir bir akıl verin bana

  Cevapla

  Reply
 10. mustafa gungor

  bir tanıdığım; şu anda 15 yaşında, imam nikahlı bir çiftin oğlu olarak dünyaya gelmiş. çift sonraki zamanda beraber yaşamamışlar ve ayrılmışlar. çocuk annesinin yanında büyümüş ancak annesi bir süre önce vefat etmiş. çocuk ortada kalınca babasının ablası yanına almış. şu anda halasının yanında okuyor. ancak nüfusta babasının üzerine kayıtlı değil (yani halası ile yasal bir akrabalığı yok) ve babası çocuğu üzerine almak istemiyor. halasının velayeti altına girebilir mi?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   DNA testi uyum göstermeyeceği içi herhangi bir şekilde başkasının nüfusu altına giremeyecektir. Ancak evlat edinme durumu söz konusu olabilir.

   Reply
 11. Bahar akbaba

  Ben eşimden 4ay önce anlaşmalı olarak boşandım boşanmamix karşılığında 4ve 5 yaşlarında olan oğullarımin velayetini vermek zorunda kaldım benim yanımda kreşe gidiyorlardi ve o şuanda yanına aldı okula da göndermiyor çocuklarımın velayetini alabilirmiyim

  Reply
 12. Hatice Cün

  Ben 4 senedir ayrı olan esimden 1 yıl önce boşandım bu evlilikten 10 yasinda kız 7 yaşında erkek ve 5 yaşında kız olmak üzere 3 tane çocuğumuz var en küçük olan 5 yaşında kızımın velayeti bende digerleri babada kaldı anlaşmalı ayrıldık. Ben simdi tekrar evlilik kararı aldım ve eski eşim çocuklar açısından sorun çıkarıyor ve beni kötülüyorlar bende olan kızımın velayeti evlilik olması halinde alacağını söylüyor bu mümkün mü cevap verirseniz sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Evlilik sonrasında şartların değerlendirilmesi hakim tarafından yapılacaktır. Çocuğunuzun çıkarları, sosyal yaşantısı, eğitim durumu ve eğitim fırsatları, ekonomik durumlar vb. gibi nedenler etkendir.

   Reply
 13. ahmetnart

  eşim kız çocuğum var 13 yaşında velayetini vermek istiyor bakmıyor çoçuk bende suçumudur. neyapabilirim

  Reply
 14. mustafa

  İlk evliliyimde 3 çocugum vardı gönüllü boşanma yaptık ve boşandık iki kızımın velayetini bana verdiler oglumun velayetini annesine verdiler ama oğlumda benle yaşıyor ikinci evlilik yaptım ama nikahlı deyilim bir kızımda ikinci eşimden oldu ikinci eşim hayat kadını oldu açıkcası otobanda yolda çalışıyor nikahımız olmadıgından soyadımı taşımıyor ben kızımın velayetini istiyorum hayat kadını olmasından kızıma bilmediyim adamlardan zarar gelmesinden korkuyorum kızımı nasıl yanıma alabilirim üstelik ikinci eşim bu kötü yola düşerken annesinin haberi varmış giderken annesine söylemiş isteseydi annesi beni arayıp karın gidiyor diyebilirdi oda söylemedi ben gittiyini mahallede arabası olan kendisini götüren kişiden duydum ve kendisini annesinin evinin önünden alıp duraga bırakıp gitmesi annesi bana telefonda söyledi bende evinin önünden alıp ve annesi gillerle vedalaşdı bende götürdüm dedi bende duyunca annesinin yanına gittim vd öyrendim dogruymuş bir süre sonra kendisini gördüm yolda çalışıyordu kızımıda annesi bakıyor ben kızımı alıp benim soyadımı taşısın ve yanımda kalmasını istiyorum böyle insanlardan benim kızıma zarar gelebilir bir insan kendi kızının gidip çalışmasını izin veren kişiler benim kızıma nasıl bakarlar hemde iki kızı çalışıyor utanıyorum ben böyle insanlardan ne olur kızıma zarar gelmeden yardımcı olun kızım daha iki yaşında izmirde biliyormusunuz 3 yaşındaki kıza tecevüz yapmışlardı benim kızımın başına gelmiyeceyini nerden bilirim allahım korusun yalvarım yardımcı olursanız menmun olacam

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuklarınız sizin nüfusunuza kayıtlı değildir. Bu nedenle öncelikli olarak babalık davası açmanız gerekiyor. Ardından velayet hususu tartışılabilir hale gelecektir.

   Reply
 15. serdar ngündüz

  merhabalar,
  Hocam kızımın vefatı sonrası tek çocuk olan 2,5 yaşındaki torunumu velayetim altına almak istiyorum, benzer davalar var mı, durumum hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim,
  Saygılar…

  Reply
 16. özge

  Benim eşim eroin bağımlsı ortada 4 aylk bir oğlum var ve boşanmak istiyorum cocugun velayetini alabilirmiyim

  Reply
   1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

    Zeki Bey,

    Bir avukat tutun ve dava açın. Velayet hususu değişkenlik gösterir ve olaylara göre hakim karar verir. Bu nedenle avukatınızla birlikte sağlam bir şekilde ilerlerseniz velayeti alırsınız.

    Reply
 17. asli

  merhaba
  ilk eşimden kızım 9 aylıkken ayrıldım 2 yil sonra tekrar bir evlilik yaptım kızım eşimi babası biliyor ve cok baglılar bırbırıne ama kızım eskı esımınde babası oldugunubildiği halde gitmek gormk ıstemıyor ve sımdıkı esımle cok mutlular gercek baba kız gibiler sidi ikici cocugumuzu yapmayı dusunuyoruz ama soy adı kızımın farklı oldugu için ıkıncı cocuk ta olur onun soy adı benım ve esımın soyadı aynı olacak kızımın kı farklı olacagı için kizimin psikojisi bozulacaktır bu nedenle şimdiki eşımın soy adını alması mumkun mudur. yorumlarınızı okudum ve eskı esım evlendım dıye kızımı alabilir mi benden

  bu arada eski esimle bosanma sebeblerımız hamile iken 3 kere darp edildim karakolda kayıt var e aldata kanıtlanmıs ve itiraf etmiştir alkolık ve sabıkalı ayrıldıktan sonra kavgada adamın birinin kolunu kopartmıs

  ve buna benzer tehtıt sucları falan var ustelık evınde uyusturu yetıstırıyor bunlar delil olarak işime yaramı davayı kazana bılırmıyım

  Reply
 18. derin

  ben yakladik 6 ay sure kadar imam nikahli olarak evli kaldim bir kixz cocugu dunyaya getirdim ailem bebrgimi kabul etmeyip yuvaya verdi yuvadan amcasi koruyucu aile olarak kizimi aldi suan bebegim dort aylik bebegimi hangi sartlar yolunda alabilirim ne olursunuz bans yardim edin her yolu denedim yasim resit olmadigi icin surekli bir yerlerde tikaniyorum

  Reply
 19. su

  Mrb ben eski eşimden kocamdan 3 sene oldu boşanalı anlaşmalı boşandık kendisi alkol kullanıyor ve 3 kere şikayette bulunmustum cezalarıda vardı raporlarda vardı o zaman 3 yasnda olan kızımın velayeti bende oldu oda istedi ama hakim bana verdi şuan 6 yasnda nafakada almıyorum ve gelmiyor da görmeye benim tekrar evlenmem üzerine kızımın velayetini alabilirmi sabit bi işide yok kızım babasından korkuyordu istemiyor kalmak ne olur bu durumda??

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Nafaka alamıyor iseniz ve mahkemece bir nafaka tayin edilmişse ilgili mahkeme kararının icra takibine konulması ve haciz işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

   Velayet hususunda ise yeni evlilik nedeniyle sizlere velayet davası açsa da mahkeme hakimi bu hususta karar verecektir. Çocuğunuzun yeni yaşamı ve eski eşinizin mevcut yaşantısı göz önünde bulundurulur ve çocuğun çıkarları doğrultusunda hakim tarafından karar verilir. Bu nedenle bizim burada yorum yapmamız manasız olacaktır.

   Reply
 20. serhat

  Merhabalar..ben esimden 4yil once anlasmali bosandim.mahkeme 2 kizimin velayetinide annesine verdi.suan 5 ve 9 yasindalar..hala ayni sehirdeyiz.cocuklari alip baska sehre gitmek istiyor.eger giderse velayetlerini alabilirmiyim..baska bi adamla evlenirse uvey babayla yasamalari uygun degil..o zaman mahkeme kizlarimi verir mi bana ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Başka bir şehire gidilmesi velayet hususunda önem taşır ve mahkeme talebinizi ciddiye alacaktır. Bu nedenle dava açılmasında fayda var.

   Reply
 21. sukran

  2010yilinda resmi olarak bosandim esimin aldatmasi sorumluzluklari beyan ederek bosanma davasi acmadan üç uil once ayrilmisdik bir tane10yasinda oglum var valeyeti bana verildi sekiz yildir oglumu babasi yada baba tarafindan hic bir akraba aramadi sormadi iki ay once evlendim ve yurtdisina gidicez oglumla pasaportlar hal oldu gidecegimiz ulke evliligi ve oglumu kabul eti vize bekliyoruz karsima herhangi sorun cikarmi babasinin oglum bu ra ustunde soz haki olur mu yada velayeti almak istiyorum sterse alir mi babasi beni aldatan kadinla uzun zamndir evleymis

  Reply
 22. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Velayet davası açarak çocukların velayetini anneniz babanız talep edebilirler. Mahkeme hakimi bu hususta karar verecektir.

  Reply
 23. duygu

  Abim 2 yıllık evli ve 10 aylık bebeği var eşi bebeği bırakıp evi terk etti boşanma davası açıldı bebeğin anneye verilme ihtimali var mı?

  Reply
   1. duygu

    Avukat olmadan dava açıldı bi avukatimiz olmuş olsaydı size danışma ihtiyacı duymazdim yinede ilginiz için tesekkurler

    Reply
 24. Ali Şahin

  Merhabalar…
  Karım beni 15 gün önce terk etti. Aramızda seviye ve saygı bitmişti. Hiç hoş kelimeler kullanmıyorduk birbirimize.. 2,5 ve 1 yasında 2 kızımız var. Karım olan şahıs giderken sadece küçük kızımı götürdü. Büyük kızıma bakmadı bile ve kızım onu görmek bile istemiyor. Bir kere olsun telefon bile açmadı. Ben birkaç kez aradım küçük kızımın sesini duymak için. Büyük kızımla konuşturmak için de aradım ama kızım istemiyorum diye bağırdı ve ”çünkü o beni bıraktı gitti” diye tepki gösterdi. Bu konuşmaların ben de kaydı var. Şunu da söyleyeyim ailesi başka bir ilde ve o ilden benim adıma tedbir kararı aldırmış. 3 ay evden uzaklaştırma almış.. Ve büyük kızımın hayatından endişe duyduğunu yazmış dilekçesinde…Asılsız iddialarla bu kararı aldırmış. Ben de akabinde boşanma davası açtım. Kendisi hamile iken sigara içiyordu ve biz hep kavga ediyorduk.. Şimdi emziriyor ve benimle hafta sonları alkol almak istediğini söyledi ve son 1 aydır hafta sonları dışarıda ve evde olmak üzere alkol alıyorduk. 2 gün kızımızı emzirmiyordu. Bana derseniz eğer sen neden izin verdin diye ,beni hep alkol almakla itham ediyordu ve bende başıma böyle bir ayrılık kararı geleceğini bildiğim için o da bu olaya dünden razı olduğu için içmesini istedim… Ve bu anları video ve foto olmak üzere kaydettim. anlatacak çok şey var ama bu kadar yeterli sanırım… Ben zaten tedbir kararına itiraz edicim. Ve en önemlisi kızlarımın her ikisinin de velayetlerini istiyorum. Bir de başka ilde ki tedbir kararı geçerli olur mu… En önemlisi uyarına mı gideyim anlaşmalı mı boşanayım, yoksa çocuklarımın velayetini alabilir miyim… İkimizde kamuda çalışıyoruz. O 2700 tl ben 3500 tl gelir elde ediyoruz. Benim ve ailemin maddi durumu ve aile yapısı onlardan daha iyi. Çok uzun oldu kusura bakmayın. Şimdiden teşekkür ederim….

  Reply
 25. cihan sekerci

  Merhaba hocam 29ekim 2010da evlendim 3ay evli kaldigim surede esim soguk davrandi kadinlik gorevi yapmadi seni sevmiyorum diye ailesiyle gitti 20gun sonra celb geldi beni kapiya attilar diye bundan bisey tutturamadi bosanma davasi acti dava 1,5 sene surdu son mahkemede bana sans verin dedi geldi birlestik 1veya 2kere birlikte olduk hamile kaldi 1,5 sene babasinin evinde kaldigi surede cocuk aldirdigini soyledi ve benim bundan haberim yoktu hamile oldugunu bilmiyordum 2.hamilelikten sonra babasigilin yanindan ev kiraladik osurede babasının evinde kaldi bana evimin anahtarini bile vermediler maasimi aldi babasina verdi surekli beni assaladi yataga dahi almadi evde huzur kalmadigi icin daha fazla dayanamayip babami evine döndüm o arada babasi ve akrabalari surekli isyerime gelerek beni tehdit ettiler seni oldururuz diye bende karakola sikayette bulundum bana koruma verdiler isi biraktim babamin evinden 6ay disari cikamadim bu surede babasinin evinde cocugu dogurdu onlardan korktugum icin cocugumu goremedim simdi bana onlem nafakasi acmis beni ifade icin cagirdilar nerde calistigimi maasimi sordular sonra babamin mal varligini sordular bu durumda kendimi nasil savunmaliyim hocam bana bir yol gosterin suan ailemle kaliyorum cocugumu alabilirmiyim 2yasinda kiz cocugu

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kendinize bir avukat tutmanız en sağlıklısı. Avukat tutacak paranız yok ise avukat yardımından faydalanmak için hangi ilde iseniz o ilin Barosuna başvurabilirsiniz.

   Reply
 26. ESRA

  Merhaba ; Ben eşimden ayrılalı 3 sene oluyor anlaşmalı olarak boşandık ayrıldığımızda kızım 2,5 yaşındaydı velayetini ben aldım benim yanımda kalıyordu nafaka mahkemeden vermek istemediği için elden okuluna para yatırıyordu sadece fakat bende iş değişikli yaptığım için kızıma bakabilecek durumum yok babasına geri verdim şu anda 5 yaşında velayeti hala daha bende fakat okul hastane ve sağlık ocağına götürürken sorun yaşadıkları için benden velayetini istiyorlar ben Bursa’da ikamet ediyorum babası Bursa’nın Mudanya ilçesinde ikamet etmekte velayetini vermek istemiyorum. Sizden ricam bu işlemler için nasıl bir yol izlemem gerekiyor velayet vermem dışında ne yapmalıyım?

  Reply
 27. şükrü bayar

  iki çocuğumun velayeti anneye verildi 15 yaşında olan çocuğum küçük bir suça karıştı bu nedenle bende annede olan iki oğlumu birden velayetini almak istiyorum karakoldaki bu suça karışma tutanağını delil gösterek çocuklarımın velayetini alabilirmiyim ?

  Reply
 28. İlknur

  MerabA benim 4 yaşındaki kızım öz babası sahip çıkmadığı için evlendiğim kişi üzerine yazıldı ayrıldık boşandığım şahsın üzerinden nasıl alınabilir sonuçta onun değil ne yapmam gerekiyor

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine yönelik dava açmanız gerekiyor. Şayet dava açma arzusunda iseniz tarafımıza iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

   Reply
 29. neslihan

  benim bir ket davası açsam çocuğumu alabilirmiyim
  ızım var 6 yaşında velayet babada anlaşmalı boşandık fakat baba çocuğun yanında kalmıyor çocuk babaannede kalıyor velay

  Reply
 30. nazlıcan çinar

  İyi Günler…
  Ben 22 yaşında üniversite öğrencisiyim, bu sene okulum bitiyor. Annem 3 yıl önce vefat etti. Annem vefat ettikten sonra kardeşim babamda kaldı, kalmaya devam ediyor ben reşit olduğum için dayımda kalıyorum. Kardeşim 15 yaşında lise 1 okuyor ve v-cumartesi günü tekstil atolyesinde çalışıyor günlük para alıyor ve aldığı parayı babama veriyor. Şu anda kardeşimin düzgün koşullarda yetiştiğini düşünmüyorum. Kardeşimin telefonu olmadığı için babamı arayıp en fazla 10 dk sesini duyuyorum ve uzun zaman ararlıklarıyla konuşabiliyorum. Kardeşim ve ben okuduğumuz için sadece tatillerde 2 haftada bir görebiliyorum. Babam evli ve bir çoçuğu daha oldu.Kardeşimin velayetini almak veya görüşme talebinde (24-48 saat gibi) bulunmam mümkün mü?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Sizin kardeşinizin velayetini almanız maalesef mümkün değil. Ancak büyükanne ve büyükbabanız var ise onlar velayet talebinde bulunabilirler.

   Reply
 31. Bilge

  Merhaba;

  Annem ve babam 2012 aralık ayın’da şiddetli geçimsizlik gerekçesi ile ayrıldılar. Şuan 10 yaşın’da olan kı kardeşimin velayeti anneme verildi, nafaka talebinde ise bulunma’dı. Boşanma eylemin’den sonra bende annem ile kalmaya devam ettim yaşım(26) fakat kardeşim annem ile yaşadığımı evde değil teyzemde kalıyordu. Annem hiç kardeşimi yanına almadı doğdu doğalı neredeyde teyzemde kaldı. Boşanmanın ardından annemin saçma sapan internet üzerinden tanıştığı insanlar ile ilişkileri oldu itirazlarıma rağmen. ve birini eve almaya başladı. Annem çalışan birisi vardialı bi sistemde. Gece evde olmadığı halde sevgili ben evdeyken yaşadığımız evde kalmak için geleceğini söylediğinde itiraz ettiğim için, annem beni evden kovmuştu. Bende babamın evine geldim. Bu olayın üzerinden 2.5 yıl geçti ve kardeşim halen teyzesinde. Annesinden uzak. Kaldı ki annem ve babamın evleri çok yakın. Çok defa haber yollayıp çocuğu yanına al gündüz biz bakarız gece sende kalır dememize rağmen bizden kaçıyor. Konuşmuyor telefonlarını değiştiriyor. Kardeşimi yaklaşık 1senedir babamda bende göremiyoruz ne zaman arasak ya annesinde ya dışarıda ya da uyuyor. En son aradığımda cvp alamadım. Babam aradığında ise aramayın birdaha gibi sözler safr ettiler. Kardeşim biZe geldiğinde dönmek istemeyen bir kızdı. Şuan napıyor bizim hakkımızda ne düşünüyor bilmiyorum çok üzülüyorum annemle bende görüşmüyorum. Sizce ne yapmalıyız ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   velayet davası açarak kardeşinizin velayetini babanız isteyebilir. Bu hususta yasal bir engel yok. Dava açma arzusunda iseniz iletişim bölümünden tarafımıza detaylı bir mail atabilir, randevu alabilirsiniz.

   Reply
 32. Nazlican

  Merhaba,
  Benim arkadaşımın ailesi bu ay sonu boşanacaklar. Arkadaşımın bir de erkek kardeşi var. Arkadaşım 16 kardeşi 15 yaşında. Ve kardeşi babasıyla hiç geçinemiyor. Arkadaşımda kardeşi için kendisi babasının yanında kalmak zorunda olabilir. Ve babası biraz dinci biri arkadaşımı zorla kapattirabilir ve kız bunu hiç istemiyor. kendiside annesinde kalmak istiyor. Vekaletin 2side anneye verilebilir mi?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çekişmeli boşanma davası olacak ise velayet hususunda talepler doğrultusunda mahkeme kararı verir. Fakat anlaşmalı olacak ise anne ve baba velayetlerin kimde kalacağını kendileri kararlaştırırlar. Bu noktada nasıl boşanma işlemi gerçekleştirilecek bilemediğimiz için ancak bu kadar yardımcı olabiliriz.

   Reply
 33. ali

  mrhaba karım 4 aylık cocumuda aldı ve kactı 45 gündür cocumuda göremiyorum bani aldatdınıda biliyorum boşanma davasıda acmadı ve pisikolejik haplar kullanıyor cocumu nasıl alabilirim

  Reply
 34. ege

  Kizim 8 aylik. Esimle bosanmaya karar verdik. Kizimin velayetini suan bana veriyor ancak evlenmem durumunda baska adamin yaninda buyumesine izin vermeyecegini velayetini alacagimi soyluyor. Ben calisiyorum. Gelirim var. Bankaciyim. İste oldugum sirada kizima annem bakiyor. Evlenmem durumunda velayeti baba alabilir mi?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet hususu o günün şartlarına göre değerlendirilir. Burada çocuğun yaşı, ailenin ekonomik durumu vb. gibi durumlar etkili olacaktır. Kesin bir şey söylemek mümkün değil fakat yaşı küçük olan çocuğun velayeti çok yüksek ihtimalle sizde bırakılacaktır.

   Reply
 35. Lale

  Merhaba benim annem ile babam resmi nikahli degiller sadece dini nikahlari var. Annem yurdisinda ve ben babamla kaliyorum bu durumda benim velayetim kimdr olur?

  Reply
 36. Hakki colak

  Karim beni bir baskasiyla aldattini yakaladim elimde delillerde var amcasinin gozunun inunde vurulmasi piskyolosi bozuk pisyayriye gidiyor 10aylik kizimi alabilirmiyim karsi tarafin hic maddi durumu yok

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Eşiniz sizi aldatmış ise dava açabilir, gerekli başvuruları yapabilirsiniz. Çocuğun bundan sonraki yaşantısını etkileyecek bir psikolojik rahatsızlık söz konusu ise velayetin size verilmesi gündeme gelebilir. Fakat yine de bu kadar küçük bir çocuğun annesinden ayrılması çok düşük bir ihtimal bilginiz olsun.

   Reply
 37. Hakki colak

  Mrb esimmi beni altadirken yakaladim tlf konusturdum bana tacizde bulundu falan dedi savciliga goturdum ama savci serbes birakmis benim karim arayip bulusyorlarmis birde amcasi gozunun onunde vuruldu ondan dolayi piskyayriye goturdum hap verdi kizimi alip kacti 10aydir anne sutu olmadindan annem babam bakti mamayla10 aylik kizim velayetini almak istiyorum ben calisyorum obur tarafin durumu iyi deyil vekaleti kime verir

  Reply
 38. Hakki colak

  Mrb 10aylik kizim var annesi tlf baskasiyla konusurken yakaladim savcilikta deliller var birde piskyayriye goturyordum amcasinin olumununden dolayi hic anne sutu emmedi mamayla annem babam bakti ama kizimi alip kacti ben bakarim yemem icmam kizima bakarim diyor hic gelirleri yok benim maasim var babaminda annemin maaslari var annem ben bakarim diyor kizimin velayeti alabilirmiyim kime verir

  Reply
 39. Hakki colak

  Mrb yardimci olurmusunuz benim 10aylik kizim var annesini baska borisye konusurken yakaladim savcilikta deliller var birde amcasinin olumunden dolayi piskuatriye goturdum ilac verdi 10aydir hic anne sutu emmedi mamayla bakti annem babam bakti geceleri mamasini yapip baktilar annesi hic ilgilenmedi alip kacinca annaem babam yikildi kizimi velayetini ala bilirmiyim benim maasim babamin annemin maasi var annem ben bakarim kizimi velayetini kime verir mahkeme karsi tarafin hic geliri yok almak istiyorum

  Reply
 40. nurcan

  merhaba,
  ben 3 sene once esimden bosandım.5 yasında bı kızım var velayeti bende aylık 150 tl nafaka baglandı.ama nafakasını odemıyor ıhtıyacımda yok.duzenlı olarakta cocugunu gormuyor.alkol kullanan bı insan ve siddete megıllı.son 1 senedir calısmıyor.ben hastanede memur olarak calısıyorum 9 saat calısıyorum ve hafta sonları ızınlıyım ve aılemle yasıyorum.kızımın maddı manevı butun ıhtıyaclarını karsılıyorum.krese ve ozel yuzme kurslarına gonderıyorum.onun gelısımı ve iyi bır bırey olması için elimden gelenin fazlasını yapıyorum.eskı esim durmadan çoçugun velayetını senden alcam diye benı tehdit edıyor sizce boyle bırsey mumkun olabılırmı yanı cocugumu benden alabılırmı lutfen sızden cvp beklıyorum.
  ilginiz için şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bu şartlar altında velayetin babaya verilmesi mümkün değil. Mahkeme tarafından kararlaştırılan 150 TL nafaka şayet ödenmiyor ise mahkeme kararına bağlı olarak İlamlı İcra Takibi yapabilirsiniz. Böylelikle bugüne kadar ödenmemiş tüm nafaka bedellerini tahsil edersiniz.

   Reply
 41. Hakki colak

  Mrb kizim 10aylik annesini beni aldatirken yakaladim baska biriyle savcilikta var deliller birde amcasinin olumunden dolayi pisyatriye gidiyordu dogdugundan beri anne sutu emmedi hic mmayla annem babam bakti 10aydir yanlarinda durdu annesi hic ilgilenmedi kizimi alip kacti evden velayetini istiyorum benim maasim annemim maasi babam maasi var karsi tarafin hin maddi durumlari yok kime verilir

  Reply
 42. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Velayet davası açmanız gerekiyor. Gerekçelerinizi dava dilekçenizde belirtecek ve dosyanızı takip edeceksiniz. Velayet hususunda takdir her zaman mahkeme hakiminindir. Bu nedenle bizim size velayeti alırsınız veya alamazsınız gibi bir beyanda bulunmamız doğru olmayacaktır. Bulunduğunuz yerde bir avukata danışınız.

  Reply
 43. ayse

  Biz esimle ayrildik iki kizimin velayetide bende eski esim agi parasi alabilir mi

  Reply
 44. mine

  merhaba
  ben esimden 3 yıl once ayrıldım bır tane kızım var 5 yasında velayetı bende yazları bır ay yarı yıl karne tatılde 15 gun babasında kalma gunu var.ama benım eskı esım eskıden uyusturucu kullandı 2 yıl kadar.ben bu gorus gunlerinı kaldırmak ıstıyorum bunun için saç ve tuy analızınden yapılan testle kullandıgını ispat edebılırım dıye bılıyorum ama bu testı nasıl ve ne sekılde adlıyeden istemem gerekıyor lutfen bana yapmam gerekenı soylermısınız.
  şimdiden tesekkurler kolay gelsın.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şahsi ilişki tesisinin kaldırılmasını talep edeceksiniz fakat bunu bir avukat aracılığıyla yapmanız gerekiyor. Bir avukata danışınız ve hukuki yardım isteyiniz. Şayet avukat tutacak paranız yok ise İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosuna başvuru yapabilirsiniz.

   Reply
 45. Hakki colak

  Mrb karim beni bir baskasiyla aldatirken yakaladim savcilikta delilleri var piskyatriye kontrole gidyordu amcasinin gozunun onunde vurulunca 10aylik kizim var kizim hic annene sutu emmedi mamayla buyudu kizinla hic ilgilenmedi annem bakti dokuz bucuk aydir kizimi bagiryor hirpiliyor velayetini almak istiyorum ala bilirmiyim

  Reply
 46. Hakki colak

  Mrb ben 2yillik evliyim karim beni bir baskasiyla aldatirken yakaladim savcilikta var amcasinin olumunden dolayi piskyatriye goturyorum 10aylik kizim var hic anne sutu emmedi mamayla bakildi hic ilgilenmedi annem bakti 9bucuk aydir cocumu bagiryor hirpiliyor kizm 40derece hastalandi acile goturup anneme birakip simit almaya cikip anneme birakmis 1buk sahattir gelmemis ilgilenmemis bosanma kizimin veleyetini almak istiyoum babaya verilirmi

  Reply
 47. derin

  Merhaba
  İmam nikahli bir evlilik yaptim yaklasik bir sene oluyor bosanali ben hamileyken ayrildim babam kizimi istemedigi icin yuvaya verdi yuvadan esimin kardesi koruyucu evlatlik olarak aldi suan kizima bakma imkanim var görme karari ve alma davasi actim yasim kimlikte 17 gösteriyor 7 aylik olan kizimi mahkeme bana verir mi nolursun bana yardim edin cok caresizim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Açılan davada kendinizi bir avukat ile temsil ettirmeniz gerekiyor. Lütfen bir avukat tutunuz ve sizi temsil etmesini isteyiniz. Avukat tutacak mali güce sahip değilseniz Adli Yardım Bürolarından avukat tayin edilmesini isteyiniz.

   Reply
 48. Semis

  Ben esimden bosanali 9 yil oldu ve kizimin velayeti bende ve ben suan biriyle imam nikahli evliyim ve senden cocugun velayeti alcam diyo bunu mahkemeye sunucam diyor alabilirmi ama kizim babasina hic gitmek istemiyor

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet hususunda karar Aile Mahkemesi Hakiminindir. Şartları değerlendirerek bu hususa karar verecektir. Bizim kesin bir yorum yapmamız uygun olmayacaktır.

   Reply
 49. Elif Utku

  Merhaba. Ben 3 yıl önce anlaşmalı olarak boşandım.o zaman 6 Yaşında olan oğlumun velayetini önce Babasına verdim daha sonra babasının bazı hatalarında dolayı ona baskı yaparak kabul ettirdim ve dava açarak velayetini aldım.şu an annem ve 2 erkek kardeşim oğlum ve ben yaşıyoruz.ve çalıştığım için gündüzleri annem ilgileniyor.babası evlilik kararı almış ve benim çocukla yeteri kadar ilgilenmediğimi düşünerek evleneceği kişinin daha iyi ilgileneceği ve kurulu bir aile yaşantısının olacağını belirterek velayeti alacağını söylüyor . Önce benimle birleşmek istedi ben kabul etmeyince bir bakıma intikam olarak ailesinin aklıyla böyle bir şeye Kalkıştı.velayeti alabilirmi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet hususu hakimin takdirinde olan bir husustur ve çocuğun çıkarları önde olacaktır. Şu şartlar altında dava açıldığı zaman çocuğunuzun sizinle birlikte daha sağlıklı bir yaşantı süreceği açık olacağından mahkeme yüksek ölçüde veyaleti babaya vermeyecektir.

   Reply
 50. serap güner

  iyi günler ben eşimden 4 sen e önce ayrıldım kızımın velayetini bana verdiler ama kızımı alamıyorum babası sorun cıkartıyor ailemi rahtasız ettiği için alamıyorum evlencem ama kızımı alamam diye şimdi bi kenara bıraktm evlenmeyi sizce evlilik velayet hakkını değiştiriimi

  Reply
 51. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Açılacak velayet davasında mahkeme hakimi şartlara göre karar verecektir. Bizim bir şey söylememiz karar hükmünde olmayacak, bir manası da olmayacaktır. Bu nedenle dava açıp hakkınızı mahkemeler önünde aramanız gerekiyor.

  Reply
 52. nursen şanlılar

  Sayın Ulusoy,daha evvel size yazmış olduğum gibi(kendim alman,eşim Türk ve kızım 10 yaşında, çifte vatandaş.Eşimden,aldatma,kavga ,huzursuzlurk ve benzeri..sebeplerden dolayı ,elimde kesin kanıtlarla boşanmayı düşünüyorum) Size baş vurmuş olduğum gibi, Almanya Uluslararası çocuk ve Velayet hakları sorumlu danışmanlığına müracat ederek ,yaşadığım zor durumu anlattım. Size daha önce yazdığım gibi ,boşandıktan sonra ,çocuğun velayeti iki tarafa verildi ise ,babasından izinsiz kızımla almanya’ya ailemin yanina dönmem (haagerübereistimmung yasasindan dolayı )mümkün degıl.hatta boşanacağınız eşinizlen anlaşarak almanyaya götürmemi tavsiye etmiştiniz.Fakat:Uluslararası çocuk ve velayet hakları danışmanlıgı bana ,kızımın tamamen bütün velayetini alırsam,hiç bir kanuna karşı gelmeyip ve böylece almanyada hayatımın devamını sürdürebileceğimi açkladılar.
  Sorum şu:kızımın yelayetini nasıl alabilirim ve bu kızımın ikameti kapsar mı.
  Şimdiden teşekkür ederim

  Reply
 53. Hakki colak

  Mrb benim 11 aylik kizim var karim baskasiy aldattini yakaladim namusumu lekeledi savciliga verdim piskyatriye gidyordu hic bir anne sutu emmedi annem babam bakip buyuttu hic cocumla olgilenmedi hicbir gelirleri yok arti babasi hep alkol kullanyor evlerin elektrikleri bile odeye memisler icra hacize girmis ben kizimi velayetini ala bilirmiyim benim askeri ucret maas alabilirmiyi hem bosanma hem kizim almak

  Reply
 54. Ahmet Arı

  Merhaba yaklaşık 5 yıl önce eşimden boşandım. Velayet çocuğun yaşı gereğince anneye verildi. Şuan oğlum 8 yaşında ve anne ile birlikte başka şehirde. Doğumdan butarafa başka şehirde yaşıyorlar. Ben yeni bir düzen kurup evlendim ve bir kızım var. Eşimde çalışıyor bende çalıyorum ve maddi olarak durumum iyi. Krdi ile aldığım ve halen borcu devam eden bir evim var. Oğlumun kızımla ilişkileri güzel. Velayeti annede olan oğlumu kurulu bir düzenimin olmasından ve annesinin çalıştığı için oğluma ananesinin bakması doğrultusunda velayet davası açıp oğlumu kurulu düzenime getirmek istiyorum. Evlendiğim şahsında oğlumla ilişkileri güzel ve mutluluk kareleri içinde hem eşimle hemde kardrşiyle fotoğrafları var. Velayeti almam mümkünmüdür ? Velat davasında oğlumun fikirleriyle oynanır babamı ve kardeşimi istemiyorum dedirtilirse karar ne olur?
  Teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yaşı 8 olduğu için pedagog eşliğinde beyanlarına başvurulacaktır. Fakat her halükarda bir yorum yapmamız imkansız. Bu tür olaylarda dava içerisindeki dinamikler çok etkilidir. Bu nedenle çocuğunuzun için çok güzel bir yaşantı sunacağınızı mahkeme önünde kanıtlamanız gerekir.

   Reply
 55. duygu

  meraba ben 2012de bosandım 2011 dogumlu bir oglum var velayeti ne bende nede babada cıkmıyo yani ortada diyolar ve benim evlilik dısı bir cocugum daha var ben bu durumu nasıl toparlarım ne olursunuz bir yardım edin 🙁

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuğu mahkemeye bildirmediyseniz velayeti konusunda karar verilmemiştir tabii ki. Şayet böyle bir durum yok ise ve mahkeme velayet hususunda bir karar vermiş ise ilgili mahkeme kararı ile işlem yapabilirsiniz.

   Reply
 56. Hakki colak

  Mrb esimi bir baskasiyla konusurken yakaladim aldattini tlf dokumanlari var piskyatriyede gidyordu amcasinin olumunden dolayi ordanda kagittine dahil kagiy cikartyim kizimi 10aylikken alip kacti ailesinin yanina hic bir gelirleri yok babasi alkolcu elektrikleri bile hacize girmis kizim hic anne sutu emmedi mamayla bakildi annem babam bakti 10aya kadar yanlarinda simdi mahkeme oluncaya kadar kizim 1 yasinda olacak benim askeri maasim var annem ben bakarim diyor kizimi almak istiyorum babaya verebilirmi

  Reply
 57. Naz

  Mrblar, esimle son 2 senedir ciddi problemlerimiz var ve bu sure icerisinde aldatma , hakaret son olarak da cocugumun yaninda siddet gördüm ve bu nedenle bosanma davasi acmak istiyorum . 9 yaşında bir oglum var onun velayetini beni uzmek icin almak isteyecegini biliyorum ama kesinlikle ona bakabilecek sorumlulukta birisi degil ve ben su an calismiyorm bosandigim zaman babamin yanında yasayacagim ve babamin gelir duzeyi gayet iyi . Bu durumda nasil bir durum soz konusu olur ? Velayeti alabilir mi ? Bu arada kendisinin bi cok borcu var ve maddi sıkıntısi cok fazla. Simdiden tskkr ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet hususunda kesin yorum yapmamız imkansız. Fakat velayeti çok yüksek ihtimalle siz alırsınız. Davanızda avukat olarak bizden yardım almak istiyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşınız.

   Reply
 58. emir

  Ben 29 yaşında polis memuruyum 6 buçuk yaşında kızım var eşimle ayrıldık velayet onda ama kızımı almak için dava acacam kızıma şimdi evlenmeye hazırlandığı birisi varmış ona baba diyeceksin gibi şeylerde diyormus sinir oldum psikolojiside iyi değil kiziminda psikolojisini bozacak alabilmem için neler yapmam gerekir ne gibi gerekçeler sunmaliyim okul cagida geldi kayıt olacak bu yıl. .

  Reply
 59. Hakki colak

  Mrb benim esim baska biriyle konusurken yakaladim sahsin kendi tlf savciliga verdim ama esim sikayetten vaz gecmis 1 yasina gircek kizimvar annesi amcasinin olumunden dolayi piskolojisi bozuk doktora goturdum ilac verdi ama kullanmadi kizimi alip kacti kendi ailesine babasinin hic durumu yok alkole bagli gelirleri yok hic bir gelirleri maaslari yok evin elektrigi 2014buyana odememisler icraya hacize girmis 10ay boyunca annem bakip buyuttu hic bir anne sutu emmedi kizim mamayla bakildi annesi ilgilenmedi 1bucuk aydir gostermiyorlar bosanma davasi actim avukat tuttum benim askeri ucret maasim var hem bosanma hem kizimi almak istiyorum annem ben bakarim dedi velayeti alabilirmiyim kizimin

  Reply
 60. Hakki colak

  Mrb benim esim baska biriyle konusurken yakaladim sahsin kendi tlf savciliga verdim ama esim sikayetten vaz gecmis 1 yasina gircek kizimvar annesi amcasinin olumunden dolayi piskolojisi bozuk doktora goturdum ilac verdi ama kullanmadi kizimi alip kacti kendi ailesine babasinin hic durumu yok alkole bagli gelirleri yok hic bir gelirleri maaslari yok evin elektrigi 2014buyana odememisler icraya hacize girmis 10ay boyunca annem bakip buyuttu hic bir anne sutu emmedi kizim mamayla bakildi annesi ilgilenmedi 1bucuk aydir gostermiyorlar bosanma davasi actim benim askeri ucret maasim var hem bosanma hem kizimi almak istiyorum annem ben bakarim dedi velayeti alabilirmiyim kizimi

  Reply
 61. Melek

  1 sene oldum bosanali anlamali bosandik 5 yasinda oglum var eger evlenirsem babasi benden.alabilirmi

  Reply
 62. Hüseyin ÇALIŞ

  Hocam Merhabalar ben esimden 2012 yılında çekişmeli olarak bosandim , 2 cocugumuz var 11 yaşında kız 8 yaşında oğlum var mahkeme velayetlari anneye verdi ama o kızımı istemedi almadı kız hep bende kaldı hâlâ da yanımda oğlumun götürdü şimdi duydumki evlenmis . Hocam birinci sorum velayetlari alabilirmiyim ikinci sorumsa evlendigi adam oglumu nüfusuna almak istedigini soylemis bu mumkunmu benim oğlumu nüfusuna alabilirmi şimdiden teşekkür ederim

  Reply
 63. Selin

  Iyı gunler mehmet bey ben bosanalı 3 sene oldu anlasmalı bosandık ben ısteyerek velayetını babasına vermıstım suan ben evlendım 4 ay oldu bosandıgım kısı de sozlenmıs bır tane 5yasında oglum var velayetını almak ıstıyorum ama karsı traf vermek ıstemıyor nasıl bir yol izlemem gerek

  Reply
 64. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Mahkeme baba ile çocuğun görüşmesi için karar verecektir. Diğer hususlar konusunda ise muhakkak bir avukattan yardım almanız gerekiyor. Şayet İstanbul’da yaşıyor iseniz ve avukat olarak bizlerden hukuki destek istiyor iseniz iletişim bölümünden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

  Reply
 65. Hüseyin

  Merhaba karımla ayrıldık biri 15 biri 9 yaşında olan 2 tane kız öocuğum var. Velayetleri bende. Eski karım yakın zamanda evlendi ve kocasıyla anlaşamıyoruz. Ağustos ayında 15 günlük görme hakkı var. Fakat ben evlendiği adamın evine götürmesini istemiyorum. Dışarıda görüşmesine karışmıyorum. Kızlarımın o evde bulunmasından 15 gün orada yaşamasından rahatsız oluyorum. Bunu engelleme gibi bir hakkım var mı? Ne yapabilirim bilgi verir misiniz?

  Reply
 66. güven aydin

  Merhaba 10 gün evden gittim eşime haber vermeden bazı nedenlerden ve borçlarımdan dolayı sonra geri geldigimde eşim biri 2.5 digeri 7 yaşındaki iki çocuğumu ve eşyalarda alarak babasının evine gitti banada boşanma davası açtı ben eşimi ve çocuklarımızı cok seviyorum ve boşanmak istemiyorum fakat eşime ne dediysem geri gelmiyor annesi burda cok buyuk rol oynuyor kafasina girip onu gondermiyolar davayı acali 1ay oldu süreç nasil işler çocuklarida gondermiyolar. Bir avukat tutsammi param yok nasıl yapicam simdiden saygilar

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Avukat tutmanız sağlıklı olacaktır. Maddi durumunuz yok ise Muhtardan alacağınız fakirlik belgesi ile İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu’na başvurarak avukat talep edebilirsiniz.

   Reply
 67. Murat

  Slm Emre bey.Ben %71 ağır bedensel engeliyim.Eşimden ayrılalı 2sene oluyor.9Yaşında OGLUM velayeti.Annesinde evlilik yaptı.Oglumun velayetini ala bilrmiyim.(Ayrılık sebebi sadakatsilik).Şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz fakat burada kararı veren bizler değil mahkeme hakimleri olacaktır. Bu nedenle dava açıp neticesini görmekte fayda var.

   Reply
 68. Canan

  Merhaba . kizim babasina gitmek istemiyor ve kizimin velayeti bende. Kizim babasini arayipkendisigitmek istemedigini defalarca soledi fakat babasi istemesende seni alacagim agustos ayinda gorme iznim var diyor. Polise karakola gidecegini soledi . bizde arasyirdik pedagogla gelmesi gerekiyormus. Pedagog gelince nolucak??

  Reply
 69. hafiş

  Merhaba
  Yaklasik bir ay once esim 15yasindaki kizima tokat atmasi uzerine önune gectim tartistik ve bana darp etti bunun uzerine sorunlar ve problemlerimiz olan evliligimi bitirmek istedigim icin olay gununun ertesi gunu evi terk edip baba evime dondum darp raporumla birlikte once karakola gittim sonrasinda bosanma davasi actim ve koruma talep ettim hakkimda tedbir karari cikti tedbir karanini baba evime gelerek sokakta rezillik cikararak bir kere ezdi ben hic bir sekilde kendisiyle konusmuyorum fakat baska numaralardan bana mesaj atarak kizlarimi ( 13 yas 15 yas) okuk kayitlarini baska bir sehire alacagini sonra istanbula geri gelecegini ve benimle daha rahat ugrasacagini v uzeri kapali tehditkerde bulunuyo yaklasik 15 yildir uyusturucu kullaniyo ve piskokojik tedavi gordugunu soyluyo duzelip iyi bi adam olucakmis:) ogrenmek istedigim şudur ki kizlarimi baska sehire goturmesini engelleye bilirmiyim yardimci olabilirmisiniz lutfen

  Reply
 70. Ceren

  Merhaba

  12 ,13 ve 16 yaşındaki kız çocuklarının velayeti anneye mi ? Yoksa babaya mı ? verilir yardımcı olursanız sevinirim ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet hususunda takdir mahkeme hakiminindir. Kararı biz avukatlar maalesef veremeyiz. Çocukların çıkarları doğrultusunda mahkeme hakimi bir karar verecektir. Dava için ofisimizle çalışmak arzusunda iseniz lütfen iletişim bölümünden tarafımıza ulaşınız.

   Reply
 71. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Eşinizin sizin özel/iş yaşantınıza karışma hakkı yok. Seyahat hususunda da bir yetkisi yok. Ödenmemiş nafakalar için icra takibi yapabilir, tahsil edebilirsiniz. Şayet icra takibi yapmak arzusunda iseniz iletişim bölümünden bize ulaşınız.

  Reply
 72. Melek inan

  Merhaba kızım 10 yaşındayken ve velayati babada bende kalmak istiyor yanımda okula yazdiracagim ama ikametgahının babayla birlikte gelmesi gerekiyor dediler bunun başka yolu yokmudur eski esinle ilgili tüm evraklar bizim eve gelmiş olacak ve şimdiki eşim kabul etmiyor

  Reply
 73. Melek inan

  Kızım bende kalmak istediği için bu velayet sureci uzun surermi peki

  Reply
 74. hatice Koçer

  Sayin avukat bey bana lütfen yardımcı olun eski eşimle resmi nikahı yoktu söy ismi için dava açtı o sırada hakim bana velayeti verdi 4 sene sonra ben tekrar evlendim ve çocuğu geçici babasına bıraktım. Alişana kadar 1 sene sonra almak istedim temyize gitmemiş diye velayeti geçerli değil diye bana vermediler bende gidip geldikçe görmeye razi oldum .ama birgün ben birde savcılığa baş vurayim dedem savcı davaya gerek yok çocuk senin dedi.bendealdim ama savcılık ifadesi aldı bende ya temelli versinler yada gormeme izin versinler dedim bundan dolayı velayet davası almışlar bende korkuyorum velayeti alırlar diye şimdi oğluma bende korkuyoruz.oglum beni istiyor ama 9 yaşında söz hakkı varmı 12 yaş diye biliyorum ama ne yapabilirim lütfen cevap

  Çocuğumu psikolojisi bozulmuş korkuyor çok baskı içinde büyümüş ve banada kinlendiriyorlar pisikiyatriden rapor alıp susam bir ise yararmi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuğun velayeti sizde ise çocuğu alabilir mahkeme kararında belirtilen tarihlere göre babası ile görüşmesine izin verebilirsiniz. Dava açılan mahkemeye başvurunuz ve kararın kesinleşip kesinleşmediği konusunda bilgi alınız. Şayet karar kesinleşmiş ise kararın bir onaylı bir örneğini yanınızda bulundurunuz.

   Reply
 75. Duygu

  Oglum 6 yasinda babasini 2 yasindan itibaren gormeye başladı velayeti bende babasina gitmek istemiyor agliyor .galiba babasi iyi davranmiyor senede 23 gun temmuz ayinda gidiyor aradigim zaman telefona vermiyorlar oglum artik bunlari anliyor ve gitmek istemiyor. babasina vermeme gibi bi durum varmidir .

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Babanın şiddet uyguladığını veya kötü muamele gösterdiğini kanıtlayabilirseniz babayla çocuğun ilişkisini mahkeme kararıyla engelleyebilirsiniz. Aksi halde baba icra kanalıyla çocuğu görebilecektir.

   Reply
 76. hatice Koçer

  Ben 3 aylık hamileyken ayrıldım resmi nikahı yoktu.3 yaşında babalık davası açtı bundan dolayı velayeti bana verdi hakim ben tekrar 3 sene sonra evlendim geçici çocuğu babaya bıraktım almak istediğimde bana her yerden engel çıktı temmize gitmediğini bu davanın geçersiz ve evlendiği için geçerli olmadığını söylediler icraya falan baş vurdum alamadım avukat çok para istedi tutamadı ama savcılığa dilekçe ver Baroda avukat tayin ederler diye duydum baş vurdum savcılık velayeti bende olduğunu ifade vermeyi istedi çocuğu her gitmemde gösteriyorlar di fakat bulunduğum ile gondermiyo reading. İfademdede böyle söyledim ama ifadeyi alan kişi oraya bana ya velayet ini tada görme hakkını versin diye geçmiş şimdi çocuğu aldım fakat velayet degismesi için dava acmislr çocuk 9 yaşında alirlarmi benden

  Reply
 77. burcu

  Merhaba. 4 yıllık evliyim eşim boşanmak istiyor. 8 aylık oglum var. hiç birşey istemezsen çocuğu veririm diyor. hiç birşey talep etmezsem oglum bende kalır mı? çocuğum küçük oldugu için çalışmıyorum. eşimin maddi durumu iyi, ailesinin de maddi durumu iyi. benim ailemin o kadar iyi değil. oğlumun bende im diyor. hiç birşey talep etmezsem oglum bende kalır mı? çocuğum küçük oldugu için çalışmıyorum. eşimin maddi durumu iyi, ailesinin de maddi durumu iyi. benim ailemin o kadar iyi değil. oğlumun bende kalmasi için ne yapmam gerekir?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Eşinizin, çocuğunuzun üzerinden sizi tehdit etmesine izin vermeyiniz çünkü 8 aylık bir çocuğun velayeti zaten annesine yani size bırakılacaktır. Eşiniz de çocuk için size iştirak nafakası ödemek zorundadır. Bu nedenle eşinizin tehditlerine kulak asmaksızın velayetin sizde kalacağını bilerek boşanma taleplerinizi düşünün. Bundan sonraki hayatınızı idame ettirebilecek bir maddi/manevi tazminat isteyiniz.

   Reply
 78. Sezen

  Mrb esimin kollarinda jilet izleri var hayli cok bosanma sirasinda hakim oglumun velayetini banami yoksa o pisikopatami verir oglum 1.5 yasinda sisddet uygulayan pisikolojik baskı uygulayan biri cvp verirseniz sevinirim

  Reply
 79. esra

  merhaba ben boşanmak ıstıyorum ama vekaletde çocuklarımı alabılırmıyım bırı 4 yasında dıgerı ıse daha hamıleyım kendıme aıt evım ve bıtanede kırada evım var odaha ustume kayıtlı degıl resmı olarak 1rının tapusunu aldım sıddetlı gecımsızlıkten dolayı ıstıyorum ama cok korkuyorum çocuklarımdan ayrılırım dıye esımın ıse kendıne aıt hıc bırseyı yok sızce sonuç ne olur

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuklarınızın yaşları çok küçük olduğu için sizden ayırmazlar. Bu nedenle dava açmak konusunda çekimser davranmayınız.

   Reply
 80. Nazlı

  Ben kızım 2 yaşındayken eşimden ayrıldım.şuanda kızım 6 Yaşında iki ismi var fakat ilk ismini ve soyismini bilmiyor . Yalnızca ıkıncı adını ve benım kızlık soyadımı kendı soyadı olarak biliyor .bu yıl okula başlayacak ve çok sıkıntı yaşayacak.ayrıca daha sonra yenıden evlendım ve babası olarak yenı eşimi bılıyor ve çok mutlu bır aıleyız..velayetı bende acaba tek Taraflı olarak ılk adını sıldirip soyısmını degıstırmem mümkün mü? Hıc tanımadığı ve hıc gorusmedıgı Babasına bu konuda bılgı gönderiliyormu(bugüne kadar yokken birden ortaya çıkıp sırf bu konu Yüzünden Kızımın psıkolojısı ve düzenli bozulsun ıstemıyorum) .ayrıca hıc odenmemıs ve alma talebınde bulunmadığımız nafaka Hakkı var bu durum ılerıde nafakayı almamıza yada miras gibi hakları almasına engel olur mu? Şimdiden teşekkürler..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuğunuzun soyadını değiştirebilirsiniz. Bu konuda yasamızdaki engel kalkmış bulunmaktadır. Nafakalar için ise icra takibi yapılarak ödenmemiş nafakaların tahsiline gidilebilir.

   Reply
 81. Deniz

  Merhaba
  Benim fransa 2008’de resmi olmayan bir evliligim oldu.2009’da ayrildik ve ayrilmadan once bir cocugum oldu.oglum 2 aylikken ayrildik ve babasi ayriliktan yillar sonra arayip sormadi.okula baslayacak yasa geldi ama babasi olmadigi icin nufus kimligini cikartamadim.defalarca turk konsolosluguna basvurdum en son 2011’de yeni bir yasanin yuruluge girdigini,siddet goren annenlerlerin kendi soyadlarini cocuklarina verebilme hakki oldugunu soylediler.dilekce yazdik ve gereken mahkeme kararlariyla beraber basvurduk.velayet bendeydi ve kabul edildi cocugum benim soyadimi tasiyordu taki 2015 7. Ay’a kadar.su turkiyedeyim ve temelli donus yaptim.oglumun okul islemleri icin gittigim nufus mudurlugunden cocugun soyadini degistirildigini gordum.bana babasi cocugu tanimayla,cocugu kendi kutugune koydugu ve onun soyadini aldigini soylediler.cocuk 6 yasinda ve yillardir benim soyadimi tasiyirdu.babasi bu yaz turkiyeye gelmis burda bu degisikligi yapmis.bu durum benim ne yapmam gerekir cocugun eski soyadina donmesi icin? Lutfen yardimci olun.tesekkur ederim

  Reply
 82. Asli

  Merhaba , 3 yasında bir kızım var.Kızımın dogumundan beri çalşmıyorum.(maası ve pozisyonu iyi b2ir işm vardı). Eşimden boşanmak istiyorum hakaret ve aşağılama sbebi ile. Şu anda calışmadıgım için velayette sorun çıkar mı ? Ayrıca Eşimin durumu iyi çalışana kadar tazminat vs gibi çocugum ve benim için haklarım ne şekilde olur ? Tesekkurler

  Reply
 83. sadikatakoc

  Avukat Bey merhabalar,
  Çocuğumun velayeti annesine verildi ve çocuğum şu anda 4 yaşında.
  Çocuğumu iki dil öğrenebileceği iyi bir kreş ve ana okuluna göndermek istiyorum.
  Karşı taraf maalesef her şeye karşı çıktığı gibi, bu önerime de karşı çıkıyor.
  Çocuğumun menfaati için ne yapmalıyım?
  Sadık Atakoç

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bu durumda yapabilecek bir şey yok velayet sahibi anne bu durumlarda karar yetkisine sahiptir. Şayet böyle bir teklifi eşinize yapmış iseniz bunu yazılı bir şekilde yapınız ve cevabını da yazılı olarak alınız. Açacağınız velayet davasında delil olarak kullanılabilir.

   Reply
 84. sahin kara

  yabanci bir bayandan imam nikahindan olan 3 cocugum oldu ben türk vatandasiyim cucuklarimin annesi gürcistanli ve türk vatandasi degil cucuklarimi nüfusuma aldim kimliklerini cikardim annelerinin adinida yazdirdim bu durumda cucuklarimin welayeti bende mi acaba cevao verirseniz cok sevinirim simdiden tskler saygilar

  Reply
 85. Sibel

  Esimlr hecinemouoruz 3aydir ayri uasiyoz auri ulkelerde 4yasinda ni olum var ama kyay ustunde evliyiz bosanma davasi da acilmadi ve esim israrla cocu gormel istiyo gettirmessem oldurmekle tehtit ediyo heyer turkiyeue getororsem coci bemden alabilormi sikauetci olma ihtimali varmi bemde.yur disi yasa koydurabilirmi cocuma

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Eşinizin çocuğun üzerinde velayet hakkına sahip bu nedenle Türkiye’ye geldiğinizde tedbir konulup yurtdışı yasağı çıkarılabilir.

   Reply
 86. Sevgi Kync

  Merhaba. 22 yaşındayım. Annemle babam ben iki aylıkken boşanmışlar. Babamla kalıyorum ve bu süre boyunca annemi hiç, görmedim. Hakkında hiçbirşey bilmiyorum. onunla ilgili nereden bişeler öğrenebilirim?

  Reply
 87. Cenk

  Mrb avukat bey ben eşimle severek evlendim dört yıl evli kaldık bu sürede eşimin baba evi farklı bir memlekette olduğu için eşim bulunduğumuz şehirde yaşamak istemiyordu. Bende ailem burda olduğum için başka bir ile gitmek istemiyordum bunun üzerine eşim beni kullanarak üstümden tayin çıkarıp baba evine gitti ve bana boşanma davası açtı uzun süren data sonunda hakim ortada bir sorun gormediği için davayı red etti. Ama eşim halen diretiyor ve temize gitmeye hazırlanıyor anlayacağınız bu süreç çok uzayacak benim sorun şu ben evladımi nasıl görebilir ve onunla nasıl zaman geçire bilirim çocuğum iki yaşına girmek üzere ve ben onu çok özlüyorum ona ulaşmam tehlikeli ve zor lütfen bana yardım edin saygilar.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mahkemeden talepte bulunarak çocuğunuz ile ilişki kurabilirsiniz. Eşiniz çocuğu size göstermeme konusunda diretir ise icra ve polis zoruyla çocuğunuzu alabilirsiniz.

   Reply
  2. Cenk

   Emre bey verdiğiniz bilgiler için teşekkürler benim merak ettiğim oğlumun velayeti halen belli değil ama eşim ve ailesi çocuğumu almama ve onunla zaman getirmemë izin vermezler bende çocuğummu yanıma almak istiyorumum yani hakim nasıl bir karar varir çocuğumu nasıl yanıma alabilirim yada nezamana kadar sürer bu durum

   Reply
 88. selçuk tt

  eşimden 13 yıl once boçandım farklı ıle tasındı ve 3 yıl sonra yenıden evlenıp cocuk sahıbı oldu kızımla konustugumda ecde huzurlu olmadıgını okulu ve ev yasantısında huzursuzluk oldugu soyluyor benım yanıma glmek istiyor yası 16 n yapmam gerek annesi ve kocasının sureklı kavga etııklerını soyluyor madden de yetersız oldugu nu blırtıyor kızım ve 10 yıldır anneenesı buyutmustu ne yapabilirim

  Reply
 89. Nilay

  Merhaba emre bey ben 5.5 yıllık evlıyım bır kızım var 4 yasında ve şuanda ıkıncı bebegıme hamıleyım esım madde bağımlısı ve kızımı bana vermemekle tehdıt edıyo ancak karnındakını alıp gıdersın dıyo bırde esımın evlendıgımızden berı sürekli benı aldattığını ıspatladım facebooktan şuanda eskı sevgılısıyle gorusuyo ve benden boşanmak ıstedıgını söylüyor bunları öne sürerek çocuklarımın velayetını alabılırmıyım nolur yardımcı olun.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Eşinizin madde bağımlılığı ve eski eşiyle görüşmelerine dair ekran görüntülerini alabilirseniz boşanma davanızda kullanabilir ve çocukların velayetlerini alabilirsiniz. Velayet hususunda sıkıntı yaşamazsınız çünkü 5,5 yaşındaki bir çocuğun velayetini çok yüksek ihtimalle anneye vereceklerdir.

   Reply
 90. Sevil

  Merhaba,benim babam öldü. Annem de başka nir adam ile birlikte oldu. Birlikte olduğu adamdan bir çocuğu oldu ama o adamla evlenmediler. Bu adamın bir sürü sabıka kaydı var ve ayrıca ablamı ve arkadaşımı tacize teşfik etti. O adamla aynı evde kalıyorum. Annemin yaptığı iş gerçekten dilim varmıyor. Ama bildiğimi bilmiyorlar. Evde küfür,taciz her şey var. Hiç mutlu değilim. 14 yaşındayım. Velayet annemde. Bana küçüklüğümden beri bakan baba tarafından halam babaannem ve daha çok kişi var. Onları çok seviyorum. Ama annem beni yollamıyor. Babaannemler beni velayetimi alabilir mi? Ya da beni devlete verirler mi? Yardım edin lütfen.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Babaanneniz veya halanız mahkemeye velayet davası açarak velayetinizi istemelidir. Bu şekilde mahkeme kararıyla velayetiniz el değiştirdiğinde işlemleriniz sonuçlanmış olacaktır.

   Reply
 91. isimsiz

  Meraba
  Ben 15 yasindayim kucuklugumden beri velayet annemin uzerinde ama dedemlerle birlikte kaliyorum babam suan bizi yanina almak istiyo annemde velayeti babama vermeye hazir ama ben istemiyorum babamin yaninda rahat edemiyorum en son gittigimdede dovmustu ayrica okumamida istemiyo mahkeme acilsa ve istemedigimi soylesem resit olmadigim icin velayeti babama verirler mi ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet davası açıldığında mahkemeye beyanda bulunmak için dilekçe veriniz. Beyanınızda da babanızın velayeti altına girmek istemediğinizi ve gerekçelerini söylediğiniz zaman mahkeme bu doğrultuda karar verecektir.

   Reply
 92. miray

  eşimden 2 ay önce sorunlu bi şekilde boşandım çocuğun velayetini durumumdan dolayı babasına verdim ailesi çocuğu göstermek istemiyo ve kendi nufuslarına geçirmek istiyo benim iznim olmadan bunu yapabilirlermi acaba???

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Evlilik içinde doğmuş bir çocuk mevcut ise nüfusa geçirme gibi bir durum olamaz, ancak velayet hususu konuşulabilir. Şayet çocuğunuz size gösterilmiyor ise mahkeme kararında sizin çocuğu hangi günler görebileceğiniz yazmaktadır. Bu günlerde icra kanalıyla polis eşliğinde çocuğunuzu alabilirsiniz.

   Karşı tarafın bu şekilde çocuk göstermeme fiili birden fazla gerçekleşirse velayet davası açabilir ve velayeti almaya hak kazanabilirsiniz.

   Reply
 93. Cenk

  Mrb av bey verdiğiniz bilgi için teşekkürler. Ben çocuğum iki yaşına girmek üzere hakim nasıl bir iletişim kurmami sağlar yani çocuğumu alıp eve getire bilir miyim hakim böyle bir izin verir mi?

  Reply
 94. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Velayeti alabilirsiniz. Eşinizin sizi aldattığını ve çocuğunuza gerekli ilgi ve alakayı göstereceği dönemlerde evi ve çocuğu terk ettiğini ısrarla mahkemeye bildirirseniz velayeti alabilirsiniz.

  Reply
 95. aynur

  merhaba emre bey ven 2013 de evlendim 2014 de bosandim hamileligimi anne evibde gecirdim cocugum bosanmadan iki ay once dunyaya geldi su an 1 bucuk yasinda ve biyolojik babasi su zamana kadar ne nafaka yatirdi ne cocugumu gorme cabasi gosterdi ogluma kendi soyafimi vermej istiyorum cunku manevi ve maddihic bur destek vermeyen sadece adi baba olan bi insanin soyadini tasimanin yavruma ilerde manevi cok zarar verecegini dysunuyorum.bu mumkunmudur mahkemeye gidip dilekce vermek istiyorum mu demeliyim yoksa baska yollari varmudir ilgilenirseniz cok memnun olurum iyi gunler

  Reply
 96. kemal

  merhaba;
  eşimle şiddetli geçimsizliğimiz var ayrılmak istiyoruz ancak 1,5 yaşındaki oğlumuzu ikimizde bırakmak istemiyoruz. Mahkemede boşandıktan sonra velayet kime verilir. Eşimin kardeşi şizofren ve saldırgan ayrılma durumunda onlarla yaşayacak bu velayeti almam için yeterlimidir.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Eşinizin rahatsızlığı konusunda yeterli deliller sunabilirseniz velayeti alma durumunuz var fakat bu yaştaki bir çocuğun velayetini babaya çok zor verirler bilginiz olsun.

   Reply
 97. ruya

  Iyi gunler,

  Ben 2010 yilinda esimle yolumuzu ayirdik. Bosanma davamiz 2012 yilinda sonuclandi. Oglum suan 8 yasinda. 2010 yilindan bu yana ogluma ne maddi nede manevi bir destegi oldu babasinin. Oglum babasini tanimiyor. Suan ikinci evlilik yapmak uzereyim. Oglumun soyadini kendi soyadimi verebilirmiyim? Yada evlenecegim adam onu evlat edinebilirmi? Bunun icin neler yapabiliriz. Biz suan yurtdisinda kaliyoruz. Eski esim trde kaliyor. Fakat yeri belli degil. Bu konu hakkinda beni bilgilendirebilirseniz cok sevinirim. cok tskler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Oğlunuza kendi soyadınızı verebilirsiniz. Bunun yanı sıra mahkemenin belirlemiş olduğu bir iştirak nafakası var ise icra yoluyla bu nafakaları tahsil edebilirsiniz. Hukuki işlemleri başlatmak arzusunda iseniz lütfen bize iletişim bölümünden ulaşınız.

   Reply
 98. ibrahim

  Esim 1.5 yaşındaki kizimizi arkasında birakip babasinin evine gitti simdi boşanma davasi acmis velayeti almak istiyor alabilirmi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mahkemede çocuğu bırakıp gittiği üzerinde durursanız velayeti alma ihtimaliniz olabilir. Fakat bu yaştaki bir çocuğu annesinden ayırmayacaklardır.

   Reply
 99. mehmet karaca

  Merhaba, 19 yaşında zihinsel engelli bir kardşim var, annemizi 4 ay önce kaybettik, kardeşimi yanıma almak istiorum vekaletini babamdan alma gibi bir hakkkım var mı

  Reply
 100. ibrahim

  Avukat bey dun yazmistim size ama ayrintili sormak istiyorum eşimin psikolojik sorunları var 1.5 yaşındaki kizimizi dovuyodu çocuğa vurduğunda yüzünü morartmisti iki uç tane de morarikligi gören şahit var benden gizli whatsappta mesajlasiyodu şifre koyup göstermiyordu bana en son olarak da çocuğu bos evde birakip babasinin yanina kacti babasinin da psikolojisi bozuk olduğuna dair raporu var boşanma davasi actilar velayeti alicaz diyorlar bu durumda alabilirlermi

  Reply
 101. Feyza

  Buraya fotoğraf konulamadığı için size whatsaaptan ulaşmaya çalıştım vereceğiniz cevap iki üç kelimeyken siz beni engellemeyi tercih ettiniz.Bilmiyorum, burdan soru cevaplamıyorum da diyebilirdiniz gerçekten teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Whatsupp’tan fotoğraf yollanmaması gerektiğini, oranın benim özel yaşantım olduğunu bilmek zor olmasa gerek. İnternet sitemizin iletişim bölümünde bize ulaşmanız gereken iletişim kutusu mevcut. Anasayfamızda da mail adresimiz yazmaktadır. Ulaştırmak isteyen kişiler tarafımıza ulaştırabiliyorlar.

   Reply
 102. Ahmet

  Iyi gunler

  Ben suan esimden bosanmak uzereyim, aslinda biz ilk baslarda anlasarak bosanmayi kabul etmistik yanliz gecenlerde buyuk bir tartisma yasadik ve kendisine buyuk hakaretler ettim ve 5 yasindaki kizimisi ona gostermemekle tehtit ettim, ancak tektit, bosanma ve hakaret etme sebebim kendisini baska bir erkekle internette konusurken yakaladim ve yakaladigim kisinin eski sevgilisi oldugunu ogrendim, aslina bakarsaniz kendisini bir kere degil 4-5 kere ayri zamanlarda olmak uzere yakaladim. Simdi diyeceksiniz ki neden birincide bosanmadiniz yada ikincide birincide bosanmadim cunku baska bi ulkeye geldi kafasi karisti dedim ikincide ayrilmadim cunku hamile kaldigini ogrendik ucuncude ayrilmadim cunku bana soz verdi bir daha yapmiyacagini soyleyip yalvardi bende cocugumuz icin son bir sans verdim ama en sonuncuda artik dayanamayip ayrilmaya karar verdik. Kizimiz kucuk oldugu icin kendisinde kalacagini soyledim ancak dedigim gibi gecenlerde yasadigimiz buyuk bi tartisma sonucu kendine hakaret edip cocugumu ondan alicagimi ve bir daha da gostermiyecegimi soyledim( bu arada bu kisiyle olan butun konusmalarin hepsidr elimde). Kendiside gecenlerde avukata gidip bana bosanma davasi acmis ayrica avukata ettigim butun hakaret ve tehtit(cocgumu ondan alicagimi ve bir daha gostermiyecegimi) belgede vermis. Ben cocugumu hala almak istiyorum cunku ben ailesinin cocugumu bana karsi dusman ediceginden emin oldugum icin ve kendisine burda(ABD) de daha iyi bir yasam sunacagimi zannediyorum, sizce cocugumun velayetini alabilirmiyim ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet hususu hakimin takdirinde olan bir husustur. Burada kesin velayeti alırsınız veya alamazsınız gibi bir yorum yapmamaktayız. Davanız Türkiye’de ise iletişim bölümünden bize ulaşabilir gerekli hukuki desteği size sağlayabiliriz.

   Reply
 103. erdogan

  Mrb benim esimin ilk evliliginden 4 yasinda bir kiz cocugu var.kiz bana 1 yasinda geldi benim babasi olarak biliyor kendi oz babasi kesinlikle hic bir sekilde destek olmuyor hic arayip sormadi cocuk oz babasinin nufusuna kayitli oz babasinin soy ismini tasiyor ben bu cocugu kendi soy ismimi verebilir miyim kimliginde baba adi benim ismim yazarmi adim ve soy adim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Soyadı değişikliği yapabilirsiniz fakat kimlikteki baba hanesinin değiştirilmesi için DNA testine dayalı bir dava açmak gerekir. Bu nedenle yalnızca çocuğunuzun soyadını değiştirebilirsiniz.

   Reply
 104. ibrahim

  Avukat bey esim bana boşanma davasi acti ama ben boşanmak istemiyorum davayi reddettirebilirmiyim

  Reply
 105. Dilek

  Merhabalar, ben bebeğime 2 aylık hamileyken boşandım. Şuan oğlum 5 yaşında yaklaşık 2 yaşından beri görüşmüyorlar. 200 TL nafaka veriyor onun dışında bi yardımı olmuyor. Babası, çocuğumu almak için velayet davası açacağını söylüyor, kendisi bir evlilik yaptı ve çocuğu var. Ben evlilik yapmadım bu durumda velayeti alma hakkı olur mu?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet hususu çocuğun çıkarları doğrultusunda değerlendirilir ve hakimin insiyatifindedir. Açılacak bir davada çocuğun velayetinin el değiştirmesi psikolog raporuna göre değişiklik gösterir, bu nedenle net bir yorum yapmamız doğru olmayacaktır. Siz nafakayı az buluyor iseniz nafakanın arttırılması davası açabilirsiniz.

   Reply
 106. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Nüfusta kimin adına kayıtlı ise velayet onda olur. Evlilik dışı bir çocuk olduğu için muhtemelen anne veya babanın nüfusuna kayıtlıdır. Babanın nüfusuna kayıtlı ise tek çözüm velayet davası açılması olacaktır. Babanın nüfusuna kayıtlı değil ise zaten çocuk annenin velayeti altında kalmaya devam edecektir.

  Reply
 107. serkan

  merhaba eşim 2.ay önce evi terk etti 19’aylık kızım var bu süre zarfında aramadı sormadı çekişmeli boşanma davası açmış. kızım bende şu an ablasının evli dost hayatı yaşadığı kişinin evinde kalıyor mahkeme kararıyla kızımı alabilirmi. benim karşı dava açmam gerekiyormu teşekkürler…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Karşı dava açmanız ve mevcut davada kendinizi avukat ile temsil etmeniz önemli. Davaya cevap verme süreniz kaçmadan bir avukat ile yolunuza devam etmelisiniz.

   Reply
 108. Akın

  Emre Bey Merhaba,
  Yaklaşık 1 yıl önce,çocuğumun velayeti bende kalmak üzere anlaşmalı şekilde boşandık.Çocuk için tekrar bi arada olup,beraber yaşadık.Şimdi eski eşim tekrar evlenmemizi istiyor.Eğer evlenirsem ve tekrar anlaşamaz isek velayet durumu yeni baştan mı değerlendirilir,yoksa daha önce bende olduğu için yine bana mı verilir,Sözleşme yaparak(velayet için) evlensem bunun bi faydası olur mu?

  Reply
 109. resul salih

  Merhaba Ben tugba annemle babamin 18senelik evliler anlasamadilar annem bosanma davasi acmis benim yasim 16 kardesim in yasi14 ikimizde babamizin yaninda kalmak istiyoruz babam insaatlarda boya isi yapiyor sigortasiz calisiyor maddi anlamda baska bir gelirimiz yok ama herkesten daha iyi yasiyoruz diyebililirim maddi ve manevi anlamda…sizce hakimin karari bizi kime verecegi anlamda bizi aydinlatirsaniz sevininirim ?

  Reply
 110. Kamile

  Merhaba ben 2011 yılında boşanma davası açtım 2 cocugumu alıp annemin evine yerleştim eşim aynı şehirde oldugum için cocukları ve beni rahatsız ediyordu bu yuzden başka şehire abimin yanına yerleştim ve orada yaşamaya başladım burada iki sene yasadım bu âşamada boşamma davası da sürüyor ve abim beni istemedi ve ben başkasıyla imam nikahlı evlenmek zorunda kaldım imam nikahlı eşimden 2yaşında oglum var ve boşanmak uzere oldugum eşim den 7 ve 9 yaşlarında iki oglum var ve baları bunu ögrendi mahkemede bunu kullanıyor cocukların velayetini alırmı kendine bakamıyor cocukları nasıl bakacak cocukları mahkeme babaya verirmi nolur bana yardımcı olun

  Reply
 111. Noob

  Merhaba. (ACILL!!!)

  Ben isvicrede evlilik yaptim 7 aylik bir kizim var esim beni aldatiyor ama isvocre yasalarina göre bosaninca oturum hakkim ölüyor ve cocuk annesinde kaliyor ama esim cocuguma bakamayacak ladar ihmalkar basit birisi kizima örnek anne olamayacak ve Yetisdiremez o yüzden bosanmadan gizöice türkiyeye gelmek sonra bosanmak istiyorum böYle bir durumda cocugumu gelip benden alabilirmi cevaplarsaniz sevinirim

  Reply
 112. Erhan

  Mehmet bey merhaba.
  2011 de anlaşmalı boşandık ve o dönem 3,5 yaşında olan oğlumun velayeti annede kaldı. Bir yıl içinde iki kere intihar etmeye kalkıştı. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el kondu. Hastane raporlarini da ekleyerek velayet davası açtım ancak çocuğun yaşı gereği anne ilgisine muhtaç olduğu raporu verince sosyal hizmetler velayeti alamadım. Şu anda oğlum 8 yaşında ve eski eşim evlendi. benimle kalmak istediğini söylüyor. Üvey babası ona iyi davranıyor.
  Bu şartlarda intihar raporlarını, evlenmiş olmasını ve çocuğun görüşünün alınmasını isteyerek yeniden dava açmayı düşünüyorum. Çocuğun görüşü bu yaşta geçerli olur mu? 8 yaşında ve 3. Sinifta. Benlik gelişimi yerinde kendini rahatca ifade edebilir.
  Üvey baba etmeni benim lehime bir durum müdür?
  Çok tesekkurler

  Reply
 113. Ebru

  Merhaba Mehmet Bey.oğlum 14 yaşında.babasıyla 2002 yılında ayrıldık ve oğlumun velayeti 2002 yılında bana verildi.tam 14 sene oğluyla hiç ilgilenmedi.kendisi evli ve bir oğlu daha var.nafakayı her yatıranda oğlumun babaannesi.eski eşim madde bağımlısı.boşanırken hakime bunu kanıtlamıştım.eğitimi ihtiyaçları herşeyiyle 14 senedir ben ilgileniyorum.ve şimdi 14 sene sonra sürekli oğlumu rahatsız ederek arayarak oğluma onu alacağını söylüyor.oğlum asla gelmiycem sana diyor.oğlumun psikolojisi çok bozuldu.dava açtığında babası,oğlumu alabilirmi ?

  Reply
 114. Ayse

  Velayet verilirken 10 yaşındaki çocuğa kimde kalmak istedigi sorulurmu

  Reply
 115. İSKENDER

  ben eşimden ayrılalı 1 ay oldu anlaşmalı boşandık 6 yaşında olan kızımın velayetini annesi aldı nafakasını yatırıyorum annesi komşularla kavga etmiş bıçaklı mahkemelik olmuş bana diyorki sen veya annen gelsin komşularla konuşsun benim yalnız olmadığımı görsünler diyor bende gelemiyeceğimizi benim başımı zamanında cok belaya koyduğu için kabul etmedim dediği ben çocuğu bırakıp kaçar giderim diyor bunu yaparsa ne ceza alır nasıl bir yol çizmeliyim TEŞEKÜRLER.

  Reply
 116. mervr

  Mrb sayin avukat benim 9 aylik bebegimin velayeti bende babasi 2 kez canina kastetti hastalikli oldugu icin daha oncede onunla girdigmiz ortamlarda bebegime saygi duyulmadi premature dogdu( 2 ay geriden geliyor gelisimi) ve cok sikintilar yasamasina ragmen saygisizca yaninda sigara ictiler vs. Ben babasinin gormesine bisey demiyorum yine gorsun diyorum ama 1,2 saatligine alip goturmek istiyor izin vermiyorum sizce ne olur bana dava acabilir mi? Gelsin annem babam gozetiminde gorsun yada arabasinda sevsin gitsin zaten istemediler karnimdayken kovulmustum. Sikayetimde mevcut. Tesekkurler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şayet babanın, çocuğun canına kast ettiğine dair kuvvetli delilleriniz var ise buna ilişkin şikayette bulunabilir, ceza mahkemelerinde dava açılmasını sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte elinizde bu fiile dair kuvvetli delilleriniz var ise şahsi ilişki tesisinin yeniden düzenlenmesini isteyebilirsiniz. Böylelikle mahkemeden gözetim altında çocuğu görebilir şeklinde bir karar çıkartabilirsiniz.

   Reply
 117. fatma

  benim ayrıldığım eşimden 2 çocuğum var çocuklarımın velayeti bende ama ben 2. evliliğimi yaptım kızım benim yanımda oğlum babada ben oğlumun velayetini nasıl babaya verebilirim baba Ankara da ben ise Karabükte nasıl yapmam gerekiyor Ankara ya gitmeden

  Reply
 118. Eralp KIR

  Merhaba Mehmet Bey,

  Esim beni ve cocuklarimi terk etti ben iste ve cocuklarimda okulda iken 6-Kasim-2015 tarihinde.
  Hollanda’dan Kayseri’ye gittigini seyahat acentasindan ögrendim ve de Kayseri’de kayip ilani verdik. Kendisi bulunmus yerimi esime ve aileme bildirmeyin diye ifade vermis. Esimin icloud hesabindan fotograf buldum baska bir erkek ile yanyana cekilmis samimi olarak. Bu fotograf gittigi günden bir gün sonra cekilmis. Bu fotografi 2 hafta sonra buldum. Bu arada kendisi icin dialoga gecmeye calistim hicbirsekilde ulasamadim, mailadresine mailler gönderdim. 3 hafta sonra bir erkek tarafindan agir assagilanma, küfürler, biz evlendik, seni degil beni secti mailler aldim. 3 cocugumuz var, bu durumda ne yapmam gerekiyor cocuklarin velayetini almam icin. Birde emniyetten aldigim bilgilere göre sikayetci olabilirmisim esimden ve bu sahisdan. Esim cocuklara bakmiyor terk etti diye, bu sahisda tehditler, küfürler yazip gönderdigi icin. Bu küfreden sahis bosanma davasini ac diyor. Esimden herhangi bir görusme gerceklesmedi. Telefonu kapali. Hukuki olarak ne gibi haklarim var ne yapabilirim eger sikayetci olursam konsolosluk araciligi ile bu hangi makama gönderilecek sikayetim. Bir yardimci olursaniz sevinirim. Birde bu kisi ile internette tanismis facebookta ve de bu kisinin yaninda su an.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Size küfreden şahıs için Türkiye’de Savcılığa başvuru yapılabilir. Diğer yandan eşinize Hollanda’da boşanma davası açabilirsiniz. Türkiye’de de dava açabilirsiniz. Nerede dava açacağınız konusunda tercih sizin.

   Detaylı bilgi almak için iletişim bölümünden mail atabilir veya 0212 227 3396 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 119. Büşra sayın

  Merhaba avukat bey ben velayet davası asamasindayim kızımı 7 sene göstermedi bana ve babannesini annesi olarak bildi bana anne demedi ona mezar dahi gostermisler senin babannen oldu annen benim diye ve şiddet görüyomus kızım raporlandi baba evlendi zaten kadının çocuğuna bakıyo kendi kızı annesinde nolur bunun sonucund sizce

  Reply
 120. ali uzun

  Merhaba ben 8yil once esimden bosandim ikiz kizlarim var velayeti annelerinde. Yeniden evlendim 1 bucuk yildir evliyim. Eski esim cocuklari vermek istiyor. Bakamadigini soyluyor. Ben elimden gelen nafakayi ve ayridan odemeler yapiyorum kendisi yalan beyanlarda bulunup nafaka arttirim davasi acti. Velayeti bana vermek isterse mahkeme ne karar verir

  Reply
 121. Rabia

  Merhaba Ben yabanci uyruk bes sene evliyim kocam beni herzaman dovuyor sitetli ve kandiriyor bosanmak istiyorum bir kizim var UC yas velayet anneye almak istiyorum nasil yardimci olur lutfen yardim edin,

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Eşinizden şiddet gördüğünüz zaman en yakın karakola başvuru yapınız ve uzaklaştırma kararı verilmesini isteyiniz. Böylelikle eşiniz ortak yaşadığınız eve gelemeyecektir. Ardından da boşanma davası açarsınız.

   Reply
 122. selahattin

  Mrb av bey ben sene 2010 esimle anlasmali bosandik bana bssanma arafesinde dediyi cocuklar bende kalsin senden bisey talep etmiyorum dedi benimde maddi durumum kisitli oldugu icin hem cocuklari aldigimda hemde nafaka odediyimde hayat sartlari zorlasacagi icin kabul ettim cocuklarin yaz tatilinde 3ay aliyorum ara tatillerde 15 aliyorum hafta sonlari aliyorum bu sekilde ve okul masraflari ozel masraflari olsun bu sekilde yardimci oluruyorum simdi yeni bir evlilik taptim 1yil oldu ve bir kizim oldu fakat yine hicbir sekilde eski esimden olan 2oglumu hicbir zaman ehmal etmedim fakat eski esim evlendim diye cocuklari koz olarak kullanmaya basladi mesala bana onceden ne zaman istersem çocuklari alirdim simdi gostermiyor kanunun verdiyi gunler gorebilirsin diyo simdi ise bana ex bir masraf nafaka davasi acti guya cocuklari herzaman almim diye bana fazla masraf olacakya hem aldigimda hem nafaka haliyle bunu kaldiramicam vede öyle olacak sonuc itibariyle Oglum 9 ve 8 yasindalar velayet davasi acsam ikisinden bitanesini bana verirmi bu konuda bana yardimci olabilirmisin ve ya nasil bir yol haritasi cizmem lazim velayet almam icin simdiden tesk

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yapmanız gereken işlem velayet davası açmak. Velayetlerinin verilip verilmeyeceği hususunda bir şey söyleyemeyiz, karar mahkeme hakiminindir.

   Reply
 123. sevda

  Ben daha yeni bosandm çocuğu m altı aylık ken elimde n aldılar kaynam aldı çocuğu mu görmeyi çok istiyorum çalışıyorum sigortm da var eşim esarar kullanıyordu ve ben i surukli dövüyor du çocuk velaketi bana verildi ben çocuğum u almktn bile korkuyorum

  Reply
 124. caner

  Merhabalar ben eşimden anlaşmalı ayrıldım aldattığı için 8 ve 3 yaşında kızımlarım var annesi velayetlerini bana verdi büyük kızım annesinin yaptığı hataları biliyor eşim ilerde velayet davası açsa alabilirmi

  Reply
 125. mahmut

  merhaba ben karimdan cekismeli sonra anlasmaliya donusen ayrilik yaptim 4 yasindaki oglum anneye verildi ben oglumu almak istiyorum cocugumun annesinin psikolojisi bozuk daha once ruh sagligina gitmis ve tedavisini cok soru soruyorlar bahanesiyle yarim birakmis eski esimin anne ve kiz kardesiyle beraber yasiyorlar ve anne kiz kardesiylede anlasamiyorlar annesinin anlattigina gore eski esim sinir kirizi geciriyormus durup dururken yerinden sicriyormus anne ve kiz kardesi bana sahitlik yapacaklarini soylediler ayni zamanda cocugumuda alip iki uc gun evw gelmiyormus nerede oldugunuda aoylemiyor telf kapatiyormus iki sefer benim sahit oldugum adana devlwt hastanesinde diyazem vuruldu bunlar dort yasindaki oglumun velayetini almama yeterli olacakmi? teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet davası açarak delillerinizi mahkemeye sununuz. Mahkeme hakimi çocuk için en sağlıklı karar ne ise onu verecek ve velayet hususunda karar oluşturacaktır. Tavsiyem bir avukat ile yola çıkmanız. Adana’da iseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilirseniz size avukat önerisinde bulunabiliriz.

   Reply
 126. evren

  merhaba,

  Karımla anlaşmalı olarak boşanacağız 2 yaşında kızımız var ,velayetini ona vereceğim.Fakat beni bir adamla aldatmıştı.elimde kanıtta var.boşanma nedenimiz bu aslında .boşanma dilekçesine mehmet …. isimli adamla evlenirse çocuğun velayetini tekrar babaya devredeceğim diye bir madde eklenebilir mi.? yani karım o adamla ilerde evlenirse kızım yanlarında kalsın istemiyorum.

  Reply
 127. çigdem

  merhaba,benim kardeşim 2 yil önce imam nikahli biriyle evlendi.Anne sütü alan çocugunu birakip gitti çocuk kimliginde kardeşimin soyadini taşiyor Ama velayetini kendi üstüne almak istiyor.kadinin psikolojik sorunu ve uyuşturucu kullandigina dair mahkeme kagidi var velayetini nasil alabiliriz yardmci olursaniz sevinirim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuk kardeşinizin soyadını taşıyor ise ve nüfusta da yalnızca kendi adına kayıtlı ise velayet davasına gerek yok. Zaten çocuğun tek ebeveyni var. Şayet kadın çocuğu alıkoyuyor ise savcılığa başvurabilirsiniz.

   Reply
 128. Mert

  Merhaba. eski eşimle 2011 de müşterek oğlumuz 3,5 yaşında iken anlaşmalı boşanma yaptık ve velayet annede kaldı. 2012 de 2 kere intihar girişiminde bulundu. açtığım velayet davası, tedavi olduğu, ailesinin yanına yerleştiği ve çocuğun anne ilgisine muhtaç olduğu gerekçesiyle reddedildi. eski eşim şu an evli. oğlum şimdi 8 yaşında velayet davası açacağım ve çocuğun görüşünün alınmasını talep edeceğim. oğlum bende kalmak istiyor. bu durumda çocuğun görüşü, üvey babadan dolayı esas alınır mı? kararda büyük oranda belirleyici olur mu? teşekkürler.

  Reply
 129. şenay

  Merhaba,
  7 sene önce çocuğumun babasının eve olan ilgisizliği ve gördüğüm şiddet sebebi ile 3,5 yıllık evliliğimiz benim onu aldatmış olduğum sebebi ile boşanma ile sonuçlandı.
  Maddi sıkıntılarımın olduğu için babasının ısrarı üzerine çocuğun bende kalması şartı ile velayetini babasında olmasını kabul ettim.Fakat bu süre içinde babası gereken ilgiyi göstermediği ve çocuğmun orada kalmayı istememesinden dolayı velayet davası açmayı düşünüyorum.
  Benim onu aldatmış olmam velayeti almamı ne şekilde etkiler?

  Reply
 130. hüsamettin şahin

  merhaba
  eski eşimle anlaşmalı olarak 1yıl önce ayrıldık çocugun velayeti annede annesi vefat etti velayeti babaya geçmesi için ne yapmalıyım teşekkürler

  Reply
   1. MİARÇ

    EŞİMLE 1SENEDİR AYRIYIZ BOŞANMA DAVASI AÇILALI 5 AY OLDU DAVA SONRASI VE DAVA ÖNCESİ 1 YILLIK SÜRE ZARFINDA ARAYIP SORULMADI OĞLUM 2 YAŞINDA ANNE NEDİR BİLMİYOR HER AY OĞLUMU UZMAN PSİKOLOG VE PEDİATRİK DİYETİSYENE GÖTÜRÜYORUM AYLIK GİDERİ 500 TL ANCAK DAVACI EŞİM BUNU KARŞILAYAMAYACAK NİTELİKTE VE BUNDAN ÖNCE 3 EVLİLİK YAPMIŞ VE O EVLİLİKLERDE DE KUSURLU YAN HEP KENDİSİ OLMUŞTUR SORUMSUZ VE SİGARA İÇEREN Bİ İNSANDIR OĞLUM 1 YILDIR BENDE VE MAHKEME İLK VERİLEN ÇOCUK İÇİN NAFAKAYI OĞLUM BENDE OLDUĞU İÇİN KALDIRDI ÇOCUĞU BIRAKIP GİTTİĞİNE VE AİLE İÇİNDE SORUMSUZ VE KUSURLU YAN KENDİSİNİN OLDUĞUNA DAİR ŞAHİT VE KANITLAR MEVCUTTUR BABA OLARAK OĞLUMUN O AİLE İÇİNDE YETİŞMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI KANAATİNDEYİM VE ASLA OĞLUMU VERMİYCEM BU DOĞRULTUDA VELAYET HAKKINI ALABİLİRMİYİM

    Reply
 131. Ahmet

  Selamun aleykum mehmet bey esimle 2011 den beri sure gelen bosanma davamiz 2 ay once sonuclandi bu sure icerisinde kizimizin velayeti annesindeydi mahkeme sonucunda da anne de kalmasi karari devam etmekte ben mahkemece hakli goruldum karsi taraf agir kusurlu goruldu ve tazminata hukmedildi ben sadece kizima nafaka odemekteyim kisisel ilski gunlerinde alamiyorum ve esim benim husumetli oldugum biriyle evlenmis bosanma mahkemesi devam ederken ben bu adami beni tehdit ettigine dair sikayet etmistim ve mahkeme sonucunda ceza aldi fakat sartli tahliye oldu sabikali bir insan kendisi simdi ben velayet davasi acsam kazanma sansim ne olur nasil bir yol izlemeliyim.kizim 5 yasinda suan simdiden tesekkuler ALLAH RAZİ OLSUN

  Reply
   1. Ahmet

    O sahisla evlenmis olmasi kizima kotu davranma ihtimalinin yuksekligi goz onunde bulundurulmaz mi

    Reply
 132. s.kucuk

  Merhaba avukat bey, ben dort yillik evliyim ve esim behcet hastasi. Artık gecinemiyoruz. Evde surekli huzursuzluk cikariyor. Neredeyse tum site esimin sesini her gece duyuyor. Iki bucuk yasinda bir kizim var. O bile babasinin gerginliginden ve sinirinden fazlasiyla etkileniyor. Esim beni evden kovdu. Su anda babamin evinde kaliyorum ve universite okuyorum. Esim en son beni kizimla tehdit etti. Sayet bosanma olursa esim kizimin velayetini alabilir mi? Ayrica dugunden sonra takilarim benden kuyumcuya goturelim eve hirsiz girmesin denilerek alındı ve bir daha geri verilmedi. Ziynet davasi acabilir miyim? En onemlisi kizim. Benden kizimi alabilir mi?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Boşanma davası açtığınızda ziynet taleplerinizi de aynı davada ileri sürebilirsiniz. Bunun yanında çocuğunuzun velayeti size verilir, babaya değil. Dava açmak istiyorsanız ve bizimle çalışmak istiyor iseniz iletişim bölümünden veya 0212 227 33 96 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 133. Muhammed emin

  Merhaba ben 2 yasinda evlatlik verildim suban 24 yasindayim babam vefat etti annemle kaliyorum ben annemden ve babamdan ayrilmak istiyorum kimseye bagli kalmamak istiyorum bir sorun oldugunda devletin aileme haber vermemesini istiyorum bana yardimci olurmusunuz ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   24 yaşında olduğunuz için zaten velayetle ilgili probleminiz yok. 18 yaşını doldurduğunuz için velayet ilişkisi olmayacaktır.

   Reply
 134. esra tezel

  Ben 22yasindayim esimle suanda bosanma asamasindayiz davayi ben actim. Siddet gordugum icin ve 2yasinda bi kizim var oda kizimi istiyo bende istiyorum. Sadece şöyle bi sorunum var ben eşimi aldatmis gibiyim sadece telefonda konusarak bu kizimi almama engel mi fakat esim bunu ogrendi ama aramizda hic bi sorun yoktu hatta o konu unutulmustu bile biz bana siddet uyguladigi icin bosaniyoruz acaba kizimi alabilirmi velayeti ben alirsam eger 6 yasindan sonra dava acip tekrar alabilirmi benim kizimi rahatca okutabilicek her ihtiyacini karsilicak kadar param var sukur ki evim var fakat babasinin kendi uzerine bir evi dahi yok lutfen yardimci olun ve bu gorucegimiz ikinci davamiz hakim nafaka bagladi ve kizin velayetini mahkeme bitene kadar bana verdi yanliz babasi nafakayi odemedi neolur sonuc cok merak ediyorum simdiden tesekurler…

  Reply
 135. Mrc

  Merhaba,ben 5 yıllık evliyim ancak evliliğim boyunca şiddet hakaret tehdit aşagilanma evde huzursuzluk yasamaktaydim.08/08/2015 tarihinde 4 yaşındaki oğlumu alma fırsatım olmadan kişisel ve ceyizlik eşyalarımı alamadan eski işyerinde beraber çalıştığımız erkek arkadaşımın yardımıyla evi terk ettim.suanda o erkek arkadaşımla yaşıyorum.ancak 17/08/2015 tarihinde kütahya merkezden bosanma davami açtım.ama ikametgahim halen kutahyanin ilçesinde bulunmakta dava yetkisizlige tabi olurmu ve suanda o erkek arkadsimla yaşadığım için çocuğun velayetini kişisel ve ceyizlik eşyalarımı alabilirmiyim.yeni Kadın hakları yasasında kadın boşanma davasını açtığı tarihten itibaren istediği kişiyle yaşama hakkı varmış dogru mu?oğlumun velayetini almamda bu durum velayet sürecini etkilermi? Bilgilendirirseniz sevinirim.İyi çalışmalar.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yargıtayın son kararları doğrultusunda boşanma davası süresince eşler sadakat yükümlülüğüne tabi değiller.

   Yetkisizlik konularında karşı tarafın itirazları önem taşır. Bu nedenle bir yorum yapmamız mümkün değil. Kendinize bir avukat tutmanız daha faydalı olur.

   Reply
    1. ahmet

     Öncelikle merhaba vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler…şu an eşim ailesinde kızımı alarak evi terk etti abilerinde kalıyor fakat kızımı küçük kardeşinin evine bırkamış kızımı ordan gidip aldım.Eşim boşanmak isterse ve dava açarsa kızım3 yaşında eşimin geliri yok çalışmıyor..Benim işim ve maaş durumum iyi bu davada velayeti bana vermeye yeter mi ? Birde kızımızı bırakıp başka ildeki abisinin evine gitmesini ıspatlanırsa mahkemede yararlı olurmu …saygılar

     Reply
     1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

      Merhaba,

      Kızınızın yaşının küçük olması nedeniyle velayeti almanız zor görünüyor. Anne velayeti alır ve siz de iştirak nafakası ödersiniz.

 136. mehmet58

  Merhabalar,

  Eşim beni aldattı. Telefon kayıtları, kendi akrabalarının ve işyerindeki birçok arkadaşının görgü tanıklıkları, oğlumun ve kızımın dahi görgü tanıklıkları vardı ve ben bu olayın duyulmaması için kendisiyle anlaşarak, protokol hazırladık ve anlaşmalı olarak birkaç ay önce boşandık. Oğlum 21 yaşında reşit ama kızım ise 16 yaşında ve velayeti bende. Kızım ile şahsi ilişki kurması gerektiği konusunda bizi arayarak görüşmek istediğini beyan etti. Hafta sonunda görüşmek istiyor. Ancak kızım annesinin iffetsiz bir yaşam sürdüğünü kendi gözleriyle gördüğünü ve onunla kesinlikle görüşmek istemediğini, kolluk zoruyla görüştürülmeye kalkışılırsa intihar edeceğini beyan ediyor. Ben annesiyle görüşmesine karışmıyorum ve karışamamam da. Fakat durum şunu gösteriyor ki, bu durumda kızımla görüşmesinin hayırlı olmayacağını düşünmekteyim. Birlikte olduğu erkekle ve polisler ile eve gelerek kızımı alacağını beyan ile bizleri huzursuz etmektedir. Neler yapılabilir? Yardımcı olursanız sevinirim.

  Tekrar teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Anlaşmalı boşanma protokolünde annenin kızı ile ilişki tesisi kurulmuş ise bunun kaldırılması için dava açılabilir. Açılacak davada kızınızın da beyanı alınarak ilişki tesisi ortadan kaldırılabilir.

   Reply
 137. erc

  Emre bey, ben eşimle anlaşamıyorum ve boşanmak istiyorum. 14 aylık bir çocuğumuz var. İkimizde İstanbul’da yaşıyoruz. Boşanmamiz halinde çocuğu babaevi olan Hatay’a götüreceğini söylüyor. Hukuki açıdan olanakları nelerdir ? Çocuğundan ayrılmak istemediğim için boşanma dava açmayı erteliyorum.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuğun 14 aylık olması nedeniyle velayet annede kalacaktır. Dilediği yerde yaşayabilir ve çocuğu götürebilir. Bu nedenle mahkemede bu hususu koz olarak kullanabilirsiniz fakat pek bir şansınız yok.

   Reply
 138. aytaç

  mehmet emre bey ben eşimle anlaşmalı bir şekilde boşandım şu an kızım 3 buçuk yaşında ve ayrıldığım eşim 1 yıla aşkın evlı evli olduğu kişi dolandırıcılık esrar kullanımı .düzenli bir işi olmaması vs.vs. velayet davası açmış bulundum piskoloğun raporu kızımın annesinde kalıp baba ile kişisel yakınlık kurulması için yatılı kalmasını beyan etmiş bu arada farklı şehırlerde yaşıyoruz bana gelen uzman bilir kişi raporu baba da kalmasının uygun oldugunubeyan etmişş n3 . duruşmam 28 aralıkda bu durumda eski eşimin kocasının madde bağımlısı işi gücü olmayan gayri meşur yaşayan tam anlamıyla düzeni bozuk bir şahıs niteliğinde olması bu davayı nasıl bir karara bağlar bilginizi tecrubenizi paylaşırsanız sevinirm şimdiden teşşekür edrim

  Reply
 139. Fatma

  Annem biriyle imam nikahi ile evlendi velayetimiz onda ama bize bakmiyo ihtiyaclarimizi karsilamiyo ne yapmaliyiz ?

  Reply
 140. SÜLEYMAN

  MERHABA

  01.03.2015 Tarihinde eşim ile evlendim, eşimin benimle ikinci evliliği oldu. Benim ilk evliliğim. Eşimin ilk evliliğinden 04.09.2009 doğumlu bir kızı var .
  Eşimin ilk eşi Tsk’da ast subay olarak görev yapıyormuş çeşitli nedenlerden defalarca firar etmiş ve defalarca askeri ceza evinde yatmış, evliliklerinden kısa bir süre sonra mesleğinden atılmış.Elimizde ona ait tüm mahkeme kağıtları yine ona ait bir sürü icra evrakları mevcut . Kendisi ve ailesi çocuk için de son derece ilgisiz. Çocuk öz babasını hiç tanımıyor, babanne, dede, amca, diğer arabalarını hiç tanımıyor. Hiç kimse arayıp peşine halen daha düşmedi. Boşanma arefesinde eğer nafaka istemezsen senden boşanırım dedi eşime ve ne eşime ne de çocuğa 1 lira bile ödemedi. Boşanma tarihi 09.07.2013
  Fiilen ayrılık 2012 yılı .
  Ben çocuğa soy adımı vermek istiyorum Babası olarak beni kabullenmiş durumda birbirimize çok düşkünüz devletin isteyebileceği her kuruma kızım ile katılabilirim. Bu yıl 1.sınıfa başladı özel okula kendi imkanım ile gönderiyorum.
  Bana bu konu hakkında öneriniz ne olabilir , kızıma soy adımı verebilmek için hangi yolu izlemeliyim.
  Artık okuma ve yazmayı da öğreniyor ve bu durum eşim ile beni çok üzüyor .
  Bu arada eşim daha fazla da olabilir ama aktif olarak 5 yıldır aynı gsm numarasını kullanmakta. Yani numarası değişti aradık ulaşamadık gibi bahaneler de karşı taraf için söz konusu değil . ..

  Saygılarımla.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kızınızı kendis nüfusunuza alamazsınız fakat soyisim değiştirme davası açarak sizinle aynı soyadı kullanmasını sağlayabilirsiniz.

   Reply
 141. akimak

  Emre bey 8 yıllık evliyim 4 -6 yaşlarında iki kız çocugum var. eşimin amcası eşimle birlikte çocukları alıp gitti. boşanmak istiyor bende boşanmak istiyorum fakat çocukların velayetinin annesine verilmesini istemiyorum. eşim çalışmıyor kayınpederim deçalısmıyor. emekli maaşı yok kirada oturuyor kumar oynuyor sigara içiyor maddi durumları iyi değil. eşim çocuklarla ilgilenmiyor sigara kullanıyor. benim çocuklara bağlılığımı bildiği için çocukların velayetini bana vermiyor. benim maddi durumum iyi çocukların velayetini almak istiyorum. alabilirmiyim.

  Reply
 142. sıla

  merhaba mehmet bey velayeti bende olan iki çocugum var tekrar evlilik yaptım bazen çocuklar için gerekli evrak veya okul için herhangi bir durumda eşime sen üvey babasısın annesi gelsin deniyor bu durum eşimin ve benim çok zorumuza gidiyor çocuklarda bu durumdan çok etkilenir oldular bu velayeti eşimle birlikte nasıl kullanabilirim soy adlarınada şu an ki eşimin adını verebilirmiyim bu soy adından çocuklar da bende rahatsızım ne yapmam gerekiyor nerelere başvurmam gerekir lütfen yardımcı olursanız çok tşk ederiz

  Reply
 143. Emrah

  Merhaba mehmet bey ben esimden 3 yil once anlasmali olarak bosandim, suan 7 yasinda kizim var velayetini annesine verdim ama annesi baska bir sehirde calistigi icin kizima anneanesi bakiyor, ben velayeti anne sevkatine ihtiyaci oldugu icin verdim ama annesi yilda en fazla 1 ay yaninda kaliyor, eski esimin erkek kardesi ve babasi su an cezaevinde, ben velayet davasi acarsam kizimi alabilirmiyim, tesekkur ederim simdiden cevabiniz icin.

  Reply
 144. Bahar

  Merhabalar
  Esimle 6 ay önce anlaşmalı olarak boşandık. 5 yaşındaki oğlumun velayeti bende.bu süreçte velayet için asılsız iftiralar atarak dava açıp daha sonra davayı geri çekti. Oğlumun babasıyla aynı şehirde yaşıyoruz. Şehir değişikliği yapmak istiyorum fakat oğlumu benden alacağını söylüyor. velayet davası açarsa sehir değişikliği oğlumu benden almasına sebep olur mu?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şehir değişikliği yapabilirsiniz fakat bunu çocuğu kaçırma amaçlı yaparsanız, yani gerekçesiz bir şehir değişikliği olursa aleyhinize olur.

   Reply
 145. fatma

  Merhaba, 4 yillik evliyim. 9 aylik bir oglum var. Oglum 2 aylikken esimin beni 3 aydir aldattigini ogrendim. Elimde kanitlari da var. Bebegim cok kucuk oldugundan ve sanirim yeni dogum yapmis olmamdan saglikli dusunemeyip kararsizlik yasadim. Belki durumlar duzelir diye dava acmadim. Fakat yapamiyoruz ikimiz de ve ayrilmaya karar verdik anlasmali olarak. Anlasmali ayriliklarda davayi kimin acacaginin bir onemi var mi? Iyi bir avukata ihtiyacim var sanirim. Velayeti bana vermeyi kabul ediyor fakat Haftada 1 gun gormeyi kabul etmiyor 3 4 gun gormek istiyor. Evlenecegim takdirde de velayeti alacagini soyledi , bu mumkum mudur? Evlenirsem alabilir mi? Tesekkurler simdiden.

  Reply
 146. saziye

  7ay once anlasmali olrak esimden bosandim 14 yasinda kizim 3yasinda oglum var bosanirken cocuklarin velayetini babaya vermek zorunda kaldim imza attim suan velayet davasi actim cocuklari almak icin kiz babasinda kaliyor okudugu icin ama oglum koyde babannede kaliyor davayi kazana bilirmiyim

  Reply
 147. ezgi

  Ben 2 ay önce eşimden anlaşmalı olarak bosandim.cocugumun velayetini babasına verdim. Çünkü eşim kendisine birşey olursa mal varlığının %100 kalacağını söyledi.eger bende velayeti olursa sadece %30 kalır %70 aileme verirler dedi .bu doğru mu

  Reply
   1. Meryem bayraktar

    Mrb 5 sene once resmi olarak bosandim yanliz oglumu kaciriyolar surekli adres degistigi icinde bulmam zorlasiyor 2 senedirde okula yollamiyolar ne yapcagimi bilmiyorum yardimci olur musunuz cocuk takibi icin dava actim yanliz adres bulunamiyor ozel avukt tutck durumum yok

    Reply
 148. Ozge Kiygin

  Merhabalar ben 3 senelik evliyim 7 aylik bir kizim var , esim bana fiziksel ve sozlu olarak siddet uyguluyor , isinden dolayi da sehirden uzak bir yerde koyde yasiyoruz , ekonomik ozgurlugum yok fakat elimde meslegim var , bosanmamiz dahilinde esiminde bana siddet uyguladigini kanitlarsam kizimin velayetini alabilirmiyim , bir de bosanmaya olumlu yaklasmaz ise kizimi alip kacirsam mahkemede sorun teskil eder mi acaba ? Koyde yasadigimiz icin ne yapabilecegimi bilemiyorum , nafaka ve tazminat talebinde bulunabilir miyim?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şiddet görüyor iseniz ilk şiddet gördüğünüz anda ilgili kolluk birimine başvurun ve koruma talep edin, ardından da yaşadığınız yeri terk ederek boşanma davası açınız. Böylelikle mahkemede evden ayrılmanız bir sorun teşkil etmeyecektir. Nafaka ve tazminat isteyebilirsiniz.

   Reply
 149. Ayyybusra

  BEN 2008 YILINDA BOŞANDIM ANLAŞMALI İKİ KIZIMIN VELAYETİ DE BEN DE.
  KESINLESMIS KARARDA BABALARININ GÖRME HAKLARI VARDI. YALNIZ BABALARI BU HAKLARINI HIC KULLANMAK ISTEMEDI.
  YILLARDIR COK NADIR GORUSTULER BABALARIYLA.
  BENİM BABANNESINE TATILLERDE ZORLA BIRAKMAM SAYESINDE .
  ÇOCUKLARA 250 .TL’DEN 500TL NAFAKA BAĞLANMISTI.
  AMA BU NAFAKA BEDELİNİ HEP İCRA MÜD. ARACILIĞLA ALDIM.
  ŞİMDİ İCRA CEZA MAH. DAVA ACTIM.
  1. AYDA MAHKEMEMIZ VAR.
  GECEN YIL EVLENDIM.
  EVLENDİĞİM EŞİM AVRUPA VATANDAŞI.ALMAN VATANDAŞI.
  BEN A 1 DİL SERTİFİKAMIDA ALDIM ŞİMDİ ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE ALMANYA YA VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNACAĞIM.
  EVRAKLAR İÇİNDE ÇOCUKLARIN BABASINDAN İZİN BELGESİ İMZALI İSTENİYOR.
  BABALARI BANA İMZA VERMEM ICIN NAFAKA HAKLARINDAN FERAGAT ET DİYE MUVAFAKATNAME ALTINDA ŞARTNAME SUNUYOR. ÇOCUKLARIM BABALARINI GÖRMEK BİLE İSTEMİYORLAR BİRİ 14, ÖBÜRÜ 9 YAŞINDA ÇOCUKLAR BİZE BABAM ŞİDDET UYGULUYOR BİR KERE OLSUN BİZE BABALIK YAPMADI ÖĞRETMENLERİMİZ ŞAHİT.BİZİM SEÇİM HAKKIMIZ YOK MU? Diye soruyorlar .
  TÜRKİYE’DEMAHKEMEMİ AÇMAM GEREKİYOR. YARDIMCI OLURMUSUNUZ???
  ALMANYA IMZA ISTIYORMU VIZE RED GELIRMI. LÜTFEN ACIL CEVAP VERIN. ONA GÖRE BIR YOL IZLIYCEM.SAYGILAR

  Reply
 150. Sedat

  İyi günler .2009 da Eşim ile kaçarak evlendik .eşimin ailesi ile ayni sene içinde barıştık ama ailesi bir turlu bu durumu kabullenemedi ilk kavgamızda bosan yada gidersen bir daha yüzümüzü göremezsin diye tehdit ediyor.4 yaşında bir oğlumuz var ben boşanmak istemiyorum . Boşanma gerçekleşir mi .Gerçekleşirse bile ben oğlumun velayetini alabilir miyim.

  Reply
 151. sevda açıkgöz

  Ben 15 senedir dedemlerle yasiyorum velayet annemin üzerine onunla yasamak istemiyorum üvey baba var ve annem bana siddet uyguluyor babam da ayni sekilde velayet davası açsak anneannem velayetimi alabilirmi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şiddet uygulandığı esnada karakola başvurunuz ve ardından anneanneniz velayet davası açsın. Böylelikle velayeti alabilirler.

   Reply
 152. bülent

  selam hocam önce allah kolaylık versin.benim sorum şu.ben eşimden iki yıl önce ayrıldım.zina sebebiylen boşanma davası açtım.boşandık.ama ayrıldığım eşim bir başkasından kız cocuğu yapıyor ve bana .bana 20 25 binlira para verirsen cocuğu senin nufusuna çıkarmam .vermezsen cocuğu senin nufusuna kaydettiririm.nafaka davası açarım gene de senden bu parayı alırım dedi.bende 18/11/2015 tarihinde bu olayı savcılığa bu kişi beni bu şekilde tehdit ve şantaj yapıyor diye bildirdim.ama bu şahıs kendisine para vermediğim için dediği gibi cocuğu benim nufusuma geçirmiş.04/12/2015 tarihinde.şimdi benim sorum şu.bu cocuğu bu kadın kendi emelleri ve arzularını gidermek için bu cocuğu kullanmakta ben bu cocuğun kendisinden alınıp devlet bünyesinde yetiştirilmesini ve bu kötü insanların elinde kötü amaçlarda kullanılmasına müsade edilmesin istiyorum.sosyal hizmetlere gittim bildirdim.bizim yapabileceğimiz birşey yok dediler.benim bu cocuğu devlet koruması altına nasıl aldırabilirim.cocuk hale benim nufusuma kayıtlı.

  Reply
 153. serkan

  Mrb ben karimin beni aldatmasi üzerine 2010da bosandim bir kızımız vardı ayrildigimizda 1 yaşındaydı ben emiyor diyerekten velayetini almadim tekrar evlendim mutluyum esimde çalışıyor bu evliligimden çocuğum yok benim derdim kızımı sıkıntılı görüyorum görüş günlerim de annesi kızımı göstermiyor çocukta ister istemez gün geçtikçe benden uzaklaşıyor son görüş günümüzde (1ay once)bir gece öncesinden aradım tmm gel al dediler oraya gidince ailesi tarafından tartışma çıktı karakolluk olduk 23 gün is goremez raporu verdiler bana şimdi eski eşim evlenecekms ama ben kızımın üvey baba yanında büyümesini istemiyorum ve kızımı goremedigim için son olayla mahkeme acmayi planliyorum sizce mahkeme ne yönde ilerler şuanki esimde almami istiyor maddi olarak da pek bi sıkıntımız yok kızımın annesi calismiyor.

  Reply
 154. ibrahim

  Merhaba
  Benim esimle devam etmekte olan bosanma davam var ilk durusma yapildi 2 yasindaki kizimizin velayeti tedbiren anneye verildi bana da her ayin 1 ve 3. haftasi 10:00-18:00 arasi gorusme gunu verildi fakat gorusme gunum geldiginde telefonlarimi acmiyolar evlerine baskalarina arattigimda bi dunya kayinpederim kufur ediyo devamli zorluk cikariyolar bu hafta cumartesi gostermediler cocugu bana sikayetci olmamam icin pazar gonderdiler cocugu bana iki saat olmadan gelip zorla geri aldilar kisacasi cocukla irtibatimi engellemek icin elinden geleni yapiyo nasil bi yol izlemem gerekiyo… tesekkurler

  Reply
 155. sevgi yilmaz

  Eimden 3yil once anlasmali olarak ayrildik 2cocugumuz var velayetleri bende suan biri 8 biri 6 yasinda eski esim cocuklari almak istiyor buna neden olarakta bir donem biriyle iliski yasadigimi one suruyor cocuklarimi alabilirmi ayni sehirlerde yasamiyoruz biz izmirdeyiz o diyarbakirda velayeti bana verirkende boyleydi simdi bunu bahane yapabilirmi

  Reply
 156. Bahriş

  Merhaba dayim vefat etti ve yengem cocuklara bakmak istemediği icin (resmi nikah yok) iki cocuktan birini dedem digerini biz büyüttuk. Ancak uzerimize kayıtlı değil. Acaba annem halasi olarak velayetini alabilir mi?? Suan 15 yaşında.

  Reply
 157. cem binerbay

  merhaba hocam ben 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım ceza evinde iken boşandım eşim çocuklarımın velayetini istemedi babada kalmasını istiyorum diyerek beyanda bulundu hükümlü olduğum için çocuklarıma vasi olarak babaanneyi tayin etti şuanda şartlı tahliye oldum denetimli serbestlik yasasından faydalanarak denetimli serbestliğim 06/01/2016 tarihinde sona eriyor ve hala bekarım çocuklarımın üzerindeki vasi kararını nasıl kaldırabilir ve velayetini nasıl alabilirim teşekkürler

  Reply
 158. murat

  Merhaba eski eşimle 16 ekim 2015 yılında anlaşmalı olarak Boşandık doğal olarak 4 yaşındaki oğlumun velayetini mahkeme anneye verdi fakat oğlum annesinde kalmak istemiyor anne fazla ilgilenmiyor evladimizla başka şehre dedesinin annanesinin yanına gönderiyor çocuğum benimle kalmak istedigini her seferinde dile getiriyor anneside sen dolduruyorsun çocuğu diyor ama vallahi alakası yok ben eski eşime oglum için velayet davası acsam kazanabilirmiyim bana bu konuda yardimci olursaniz çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ediyorum

  Reply
 159. Seyma

  İyi günler.
  Biz esimle bosanmayi istiyoruz . 6 aylik bi kizim vsr . esim beni lohusayken aldatti bende cok yanlis bisey yaptim intihar ettim lohusaydim bosluktaydim ailem yanimda yoktu esim yoktu cok pismanim evladim icin bunu yapmamaliydim :((( bi muddet ailemin yaninda yasaycagim kizim biraz buyusun isr baslayacagim. Emeyi birakinca . esimden siddette gordum am darp raporum yok . esim cinsel anlamda yanlis sekillerde beraberlikte isteyen birisi bunuda nasil mahkemede soylerim nasil ispat ederim bilmiyorum . esimin beni aldattirken ki mesajlrini resim cektim delil icin bu yeterli mi ?esim cocugumu benden alacagini soyluyor. Alabilir mi ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çekilen fotoğraflar yeterli ama yine de mahkeme sırasında Hakimden araştırma isteyebilirsiniz. Mahkemede dilediğinizi söyleyebilirsiniz merak etmeyin. Çocuğunuzun yaşı çok küçük anneden ayırmazlar.

   Reply
 160. Saime Gül

  6 ay önce anlaşmalı olarak bosandik.5 yasindaki Kizimin velayetini babaya vermek Zorunda kaldım. Evlendiğim ilk günden beri aldatiliyordum, çocuğum olunca değişir düzelir sandım ama devam etti. Ona kızarken aynı hataya bende düştüm ayrıldık, seni rezil ederim velayeti vermezsen diye tehdit yoluyla velayeti o aldı ama kızım bende kaliyor, arada bir kendisi alıyor, baktiracak kimsesi yok, kendisi çalıştığı için bakamıyor, bakıcı yoluyla bazen ama maddi durumu şuan da elverişli değil. Ben ailemle yaşıyorum. Hiç bir gelirim yok, aynı tehdit yüzünden ortak olan evimizden hakta talep edemedim. Hakim benim için fakirlik nafakasi bağlamıştı ama onu bile vermiyor, yeni işe başladım. Velayeti geri kendime almak istiyorum zira alkol bağımlısı olmuş ve kızım oraya gittiğinde de alkollü olduğuna şahit oldum bu durum beni çok rahatsız etti. Anlaşmalı bosanmamiza rağmen benim durumumu öne sürerek dava yi kazanma şansım zayıflar mi ? Hem kötü davranış ve alışkanlığı için hemde alkolün etkisinde kalarak kizimi benden almak hususunda korkutuyor. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet davası açabilirsiniz ve değişen şartları sunabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma tarihinizin çok yakın olması nedeniyle davanız yüksek ihtimalle reddedilecektir. Bu nedenle biraz bekleyin ve eşiniz aleyhine delil toplayın. Eğer alkollü olduğu, çocuk ile alkollü bir şekilde ilgilendiğine dair delil toplayabilirseniz davanız lehinize sonuçlanacaktır.

   Reply
 161. dunya altıner

  iyi akşamlar av bey ben Suriye li bir anne yim eşimle sürekli ailesi yüzünden tartışıyoruz ilk yeni evliyken hep aileme bana söver sayardı ama şimdi de beni dövüyor ve çoğu zaman ailesine inanıyor hep beni onlara karşı yalancı durumda bırakıyor ha bu arada biz severek evlendik malesefki beni çoğu zaman yok sayıyor iki yıllık evliyim çocuğum erkek 8 aylık boşanmak istesem çocuğumu bana verirlermi ben yavrumu bırakmak istemiyorum not bizim resmi nikahımız var ama bana kimlik daha çıkmadı çocuğum un Türk kimliği TC si herşey tam benim ki de ama tek kimlik çıkaramadım ailemin de durumu iyi demek istediğim her türlü bakımını giyimini çocuğumun her ihtiyacını karşılama bütcem var lütfen bana bir cvp yazarmısınız

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kimlik problem değil, nüfus müdürlüğünden çıkarabilirsiniz. Çocuğun velayeti hususunda ise herhangi bir problem yaşamazsınız. Aile Mahkemesi, çocuğun velayetinin size verilmesine hükmedecektir.

   Reply
 162. Alper Yıldırım

  Merhaba, 2011 de açılan boşanma davası akabinde önce çekişmeli başlayan dava 2013 de anlaşmalı boşanma sağlanarak sonuçlanmıştır. Oğlumun velayeti (şu an 6 yaşında) annesine verilmişti. O dönem için uzun süren celseler sonucunda benden normalden yüksek meblağ nafaka talep etmesi ve bu sürecin daha fazla ilerleyip çocuğun arada yıpranmaması için 300tl çocuk nafakasını ve velayetinin annesine verilmesini kabul etmiştim. Düzenli olarak nafaka bedelini göndermeme ve hatta fazlasıyla çocuğumla irtibatımda annesinin bana fırsat verdiği zamanlar her fırsatta fazlasıyla ilgilenmekteyim. Boşanmamızın kısa bir süre akabinde resmi mahkemeye tebliğ edilen ikametgah adresi dışında, başka biri ile halen evli ve 3çocuk babası olan bir adam ile oğlumu alıp oraya yerleştiğini çok zaman sonra oğlumun kendisinden, hal tavırlarından ve çevreden öğrendim. Her buluşmamızda çocuğum bana ”Baba, ben seninle yaşamak istiyorum. Sıkıldım başka adamlarla(çcoğumun birlikte yaşadığı adam ve bu adamın babası) aynı evde yaşamaktan, al beni vs..” bulunduğu psikolojiden dolayı sürekli serzeniştedir haklı olarak. İnanılmaz bir baskı ve psikoloji ile çocuğumu bu baskı ortamına mecbur etmeye çalışmaktadır. Çok yakın zamanda yani, Aralık 2016 da yeni bir evlilik yaptım. Aile birleşimi ile Almanya’ya yeni eşimin yanına gidebilmek için konsolosluktan evaklarımızı beklemekteyiz. Şimdiki eşiminde eski evliliğinden 16yaşında bir oğlu var. Ekonomik durumumuz Almanya’da gayet iyi. Fakat, eski eşim yani çocuğun annesi benim bu yeni evliliğimi öğrenir öğrenmez nafaka bedelini arttırma davası bana açmış ve benim bundan henüz haberim olmuştur. Durumun bu şekilde suiistimal üstüne suistimalle cereyan etmesi. Benim çoucğumun velayeti konusunu daha da kısa sürede gerçekleşmesi durumu hasıl olmuştur. Ben çocuğumun velayetini almak istiyorum. Oğlumla aramdaki baba-oğul ilişkisi çok güçlü ve birlikte mutluyuz. Şimdiki eşimde onun extra her her ihtiyacı için çok fazla ilgili ve sevgili davranmaktadır. Çocuğumun velayetini alabilmem için ne şekilde bir yol izlemeliyim? Lütfen bana yardımcı olun. Her geçen gün çocuğum mutsuz ve istemediği bir ortamda nefes alıp vermek zorunda bırakılıyor.. Buna dayanamıyorum, kısa sürede çözmem gerekir bu meseleyi.. Şİmdidien tavsiye ve yönlendirmeniz için teşekkürlerimi sunarım…
  Saygılarımla, Alper Yıldırım 06/01/2017

  Reply
 163. Busra

  Merhaba biz esimle boşanalı yaklasik 1 sene oldu calisma hayatim oldugu icin cocun velayetini babasina vermiştim simdi yeniden evlendim cocumun velayetini almak istiyorum cunku cocumun oz babasi uyuşturucu bagimlisi ve cocumla iyi ilgilenilmiyot velayet ve cocuk icin nafaka alabilirmiyim ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Velayet davası açabilirsiniz. Hakim, değişen şartlara ve iddialara göre çocuk için en faydalısı ne olacaksa ona karar verecektir. Çocuk için iştirak nafakası talep ettiğiniz takdirde Aile Mahkemesi Hakimi bu hususu değerlendirir, her iki tarafın ekonomik dengesini gözeterek nafakaya hükmeder.

   Reply
 164. Murat

  Merhaba eşimle 3 yıl önce boşandık ve 3.5 yaşında kızım var mahkeme 15 günde bir 4 saat görmeye hükmetti ve annesi hala mahkeme kararına sadık kalarak beni cezalandırmak istiyor
  Kızımla daha çok görüşmek istiyorum açacağım davada hakim nasıl bir karar verir
  Saygılarımla.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Annesi mahkeme kararına uymuyor sanırım, söylemek istediğiniz bu. Eğer anne 4 saat görüşmenize dahi izin vermiyorsa velayet hakkını kötüye kullanıyor demektir. Siz de pedagog eşliğinde çocuğu görebilirsiniz. Anne çocuğu göstermez ise tutanak tutulur ve bu tutanak ile dava açabilirsiniz.

   Çocuğunuzun yaşının büyümesi nedeniyle görüşme sürelerinin arttırılması amacıyla da dava açabilirsiniz.

   Reply
 165. Ekrem

  Merhaba Avukat Bey,oğlum 36 yaşında ben 57.yaşındayım. 2012 malulen emekli oldu psikotik bozukluk nedeniyle 9 bankaya borçları var,60 bin olmuş şimdiye kadar 250~300 bin tl.camilerde yatıp kalkıyor,Vesayetine almak için dava açtım fakat kazanırsam davayı bu eski borçları bana devir mi oluyor, yanıtlarsanız sevinirim Allah razı olsun şimdiden teşekkürler sağolun.

  Reply
 166. Verim Soyer

  Merhaba,
  Acil ve çok önemli bir sorum var.
  Anamur’da kendi evinde tek başın yaşayan,emekli subayım.2 erkek evladı büyüttüm..en iyi okullarda okutup yüksek mühendis yaptım evlalarımı.Ama kızım olmadığı için hep bir eksiklik hissettim yaşamımda.Nitekim,eşimle anlaşarak boşanalı 5yıl oluyor.İki oğlum da anneci çıktı..hiç bir duygusal fizki bağım kalmadı onlarla.Oysa kızım olsaydı böyle olmazdım..beni asla yalnız bırakmazdı.ben Hayata bağlanmak ve geleceğe dair bir hedef edinmek üzere Koruyucu Aile şeklinde müracaatım oldu.
  Velayeti annesinde olan 11 yaşındaki kız çocuğunu ,onu okutamayacağı için kaygı duyan annesinin özgür istek,irade ve başvurusuyla,önce bu Mayıs ayında velayetime alarak,seneye de EVLATLIK alıp nüfusuma kızım olarak geçirmek istiyorum.Nasıl bir Hukuki Prosedür uygulayacağız? Annesi halen yaşadıkları Isparta’da dava mı açacak? Not-1:Kız ömrünce baba sevgisi görmemiş,babası halen ömür boyu hapiste ,beni öz babası yerine koyuyor..en az annesi kadar kendisi de bu konuda çok istekli,hazır ve kararlı. Not-2:Halen annesinin muvafakatnamesi ve vekaletnamesi gereği anılan kız çocuğu Haziran ayı itibarıyla adresime taşınacak,benim yanımda okuyacak…Ama annesi özellikle istiyor bir an evvel velayetime almamı..ben de hazırım buna.
  İlginize ve vereceğiniz bigilere peşinen teşekkürler.Saygılarımla.

  Reply
 167. Aysegül

  merhabalar ben almanyada yasiyorum size sorum su esim esrar ve kokain bagimlisi kac kere birakicam dedi ama birakmadi 2 kerede tedaviye gitti ama geldi yine devam etti evde hem gecimsizlik hep kavga bizimle ilgi alakasi yok ben bosanmak istiyorum bosanirsam tek celsede bosanabilirmiyim ve ikincisi 2 oglum var biri 11 biride 6 yasinda onlarin velayetini alabilirmiyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Almanya’da boşanma davanız görüleceği için sizlere yardımımız maalesef dokunmayacaktır. Oradan bir avukata danışmanız en sağlıklısı.

   Reply
 168. Elif

  İyı günler.
  10 gün önce esimden dayak yedim polise sikayet ettim. Darp sadece kafamda oldugu icin doktor menfi (-) dedi raporda.
  Yasadigim yerde ailem olmadigi icin bulundugum eve geri dondum. Esim cocugu getirdim diyerek kapiyi actirdi. Bu sefer sen misin beni polise sikayet eden diyerek 2.kez dayak yedim kolumu isirdi cocugu kucagimdan alarak kacirmaya kalkti. Tekrar polise sikayette bulunup bu sefer darp raporu alabildim.
  Kadin siginma evinde 2 3 saatlik gecici olarak bulundum. Ayrilis dilekcesi yazdirdirdilar.
  Benim sorum ben calismiyorum cocugum 3 yasinda ona bakabilcek kimse olmadigi icin suan calisabilcek durumum yok.
  Esim mesajlarda tehdit ediyor silmedim mesajlari.
  Hakim savcida gelse cocugu sana birakmicam velayet sana kalsa bile cocugu yine de alicam diyor.
  Calismadigim halde darp ve tehdit mesajlarini delil olarak gosterirsem hakim bana cocugu verebilir mi.
  Kendisi annesine baktircak cocuga cocukla aksamdan aksama ilgilencek evliykende böyle idi.
  Benim velayeti kesinlikle alabilmem icin ne gibi bir yol izlemem gerek.
  Bu konuda lütfen cevap yazin çok caresiz kaldım

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuk her halükarda size verilir. Babası da iştirak nafakası ödemeyecektir Mahkeme kararı ile. Hangi ilde iseniz o ilin Barosuna başvuru yaparak avukat talep ediniz. Böylelikle avukat sizin için dava açacak ve boşanma sürecini başlatacaktır.

   Reply
 169. Eda ay

  Merabalar 4 yil once ayrildim eski esimden surekli siddet gördüm karakol kayitlarimiz var ayrilirken eve gelen ve laptoptan arkdslarimn giris yaptigi facebook hesaplarnin benm oldugnu soyleyerek beni suclayan esim simdi kizimi almak istior ve surekli benimle tekrar barismak istior yani hakim demezmi bu kadin zamaninda bunlari yaptiysa sen niye barismak istedin gercekten ahlaksizlik varsa neden benmle barismak istemis yalan iftira oldugu bli degilmi ve ben iki uc kisiyle gorustum hayatima bi yon vermek icin eski esim birlikte görüştüğüm biriyle fotografmi eline gecirmis bunlari delil olarak kullanip kizimi alacagnk soyluyor ayrica bu insanin hastanede birbayani taciz ettigi ve bayanin buna dava actiginida biliyorum kizim bana cok düşkün komşular ogretmeni herkes sahittir sizce hakim kus kadarken kapiya attigi simdi nasilsa buyudu alayim dedigi çocuğumu babaya verirmi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hakimler sizin beyanlarınızla hareket etmezler. Hakimler dosya içeriğinde delillere göre hareket ederler. Bu nedenle açılacak bir davada mutlaka bir avukat ile kendinizi temsil ettiriniz. Avukat ücreti karşılayacak durumunuz yok ise İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu’na başvuru yapabilirsiniz.

   Reply
 170. Ebru

  Merhaba eşimle iki yıldır boşanmaya çalışıyorum boşanmayı iki çocuğumuz var. Ve ben 15 gündür hayatıma bİrini aldim. Eşim.bunu öğrenince beni sarp etti bende rapor alıp şikayetçi oldum. Esimide ifadeye çağırdılar oda hayatıma aldığım kişiden bahsetmis
  İki Co ugumuzfa küçük velayetlerini babayami verirler. Yapmış olduğu darpin sonucu ne olur

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Eşinizin sizi darp etmesi boşanma davasında lehinize delil olarak kullanılır. Çocukların küçük ve birlikte büyümeye ihtiyaçları olması nedeniyle velayeti size verilecektir.

   Reply

Av. Mehmet Emre Ulusoy için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir