Babalık Davası

By | 28 Haziran 2013

Türk Medeni Kanunu, çocuk ile baba arasındaki soybağının kurulması ve çocuğun hukuki düzenlemeler altında haklarının korunması amacıyla babalık davası kurumunu düzenlemiş ve yasal zemine oturtmuştur. Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 301 ve devamındaki maddelerde bu hususlar düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ; ‘ Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve hazineye, dava ana tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir’ denilerek babalık davası yasal düzenlemeye tabi tutulmuştur.

Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun babasının tespitine yönelik bir davadır. Mahkemece, davalı babanın gerçekten çocuğun babası olup olmadığı eldeki delillere ve DNA testlerine bakılarak tespiti gerçekleştirilir ve hüküm kurulur. Kurulan hüküm, şahsın çocuğun babası olduğuna yönelik bir hüküm ise ; çocuk ile baba arasında nesep ilişkisi oluşturulur ve çocuğun Aile Hukuku ve Miras Hukuku bağlamında hakları doğar. Ayrıca velayet hususları da aynı mahkemece çözümlenerek karara bağlanır.

Babalık Davasını Kimler Açabilir ?

Babalık davasını, evlilik dışı doğan çocuğun annesi açabilecektir. Bunun yanı sıra babalık davası; şayet çocuğa kayyım atanmış ise , kayyım tarafından açılabilir.

Babalık Davası Kimlere Karşı Açılır ?

Babalık davası, Türk Medeni Kanunu’nun 301. maddesinde belirtildiği üzere ; öncelikli olarak babaya karşı açılacaktır. Şayet baba ölmüş ise ; dava babanın mirasçılarına karşı açılacaktır.

Babalık Davası Kimlere İhbar Edilmelidir ?

Babalık davası kamu düzenini ilgilendiren bir husus olduğu için kanunkoyucu bu davanın bazı mercilere ihbarını zorunlu kılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 301. maddesinde göre ; babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve hazineye ihbar edilmelidir. Bu husus yargı makamları tarafından önemle üzerinde durulan ve kamu düzeninden olan bir husustur. Nitekim Yüksek Mahkeme vermiş olduğu bir kararda hazineye ve Cumhuriyet savcısına ihbar edilmeyen davada verilen kararın usül ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varmıştır.

Zamanaşımı

Babalık davasında kanunun getirdiği hak düşürücü süreler mevcuttur. Buna göre; ilgililer tarafından sürelerin kaçırılması halinde artık babalık davası açılmayacak, bu husus dava edilemeyecektir. Nitekim hak düşürücü süreye ilişkin Türk Medeni Kanunu 303. maddesinde düzenlemeler getirmiştir. Bu maddeye göre : ‘ Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı doğumdan başlayarak 1 yıl geçmekle düşer. Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliğ tarihinde, hiçbir kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir ’ denilerek hak düşürücü süreler konusunda kanunkoyucu açık bir düzenlemeye gitmiştir. Görüldüğü üzere kanunun düzenlemiş olduğu bu süreler kesin süreler olup hakim tarafından re’sen (kendiliğinden) dikkate alınacaktır. Hakim, sürelerin geçip geçmediğini araştırmakla yükümlüdür.

Zamanaşımı hususunu ilgililer açısından inceleyecek olursak :

Anne açısından zamanaşımı: TMK 303. maddesinde de belirtildiği üzere annenin dava açma hakkı doğumdan başlayarak 1 yıllık süreyi kapsamaktadır. Şayet bu süre geçirilirse annenin dava açma hakkı düşecek ve dava açmak yalnızca kayyım veya çocuğun ergin olduğu tarihten itibaren çocuğun insiyatifinde olacaktır. İşbu nedenle gerek annenin mali haklarına kavuşabilmesi gerekse de çocuğun hukuki haklarını daha sağlıklı elde edebilmesi için bu sürenin kaçırılmaması gerekmektedir. Peki bu 1 yıllık süre hangi koşullarda değişiklik gösterebilir ? Bu husus Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda da incelenmiş 2001 tarihli bir kararında Hukuk Genel Kurulu şu kararı vermiştir : ‘Babalık davasında, söz konusu 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçmesinde, davalı taraf bir takım hileli davranış  tutum ve olaylarla, örneğin ana ile evleneceğine dair vaatlerle ona güven vererek oyalamış ve bu nedenlerle, 1 yıl içinde dava açılmasını engellemiş ise, 1 yıllık süre geçmesine rağmen yine de dava açılması mümkündür’ denilmiştir. Görüldüğü üzere Hukuk Genel Kurulu, hak düşürücü süre olan 1 yıllık sürenin davalının kötüniyetli hareketleri sebebiyle kaçırılması durumunda kesin süre niteliği taşımadığını beyan etmiş ve davacı anne ve çocuğu koruma amacı gütmüştür.

Kayyım açısından zamanaşımı: Şayet çocuğa kayyım atanmış ise kanunun kayyıma yüklediği yükümlülükler bakımından bu husus önem arzetmektedir. Nitekim kayyım, çocuğun haklarını korumak, gerekli tedbirleri almak ve gerekli başvuruları yapmakla yükümlüdür. Buna binaen; evlilik dışı doğan çocuk için kayyımlık görevi verilmiş kişi, babalık davası açmaya yetkili kişidir ve buna yönelik hukuki süreci başlatmakla mükelleftir. Fakat kayyımın da tabi olduğu hak düşürücü süre yine Türk Medeni Kanunu’nun 303. maddesinde düzenlenmiştir. Kayyım için hak düşürücü süre ; kayyımlığın kendisine tebliğ edildiği günden itibaren 1 yıl geçmekle sona erecektir.

Çocuk açısından zamanaşımı: Şayet çocuğa kayyım atanmamışsa, çocuğun ergin olmasıyla birlikte babalık davasını açma hakkı başlayacaktır. Türk Medeni Kanunu’nun 303. maddesinde düzenlenmiş dava açma süresi yine çocuğun ergin olduğu tarihten itibaren 1 yıl geçmesiyle son bulacaktır.

Babanın Anne (Ana) ile Cinsel İlişkide Bulunması – Karine Hususu

Türk Medeni Kanunu, 302. maddede yasal karine düzenlemiş ve babanın anne ile cinsel ilişkide bulunmasını, çocuğun babası olduğuna dair karine kabul etmiştir. Bu maddeye göre : ‘Davalının, çocuğunun doğumundan önceki 300. gün ile 180. gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder’ demiştir.

Madde metni yukarıda da bahsettiğimiz üzere gayet açıktır. Baba ile annenin cinsel ilişkiye girmesi karine oluşturacaktır fakat bu karine aksi ispat edilebilir bir karine olacaktır. Şayet baba, ortaya koyduğu delillerle baba olmasının imkansız olduğunu veya bir başkasının baba olmasının daha kuvvetle muhtemel olduğunu kanıtlayabildiği takdirde karineyi çürütebilecektir. Bu madde, özellikle DNA testinin imkansız olduğu durumlarda meydana gelecektir. Nitekim günümüz imkanları bu tür testler ile soybağını belirleyebilmektedir. İşbu nedenle babanın ölü olduğu hususlarda nadiren de olsa kullanılabilecek bir karinedir. Her ne kadar günümüzde uygulaması kalmamış olan bir madde de olsa babalık davasının babanın mirasçılarına karşı açıldığı varsayımında başvurulabilecek bir yoldur.

Babalık Davasında Görevli Mahkeme

Babalık davalarında, görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı adli birimlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla babalık davasına bakmakla yükümlüdür.

Babalık Davasında Yetkili Mahkeme

Babalık davasında yetki hususu, genel hükümlere göre çözümlenecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava, davalının yerleşim yeri mahkemesinde görülecektir. Buna göre babalık davası; davalı babanın yerleşim yeri mahkemesinde görülecektir.

Babalık Davasında Annenin Mali Hakları

Babanın çocuğu tanımaması ve annenin çocuğa bakmakla yükümlü olması anne açısından hem maddi hem de manevi olarak çöküntüye sebep olacaktır. Nitekim kanunkoyucu bu husus düşünerek Türk Medeni Kanunu’nun 304. maddesinde bu hususları düzenlemiştir. Maddeye göre anne (ana) aşağıdaki giderlerin karşılanmasını babadan talep edebilecektir :

 • Doğum giderleri,
 • Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,
 • Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

Kanunkoyucu bu giderlerin karşılanmasını talep halinde mümkün kılmıştır. Şayet annenin dava sürecinde böyle bir talepte bulunmaması halinde hakim kendiliğinden bu giderlerin karşılanmasına karar veremeyecektir. Bunun yanı sıra maddeni devamında, çocuğun ölü doğması halinde dahi bu giderlerin karşılanmasına karar verilebileceği belirtilmiştir.

Babalık Davasında Nafaka Talepleri

Babalık davası açılırken, davacı taraf nafaka talebinde bulunabilir ve bunun karara bağlanmasını talep edebilir. Fakat hukukumuzda düzenlenen nafaka çeşitlerinden hangilerini talep edebilecektir ? Babalığa hükmeden mahkeme, şayet davacının nafaka talebi mevcut ise bunu da karara bağlamakla mükelleftir. Öyle ki iştirak nafakası talep eden annenin bu isteği, somut olayın şartlarına göre yerinde bir istek ise mahkemece kabul görülmeli ve çocuğa iştirak nafakası hükmedilmelidir. Bunun yanı sıra anne kendisi adına yoksulluk nafakası talep edemeyecektir. Nitekim yoksulluk nafakası niteliği itibariyle boşanma davasının eki niteliğinde olup babalık davasında konu edilemez. Bununla birlikte boşanmaya bağlı olan maddi ve manevi tazminat talepleri de babalık davasında dinlenemeyecektir. Fakat açılacak ayrı bir dava ile bu hususlar dava konusu edilebilir ve hukuki süreç başlatılabilir.

Babalık davasında manevi tazminata talep edebilmek mümkündür fakat Yüksek Mahkeme’nin vermiş olduğu bir kararda ; böyle bir talepte bulunabilmek için evlenme vaadi şartı aranmıştır. Şayet baba, evlenme vaadi ile anneyle birlikte olmuş ve bu birliktelikten bir çocuk dünyaya gelmiş ise annenin manevi açıdan yıprandığı kanunkoyucu tarafından kabul edilmiştir.

Sonuç olarak ; babalık davası açılırken zamanaşımı hususları dikkate alınmalı, talep edilecek mali kalemler iyi irdelenmeli ve günümüzde başvurulan DNA testleri büyük ölçüde babalığı tespit edeceğinden ötürü dava açma düşüncesi iyice irdelenmelidir. Bunun yanı sıra çocuğun hukuki statüsünün değiştirilmesi ve neticesinde yasal haklarına kavuşabilmesi için babalık davası yoluna gecikmeksizin mutlaka başvurulmalıdır.

Babalık Davası İçin Vekaletname Bilgileri

Babalık davası için vekaletname verilirken, ilgili notere açılacak dava çeşidi belirtilmeli ve avukat bilgileri ibraz edilmelidir.        

Vekalet verilecek avukat bilgileri şu şekildedir :

Avukat             : Mehmet Emre ULUSOY

Adres               : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No:3/41 Beşiktaş/İstanbul

Baro                 : İstanbul Barosu

Vergi Dairesi: Beşiktaş V.D.

Vergi No         : 13895390200

Incoming search terms:

 • babalık davası
 • babalık davası zamanaşımı

144 thoughts on “Babalık Davası

 1. kifayet özcan

  Ben 2007de evlendim resmi nikah yoktu 2008de ayrildik su an ikimizde baskasiyla evliyiz onceki evliligimden
  bir kizum var su an 6 yasinda ve kimligi be
  nim uzerimde babalik davasi
  acabilirmiyim Lutfen cevaplayin

  Reply
   1. ceylan

    Bnde esimle imam nikahliyim kizim var 10 aylik bbalik davasi acarsam kazanabilir miyim acba

    Reply
    1. mehmetemreulusoy Post author

     Merhaba,

     Davanızda DNA testleri sonucunda biyolojik babanın davalı olduğu tespit edilirse kazanırsınız.

     Reply
   2. safiye şebnem

    MERHABA;
    BEN 36 YAŞINDAYIM ANNEMİN ÜZERİNE KİMLİK ÇIKARDIK 18 YAŞINDAKEN BABAM VEFAT ETTİ ŞİMDİ SOY ADIMI ALMAK İSTİYORUM AMA MİRAS YOK VE REŞİT OLDUKTAN SONRA 1 SENE GEÇMEMESİ GEREKİYORMUŞ ŞİMDİ NE YAPMALIYIÖ SOYADIMI ALABİLMEK İÇİN YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

    Reply
    1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

     Merhaba,

     Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine yönelik dava açabilirsiniz. İstanbul sınırları içerisinde yaşıyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

     Reply
 2. eysel temizkan

  benim bir çocugum var 1999 dogumlu imam nikahıyla evlilik yaptım .çocugumu kendi soyadıma aldım şimdi çocugumun babasının soyadını alması için nereye baş vurabilirim.yanlız çocugumun babası yakın bir süre önce vefat etti bana yardımcı olurmusunuz .teşekkürler.

  Reply
 3. mehmetemreulusoy Post author

  DNA testi neticesinde baba olup olmadığınız ortaya çıkacaktır. Şayet çocuğun babası iseniz bu husus mahkeme tarafından tescillenecek ve gerek Aile Hukuku gerekse de Miras Hukuku çerçevesinde çocuk ile ilişkiniz kurulmuş olacaktır.

  Reply
  1. fatma

   babamın evlilik dışı 35 yaşında bir kızı var ve babamın nüfusunda değil. babam soy ismini vermek istemiyor babam böyle bir hakka sahip midir bilgi alabilir miyim acaba

   Reply
   1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

    Merhaba,

    Babanıza karşı dava açılırsa mahkeme kararı ile babanızın soyadı verilir ve evlilik dışı kişi mirasçısı olur. Dava açılması gerekmektedir.

    Reply
 4. murat

  iyi çalışmalar annem babam evlenmeden 1991 yılında beni dünyaya getirmişler. annem 15 yaşında beni doğurmuş. ben kirvem aracılığım ile 20 yaşında baba tarafıyla tanıştım. shçek yetiştim.annem babam arasında mahkeme geçmiş fakat mahkeme detaylarını bilmiyorum. şimdi 23 yaşındayım ve babalık davası açmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olur musunuz.

  Reply
 5. selinay

  Iyi gunler ben 20 yasindayim. Ve babam beni kucukken birakmis annemle babam mahkeme karari ile ayrilmis ancak savci babama haftada iki kez gorme hakki vermesine ragmen buyasima kadar hic gormedim suan yasiyo ve iki cocuguda var acaba babalik davasi gibi bi dava acabilirmiyim?

  Reply
 6. ayten akkaya

  mrb ben gecen yıl eylul ayında hamıle kaldım 2 ay sonra dava actım cocuyu aldırmadıyım ıcın hakarete ugradım aıleme ahlaksız olduyu ıcın evlenmek ıstemedıyını soledı ben de dava actım 1. dava goruldu ama karar verılmedı cok polıtık davrandı kendısı mahkemeye o ankı pıskolojımle kufur lu msj atmıstım tahrık etmıstı benı ama o mahkemeye vercemı bıldıyı ıcın ona gore cv vermıstır sımdı yeı dogum yaptım aguztos ayında dna vercem ne kadar zaman surer bu cunku calişmıyorum bebeyım masrafları var av katım uzun surer dedı sızıde fıkrınızı alabılırmıyım*tşkr

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Babalık davaları süreç olarak uzun sürebilmektedir. Nitekim DNA testi yapılmakta ve bu testler karşılaştırılmaktadır. Tahmini bir süre vermek doğru olmayacaktır.

   Reply
 7. Emre

  Merhaba Emre Bey. Ben Ankara’da okumakta olan bir öğrenciyim. Babamla aram çok bozuk ve babalık hakkını red davası açmak istiyorum. Yaşım 19 yıl 1 ay. Buradaki Medeni Kanun’un hükmü kafamı karıştırdı. Acaba davayı açabilir miyim? Yanıtlarsanız sevinirim teşekkürler.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Babanız ile ilişkinizi keyfi olarak kesemezsiniz. Buna ilişkin olarak aranızda kan bağı olmamalı yani babanızın üvey olması gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda soybağının reddi davası açılabilir ve siz de babanız ile nüfustaki bağınızı koparabilirsiniz.

   Reply
 8. nurettin

  babam iki evlilik yapmış bunlardan biri resmi diğeri ise imam nikahlıdır. ben imam nikahlı eşinden olan çoçuğuyum. babamın soyadını almak için nasıl bir dava dilekçesi yazmam gerekir bana yardımcı olurmusunuz

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Dilekçe vb. konularda yardım verememekteyiz. İnternette dilekçe örnekleri bulabilirsiniz.

   Reply
 9. cemal

  Hocam merhaba,öncelikle bizlere yardımlarınızdan dolayı çok teşekkürler ederim.
  çok ta iyi olmayan Türkçe ‘mle size sorumu sormak istiyorum müsadenizle
  hocam ben şu an üvey babamın soy adını taşıyorum yani annemin evliliği üvey babayla devam etmekte
  şimdi ben öz babamın soy adına yada kütüğüne geçmek istiyorum bunun için öce ne yapmalıyım?
  öz babam başka bir ilde ben başka bir il deyim mahkeme açısından bir sıkıntı olurmu? bu durumda mahkeme nerede açılır yani benim kaldığım ilde mahkeme açıla bilinir mi? yoksa babamın kayıtlı olduğu il ilçede mi yapılır?
  birde bu mahkeme işlerine nasıl başlamalıyım yani ilk adım dan başlarsak ne yapmalıyım?
  mesela ilk önce DNA testi yaptırmakmı gerekiyor?
  Hocam lütfen bana yardımcı olun ben cahil biriyim yardımlarınıza ihtiyacım var
  babamın durumuda kötü akli dengesi yerinde değil sahip çıkanıda yok dünyadaki tek varlığı benim
  Hocam eğer vaktiniz olursa bana bu konudaki bilgilerinizi mail adresime gönderirseniz çok mutlu olurum
  mail istememin sebebi isterse 10 sayfa olsun okumak için
  Tekrar Teşekkürler ederim
  Saygılar

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Başka birisinin kütüğüne bağlı olduğunuz için öncelikle şu anki babanızın nüfusundan çıkmanız gerekiyor. Soybağının reddi davası açılarak öncelikle nüfusta boşa düşmeniz sağlanmalıdır. Ardından açılacak babalık davası ile öz babanızın nüfusuna geçişini sağlayabiliriz.

   Reply
 10. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Babalık davası açarak işlem gerçekleştirilebilir. Dedenizin DNA’sı ile annenizin DNA’sı karşılaştırılacak ve buna göre mahkeme karar verecektir. Bu noktada mezardan kemik örnekleri alınacağı açıktır, bilginize.

  Reply
 11. selin acar

  benim bebeğim 4 aylık bundan 2 ay önce dava açtım bugün haber geldi ifade vermem gerekiyormuş bu bir sorun mu

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Herhangi bir problem olmayacaktır. Dava ile ifade hususu farklıdır. Dava açmış iseniz davada ifade verme gibi bir olgu söz konusu değildir. Savcılık soruşturmasına binaen ilgili birim(polis,jandarma) sizi ifadeye çağırmıştır.

   Reply
 12. cihan gurbuz

  Merhaba ismim cihan bu konuda bana yardımcı olursanız size çok dua edeceğim elimden gelen bu sadece. Ben suan 30 yaşındayım babam anneme nikah yapmadi ve bu yasima kadar banada hic bakmadi.kimligimde gayrimesru olarak kayıtlıyim.babama bir kere dava açtım dava red oldu 18 yasimi doldurdugum için. Şimdi bir daha dava açmak istiyorum. 30 yasindayim evliyim iki tanede cocugum var babamin kütüğüne gecebilirmiyim.bide tazminat isteyebilirmiyim bana bakmadigi icin öyle bir hakkım varmı. Lütfen bu konuda bana yardımcı olun.hakkinizi helal edin

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Davanız zamanaşımından reddedilmiştir. Anayasa mahkemesi ise zamanaşımını öngören maddeyi iptal etmiş ve artık babalık davası için zamanaşımı kalkmıştır.

   Dava açtığınız zaman nafaka alamazsınız, tazminat davası açar iseniz de mahkeme tazminat hususunu değerlendirecektir.

   Reply
   1. murat

    merhaba ben babalık davası açtım ancak ıspatladığım halde davamı kaybettim zaman aşımı süresi tekrar açtım bu davayı ancak baktığımda tenzip zaptı hazırlandı diyor bu tür davalarda tenzip zaptı hazırlanırmı teşekkürler

    Reply
 13. Gamze

  Merhaba Emre Bey. Ben 21 yaşındayım. Şuan 2 buçuk aylık hamileyim. Ama babası kesinlikle kendi çocuğu olduğunu kabul etmiyor. Şu anda babalık davası açabilir miyim ? Davanın sonuçlanması tahmini olarak ne kadar sürer ? Bir de bu davanın en az 3 4 milyar masrafı olduğunu duydum. Doğruysa bu parayı ben mi karşılıyorum baba mı ? Son olarak ben gazinoda çalışıyordum. Çocuğun babasıyla da orda karşılaşmıştık. Severek birlikte oldum. Ama bu durum benim ve evladım için bi sorun teşkil eder mi ? Gebe olduğumu öğrendiğimden beri de çalışmıyorum.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Babalık davaları yapısı itibariyle DNA testinin sonucuna bağlı bir dava olduğu için masraflı olmaktadır. Dava masrafları sizler tarafından karşılanır fakat davayı kazanmanız halinde masraflar karşı taraftan geri alınır. Sizin yapmış olduğunuz meslek veya çocuğunuzun ileride içinde bulunacağı yaşam tarzı babalık davasını etkilemez. Babalık davası çocuğun gerçek babasının kim olduğunun ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir davadır.

   Reply
 14. Ekrem

  İyi günler ben 19 yaşında ünivetsite öğrencisiyim. Babam annemden ben 12 yaşımdayken boşandı. Babam isviçre de yaşıyor. Oraya gidebilmek için resmiyette 86 yılında boşanmışlar. Ben 12 yaşıma gelince manevi olarak da boşandılar ve maddi manevi hiç bir desteği olmadı dava açıp tazminat alabilir miyim? Ve isviçre mahkemesinede başvurabilir miyim bu konuda?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Türkşye mahkemelerine başvurarak babanızdan nafaka talep edebilirsiniz. İsviçre hususunda ise oradaki avukatlardan yardım almanız gerekmektedir.

   Reply
 15. gökmen öztürk

  Merhaba mehmet bey. Bir konuda yardiminiza ihtiyacim war. Ben 5 yaşindayken babam rahmetli oldu. Babam rahmetli olmadan ônce bizi úzerine kayit yaptirmamiş. Babam óldùkten sonra bizi ùwey babam úzerine almiş we bize kendi soyadini wermiş. Ben bu durumdan epey bir rahatsizlik duyuyorum. Kendi õz babamin soyadini almak istiyorum. Benim bu durum karşisinda nasil bir yol izlemem gerekiyor. Bani bu konuda aydinlatip nasil bir yol izlemem konusunda yardimci olursaniz çok sewinirim. Teşekúr edrrim.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Öncelikli olarak nüfusta babanız olarak görünen kişinin nüfusundan çıkmanız ve ardından babalık davası açmanız gerekmektedir. Dava açma arzusunda iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz.

   Reply
 16. sebahattin

  merhaba mehmet bey
  ben 1973 yılında doğmuşum annem beni almanyadan 5 yaşında almış gelmiş.babamdan ayrılmış .şimdi babam o seneden sonra yaklaşık 42 yaşındayım bana soybağı reddi davası açtı mahkeme 2 senedir devam ediyor dna testi verdim.sonuçları bekliyorum.ben bu adama maddi manevi tazminat davası açmak istiyorum.bu yaşta beni rezil ettiği icin,birde eğer oğlu çıkmazsam benim 18 yaşına kadar alman hükümetinden almış olduğu doğum parası çoçuk parası süt parasını dava acarak alabilirmiyim …bu insandan almanyadan mutlaka benim icin 18 yaşına kadar para almıştır lütfen acil beni bilgilendirin lütfennn

  Reply
 17. emine dönmez

  Merhaba avukat bey benim oglum 18 yasında ve benim nufusuma kayıtlı babalık davası acıcaz avukat tutmamız gerekıyomu ne yapmam lazım bana bir yol gosterırmisıniz .asgari ücret le calısıyorum aynı zamanda oglum okuyor barodan bize avukat verırlermi yardımcı olursanız sevinirim ?

  Reply
 18. Filiz yilmaz

  Benim eşim 2 yıl önce bir bayanla beraber olmuş ve kadın hamile kalmis 6 ay sonra eşime hamile olduğunu söylemiş. Şimdide babalik davasi açmış. Ancak hamileyken başkalarıyla da ilişkiler yaşamış. Ben kesinlikle o çocuğun eşimin soyadını almasını istemiyorum. Başkasıyla birlikteliği eşimin dava sırasında yararına olurmu benim bu kadına dava açma hakkım varmı. Kadının iffetsizligi diye bir durum varmı

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Eşinizin biyolojik baba olup olmadığı yargılamada belli olacaktır. Dna testine göre karar verilecektir.
   Bunun haricinde karşı tarafa manevi tazminat davası açabilirsiniz.

   Reply
 19. suayla

  Merhabalar öncelikle iki sorum olacak annem ben doğduğumda babamdan ayrılmış babam yurtdışında yaşıyor ve hiç görmedim dava hakkım var mı? İkinci sorumsa annem ben 2,5 yaşındayken üvey babamla evlenmiş üvey babamında 1 kızı vardı annem büyüttü şimdi ortak bir kardeşimiz var üvey babam vefat edeli 5 yıl oldu ve annemin oturduğu evi üvey dedem sattı annem şuan evsiz almadılar miras hakkı var ben üvey babamın soyadını almadım yani mirasçı olurum diye dedemler karşı gelmişler şuan miras hakkım varmıdır çocukluğumdan beri o büyüttü beni?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Nüfus kayıtlarında babanız zaten başkasıdır. Bu nedenle dedenize veya üvey babanıza mirasçı olma ihtimaliniz yok. Ancak anneniz üvey babanızın mirasçısı olduğu için evde ve diğer kalan mal varlıklarında hak sahibidir. Gerekli müracaatlarda bulunabilir, hakkınızı arayabilirsiniz.

   Reply
 20. reyhan

  Merhaba ben fıransadan biriyle evlendim 3yıl evli kaldık sora anlaşamadık boşanma davası açtım ve davaya hiç cevap vermedi ben bu arada imam nikahlı biriyle evlendim dava düşerken Oğlum oldu ve onun soy adını aldı ve dava daha sonra sonuçlandı ben babalık davası açtım ve turkiyeye geldıyınde çocuğu üstünde görünce babalık davası oda acmis bana cevap verir misiniz tsk

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Yardım istediğiniz konu nedir anlaşılmıyor, davalar açılmışsa yargılama yapılır ve mahkeme tescili sağlar.

   Reply
 21. duygu karabacak

  Mrb ben 8yil once anlasmali bosandim esim anlasmali dedi ama oyuna getirdi bosadi 6ay sonra tekrar evleniriz dedi ve bir oglum vardi bide 7aylik karnimdaydi oglumun velayeti bana ve nafaka talep etmedim ve gercekten beni bosadigini soyledi hersey bittikten sonra bi tanede kizim oldu o anki ona olan sinirim ve oyuna getirip bosamasindan dolayi soyadini almasin kizim dedim annemin ustune verdim su an kayitlatda kizim kardesim olarak gorunuyor oglum okuyor ben esime dava acip nafaka talep edebilirmiyim ve kizimi tekrar ustume almak istiyorum nasil alirim arti ayrildiktan sonra esim cocuklar benden degil diye iftira etti hakaret davasi acip deniya testi isteyebilirmiyim

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Anlaşmalı boşanmış da olsanız nafaka talep edebilir, velayetin size verilmesini isteyebilirsiniz. Çocuğunuzu yeniden nüfusunuza alabilmeniz için öncelikli olarak ailenizin soybağının reddi davası açması gerekmektedir. Ardından açılacak bir babalık davası ile dna testi isteyerek eski eşinizi babası olarak tescil ettirebilirsiniz.

   Reply
 22. mehmet cengiz

  iyi günler! babam ben 4 yaşındayken vefat etmiş. babam başkasıyla resmi evli annemle imam nikahlı olduğu için babamın soyadını taşımıyorum. antalyada ikamet ediyorum. babam balıkesirli idi. babam tarafından kimseyi tanımıyorum. nasıl ve nerede dava açabilirim. maddi durumum iyi değil. baro avukat verir mi? şimdiden teşekkürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Davanızın çözümü için öncelikle babanız olduğunu iddia ettiğiniz kişiye ulaşmanız gerekmektedir. Ardından bağlı bulunduğunuz Baronun Adli Yardım Bürosu’na başvurarak avukat talep edebilirsiniz.

   Reply
 23. mine

  Iyi günler.
  Annemle babam imam nikahliyken dünyaya gelmisim. Sonra ayrılmislar. 6 yıl önce annem babama nafaka davası açtığında babam kendisinden olmadigimi idda etmiş. Bu durumda benim babama karşı acabileceğim herhangi bir dava var midir

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Babanıza karşı babalık davası açacak ve DNA testlerinin sonucuna göre ilgili kişinin babanız olup olmadığına Mahkeme karar verecektir.

   Reply
 24. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Babanızın kim olduğunu bilmiyor iseniz herhangi bir işlem yapmanız mümkün değil. Yalnızca şu an kimlikte babanız olan kişiye karşı soybağının reddi davası açabilirsiniz.

  Reply
 25. gulcan

  merhabalar
  benim oğlum 2 yasında evlilik dışı babası kabul etmiyor çocuğun nüfüs kağıdına babasının adını yazmıştım ama değiştirmek istiyorum kendi öz babamın üstüne almak istiyorum
  acaba ne yapmam gerekiyor şimdiden tşk ederim.

  Reply
 26. Ferit can

  Merhaba,yanitlarsaniz sevinirim tşkler,
  efendim imam nikahlı eşimden 1,5 yaşında bir oğlum var, ancak kimlikteki kaydı iddet süresi dolmadigi için eşimin boşandığı kişinin üzerinde kaldı, o dönem iş için şehir dışına çıktım döndüğümde de kalp krizi geçirdim ve çalışamadım uzun bi süre, bu sürede de iddet müddet zaten bitmişti şimdi çocuk bir buçuk yaşında, oğlumun kimliğini üzerime almak istiyorum ne yapmamız lazım, eşimin boşandığı kişininmi dava acmaboşanma , bende ikisenedir daha yeni bosanma davam bitti, çocuğu üzerime aldıktan sonra imam nikahlı eşimle resmi nikah yapıcaz. hocam ne yapmamız lazım lütfen yardımcı olurmusunuz. Selametle efendim.

  Reply
 27. seda durmaz

  merhaba ben eşimin 2 inci evliligim yalnız ilk evliligi resmi nikah olmadıgı icin 3 yaşında kızlaının nüfüs cüzdanının benimle ve eski eşimin üzerine alınmıştır yani şuan eşimle boşanmak bulunmakdayız ben annesi olarak kimlikte ögle görünüyom ama şuan boşandıgım icin öz olmadıgım bu cocugu üzerimden vermek isdiyorum.boşanalı 5 ay oldu napacagım bilmiyorum lütfen bir yardımcı olun

  Reply
 28. dilek

  İyi Akşamlar benim babam ben annemin karninda 6 Aylıkken vefat etmiş ilk çocuğum annemi amcamla evlendirmusler suan 18 yaşındayım ve amcamn nüfusuna kayıtliyim ne yapabilirim dava açabilirmiyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Babalık davası açabilirsiniz. Babanızın mezarı açılarak DNA örnekleri alınır ve sizinkilerle karşılaştırılır. Çıkan sonuca göre de ilgili mahkeme karar verir.

   Reply
 29. ahmetcan

  mrb şimdiden yardımlarınız için teşekür ederim.bundan 6 yıl önce imam nikahlı eşimden bir oğlum dünyaya geldi ve suanda 6 yasında ama halen kimliği yok.eşim ozamanlar ilk eşinden boşanmamıştı ve bizde kimliğini cıkarmamıştık cocuğum eşimin ilk eşinin üzerine cıkıyor diye.şuanda cocuğu nufusa kaydettircez ve benim üzerime almak için ne yapmamız gerekiyor eşimin ilk eşide cocuğun red davasını kabul etmez.cok caresiz lütfen yardımcı olun..şimdiden tşkler

  Reply
 30. mehmet ali yıldırım

  iyi günler! 1987 doğumluyum. babam başkasıyla resmi evliyken, resmi olarak ayrılmadan annemle gayri resmi evlenmişler. ben 3 yaşındayken babam vefat etmiş. ben annemle babam resmi olarak evli olmadığı için annemin soyadını taşıyorum. babamın resmi evli olduğu eşi de vefat etmiş. ilk eşinden olma bir kardeşim olduğunu öğrendim ama nerde olduğunu bilmiyorum hiç görüşmedik. babalık davası açabilir miyim. nasıl bir yol izlemem gerekir? tahmini olarak giderler ne kadar tutar? bilgi verebilirseniz sevinirim. saygılarımla!

  Reply
 31. Pelin

  Merhabalar, benim annem ve babam imam nikahlı evlilerdi. Ben şu an 17 yaşındayım, 14 mayısta 18 olacağım. Nüfüs müdürlüğü ve avukat ile birebir görüşmüşlüğüm var. Babamın soyadına geçmek istiyorum, fakat babam da 2003 senesinde vefat etti. Onun resmi evliliğinden 3 kardeşim var, tanışıyoruz, ama ne yazık ki şu anda görüşmüyoruz arada küslük var. Nüfus müdürlüğü bana dava süremin 1 sene içerisinde olduğunu söyledi yani 2-3 sene geçse bile babamın soyadını alamaz mıyım? Bir de sadece bir tek kardeşim ile davayı açsam kazanır mıyım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Nüfus müdürlüğü sizlere yanlış bilgi vermiş. Babalık davası için zamanaşımını öngören madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu nedenle davanızı dilediğiniz zaman açabilirsiniz.

   Reply
 32. İsimsiz

  Merhaba 2008 yılında baba oldum ancak 2009 başka biri ile ilişkiye girdiğini öğrendim araştırdım ve 2011 de babalık davası açtım 2013 de sonuçlandı davamı ıspatladım ama hak düşürücü süre den mahkeme ve yargıtay red etti bu davayı ne yapabilirim . teşekkürler

  Reply
 33. Ebru

  Merhabalar..ben 9 aylık hamileyim eşimle uzun süredir sorunlarımız var ve beni onu kandırmakla suçluyor..geçen gün bebek doğduğunda DNA testi yaptırıcam benden olmayabilir dedi.. Bende bu sözünün üzerine kendisine hem boşanma davası açmayı hemde bu yaptıracağı testten dolayı hakaret davası açmayı düşünüyorum.. Nasıl bir yol izlemem gerekir acaba?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Eşinize boşanma davası açmanız gerekmektedir. Detaylı bir şekilde durumunuz hakkında bilgi alabilmek adına bizlere mail atmanız gerekiyor. Mail atabilmek için lütfen iletişim bölümüne girip ilgili bölümleri doldurunuz : ebruerbil10@hotmail.com

   Reply
 34. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Babalık davası açılması gerekiyor. Babalık davasıyla birlikte DNA testleri yapılacak ve biyolojik baba bahsettiğiniz kişi ise davayı kazanacaksınız ve mahkeme de tescili gerçekleştirecektir.

  Reply
 35. fadimana

  Benim bir sorum olacak ben anne karnindayken annemle babam ayrilmis beni annem anneannemde kaldi surecte dogum yapipip 3aylik bebekken annem baskasiyla evlenmiş ben su an 35yasindayim beni nufusuna almadilar su an dayimin uzerinde nufusum dava acmak istiyorum bana yardimci olabilirmisiniz ne yapmam gerekiyo

  Reply
 36. Murat

  merhaba mahkeme yolu ile ıspatlanmış bir dava da hem mahkeme hem yargıtay nasıl olurda davayı red eder anlamadım hem mahkeme hem yargıtay git cinayet işlemi diyor

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hem mahkeme ile ispatlanmış diyorsunuz hem de mahkeme ve yargıtaydan bahsediyorsunuz. Lütfen daha açık ve mantıklı ifade ederseniz durumunuzu yardımcı olabiliriz.

   Reply
 37. Murat

  merhaba avukat bey şöyle izah edeyim 2011 yılında Rize aile mah: dava açıyorum ve 2013 yılında istanbul adli tıptan gelen rapor doğrultusunda davamı ıspatlıyorum ancak davalı taraf yargıtaya gidip temyiz ediliyor yargıtayın vermiş olduğu gerekçeli karar
  1 yıllık süre diyor ıspatlanmış bir davanın 1 yıllık süresi olurmu ben olmaz diye biliyorum ancak yargıtay dan gelen karara bakıldığıında hiç bir somut delil sunamadığından deniliyor kafayı yemek üzereyim ne yapabilirim. teşekkür ederim..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yargıtay karar vermiş bizim söyleyecek bir şeyimiz maalesef yok. Tahminimce zamanaşımı ile ilgili bir probleminiz mevcut. Konu zamanaşımı ise yapacak maalesef bir şey yok.

   Reply
 38. onur

  Merhaba,
  1991 doğumluyum. Annem ile babam arasinda resmi nikah yoktu.aradan bu kadar yil gecti ama babamdan hic bir haber alamadim.aradan gecen bunca seneye ragmen babalik davasi acabilir miyim? Teşekkür ederim

  Reply
 39. can

  Ben 18 yasindayim ama lise son dayim babamla yasiyordum buyuk bir kavga etti babam beni kovdu bir daha benim yanima gelme dedi ama hala okuyorum babama babalik nafaka davasi acabilirmiyim? Ama babamla annem arasinda resmi bir nikah yok soy adim babamin soy adi babamin ustuneyim su an

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Nüfusta babanıza kayıtlı iseniz yardım nafakası isteyebilirsiniz. Bunun için dava açmanız gerekiyor. Tarafımıza iletişim bölümünden ulaşarak bize mail atabilir, dava süreci hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

   Reply
 40. oguz

  Babam anneme boşanma davası açtı kaybetti şimdide babalık davası açtı bizlere. birtane kardeşim fransada şimdi bu davayı nasıl red edebiliriz, test için kardeşim gelmek zorundamı, davayı açan babaya ceza verilmesi gibi yaptırım olurmu cevaplarsanız sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Babaya cezai yaptırım uygulayamazsınız. Fakat şayet bu davayı da kaybederse tazminat davası açılabilir. Fransa’daki kardeşinizin gelmesi gerekmemektedir.

   Reply
 41. Cüneyt

  Babam annemle imam nikahliyken babam 1993 terketmiş biz ve suan babmin yerini öğrendim 22 yaşındayım babalik davasını acabilirmiyim herhangi bi mal varigini alabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  Reply
 42. filiz

  merhaba

  mehmet bey ben şuan 23 yasındayım babam ve annem imam nikahlı olarak evlenmişler ben ve kardeşim doğduktan sonra babam bizi terk etmiş ve bizi kabul etmemiş defalarca babama her nekadar ulasıp kendimi kardesimi hatırlatsamda bizi hiç bi şekilde kabul etmeyip sahip cıkmadı ve şuanda kendisi başka biri ile evli ve cocukları var ben babalık davası acabilirmiyim maddi durumumuz kötü evliliim dava acmama engelmi açarsam ne yapmalıyım

  şimdiden tesekkur ediyorum cevabınızı bekliyorum

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Babalık davası açacaksınız fakat maddi durumunuz yok ise yaşadığınız şehrin Baro’suna başvurarak avukat talep edebilirsiniz.

   Reply
 43. almina

  Mehmet bey iyi günler..
  14yaşında evlendim ve resmi nikah olmadan bi çocuk dünyaya getirdim. Eşim biz nikah kıymadan vefat etti. Ancak ben eşimin vefatından sonra da kayınpederim ve kayın validemle yaşamaya devam ettim. Sonra bir takım sorunlar oldu bir yıldan az suredir de onlardan ayrı yaşıyoruz.. Şu an kızım 11yaşında.. Kızımı babasının kütüğüne kaydettirmek istiyorum ne yapabilirim? Teşekkürler….

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine yönelik dava açmanız gerekmektedir. Bu davada DNA testi yapılacak ve raporlar uyuşursa nüfus kayıtlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

   Reply
 44. Alyaada

  6aylık bebegim var ve baba kızımı tanımiyor.durumumda cok rlverisli değil.dava acmak istiyorum.avk tutarsam nekadar bir ücret odemem gerekir ve peşin mi

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Vekalet ücretleri hususunda buradan bilgi vermemekteyiz. Şayet avukat ücretini karşılayacak gücünüz yok ise İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu’na başvurarak avukat yardımı talep edebilirsiniz.

   Reply
 45. havvanur

  İyi çalışmalar dilerim. Ben 19 yaşındayım ve bana maddi manevi hiçbir faydası olmayan, babalık yapmayan, iki sene önce geçirdiğim beyin kanaması sonucunda sağ tarafım felçli ve bunu bildiği halde nasıl olduğumu sormak için bile aramaya tenezzül etmeyen,benim için hiçbir anlamı olmayan biyolojik babamın soyadını kullanmak istemiyorum. Ben, bana gerçekten babalık yapan üvey demekten bile üzüldüğüm üvey babamın soyadını almak istiyorum. Bu ailecek çok istediğimiz bir karar. Bunun için ne yapmamız nasıl bir yol izlememiz hangi davaları açmamız gerekiyor? Maddi durumumuzda çok iyi değil bu yüzden baro bize avukat tayin eder mi? Bu davalar için biyolojik baba gerekiyomu ? Biran önce yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Nüfusta bağlı bulunduğunuz kişiyi yani babanızı değiştiremezsiniz. Soyisim değişikliği davası açarak yalnızca soyadınızı değiştirebilirsiniz. Soyisim değiştirmeye yönelik dava açmak istiyorsanız iletişim bölümünden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

   Reply
 46. havvanur

  Yani üvey babamın soyadını alamazmıyım, yada üvey babam bana soyadını veremezmi evlatlık olarak alamazmı ?

  Reply
 47. melek

  Merhabe lütfen cevap bsrin ben 2006 yılında esimden bosandim hamile idim bosanma davam sonuclandiginda kendisi sorumsuz ve hapise girip cikmis bi insan çok dosyasi vardi ve borclari evime geliyodu mahkeme karari bozulur diye ve sigorta vs olmadi icin o psikoloji ile kendi babamin nüfüsüne yazdirdim benim kardesim görunuyo ve bundan cok rahatsizim bi kac avukata danistim bu davalarin masrafli oldugunu ve zaman asimini beklemem gerektini soyledi ve ceza alicagimi iceri girebilecegimi soyledi korktum. Vazgectim ama karsi taraf yedi sene gectikten sonra oglu aklina geliyo ve ben alicam dava acicam diyor ve yalan soyleyecek benden habersiz yapti diye simdi bu durumda benim dava acmam daha mi iyi olur nasil yapicam ve diger avukatin dedigi gibi ceza evine girermiyim veya babam bu suctan yargilanirmi benim annem diyaliz hastasi babamin sigortasi jesilir dedi ler bana biyle birsey olurmu 9 yasina jadar bekle de demislerdi bana detayli bi bilgi verirmisiniz ben evlendin cocugum benimle kaliyo onu benden alabilirmi lütfen yardmci olun benim dava acmam daha mi iyi olur ne yapmaliyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhabai,

   Davayı ne zaman açarsanız açın aleyhinize ceza davası açılacaktır. Dava açmak arzusunda iseniz ve avukat tutacak paranız yok ise İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosuna başvuru yapıp avukat yardımı talep edebilirsiniz.

   Reply
 48. Efe

  Baba’lik dava larinda olmus bir kisinin mezari acilmamasi icin uvey kardes DNA ornegi verebilirmi mahkeme’ye boyle bir teklif suna bilirmiyiz cevap iniz icin simdi den tesekkurler.

  Reply
 49. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine yönelik dava açmanız gerekmektedir. İletişim bölümünden tarafımıza ulaşırsanız sizlere dava süreci ile ilgili bilgi aktarabiliriz.

  Reply
 50. özgür

  merhaba avukat bey.ben 32 yaşındayım ..annem ve babam dini nikahlı iken dünyaya gelmişim.ve babam benim kimliğimi çıkartmadan yurtdışına gidip orda evlenmiş..annemde benim kimliğimi çıkartırken baba haneme gerçek babamın adını yazdırmış ama soyadım annemin kızlık soyadı…şimdi babam birkaç gün içinde Türkiye’ye gelecek benide kabul ediyor..benim dava açmam mı gerekiyor yoksa direk nüfus müdürlüğü ve noterden tanıma senedi ile babam soyadını bana verebilir mi??(ayrıca 17 yıl önce babam benim nikahım olurken yurtdışından benim kızımdır evlenebilir diye bir akit yapıp göndermişti..)yardımcı olursanız sevinirim..

  Reply
 51. cemal

  mehmet bey merhaba … bir konuda size sorum olacaktır ilginiz için şimdiden teşekkür ederim. babam ve annem resmi nikah olmadan yani imam nikahliyken babam vefat eder 1 ay sonra ben doguyorum annem başkasıyla evlenir ben iki yaşında resmiyette amcamin üstüne kayıtliyjm değiştirme imkanım var mı ? varsa nasıl . iyi çalışmalar dilerim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine yönelik dava açmanız gerekiyor. Dava açma arzusunda iseniz iletişim bölümünden mail atarak bize ulaşınız.

   Reply
 52. Ilyas bas

  Merhaba esim daha once baska biriyle birlikte oldu ben esimi tekrar kabuk ettim çocuğumuz oldu 8 ay sonra erken dogumla oldu ozel babalik testi yaptirdim cocugun biyolojik babasi olmadığım ortaya cikti ben bu cocuk dogdugunda nufusuma aldirdim ve ailemi ve cocugumu birakmak istemiorum fakat coxugin gercek babasi ortaya çıkıp gormek istedigini beyan ederse çocuğu görebilirmi esim cocugu gostermek istemiyor bende çocuktan ayrilmak istemiorum nasil bir yol izlenmeli belkide dna da bi yanlislik var yada babalik davası açabilirmiyim

  Reply
 53. Füsun

  Merhaba ben oğlumu doğumu ile evlatlik aldım benim cocugum olmuyor 1 yıl koruyucu annelik yaptım ve dava açıp kütüğüme geçirdim ismini degistirdim şimdi 19 aylık biyolojik babası dava açarsa benden alabilirmi evlilik dışı bir bebek öz anne ve babası başka kişilerle evli öz babanın eşinden kaynaklı bebeği olmuyor oğlumu benden alabilirlermi cvp verirseniz çok mutlu olacagim

  Reply
  1. ömer

   iyi günler emre bey ben 22 yaşındayım babam ben 5 yaşındayken bizi bırakıp almanyaya kacmıs ve hicbir sekilde yardımı olmamısdır ne manevi nede maddi acıdan bu konuyla ilgili ne yapılabilir tazminat davası acabilirmiyiz

   Reply
   1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

    Merhaba,

    Babanıza bu nedenden ötürü tazminat davası açamazsınız fakat nafaka vb. hususlarda dava yoluna gidebilirsiniz. Tabi ki hala üniversite okuyorsanız. Nafakaya ilişkin yazılarımızı okuyabilirsiniz. Fakat babanızın Almanya’da olması davanın kendisine ulaşması bakımından sıkıntı yaratır ve davanız uzun sürer.

    Reply
 54. ömer

  üniversite okumuyorum yani hicbir sekilde birsey yapamazmıyız emre bey

  Reply
 55. Aysel Sadet erim

  Tanima yolu ile Babamla kurdugumuz evlatlik iliskisinin koca bir yalan oldugunu ogrendim 5 gun evvel..babama tanimanin iptali icin dava acmayi dusunuyorum..o bitince de gercek babama babalik davasi acacagim .Ancak davam süre yönünden reddedilebilir mi? Fakat annem bana gercegi açıklamasaydı ogrenemezdim.Kafam cok karışık lütfen yardım edin..istanbuldayim mail adresi alabilir miyim? Sürede sorun yasar mıyız?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Babalık davası için öngörülen zamanaşımı sürelerini Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bu nedenle süre yönünden sıkıntı yaşamazsınız. İletişim bölümünden tarafımıza ulaşabilirsiniz fakat yine de mail adresimi size aktarıyorum : info@emreulusoy.av.tr

   Reply
 56. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Herhangi bir hastaneden DNA testi yaptırınız. Çocuk sizin ise nüfus müdürlüğü ve noter kanalıyla çocuğu tanıma dediğimiz usuli işlemle nüfusunuza alabilirsiniz.

  Reply
 57. Nazlı Nazlı

  Merhaba ben evlilik dışı olan hamile olduğum çocuk için babalık ve nafaka ve ceza davası açmak istiyorum. AYnı dilekçede hepsi olurmu? Birde cumhuriyet savcisi, hazie ve kayyuma ihbar nasıl yapılıyor?
  Teşekkür ederim.

  Reply
 58. Kader

  Mrh bn eski esimle anlasmali olarak bosanmak istiyoruz fakat o izmirde bn denizlideyim mahkeme icin izmire gtmm gerekiyormu dava ordan acildi ve korkuyorum

  Reply
 59. omrum

  Merhaba ben sizden bi konu hakkında yardiminizi isteyecegim ben eski esimden 31.12.2014tarihinden beri ayri yaşıyorum gectigimiz gunlerde dava oldu ve bosandik karar kesinlesti ben suan baska birinden 5aylik hamileyim cocugun kendi babasinin nufusuna geçmesini istiyorum bunun icin ne yapmam lazim cocuk dogmadan babalik davasi acip dogunca babasinin nufusuna geçirebilir miyim bu icin eski esimle muhattap olmak istemiyorum eger boyle bi dava açılabiliyorsa ben mi acmaliyim ve bu konuyla ilgilenen aile mahkemesi mi oluyor beni aydinlatabilirseniz cok sevinirim simdiden teşekkür ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çocuk doğmadan bir şey yapamazsınız. Kararın kesinleşme tarihi ve doğum süresine göre eski eşinizin nüfusuna geçecektir. Ardından dava açmanız gerekir.

   Reply
 60. esra 11. 13. 2015

  15 yıllık evliyim resmi nikahlı eşimle. 5yıl birisiyle beraberligim oldu resmi nikahlıyken beraberligimden 4 yaşında kızım var kızım ilk eşimleyken dünyaya geldi şimdi babalık davası acmak istiyorumilk eşimden olmadıgından eminim davada ilk eşimdenmi test yapılcak yoksa kızımın babasındanmı ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dna testi konusunda kararı kararı mahkeme hakimi verecektir. Siz direk kızınızın babası olduğunu düşündüğünüz kişiden dna testi alınmasını talep ediniz.

   Reply
 61. esra 11. 13. 2015

  Kızımın babası kabül ediyor özel dna testi yapıldıgında sonuclanırsa nüfüsuna alabilirmi mahkeme olmadan

  Reply
 62. Pinar

  Merhaba vereceğiniz cevaplar ötürü şimdiden cokk teşekkür ederim. Ben 29 yaşındayım.evliyim Ben nüfusa annemin Üzerine kayıtlıyim ama beni babamın resmi nikahı eşi büyüttü. Babamla büyüdüm ama babamda sorumluluk sahibi olmadığı için nüfusuna almadi ama ben öz annemle gorusmuyorum.babamin söy adını istiyorum babamda istiyor. Yani babamla bir dava sürecimiz olucakmi. Oda bende eminiz ve ikimizde istiyoruz.dava dna testi şartmi. Babamın üzerine hiç bir mal yok yani bir miras durumuda söz konusu değil sadece beni bırakmış bana annelik yapmamış bir kadının soyadını taşımak istemiyorum.bana yardimci olun lütfen.

  Reply
 63. esra 11. 13. 2015

  Emre bey size sorum olacak dün adliyeden tebrikat geldi bir haftaya kadar cocugun dilekce yazmamı yöylediler babalık davası ile ilgili ben dilekçeye ne yazcam yardımcı olurmusunuz. ben sizi izmirden arıyorum

  Reply
 64. esra 11. 13. 2015

  Emre bey size sorum olacak 21.1.2016 duruşmamız oldu babalık davası hakim sordu kızımın nüfüsusta kimin üzerine oldugunu sordu bende boşandıgım eşimin üzerine kayıtlı oldugunu nüfusta boşandıgın eşinin üzerinden çıkar yani soybalıgın reddi davası açılması sonra cocugu gercek babasına babalık davası açılması söyledi benim üzerime resmi hiç bir şey yok baronun avukatını tutabilirmiyim bide boşandıgım eşim reddi davasını kimin üzerine dava açcak benimmi cocugun üzeine soybalıgın reddi davası açılca cevabınızı bekliyorum teşekkürler.

  Reply
 65. hukuk ogrencisi

  ben hukuk okuyorum şunu merak ettim babalık davası 16 yaşında bir kisiye açılmış olsun bu durumda annenin mali taleplerinin karşılanmasına ilişkin nasıl bir yol izlenmelidir yani annenin dogum giderleri gibi giderlerinin karsilanmasina iliskin 16 yasindaki baba sorumlu tutulabilir mi?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Hukuk öğrencisi isen ben sana soru sormak istiyorum : 16 yaşındaki çocuk reşit midir ? Reşit olmayan bir kişinin eylemlerinden(Cezai ve Hukuki) kim sorumludur ?

   Reply
 66. cüneyt boyar

  meraba efendim 4 yıl önce imam nikahlı bi evlilik yaptım kadın eşinden ayrı yaşıyordu hemen boşanma açtık fakat bu süreç içersinde kadın hamile kaldı doumuna 1 kaç ay kala boşanma gerçekleşti ancak çocuumuzun kimlii eskieşinin üzerine verildi 1 yıl geç almamız gerekirken acele alındı sonuç olarak çocuumuzun kimlii kadının eski eşinin üzerine oldu adamın haberi olmasına ramen ilgisiz bu duruma, şu an çocuum 3 yaşında beraber yaşıyoruz nası bi dawa açmamız gerekli . teşekkür ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SOybağının reddi davası açılması gerekir fakat bunu karşı tarafın açması gerekir. Siz nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası açınız.

   Reply
 67. Aslı Dogulu

  Merhaba çok acil yardıma ihtiyacım var.
  2009 da evli bir adamla imam nikahı ile evlendim. 1 sene sonra bir çocugumuz oldu. Nufus kağıdında benim soyadım yazıyor ancak baba adı bölümünde babanın gerçek adı ve (kendi nüfus kağıdında yazmayan) 2. adı yazıyor. 3 senedir çocuğunu ne arıyor ne de soruyor. Çocugumun soyad olarak benim soyadımı taşımasına devam etmesini istiyorum ancak nüfus kaydında baba adının doğru şekilde yazmasını istiyorum. ilerde miras vb problemleri olmasın diye şimdiden babasıyla bağını kanıtlamak istiyorum. bunun yanı sıra çocugum okula başlayacak okul masraflarının babası tarafından karşılanmasını ve bize aylık bir nafaka vermesini istiyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?

  Cevap verirseniz çok sevinirim. şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Evli bir kişi ile evlenip imam nikahı kıymanız ve ardından o kişinin sizi bırakıp gitmesi. Olması gerektiği gibi olmuş. Bu nedenle yapmanız gereken Babalık Davası açmak olmalı. Yazımızda davanın detayları yer alıyor.

   Reply
 68. Serdar aydin

  Hayırlı aksamlar efendim benim ablam 17 18 yaşlarında tanıştığı biri tarafından madde ye alistiriliyor ve kendisini bir süreliğine arkadaşının evine bırakıyor bu şahıs ceza evine giriyor eve girip çıkan çok kişi ablam madde etkisi ile başından neler geçtiğini net hatırlayamadığini söyledi bu dönemde gebe kalmis ve su anda 12 yaşında erkek çocuğu var resmi evlilikte yok şimdi şahıs 12 yıl önce kabullenmeDigi çocuk için babalik davası acıyor zorla alicam gerekirse diye tehdit ediyor çocuğa kayyum atanmış ne yapmamız gerekiyor efendim saygilarimla

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   DNA testi neticesinde çocuğun babası kim ise nüfusa bu şekilde kayıt edilir ve ardından da velayet konusu gündeme gelir. Şu aşamada yapmanız gereken işlem davayı takip etmek olmalı.

   Reply
 69. can

  Merhaba Mehmet bey kız arkadasım eşinden boşanmak için dava açmaştı dava sürerken bizim birlikteliğimiz oldu ve bu birliktelikten bi cocugumuz oldu cocuk suan 2 yasında ve ben yeni ögrendim bu durumu hamile olduğunu bilmiyordum habersizce uzaklastı benden yurtdısında yaşıyorlar ulaşmam zaman aldı boşanma aşamasındaken eşi hamile oldugunu fark edip tehdit edip tekrar evlenecez ve cocugu kendi nufusuma alacam diyor tekrar evlenip dogum oldugunda cocugu adam kendi nufusuna alıyor ben bu durumu cocugun annesinden ögrendim itraf etti ben cocugumu kendi nufusuma almak istiyorum cocuk suan yurtdısında yasıyor ne yapmam gerekiyor cocugumu almak icin yardımlarınız icin tşk ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi talepli dava açmanız gerekli. Fakat çocuğa ve babaya ulaşılarak DNA testi yapılması gerekmektedir. Bu da işinizi biraz zorlaştırıp dava süresini uzatacaktır.

   Reply
 70. Derya

  Merabalar ltfen cevaplarsaniz sevinirim ben 17 yasindayim kacark imam nikhli evlilik yaşadım ve evlilik diai bi cocugum var 4 aylik valeyti yaşım küçük olsugundan dolayi annemde babsi balik davsi acrsa bende alabilrmi cocugumu bn nüfusunu almasına istmiyorum dava nasıl sonuçlanır acaba tehit aldm ayrildiktan sonra hakaret aldm vanliydi kendileri lutfen cevaplarsaniz sevinirim

  Reply
 71. semra

  benim evlilik dışı 15 yaşında oğlum var .baba kabul etmedi ,b.ende kendi nufusuma kaydettirdim .ben tekrar evlendim babası olarak bildi eşimi bizde söylemedik ama bu sene söylemek zorunda kaldık ,biyolojik babası 6 sene önce ölmüş babalık davası açabilirmiyim ,zaman aşımına girmiş olabilirmi.farklı şehirlerdeyiz davanın hangi şehirden açıldıgı fark edermi .

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dava açabilirsiniz zamanaşımı durumunu söz konusu fakat çocuğunuz dava açabilir. Davanızda biyolojik babanın mezarı açılır ve dna testi yapılır.

   Reply
 72. Aysu

  Merhaba
  Ben 17 yaşındayım 6 aylık bı bebeğim var vasisi annem babalık davası açabilir miyim

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir