İsim Soyisim Değiştirme Davalarında Görevli Mahkeme

By | 03 Şubat 2014

            İsim ve soyisim değişikliği davalarında uzun zaman boyunca görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleriydi. Fakat Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu kararla birlikte görev problemi ortaya çıkmış ve Asliye Hukuk Mahkemesi ile Sulh Hukuk Mahkemesi görevli mahkemenin hangisi olacağı konusunda tereddüte düşmüştür. Nitekim bazı Asliye Hukuk Mahkemesi isim ve soyisim değişikliklerine karar verirken bazıları da görevsizlik kararı vererek Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin kararı doğrultusunda görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğuna karar vermiştir. Peki niçin böyle bir uyuşmazlık ortaya çıktı ve bundan sonraki süreçte nüfus davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi mi yoksa Sulh Hukuk Mahkemesi mi olacak ?

İsim ve Soyisim Değişikliği Davalarında Görevli Mahkeme

            Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Nüfus Kanunu hükümleri doğrultusunda isim değişikliği ve soyisim değişikliği davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olsa da Yargıtay’ın vermiş olduğu kararla birlikte bu husus yerini başka bir ayrıma bırakmıştır. Peki görevli mahkemenin tayininde nasıl bir yol izlemek gerekecektir ?

            İsim değiştirmek veya soyisim değiştirmek isteyen kişiler, şayet bu taleplerinde ‘haklı neden’e dayanarak bir değişiklik talep ediyorlarsa görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır. Nitekim haklı nedenle isim değişikliği veya haklı nedenle soyisim değişikliği söz konusu olduğunda çekişmesiz yargıdan bahsedilecek ve çekişmesiz yargı işleri de Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülecektir.

            Şayet isim veya soyisim değişikliği taleplerinde haklı neden hali söz konusu değilse, harf hatası vb. durumlar gibi Nüfus Müdürlüğünü sorumlu kılabilecek durumlar söz konusu ise ; artık çekişmesiz bir davadan bahsedilemeyeceği için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

İsim Soyisim Değiştirme Davalarında Haklı Neden Nedir ?

            Yargıtayın vermiş olduğu kararla birlikte artık önemli bir hal alan haklı neden kavramı, kişinin adını ve/veya soyadını değiştirme arzusunun neye dayandığını izah etmektedir. Kişi, ismini ve/veya soyismini değiştirme arzusunda ise hangi nedene dayanarak bu değişikliği istemektedir ?

Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesine göre isim veya soyisim değiştirmek isteyen kişi için mahkeme, haklı sebep arayacaktır. Her ne kadar madde metninde haklı sebepten bahsedilmişse de kanunkoyucu haklı sebepleri saymamış bu hususu hakimlerin takdirine bırakmıştır. Haklı nedenleri şu şekilde sıralamak yerinde olacaktır :

 • Milli kültüre, örf veya adete uygun olmama
 • Alay edilebilir, kötü anlam ifade edebilir olma
 • Mesleki açıdan adın zedeleyici olması
 • Başka bir isimle tanınmış olma
 • Din değişikliği

            Sonuç olarak ; kişi, ismini ve/veya soyismini değiştirmek istiyor ve değiştirme nedeni olarak yukarıda bahsettiğimiz haklı nedenlere dayanıyor ise görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır. Şayet isim ve soyisim değişikliği, nüfus müdürlüklerinin harf hataları vb. nedenlerden kaynaklanıyor ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır.

Görevli Mahkemeye İlişkin Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin Kararı 

            İsim ve soyisim değiştirme davalarında görevli mahkemenin tayininde bir dönem önemli rol oynayan Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin kararı şu şekildedir :

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6345

K. 2012/11271

T. 17.10.2012

• NÜFUSA YANLIŞ KAYDEDİLEN ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ (Haklı Nedenle Adın Değiştirilmesi Davasının Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

• AD DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ (Nüfusa Yanlış Kaydedilen Adın Değiştirilmesi İstemi/Haklı Nedenle Adın Değiştirilmesi Davası Olduğu ve Çekişmesiz Yargı İşi Sayıldığı – Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu )

• ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ (Haklı Nedenle Adın Değiştirilmesi Davasının Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

4721/m.27

6100/m.383                     

ÖZET : Davacıların talebine konu ad değişikliği, TMK’nın 27. maddesinde geçen haklı nedenle ad değişikliği davasıdır ve bu dava çekişmesiz yargı işlerinden sayılır. Sulh hukuk mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen isim değişikliğine ilişkin davada Gaziosmanpaşa 2.Asliye Hukuk ve 1.Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, nüfusa yanlış kaydedilen adın değiştirilmesi istemine ilişkindir.

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesince; 6100 Sayılı HMK’nın 382. maddesinde ad ve soyadı değişikliğinin çekişmesiz yargı işlerinden sayıldığı, aynı yasanın 383. maddesi gereğince bu tür işlere bakmakla sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiştir.

Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi ise, 5940 Sayılı Yasanın 36/a maddesine göre nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davalarının asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Somut olayda; davacılar müşterek çocukları S.A.’nın, özel hayatında ve okul hayatında “Se…” olarak tanındığını, nüfus kayıtları ile özel hayatındaki bu faklılığın karışıklığa neden olduğunu ileri sürerek, çocuklarının “Sa…” olan isminin “Se…” olarak değiştirilmesini talep etmişlerdir.

6100 Sayılı HMK’nun 382/2-a-2 maddesinde ad ve soyadının değiştirilmesi çekişmesiz yargı işlerinden sayılmış, 383. maddede ise, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesine ait olduğu belirtilmiştir.

TMK’nun 27. maddesinde; “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.” hükmü yer almaktadır. Davacıların talebine konu ad değişikliği de, hukuki niteliği itibariyle TMK’nın 27. maddesinde bahsi geçen haklı nedenle ad değişikliği davasıdır ve bu dava türü HMK’nun 383/2-a-2 maddesine göre çekişmesiz yargı işlerinden sayılır. Buna göre çekişmesiz yargı niteliğinde olan haklı nedenle adın değiştirilmesi davasının sulh hukuk mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerekir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.nın 21. ve 22. maddeleri gereğince Gaziosmanpaşa 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 17.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI

İsim Soyisim Değiştirme Davalarında Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olması

İsim soyisim değişikliği davalarında Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin kararı doğrultusunda Sulh Hukuk Mahkemesinin mi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinin mi görevli olduğu uygulamada mahkeme hakimleri tarafından karışıklık yaratmıştır. Her ne kadar uygulamada asliye hukuk mahkemeleri yetkili olsa da bu kararla birlikte asliye hukuk mahkemeleri ‘görevsizlik kararı’ vermekte, sulh hukuk mahkemeleri de isim değişikliği hususlarında yeniden ‘görevsizlik kararı’ vermekteydi. Fakat Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş olduğu 23/12/2013 tarihli karar doğrultusunda artık isim soyisim değişikliği davalarında görevli mahkeme ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR. İlgili karar metni şu şekildedir :

T.C. YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas:  2013/18-464 – Karar: 2013/1698 –  Karar Tarihi: 25.12.2013

ÖZET: Evlilik içinde doğan bir çocuk diğer bir deyişle annesi ile babası evli olan bir çocuk erginliğe erişinceye kadar babanın soyadını taşımakla yükümlüdür; erginliğe eriştikten sonra haklı sebep varsa soyadını değiştirmek üzere dava açma yoluna gidebilir (TMK. m. 27). Somut olayda da, taraflar sonradan boşanmış olsalar da soyadı değiştirilmek istenilen küçük evlilik içinde doğmuştur. Bu nedenle yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere küçük ergin oluncaya kadar babanın soyadını taşıması gerektiği Kurul çoğunluğunca kabul edilmiştir.

(4721 S. K. m. 27, 321) (2525 S. K. m. 4) (6100 S. K. m. 382) (5490 S. K. m. 36)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki <soyadı değiştirilmesi istemi> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 06.07.2012 gün ve 2012/275-405 sayılı kararın incelenmesi davalı temsilcisi tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 08.10.2012 gün ve 2012/11125-10913 sayılı ilamı ile;

(… Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı G. V.’ya velayeten annesi B. U. tarafından davalı nüfus müdürlüğü aleyhine açılan davada, boşanma ile velayeti annesine verilen ancak babasının soyadını taşıyan küçüğün soyadının <U.> olarak değiştirilmesinin istendiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 321. maddesi hükmüne göre, evlilik birliği içinde doğan çocuk ailenin, yani babanın soyadını taşır.

2525 Sayılı Soyadı Kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrası hükmüyle evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babanın seçtiği veya seçeceği soyadını alacağı emredici kuralı getirilmiştir. Baba soyadını veya çocuk ergin olduktan sonra kendi soyadını usulüne uygun olarak açacağı bir dava sonunda verilecek kararla değiştirmedikçe çocuğun da soyadı değişmez.

Bu itibarla mahkemece, velayet hakkına sahip anne tarafından açılan küçüğün soyadının değiştirilmesi davasının reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur…),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Dava, soyadı değiştirilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, müvekkilinin eşinden boşanması üzerine 09.07.2002 doğumlu olan küçük G.’nin velayetinin davacı anneye verildiğini, babanın 31.07.2009 tarihinde vefat ettiğini, boşanma sebebi ile G. ile annesinin soy isminin farklı olmasından dolayı okulda diğer çocukların B. senin annen değil diyerek alay ettiklerini ve çocuğun psikolojisinin bozulmasına neden olduklarını ileri sürerek G.’nin <V.> olan soy isminin annesinin soy ismi olan <U.> olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı idare temsilcisi, davanın reddini savunmuş, mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak kurulan hüküm Özel Dairece, yukarıda başlık kısmında yazılı gerekçeyle bozulmuş; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Direnme kararını, davalı temsilcisi temyize getirmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, boşanma ile velayeti annesine verilen daha sonra babası ölen ve babasının soyadını taşıyan küçüğün soyadının, annesi tarafından velayeten açılan davada anne soyadı ile değiştirilmesinin talep edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

İşin esasına girilmeden önce somut olayda sulh hukuk mahkemesinin mi, yoksa asliye hukuk mahkemelerinin mi görevli olduğu hususu ön sorun olarak tartışılmış, azınlıkta kalan bir kısım üyeler Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) <Çekişmesiz yargı işleri> başlıklı 382. maddenin 2. fıkrasının a-2’nci bendinde <ad ve soyadının değiştirilmesi> davalarının çekişmesiz yargı işlerinden sayıldığı, bu nedenle eldeki davada sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğunu ileri sürmüş iseler de bu görüş; HMK’nun 383. maddesine göre; çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olduğu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesinin 1. fıkrasının a bendine göre; nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır> hükmünü içerdiği, bu nedenle nüfusta soyadı değişikliği davalarının asliye hukuk mahkemesinde açılması gerektiği gerekçesiyle Kurul çoğunluğu tarafından kabul edilmemiş ve ön sorun bu şekilde aşılmıştır.

İşin esasına yönelik yapılan incelemede öncelikle yasal düzenlemelerin üzerinde durulması gerekmektedir:

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK) <soyadı> başlıklı 321. maddesine göre; <Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin soyadını taşır. Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekârlık soyadını taşır.> hükmünü içermektedir.

Görüldüğü üzere, çocuğun, annenin mi yoksa babanın mı soyadını taşıyacağı sorusuna cevap teşkil eden TMK’nun 321. maddesi düzenlenirken çocuğun evlilik içinde mi yoksa evlilik dışında mı doğmuş olduğu ölçütü esas alınmış, evlilik içinde doğan çocuğun ailenin (diğer bir ifadeyle babanın) soyadını taşıyacağı, buna karşılık evlilik dışında doğan çocuğun ananın soyadını taşıyacağı hükmüne yer verilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 321. maddesinin gerekçesinde ise <…maddeye göre çocuk, ana ve baba birbirleriyle evli ise ailenin, birbirleriyle evli değilse yani çocuk yasal olmayan bir birleşme sonucunda dünyaya gelmişse ananın soyadını taşır. Baba ile çocuk arasında tanıma ve babalık hükmü ile soybağı kurulduğu hâlde dahi çocuk ananın soyadını alacaktır…> denilmektedir.

Bu nedenle evlilik içinde doğan bir çocuk diğer bir deyişle annesi ile babası evli olan bir çocuk erginliğe erişinceye kadar babanın soyadını taşımakla yükümlüdür; erginliğe eriştikten sonra haklı sebep varsa soyadını değiştirmek üzere dava açma yoluna gidebilir (TMK. m. 27).

Somut olayda da, taraflar sonradan boşanmış olsalar da soyadı değiştirilmek istenilen küçük evlilik içinde doğmuştur. Bu nedenle yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere küçük ergin oluncaya kadar babanın soyadını taşıması gerektiği Kurul çoğunluğunca kabul edilmiştir.

Azınlıkta kalan bir kısım üyeler ise, somut olaya 2525 sayılı Soyadı Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasının uygulanması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Söz konusu fıkrada, <Koca ölmüş ve karısı evlenmemiş olursa veyahut koca akıl hastalığı ve akıl zayıflığı sebebiyle vesayet altında bulunuyor ve evlilik de devam ediyorsa bu hak ve vazife karınındır.> hükmünü içerdiği, bu nedenle somut olayda da taraflar boşandıkları ve kocanın daha sonra da ölmüş olması nedeniyle küçüğün soyadını seçme hakkının annesinde olduğundan annenin eldeki davayı açabileceği ileri sürmüş iseler de, bu görüş, söz konusu maddedeki düzenlemenin ilk defa soyisim alacaklar hakkında uygulanacağı, somut olayda ilk defa soyisim alma halinin bulunmadığı, soyisim değişikliğinin söz konusu olması nedeniyle somut olayda uygulanamayacağı gerekçesiyle Kurul çoğunluğu tarafından kabul edilmemiştir.

Diğer taraftan her ne kadar Özel Daire bozma ilamında 2525 sayılı Soyadı Kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrası hükmüyle <evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babanın seçtiği veya seçeceği soyadını alacağı> emredici kuralı getirilmiştir şeklinde ifade edilmiş ise de, söz konu hüküm Anayasa Mahkemesi’nin 08/12/2011 tarihli ve E.: 2010/119, K.: 2011/165 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olduğundan bozma ilamındaki bu cümlenin çıkartılması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Yerel Mahkemenin, velayeti kendisine verilen davacı annenin küçüğün soyadının değiştirilmesine ilişkin kararı yerinde değildir.

O halde, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle davalı temsilcisinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında belirtilen <2525 Sayılı Soyadı Kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrası hükmüyle evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babanın seçtiği veya seçeceği soyadını alacağı emredici kuralı getirilmiştir> cümlesinin çıkartılması sureti ile 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen <Geçici madde 3> atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı Kanunun 440. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2013 gününde oyçokluğu ile karar verildi. (¤¤)

Incoming search terms:

 • isim değiştirme davası ücreti 2014
 • isim değişikliği davası görevli mahkeme

51 thoughts on “İsim Soyisim Değiştirme Davalarında Görevli Mahkeme

 1. Satılmış

  Mrb. ben isim değiştirme davası açmak istiyorum dosya masraf ücreti ne kadar acaba?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Satılmış Bey, vekalet ücretleri ve masraflar konusunda bilgi almak için lütfen tarafımıza mail atınız.

   Reply
   1. Nuri Ceyhun Çolak

    Merhaba
    Benim “Nuri” ismimi değiştirmek istiyorum bunun için ne kadar ücret ödemem gerekiyor ve kısaca ne yapmam gerektiğini adli dil ile değil de sade bir dilde anlatır mısınız?
    iyi çalışmalar

    Reply
     1. şeyma göresim

      mehmet bey benim ismimde gülünç bi durum yok ama ben yinede deiştirmek istiorum adliye ye mi basvurcam en basta napmam lazm?

     2. mehmetemreulusoy Post author

      İlgili mahkemede dava açarak isminizin değiştirilmesini isteyebilirsiniz.

 2. Mehmet

  isim değişikliğine karar verildikten sonra gazetede ilan yapılması gerekiyor muş doğru mu acaba ?
  Eğer gazetede ilan yapılacaksa masraf tahminen ne kadar gider?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Nüfus davalarında kararın verilmesini takiben ilan yapılması zorunludur. İlanın ne şekilde ve hangi tiraja sahip gazetede yapılacağına Mahkeme karar verir. Bu nedenle masraf konusunda mahkemenin tavrı belirleyici nitelik taşır.

   Reply
 3. Ahmet

  Bugun isim degistirmek icin basvuruda bulunacaktim, ancak hem Asliye ve hem de sulh hukuk mahkemesi hakimleri gorevsizlik karari verip dosyami yargitaya gondereceklerini, bununda asgari iki uc ay surecegini soyledi. Bende koskoca TC de isim degisikligini hangi mahkemenin yapacagi belli degil mi, diyerek sitem edip sinirlenip dilekce falan vermeden adliyeden ayrildim.

  Benim ikametgahim yurtdisi, herhangi bir yerdeki mahkemeye basvurabilir miyim, yoksa bunun nufus kaydimin oldugu yerde olmasi mi gerekiyor?

  Tesekkur ederim,

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Yetkili mahkeme nüfusa kayıtlı olduğunuz yer mahkemesidir. Yani ikametgahınızın olduğu mahkeme yetkilidir. Görevli mahkeme hususunda bizim de reddedilen dosyalarımız mevcut. Maalesef siteminizde haklısınız fakat ara ara böyle uygulama sorunları yaşanıyor. Yargıtay süreç içerisinde çözümleyecektir.

   Reply
 4. murat keloğlanoğlu

  Yargıtay kararında HMK 383 dayanak yapılmış. Madde 383- (1) Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, “aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece” sulh hukuk mahkemesidir. diyor. Bu iş, kayıtsız şartsız sulh hukuk mahkemesine bırakılmamış, aksi bir düzenleme yoksa bırakılmış. Halbuki Soyadı Kanunu’nun uygulanması çerçevesinde çıkarılan Soyadı Nizamnamesi Madde 10 – Umumi edeblere uygun olmıyan veya gülünç veya iğrenç olan veya hakaret anlatan soyadları kullanılamaz ve yeniden takılamaz. denmekte, Madde 12’de ise 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere aykırı olarak verilmiş adlar aile kütüklerine ve doğum tutanaklarına yazılamaz. Söz konusu maddelere aykırı olarak verilmiş olan adların değiştirilmesi için ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde dava açılır. denmekte. Bu husus aksi bir düzenleme olarak değerlendirilemez mi? Basit bir kayıt düzeltme işlemini Asliye mahkemesinin, köklü bir soyad değişikliğini Sulh mahkemesinin yapması tuhaf değil mi? Zaten bizim mahkemeler dosya kapatsın, iş yapmasın, onlar tepişsin vatandaş arada kalsın.

  Reply
  1. murat keloğlanoğlu

   Nüfus Hizmetleri Kanunu MADDE 36- (1) Mahkeme kararı ile yapılan kayıt düzeltmelerinde aşağıdaki usûllere uyulur:

   a) Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları ( * ) nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.

   b) (İptal cümle: Anayasa Mah.30/03/2012 tarih ve 2011/34 E. ve 2012/48 K. ile) *1* Ad değişikliği halinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eş ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltir.

   Reply
 5. pinar

  Merhaba..
  Ben gecen sene vaftiz oldum ve vaftiz ismimi, kimlikteki isminin yanına ekletmek istiyorum.
  Söylediklerinize göre sulh hukuk mahkemesine basvurmaliyim sanırım..
  Sormak istediklerim;
  Isim ekleme için vaftiz belgesinin fotokopisini mi vermeliyim ve bu belge yeterli midir?
  Belge olmasına ragmen, şahitler olması veya ilan verilmesi yine gerekli midir?
  Haklı sebep olduğuna göre, mahkeme yaklaşık ne kadar zamanda olur?
  Sonuçta isim eklenirse; kimlik dışında, hangi belgelerin değiştirilmesi gerekir?
  Pasaport, ehliyet, diploma, sertifika… vb belgelerin hangileri buna dahildir?
  Başvuru dilekçe örneklerini nereden bulabilirim.?
  Son olarak; yaklaşık giderin 400tl civarı oldugu dogru mudur?
  Biraz fazla oldu ama yanitlarsaniz çok memnun olurum..
  Tesekkürler..

  Reply
 6. dilara

  merhaba ben dilarada sadece di nin silinmesini lara olarak kalmasini istiyorum yani cok onemli bi nedenim yok kendiistegim sizce mahkeme kabul edermi ? ederse hangi mahkemeye basvurmaliyim ve mahkeme acma ucretleri ne kadar acaa? yardimci olursaniz cok sevinirim,tesekkurler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Dilara Hanım,

   Dilara olan isminizin Dila olarak değiştirilmesi hususunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Davanız açılabilir.

   Reply
 7. ahmet

  Merhblar ben bursada universite okuyrm ismimi degistirmek istiyrum ama ikametgahim baska sehirde burdaki mahkemeye basvurabilirmiyim.ayrica isim degisikligi hakkindaki tek dava acabilme yasasi kaldirilmis cok sayida dava acilabiliyormus dogrumu saygilar

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   İsim değişikliği için birden fazla dava açılabilmektedir fakat davayı doğru mahkemede açmak zorundasınız. Bu nedenle ikametgahınızın olduğu yer mahkemesinde dava açılmalıdır.

   Reply
 8. Murat

  Merhaba,ben ismimi Genco olarak değiştirmek istiyorum ve Murat ismi ülkemizde çok yaygın olduğu için bundan rahatsızlık duymaya başladım ve alaycı bir isim olmaya başladı bunun için bir engel varmıdır acaba yoksa eğer dava için gereken ücret nedir bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler iyi çalışmalar.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   İsminizi genco olarak değiştirmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Gerekli diğer bilgiler için tarafımıza mail atmanız gerekmektedir.

   Reply
 9. murat

  merhaba ben isim ekletmeyi düşünüyorum isim ekledikten sonraki işlemleri merak ediyorum ne kadar ücret gider sgk üniversite vs isim düzeltmesi nasıl yapılır teşekkürler

  Reply
 10. özgül

  iyi günler benim sorunum biraz geniş ama yardımcı olursanız çok sevinirim benim babam ben doğduğumda şehir dışındaymış annemde kimlik çıkarmamış daha sonra ben 4 yaşına gelinece dedem bana kendi nufusuna kimlik çıkarmış ismimi fatma yazmış ve 96 doğumlu yazmış yani ismim yaşım ve anne baba adı farklı gerçekte ise ismim özgül ve93 doğumluyum bu konuda izlemem gereken yol ne kemik testi ve dna isterlermiş buda 3bin tl gibi bi masraf tutuyormuş en kötü ihtimal yaşım ve ismimi nasıl değiştirebilirim

  Reply
 11. Atılay Günindi

  Merhabalar emre bey ben soyadımı değiştirmek istiyorum soyadım günindi fakat ben ya baba tarafım musaoğulları yada anne tarafım abdullahoğulları yapmak istiyorum ne yapmam gerekiyor.Nasıl bir yol izlemem lazım edindiğim bilgi kadarıyla yalnızca bir kez böyle bir dava açılıyor ve geçerli bir mazeret gerekiyormuş benim kendimde mazeretim soyadımın anlamı batı yani her taraftan batan anlamına geliyor.Ben bunu kullanmak istemiyorum bu işi halledebilir miyiz bana geri cevap yazmanızı rica ediyorum şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   İsminizin halk arasında alay konusu olduğunu söyleyerek dava açabilir ve değişikliği gerçekleştirebilirsiniz.

   Reply
 12. smyra

  merhaba benim adım sümeyra. adımı meyra olarak değiştirmek istiyorum haklı bi sebepim yok gibi. kabul edilir mi? masraflar ne kadar tutar? teşekkürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İsim değişikliği işleminiz haklı bir nedene dayanılarak gerçekleştirilebilir.

   Reply
 13. smyra

  peki sümeyradaki ü’yü u yapmam icin de haklı bi sebep olmasi gerekir mi sumeyra şeklinde olması icin

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Adınızdaki harf hatasını da dava yoluyla düzeltmeniz gerekmektedir. Bu noktada haklı bir nedene ihtiyacınız olmayacaktır.

   Reply
 14. Sezgin

  merhabalar ben soyadımı değiştirmek istiyorum açıklamaları falan doldurdum ama sadece hukiki nedenler deliller kaldı ve onları nasıl dolduracağımı bılmıyorum bana sadece o yere ne yazıcagımı söyler misiniz şimdiden teşekkürler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İnternette yer alan örnek dilekçelerden faydalanabilirsiniz, bu hususta herhangi bir yardım vermemekteyiz.

   Reply
 15. Elif

  Merhaba,

  Merhaba 8 aylik oglumun cift olan ismini teke indirmek istiyorum. Bunun icin ne yapmam gerekiyor?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İsim değiştirme davaları bünyelerinde isim çıkarma ve isim ekletme işlemlerini de kapsamaktadır. Bu nedenle yapılması gereken işlem isim değişikliği davası açmak olacaktır. Yazımızdaki şartları sağladığınız takdirde davayı açabilirsiniz.

   Reply
 16. rumeysa

  isimdeki harfi düzeltmek icin dava acmaya gerek yok mu artik nufus mudurlugunden dilekce ile halledilebilir mi

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İlgili kanun henüz yürürlüğe girmiş değildir. Bu nedenle dava açmak zorundasınız.

   Reply
 17. fatma

  Merhabalar, benim adım Fatma ama ben bu ismi sildirip kimliğimde hiç yazmayan Betül isminin yazmasını istiyorum. İş yerinde ve bütün sosyal çevremde benim adımı Betül olarak biliyorlar.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Sitemizde yer alan iletişim bölümüne mail atmanız halinde detaylı bilgi verebiliriz.

   Reply
 18. Kemal KORKMAZ

  Benim arkadaşımın ismi Şehmus. Fakat bu ismin doğru şekli Şeyhmusa. Bundan sonra bu isim katledile edile Şehmus olmuş. Arkadaşım da bunu Musa olarak değiştirmek istiyor. Benim merak ettiğim şu; torba yasa yürürlüğe girdikten sonra mahkemesiz bu sorunu çözebilir mi yoksa isim değişikliği kapsamında yine dava açmak gerekir mi?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Torba yasa ile ilgili herhangi bir bilgimiz mevcut değil. Şu an itibariyle dava açmanız gerekmektedir.

   Reply
 19. kevser

  Merhaba ben 2yıl önce isim değişikliği için baş vurdum fakat sulh mahkemesi görevsizlik kararı verdi ve asliye mahkemesine iki hafta içinde itirazda bulunmam gerektiğini açıkladı ama tebligat karardan bir ay sonra geldi itiraz için verdikleri süre geçmişti . Bende gitmedim tekrar dava açabilirmiym .ismim kevser ama kimlikte keser yazıyo bu durumdan çok rahatsızım

  Reply
 20. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Mahkeme kararı ile ilgili birimlere başvurup evraklarınızı değiştireceksiniz.

  Reply
 21. ece

  ismindeki harf hatasını duzellttirmem ne kadar zaman alır? ne kadar tutar bilgi verir misiniz?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İsim değişikliği davaları ortalama 4-5 ay sürmektedir.

   Reply
 22. hayriye

  Merhaba adımı değiştirmek istiyorum neler yapılacağını anladım peki avukat ücreti ve diğer işlemlerle beraber nr kadara mal oluyor ? Genellikle onaylanıyor mu peki bu davalar?

  Reply
 23. sibel

  iyi günler;
  Ben soyadımı değiştirmek istiyorum. Babam öldükten sonra annem başka biri ile evlendi ve adam kardeşlerimle beni nüfusuna geçirdi. Reşit olmadığımız için itiraz etmedik. Ancak suan reşitim. Ben ölen babamın soyadını tekrar almak hatta mümkünse baba adımın da nüfus kağdımda öz babamın adı olarak geçmesini istiyorum mümkün müdür ve geçerli bir sebep olarak görülür mü? Yapmam gereken işlemler nelerdir? Bir de suan evliyim, bu durumdan kaynaklı ekstra bir belge gerekir mi? Ölen babamın soyadını evlilik soyadım ile beraber kullanmak istiyorum, yardımcı olabilirseniz sevinirim, şimdiden teşekkürler..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Soyadı değişikliği davası açıp talep ettiğiniz soyadı kullanmak istediğinizi mahkemeye bildirebilirsiniz. Davanızı bizim açmamızı ve avukatlığınızı üstlenmemizi istiyor iseniz iletişim bölümünden veya 0212 227 33 96 telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 24. Sümeyye

  Merhaba ben evliyim ve şu anda iki soyismimi de kullanıyorum. Ama kızlık soyadımı artık kullanmak istemiyorum. Dava açmam gerekiyormuş galiba ama bi detaya ulaşamadım. Hangi mahkeme ilgileniyor masrafları ne kadar ne gerekli. Bilgi verir misiniz lütfen

  Reply
 25. Serkan şişkolar

  Merhaba, Bir tane daha isim ekletmek ve soyadımı değiştirmek istiyorum. Hukuki anlamda destek arayışı içerisindeyim. Bana maliyetinin ne olacağı yönünde bilgi verilmesini rica ederim.
  Teşekkürler.

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir