Boşanma Avukatı İstanbul

By | 19 Nisan 2014

Boşanma davaları, ülkemizde son zamanlarda artmış ve ekonomik özgürlüğünü elde edilen kadınlar boşanmak için daha karar verebilir hale gelmiştir. Bu da ülkede boşanma davalarının sayısını artırmış ve boşanma alanında uzman avukatlara ihtiyaç duyulmuştur. Boşanma davalarına yönelik yazımızı öncelikli olarak okumanızı önermekteyiz : Boşanma Davaları.

Ülkemizde boşanma davalarında taraflar, avukat tutmaktan ziyade kendi hazırladıkları dilekçelerle başvuru yapmakta ve boşanmayı talep etmektedirler. Kişiler boşanmayı talep ederken maddi ve manevi tazminat hususlarına değinmemekte, yalnızca boşanma arzusu ile hareket etmektedirler. Bunun yanı sıra birçok davada usuli hatalar yapılarak davaların reddine sebep olunmaktadır. İşte bu ve bunun gibi hataların yapılmaması adına boşanma davalarının avukat tarafından takip edilmesinin önemini izah edeceğiz.

Boşanma Kararının Verilmesi

Boşanma arzusu, evlilik birliği içerisinde çiftlerde sıkça değişkenlik göstermektedir. Nitekim bir gün boşanma arzusu ile avukatla görüşmeye gelen eş, diğer gün bu kararından vazgeçmekte ve evliliğine devam kararı vermektedir. Bu nedenle her şeyden önemli ilk husus boşanmaya kesin olarak karar vermektir. Boşanmaya kesin olarak karar veren kişilerin avukat ile görüşmeleri ve boşanma konusunda uzman bir avukattan hukuki destek almaları gerekir.

Boşanma Nedeninin Belirlenmesi

Boşanma avukatı ile görüşen eş veya eşler boşanma sürecinin nasıl işleyeceğini ve olayları boşanma avukatına izah eder ve izlenecek yolu boşanma avukatı taraflara veya tarafa izah eder. Nitekim bugün Türk Medeni Kanunu’na göre tarafların anlaşmalı olarak boşanma imkanları olduğu gibi, çekişmeli olarak da boşanma yoluna gitmeleri mümkündür. Anlaşmalı boşanma halinde boşanma avukatı, evlilik birliğinin sona ermesinde anlaşmalı boşanma şartlarının uygulanabilirliğini değerlendirecek ve buna göre bir yol izleyecektir. Şayet anlaşmalı boşanma davasının şartlarının taşındığı tespit edilirse taraflar arasında ihtilaf kalmayacak şekilde bir protokol düzenlenecek, taraflar bu protokole imza atacak ve dava açılacaktır. Anlaşmalı boşanma davası ve anlaşmalı boşanma protokolüne ilişkin makalelerimiz bu noktada sizlere ışık tutacaktır. (Bkz:Anlaşmalı Boşanma Davası ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü)

Evlilik birliğinde çiftler her zaman her konuda uzlaşma sağlayamazlar. Nitekim müşterek çocuğun/çocukların varlığı halinde eşler çocuk konusunda çok nadir uzlaşma sağlarlar. Velayetin kimde kalacağına bugün %90 oranında aile mahkemeleri karar vermektedir. Bunun yanı sıra tazminat ve nafaka hususlarında da büyük uyuşmazlıklar çıkmakta, eşler malların paylaşımını aralarında gerçekleştirememektedirler. Bu noktada başvurulan boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma yoluna gidemeyeceği için ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanma davası açabilir veya özel boşanma nedenlerine dayalı dava açabilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenlerine örnek vermek gerekirse ;

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylar/davranışlar/tutumlar

 • Cinsel doyumun sağlanamaması (HGK, 79/3748 K. )
 • Evlilikten itibaren iki ay geçmesine rağmen kızlığın bozulmaması (2. HD. 85/9645 K.)
 • Yatak sırlarının ifşası (2. HD. 91/12620 K.)
 • Küçük düşürme (HGK. 91/2200 K.)
 • Yıkanmama , duş almama. (HGK. 64/2604 K.)
 • Kumar oynayarak aileyi sıkıntıya düşürme (2. HD 75/9170 K.)
 • Kocaya bulaşık yıkatma ve yemek yaptırma (HGK. 72/1357 K.)
 • Aşırı kıskançlık (HGK. 72/262 K.)
 • Eşin aşırı şekilde borçlanması, eve haciz gelmesine neden olması, at yarışı iddia ve şans oyunları oynayarak ailesini mağdur etmesi.
 • Çalışmak istememe, eve bakamama

İşte bu noktada boşanma avukatının deneyim ve hukuki bilgisi önem taşımaktadır. Nitekim özel boşanma nedenlerinin var olmasına rağmen bazı durumlar halinde boşanmaya karar verilemez. Örnek olarak ; zina nedeniyle boşanma davası açma arzusunda olan bir kişi kanunda belirtilen süreleri kaçırması halinde boşanma avukatının yönlendirmesi olmaksızın açmış olduğu zina nedeniyle boşanma davası reddilecektir. Oysa böyle bir durumda hukuki bilgi sahibi boşanma avukatı özel boşanma nedenine değil de genel boşanma nedenlerine dayanarak davasını açacak idi. Tabii ki vermiş olduğumuz bu örnek tamamen farazi olup uygulamadan örneklerle pekiştirilebilecektir. Özel boşanma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz :

 Özel Boşanma Sebepleri

İlgili boşanma nedenine tıklayarak boşanma avukatının bu konulardaki detaylı açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasının Açılması

Boşanmaya kesin olarak karar veren eş, boşanma avukatı ile hukuki görüşmeyi yapıp boşanma davasının avukat aracılığıyla yürütülmesini talep edecek ve boşanma avukatı da boşanma davasını açacaktır. Bu noktada dava sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara ‘davasını kendisi açan eşler’ dikkat edememekte ve hak kayıpları doğmaktadır. Bu noktalar :

 • Dava Dilekçesinin taşıması gereken zorunlu unsurları taşıyıp taşımadığı
 • Davanın doğru yerdeki doğru mahkemede açılıp açılmadığı (Görevli ve yetkili mahkeme hususları)
 • Davanın hangi nedene dayalı olarak açıldığı (Boşanma Nedenleri İçin Tıklayınız)
 • Davanın açıldığı nedene dayalı olarak delillerin dosyaya ibrazı
 • Mahkemenin vermiş olduğu kesin sürelerin takibi ve usuli işlemler

Bu ve bunun gibi hususlarda boşanma avukatı, gerek dava açılış sürecindeki hukuki yönlendirmesi gerekse de dava sürecinde dosya takibi ve delil elde etmeye yönelik talepleri ile boşanma arzusunda olan müvekkiline en doğru yönlendirmeyi gerçekleştirecektir.

Bu noktada davasını kendisi takip eden eş, boşanma arzusunu basit bir dilekçeyle mahkemeye yönlendirmekte, dava başlangıcında veya dava sürecinde yapılan hatalar nedeniyle boşanma davası reddedilmektedir. İşte bu ve buna benzer hak kayıplarının yaşanmaması adına dalında uzman bir boşanma avukatı ile irtibata geçmek sağlıklı bir tercih olacaktır.

Boşanma Davalarında Yargılama 

     Boşanma davaları yargılama hukuku bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi olup şu kurallara tabidir :

 • Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bu hususlar ispatlanmış sayılmayacaktır
 • Hakim, tarafların ileri sürmüş olduğu olgular konusunda taraflara hiçbir surette yemin teklif edemez.
 • Tarafların ikrarı hakimi bağlamaz
 • Hakim delilleri serbestçe takdir ve tayin eder.
 • Taraflar arasındaki anlaşmalar hakim onaylamadıkça hüküm doğurmaz.

     Görüldüğü üzere boşanma davaları sıkı bir hakim denetimine ve yorumuna tabi davalardır. Tarafların ikrarı dahi hakimi bağlamamakta hakim vicdani kanaatine ve mevcut delillere göre kararını vermektedir. Nitekim günümüzde boşanma davalarında eşler birbirlerini tehdit edebilmekte, yalan beyan için zorlanabilmektedir. Kanunkoyucu hakime böylesine geniş bir yetki alanı bırakarak bu hususların önüne geçmek istemiştir.

Boşanma Davalarında Verilecek Mahkeme Kararı Nedir ?

     Boşanma davalarında en büyük sorun, mahkemenin ne karar vereceğinin kesin deliller olmaksızın tahmin edilemez oluşudur. Bunda hakimin geniş takdir yetkisinin ve Tük Hukukunun aileyi koruma çabasının etkisi büyüktür. Nitekim boşanma davalarında hakim, eşleri çoğu zaman evlilik birliğine davet etme çabası içerisine dahi girmektedir. Bu bahsettiğimiz çaba kanunun kendisine vermiş olduğu sulh talebi değil, tamamen hakimlerin tavırlarıyla alakalı bir husustur.

     Boşanma davalarında mahkeme 3 çeşit karara hükmedebilecektir. Bunlar ;

 • Boşanma
 • Ayrılık
 • Davanın Reddi

Mal Paylaşım Davasında Avukatın Önemi           

Mal paylaşım davaları, boşanma sürecindeki eşlerin boşanma neticesinde adlarına kayıtlı malların kanun hükümleri gereğince paylaştırılmasına hizmet etmektedir. Ülkemizde evlilik sürecindeki eşlerin en çok merak ettiği hususların başında malların nasıl paylaşılacağı gelmektedir. Eski Medeni Kanun’dan Türk Medeni Kanunu’na geçiş döneminde yasal mal rejiminde değişiklik olmuş ve mal paylaşım davaları kanunun değiştiği yıldan önce ve sonra olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilmiş ve malların paylaşımı buna göre yapılmıştır. Burada mal paylaşım davası için teknik hususlara değinmeyeceğimizi bildirerek ; evlilik birliğinde elde edilmiş malların paylaşımının boşanma davasında görülmeyeceğini vurgulamak istiyoruz.

Yaygın inanış, mal paylaşım işlemlerinin de boşanma davasıyla birlikte yapılacağı üzerinedir. Bu tamamen yanlış bir algıdır. Eşler arasındaki mal paylaşım işlemleri ayrı bir dava olan ‘Mal Paylaşım Davası’nda görülecek ve karara bağlanacaktır. Bu nedenle boşanma davasında boşanma avukatının önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görmekteyiz.

Hukuk Büromuz ve Vekaletname Bilgilerimiz

Hukuk Büromuz İstanbul’da yer almakta olup ofisimiz İstanbul ili içerisinde görev yapmaktadır. (Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Tuzla ilçelerinde ve diğer ilçelerde boşanma avukatı olarak hizmet vermektedir) Çekişmeli boşanma davasında ve Anlaşmalı boşanma davasında, resimli boşanma vekaletnamesi çıkarılarak İstanbul Beşiktaş’ta ve Kadıköy’de yer alan Hukuk Büromuzda uzman boşanma avukatları görevlendirilebilir. Hukuk Büromuz ise başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere tüm Türkiye’de iş ortaklıkları aracılığıyla davaları yürütmektedir. İstanbul’da boşanma avukatı arıyorsanız lütfen bizlere ulaşınız. Tarafımıza ulaşabilmek ve İstanbul boşanma avukatı ile görüşebilmeniz için lütfen iletişim bölümüne tıklayarak tarafımıza ulaşınız.

Vekaletname bilgilerimiz şu şekildedir :

Avukat           : Mehmet Emre Ulusoy

Vergi No        : 13895390200 (T.C. No)

Baro                : İstanbul Barosu

Baro Sicil       : 44325

Adres             : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No:3/41 Beşiktaş/İstanbul

Incoming search terms:

 • boşanma avukatları
 • silivri avukatlık büroları

16 thoughts on “Boşanma Avukatı İstanbul

 1. busra sarıdoğan

  sorum şu çekişmeli boşanma davası açtım avukat tutmak ıstıyorum maddı dut-rumum ıyı deıl calıstıgım ıcın barodan avukat alamıyorum avukata ıhtıyacım ucretı ortalama nekadar olur
  ?

  Reply
 2. Nil

  Merhaba,avukatllik burolarini ararken tesadufen sitenize rastladim.su an 11 haftalik hamileyim.gebelikle ilgili saglik problemleri yasadigim icin ve 8 aylik da bir bebegim oldugu icin disari cikip arastirma sansim olmadi henuz.problemim kisacasi su ; esim hamile olmama ragmen ailesi ile tartisma yasadigim icin evi terk etti.hicbir sekilde eve gelmiyor bana hakaretler yagdiriyor.maddi olarak bizimle ilgilenmiyor.dogum izninde oldugum icin aylardir calismiyorum.ozel bi bankada calisiyorum.esim de devlet okulunda mudur.sizinle gorusmek isterim konuyla ilgili fakat yeriniz cok uzak.nasil bir yol izlemeliyim.dedigim gibi hamileligim problemli oldugu icin su an evde istirahatteyim.eldeki birimlerimle cocuguma bakiyorum ve bi an once esimden maddi olarak destek almam lazim.evden kacip kurtuluyo adamlar ve hamileyim.en azindan simdilik bi fikir verebilir misiniz?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Acil olarak boşanma davası açmanız ve nafaka talebinde bulunmanız gerekmektedir. Ofisimize gelmek yerine tarafımıza mail veya telefon yoluyla ulaşıp da dava sürecini başlatabilirsiniz. Tarafımıza ulaşmak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz : http://www.emreulusoy.av.tr/iletisim

   Reply
 3. cevat gültekim

  selamlar ben 22/03/2012 evlendim 08/04/2015 tarihine kadar evli kaldım bu güne kadar evliliğimize kaynanam kayınçom eşimin teyzesi hep karıştılar hergün altın al hergün eşimin üstüne para yatır dediler durdula kayınçom da hep tehdit etti 08/04/2015 günü eşim benim maaşımı çekip annesine gitti ve birdaha dönmedi boşanmak istediğini söylüyor ben engelliyim eşim de bir sorun yok ben çalışıyorum 1400 tl maaş alıyorum artı eşim günlük iki paket sigara içiyor taksitlerim var ev kira elektrik su faturaları var ben boşanırsam nafaka ödermiyim çocuk yok yardımcı olursanız sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Boşanma davasını bir avukat aracılığıyla açmanız size fayda sağlayacaktır. Tüm bu hususlarda detaylı bilgi aktarmamız zaten mümkün değil. Lütfen yazılarımızı detaylıca okuyup faydalanmaya çalışınız.

   Reply
 4. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Sizlere ofisimiz yardımcı olacaktır. Bize bir iletişim numarası bırakabilir veya iletişim bölümünden bize ulaşabilirseniz sizlere yardımcı olacağız.

  Reply
 5. kader yazıldıysa

  biz eşimle severek evlendik1 buçuksene evli kaldık ve bu evlilikten bir kızım oldu eşim çekişmeli boşanma açmıştır ve bende cevap dilekçesi vererek boşanmak istediğimi beyen etmişimdir kaynanam butün altınlarımı elimden almıstı dilekçede onuda beyan ettim ve altınlarıma dair bi fotoraf ekledim maddi manevi tazminat ve nafaka açtım gururumla oynadı altınlarımı ve açtığım tazminatları ve nafakayı alırmıyım ve ilk celsede boşanırmıyım avukatsız avukat tutmadım

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İlk celsede boşanma olmaz. Ancak şartlarda anlaşır ve anlaşmalı boşanma protokolü sunarsanız mahkemeye, ancak o zaman ilk celsede karar verilir. Nafaka alır, düğünde takılan takıları da mahkeme kararıyla alırsınız.

   Reply
 6. Movenpic

  Esimin actigi bisanma davasi red oldu 1 senedir temyiz etmediler e-devletten bakınca dava devam ediyor yazıyor
  Ben kendim cıktısını aldıgım bu davanın sonucunda
  hakim tam vicdani kanaatle ıspatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir yazıyor
  Esımle 1 senedır bır araya gelemedik esim tekrar dava acabilirmi bosanabilirmi
  Hakim red kararini vermis ama temyiz etmediler 1 senedir ve dava devam ediyor yaziyor bu ne anlama geliyor 3 sene bosanma davasi acamayacakmi acabilirmi
  Yada ben dava acabilirmiyim e-devlette xevam ediyor yaziyor ve temyiz etmelerinimi beklemem lazim dava acmam icin

  Reply
 7. Şebnem

  Boşanma davam kesinleşti yeniden evlilik yapmak istiyorum iddet müddeti davası ne kadar sürede sonuçlanır yardımlarınızı rica ediyorum

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir