İş Hukuku

Sanayilerin gelişmesi ve günümüzde çok önemli bir yere gelmesiyle birlikte işçi işveren ilişkileri öne çıkmış, kapitalizmin getirisiyle birlikte maddi imkanı düşük olan işçiler ezilmeye, hakları yenmeye başlanmıştır. Toplumsal barışı sağlamaya adanan hukuk mekanizmaları da bu olayın önüne geçmek için işçileri kanunla korumak, işçi – işveren ilişkilerinin kapsamını belirlemek ve hukuki bir zemin yaratmak amacıyla kanunlar çıkarılmıştır. Ülkemizde ise İş Kanunu işçiyi koruyan yapısıyla dikkat çekmekte ve iş davaları da buna göre şekillenmektedir. Nitekim bugün görülmüş ve görülen davaların çok büyük bir çoğunluğu işçiler lehine sonuçlanmaktadır. Gerek İş Mahkemeleri gerekse de Yüksek Mahkeme içtihatlarıyla işçi lehine hüküm vermekte çekinmemektedir.

Kimler İş Kanununa tabidir ? Kimler İş Kanununa Tabi Değildir  ?

            İş Kanunu, bu kanunun kimlere uygulanıp kimlere uygulanmayacağını 1. ve 4. maddede belirtmiştir. İş Kanunu’nun 1. maddesine göre ; ‘4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmasızın uygulanır’ diyerek İş Kanunu’nun kapsama alanı belirtilmiştir. İş Kanunu 4. maddesinde İş Kanunu’nun uygulanmayacağı iş ve iş ilişkileri belirtilmiştir. Bu iş ve iş ilişkileri şunlardır :

 • Deniz ve hava taşıma işleri
 • 50’den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyeri-işletmeler,
 • Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
 • Bir ailenin üyeleri ve 3. derecede dahil olmak bu dereceye kadar tüm hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
 • Ev hizmetlerinde,
 • İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,
 • Sporcular hakkında,
 • Rehabilite edilenler hakkında,
 • 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde,

İş kanunu hükümleri uygulanmayacaktır. Fakat yukarıda genel kapsamıyla belirtilmiş olan iş alanları içerisinde de istisnai hükümler yer almakta ve İş Kanunu bu alanlarda da uygulanmaktadır.

İşçi, İşveren, İşveren Vekili Kavramları Nedir ?

            İş kanunu, kanun kapsamında birçok tanım kullanmıştır. İş Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan bu tanımlara göre ;

İşçi ; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye,

İşveren ; işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara,

İşveren vekili ; İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere denir.

İŞ SÖZLEŞMESİ

            İş kanunu, işçiyi tanımlarken iş sözleşmesine dayanarak çalışmadan bahsetmiş ve iş sözleşmesi ile işçi – işveren ilişkilerinin şekilleneceğini belirtmiştir. O nedenle taraflar arasındaki tüm hukuki ilişki iş sözleşmesine dayanacak, iş sözleşmesi de taşıdığı vasıflarla iş davalarında temel yapı taşı olacaktır. İşbu nedenle iş sözleşmesini detaylıca incelemek yerinde olacaktır.

İş Kanunu’na göre iş sözleşmesi ; ‘ bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemesinden oluşan sözleşmedir ’ şeklinde tanımlanmıştır. Türk Hukukunda işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi, iş sözleşmesinin yapılmasıyla başlayacaktır. Fakat İş Kanunu, bazı sürelerin fiili çalışma ile başlayacağını söylemektedir. Nitekim kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin kıdemi fiili işe başlama süresinden itibaren hesaplanacaktır.

İş sözleşmesi bünyesinde birçok unsur barındırmaktadır :

 1.       İş görme
 2.       İşin ücret karşılığı görülmesi
 3.       İş ilişkisinin bağımlılık ilişkisine dayalı olması

İş sözleşmesi bu üç unsuru bünyesinde barındırmak zorundadır. Bu unsurlardan birinin eksikliği, sözleşmeyi iş sözleşmesi olmaktan çıkaracak, böylelikle de hukuki nitelendirmede sorunlar yaşanacaktır. İş görme, işçinin bir işi gerçekleştirmek amacıyla emek harcamasını ifade etmektedir. Nitekim bu emek fikri veya bedeni emek olabilecektir. Bunun yanı sıra işçi, bu emeği bir ücret karşılığında yapmaktadır. Şayet bir ücret alınmaksızın iş görülmesi İş sözleşmesi kapsamında sayılmayacaktır. Bunun yanı sıra işçi ile işveren arasında bağımlılık ilişkisi olmalı, yani işçi işverenin gözetimi altında bu işi gerçekleştirmelidir.

İş sözleşmesi tüm bu hususların yanı sıra hukuki açıdan da birçok özelliği bünyesinde barındırmaktadır. İş sözleşmesinin hukuki nitelikleri :

 1.      Özel hukuk sözleşmesidir
 2.      İşçinin şahsına bağlıdır
 3.      Taraflara karşılıklı borç yükler
 4.       Sürekli bir sözleşmedir.

 

İş Sözleşmesinin Çeşitleri

            Uygulamada ve öğretide birçok iş sözleşmesi türü üzerinde fikir birliği sağlanmıştır ve iş sözleşmeleri kategorilendirilmiştir. Buna göre ;

 • Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri
 • Belirli ve Belirsiz İş Sözleşmeleri
 • Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri
 • Takım Sözleşmesi
 • Diğer İş İlişkileri

İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları Nelerdir ?

            İşçi ve işveren, iş sözleşmesinin kendilerine yüklediği yükümlülükleri yapmakla mükelleftirler. Nitekim işçi, bir iş görmeyi taahhüt ederken işveren de bu iş karşılığında bedel ödemeyi taahhüt etmektedir. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olan İş sözleşmesinin taraflara yüklediği yükümlülükler(borçlar) şu şekildedir :

İşçinin Borçları                                                       İşverenin Borçları

– İş görme borcu                                                        – Ücret ödeme borcu

– İşverenin talimatlarına uyma borcu                     – İşçiyi koruma borcu

– Sadakat borcu                                                          – Eşit davranma borcu

– Rekabet etmeme borcu                                          – Diğer borçlar

Görüldüğü üzere iş sözleşmesi tarafları, birçok hakka sahip oldukları gibi birçok borca da sahiptirler. Nitekim her iki taraf sorumlulukları ve yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmekte ve iş sözleşmesinin gereklerini yerine getirmekle mükelleftirler.

İş Sözleşmesi Hangi Hallerde Sona Erer ?

            İşçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen iş sözleşmesi fesih ve fesih dışı sona erme olarak iki başlık altında toplanabilir. İş sözleşmesinin fesih ile sona ermesi halinde feshin haklı olup olmadığı önem kazanacak ve feshi gerçekleştiren tarafın kim olduğuna göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi alacak kalemleri ortaya çıkacaktır. Nitekim bugün birçok iş ilişkisi işverenin haksız fesihleri ile son bulduğundan ötürü bu fesihler İş mahkemelerine taşınmakta, tazminatlarından mahrum kalan işçiler haklarını Türk Yargı Makamlarınca gidermeye çalışmaktadır.

İş sözleşmesinin fesih dışında da sona ermesi mümkündür. Bu durumlar ;

 • Tarafların anlaşması,
 • Ölüm,
 • Sözleşme süresinin bitimi

İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları

            İş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte tarafların borçları son bulacaktır. İşçinin iş görme yükümlülüğü, işverenin bu iş karşılığında bedel ödeme yükümlülüğü kalmayacak, taraflar iş sözleşmesinde doğan hak ve alacaklarının çözümü için uzlaşma veya dava yolunu tercih edeceklerdir. İş sözleşmesi sona ererken de taraflara bazı ödevler yüklemektedir. Bununla birlikte taraflar arasında hak ve borçların sona ermesi de bazı hukuki sonuçları doğuracaktır. Bunlar ;

 • Çalışma belgesi verilmesi ,
 • İşin kanuna uygun bırakılması ,
 • İbraname verilmesi ,
 • Kıdem tazminatı.

Her ne kadar ihbar tazminatı ve diğer ücretlere burada değinmemiş olsak da bu alacak kalemleri haksız fesih neticesinde meydana çıkmaktadır. İşbu nedenle bu hususları diğer makalelerimizde görebileceksiniz.

Genel Olarak İş Davaları – İşçi Alacakları (Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vs.)

Günümüzde davaların büyük bir bölümünü iş davaları oluşturmakta ve bu iş davalarının da yoğunluğu işçi alacaklarına yönelik davalardan oluşmaktadır. Nitekim ülkemizde işçi sınıfı, haklarından mahrum bırakılmak için her türlü hukuksuzlukla karşılaşmaktadır. İşverenler, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödememekte, işçileri haksız surette işten çıkarmakta, işçileri işe alırken boş kağıt imzalattırmaktadır. Böylesine sıkıntılı bir sistemde İş Kanunu uygulamasının böylesine doğru olması biz işçi avukatları ve işçiler için güzel bir hadisedir.

Burada iş davaları için detaylı bir bilgi aktarımı gerçekleştirmeyeceğimizi beyan edelim. Nitekim buna ilişkin açıklamaları diğer makalelerimizde bulacaksınız. İş ilişkisi dolayısıyla tazminat hakları zedelenen işçiler, bu alacaklarını İş Mahkemelerinde talep etmektedirler. İş davalarında kıdem ve ihbar tazminatlarıyla birlikte ; fazla çalışma ücretleri, yıllık izin ücretleri gibi işçilerin temel hakları da talep edilmekle, işverenin yarattığı mağduriyet hissiyatı bir nebze de olsa giderilmeye çalışılmaktadır.

İş davaları süreç olarak 1-1,5 senelik bir zaman diliminde sonuçlanan davalardır. Gerek iş mahkemelerinin yoğunluğu gerekse de Türk Hukuku’nun ağır işleyişiyle birlikte tüm bunlara bilirkişi raporlarının zamanında dönmemesinin eklendiği düşünüldüğünde sürecin kısa olduğu dahi düşünülebilir. İşbu nedenle tazminat hakkına ulaşamayan işçilerin, işverenleriyle uzlaşmayı beklemeleri hem işverenin oyalama gayesini taşıması ihtimaline binaen hem de dava sürecinin uzun sürmesi nedeniyle yararsız olacaktır. Tavsiyemiz; mümkün olan en kısa zamanda davanın açılması ve tazminat miktarı için hukuki mücadele başlatılmasıdır.

Haksız İşten Çıkarılma Nedeniyle İşe İade Davaları

İşçilerin haksız ve geçersiz fesihlerle iş sözleşmelerinin sona erdirilmeleri halinde işçilere işe iade davası (işe geri dönüş davası) açma imkanı vermektedir. İş Kanunu’nun 18. maddesi iş güvencesini düzenlemiş ve işçilerin keyfi olarak işten çıkarılmalarının önüne geçilmiştir. İş güvencesine ilişkin yazımızı okuyarak işçilerin hangi hallerde iş güvencesinden faydalandığını öğrenebilirsiniz : İş Güvencesi Nedir ? İşçiler Hangi Hallerde İş Güvencesinden Faydalanır ? 

İş güvencesinin ihlalinde ise işverenin bazı sorumlulukları ortaya çıkacaktır. İşçilerin işe iade davalarında nasıl yol izlemeleri gerektiği, işe iade davasının şartları ve hak düşürücü süreleriyle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı yazımızı okuyabilirsiniz : İşe İade Davaları ve Şartları. 

İş Davaları İçin Vekaletname Bilgileri

            İşçi alacakları (Kıdem tazminatı, İhbar tazminat vs.) , İş kazası dolayısıyla maddi-manevi tazminat taleplerine yönelik davaların avukat aracılığıyla yürütülebilmesi için tarafımıza noterden vekaletname çıkarılması gerekmektedir.

İş Hukuku makalelerimiz için tıklayınız.

Vekaletname bilgileri için tıklayınız. 

Incoming search terms:

 • iş mahkemesi avukatları
 • iş mahkemesi avukatı

207 thoughts on “İş Hukuku

 1. Muammer yokus

  19. 07. 2007 tarıhınde ıse başladım halen aktıf olarak calısmaktayım bu sure zarfında vardıyam 16.00 ıle 24.00 olarak anlaştım ıs veren ıs yerını gece 02.00 a kadar açık olacağını bıldırdı ve benide 18.00 ile 02.00 vardıyasında çalısmam gerektıgını bıldırdı ben bu saatler arası çalışmak ıstemiyorum is yerınde motokurye olarak calısıyorum is veren koruyucu kask vermıyor daha oncelerı yol parası alıyordum maaş bodrosuna yansıtılıyordu son zamanlarda bunu maaş a ilave olduğunu soyleyıp bodrodakı yol parasını kaldırdılar sonrada yapılması gereken zamları yapmayıp maaşı asgari ücret e ındırıp yol paramı vermedıler 2013 yılına ait 14 is günü yıllık izin hakkım olduğu halde yıl ıcerısınde ıznimi kullandırtmadılar resmı tatıl olan yılbaşında mesai saatlerı aksam 5 te bıtıyor dıye 16.00 24.00 çalıştığım halde sadece 1 saat mesai verıldı sırketten tazmınatımı alıp isten ayrılmak istıyorum Muammer yokus 05063137415

  Reply
 2. mehmetemreulusoy Post author

  Maaşınızın düşürülmesi konusunda sizin de onayınızı almaları gerekmektedir. Böyle bir onay alınmaksızın maaş düşürülmesi yasalara aykırılık teşkil eder. BUnun yanı sıra çalışma koşullarında değişiklikten bahsediyorsunuz. Şayet sizi boya kısmına alırlarsa ve bu değişiklikler devam ederse iş sözleşmenizi haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatı ve diğer alacaklarınızı almaya hak kazanabilirsiniz.

  Reply
  1. Ersin koç

   3 vardiye sistemli kurumsal bir otelde çalışıyorum ve 4 hafta arka arka gece vardiyası gidiyorum yasal mi kıdem isteme hakkim dogarmi?

   Reply
   1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

    Merhaba,

    Fazla çalışma yapıyor iseniz işveren mesai için sizden onay almış olmalıdır. Şayet böyle bir onay almamış ise noterden ihtarname çekiniz.

    Reply
 3. isa

  merhaba ben taşoren bır şirkette 16,04,2013 ıle 15,05,2014 arası caiışmaktaydım yanlız şirketın anlaşmalı oldugu firma kadrolu personel ile devam etme kararı alarak bızlerıde bunyesınde calıştırma kararı alarak taşoren şırkete istıfa etmemız gerekcesıyle 01,06,2014 işe aldı yalnız oncekı calişmıs oldugum sırket hala haklarımı ve maasımı odemıyor bu konuyla ilgili tarafınızdan bılgı rıca edıyorum.

  Reply
 4. sultan

  Merhaba ,
  Yaklaşık olarak 3 yıldır kurumsal bir firmada (ancak taşeron firma üzerinden)çalışmaktayım.ise ilk girişim farklı taşeron üzerinden yapıldı 1 yıl sonrasında tüm hakları ile başka bir taserone devroldum. Şuan çalıştığım firma üzerinden herhangi bir is sözleşmem yoktur.ayrıca performans sistemine dayalı olarak çalışıyoruz bu durum mevcut sözleşme de yer almadığı halde işveren sürekli performans kriterlerini yükselterek düşük performans çıkmasını sağlıyor ve bu durumun normal süreç olduğunu iletiyor . birkaç ay öncesine kadar bu şekilde performans düşüklüğü ile isten çıkarılan arkadaşlarımız oldu kıdem ve ihbar tazminatını alarak. Ancak son birkaç aydır bizlere psikolojik baskı yapılarak ‘verilen görevleri yerine getirin ‘ diye sürekli uyari geliyor.isten çıkarılacaksınız tazminata vermeyecek diyorlar. Bu durumda tazminatsız çıkarılırsam yapılabilecek bir işlem var midir? ayni şartlarda çalışan personelin bir kısmına tazminatı verip bir kısmına vermemek hukuki olarak nasıl bir yol izlettirir.
  İyi çalışmalar.

  Reply
 5. Rahmi uzun

  Sigorta giriş tarihi itibariyle …/… – …./…. asgari ücret maaşımı ve aile yardımımı ekonomi şartlarımın iyi olmaması nedeniyle günlük avans olarak aldığımı herhangi bir maaş ve aile sosyal haklarımın olmadığını kabul ederim.
  Şeklinde bir belge imzalatılmak isteniyor … Bu belge ne demektir ?
  imzalanırsa ne olur ?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Bu belge sizi haklarınızdan mahrum etmek için düzenlenmiş bir belgedir. İmzalamamanız daha sağlıklı olur. İmzalasanız da ileride dava konusu yapabilir, haklarınızı arayabilirsiniz.

   Reply
 6. Emre

  Yaklaşık 2 yıldır kurumsal bir firmada çalıştım. Haziran ayında maruz kaldığım mobingler, aşırı iş yüklenmesi, sorumluluğum dışındaki işlerin tarafıma yüklenmesi ve bu nedenlerden dolayı yöneticilerin anlamsız tavırlarından dolayı işten ayrıldım. (İşten bir anda çıktım gittim birine veya kendime zarar vermemek açısından.) Ertesi gün işyerine gelip bu nedenlerden dolayı iş akdimi derhal fesh ediyorum şeklinde bir dilekçe yazıp verdim. İşten ayrılmadan 1 gün sonra senelik iznime ayrılacaktım. Çok sıkıldım ve bunaldığım için 1 gün bile sabredemeden işten ayrıldım. Milli bayramlarda çalışıyorduk mesai almıyorduk. Günde 11 saat çalışıyorduk fazla mesai ücreti almıyorduk. Sigortamız asgari ücret üzerinden gösteriliyordu. Bu hususlara dayanarak mahkemedeki sonuç ne durumda olur acaba

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İş sözleşmenizi feshettiğinize dair dilekçenizi tarafımıza mail yoluyla ulaştırabilirseniz size daha sağlıklı yardım edebiliriz.

   Reply
 7. Emrah

  Merhaba Mehmet Emre bey,
  7 yıldır kurumsal bir otomotiv firmasında satış biriminde çalışıyorum. Daha iyi şartlarda bir iş bulduğum için işten ayrılmak istiyorum. Fakat içeride yaklaşık 65 gün iznim duruyor. İş yeri şayet tazminatımı vermek istemez ise imzalatacakları kağıda herhangi birşey yazmalımıyım. (Örn: haklarımın saklı kalması şartıyla gibi) yoksa sıkıntı çıkarttıklarında her türlü dava yoluyla hakkımı arayabilirmiyim?
  Syg.

  Reply
 8. mahfuz

  Bir sitede kendi bünyesinde 7 yıldır özel güvenlik elamanıyız.
  Hizmet sektörüyüz diye bize AGİ vermiyorlar.şimdi iş yerini mahkrmeye vemeyi düşünüyoruz. konu hakkında bilgi verebilirmisiniz

  Reply
 9. Haluk kömürcü

  Merhaba ben 12 sene bir firmada çalıştım. Geçen sene hisse satışı oldu ve firmayı başka kişi aldı . Biz bir belge imzalamadık ve devam ettik. 4 aydır yeni patron ortadan kaydoldu ve işyerindeki eşyaları taşınma bahanesiyle taşıdı. Kıdem tazminatları, İhbar, 2 aylık maaş, yıllık ücret bu haklarımızı alamadık ve vermemekte kararlı. Sendika avukatına vekalet verdik ama bir adım yol alamadık. Biz ilk patrondan alamaz mıyız kıdem tazminatlarımızı. Sonuçta 11 sene onun bünyesinde çalıştık. yada nasıl bir yol izlemeliyim. Lütfen cevap atın.

  Reply
 10. haluk kömürcü

  Merhaba ben 12 sene bir firmada çalıştım. Firmada hisse satışı oldu ve başka kişi bu firmayı aldı. Biz herhangi bir belgeye imza atmadan devam ettik. 1 sene sonra işler kötüleşti 2 aylık maaşlarımız verilmedi. Bu süre zarfında taşınma bahanesiyle işyerinde eşyalar taşındı. Sonra patron ortadan kaydoldu. Kıdem tazminatları, İhbar, 2 aylık maaş, yıllık izinlerimiz içerde kaldı ve vermemekte kararlı. Sendika avukatımıza vekalet verdik ama 4 aydır bir adım bile yol alamadı. Sizde nasıl bir yol izlemeliyim. İlk patrondan alabilir miyim haklarımı sonuçta 11 sene onun bünyesinde çalıştım. Lütfen cevap atın.

  Reply
 11. M.Sertaç AYKURT

  Merhaba 23/10/2014 tarihi itibariyle iş çıkartıldım Ben 2013 yılının sonuna doğru kamyondan düşmem sonucu belimden rahatsızlandım özel ve devlet olmak üzere iki yerde fizik tedavi gördüm ama fayda etmedi şirket Dr da amaliyat olmam gerektiği için amaliyat oldum Mart 2014 te amaliyat oldum 25/2 maddesi gereğince iş sözleşmem fesh edilmiş yasal haklarım nelerdir nasıl bir yol izleyeliğim.

  Reply
 12. M.Sertaç AYKURT

  Merhaba 23/10/2014 tarihi itibariyle iş çıkartıldım Ben 2013 yılının sonuna doğru kamyondan düşmem sonucu belimden rahatsızlandım özel ve devlet olmak üzere iki yerde fizik tedavi gördüm ama fayda etmedi şirket Dr da amaliyat olmam gerektiği için amaliyat oldum Mart 2014 te amaliyat oldum 25/2 maddesi gereğince iş sözleşmem fesh edilmiş tazminatsız işten çıkarıldım 13.08.2012 tarihinde iş başı yapmıştım ve bugün itibari ile 24.10.2014 tarihinde 170 çalışma bakn tlf aradığımda halen aktif olarak çalışıyor göründüğümü beyan ettiler yasal haklarım nelerdir nasıl bir yol izleyeliğim bana bu konuda yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim sizlere.

  Reply
 13. sabri gezer

  ben abim adına danışmak istiyorum. kendisi 2010 yılından beri bir firmada sigortalı olarak çalışmakta. 2014 yılı onuncu ayın 10 günü işini (son iki aylık maaşını alamadığı gerekçesi ile) bıraktı ama işvere 16 da ihtar çekti. tabi bu geçen 5 günlük sürede işe gitmedi. çekilen ihtarda maaşlarının eksik ve düzensiz yatırılmasından dolayı kıdem tazminatını yıllık izinlerini ve alamadığı maaşlarını talep etti. kendisi bu durumda işverenden bu haklarını alabilir mi?

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   İşten çıkma nedeninizde herhangi bir problem yok fakat ihtarnemeyi çekmenize kadar geçen süre içerisinde işvereniniz işe gelmemeniz nedeniyle tutanak tutmuş olabilir ve iş sözleşmenizi feshetmiş olabilir. Böyle bir durumda ise problem dava yoluyla çözüme ulaşacaktır.

   Reply
 14. haluk kömürcü

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, iş hayatımda yaşamış ve hala yaşamakta olduğum ve henüz hiçbir olumlu sonuç alamadığım, iş ahlakına yakışmayan bir problemimi sizlerle paylaşmak için bu yazıyı tarafınıza göndermeyi mecbur hissettim. Aşağıda belirtmiş olduğum konu benim ve benim gibi 185 mağdur işçi arkadaşımın içinde bulunduğu durumu özetle izah etmektedir.
  Ben 2003 yılından 2014 yılının 6. ayına kadar BAKAÇ Reklam ve Organizasyon A.Ş. çalıştım. Şirket içinde sorunlarımız 2013 yılının 5.ayında ( mayıs 2013 ) şirketimizin el değiştirmesi ile başlamış oldu. Bu süreçten sonra şirket mali sıkıntı sebebi ile maaşlarımızı ödeyememeye, ayın sonunda almamız gereken maaşlarımız parça parça olarak sonraki aylarda hibe edilerek ödenmeye başladı. Hala söz konusu şirketten emeğimiz karşılığı alamadığımız maaşlarımız mevcuttur. Bu süre içinde benimde dahil olduğum bir çok çalışanı zorunlu süresiz izinlere çıkardılar.
  El değiştirdiğinden itibaren çalışanları mali açıdan mağdur bırakan bu işletme, bu süreç devam ederken aynı zamanda şirket içerisinde hortumlama yaparak fabrikayı boşaltmaya başlamıştır. Üretim içinde kullanılan çok geniş maddi değeri çok yüksek makineler taşınma bahanesi ve hile ile şirket içinden başka adreslere kaçırılmıştır. Bu süreç işçilerin süresiz izinlere gönderilmesi sırasında gerçekleştirilmiş olmakla birlikte bu kaçırmalar şirketi devralan yeni işletmeci tarafından gerçekleştirilmiştir. Kısacası şirket içinden nakte çevrilebilecek tüm makineler haince ve planlanarak kötü niyetli kaçırılmış, üretim zorunlu durdurulmuş ve şirket bilerek ve isteyerek işletme sahibi tarafından sömürülmüştür . ( kaçırılan makinelerin resimleri ve bilgileri mevcuttur )
  Söz konusu şirkete çalışanlar en az 5 sene, en çok 25 sene arasında değişen süreçlerde hizmet etmiştir. Bende bu şirkete tam 12 sene emek verdim. Çalıştığım süreçte kalan 40 günlük izin ücretim, 2 aylık maaşım ve tüm tazminatlarım ve haklarım bana verilmedi.Benimle birlikte 185 çalışanda aynı kaderi paylaştı.2 aylık maaşımın ödenmediğinde noterden ihtarname çekip tek taraflı feshettim sözleşmemi. .
  Çelik İş Sendikası üyesiyiz ve hiçbir şekilde hakkımız aranmadı. Kaçırılan malların akibeti hala ortaya çıkmadı. Yasal olmayan işlerle şirket içinden kaçırılan maddi değeri yüksek makineler değeri dışında fiyatlarla farklı alıcılara satılmış ve bu satışlardan haksız kazanç elde edilmiştir.
  185 çalışanın tüm hakları dahil 4 milyon TL tutarındadır. Çoğu çalışan evli ve çok az maaş ile çalışan, kirada oturan, çocuklarını okutmaya çalışan insanlardır. Bir çok arkadaşımız kirasını ödeyemediği için evlerinden çıkarılmıştır. Bu olaylar Medya ya taşınmış, Flaş Tv ana haber bülteninde yayınlanmıştır. Sosyal medya kanallarında ayrıca haber ajanslarında bu konu gündeme gelmiş, mağduriyetimiz duyurulmaya çalışılmıştır. ( Facebook ta “bakaç mağdurları” sayfası mevcuttur ) Ancak bu mücadelemiz sonrasında da hiçbir sonuç alınamamıştır. Bu süreç hem beni hem çalışma arkadaşlarımı çok yıpratmıştır.
  Şirketin ilk sahibi Orhan KARA’ dır. Fabrikayı kimseye haber vermeden, çalışanlara tebliğ etmeden satmıştır. Şirketi devralan kişi Filiz KORUR ve Serdar ÇENGELOĞLU’ dur. İlk zamanlar evli olan bu çift daha sonra boşanmıştır. Amaçları mal kaçırmaktır. Şahsımızca tam bir organize iş olduğudur ve şirketi batırarak çalışanlar ve tedarikçi firmalar perişan edilmiştir. Sizce nasıl bir yol izlemeliyiz.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Bahsettiğiniz hukuki süreç yeni başlamayan bir hadise. Buna ilişkin herhangi bir dava açılmadı mı sendika tarafından ? Veya işçilerin çoğunluklu kısmı bireysel olarak işlem başlattılar mı ?

   Reply
   1. haluk kömürcü

    sayın avukatım; Bireysel olarak değil de toplu bir şekilde sendika avukatına vekâlet verilerek dava açıldı. Duyumlarımıza göre takipsizlik kararı da çıkmış. Tam Bir açıklama yapılmadan beklememiz konusunda ısrarcılar. Toplu olarak yapılan davadan daha olumlu sonuç çıkacaklarından herkes hem fikir. O yüzden bireysel olarak kimse dava açmadı. Şirket devam etmediğinden ve işveren ortada olmadığından herkesin aklında soru işaretleri var.

    Reply
    1. mehmetemreulusoy Post author

     Haluk Bey,

     Sendika avukatları gereken her türlü hukuki mücadeleyi veriyorlardır. Bu noktada bir meslektaşımın yapmış olduğu işlemlere binaen yorum yapmak meslek etiğine uymamaktadır. Meslektaşımız sizler için gerekli tüm hukuki mücadeleyi sürdürüyordur. Yapmanız gereken Sendikanıza ve Avukatlarınıza güvenmek olmalıdır.

     Reply
   2. Begüm

    Emre bey fazla calistigimizi ispatlarsak tazminat hakki elde edebilirmiyiz. Ben ve is arkadasim iskura sikayet edip birbirimize şahitlik edebilir miyiz?

    Reply
    1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

     Merhaba,

     İspatlarsanız tabii ki elde edebilirsiniz. Birbirinize tanıklık yapmanız riskli bir durum. Bu nedenle başka bir tanık daha bulmanız faydalı olacaktır.

     Reply
 15. gamzeeezkn

  özel bir bankada 6 senedir calısmaktayım devamlı azar ve asagılanmaya maruz kalmaktayım psıkolojımın bosulmasına ıstınaden bakırkoy ruh ve sınır hastalıkları hastanesınden ıstırahat raporlarım tedavı raporlarım mevcuttur. işyerime bu sartlar altında calısamayacagımı ilettiğimde benden heyet raporu getırmemı ancak tazmınatlı oyle cıkabılecegım soylendı. banka sektoru degıl ama baska sektorlerde calısabıleceğimi varsayarsak heyet raporu almak istemiyorum. doktorum benden heyet raporu ıstemelerının bıle mobınge gırdıgını bır baskı yaptıklarını soylemıstı. 6 yıllık emegımı bırakmak ıstemedıgım ıcın davaya gıtmek ıstıyorum. suan yaklasık 1 aydır raporluyum bana yardımcı olabılırmısınız syg

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Mobbing ile alakalı olarak başvuru yapabilir, davanızı açabilirsiniz. Bahsettiğiniz olayların varlığı delillerle kanıtlanabilirse davanızı kazanabilirsiniz.

   Reply
 16. mehmet

  merhbaa annem bir şirkette 13 senedır calışıyo ve 2-3 defa giriş çıkış yapmışlar okuması yazması olmadgından malum butun ewrakları imzalıyo ilerleyen zmnda çıkış yptgında tanzımat da sıkıntı çekermıyızz bir soumdaha bulunmkta şuan bıraksa işi kendı iştegıylee işinn kokusundan dolayııı bu taktırdede tanzimat hakkı halen gecerli oluyo muuu cvpınız için şimiden tesekkurler

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Annenizin neye imza attığını bilmediğimizden ötürü bir yorum yapamayız. İşten ayrılma arzusunda iseniz tarafımıza mail atabilirsiniz.

   Reply
 17. aaaa

  merhaba efendim. Benmim bi sorum olacaktı yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben 2007 aralık ayında inşaattan düştüm . mesleğim sıvacı. iskeledeyken halat kotu iskele yere düştü ayagım kırıldı . 4 ameliyat geçirdim ayağımda şu an kalıcı platin var . ben o zaman taşeronu dava edecektim ama avukatın sayesınde aramızda anlaştık avukat dava açtırtmadı bizde cahil oldugumuz için bilemedik. 5 bin lira para verdiler kurtuldular ve ben şu an çalışamıyorum hiç bir iş yapamıyorum iki çocuk okutuyorum . çok mağdurum hakkımı aramak istiyorum . onlar orda sefa sürerken ben acı çekiyorum. ben hakkımı aramak istiyorum şu an dava açabilirmiyim açarsam ne gibi sonuçlar alırım . eğer açma imkanım varsa neler yapmalıyım lütfen yardımcı olun bilgilendirin . teşekkürlerr.

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Taraflar arasında mutlaka bir protokol yapılmıştır. Bu nedenle dava açsanız dahi herhangi bir şekilde davanız kabul edilmeyecektir.

   Reply
 18. mehmetemreulusoy Post author

  Merhaba,

  Yeni iş sözleşmenizde yazmasa da fazla çalışma haklarınız bakidir.

  Reply
 19. ömer Kılıç

  Merhaba mehmet bey babam 1 ay önce yevmiyeci olarak foil kazani sokumune gitmisti ve kazanin patlamasi sonucu yogun dumandan zehilenerek hayatini kaybetti is veren hic bir guvenlik önlemi almamis ve sigortasis calistirilmis bize nasil yardimci olabilirsiniz

  Reply
  1. mehmetemreulusoy Post author

   Merhaba,

   Tarafımıza ulaşıp detaylı bilgi verebilirseniz yardımcı olabiliriz.

   Reply
 20. Nihan sepet

  Merhaba,
  Ben bir ingilizce kursunda öğretmenlik yaptım. İlişiğimi 20 Ocak itibariyle kestim. Çünkü maaşımı alamıyorum Kasım ayı maaşını yeni aldım aralık ayını hala alamadım. Bunun dışında Nisan 2014 ten itibaren orda çalışmama rağmen sanki 27 aralık 2014 girmiş gibi bana bir iş sözleşmesi imzalatmaya kalktılar. 5 günlük bir sigorta yaptılar çünkü. Kısacası nisandan beri beni oyaladılar. Ve aralıkta yaptılar bana sigorta hala mezun olmamışım diye.
  Ben şimdi arkadaşlarımla beraber onlara dava açmak istiyorum. Hem maaşımı alamıyorum hem de sigortasız işçi çalıştırmanın cezasını onlara ödetmek istiyorum.
  Ama aklımda birkaç soru var. Dün onları 170 e şikayet ettiğimizi ve bununla kalmayıp dava açacağımızı söylediğimizde bize, biz çok davadan geçtik o işler öyle olmuyor, size mahkemede sormayacaklar mı madem sigorta yapılmadı neden bu kadar çalıştınız siz de. Bu yüzden işçi olarak siz de ceza alacaksınız diye korkutmaya çalıştılar. Tabi ben bu konuda emin olamadığım için size danışmak istedim.
  Yardımcı olursanız çok sevinirim.
  Saygılarımla

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   İşçilerin sigortasız olarak çalışmalarından ötürü herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Sigortasız olarak çalıştırıldığınızı geç farkettiğinizi beyan edersiniz.

   Reply
 21. ismail ergen

  kolay gelsin özel bir bankada çalışmaktayım.yurt dışında yaşayan bir müşterimizin maıl adresinin hack lenmesinden dolayı, oradan gelen kaşeli ve paraflı talimata istinaden yapıtığımız transfer ile ilgili yaklaşık onbeş ay önce üç arkadaşım disiplin soruşturması geçirdik.Müşteri genele Müdür ün yakın tanıdığı olup, kısa bir süre sonra parası faiziyle iade edildi.Tarafıma ünvan indirimi ve maaş ve ikramiyelerimin 60 ay boyunca 1/5 oranında kesinti cezası verildi.Adli davadan herhangi bir sonuç alınamadı.Gelirim değişmediği halde üç ayda bir ilgili tutar arttırılarak kesilmeye devam ediyor.süreç zarfında iki kere tayin yaşadım.Bu hesaba göre bir kaç sene sonra asgari ücretin bile altında maaş alacağım.emekliliğime 6 yıl var halen çalıştığım için herhangi bir hukuki girişimim olmadı işten ayrılırsam kıdem tazminatı ve ileriye dönük borçlanmam mı olur lütfen aydınlatabilirmisiniz. Disiplin soruşturmasında haricen burada anlatamayacağım bazı olaylarda mevcut ne yapabilirim.saygılar

  Reply
 22. osman

  merhaba mehmet bey ben 13 aralık 2014 tarihinde iş kazası geçirdim sol bacağımı elektirikli testereyle kestirdim iş yeri bana maddi ve manevi hiç yardım etmedi iş yerine nasıl bir dava açabilirim şuan raporluyum yardım ederseniz sevinirim

  Reply
 23. ibrahim

  iyi günler size bi sorum olucak 2009 dan beri bi is yerinde calismaktayim ve daha yeni sigortam oldu 2 aylik ve beni gecenlerde isten atti fakat ayni gun icinde tekrar anlastik ve suan gene problem yasiyoruz ben isten cikmak istiyorum fakat tazminat alablirmiyim sigortsiz calistirdiklari icin ben istegimle cikarsam tazminat alabilirmiyim ve nasil ispatlarim burada calistigimi daha once bankaya burada calistigima dair kagit verdim ve devlet yurtlarinda girislerim var bu is yeri adina binlar delil olurmi yardiminiz icin cok tesekkrler simdiden

  Reply
 24. mustafa

  Merhabalar,
  Kuyum sektöründe çalışıyorum. Yılın farklı zamanlarında yurtdışına riskli ve yorucu gezilere gidiyorum. Yurtdışı harcırahlarını veriyorlar. Fakat herhangibir yere imza atmıyoruz. Bize bu geziler için ekstra ücret vermiyorlar. Bu ücretleri geçmişe dönük alabilir miyiz? Teşekkürler.

  Reply
 25. hakan çelik

  mehmet bey selam plastik faab. karısımhane bölümünde tozlu ortamda calısmaktayım nefes almada zorluk cekiyorum astım dediler daha önce fab doktoru gögüs hastalıklarına sevketti bana hastaneden tozlu ortamda calısamaz raporu verirlerse işten cıkartırlarmı yoksa bölüm degişikligimi yaparlar tesekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şayet meslek hastalığına ilişkin bir rapor alırsanız işveren sizi uygun bir pozisyona yerleştirmek zorundadır. İşten çıkarırsa işe iade davası açmanız gerekecektir.

   Reply
 26. gürcan

  02.01.2012 TREDAŞ elektrik dağ a.ş.de devlette çalışırken emekli oldum bu tarihten emekli olarl bayni özelleşen şirkette çalışmaya başladım yaklaşık 3 senedir bu şirkette süresiz sözleşmeli çalışırken 02.01.2015 te işime son verildi şirket politiksı gereği 17 madde ile 02.01.2015 te yıllık izin hakkım olduğundan izin parasını şirket politikası gereği vermediler mecburi izine çıkardılar.27.01.2015 tarihindede kıdem tazminatımı ve ihbar tazminatımı hesaplanan pusulayı imzalamam gerektiği söylendi ve imzaladım ihbar tazmıinatı ve kıdem tazminatımı 03.02.2015 te hesplarıma yatırdılar .benim buradaki sorum şu iş veren 17 madde gereği beni hiç bir nedensiz işten çıkardı ve bana işten çıkaracağını söylediği günde izine çıkardı bu süre işverenin işten çıkarma süresini oluştururumu yada şöyle sorayım iş veren gerekli sürelere uymadıysa kanunda belirtildiği şekilde ihbar tazminatımın üç katı kadar tazminat alma hakkım doğarmı yine yaptığımız sözleşme uyarınca işveren özel sektör konumunda ve TEDAŞ ın yetkisi dahilinde olan ve TEDAŞ NAMINA ELEKTRİK TESİSLERİNİN GEÇİÇİCİ KABÜLLERİNDE 3 YLDAN BERİ BİZİ KULLANDI HCRA YEMMİYE YEMEK YOL PARASI ADI ALTINDA HER BİR GEÇİCİ KABÜL ÜCRETİ OLARAK KDV DAHİL 600 küsür TL ücreti hep kendi kasasına attı bizim maaşımıza ilave olarak hiç bir ek ücret ödemedi yaklaşık benim her geçici kabüldeki ücretim 200 TL civarında olması gerekir eskiden TEDAŞ kendi personeli ilebu geçici kabülleri yaptığında geçici kabüle giden görevlilere veriyordu bu benim hakkım olabilirmi.Yada ben haksız yere işten çıkarıldığımdan dolayı işe iade davası açabilirmiyim Ayrıca 02.01.2015 te heryıl aldığımız primimiz vardı 2014 pirimini 2015 mart ayında ödemekteydiler buda benim kanaatim yendi konular hakkında bilgi verirseniz size vekalet vermek ve bu davaları açmayı düşünüyorum bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımla

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşe iade davası açabilirdiniz fakat süreyi kaçırmışsınız. Şu aşamadan itibaren yapabileceğiniz işlem içeride kalan alacaklarınız var ise onların tahsili için dava açmak olacaktır.

   Reply
 27. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  İşveren, işçiler arasında mobbing uygulaması olduğunda bu hususu çözmek adına önlemler almalıdır. Burada işveren taleplerinize rağmen önlem almamakta ve kusurlu davranmaktadır. Bu nedenle iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Mobbing davasını kazanabilmeniz için elinizde deliliniz olmalıdır. Diğer işçilerin sizlere yapmış olduğu mobbingi bir şekilde delillendirmeniz gerekiyor.

  Detaylı görüşebilmemiz adına lütfen bize yaşadıklarınızı içerir mail atınız : http://www.emreulusoy.av.tr/iletisim

  Reply
 28. inci

  merhaba ben 3600 gunumu tamamlayıp kıdem tazmınatımı almak ısdedım ama bana 45 calısmıcaksın dıye ımza attırdılar benım calısmam gerekıyodu ıse gırdım sımdı napmalıyım 3 gun kladı verdıklerı tarıhe odemek ıcın tazmınatımı calısdımıda ogrendıler vermezlerse dava acsam kazana bılırmıyım aydınllatırsanız sevınırım tskler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   45 gün çalışmayacağınıza yönelik imzanız geçerli değildir. Çalışma hakkı bu şekilde kısıtlanamaz. Şayet firma size ödemesi gereken kıdem tazminatınızı ödemez ise dava açmak durumundasınız.

   Reply
 29. kemal

  Merhaba Türkiye’de önde gelen tekstil firmasinda calisiyorum mesai bitisimiz 22.00 ama sirket beni 22.15 de iş bırakılıyor ve calisma saatime eklemiyor ve bu hergun böyle devam ediyor yasal mi

  Reply
 30. ismail

  merhaba sayın avukatım ben 3 senedir aynı işyerinde çalışmaktayım fakat geçen sene 20 yıllık eski pres makinasında 15 ton presin altına 2 parmagımı ezdirdim tetik parmagım ve orta parmagım parmaklarım ameliyatla düzeldi ama tetik parmagımda iki tarafta eklem açıgı oldugundan dolayı hareket ettiremiyorum aynı iş yerinde hala çalışmaktayım ve patron 3 aydır bu senenin zamlarını yapmıyor önümüzdeki ay deyip geçiştiriyor avukat bey ben tazminat davası açsam ne kadar alırım beni bu konuda bilgilendirseniz sevinirim…

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK iş kazasının meydana gelmesi halinde bir soruşturma yapar ve sizin iş gücü kaybınız ne derecede bunu tespit eder. Böyle bir tespit yapıldı mı ? Yapıldı ise iletişim bölümünden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

   Reply
 31. Emre koç

  Merhaba 17.0.2014 babamı işveren tarafından görevlendirildi zaman zarfında yani mesai saatleri içerisinde kalp krizi geçirerek vefat etti.babamın ölümünden bir hafta sonra babamın ölümünün işverence iş kazası gösterilmediğini öğrendim.2 aylık araştırmalarım sonucunda” iş yerinde geçirilen kalp krizi iş kazası”adında bir emsal karar buldum (esas:2004/21-529 karar: 2004/527 tarih:13.10.2004) bu emsal karardan yararlanarak SSK ya bir dilekçe yazdım.ardın İstanbul teftiş kurumundan müfettiş geldi rapor hazırlandı Ankara’ya yollandı…
  kısacası babamın ölümünden 7 ay sonra gelen raporda ”Babamın 17.07.2014 tarihli ölümlü kaza olayının 5510 sayılı Kanunun 13/c maddesi anlamında iş kazası olarak nitelendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır denmektedir.Gelen rapordan sonra maddi ve manevi tazminat davası açıldı.Şimdi size aklıma takılan 2 tane soru var.

  1)size yukarıda yazmış olduğum emsal kararın içeriğinde davacılar hem işverene hemde SSK ya dava açtıklarını gördüm biz ise davada sadece iş vereni gösterdik yani SSK yı hiç hesaba katmadık.

  2)Bize gelen raporda işverenin kusursuz oldu yazmaktadır.Bu açmış olduğumuz tazminatın gidişatını etkilermi

  3)Babam Yalova Orman İşletme Şefliğinde çalışıyordu.Açılacak dava işverenemi yoksa sgk ya mı açılması gerekiyordu?
  bu suallerimi yanıtlar iseniz çok müteşekkür kalacağım,şimdiden çok teşekkür ederim.iyi çalışmalar diliyorum.

  Reply
 32. Cihan Karaer

  Merhaba ben özel bi şirkette yaklaşık 10 sene çalıştım yaklaşık 3,5 sene dış görevlerde ve gece çalışmalarında bulundum ama hiçbir şekilde fazla mesai veya serbest zaman diye bişey kullanmadım son 5 yıllık fazla çalışmamı şahit ve belgelerle ispatladım davam hala devm ediyor çalışma saatlerine gelince sabah 07:00 akşam 18:30 veya öğlen 11:30 gece 00:00 yani haftalık 45 saatten fazla yıllık 270 saatten fazla çalışmam var kanun hiç kimse yıllık 270 saatten fazla çalışma yapamaz diyo ama işveren sizi işten atarız diye tehdit ediyor. bu çalışmlara göre ne kadar fazla mesai ücreti alırım bide geçmiş dönem faizleri üzerinden mi ödenir

  Reply
 33. mehmet

  meraba hocam ben tarım işlemesinde çalışıyorum ve ben bu işyerin de bel fıtığı oldum tedavi görüyorum ama bu süreç içerisin saolsunlar iş veren taşaronum ve devlet kurumu olan ş.urfa Ceylanpınar tigem beni işe tekrar almamak için elinden geleni yapıyor bana yapmam gereken ne varsa söyleremisin ? mümkün olduğu kadar zarara uğratma yolunu arıyorum acık söyleyim size bana yardımcı olun haberinizi bekliyorum

  Reply
 34. Emre Can Dişkaya

  merhabalar bana bugün iş çıkış formu imzalattılar ben ne olduğunu bilmiyordum sadece bana yeni iş potansiyeli belirlenip seni işten çıkardık dendi yöneticiler üzerimde baskı kurup imzalattı ben ne imzaladığımı bile bilmiyordum bundan vazgeçebilme gibi bir şans var mı ve ben şirketin beni çıkarması potansiyelinden dolayı olmadığını biliyorum ablam kendilerinden davacı olduğu için beni işten çıkardıklar ve ben işten çıkış ibranamesini imzaladım yöneticiden tekrar istedim bakmak için vermedi.

  ne yapmalıyım sizce hakkımı alabiliryim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kusurabakmayın ama hiçbir kimse zorla evrak imzalamaz. İmzaladığınız evrakı okumamanızı anlamıyorum maalesef. Sürekli karşılaştığımız hususlardan birisi de maalesef bu. İmzaladığınız şeyi okumadıysanız size yardımcı olmamamız imkansız.

   Reply
 35. murat gurpınar

  Merhaba,
  Babama ait bir arsa üzerine yapılan binada , bundan 15 sene önce yine babam tarafından ,biz çocuklarına (ben ve diğer 2 ablam) sözü geçen binadaki dairelerin paylaşımları ve tapu devirleri yapıldı. Bana bu dairelerden fazla olarak babam 1 adet dükkan verdi. Bunu da uzun yıllar onunla birlikte çalıştığım ve yardımcı olduğum mantığı ile yaptı.
  Kız kardeşlerim babamın vefatı halinde bana karşı dava açıp hak talep edebilirler mi ? Cevaplarsanız sevinirim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Miras paylarının eşit olarak dağılıp dağılmadığı önemlidir. Şayet eşit olarak dağılmamış ise mirasçılardan mal kaçırma iradesi var denilir ve size açılan dava aleyhinize sonuçlanabilir.

   Reply
 36. Emre BULUT

  Merhaba Sn. M.Emre Bey,
  çalıştığım kurumsal şirkette imza listesinde, atılan imzanın tarafıma ait olmadığını tespit etmiş bulunmaktayım. işten ayrılmam durumunda kıdem tazminatı hak edebilecek miyim? süreci nasıl başlatabilirim? Tesekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Atılan imza size ait değilse ileride açılacak bir davada şayet işveren bu imzalı belgeyi öne sürerse imzanın size ait olmadığını beyan edersiniz. Mahkemede imza incelemesi yaptırarak evrakın asıl mı sahte mi olduğunu tespit eder.

   Reply
 37. emrah topçu

  merhaba emre bey ben 01.11.2014 de özel bi şirkette aracla marketlere mal dagıtımı yapmak için işe basladım bugüne kadarda 10.05.2015 tarihinde işden ayrıldım bu süre zarfında sigortamızı yaptıklarını sölediler ama yapmamıslar herhangi bir iş sözleşmesi yapmadım yanlız calıştıgımız marketler hepsi kurumsal firmalar ve mal dagıtımı yaparken şirketin faturasının veya irsaliyesinin altında teslim eden kısmında benim adım soy adım imzam var bunu kanıt olarak mahkemeye basvurabilirmiyim bununla ilgili nasıl hakkımı arayabilirim yardımcı olursanız cok sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Sigortalılığınızın tespiti için dava açmanız gerekiyor. Bahsettiğiniz evraklar orada çalıştığınıza kanıt olarak gösterilir. Bunun yanı sıra tanık bulup bu tanıkların mahkemede beyanda bulunması da önemlidir. Davanızı bizimle yürütmek arzusunda iseniz tarafımıza iletişim bölümünden mail atabilirsiniz : http://www.emreulusoy.av.tr/iletisim

   Reply
 38. Emre

  Mrb. Av.Emre Bey. 17.08.2014 tarihinde zonguldakta iş kazası geçirdim. Ama şuan ümraniye`deyim detayları telde veya yüzyüze görüşebilir miyiz. Hayırlı günler dilerim.

  Reply
 39. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Öncelikli olarak iş sözleşmenize bakmanız gerekmektedir. İş Sözleşmenizde sizi çeşitli bölgelerde görevlendirme hakkını işverene vermişseniz yapılan işlem usüle uygun olacaktır. Şayet iş sözleşmenizde bu ve benzeri bir madde yoksa işveren sizin onayınızı almadan çalışma şartlarınızda değişiklik yapamayacaktır. Şayet yaparsa iş sözleşmenizi feshetme hakkınız doğacaktır.

  Reply
 40. sezayi sayar

  meraba ben bundan 3 sene önce sigortalı çalıştığım iş yerine 113.000 tl lik 5 tane senet imzaladım ve bu senetleri teminata koyup kredi kullanmış.1 sene sonra evime icra geldi ve patronun yanına gittim ben o işi çözecem merak etme dedi ve bende hiç bir yere müracaat etmedim aradan geçti 2 sene çözmedi işimi bende avukata sordum aradan zaman geçmiş hiç bir şey yapamassın dediler bende hiç bir yere müracaat etmedim senetleri verdiğim senesi benimle çalışan 3 arkadaştan daha senet almıştı onlarda şahitlik yapacaklarını söylediler . ama hiç bir şey olmaz üzerinden zaman geçmiş dediler . yani anlamadığım konu ben bu adamdan ev almamışım araba almamışım mal almamışım üstüme herhangi bir fatura kesilmemiş ve ayrıca senet tarihinde ben o adamın sigortalı çalışanıyım bu konuda yardımcı olabilirmisiniz acaba.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşverene niçin bu kadar güveniyorsunuz bir türlü anlam veremiyorum. 113 Bin Türk Lirası değerindeki senetler vatandaşlar için bu kadar önemli olmamalı. Senetlerin iptali için dava açınız. İşvereninizi savcılığa şikayet ediniz. Her ne kadar süreleri kaçırmış olsanız da Savcılık kanalıyla işvereni sıkıştırabilir, gerekli ödemeleri yapmasını sağlayabilirsiniz.

   Reply
 41. ftm lora

  ben 35 yaşındayım annem ve biyolojik babam evlenmediler yani nikahsızlardı ve annem yaklaşık 16 yıl oldu öleli babam beni nüfusuna geçirmek ismemiyor. daha önce hiç onunla yaşamadım ilk defa böyle bir talepte bulundum bu durumda ne yapabilirim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Babalık davası açmanız gerekmektedir. Yargılamada DNA testi yapılacak ve biyolojik bağ tespit edilerek babanızın nüfusuna tescil edileceksiniz.

   Reply
   1. ftm lora

    çok teşekür ediyorum. sonuç çıksa bile yapmam diyor her hangi bir cezası var mı acaba bu soruma da cevap verebilirseniz memnun olurum

    Reply
 42. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Yargılama en az 6 ya sürecektir. Bu süreyi bekleme niyetindeyseniz davanızı açabiliriz. İletişim bölümünden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

  Reply
 43. halil ersin erdeş

  2007 yılında başladığım uluslar arasıözel bir şirket olan alstom grid halan çalışmaktayım bölüm değişikliği için işveren tarafındaN baskı ve iş ten çıkarılmakla tehdit edilmekteyim iş veren tarafından bölüm ile değişikliği belirten yazılı kağıdı imzalamadım ve hakkımda imzalamdığıma dahil 05.06.2015 tarihinde tutanak imzalattılar, 10 gün sonrada insan kaynakları tarafından tekrar çağrıldım yapacağım bölüm değişikliğinde yapacağım işin tanımı yazmaktadır ve bu kağıdı imzalamadığım takdirde iş akdimin fesh edileceği söylenmeketedir. benden karar vermem istenmektedir bende bu kararı hemen veremeyecğimi ve ailemle görüşmek için 3 gün musade istedim bu şirkette 8 seneden beri trafo montaj işcisi olarak çalışmaktayım. Yeni bölüm ile şu anki yaptığım işarasında çok fark vardır ve sadece bir işi aralarından secerek bak bu iş ile aynı ve aynı işine devam edeceksin denmektedir. ayrıca sendika sözleşmemizin 33 maddesince bölüm dğişiklerinde işçinin rızası alınır maddesi vardır. benim bölüm değişiklim daimi ve esas bir değişiklik olacaktır imzalamadığım taktirde iş akdimi fesh edilebilirmi? Ben bu ,iş yerinden anlaşarak ve tüm haklarımı alarakmı çıkmam gerekiyor? anlaşarak ve haklarımı aldığım takdirde size vekalet vererek tekrar dava açma hakkım varmı? 800 kişilik bir işletmede onlarca bölüm varken niye 1 bölüm gösteriliyor ve buraya geçtin geçtin deniliyor yoksa iş akdin fesh anlamış değilim sadece 1 bölümmü yaksa 2 yada 3 bölümmü sunmaları lazım ? Bu anlamda sorularıma ve durumuma dair açıklama yaparsanız sevinirim teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Zorla departman değişikliği gerçekleştirilemez. Şayet işveren bölüm değişikliği yapmadığınız halde iş sözleşmenizi feshedecekse haksız bir fesih olur ve işe iade davası açma hakkınız doğar. Bu nedenle bölüm değişikliği yapmak istemiyorsanız gerekli evrakları imzalamayınız. İşten çıkarılma durumunuz olursa da yeniden bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 44. banka

  Merhabalar,

  2 sorum olacaktı, zahmet edip yanıtlayabilen olursa çok teşekkür ederim

  Tüm süreç benimle ilgisi olmayan bir durum yüzünden istifamın mı istenmesi fakat istifa etmemem ile başlamıştır.

  Kurumum benim herhangi bir sucum olmayan bir durum yüzünden ‘tedbiren’ İstanbul içi olan çalışma yerimi il dışına aldı ve pozisyonum da değişti. Ancak yeni pozisyonumda, eski pozisyonumda ki pozisyon gereği aldığım tazminatlarımı kestiler ve böylece 700 tl lik bir maaş kaybım oldu(iş sözleşmemde sadece brüt maaşım ve diğer sosyal haklarım olarak madde var). Atama ve maaş değişikliğimle ilgili herhangi bir belge imzalamadım. Değişiklik bir 1.5 ay önce oldu. İk ile sözlü olarak sorunun çözümüne dair görüşmelerim sonuçsuz kaldı.

  Sorum şöyle ki;

  Kurumla yaptığımız iş sözleşmesinde ”gerekli görülmesi durumunda işçinin pozisyonu, birimi, şubesi (aynı il yada farklı il farketmeksizin) işçinin kabulü gerekmeksizin değiştirilebilir. işçi bu sözleşmeye imza atarak konuya itiraz hakkından feragat etmiştir maddesi var.

  Bana telefonda yapılan bildirimde daha üst pozisyonda calısacağım söylenmişti. Maaşımla ilgili sorular ise yanıtsız bırakılmıştı. Şu an yurtdışına dil eğitimi için cıkacağımdan istifa etmek zorunda kalacağımı biliyorlar

  Kurum yönetmeliğinde işçiye dil eğitimi için yurt dısına cıkmak isterse 3 ay ücretsiz izin verilebilir yazıyor. Bize genel eğitimde sözlü olarakta bunun bildirimi yapıldı fakat beni köşeye sıkıştırma fırsatını bulmuşken izin vermiyoruz diyorlar ve istifa etmek durumunda kalacağım.

  Yasal olarak iş kanunu ve iş sözleşmem arasında uyuşmazlıkta hangisi geçerli olur? Onayım dısında değişen çalışma yerim ve pozisyonuma iade ihtarı çekebilir miyim?

  Ücretsiz izin konusunda yönetmelikteki izin verilebilir maddesini kullanabilir miyim?

  Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Öncelikli olarak İş Kanunu hükümlerinin geçerli olacağını söyleyelim. İş Kanunu’nda bazı maddelerde ancak toplu iş sözleşmesi ile değişiklikler yapılabilir. Onun haricinde İş Kanunu’na aykırı bir düzenleme geçerlilik kazanmaz.

   Diğer husus yönetmelik. Yönetmelikte böyle bir maddenin olması kesinlikle bu şekilde izin verileceği anlamına gelmemektedir. Burada işverenin de onayı arandığı için işveren dilerse izin verir dilerse vermez.

   Reply
   1. mustafa

    Mehmet bey merhaba
    Tanınmış bir şirkette 6 yıldır çalışmaktayım. 2 yıl öce şirket içinde başka bir İldeki iş yerine transfer oldum. Bu esnada yeniden sözleşme yapıldı ve maaşımın 1/3 ü oranında ek ücret verildi. Bu ücreti 2 yıldır bordroda EK ÜCRET adı altında görmekteyiz. Zam yapıldığında bu ücretede zam yapılıyor . Fakat fazla mesailerimiz hesaplanırken hiç bir şekilde bu ücret hesaba katılmıyor.
    Ayrıca sosyal işlerimiz için mazeret izni taleplerinde yıllık iznimizden kullanmamız gerektiği söyleniyor. ve parça parça kullanmak zorunda kalıyoruz. Ardışık olmayan ayrı ayı tarıhlerde kullandığımız 5 gün senelik izne 1 gün otomatik olarak izin kesiyorlar.
    İnsan kaynaklarını ve amirlerimi bu işlemlerin yanlış olduğu konusunda yazılı ve sözlü olarak uyardım. Şimdi sözleşmemi fesih etmek istiyorum sigorta başlangıcım 2002 yılı. bu konularda haklı fesih söz konusumudur ve nasıl bir yol izlemeliyim.
    Yadımcı olursanız sevinirim
    Teşekkürler

    Reply
    1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

     Merhaba,

     Bu nedenlerle sözleşme feshi riskli olacaktır. Tavsiyem 15 Yıl 3600 Prim gününü doldurup doldurmadığınızı SGK’dan sorgulamak ve emeklilik nedeniyle haklı fesih yapmak. SGK’dan bu sorgulamayı yaptığınızda şayet bu şartları sağlamış iseniz lütfen bize başvurunuz, sizlere yardımcı olalım.

     Reply
 45. akali

  merhaba ben bir elektrik sanralinde yaklaşık 2 yıl çalıştım daha sonra. ordan istifa edip başka bir kuruma merkezi atamayla atandım. ben geldikten yaklaşık 10 ay sonra kurum özelleşti. şimdi burda çalıştığım sürenin tazminatını alabilir miyim. şimdiden teşekkür ederim.

  Reply
 46. Nilüfer

  Emre bey merhaba;

  15.09.2014 tarihinde işe girişim yapıldı 10.07.2015 tarihinde performans yetersizliği yüzünden işten çıkarıldım.Daha önce tarafıma herhangi bir performansla ilgili sözlü veya yazılı bir uyarı kesinlikle yapılmamıştır herhangi bir uyarı yapılmadan işten çıkarıldım ayrıca son ay performansım bodro üzerinde yüksek fakat mail üzerinde düşük gözükmekte bununla ilgili bir yanlışlık oldugu ve parayı geri odemem gerektigi bilgisi verildi bu konuyla ilgili sizinle yüzyüzede görüşmek istemekteyim ama öncelikle kac gün içerisinde dava açmam gerekir ve kazanma oranım nedir desteğinizi rica ederim.

  Reply
 47. fahri karaman

  selam aleykum benim bi yakınımın iş mahkemesi var avukat herzaman bızı oyalıyor iş te kazandık temıze verdıler gene devam ediyor bi sonuç alamadık e devlet uygulamasından da o kısının adına bır dava olmadıgı gorukuyor normalde bu davanın e devlette gorunmesı gerekıyormu yoksa avukat kendı adından mı acıyor da gorukmuyor selamlar saygılar

  Reply
 48. Bülent Güvenlik

  Emre Bey Merhaba;
  2010 yılında bir güvenlik şirketine bağlı konut (site) projesinde işe başladım. Daha sonra site yönetimi başka bir güvenlik firmasıyla anlaştı. Ben aynı sitede bu yeni güvenlik firmasının personeli olarak çalışmaya devam ettim. Bu şekilde şuana kadar site yönetimi 5 güvenlik firması değiştirdi. Halende bu sitede çalışıyorum. Bu firma değişikleri yüzünden tazminat ve yıllık izin kaybım oldu. Şu ana kadar 3 yıllık iznim yandı. Site yönetimini mahkemeye versem bu alacaklarımı alır mıyım yoksa site yönetimi bu konuda mesul değil midir? Şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Site yönetimini dava edebilir, haklarınızı mahkeme kanalıyla alabilirsiniz. Dava açma arzusunda iseniz tarafımıza iletişim bölümünden ulaşınız.

   Reply
 49. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Çalıştığınız iş yeri ve çalışmış olduğunuz süre uyarınca işe iade davası açma şartları oluşuyor ise kötüniyet tazminatına yönelik dava açamazsınız. Bu nedenle yapmanız gereken işlem işe iade davası açmak olacaktır.

  Reply
 50. metin

  Merhaba Emre Bey;

  6 senedir mağaza yöneticisi olarak çalıştığım ve çalışmaya devam ettiğim kurumsal firmaya 2012 yılında açtığım fazla mesai davamı 2015 haziran ayında yargıtayın onaması sonucu kazanmış bulunuyorum. Son 2 senedir fazla mesai ücreti alabiliyoruz. Fakat sadece yaptığımız çalışmanın ufak bir kısmını ödüyorlar. Tutmuş olduğumuz giriş çıkış kayıtlarının sadece fotokopilerini saklıyoruz ve onları da herhangi bir yönetici imzalamıyor. Yasal olarak bu kazanmış olduğum davayı gösterip haklı fesih hakkım olabilir mi? yada eksik ödenen fazla mesai ücretlerini, imzasız belgelerle ve tanıklarla ispatlayıp haklı fesih sebebi gösterebilir miyim?

  Reply
 51. cemal gumus

  Selam ben altisene özel bir şirkette çalışıyorum ama maddi nedenlerle ayrılmak istiyorum tazminatını alabilirmiyim saygilar

  Reply
 52. Samet Akyazi

  Merhaba Avukat Mehmet bey .Ben üç yıldır özel güvenlik hizmetinde calismaktayim ve bir yıl kadar normal çalışma saatlerin fazlasında çalıştım 2 gündüz 4 gece 2 izin olarak fazladan çalıştığım halde herhangi bir mesait ücret almadım o zamanlar işe yeni başladım bilmiyordum ama şimdi biliyorum hakkım yenildi .Ayrıca özel güvenlik şirketi maaslarimizi iki parça halinde yatırıyor ve sigortam düşük yatıyor bu suç mudur? Mesait ucretlerimiz bu zamana kadar 33 liradan yattı 12 saat çalıştık bayram seyran demeden 33 tl aldık .Şimdi ben şirketten ayrılıp tazminat almak istiyorum ne yapmalıyım ? Birde maaslarimiz arada geç yatıyor bu ayda 15inde yatması gerekirken 21 inde yattı yardımcı olur musunuz ?? Teşekkürler ..

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Sigorta primlerinizin eksik yatırılması ve fazla mesai ücretlerinizin ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmenizi feshedebilir, ardından İş Mahkemelerinde dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz.

   Reply
 53. Mustafa

  01/02/2001’de emekli oldum tazminatımı aldım aynı iş yerinde bordrolu olarak calışmaktayım 15 yılımı doldurduğumda kıdem tazminatımı alabilirmiyim ?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İkinci kez emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak sigortaya başvuru yapıp emekli maaşınızdan feragat edecek, primlerinizin de normal çalışan olarak yatırılmasını talep edeceksiniz. Ancak bu halde tazminat ihtimaliniz doğacaktır.

   Reply
 54. Özge

  Merhabalar,
  Ben gecen yil 1 tane ozel okulda ogretmenlige basladim. 1 yillik sozlesme imzalamistim. Donem sonu geldi ve kimse benimle konusmadi. yeni ogretmen alindigini ogrendim ve ben mudure gidip konustum. O zaman seneye benimle calismayacaklarini ogrendim. Donem icinde performansimla ilgili hicbir uyari almadim. Bir yil dolu dolu calismama ve sozlesmeyi karsi taraf fes etmesine ragmen kurum kidem tazminati vermiyor. Hizmet çizelgesinde işe giriş 27.08.2014 ayrilis 27.08.2015 olarak yaziyor. Vermemesinin sebebinide sizinle süreli sözlesme yaptik ve 1 yil bitti diyor. Ozel okullarda zaten her yil 1 yillik sozlesme yapiliyor. Ayni kurum 3 yil calismis ogretmenine tazminat oderken 1 yil calisanina niye odemiyor? Odemesi gerekmez mi?

  Teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yalnızca 1 yıl çalışmış iseniz kıdem hakkınız olmamaktadır. Şayet 2-3 yıllık bir çalışma olsaydı ve sözleşmeniz yenilenseydi bu sefer belirsiz süreli bir sözleşme kabul edilecekti ve kıdem tazminatı alabilecektiniz.

   Reply
 55. AYŞE

  Merhaba,
  Yaklaşık 2,5 yıldır görev aldığım şirket ile ilgili bazı endişelerim var. Ekibimize yeni katılan(tahminimce yöneticimin bir tanıdığı) arkadaşı ofiste bulunan ajandamı karıştırırken gördüm ve durumu yöneticime aktarmama rağmen herhangibir geribildirim alamadım. Akabinde yöneticimin bana karşı tutumu değişti taraf tutmaya başladı ve şuanda geldiğimiz aşama bana performans düşüklüğümü bahane yazılı uyarı verdiancak şirketteki son performans değerlendirmem 40 kişinin değerlendirildiği bir sistemde en yüksek notu alan 4 kişiden biriyim.Şuanda yöneticim tarafıma 4 hafta devam edecek haftada yarım saat olmak üzere performans geliştirme toplantısı atamış. Benim bu noktada sormak istediğim şey bu işin sonucunda bana “X kişisinin performansı kötü, yazılı uyarı verdik, akabinde gelişimi için toplantılarla destek olduk ama gelişim göstermedi, işten çıkartıyoruz.” dendiğinde bu işe iade davası için geçerli bir fesih sebebi mi? Benim şu aşamada üzerime düşen yapmam gereken birşey var mı? Yazılı uyarıda yazan tüm olaylar yanlış beyan ve suçlama şeklinde yazılı uyarıya deliller ekleyerek yazılı savunma vermem uygun olur mu? Lütfen konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum…

  Saygılar,

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Elinizde performansınıza ve diğer çalışanların performansına yönelik evrakları tutunuz. Şayet performansınız iyi olmasına rağmen performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılıyor iseniz tabii ki işe iade davası kazanılacaktır.

   Savunmalarınızda ise elinizdeki delilleri de ekleyerek sağlam bir savunma yapmaya çalışınız ve bu savunmayı kendinizde saklayınız.

   Reply
 56. demet

  merhaba emre bey ben 4 aydır güvenlik şirketinde danışman olarak çalıştım işe girdim girelimaaşımı parça parça veriyorlar temmuz maaşımı hala alamadım 2 ay olucak her gittiğimde biz seni arıcaz diyorlar en son bugun gittim ister beklersin istersen bekleme nereye gidersen git diyorlar 1450 alıcam var benim gibi kaçtane arkadaşım bu durumda ben ne yapabilirim lütfen yardımcı olun

  Reply
 57. mehmet

  Merhaba
  Dört yıldır bir iş yerinde çalışmaktaydım. Son 4 aydır maaşımın yarım olarak ödenmesinden ve en sonunda da fiziksel şiddet nedeniyle işten ayrıldım. Son senemde bordro dahil hiçbir resmi belgeye imza atmadım. Gündüz vardiyasında 63 saat iki kişi, gece vardiyasında 81 saat tek kişi olarak çalıştım. Maaşımı da banka aracılığı ile değil elden ödemeyle aldım.Sigortam yapılmıştı. Şahit olmadan dava yolu ile herhangi bir kazanım elde edebilir miyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bu tür davalarda tanık mutlaka olmalıdır. Aksi halde iddialarınızı delillendiremezsiniz, yalnızca iddiadan ibaret olarak kalır.

   Reply
 58. mustafa

  merhaba avukat emre bey ben bi ilçe belediyesi bünyesinde 15.06.2006′ dan bu yana geçici personel olarak çıkış verilmeden çalışmaktayım bu uzun süre çıkış verilmeden çalışmamdan dolayı bi kadro hakkım doğarmı şimdiden teşekkürler.

  Reply
 59. Gökhan

  merhaba,
  (Çalışma koşullarındaki değişiklik)
  çalışmakta olduğum şirket de, yaptığım iş dışında benden sözlü farklı bir iş istendi bende yapamayacağımı dile getirdim.Üzerine savunmam istendi, bunun için ne yapmalıyım ve nasıl bir savunma yazmalıyım.
  (ben sipariş takibi görevindeyim(savunma talep formuda bu şekilde) fakat tedarikçilere iade süreçleri benden istenmiştir)
  konu hakkında yardımınızı rica ederim.

  Reply
 60. kartal03

  Hoca merhaba
  Devlet hastanesinde taseron firmadan veri giris olarak gorev yapmaktayim. Kasim 2015 itibari ile askere gidicegimden gorevimden istifa edecegim. Bu siralar kadro muhabbeti oldugundan tazminatimi talep etmiyecem ancak askerligim bittiginde kadroya gecme durumu olmadiysa calismaya baslamadan tazminatimi isteyecegim ancak kurumum ya giderken istersn yada dondgunde tazminatini talep edemezsin gorewine baslarsin diyor bu konuda soyledikleri gibi olursa bana yardimci olurmusunuz ona gore tazminat talebinde bulunucam eger dedikleri dogruysa tazminati talep etcem degilse kadroya gecmiyecegmiz netlesmisse ben calismigacam bu kurumda mahkeme yolu gorunuyor ne yapmam gerekliyse sizle hareket etmek isterim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Kurumun size verdiği bilgi doğru. Şayet kıdem tazminatınızı almaz iseniz döndüğünüzde ancak işveren sizi işe başlatmaz ise tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

   Reply
 61. murat

  8 yıldır taşeron bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım 12 saat üzerinden 2gündüz 2gece 2 off çalışıyoruz ayda 240 saat maaş bodrosunda gözüken çalışılan saat 150 gözüküyor 75 saat hafta tatili ücreti diye gözüküyor
  sabit gündüz çalışan arkadaşlarda var onların çalışması ayda 300 saati geçiyor yeni yıla girerken bize fazla mesai muafakiyeti imzalatmaya çalıştılar imzalamadık
  güvenlik işiyle alakası olmayan işleri yapmamız için için bize muafakiyetnme imzalttılar haklı fesih hakkı kullanabilirmiyiz kullanırsa tazminat alabilirmiyiz
  teşekkürler

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fazla mesai ücretlerinizin ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz fakat dava açtığınızda fazla mesai yaptığınızı kanıtlamanız gerekmektedir. Bu nedenle sizinle birlikte çalışmış çalışan iş arkadaşlarınız ile tanıklık konusunu konuşunuz ve ona göre hareket ediniz. Dava açmak arzusunda iseniz tarafımıza iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

   Reply
 62. Gönül

  Merhaba emre bey ben 16.09.2015 tarihinde bir şirlette işe başladım başladığım günden beli orda çalışan personellerden hakaretler tehtidler aldım onlara hiç bulasmadıgım halde bunları yaptılar ben baş ustamada bildirdim şikayetimi uyar masına rağmen 3 kez bu sorunlar yaşadım enson 23.10. Cuma akşamı saldırıya uğradım darp raporumuda aldım bir kişi tarafından darp a uğradım kamera lar önünde veşahit lerin önünde oldu diğer 4kişide hakaret ettiler bana işyerine şikayet ettim bir sonuç alamadım ben davamı açabilirmiyim tazminat için bunun için yardımcı olur musunuz

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Fiziksel şiddetin meydana gelmesi ve işverenin bunu önleyememesi nedenleriyle iş sözleşmenizi feshedebilir ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Bu nedenle dava açmak istiyor iseniz iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

   Reply
 63. Mehmet

  Syn avukat by benim oldugum yerde iş avukatiyok ücsenedir karayolarinda calisiyorum arkadaslarim kadro aldilar mahkeme acmiştilar yani sendika acmişti biz burda 12kisiyiz dava acmak istiyoruz nadil olur

  Reply
 64. Gökhan

  Sayın Emre bey çalıstıgım yerde maasım düzensiz yatıyor ve bu durumdan cok sikayetciyiz 1 yıllık tazminatım var ve haklı olarak isverene ihtar çekip isimi noktalamayı dusunuyorum fakat en erken bu kasım ayının kacıncı gunu ihtar cekme hakkım var ve ıhtar cekersem eğer ıssızlık ödenegınden yararlanabılır miyim?lütfen yardımcı olun bu konuları bilmeyipte yorum yapan çok kii gördüm yetkili bir ağızdan bilgi almak istiyorum tesekkürler…

  Reply
 65. baris tun

  iyi gunl er mehmet bey bn bir insaat sirketin de 48 ay calistim 30 gun calistim sigorta 10 15 gun hep eksik yatti calisir durumdayken devamli habersiz giris cikis yaptilar devletten gelen yardimlari vermediler cocuk parasi filan mesai saatleri fazla onun icin ayriyetten ucret vermediler mahkemeye vermeye hazirlaiyorum bana yardimci olurmusunuz 05414849457

  Reply
 66. Ersan Al

  Mrb. Emre Bey 2007 mayıs ayından beri bir işyerinde sigortasız olarak çalışmaktayım. İşyerinden ayrılmayı düşünüyorum sigortaya şikayette bulundum ancak henüz bir denetleme olmadı bu durumda işten şu an ayrılmalımıyım yada denetlemeyi beklemelimiyim teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşten dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz fakat işten ayrılma gerekçenizi detaylı olarak yazınız. İşten ayrıldığınıza dair verdiğiniz dilekçeyi de saklayınız. Bunun yanı sıra alo 170’i arayarak da başvuru yapabilirsiniz.

   Reply
 67. mehmet g.

  Merhaba ben iş yerime actığım davayı kazandım temyizdede karar onandı ancak karşı tarafın avukat vekalet ücretini karşı tarafın avukatı çalışmakta olduğum firmadan maaşımdan iki taksit şeklinde hacz yoluyla tahsil etti.avukat eski ikamet adresime ihbarname göndermiş olup tabi bana ulaşmadı. itiraz süresi doluncada iş yerime haciz tebligatını gönderdi.bu ÜCRETİ geri alabilir miyim.teşekkür ederim.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Davayı kazandı iseniz karşı tarafın avukatı niçin sizden vekalet ücreti tahsil etti ? Şayet böyle bir durum var ise davanız kısmen kabul olmuştur. Reddedilen kısım için de vekalet ücreti çıkmıştır. Burada yapabilecek bir şeyiniz maalesef yok.

   Reply
 68. ismail emre

  Merhaba Mehmet Bey Sİmge Grup adında bir güvenlik şirketinde alarm izleme operatörüydüm şimdi o işten ayrıldım lakin müşterinin ağır küfür etmesi sonucu karşılık verdim ve şirket bana manevi tazminat davası açtı şuan mahkemelik bir durum söz konusu ama benim size sormak istediğim başka bir konu var o şirkette alarm izleme operatörüyken gelen alarmı müşteriye ve emniyet kolluklarına bildirdiğim zaman müşteri talep ederse bende araç ile olay yerine gönderiliyordum hukuken alarm izleme operatörü güvenlik görevlisi görev alanından mesai saati dışında dışarı çıkartılıp başka iş yaptırılamaz diye biliyorum hukuki bir boşluk gözüme çarptı o da şirket alarm izleme merkezi dışında hazır tutulan bir güvenliği hırsızlık olaylarına gönderebilir lakin onlar alarm izleme merkezinde çalışan görevliyi hırsızlık olayına yolluyorlar alarm izleme merkezinde güvenlik kartı ile çalışabiliriz sadece yani güvenlik görevlisiyim beni görev alanı dışında çalıştırabilirler mi bunu öğrenmek istiyorum saygılarımla…

  Reply
 69. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  Dava açıp denemekten başka şansınız yok. 2014 yılında çıkan yasa sizin lehinize olsa da yeni düzenleme bu hakkı ortadan kaldırmıştır. Bimerin cevabı bu nedenle doğru.

  Reply
 70. Songül

  Öncelikle iyi akşamlar
  Beni çalıştığım market istifa yazıp çıkmam istedi fakat ben istifa yazmadan işi bıraktım .6 yıl ben bu markette çalıştım ve bu şekilde beni çıkardılar .son 2 yıl izin hakları m verilmedi .çalışma saatlerinden daha fazla çalıştım. Ben dava açıp tazminatımı almak istiyorum acaba dava sonuç olarak benim tarafımdan olumlu olurmu ve merak ettiğim ne kadar sürer davanın sonuçlanması . Beni mağdur etti işyeri ve ben hakkımı almak istiyorum .
  Şimdiden çok teşekkür ederim
  Beni aydınlatırsanız çok sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İstifa etmeden de işyerini terk etmiş olmanız istifa niteliği taşıyabilir. Mahkemede iş arkadaşlarınız sizin çıkarıldığınızı beyan eder ise tazminatınızı alabilirsiniz.

   Reply
 71. kerem

  Merhaba 16.07.2015- 19.12.2015 tarihleri arasında çalıştığım şirket’tim. Bulunduğum proje ile çalışmaktayım. Vardiya amirim. Beni kapalı bir yere alıp bana şiddet uyguladığı şirket sahibi daha sonra beni ister. Çıkardı. Haklarımı alamadım. Ne derece doğrudur. Yapılanlar. Tşk

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Bir insanın size şiddet uygulamasının neresi doğru ? Bunu sormanız bile tuhaf değil mi ?

   İşten çıkarılma tarihiniz yakın ise işe iade davası açılabilir. Darp sonrası rapor aldı iseniz Savcılığa da başvuru yapılabilir.

   Reply
 72. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  İşten çıkarılmaya ilişkin ne şekilde tazminat alınacağı yasalarda belirtilmiştir. İftiraya yönelik bir dava açarsanız reddedilecektir.

  Reply
 73. HALİL

  Merhaba emre bey- ben 5yıl özkaynak maden suda şöför olarak çalıştım girerken teminat senedi verdik çıkarken iade edilecek denildi .benim gibi diğer şöför arkadaşlarında senetleri var .istemiyerekden verdik emekli oldu sgk evrakları verip işden ayrıldım senedi istediğimde 3ay sonra dediler. 3ay sonrası istedim ama şimdi. 6ay sure geçmesi ğerekiyo dediler .sebebini sorduğumda piyasaya borcun varmı yokmu bunları araştırıyoruz deyip vermeye yanaşmadılar kalan zaman içinde mahkemeye baş vursam ne kadar zaman alır ve neler yapılması gerekiyor ilginize teşekkürler

  Reply
 74. Nursi ulu

  02.10. 2015 te işe başladım 28.12.2015 de işten sebebsiz yere ćıkarıldım işten hiçbir kusurum hatam yok iken, bu süre içerisinde ki hakkım olan ihbar ve kıdem hakkımda ödemiş durumdalar. Fakat ben 15 gün içinde bir evladım olacak 6 nüfuslu bir aileye tek başıma bakıyorum bana biraz musade edin en azından bir iş bulayım dedim fakat dinlemediler çalıştığım firma kurumsal bir gıda firmasıdır dava aćma şansım varmı acaba cvblarsanz sevinirm kolay gelsin.

  Reply
 75. ibrahim

  2014 birinci ayda işten iftira ve kötü söylemden atıldım haliyle işe iade davası açtım kazandım temyiz ettiler oda olumlu döndü fakat ben bu suçu işlemedigim halde beni işten attılar ben işten atılmadan önce kredilerimi kredi kartlarımı ödeyen biriydim beni bu yüzkızartıcı suçtan attıktan sonra ben adanada iş bulamadım anca bir aylık iki aylık işlerde zar zor çalıştım ve borçlarımı ödeyemedim hep hacizlik oldum şimdi bana iftira atan şirketten bu borçlarımı talep edebilirmiyim yada maanevi tazminat yada siz adına her ne derseniz benim bu magduriyetimi nasıl geri alabilirim yardımcı olurmusunuz çünkü dava açmaya hazırlanıyorum teşekkür ederim

  Reply
 76. Adem pilcioğlu

  03.11.2015 tarihinde çalıştığım iş yerinde mesai sati icersinde yaklaşık 7 metreden asagı asansor bosluguna dustum gereklı aydınlatma yoktu. omzum kırıldı ezildi yırtılmalar oldu 7 gun iş goremezlik 1 ay istirhat raporum var polise sikayetciyim diye ifade verdim hale mahkeme gormedim ne yapmalıyım.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Yapmanız gereken işlem SGK’ya başvuru yapmak ve meslekte kazanma gücü kaybınızı belirlemek olmalı. Bu oranın belirlenmesinden sonra maddi manevi tazminat davası açılabilecektir.

   Reply
 77. şahin karakabak

  Ben 2002 den beri İDO Şehir Hatlarında çalışıyorum. İDO ve Şehir Hatları birbirinden ayrıldı ve ben Şehir Hatları tarafında kaldım. Halen işime devam etmekteyim bizler çalışan olarak İDO yu mahkemeye verdik 24çalışıp 24 izin yaparak Şehir Hatları ayrılıncaya kadar sitem 24 çalışıp 24 izinli oluyorduk haftalık ve senelik hiç izin vermediler bizlere asgari ve yol-yemek adına verilen bir maaşımız vardı başka hiçbir iznimiz olmadı maaşlarımız bankaya yatıyor fakat senede bizlere bir iki kez bodra verip imza attırıyorlardı Bizler bu bodralardan hiç bir şey anlamış değiliz ama imza atmak zorundayız bodrada yazılar o kadar küçük yazılmış ki okumak ve anlamak çok zor bir de her sene giriş çıkış yaptırıyorlardı hatta ve hatta bize yazdırdıkları bile oldu aile sorunları nedeniyle işten ayrılıyorum içeride hiç bir alacağım kalmamıştır bütün haklarımı aldım diye imzalamasan çıkış alıyorsun haklarımızı hiç savunma hakkı yoktur mahkemede bizleri 2000 TL bile alacak çıkmıyor bir rakamla karşılaşıyoruz temyize gitti Yargıtay’a gitti bozuldu sonuçlandı daha eksiye düştü. bir kaç arkadaşım dışında 10.000 tl çıktığı söylendi bizlere siz mesailere almışsınız diyorlar alacağın bu kadar diyorlar . Bizler haklarımızı nasıl savunmalıyız . ADALET böylemi bir işçinin çalışma saati belli bizim çalışma saatimiz belli biz bunu şehirhatları çalışanları çoğu bu konuda bizlere şahitlik yapmaya hazırlar şuanda yine temyizde görünüyor mahkeme . .fakat bundan hiç birşey çıkacağı yok başka nasıl bir yol izlemeliyim Bizler 60 veya 70 kişi mahkemeye vermiştik bizlere nasıl yardımcı olabilirsiniz biryol gösterebilirsiniz .bizim en az mesailerimiz ne olabilir ayda 360 saat çalışmış oldğuna göre bunun 180 saati bir maaşa tegabül etse 180 saatide mesai olarak görrünürmü Artı haftalık izinleride eklersek ne olur geriye dönük izilerimizi şehir hatları vereceğini söyediler ispat yok ne kadarı inandııcı bilmiyouz sizin görüşünüz nedir saygılar
  18.01.2016
  pazartesi

  http://www.emreulusoy.av.tr/iletisim

  Reply
 78. mehmet daş

  Merhaba ben çalıştığım işyerinde üç yılı geçtim birkaç ay önce yemekhanede bir çalışana vurdum tutanak tuttular,, üstünden bir kaç ay geçti geçen ustabaşıyla iş konusunda tartıştık baskı yaptı üretimi artırmamızı daha çok çalışmamızı istedi bende elimden geleni yaptığımı üstüme gelmemesini söyledim bunun üzerine bana sen zaten vukaatlısın sesini çıkarmaman lazım deyip tutanak tutup işten bir hafta ücretsiz uzaklaştıracaklarını söylediler ben itiraz ettim dinlemeyip kartımı kapattılar bir sonraki iş günü işe gittim çalıştırmayıp geri gönderdiler bu durumda tazminatım ve senelik izin ücretimi alabilirmiyim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şu aşamada yapmanız gereken işlem işverenin sizi işten çıkarması olmalıdır. Böylelikle işe iade davası açabilirsiniz. Bunun haricinde siz sözleşmenizi feshetmek istiyor iseniz sigorta primlerinizin eksik yatırılıp yatırılmadığını kontrol ediniz.

   Reply
 79. Mustafa

  İyi çalışmalar 21.03.2005 yılında başlamış olduğum şirket patronların kendi aralarında anlaşamadığından dolayı kapanıyor. Çalışan 12 kişiyede kıdem tazminatı ve ihbarlarımızın şirket kasasında para olmadığından dolayı ev araba vs. Sattıktan sonra müşterilere olan borçlar kapatılıp daha sonra 4 taksitte bize ödeneceği söylendi ve bu satışları nezaman gerçekleşecek bilmiyoruz. Maaşlarımız asgariden gösterilip tazminatlarımız yaklaşık olarak aldığımız maaşın brütü üzerinden ödenecek. Fakat ödenip ödenmeyeceği konusunda yada kandırılma konusunda terettüdteyiz. Bugün yarın bize kanuna uygun şekilde düzenlenmiş brütü mesaisi tatili yani alacaklarımızın yazdığı ibraname kıdem ve ihbarname imzalamamız için verilecek. Bu evrakları imzalarsak alacaklarımızı almadan problem yaşarmıyız. Senet veya çek verilmiyor. Tavsiyeniz nedir. Şirket LTD Şirket ve Şirketin üstünde 1 araçtan başka birşey yok. En kısa zamanda cevaplarsanuz çok faydalı olucak. Teşekkürler…

  Reply
 80. Senay

  Emre bey Merhaba,

  Yaklaşık 5 senedir perakende sektöründe kurumsal bir firmada satış danışmanı olarak çalışmaktayım.Bir sene önce terfi alarak farklı bir şubeye geçtim.Fakat bunun için sözleşmeme ek olarak bir kağıt vs. imzalamadım.Teklif olarak sunmadılar.Buraya geçtiğim dönem içerisinde mobing uygulamasına maruz kaldım.Şimdi 1 sene oldu ve bu sene yol paralarını kaldıracaklarını açıkladılar.Acaba teklif almadan,buraya gönderildiğim için hak iddaa edebilir miyim ? Sözleşmede işveren pozisyon ya da iş tanımı değiştirdiğinde taahhütsüz kabul ettiğine dair bir madde var.Fakat internetten araştırdığımda kesinlikle sözleşmeye ek olarak teklif sunulmasının ve imza olması gerektiğini okudum.

  Bilgilendirirseniz sevinirim.

  Teşekkürler.

  Reply
 81. necati murat erez

  emre bey merhaba ben 2007-2015 yılları arası tersanede işçi olarak çalıştım kilolu bir kişiyim .vede ayakta durarak çalıştım hep 6 ay önce iş yeri hekimi benden kilolu olduğum için sağlık raporu istedi .bende hastaneden raporu alamadım işyeriö seni bu şekilde çalıştıramayız deyim tazmınatımı verdiler vede işten çıkardılar.şimdi işe girecem kulaklarımda işitme kaybı olduğu ve gürültülü ortamda çalışması sakıncalıdır yazıyor.yani benim gibi ilk okul mezunu bir kişi ne iş yapacak vede tersanede çalışırken ayaklarımda varis olustu.yara içinde ayaklarım hep bu tersanede oldu emre hocam kısacası ben tazmınat davası açmak istiyorum bir fikir beyan edermisin teşekkur ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   SGK’ya başvuru yaparak meslek hastalığı sürecini başlatınız. Oradan sizin meslek hastalığına yakalandığınız kanaatine varılırsa tazminat davası açabilirsiniz.

   Reply
 82. semih

  mrb. kolay gelsin biz şuanda ırakta dış cephe giydirme isinde bir alimunyum şirketine çalışıoz buraya geleli 8 ay oldu gelirken bize is sözleşmesinin havaalaninda imzalancigini söylediler.havaalanindada siz gidin oraya mimar arkadaş sözleşmeyi getircek dediler bu şekilde irakta ise başladık 2000 $ maaşa anlaştık 5 ay maaşlar da bi sıkıntı olmadı asgari ücreti yatirdi kan sonra geri kalan hesabı ayrı yatırdılar aynı hesaba şuanda burada esir kalmış durumdayız son iki maaşı mizi asgarisini yatırdılar geri kalan hesabı yatirmiyorlar mahkeme versek bu maaşları mizi ve tazminat parami zi alabilirmiyiz

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Dava açarak ödenmeyen maaşlarınızı alabiliriz. İletişim bölümünden bize ulaşırsanız size daha sağlıklı yardımcı olabiliriz.

   Reply
 83. Sevgi

  Bu maili babam adına atıyorum. Babam 19 yıldır aynı işyerinde çalışıyor. Çalışma koşullarından dolayı belinde kayma ve fıtık tespit edildi. 2 yıl önce mesleki hastalıklar hastanesinde bu teşhis konuldu ve biz sgk ya başvurduk malulen emekli olabilmek için. Ancak maluliyet derecesi % 0 kabul edilmiş.
  Babam 2. Mesleki hastalıkları hastanesinde kontrol amaçlı tutulurken bu sürede babamın haberi olmadan şirket değişikliği yapıldı. Taşeron bir firmada gösterilmeye başlandı. Biz bu durumu tesadüfen prim ödemelerini kontrol ederken farkettik. Biz bunu fark ettiğimizde 5-6 ay geçmişti üzerinden. Bir kaç ay sonra da sgk durumu fark edince babama sanki bu değişikliği kabul etmiş gibi bir belge imzalatıp sgk götürdük. Şuanda bizim hukuki haklılığımız var mı, bunu öğrenmek istiyorum.
  Şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İşçinin haberi olmaksızın farklı bir firmada sigorta girişinin yapılması iş sözleşmesini haklı fesih imkanı sağlar. Bilginize.

   Reply
 84. Mehtap çetin

  Merhaba emre bey 2 yıl 9 aydır özel bir kurumda 08.00 ila 18.00 saatleri arasında tek bayan güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. 20 tane erkek güvenlik vardiya sistemi ile çalışıyor ben danışma görevlisi olarak çalışıyorum.24.03.2016 tarihinde ikale usulüyle işime son verilmek istendi anlaşmayı imzalamadığım içinde vardiyamda değişiklik gece nöbeti devriye sistemi getirdiler.elimde 2 yıl 9 ay ki çalıştığım vardiya çizelgem bulunmaktadır çalıştığım kurumdaki ambar sahası bir bayanın gece nöbet tutacağı tarzda bir yer değil fakat iş sözleşmesinde vardiya hükümleri mevzuat çerçevesinde serbesttir ibaresi vardır bu durumda 4 yaşında bir çocuğum var gece nöbet tutamıycam nasıl bir yol izlerim haklı nedenlerle iş akdimi sonuçlandırsam haklarımı alır mıyım?

  Reply
 85. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  İstifa edeceğinizi beyan edip istifa etmemenizin gerekçesi nedir? Ya istifa edersiniz ya da etmezsiniz. Şayet işveren sizi işten çıkarmış olsa idi işe iade davası açabilirdik. Fakat istifa edeceğinizi beyan ederek işe iade davasını riske atmışsınız.

  Mahkemede tanık bulabilirseniz işe iade davası açabiliriz. İşten çıktığınız günden itibaren 30 günlük süre içerisinde davanın açılması gerekir. Bu süre geçmedi ise iletişim bölümünden bize ulaşınız.

  Reply
 86. Suna

  Merhaba yaklaşık 2 senedir bir firmada çalışmaktayım çıkışım verildi iş yeri kapandı fakat şu an başka bir isimle devam ediyorlar kıdem tazminatı be ihbar tazminatı mı alabilirmiyim

  Reply
 87. Emrah ars

  Merhaba, 18 mayıs 2015 girişli çalişanım yenibir iş için çaliştigim kurumdan ayrılmak istiyorum . 150 saat alıcak extra saatim var yıllık izin halkına sahip olarak işten hangi tarihte ayrılabilirim. İhbar süresini yıllık izin yerine veya alacak izin yerine sayılır mi?

  Reply
 88. Okan küçük

  Merhaba
  Calıştıgım fabrika benim 1 gunluk raporum sgk bildirmemiş ben evde cocuk bakımı prejesinden yararlanıyorum beni sgkya işe mazeretsiz gelmedi diye bildirmiş projede hic devamsızlık istemiyolar rapor sıkıntı olmuyor bende bakıcımın maaşın alamadım.firmeyla görüstümde görmedik dediler geriye dönüş yapabiliriz dediler sgk bildirselerde benim bakıcı maaşım yatmıcak ben madurum artı su an işten cıkartılsam işsizlik fonundan yararlanamıyacagım 120 gun pirimden dolayı sanırm işten istifa edip dava acabilirmiyim. Kadem tazminayım ve projeden yaşadığım madurıyeti acabilirmiyim yardımcı olurmusnuz saygılar.

  Reply
 89. Aziz

  Ben tesoren bir firmada 6 sene çalıştım ve süre zarfında 3.5 sene sigortami yatırmış 06.12.2015 izin verdi bana 01.03.2016 da çıkışım verildi ama bana haber verilmedi bide benim yerime imza atılmış yardımcı olursanız sevinirim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Çalışmış olduğunuz yer nerededir ? İstanbul ise yardımcı olabiliriz. Başka bir ilde ise lütfen o ilden bir avukata başvurunuz.

   Reply
 90. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  İş Mahkemesinde fazla çalışmalarınız için dava açmanız gerekir. Dava açmak arzusunda iseniz bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Reply
 91. Hakan

  İyi günler mehmetbey ben 10 osmangaziedaş afyo/şuhut işletmede güvenlik görevlisi olara çalışırken 1.05 2016tarihinde sebeb gösterilmeden ilçelerdeki güvenlikleri kapatıyoruz deyip işten çıkarıldık sözleşmemizde 31.12.2016ya kadardı biz bir avukat tuttuk 10yıllık kıdem ihbar 5yıl hiç izin kullanmadık izin paraları fazla mesailer ve sözlememizdeki 8aylık maaş hakimbey bilirkişeye gönderdi dosyayı 16.02.2017ye acaba biz budavada tüm haklarımızı ve 8aylık maaşımızıda ala bilirmiyiz sizin tecrübelerinizden dolayı yardımcı olursanız sevinirim iyi günler

  Reply
 92. ibrahim

  merhaba a101 de çalışmaktayım 5 aydır vergilerden kesinti yaşıyorduk 12. ayın maaşı işe çok denilecek düzeyde asgari ücretin altında 1230 bunun hukuksal olabilme ihtimali var mı? dava acabilme hakkına sahip miyim?

  Reply
 93. merve

  Merhabalar,
  Buyuk bir firmada satis danismaniyim. 10 yildir magazacilik yapiyorum. Son 2senedir de suan bulundugum firmadayim. Bu firmaya gectigimde psikolojik olarak vertigo tutmalarim basladi. Son olarak sinirlerim cok yiprandigi icin psikolojik tedavi gormeye basladim. Doktordan rapor aldigim taktirde cikisimi isteyip tazminatimi alabilir miyim? Simdiden teşekkür ederim

  Reply
 94. Nihat Burucu

  merhaba iyi günler 1986 ta sigorta girişim vardır ama primi yatmamış 2. girişimde 1992 de prim gün sayısı 8 binde yaşım da 49

  Reply
 95. Hilal

  Merhabalar,
  İnsanların soru/sorunlarına cevap verdiğinizi görüp minnet duygusuyla teşekkür etmek istedim öncelikle…
  Ben de 28.06.2016 tarihinde işten çıkarılma olayı yaşadım. Sigortam asgari ücret üzerinden yatırılıyordu, sabah 07.30-18.30 sonrasında 07.50-18.30 sonrasında 08.00-18.00 saatleri arasında bir sene çalıştım. Saatteki bu değişkenlik, işe sadece benim uzun saatlerde gitmemin gereksiz ve yorucu olduğunu konuşup talep etmemle alakalı oldu. Bu tip garip diyalogları hep yaşadım ve “mobing” denilen şeyi araştırdığımda aynısını yaşadığımı anladım.
  Şimdi mobing tazminatı, işyerinde ayrımcılık tazminatı ve ihbar tazminatı konularını nasıl şeyler yaşadığımı anlatarak devlet yardımıyla çözebileceğim kanallar arıyorum. Adımlarım ne olmalı?

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Mobbing söz konusu ise bu mobbingin mahkemeler önünde kanıtlanması gerekir. Yazılı bir evrakınız yok ise yaşadıklarınızı kanıtlayacak en önemli delil tanık delilidir. İş arkadaşlarınızın mahkemede tanıklık yapmaları ve yaşadıklarınızı izah etmesi bu nedenle çok önemlidir. Dava açmak istiyor iseniz bize mail yoluyla yaşadıklarınızı aktarabilirsiniz. Avukat ücreti ödeme durumunuz yok ise yaşadığınız yerin Barosuna başvuru yapıp ücretsiz avukat desteği isteyebilirsiniz.

   Reply
 96. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

  Merhaba,

  İstifanızın baskı altında alındığına dair mahkemede tanık dinletebilirseniz kıdem tazminatı alma ihtimaliniz var fakat yine de çok düşük. Bu nedenle tavsiyem yıllık izin ücretiniz için icra takibi başlatmanız veya İş Mahkemesinde dava açmanız.

  Reply
 97. barış

  Mehmet bey öncelikle merhaba;
  03.03.2016 tarihinde 4 yıl çalıştığım işyerinden cikarildim tazminat vermediler mahkemeye verdim.22.03.2017 tarihinde 4. Celsede davam sonuçlandı ve kazandım karşı taraf bir üst mahkeme için dilekçe vermiş daha gerekçeli karar yazilmadi bundan sonra ne kadar sürer ve ne olur acaba şimdiden teşekkürler.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   İstinaf Mahkemesi dosyanızı değerlendirecek ve ardından da Yargıtay süreci söz konusu olacaktır. Süre ile ilgili maalesef bilgi verememekteyiz. Yargıtay ve İstinaf Mahkemelerinin yoğunluğuna göre değişmektedir.

   Reply
 98. ozanbatuhan

  yi günler MEHMET BEY 2008 den bu güne kadar halen aynı işyerinde çalışmaktayım 2008-2014 arası sigortamı ödemediler2014 tensonra yaptılar ama öncesinde sadece 2008 de 7 gün giriş yaptılar (2008-2014) arası sigortasız çalıştım izinlerim fazla mesailerimki her hafta cuma-cumartesi-pazar sabah 9 gece 1 e kadar çalışıyoruz ilk günden beri haklarım kazancım ne olur tazminat alırmıyım alırsam totalde ne kadar alırım *iş yerine yaptırımları ve geri dönüşü ne olur* ve ne kadar sürer bu sorunun çözülmesi ilginiz için teşekkür ederim

  Reply
 99. Muray

  MRB be 4 seneye yakın bir işyerinde calistim 4 sene boyunca beni yilik izin hakkımı vermedi bende bundan ötürü alüminyum parçaları hurdaciya sattım işyerinin sahibide kardeşlerinin firmasıyla anlaşarak beni mahkemeye verdiler ve sattığım kat ve kat fazlasını göstererek yani kardeş firmalar olduğu için irsaliyeleri fazla önemsemiyolardi bundan dolayıda açıkları coktu getirmeden aynıydı benim şimdi ne yapmam gerek bende yilik izinler içinmi mahkemeye veriyim mi bir yol gosterirseniz sevinirim

  Reply
 100. Serkan

  Merhaba ,

  Ben 7yildir özel bir şirkette çalışıyorum,şirkette her 6ayda bir yoneticilik sınavı yapılmaktadır,her sınavda sorular değişmektedir,sınav kazanilirsa sınavdan sonra da üç farklı aşamalarda mülakata tabi tutulmaktayiz, ben sınava telefon getirilmemesi gerekirken ben sınava telefon ile girdim sınav soruları sürekli değiştiği için bir kaç tanesinin resimini çektim çalışmak için fakat bu soruları hiç kimseye göndermeden hemen sildim sınavında zaten gecemedim bu olay yaklaşık 7ay sonra şikayet üzerine şirkette durulmuş ve şirket benden savunma mı almıştır savunmada çektiğimi belirttim fakat ben bu yaptığım bu olayda herhangi bir lehimee olan birşey olmamıştır,bunu benim yaptığına dair şirketin elinde bir kanıt yoktur sadece farklı çalışan tarafından şikayet ve benim savunmamm var çalıştığım şirket bu nedenden dolayı beni 25/2.maddeden tazminatsız olarak işten çıkardılar bu durumda mahkeme acsam kazanma ihtimalimm olur mu lütfen yardımcı olmanızı rica ederim

  Cevabınızı serkanaktas688@gmail.com adresine gondermenizi rica ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Şirketin elinde evrak olmasına gerek yok siz zaten yaptığınızı kabullenmişsiniz. Burada ahlak kurallarına uymamama söz konusu olduğu için işe iade davası açılmalı ve İş Mahkemesi bu hususta feshin geçerli mi geçersiz mi olduğunu belirlemelidir.

   Reply
 101. Ahmet

  Merhaba
  Bilişim perakende sektöründe iş yapan bir firmada 2 yıl çalıştım. Ekim 2016 ay sonunda piyasa koşulları bahane gosterilerek benimle birlikte 8 kişiyi işten çıkardılar. Daha sonra ki aylarda da işten çıkartmalar devam etti çıkarken tüm haklarımı aldığıma dair kağıt imzalattılar (imzalamazsam işsiszlik ödeneği alamayacağım söylendiği için) ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen ne ekim ayı çalışma ücretim ne de tazminatım hesabıma yatırılmadı. Mail ile sorduğum zaman da para yok kredi başvurusu yapıldı fakat halen sonuçlanmadı gibi bahaneler sundular. Bahsettiğim şirket yaklaşık 150 mağazası bulunan sektörün önde gelen firmalarından biri. Mahkemeye başvurmadım dava sürecinin uzun olduğunu biliyorum. Dava açsam ve davayı kazandıktan sonra bu şirketin ödeme yapacak paramız yok deme ihtimali de yüksek. Halen faaliyetlerine devam eden bu şirketten hakkım olan paramı nasıl alabilirim . Yol göstermenizi rica ederim.
  Teşekkürler

  Reply
 102. AHMET CAN

  Mehmet Bey Merhaba,

  Çalıştığım şantiyede iş bitti ve beni başka şantiyeye göndermek istiyorlar işten istifa edip çıksam haklı fesih sayılır mı? Veya gönderdikleri şantiyeye gitmesem devamsızlıktan çıkış verilir ise ne yapabilirim. Bu iki seçenekten hangisi yapar isem İşsizlik maaşı, Kıdem ve İhbar tazminatı alabilirim. Veya bu konuda önerileriniz nelerdir.
  Birde çalıştığım firmada bütün personelin maaşı mesela 3.000 TL, Ama bordroda maaşı 2.000 TL olarak gösterip 1.000 TL sini de mesai yapmış gibi gösteriyorlar. Bordroyu çalışanlar imzalıyor. bu konuda önerileriniz nelerdir.

  Şimdiden Teşekkür ederim

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Size tüm iş hukuku sürecini anlatamayacağımız için kısa cevap vereceğim. İstifa ederseniz kıdem tazminatı hakkınız olmayacaktır. Yapmanız gereken işinize devam etmek.

   Reply
 103. Adem çiftci

  Your comment is awaiting moderation.
  Av. Mehmet Emre Ulusoy
  hayırlı gunler
  ben 5 aydır bir kargo firmasında calısyorum isten cıkmak istiyorum
  bana hadiden fazla kargo tasıtıyorlar
  ve ben bu iste baslamadan önce hic bir saglık sorununm yoktu
  benim suanda bel fısıtgı ve oldum pikolojim bozuldu elerim yarı kulanır oldum
  ne yapacagım biliyirurum isvern ben den kargo ları dagıtmadgımk icin her gun savuma laıyor lar
  isin sacmalıgı da bu benim aklım alıyor ne yapmalıyım bana bir akıl verin ne olur
  lutfen akılılm cok karısıtı
  tazminat vermekmek icin fazla yuk yukluyorlar
  onuda gecdim insana baskı yapıyorlar
  bana bir dunus yaparsanız cok sevinir lutfen

  Reply ↓

  Reply
 104. Mehmet

  Merhabalar ben 5-6 aydır bir şirkette transfer şoförlüğü yapıyorum sabah 5-6 akşam ise 8-9 arasında çalışıyorum
  İşe ilk girdiğim gün asgari ücretli çalışıyorum bu kadar çalışmak fazla diye uyardım ama idare et seveceksin dediler
  Seveceksin demesinde ki sevep ise hafta da bir iki gün çalıştıgım bazı saatleri yolcu beklerken evde beklemem olarak anlattılar
  Örnegin:sabah beşte başladım öglen 12 de eve gittim akşam beşten sekize devam ettim
  Sonuçta ben onların bekçiliğinş yaptım.
  Bu durumda fazla çalışma hakkımı talep etmem için sizden yardım alabilirmiyim ya da ne yapmam gerekir
  Teşekkürler.
  05357901768
  05348954209

  Reply
 105. mehmet barbaros keser

  merhaba dört buçuk sene koçtaşta çalıştım mart ayında kendime el aletleri bölümünden bir degubaj makinası
  almak istedim.reyonda baktığım modelin birkaç çeşidi olduğunu gördüm fakat baktığım modellerin üzerinde
  fiyat etiketini göremediğimden ürünlerin stoklandığı alt rafta bulunan bir barkodu telefonumle çekip
  raftan bir ürünü aldım ve kasada telefonumla çektiğim barkodla geçirdim.fakat kasiyer arkadaş yanlış barkod geçirdiğimi farketmiş aynı markanın daha ucuz olanının barkodunu geçirmişim (beni uyarmdı) ben ödeme yaptıktan sonra ilgili müdür yardımcısına söylemiş ve kamera kayıtlarına bakılıp benim reyonda etiketin barkodunu çektiğim ve raftan yanlış ürünü aldığım anlaşılmıştır.buna istinaden müdürm beni çağırıp bu konu hakkında bir savunma yazmamı istemiştir.bende savunmamda herhangi bir art niyetim olmadığını almak istediğim ve aldığım ürün arasında olan fiyat farkını tarafımca kaşılamak istediğimi belirttim.buna istinaden
  müdürme çok üzgün olduğumu belirtmiş bunu karşılığında müdürüm bişey olmaz benimde zamannında tutanak yemişliğim var bişey olmaz dedi ve beni teslli etti o anda.aradan 4 gün geçtikten sonra beni yanına çağırıp bunun bir suç olduğunu ve artık seninle çalışmak istemiyoruz işine son verildi diyerek bana iyi niyeti kötüye kullanmaktan dolayı işime son verildiğine dair bir belge imzalatmak istedi ve ben imzalamadım.onlarda bana noter aracılığınla bu belgeyi gönderdiler.şimdi sizden kanuni haklarımı nasıl alabileceğim konusunda yardım istiyorum.

  Reply
  1. Av. Mehmet Emre Ulusoy Post author

   Merhaba,

   Öncelikle işe iade davası açabilirsiniz. Ortada iş sözleşmesinin feshi söz konusu ve bu bir haksız fesihtir. Bu nedenle açılacak davayı kazanırsınız. Davanın detayları ile ilgili işe iade davası yazımızı okuyabilirsiniz.

   Dava açmak için fesihten itibaren 30 günlük süreniz var. Bu süre geçerse dava hakkınız düşecektir.

   Bize, info@emreulusoy.av.tr mail adresine mail atarak ulaşabilirsiniz.

   Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir